Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

12 Horizontale

12 Horizontale activiteiten

1. Horizontale activiteiten 1.1. Communicatie 1.1.1. Persberichten 1.1.2. Het Meldpunt Voedselveiligheid is een materie die zeer gevoelig ligt bij het grote publiek, en die daarenboven een reglementair kader oplegt aan een belangrijke sector van onze economie. Een goede en geïntegreerde communicatie is daarom van essentieel belang, zowel extern als intern. De uitbouw van een duidelijk afgelijnde en goed gestructureerde communicatiecel moet dit garanderen. Deze communicatiecel heeft als doelstellingen het informeren van de bevolking, het bevorderen van het imago en de naambekendheid van het FAVV, het ontwikkelen van de communicatie en geven van informatie naar externe doelgroepen en het organiseren van de interne communicatie. De externe communicatie en in het bijzonder de communicatie rechtstreeks gericht naar de consument gebeurt onder verschillende vormen : enerzijds via persberichten die na verspreiding via de gebruikelijke kanalen eveneens on-line beschikbaar worden gesteld op de website van het FAVV, anderzijds via het meldpunt en andere initiatieven zoals de publicatie van een presentatiebrochure van het agentschap, vanaf november 2002 een tweemaandelijkse nieuwsbrief en deelname aan beurzen, symposia en dergelijke. In 2002 werden er 139 persberichten gepubliceerd. De systematische melding van BSE-gevallen werd verder gezet. Opvallend tijdens het eerste trimester 2002 waren de verschillende types van voedercontaminaties terwijl in de tweede trimester aandacht werd besteed aan een reeks “recalls”. Ook de varkenspest in het Groothertogdom Luxemburg trad regelmatig op het voorplan. Tijdens het tweede hal aar noteerden we ook het MPA-incident, de zaak rond het Léberg-water en de 100ste Belgische BSE-koe. Waar nodig werd een Engelstalig overzichtsdocument opgemaakt ten behoeve van onze contacten met de lidstaten en derde landen. Begin 2002 werd het meldpunt van het FAVV operationeel. De opdracht van het Meldpunt is het beantwoorden van consumentenvragen en het aannemen en opvolgen van klachten. Twee voltijdse personeelsleden worden hiervoor ingezet. Het gaat hierbij specifi ek om vragen en klachten van de consumenten : het Meldpunt is niet bedoeld en ook niet uitgerust om te kunnen inspelen op vragen en klachten die komen vanuit de operatoren in de voedselketen (primaire productie, fabricatie en transformatie, en distributie). Deze dienen zich rechtstreeks te wenden tot de bevoegde diensten (in geval van crisis kan desgevallend een specifi ek call-centrum voor de professionele sector worden opgericht). Desondanks komen soms ook een aantal vragen van de professionele sector bij het meldpunt terecht. Om een effi ciënte en correcte afhandeling van de vragen en klachten te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van een registratiesysteem en werd een procedure opgesteld voor de behandeling van de Horizontale activiteiten 13

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv