Views
5 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

Programmabeleid

Programmabeleid Uitwerken controlestrategie Opvolgen Wetgevend kader Operatorenbeheer Evaluatie controleprogramma Relatiebeheer met met (lokale) overheden Sanitel Ontwerpen controleprogramma Centraal Richtlijnen traceer- voor controles systeem Validatie van sectorgidsen Advies Ad i geven rond wetgeving Vereenvoudiging van wetgeving Omzetten (EU) reglementering Controleplannen Vastleggen partnerstrategie eWorkplace Vastleggen controle- & inspectiestrategie Externe en interne communicatie Relatiebeheer subcontractors en sectoren Ops pstellen controle lechecklists Workforceplanning Opmaak controleplanning per sector / PCE Opmaken planning binnen PCE Coördinatie & evaluatie van buitendiensten Europese RASFF opvolging Uitvoering controles Opvolging (sub)contractors Evaluatie van performantie van an controles Fraudebestrijding Uitvoering controles uit controleprogramma FoodNet Een geïntegreerde controleadministratie Uitvoering controles - op aanvraag - verplicht -ten dienste - grensposten Uitvoeren controles voor derden Controle op de werking van OCI’s ACS-audits op aanvraag Opvolging controles Vastleggen van richtlijnen voor opvolging Datawarehouse Performance monitoring Contractors Opzetten verbeteringsprogramma Afl everen erkenningen Afl everen certifi caten Feedback naar bedrijven Opvolgen vaststellingen(non conformiteiten, wanbetalers, PV’s) Opvolgingscontrole meldingsplicht klachten Controlerapportering Analyses labo’s Vastleggen labostrategie & kwaliteitsnormen Erkennen van labo’s Labo planning & prijsopvolging Dispatching van monsters Uitvoeren van laboanalyses Organisatie ringtesten Uitvoeren van analyses voor derden Laborapportering Ondersteunende diensten Strategische Strategisch planning voor budget get, HR, ICT Uitvoer oeren budgetcon controle HR management HR PIA ... ICT service levels & partner management Facturatie & inningen Budgettaire & analytische boekhouding Opleiding geven Ondersteuning logistiek, juridisch, vertalen ICT operationeel beheer Fondsenbeheer voor derden B U S I N E S S P L A N 53

54 HET VOEDSELAGENTSCHAP De uitbestede taken zullen steeds op basis van resultaatsverbintenissen afgesloten worden, hetzij via SLA’s, hetzij via forfaitaire opdrachten. Het agentschap wil het concept van de eWorkplace voor haar medewerkers zo volledig mogelijk en zo mobiel mogelijk uitbouwen. Dit betekent dat in de periode gedekt door het businessplan de ICT-oplossingen voor thuis en mobiel werk gerealiseerd zullen worden. De eWorkplace oplossing zal worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met Fedict en moeten aansluiten op de e-government strategie die wordt uitgewerkt. Verder zal een extranet voor de bedrijfswereld ontwikkeld worden met gecodeerde toegang voor de bedrijven tot hun dossier via de federale portal . Er zal eventueel ook voorzien worden in een gecodeerde toegang van het FAVV in de database van de bedrijven voor snelle en correcte uitwisseling van de autocontrolegegevens. We voorzien hiervoor een jaarlijkse ICT-kost van € 5,9 miljoen die zal worden herleid tot € 5,3 miljoen vanaf 2008. 4.10. Personeelsbeleid De Algemene Diensten moeten verder evolueren naar een bestuur dat instaat voor een moderne bedrijfsvoering en organisatie (ondersteuning). In alle onderdelen zal gestreefd worden naar een goed evenwicht tussen het inzetten van eigen personeel en het uitbesteden van een aantal taken. Het budgettaire aspect zal hierbij een belangrijk beslissingscriterium zijn. De organisatie zal staan of vallen met een doeltreffend HR beleid dat moet garanderen dat het personeelsplan ingevuld wordt met gemotiveerde medewerkers met de gepaste competenties. Hierbij zal een gezond evenwicht moeten gevonden worden tussen statutaire en contractuele aanwervingen. Gelet op de mogelijke evoluties in de activiteiten in de buitendiensten zal daar eerder gekozen worden voor contractuele invulling, in de centrale diensten met meer permanente taken eerder voor een statutaire invulling. Waar mogelijk zal in dit laatste geval gekozen worden voor de statutarisering van in dienst zijnde contractuele personeelsleden. Een goed uitgewerkt individueel jobbeheer moet voldoende competenties in huis garanderen. Een volgehouden inspanning op het vlak van de vorming en een intelligente toepassing van het systeem van ontwikkelcirkels zal hiertoe ongetwijfeld bijdragen. Deze inspanningen moeten er eveneens toe bijdragen dat bij heroriëntering van taken ook maximaal gebruik gemaakt kan worden van interne mensen door bijscholing en motivatie.

Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
FAQ retributies - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCE ANTWERPEN - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv