Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

18 • Controles: er

18 • Controles: er kunnen meer controles worden uitgevoerd om een maximale voedselveiligheid te garanderen • Geïmporteerde producten: een groter veiligheidsniveau veronderstelt dat men ook in staat is om de nodige controles uit te voeren op de producten en zelfs op de productie van levensmiddelen of ingrediënten die soms van heel ver komen. Economisch • Investering en totale kosten: de investeringen in de infrastructuur, de apparatuur, de controles… moeten worden betaald. Deze kosten kunnen worden doorgerekend in de verkoopprijs van de voedingsmiddelen. • Internationale handel: de continue verhoging van de voedselveiligheid van onze producten is gunstig voor de export. Zij kan daarentegen de invoer van levensmiddelen uit andere landen met een lager veiligheidsniveau afremmen. • Controles en kostprijs: meer controles om een maximale voedselveiligheid te garanderen, verhoogt de kosten voor de zelfcontrole voor de producent. Deze kunnen naar de consument worden doorgeschoven. • Voedingsbudget: afhankelijk van de fi nanciële mogelijkheden van de individuele verbruiker en/of van wat de verbruiker bereid is te betalen, kan een stijging van de levensmiddelenprijzen aanvaardbaar zijn. • Onderzoekskosten: er moet een evenwicht worden gecreëerd tussen de fi nanciële middelen die worden geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek om de veiligheid te verbeteren en de concrete resultaten die ze opleveren. Socio-cultureel • Dierenwelzijn: een maximaal veiligheidsniveau kan in bepaalde gevallen tot gevolg hebben dat de dieren binnen in plaats van buiten worden gekweekt. • Smaak, kleur, uitzicht, aroma: een hoger veiligheidsniveau kan de smaakkenmerken van de levensmiddelen veranderen, met een verschuiving naar een meer uniform smaakpalet (standaardisering). • Variatie: de productiebeperkingen kunnen eventueel een aanzienlijk eff ect hebben op de diversiteit van de aangeboden producten (sommige producten verdwijnen, andere komen erbij, …). • Plattelandserfgoed: als de omvang van de opgelegde beperkingen het onmogelijk maakt om nog langer levensmiddelen op de boerderij te produceren, kan dit een van de elementen zijn dat mee de plattelandsstructuur wijzigt (minder boerderijen, minder dieren in de wei, de komst van grote fabrieken). Deze wijzigingen kunnen zich in ons land en/of andere landen voordoen.

• Gastronomisch erfgoed: door de toepassing van te strenge veiligheidscriteria kunnen bepaalde levensmiddelen verdwijnen, die deel uitmaken van onze traditie en cultuur (“artisanale” producten). Artisanale producten, zoals bijvoorbeeld kazen op basis van rauwe melk, kunnen echter ook industrieel worden geproduceerd. • Opleiding en informatie: de invoering van steeds meer ingewikkelde procedures kan een steeds hoger kennisniveau en dus meer opleiding vereisen. De alsmaar omvangrijkere informatie over de productiecriteria moet toegankelijk zijn en men moet ze leren interpreteren. • Psychologische aspecten: een betere voedselveiligheid kan het vertrouwen in de normen, de controles en de kwaliteit van de producten verhogen. • Milieuaspecten: meer veiligheid kan een invloed hebben op het energie- en waterverbruik en via de verpakkingen ook op de afvalproductie. • Sociale aspecten: sommige banen kunnen verdwijnen, andere kunnen worden gecreëerd. Dit zou leiden tot een herschikking van de werkgelegenheid op lokaal, nationaal en zelfs internationaal vlak. • Voedingswaarde: een hoger veiligheidsniveau kan gevolgen hebben voor de voedingswaarde van levensmiddelen omdat bijvoorbeeld het gehalte aan vitaminen en mineralen verandert. Dergelijke wijzigingen zijn in de ene richting (bijvoorbeeld: groter verlies door verhitting) of in de andere (bijvoorbeeld: minder verliezen dankzij effi ciëntere processen) richting mogelijk. • Vertrouwen: aspecten zoals houdbaarheidsdata, de controle van de temperatuur van koelruimten… spelen een belangrijke rol in de voedselveiligheid. Ze vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de consument. Het vertrouwen van de consument in de verschillende betrokken partijen (producenten, overheid, verdelers…) kan variëren. • Ongelijke verdeling: een hoger veiligheidsniveau kan voedingsmiddelen minder toegankelijk maken, zowel in ons land (mensen met een lager inkomen) als op internationaal niveau (beperkte toegang voor de derde wereld). • Identiteit: we zijn wat we eten ! Eten is meer dan alleen maar het bevredigen van een fysiologische behoefte, maar is ook nauw verbonden met onze identiteit. We kunnen ervoor kiezen om alles te eten, of juist niet, we kunnen vegetarisch eten, of ons beperken tot voeding met het bio-label. We kunnen zelf kiezen of we vaak, soms of nooit fastfood eten, of we exotische gerechten willen proberen, of we al dan niet eetwaar uit verre landen kopen. Achter al deze keuzes schuilt een zekere wereldvisie die ons typeert. Een hoger veiligheidsniveau kan de keuzevrijheid beknotten. Psychologisch • Vrije keuze: de risico’s die verbonden zijn aan de aanwezigheid van toxische stoff en of pathogene bacteriën worden gemakkelijker aanvaard als men vrij kan kiezen voor een bepaald voedingsmiddel of gerecht dan wanneer men geen keuze heeft zoals bijvoorbeeld in een bedrijfsrestaurant of op school. 19

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Welk keurmerk staat er op de buis? - BureauLeiding
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Voedselveiligheid Vragen Antwoorden - schooldirect 11 mei 2011
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden
Tegen welke prijs? Ontdek het bij Du Buf Makelaardij
In welk weer ook - Waschzettel.de
Welk product wilt u maken? Bitterbal, gehaktbal, soepballetjes ...
In het bijgaande overzicht is per test aangegeven bij welke ...
Welke plaats en aandacht voor gluten- en lactose - Frederika Hostens