Views
5 years ago

Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv

Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv

Federaal Agentschap voor

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV – Instructiebundel voor de export Omdat De specifieke Russische wetgeving over diervoeders nog niet beschikbaar is en die is nu meestal dezelfde geworden als deze van de Douane-unie. Omdat deze nog niet volledig gekend nog niet van toepassing is, moeten de inrichtingen thans geen kopie van die wetgeving hebben. Omdat de Russische sanitaire voorwaarden en normen niet beschikbaar zijn en zoals die van de Douane-unie nog niet van toepassing in nieuwe certificaten opgenomen zijn, moeten de inrichtingen in orde zijn met de geldende Belgische en Europese wetgeving op het gebied van diervoeding. Deze instructiebundel bevat geen andere specifieke voorwaarden voor de Russische Federatie dan die welke vermeld zijn in de oude certificaten. Voor inrichtingen die petfood exporteren mag de aanvraag om validatie van het ACS/RU worden ingediend op basis van gids G-001 op voorwaarde dat de activiteit “petfood” tijdens de audit wordt onderzocht en dat het rapport de evaluatie van de activiteit “petfood” vermeldt. De aanvraag moet ingediend zijn tegen 30/06/2011. Zij moeten zich er ook toe verbinden het ACS/RU te doen valideren vóór 31/12/2011. Volgens punt 1.2.2. “Betreffende inrichtingen” in verband met de lijsten is het duidelijk dat alle productie-inrichtingen die hun producten naar de RU willen exporteren op de lijst vermeld moeten staan. Blijkbaar stemde de RU er nochtans mee in om inrichtingen in de lijst op te nemen die producten exporteren die afkomstig zijn uit derde landen of van Belgische productie-inrichtingen die niet op de lijst staan. Men moet ervan uitgaan dat dit een tijdelijke situatie is en dat laatstgenoemde inrichtingen er belang bij hebben te vragen om in de lijst te worden opgenomen. Met ingang van 01/10/2011 zal het FAVV geen certificaat meer afgeven voor diervoeders of additieven aan • een op de lijst vermelde inrichting voor uit derde landen afkomstige producten als de naam of handelsnaam, het adres en het registratie-/toelatings-/erkenningsnummer van een in de lijst opgenomen inrichting niet vermeld is op de etikettering of de handelsdocumenten ; • een op de lijst vermelde inrichting die producten uitvoert die afkomstig zijn van niet in de lijst vermelde Belgische inrichtingen. 1.2.4. Beheer van de lijsten DG Controle staat in voor de afhandeling van de aanvragen om vermelding op de Russische lijsten. Het akkoord van de Russische overheid wordt door DG Controle aan de inrichting meegedeeld zodra dit is verkregen. Als een inrichting niet langer voldoet aan de voorwaarden om verder op een of meer lijsten te worden vermeld, legt DG Controle een of meer van de volgende voorwaarden op : 1.3 Certificering • onmiddellijke stopzetting van de certificering ; • schrapping van deze inrichting van de Russische lijst. 1.3.1 Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden voor certificering zijn weergegeven in de instructiebundel (zie FAVV / Beroepssectoren / Export naar derde landen / Instructiebundel). 1.3.1.1 Inrichtingen waaraan het FAVV certificaten afgeeft Een certificaat : • wordt normalerwijs afgegeven op naam van een aanvragende inrichting die op de door het FAVV gepubliceerde Russische lijst is vermeld ; • kan ook worden afgegeven op naam van een niet op die lijst vermelde aanvragende inrichting, voor producten die worden vervaardigd door inrichtingen die op die lijst zijn vermeld. IB.PFF.RU.05 03/2012 4/8

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV – Instructiebundel voor de export 1.3.1.2 Beveiligd papier en nummering van de certificaten Conform het Memorandum van 2 september 2004 tussen de Europese Commissie en de Russische Federatie over veterinaire certificaten voor dieren en producten van dierlijke oorsprong, met inbegrip van diervoeders, die bestemd zijn voor uitvoer vanuit de Europese Unie naar de Russische Federatie, moet de certificering, sinds 01/01/2005, gebeuren op beveiligd papier. Beveiligd papier is dubbel beveiligd door de nummering : • onderaan elk blad beveiligd papier bevindt zich een uniek volgnummer van 8 cijfers • bovenaan bevindt zich het unieke referentienummer van het afgegeven certificaat dat werd toegekend door de certificerende ambtenaar van het FAVV die het certificaat heeft ondertekend. De unieke nummering als referentie van het afgegeven certificaat dat bovenaan elke pagina van een certificaat wordt vermeld en waaraan de inrichting niets mag toevoegen, bijvoorbeeld BE/EX/WVL/2010/1728/0001# betekent het volgende : • BE staat voor België ; • EX verwijst naar : export naar derde landen ; • WVL staat voor de provincie waar het certificaat werd afgegeven, in dit geval West- Vlaanderen. De afkortingen van de overige provincies zijn : ANT voor Antwerpen ; OVL voor Oost-Vlaanderen ; LIM voor Limburg ; VBR voor Vlaams-Brabant ; LIE voor Luik ; NAM voor Namen ; HAI voor Henegouwen ; BRW voor Waals-Brabant ; BRU voor Brussel • 2010 is het jaar waarin het certificaat werd afgegeven ; • 1728 is het legitimatienummer van de certificerende ambtenaar ; • 0001 is het volgnummer van het door de certificerende ambtenaar afgegeven certificaat ; • als het certificaat bestaat uit meerdere documenten, wordt hetuit uitvoercertificaat aangeduid met het achtervoegsel /A. U bepaalt zelf de volgorde van de andere documenten en kent er de achtervoegsels /B, /C, … U vermeldt het achtervoegsel op elk document gevolgd door het streepje en de letter van het achtervoegsel van het laatste document. • # dient om het enige referentienummer af te sluiten. 1.3.1.3 Pre-exportcertificaat Pre-exportcertificaten voor diervoeders die worden vervoerd tussen twee lidstaten (LS) moeten alleen worden afgegeven als de producten bestemd zijn om als eindproduct te worden uitgevoerd naar de Russische Federatie of als een andere LS dat vraagt en als voldaan is aan de gezondheidsvoorwaarden. Pre-exportcertificering moet de certificerende agent in staat stellen om met voldoende garanties vast te stellen dat de volledige zending voldoet aan de door de Russische Federatie vastgelegde voorwaarden. Pre-exportcertificering is noodzakelijk voor diervoeders die vervaardigd zijn in een andere LS dan de lidstaat waar de eindproducten worden gecertificeerd voor export naar de Russische Federatie. Concreet : • moet een pre-exportcertificaat worden afgegeven voor : IB.PFF.RU.05 03/2012 5/8

Psychiatrie in Marokko; algemene gegevens - AOF
Page 1 Page 2 ALGEMENE GEGEVENS-MATERIALEN ' De ...
Kazachstan 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
Russische Federatie / Douane-unie I ... - Favv
IB.RU.33 Russische Federatie I. EXPORTMOGELIJKHEDEN ... - Favv
Russische Federatie / Douane-uni ee I ... - Favv
IB.RU.31 Russische Federatie I. EXPORTMOGELIJKHEDEN ... - Favv
Russische Federatie / Douane-uni ee I ... - Favv
Russische Federatie / Douane-uni ee I ... - Voka
Inrichting algemene - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Bijlage 1: Voorleggen van certificaten via internet - Favv
i. exportmogelijkheden ii. inrichtingsvoorwaarden iii ... - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
1 Algemene gegevens aanbieder - KNOV
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
1 GEZONDHEIDSTATUS VAN AQUACULTUURBEDRIJVEN ... - Favv
1. Algemene gegevens 2. Bedrijfsgegevens 3 ... - AFDO
Bijlage 1 - Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een ... - Favv
1 Overzicht ter attentie van de Politiediensten in verband met ... - Favv
Page 1 Page 2 HOLLEVOET Cesar, Eduard Algemene gegevens ...
1/7 Huishoudelijk reglement - Favv
1 Mondial College, schooljaar 2011 - 2012 Algemene gegevens ...
Silkline Silvermat Spiegel 610028 Algemene Gegevens ...
ALGEMENE GEGEVENS SAMENVATTING - Onderzoeksraad voor ...