Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

144 In het kader van dit

144 In het kader van dit programma werden er 77 monsters genomen. Daarvan bleken er 9 monsters positief (11,7 %). Er werd tweemaal een Europees alarm gelanceerd voor producten gefabriceerd in Spanje en in Schotland waarvoor het gehalte aan propyleenglycol de norm van 1 g / kg zeer zwaar overschreed. De betrokken producten werden uit de handel genomen. 4.6.2. Sulfi et in gehakt vlees Elk jaar worden controles uitgevoerd met betrekking tot de aanwezigheid van sulfi et in gehakt vlees en bewerkt gehakt vlees waarin geen sulfi et mag voorkomen (américain, bewerkt gemengd gehakt, blinde vinken, …). Wat bewerkt gehakt vlees betreft, is het mogelijk dat sulfi eten voorkomen in de toegevoegde ingrediënten. Bij het gebruik van dergelijke ingrediënten komen de sulfi eten natuurlijk in het bereide gehakt terecht. In het eindproduct mag het gehalte echter niet hoger zijn dan 30 mg/kg en er moet worden nagegaan of sulfi eten toegestaan zijn in de toegevoegde ingrediënten (15). De controleurs die de slagerijen bezoeken onderzoeken stelselmatig het gehakt vlees op de aanwezigheid van sulfi et. Deze snelle routinetest wordt uitgevoerd met behulp van malachietgroen. Omdat deze snelle test soms wijst op de aanwezigheid van sulfi et zonder dat dit daadwerkelijk aanwezig is, dient bij een eerste positief resultaat steeds een bevestiging gevraagd te worden in het laboratorium. Bij het uitvoeren van de routinetest bleken 25 monsters in eerste instantie positief. Voor 16 van de 25 in het laboratorium onderzochte monsters werd het positieve resultaat van de routinetest bevestigd.

Referenties : (1) Koninklijk besluit van 15 december 1994 betreff ende de productie en het in de handel brengen van consumptiemelk en producten op basis van melk . (2) Koninklijk besluit van 31 december 1992 betreff ende de bereiding en het in de handel brengen van eiproducten. (3) Franse wetgeving. (4) La qualité microbiologique des aliments. Maîtrise et critères par J.-L. Jouve. Paris : Polytechnica [1996], 565 p. ISBN 2-84054-040-1 ; Critères microbiologiques pour l’interprétation des résultats en analyse alimentaire. Gouvernement du Québec. MAPAQ. 1995. 37 p. ; Vade-mecum HACCP voor KMO en vakman Catherine Quittet en Helen Nélis, Presses agronomiques de Gembloux. Jaarlijks rapport Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie (Brussel). (5) Richtlijn 93/43/EEG van de Raad van 14 juni 1993 inzake levensmiddelenhygiëne. (6) Richtlijn 79/700/EEG van de Commissie van 24 juli 1979 tot vaststelling van communautaire bemonsteringsmethoden voor de offi ciële controle op residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit . (7) Aanbeveling 1999/333/EG van de Commissie van 3 maart 1999 inzake een in 1999 uit te voeren gecoördineerd bewakingsprogramma van de Gemeenschap om de inachtneming van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op granen en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, te garanderen. (8) Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreff ende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten. (9) Koninklijk besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne. (10) Koninklijk besluit van 4 februari 1980 betreff ende te koelen voedingsmiddelen. (11) Koninklijk besluit van 5 december 1990 betreff ende diepvriesproducten. (12) Aanbeveling 2002/66/EG van de Commissie van 25 januari 2002 betreff ende een gecoördineerd programma voor 2002 inzake de offi ciële controle op levensmiddelen. (13) Voorgesneden, gekuist, verpakt. (14) Koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreff ende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoff en en zoetstoff en. (15) Koninklijk besluit van 8 maart 1985 betreff ende de fabricage van en de handel in gehakt of gemalen vers vlees. Voedingsmiddelen, fabricage, distributie 145

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv