Views
5 years ago

Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv

Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv

Federaal Agentschap voor

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV – Instructiebundel voor de export vermelde inrichting voorkomen op de verpakking van de producten en/of op de handelsdocumenten. 1.2.3 Voorwaarden om voor het eerst op een lijst te worden vermeld of de vermelding te behouden 1.2.3.1 Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden zijn terug te vinden onder “Aanvraag erkenning voor export” in de Instructiebundel (zie : FAVV / Beroepssectoren / Export naar derde landen / Instructiebundel). Een inrichting die voor het eerst op de lijsten voor de export van diervoeders vermeld wil worden of haar vermelding wil behouden, moet • een nieuwe aanvraag hebben gedaan bij het FAVV (Provinciale Controle-eenheid waar de inrichting gevestigd is) zodat deze de stappen onderneemt om ze voor het eerst te vermelden op een of meer ad hoc lijsten die het FAVV geregeld aan de Russische overheid voorstelt of om haar vermelding te behouden (document “FAVV - Specifieke aanvraag om vermelding op de lijsten voor de export van diervoeders naar RU” (zie 1.2.3.2), • voldoen aan een van de volgende voorwaarden : o een “historisch” exporteur naar de Russische Federatie zijn, dat wil zeggen dat zij heeft bewezen of kan bewijzen dat zij reeds als exporteur actief was voordat het lijstensysteem werd ingevoerd (op 01/11/2008), o in het bezit zijn van een aanvraag van een Russisch importeur die een geldige invoervergunning heeft verkregen, o in het bezit zijn van een geldige registratie van haar product bij de Russische bevoegde overheid, • beschikken over een kopie van de specifieke Russische wetgeving over diervoeders in een taal die men begrijpt. De door de Europese Commissie gekende en vertaalde wetgeving kan geraadpleegd worden op volgende website: http://ec.europa.eu/food/international/trade/eu-russia_spsissues_en.htm, • voldoen aan de Belgische, Europese en Russische sanitaire normen en voorwaarden, • beschikken over een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem voor haar activiteiten die samenhangen met de export naar de Russische Federatie (ACS/RU). Het ACS/RU moet de procedure vermelden om te voldoen aan de specifieke voorwaarden voor de Russische Federatie maar de validatie/certificering moet alleen betrekking hebben op het ACS voor de activiteiten die samenhangen met de uitvoer naar de RU en dus niet op de procedure waarin is voorzien om te voldoen aan de specifieke voorwaarden voor RU. De inrichting moet voor haar autocontrole beschikken over een vastgelegde procedure • die voldoet aan specifieke voorwaarden voor de Russische Federatie die beschreven staan in dit specifieke deel van de Instructiebundel, • die in haar HACCP-systeem de voorwaarden opneemt die voorkomen in de certificaten die zij aanvraagt zodat haar autocontrolesysteem daaraan voldoet. De productie-inrichting neemt zo bijvoorbeeld de voorwaarden uit het “Gezondheidscertificaat voor de export van diervoeders en additieven van dierlijke oorsprong van de EU naar de Russische Federatie” op in haar HACCP-systeem. De in het HACCP-systeem opgenomen voorwaarden behelzen dan meer in het bijzonder de risicobeoordeling door de operator met betrekking tot Salmonella, botulismetoxine en Clostridium perfrigens. De voorschriften inzake botulismetoxine zijn enkel van toepassing voor producten die hermetisch verpakt zijn. De bij middel van het document “FAVV - Specifieke aanvraag om vermelding op de lijsten voor de export van diervoeders naar RU” door de inrichting ingediende aanvraag geeft, al naargelang van de evaluatie door de PCE, aanleiding tot een inspectie van de naleving van de Belgische en IB.PFF.RU.05 03/2012 2/8

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV – Instructiebundel voor de export Europese voorschriften (infrastructuur, hygiëne, traceerbaarheid, autocontrole) en van de Russische voorschriften (controle op geldigheid van ACS/RU en op het opnemen van de certificeringseisen in het HACCP-systeem). Op basis van de beschikbare gegevens of van die inspectie verstrekt de Provinciale Controle-eenheid advies aan het hoofdbestuur van Controle dat de lijsten beheert. Het ACS/RU moet tijdig worden gevalideerd om de erkende certificerings-/keuringsinstelling (OCI) de mogelijkheid te bieden het FAVV daarvan in kennis te stellen door een melding via invoer in de databank. 1.2.3.2 Specifieke aanvraag voor opname in de lijst voor de uitvoer van diervoeders naar RU Het document “FAVV - Specifieke aanvraag om vermelding op de lijsten voor de export van diervoeders naar RU” is online beschikbaar op FAVV / Beroepssectoren / Export naar derde landen / Diervoeders / Specifieke certificaten, per land. Die specifieke aanvraag heeft onder meer als doel het FAVV in staat te stellen de lijsten te beheren. De lijsten die het FAVV toezendt aan de Russische overheid (ad hoc lijsten) steunen op een aantal criteria, zoals gevraagd door de Russische overheid. Het eerste criterium betreft het al dan niet aanwezig zijn van producten van dierlijke of plantaardige oorsprong. In punt 1.6. van de specifieke aanvraag moet de inrichting bijvoorbeeld vermelden voor welk type product zij in de lijst wil worden vermeld. Er worden daarbij vier ad hoc lijsten opgemaakt voor inrichtingen die diervoeders en additieven uitvoeren die : • producten van dierlijke en plantaardige oorsprong bevatten, • producten van plantaardige oorsprong maar geen producten van dierlijke oorsprong bevatten, • geen producten van dierlijke en geen producten van plantaardige oorsprong bevatten, • producten van dierlijke oorsprong maar geen producten van plantaardige oorsprong bevatten. Het tweede criterium betreft de omschrijving van het type product dat de inrichting wil uitvoeren, op basis van de Europese wetgeving. De inrichting moet kiezen uit de volgende producten: • voedermiddelen (feedingstuff) • mengvoeders (compound feedingstuff) • additieven voor diervoeders (feed additives) • voormengsels (premixtures) Het derde criterium betreft de vraag of het diervoeder of additief bestemd is voor gebruiksdieren (productive animals) of voor gezelschapsdieren (non-productive animals). Een inrichting kan vragen om op meerdere lijsten te worden vermeld. 1.2.3.3 Overgangsbepalingen Algemeen moeten aanvragen om op de Russische lijsten te worden vermeld of de vermelding te behouden worden ingediend door alle ondernemingen die bij de Russische overheid opgelijst zijn of willen worden. Op basis van de antecedenten zal de PCE oordelen of het gepast is om meteen een inspectie uit te voeren of om die specifieke inspectie uit te voeren als onderdeel van de periodieke inspectie van de inrichting. Tijdens de overgangsperiode zal echter meestal een inspectie vereist zijn om na te gaan of de inrichtingen conform zijn. Stukken waaruit blijkt dat de inrichting een historisch exporteur is moeten niet worden toegevoegd aan de aanvraag van inrichtingen die thans voorkomen op de door het FAVV gepubliceerde lijst. IB.PFF.RU.05 03/2012 3/8

Psychiatrie in Marokko; algemene gegevens - AOF
Page 1 Page 2 ALGEMENE GEGEVENS-MATERIALEN ' De ...
Kazachstan 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
Russische Federatie / Douane-unie I ... - Favv
IB.RU.33 Russische Federatie I. EXPORTMOGELIJKHEDEN ... - Favv
Russische Federatie / Douane-uni ee I ... - Favv
IB.RU.31 Russische Federatie I. EXPORTMOGELIJKHEDEN ... - Favv
Russische Federatie / Douane-uni ee I ... - Favv
Russische Federatie / Douane-uni ee I ... - Voka
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Inrichting algemene - Favv
Bijlage 1: Voorleggen van certificaten via internet - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
i. exportmogelijkheden ii. inrichtingsvoorwaarden iii ... - Favv
1 Algemene gegevens aanbieder - KNOV
Bijlage 1 - Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een ... - Favv
1. Algemene gegevens 2. Bedrijfsgegevens 3 ... - AFDO
1 GEZONDHEIDSTATUS VAN AQUACULTUURBEDRIJVEN ... - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
1 Overzicht ter attentie van de Politiediensten in verband met ... - Favv
Page 1 Page 2 HOLLEVOET Cesar, Eduard Algemene gegevens ...
1/7 Huishoudelijk reglement - Favv
1 Mondial College, schooljaar 2011 - 2012 Algemene gegevens ...
Silkline Silvermat Spiegel 610028 Algemene Gegevens ...