Views
4 years ago

NEE! - Fax-Anleitung.de

NEE! - Fax-Anleitung.de

7 Druk op

7 Druk op de toets START om de instelling te bevestigen en druk daarna op de toets STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen. AUTOMATIC RX 06-08-99 12:12 VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN DOCUMENT D.M.V. DE POLLINGFUNCTIE ... Wat is polling... Wanneer een faxtoestel een ander om een verzending vraagt, zodat het document automatisch verzonden wordt, spreken we van polling. De communicatie met de pollingmethode heeft de volgende twee fundamentele kenmerken: • de gebruiker di het document wil ontvangen, vraagt de verzending aan. Dit betekent dat een gebruiker een verbinding met een andere faxtoestel tot stand kan brengen en dit toestel kan vragen hem automatisch een (speciaal voorbereid) document toe te zenden, ook wanneer er aan de andere kant van de lijn niemand aanwezig is. • de transactiekosten zijn voor rekening van degene die de verzending aanvraagt (d.w.z. degene die het document ontvangt) en niet van degene die het document verzendt. Aanvragen van een verzending (polling voor ontvangst)... Spreek het tijdstip voor de verzending van het document met uw correspondent af, zodat deze het te verzenden document kan insteken. Stel uw faxtoestel in om het document te ontvangen, programmeer de kiesmethode die gebruikt moet worden om het andere faxtoestel op te roepen en het tijdstip waarop het document ontvangen moet worden. Zo gaat u hiervoor te werk: Procedure DISPLAY 1 Controleer of het display de oorspronkelijke standbymodus met datum en tijd weergeeft. 2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: ---> 3 Druk op de toets START. U wordt gevraagd via het display het tijdstip in te voeren waarop u de verzending wilt starten. 4 Druk op de toets START om de huidige tijd te bevestigen of typ een nieuw tijdstip in. 5 Vorm het gewenste nummer op een van de mogelijke manieren, bijv. rechtstreeks via het numerieke toetsenbord van het faxtoestel. 6 Druk op de toets START om de instelling te bevestigen. Het faxtoestel komt automatisch in de oorspronkelijke standbymodus terug. -6-31-38.p65 37 16/03/00, 9.38 AUTOMATIC RX 22-01-99 15:10 POLLING RX TYPE TIME HH:MM TYPE FAX NUMBER NUM/TOUCH/DIAL TYPE NUMBER 02 458629 AUTOMATIC RX POLL RX: 17:15 37

Reeds ingestelde polling voor ontvangst wijzigen/wissen... Procedure DISPLAY 1 Controleer of u polling voor ontvangst hebt ingesteld. 2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt ---> 3 Druk op de toets START. 4 Druk op de toets START. 38 AUTOMATIC RX POLL RX : 17:15 POLLING RX ALREADY ENTERED CHANGE PARAM.? Indien u een reeds ingestelde ontvangst na polling wilt annuleren, drukt u op de toets > : op het display verschijnt de boodschap "CANCEL SETTING?, "; druk vervolgens op START om de annulering te bevestigen. Het faxtoestel komt automatisch in de oorspronkelijke standby-stand terug. Als u echter het nummer van de correspondent en het tijdstip voor de aangevraagde ontvangst wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk: 5 Druk op de toets START. 6 Typ het nieuwe tijdstip en bevestig de instelling met de toets START of bevestig de huidige tijd door direct op de START-toets te drukken. 7 Typ het nieuwe nummer en bevestig de instelling met de toets START of bevestig het huidige nummer door direct op de STARTtoets te drukken. Het faxtoestel keert automatisch naar de oorspronkelijke standby-modus terug. TYPE TIME HH:MM TYPE NUMBER 0125 45686 AUTOMATIC RX POLL RX : 18:00 Voorbereiden van een document voor verzending (polling voor verzending)... Procedure DISPLAY 1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft. 2 Steek het document in de ADF 3 Selecteer het contrast en de resolutie die u geschikt acht. 4 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt ---> 5 Druk tweemaal op de START-toets. AUTOMATIC RX 22-05-99 15:10 DOCUMENTO READY ê NORMAL POLLING TX AUTOMATIC RX POLLING TX SET U kunt de pollinginstelling voor verzending annuleren door het document uit de ADF te nemen of door de STOP-toets in te drukken. -6-31-38.p65 38 16/03/00, 9.38

Nee? - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hoe Help ik mijn kind nee zeggen tegen roken ... - Trimbos-instituut
Hoe Help ik mijn kind nee zeggen tegen roken ... - Trimbos-instituut
CafeRomatica Koffie/Espresso Volautomaat ... - Nivona
603.46.410NL Ulysse Connect - Fiat-Service
INStruCtIe- hANDleIDINg - Utax
CafeRomatica Koffie/Espresso Volautomaat Gebruiksaanwijzing
Heidelberg CD51 d. - Blaupunkt
handleiding instructie- - Utax
Gebruikershandleiding XEA303.pdf - Hendrickx nv
603.46.224NL Punto CL Nav - Fiat-Service
603.46.304 Fiat Stilo Radio - Fiat-Service
603.50.932NL Strada Radio - Fiat-Service
603.46.438NL Panda Connect - Fiat-Service
603.46.004NL Multipla Radio - Fiat-Service
DVD7200BT - Rho-Delta Automotive & Consumer Products
HANDLEIDING HANDLEIDING
S720i™/S710i™ - Support - Polar
Gebruiksaanwijzing Espresso-machine - Nivona
WMF combiNationS.indd - Koffie Partners
Nederlandstalige handleiding - Yamaha
Downloaden (3.15 MB) - Roland