Views
5 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

4.2.5. Inspecties van en

4.2.5. Inspecties van en controles op de activiteiten van operatoren In dit verband moet rekening gehouden worden met : ● de algemene wens maar ook met de wettelijke verplichting om een hoog controleniveau aan te houden in de grensinspectieposten, ● de noodzaak om een geloofwaardige algemene inspectie aan te houden met betrekking tot de werking van de autocontrole in de ondernemingen en de betrouwbaarheid van het auditorenwerk van de OCI’s, ● de Europese wettelijke verplichtingen volgens dewelke in bepaalde schakels van de keten een agent van de overheid moet worden ingezet (keuringen in slachthuizen). Er moet nog met een ander element rekening worden gehouden wanneer men dit soort oefening maakt, namelijk de evolutie van het aantal operatoren dat onder de bevoegdheid van het FAVV valt en, indien mogelijk zelfs met het aantal bedrijfszetels en dat vooral voor de sectoren met de meeste controlepunten. Terwijl dit aantal bijvoorbeeld vrij stabiel is voor de vleessector stelt men vast dat het aantal landbouwbedrijven met gemiddeld 3 % per jaar afneemt. 4.3. Controleplan Voor de evolutie van het controleplan wordt een projectie gemaakt naar de toekomst vanuit een model dat aan de verschillende onderdelen van het controleplan een kwantitatieve onderbouw geeft. In dat model zitten een aantal variabelen zoals : ● het aantal bedrijven per sector, ● de mate waarin bedrijven beschikken over een autocontrolesysteem, ● de mate waarin bedrijven beroep doen op het FAVV voor de validatie van hun ACS. Bovendien wordt gewerkt met een aantal assumpties met betrekking tot de duur en de frequentie van de verschillende controleactiviteiten. In de tabellen worden de toekomstscenario’s vergeleken met de startsituatie in 2005. B U S I N E S S P L A N 39

40 HET VOEDSELAGENTSCHAP De basis voor de berekening van de prestaties van een agent (inspecteur of controleur) is de volgende : ● een persoon presteert 1.233 uren effectieve controle- en inspectie-uren per jaar (200 dagen aan 7,5 uren per dag – 167 uren verplaatsing – 100 uren briefwisseling en dergelijke), ● het administratief werk voor de controleur en de inspecteur is verrekend in de gemiddelde controletijd, ● een inspectie in de primaire productie duurt 225 minuten (3,75 uren), ● een inspectie in de transformatie duurt 480 minuten (8 uren), ● een inspectie in de distributie duurt 195 minuten (3,25 uren), ● een staalname duurt 30 minuten, ● de behandeling van een klacht, opvolging van non-conformiteit en dergelijke duurt 16 uur voor de primaire productie, 16 uur in de transformatie en 8 uur in de distributie, ● 10 % van de (eerste) bezoeken leidt tot een vaststelling en een opvolgingsbezoek (320 minuten voor de primaire productie, 320 minuten voor de transformatie en 150 minuten voor de distributie), ● het afleveren van een erkenning neemt 2 uren in beslag in de primaire productie en in de distributie en 6 uren in de transformatie, ● het afleveren van een certificaat neemt tussen een half en één volledig uur in beslag (zonder bezoek ter plaatse). Figuur 11 : benodigde tijd per prestatie (in minuten) Primaire productie Transformatie Distributie Inspectie 225 480 90-195 Staalname 30 30 30 Klacht, opvolging, niet- conformiteit 960 960 480 PV hercontrole 320 320 150 Erkenning 120 360 120 Certifi caat 60-120 60-120 60-120

Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
FAQ retributies - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv