Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

16 Residu’s

16 Residu’s geneesmiddelen) of een natuurlijke en menselijke oorsprong hebben (nitraten en kwik kunnen ook door menselijke activiteiten in het milieu terechtkomen). Uiteraard kunnen we in deze laatste categorie (de menselijke activiteiten) iets doen om de besmetting van levensmiddelen te beperken. Hierbij dienen we op te merken dat we met menselijke activiteiten zowel de grootschalige industriële, als de kleine, traditionele productie bedoelen, of zelfs gewoon bepaalde huishoudelijke handelingen (bijvoorbeeld het bereiden van voedsel op een barbecue). Zware metalen: dit zijn lood, cadmium, kwik en arsenicum. Deze verontreinigende stoff en zijn vooral het gevolg van industriële activiteiten. Kwik vinden we vooral terug in vis. Kwik en lood zijn toxisch voor het zenuwstelsel. Om de gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken zijn er maximumwaarden voor hun aanwezigheid in de voeding vastgelegd. Mycotoxinen: dit zijn toxinen die worden geproduceerd door bepaalde soorten schimmels of gisten die zich op levensmiddelen ontwikkelen (dierenvoeders en/of voedsel voor menselijke consumptie). Ze kunnen worden geproduceerd tijdens de groei van de plant, maar ook later tijdens de opslag. Ze kunnen ook voorkomen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, melk, eieren…) dat via het voeder besmet is. Er zijn regelmatig controles op de aanwezigheid van mycotoxinen. De aanwezigheid van bepaalde substanties in de voeding is het resultaat van een doelbewust gebruik. Dat is het geval bij residu’s van pesticiden en van geneesmiddelen voor dieren in levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Pesticiden (fytosanitaire producten) worden gebruikt om de natuurlijke vijanden van planten te bestrijden. Ze mogen enkel worden gebruikt na een toxicologische evaluatie waarbij wordt nagegaan of ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Er zitten nog residu’s van pesticiden in levensmiddelen. Regelmatige controles zijn noodzakelijk om na te gaan of de normen in acht worden genomen. Bij de veterinaire geneesmiddelen gaat het vooral om antibiotica voor de preventieve of curatieve behandeling van dieren. Ze worden eveneens gebruikt om de groei van de dieren te stimuleren. De Europese Unie heeft evenwel besloten om deze toepassing tegen 2006 te verbieden. Residu’s van geneesmiddelen kunnen worden teruggevonden in vlees, melk, enz., zonder evenwel een rechtstreeks risico voor de volksgezondheid te zijn. Zowel bij dier als mens kan het gebruik van antibiotica evenwel het ontstaan van resistente bacteriestammen bevorderen (d.w.z. stammen die resistent zijn geworden tegen het toegediende antibioticum). Hierdoor steken er ziekten de kop op die steeds moeilijker te behandelen zijn (waarvoor men andere antibiotica moet zoeken, wat tot een soort sneeuwbaleff ect leidt). We dienen echter op te merken dat het in heel Europa sinds 1988 verboden is om hormonen toe te dienen aan vee om de groei te bevorderen of de melkproductie te verhogen. Dit resulteerde in een controverse met de Verenigde Staten, waar het gebruik van bepaalde hormonen wel is toegelaten. Zolang de wettelijke voorschriften, meer bepaald inzake de aard van de gebruikte producten, de dosissen en de wachttijden, worden nageleefd, vormen de residu’s van pesticiden en veterinaire geneesmiddelen geen acuut probleem voor de mens. Het is echter niet uitgesloten dat ze op lange termijn wel bepaalde schadelijke eff ecten hebben.

5. Voedselveiligheid: hoe ver moeten we gaan ? De jongste jaren werden er heel wat inspanningen geleverd om de voedselveiligheid te vergroten in alle stadia van de productie: van bij de boer tot op het bord, van in de stal tot op de tafel. De steeds betere analysetechnieken maken het mogelijk om steeds kleinere hoeveelheden stoff en op te sporen. De normen kunnen dus nog altijd worden verstrengd. Deze voortdurende verbetering van de voedselveiligheid heeft allerlei gevolgen die naargelang van het standpunt dat men inneemt, positief of negatief kunnen zijn. Op basis van de uitdagingen waarvoor de voedselveiligheid ons stelt, kan elke burger voor zichzelf uitmaken hoever hij wil gaan om de veiligheid te verbeteren. Het is alsof men een schuifknop op de voedselveiligheidsschaal zou plaatsen waarbij met elke verschuiving van de knop andere kenmerken van het voedsel moeten worden gewijzigd. We moeten hierbij wel preciseren dat de consument recht heeft op een minimaal veiligheidsniveau en dat er geen sprake van is om dit te verlagen. De vraag is dus niet of men bereid is risico’s te nemen en zijn gezondheid in gevaar te brengen door dit minimaal veiligheidsniveau te verlagen, maar wel om te weten welke mogelijke gevolgen men voor een grotere veiligheid wil aanvaarden. Wat zijn de gevolgen van een verhoging van het voedselveiligheidsniveau ? Technisch Een verhoging van het voedselveiligheidsniveau heeft talrijke gevolgen op verschillende niveaus. Zij vermindert niet alleen de gezondheidsrisico’s, maar kan ook een impact hebben op de kenmerken van de levensmiddelen die te koop worden aangeboden (smaak, prijs, diversiteit…), op de productiesystemen, de veevoederproducenten, de landbouwers, het leefmilieu, grote en kleine ondernemingen en de concurrentiepositie van de ondernemingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Een verhoging van het niveau van de voedselveiligheid beïnvloedt verschillende parameters: technisch, economisch, socio-cultureel, psychologisch. • Technisch: de productiesystemen moeten verder worden geperfectioneerd, de gebruikte apparatuur moet gesofi sticeerder worden. Dit kost uiteraard geld. Voor de bediening is ook hoger gekwalifi ceerd personeel nodig. • Vestiging: de creatie van nieuwe infrastructuren (bijv. een nieuwe fabriek) om het veiligheidsniveau te vergroten (geografi sche locatie) kan al dan niet gemakkelijk zijn en eventueel belangrijke gevolgen voor de economie, het milieu, enz. hebben. • Toegankelijkheid van het materiaal: de aankoop van geavanceerd materiaal kan voor bepaalde producenten een nadeel (omdat ze zich die niet kunnen veroorloven), en voor anderen, die kapitaalkrachtig genoeg zijn om in dit materiaal te investeren en het af te schrijven, een voordeel zijn. 17

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Voedselveiligheid Vragen Antwoorden - schooldirect 11 mei 2011
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden
Tegen welke prijs? Ontdek het bij Du Buf Makelaardij
Welk product wilt u maken? Bitterbal, gehaktbal, soepballetjes ...