Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

98 Figuur 3.3 vermeldt

98 Figuur 3.3 vermeldt het aantal en de aard van de belangrijkste controles die door het FAVV werden uitgevoerd. Figuur 3.3 : Overzicht van de verschillende soorten controles Naleving producterkenning Boekhouding / register Voorschrift i.v.m. etiketten, verpakkingen en reclameboodschappen 3.4.1.1. Controle op de handel in gewasbeschermingsmiddelen 3.4.1.1.1. Documentencontroles Bemonstering om repressieve reden Bij de documentencontroles wordt de overeenstemming nagegaan van de etiketten, de verpakkingen, de registers en de boekhouding met de wettelijke voorschriften (20). In 2002 werden 135 documentencontroles uitgevoerd waarvan 52 een gebrek aan conformiteit aan het licht brachten. De inbreuken die het vaakst werden vastgesteld betroff en : 18 Naleving producttoelating • niet-conforme gevaarsymbolen en -vermeldingen ; • ontbreken van aanduidingen omtrent de behandeling van verpakkingen en overschotten ; • ontbreken van aanduidingen in verband met eerste hulp ; • ontbreken van standaardzinnen betreff ende gevaar (R) en standaardzinnen betreff ende veiligheid (S) ; • ontbreken van verzegeling. 3.4.1.1.2. Controle op de erkenningen en toelatingen van producten 47 117 Opslagplaatsen en voorraden Op de markt gebrachte gewasbeschermingsmiddelen moeten in overeenstemming met de geldende wetgeving worden erkend, toegelaten en opgeslagen (21). In 2002 werden 283 controles op de naleving van de voorschriften uitgevoerd in de opslagplaatsen en de stocks van fabrikanten, invoerders, verkopers en gebruikers. 57 controles wezen uit dat niet-erkende of niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen werden verhandeld. 40 10 Naleving bedrijfserkenning 77 196

3.4.1.1.3. Controle op de waarborgen en de normen Tabel 3.5 : Aantal gevallen van niet-conformiteit per monstersoort Aard van de genomen monsters Aantal analyses De belangrijkste fysisch-chemische eigenschappen van de bemonsterde gewasbeschermingsmiddelen worden bepaald en vergeleken met de geldende waarborgen en normen (20). Voor elk gewasbeschermingsmiddel wordt het gehalte aan werkzame stof bepaald. Daarnaast wordt ook de suspensiestabiliteit bepaald voor formuleringen zoals geconcentreerde suspensies, spuitpoeders en waterdispergeerbare granulaten. De emulsiestabiliteit wordt bepaald voor emulgeerbare concentraten. In voorkomend geval wordt rekening gehouden met de FAO-specifi caties (22). 19 gewasbeschermingsmiddelen bleken niet conform voor één of meer van hun eigenschappen. Planten, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen Aantal gevallen van niet-conformiteit Fungiciden 13 3 Groeiregelaars 2 0 Herbiciden 36 7 Insecticiden + acariciden 17 5 Rodenticiden 7 2 Ontsmettingsmiddelen 2 2 Totaal 77 19 99

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv