Views
5 years ago

Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv

(3)

(3) Verordening (EG) Nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG. (4) Verordening (EG) Nr. 1135/2009 van de Commissie van 25 november 2009 tot vaststelling van speciale voorwaarden voor de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van Beschikking 2008/798/EG (5) Verordening (EG) Nr. 1151/2009 van de Commissie van 27 november 2009 tot vaststelling van bijzondere eisen voor de invoer van zonnebloemolie van oorsprong of verzonden uit Oekraïne wegens de risico's van verontreiniging met minerale olie en tot intrekking van Beschikking 2008/433/EG. (6) Verordening (EG) Nr. 1152/2009 van de Commissie van 27 november 2009 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van Beschikking 2006/504/EG. (7) Verordening (EU) Nr. 258/2010 van de Commissie van 25 maart 2010 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van guarpitmeel van oorsprong of verzonden uit India wegens de risico's van verontreiniging met pentachloorfenol en dioxinen, en tot intrekking van Beschikking 2008/352/EG (8) Verordening (EU) Nr. 284/2011 van de Commissie van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer van keukengerei van polyamide- of melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit de Volksrepubliek China en de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China. (9) Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 297/2011 van de Commissie van 25 maart 2011 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima. 3.2. Andere Het betreft hier officiële controles die op grond van Europese en Belgische wetgeving via het Nationaal Controle Plan worden uitgevoerd en waar de voorafgaande kennisgeving als dusdanig niet vermeld is in de toepasselijke wetgeving maar waar deze toelaat om de controles op een niet discriminatoire manier uit te voeren o.a. • controle op de radioactiviteit • controle op materialen en voorwerpen om met levensmiddelen in contact te komen • controle op Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) • controle op grondnoten en afgeleide producten uit de USA • controle op tarwe en tarwemeel uit Canada

4. Definities en afkortingen GIP: grensinspectiepost APB: aangewezen punt van binnenkomst: het punt van binnenkomst, als bedoeld in artikel 17, lid 1, eerste streepje, van Verordening (EG) nr. 882/2004, op een van de in bijlage I daarbij vermelde grondgebieden API: aangewezen punt van invoer: het door het FAVV aangewezen punt via welke de onder 3.1. (6) bedoelde levensmiddelen in België mogen worden ingevoerd Controlepunt: het door het FAVV aangewezen punt waar een voorafgaande kennisgeving van de onder 3.1. (4), (5), (7) en (9) bedoelde producten dient te gebeuren teneinde deze aan een officiële controle te kunnen onderwerpen TRACES: Trade Control and Expert System: geïntegreerd veterinair computersysteem voor elektronische uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten GDB: gemeenschappelijk document van binnenkomst: • veterinair GDB (Bijlage aan Verordening (EG) Nr. 136/2004 of Verordening (EG) Nr. 282/2004) • niet veterinair GDB (Bijlage aan Verordening (EG) Nr. 669/2009) 5. De voorafgaande kennisgeving Onderscheid dient gemaakt te worden tussen de wetgeving waar een voorafgaande kennisgeving wettelijk opgelegd is en deze waar de vooraanmelding eerder facultatief is zoals weergegeven in 3.2. Naargelang de wettekst onder 3.1 worden volgende termijnen gehanteerd: Referentie Vooraanmelding Veterinair Niet veterinair TRACES wetgeving (3.1.) GDB GDB (1) Vóór de fysieke aankomst op het grondgebied X X (2) Minstens 1 werkdag vóór de verwachte aankomst op het grondgebied X X (3), (5), (6) Minstens 1 werkdag vóór de fysieke aankomst op het aangewezen punt van binnenkomst X X* (4), (7) Vóór de aanbieding ter controle X X* (8), (9) Minstens 2 werkdagen van tevoren / voor de fysieke aankomst X X* * voor zover TRACES de aangifte van het betrokken product (GN-code) ondersteunt Aan de operatoren wordt gevraagd deze termijnen te respecteren. Een inbreuk zonder rechtvaardiging zal aanleiding geven tot een waarschuwing en herhaalde inbreuken tot het opstellen van een PV.

Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van de ...
Omzendbrief aan de dames en heren - dierenartsen ... - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv