Views
4 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

2 Situering van het FAVV

2 Situering van het FAVV 2.1. Opdracht Figuur 2 : het FAVV t.o.v. de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen & Leefmilieu Productnormen Minister van Volksgezondheid Procesnormen & controleprogramma FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Audit, inspectie, controle B U S I N E S S P L A N 11

12 HET VOEDSELAGENTSCHAP De veiligheid van de voedselketen valt onder de bevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid. Binnen de administratie zijn de bevoegdheden verdeeld tussen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL en het FAVV). De FOD VVVL vult hier het normerende luik in. Ze zorgt voor de instelling van productnormen, normen voor dierziektebestrijding en normen en het controlebeleid voor dierenwelzijn. Het voedselagentschap is een verzelfstandigde entiteit die opdrachten uitvoert op vlak van risicobeoordeling (werking van het Wetenschappelijk Comité) en op het vlak van risicobeheer (uitwerken van een controlebeleid en uitvoeren van een controleplan) en risicocommunicatie. De belangrijkste taken van het agentschap zijn : ● de controle, het onderzoek en de keuring van de voedingsmiddelen en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen, ● de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van voedingsmiddelen en hun grondstoffen en van de plaatsen waar dit gebeurt, ● het verlenen van erkenningen en vergunningen om bepaalde activiteiten in de voedselketen te mogen uitoefenen, ● de integratie en uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedingsmiddelen en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop, ● communicatie naar sectoren en consumenten. Op basis van artikel 4, §1 van de wet van 4 februari 2000 werd de missie van het FAVV geformuleerd : “De opdracht van het FAVV bestaat erin te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.” Vanaf 1 januari 2004 werden alle vroegere audit- en controlesystemen geïntegreerd en in een nieuw globaal jaarlijks controleplan verwerkt. Dit plan is gebaseerd op een controleprogramma dat wordt uitgewerkt door het Bestuur Controlebeleid op basis van een risico-evaluatie en dat door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV wordt goedgekeurd. Dit geïntegreerd controleprogramma wordt dan vertaald naar een planning van alle controleactiviteiten waarin doelstellingen per provincie en tot op sectorniveau geformuleerd worden. De Provinciale Controle-Eenheden staan in voor de uitvoering van inspecties, controles, audits en bemonsteringen. Dit leidt uiteindelijk tot vaststellingen en analyseresultaten. Deze worden op hun beurt gerapporteerd aan de centrale diensten van het voedselagentschap en worden gebruikt voor een nieuwe risicobeoordeling. Naast de eigen vaststellingen wordt in de risicobeoordeling ook gebruik gemaakt van informatie afkomstig van inspectiediensten van andere landen (RASFF) en van gevalideerde informatie (analyseprogramma’s) van de betrokken sectoren. Deze cyclus van risicobeoordeling – programmatie – uitvoering – rapportering gebeurt jaarlijks. Voor het begin van elk jaar wordt een geactualiseerd controleprogramma opgesteld.

Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2004 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
FAQ retributies - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv