Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

102 Referenties : (1)

102 Referenties : (1) Koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreff ende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. (2) Ministerieel besluit van 30 augustus 1999 betreff ende de bestrijding van Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (3) Ministerieel besluit van 3 november 1994 betreff ende de bestrijding van aardappelringrot (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. Sepedonicus (Spiekerman et Kottkoff ) Davis et al. (4) Koninklijk besluit van 19 november 1987 betreff ende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. (5) Beschikking 2001/218/EG van de Commissie van 12 maart 2001 tot tijdelijke verplichting van de lidstaten om ten aanzien van andere gebieden in Portugal dan die waarvan bekend is dat Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje) er niet voorkomt, aanvullende maatregelen te nemen teneinde de verspreiding ervan tegen te gaan. (6) Beschikking 2003/64/EG van de Commissie van 28 januari 2003 betreff ende voorlopige maatregelen met betrekking tot voor opplant bestemde tomatenplanten om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van het pepinomozaïekvirus te voorkomen. (7) Beschikking 2002/757/EG van de Commissie van 19 september 2002 houdende voorlopige fytosanitaire noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. te voorkomen. (8) Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit. (9) Koninklijk besluit van 30 november 1999 betreff ende de handel in primeur- en bewaaraardappelen. (10) Verordening (EG) nr. 2898/95 van de Commissie van 15 december 1995 houdende voorschriften inzake de controle op de naleving van de kwaliteitsnormen in de sector bananen. (11) Verordening (EEG) nr. 890/78 van de Commissie van 28 april 1978 betreff ende de wijze van certifi cering van hop. (12) Verordening (EEG) nr. 1784/77 van de Raad van 19 juli 1977 betreff ende de certifi cering van hop. (13) Koninklijk besluit van 21 december 2001 betreff ende de certifi cering in de sector hop. (14) Wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de in de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979. (15) Koninklijk besluit van 20 december 1983 houdende toepassing van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten.

(16) Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantesoorten door controle op het desbetreff end handelsverkeer. (17) Verordening (EG) nr. 939/97 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreff end handelsverkeer. (18) Koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreff ende de handel in meststoff en, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. (19) Ministerieel besluit van 18 februari 2002 betreff ende de handel in meststoff en, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. (20) Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreff ende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. (21) Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreff ende de erkenning van ondernemingen die bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren, uitvoeren of verpakken. (22) http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/Specs/PM_Specs.html (23) Ministerieel besluit van 23 augustus 2001 betreff ende de verplichte keuring van spuittoestellen. Planten, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen 103

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv