Views
5 years ago

DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv

DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv

Federaal Agentschap voor

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV – Instructiebundel voor de export Zware metalen, mycotoxinen en pesticiden: De wetgeving en de normen voor KZ en de Douane-unie kunnen in menig opzicht verschillen van de Europese wetgeving en normen voor diervoeders en additieven. Daarom moeten exporterende ondernemingen zich daarover continu en grondig informeren. In Besluit 317 van 18 juni 2010 van de Commissie van de Douane-unie zijn normen voor zware metalen, mycotoxinen en pesticiden vastgelegd voor bepaalde grondstoffen van plantaardige oorsprong. Indien certificaten worden aangevraagd voor deze grondstoffen, dienen bij de aanvraag analyserapporten worden voorgelegd die aantonen dat aan de in deze wetgeving vastgelegde normen is voldaan. Besluit 317 kan geraadpleegd worden op onderstaande website onder “Customs Union Veterinary requirements”: http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm. Diervoeders, met inbegrip van grondstoffen, additieven, voormengsels en mengvoeders, waarvoor geen normen zijn vastgelegd in de wetgeving van de Douane-unie, dienen te voldoen aan de normen zoals vastgelegd in de EU en nationale regelgeving. De verklaring kan voor deze diervoeders afgeleverd worden op basis van EU en nationale regelgeving en de in dit kader uitgevoerde monitoring. Beta-activiteit: de totale beta-activiteit < 600 bequerel/kg Bij de certificaataanvraag dient een analyserapport worden voorgelegd dat aantoont dat aan hierboven vermelde voorwaarde is voldaan. In punt 4.3. stelt het certificaat specifiek « Diervoeder geproduceerd zonder gebruik van GMO bestanddelen en bevattend 0,5% of minder van niet-geregistreerde lijnen en/of 0,9% of minder van geregistreerde lijnen van elk GMO bestanddeel. Diervoeder geproduceerd met gebruik van GMO bestanddelen bevattend 0,5% of minder van niet-geregistreerde lijnen van elk GMO bestanddeel. » Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving. Ten einde de certificerende agent mogelijk te maken om de nodige controles uit te voeren, dient bij de aanvraag van het certificaat een lijst worden gevoegd van alle gebruikte grondstoffen van plantaardige oorspong, met in voorkomend geval vermelding van het GMO bestanddeel. 3. VERMINDERING VAN DE ANALYSES DOOR DEELNAME AAN HET BIJKOMENDE EN VOOR DE DOUANE-UNIE SPECIFIEKE MONITORINGPLAN De analyseresultaten waarop het FAVV steunt om te certificeren kunnen afkomstig zijn van een bijkomend en voor de Douane-unie specifiek sectoraal monitoringplan (sectoraal plan) dat door het FAVV werd goedgekeurd. Alle sectorale plannen moeten openstaan voor alle inrichtingen die daarvoor belangstelling hebben in het kader van hun export naar de Douane-unie en toegankelijk zijn onder identieke technische voorwaarden. Alle sectorale plannen worden elk jaar door het FAVV beoordeeld met het oog op de praktische toepassing ervan. Zolang die beoordeling niet heeft plaatsgevonden en geen formeel akkoord werd betekend blijven alle analyses vereist. Het FAVV publiceert de lijst van goedgekeurde sectorale plannen op zijn website. 3.1 Bilateraal certificaat tussen KZ en BE Voor producten waarvoor geen akkoord werd bereikt over een model van certificaat tussen de RU en de EU blijft tot eind 2012 het bilaterale model tussen Kazachstan en België gelden. Er is maar één betrokken certificaat: RI.PFF.KZ.03 03/2013 4/5

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV – Instructiebundel voor de export • Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddellen, mengvoeders, toevoegingsmiddellen en voormengsels, zonder enig product van dierlijke oorsprong, EX.PFF.KZ.04.02. Het certificaat moet ook voorzien zijn van een « Aanvullende verklaring op voeder van plantaardige oorsprong geëxporteerd naar de douane-unie van de Russische Federatie, Wit- Rusland en Kazakstan », kenmerk. EX.PFF.RBK.02.01. RI.PFF.KZ.03 03/2013 5/5

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Brochure Horeca - Favv
Biologie: Gedrag van dieren - Taalgericht Vakonderwijs
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Brochure 'Dieren onder de wielen' - Zoogdierenwerkgroep
TV-CAMPAGNE OOGST BIJVAL - Bont voor Dieren
de stem van sprakeloze wilde dieren - De Faunabescherming
H ET PAARD EN DE EZEL - Dieren Digitaal
Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
09.12.1992 - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
Kazachstan 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv