Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

152 5.3.1.

152 5.3.1. Referentielaboratorium voor microbiologie (WIV en de universiteit Luik) In het kader van deze opdracht werden in 2002 twee ringonderzoeken met 5 stalen georganiseerd (circuit RAEMAB) en een ringonderzoek met diepgevroren stalen van vlees. Aan de individuele laboratoria werd technische bijstand verleend en validaties werden geactualiseerd. Tevens werd de jaarlijkse conferentie “Microbiologie in voedingswaren” georganiseerd voor 250 deelnemers. 5.3.2. Referentielaboratorium voor hormonen en groeibevorderaars (WIV) De werkgroep rond deze problematiek vergaderde tweemaal en heeft de laboratoria in 2002 begeleid bij de uitbreiding van hun scope naar andere substanties zoals bijvoorbeeld diergeneesmiddelen, teneinde de capaciteit te verhogen en om tegenanalyses mogelijk te maken. • A6 nitroimidazolen, nitrofuranen en coccidiostatica • B1 antibiotica • B2A antihelmintica • B2E NSAIDS • B3 zware metalen (TriBut. Tn Oxide) en afl atoxines Het WIV heeft in de loop van de maand november 2002 een mini-workshop georganiseerd om een aantal veldlaboratoria de methode voor nitrofuranen te demonstreren zodat de routineanalyses over meerdere laboratoria kunnen verdeeld worden. Teneinde het accreditatieproces te vereenvoudigen werd een ontwerp voor fl exible scope overgemaakt aan BELTEST. 5.3.3. Referentielaboratorium voor dierenziekten (CODA) Deze wetenschappelijke instelling is niet alleen het referentie- en confi rmatielaboratorium voor dierlijke aandoeningen maar eveneens het enige laboratorium bevoegd voor de uitvoering van de testen op epizotische aandoeningen (lijst A –ziekten).

Het FAVV en de laboratoria 153

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv