Views
5 years ago

Businessplan 2005-2008 - Favv

Businessplan 2005-2008 - Favv

Eind 2003 en in 2004

Eind 2003 en in 2004 werd een BPR-oefening (food@work) en een informaticaproject (FoodNet) opgestart. Deze projecten beogen een rationalisering van de werking van de organisatie. Tevens werd een reglementair kader gecreëerd voor autocontrole in de agrovoedingsketen. In de nota aan de ministerraad van 20 en 21 maart 2004 werd een stand van zaken, een evaluatie en een actieplan van het FAVV voorgelegd. De ministerraad nam akte van de geactualiseerde strategische doelstellingen van het FAVV en gaf de gedelegeerd bestuurder de opdracht om op basis van deze doelstellingen een nieuw businessplan te schrijven en aan de regering voor te leggen. 1.2. Het bestaande businessplan Het eerste businessplan van de toenmalige gedelegeerd bestuurder van het FAVV werd op 22 november 2000 door de toenmalige regering goedgekeurd. Dit plan bevatte de grote krachtlijnen vastgelegd voor de ontwikkeling van het voedselagentschap in de eerste jaren van zijn bestaan, en werd in 2002 overgenomen door de huidige gedelegeerd bestuurder. De doelstellingen die werden vooropgesteld situeerden zich vooral in het uitbouwen van de structuur van het agentschap, de integratie van de verschillende diensten in de nieuwe organisatie en de uitbreiding van een globale monitoring van de voedselketen. Andere doelstellingen waren de ontwikkeling en invoering van het concept autocontrole, en de opstart van een analytische boekhouding. De meeste van deze doelstellingen werden in de voorbije periode gerealiseerd. Op het structurele vlak werd een Cel Communicatie opgericht, waarbinnen een Meldpunt voor de consument werd uitgebouwd. Dit Meldpunt wordt door 2 FTE’s ingevuld, en kent een sterk stijgende naambekendheid. De activiteiten van de Cel Communicatie en de activering van de website hebben het FAVV ook een eigen imago bezorgd.Onder de verantwoordelijkheid van de gedelegeerd bestuurder werd een Cel voor Crisispreventie en –bestrijding opgericht. Deze cel is volledig operationeel en neemt de coördinatie van de preventie en de aanpak van crisissen op zich. Verder is ook de dienst Interne Audit geïnstalleerd. B U S I N E S S P L A N 7

8 HET VOEDSELAGENTSCHAP Het Wetenschappelijk Comité en het Raadgevend Comité werden geïnstalleerd, en zijn momenteel volledig operationeel. De integratie van de verschillende diensten in één organisatie is voltooid, zowel op het centraal bestuur te Brussel als in de Provinciale Controle Eenheden. De affectatie binnen de nieuwe structuur is een feit. In de provinciale eenheden bevindt de integratie zich in een laatste fase. Verschillende PCE’s hebben een nieuw onderkomen gekregen, de PCE- en sectorhoofden zijn benoemd en de medewerkers hebben een plaats gekregen bij één van de sectoren. Een nieuwe regeling om belangenconflicten te vermijden wordt toegepast. Het HR-beleid van het FAVV is afgestemd op en in lijn met de modernisering van het federale openbaar ambt. Al het personeel werd vanuit de voorlopige cel geaffecteerd in een goedgekeurd personeelsplan. Het taalkader van het FAVV werd goedgekeurd. Sinds 2003 beschikt het FAVV over een eigen begroting. De inkomsten bestaan uit een dotatie en uit bijdragen van de verschillende sectoren. De inning van deze bijdragen is nog gebaseerd op de financieringsmechanismen van de vroegere diensten. In 2004 werd een nieuw analytisch boekhoudsysteem voor het beheer van inkomsten en uitgaven ingevoerd (PIA). Figuur 1: evolutie van de begroting van het FAVV 2002 2003 2004 2005 Inkomsten Dotatie 1.454.109 68.363.000 63.970.000 63.537.000 EU 0 5.487.203 5.500.000 4.026.000 Eigen inkomsten 7.270 68.742.005 64.752.177 67.079.389 BSE inkomsten 0 7.307.716 5.049.000 20.852.000 Totaal 1.461.379 149.899.924 139.271.177 155.494.389 Uitgaven Totaal m.u.v. BSE 1.312.296 147.553.460 137.605.735 134.418.377 BSE 0 2.426.135 11.001.700 20.852.000 Totaal 1.312.296 149.979.595 148.607.435 155.270.377 Resultaat 149.083 -79.671 -9.336.258 224.012

Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
FAQ retributies - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Nieuwsbrief Nr.34 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv