Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

1 augustus

1 augustus 2002 25 september 2002 30 oktober 2002 27 november 2002 20 • Stand van zaken MPA problematiek • Stand van zaken ‘operationeel worden FAVV’ – eindverslagen van de werkgroepen • Organisatie en verdere werking van het Raadgevend Comité • Antwoorden op de tijdens de vorige vergadering (01-08-2002) gestelde vragen : - DNA-testen op kalveren ; - Overlegstructuren met DG5 – bestrijding klassieke varkenspest bij everzwijnen • Reacties op de organisatieplannen FAVV • MPA-problematiek: stand van zaken • Stand van zaken operationeel worden FAVV : actieplan FAVV 2002-2003 • Toekomst werking Raadgevend Comité, vaststelling van werkgroepen • Verslag en aanbevelingen van de werkgroep communicatie van 26-08-2002 • De toekomst van het platform veilig voedsel • Presentatie en stand van zaken werking Meldpunt • Advies over “de communicatie van het FAVV” (toepassing artikel 8 van het huishoudelijk reglement) • Werkgroep huishoudelijk reglement (datum vergadering, samenstelling) • Toekomst van de bedrijfskolommen • Advies over “ontwerp KB tot wijziging van het KB van 17 maart 1997 houdende de organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij herkauwers • Secretariaat Raadgevend Comité • Toelichting bij het ontwerp van fi nancieringswet van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen • Toelichting bij de FAVV-begroting 2003 • Evolutie BSE-gevallen in België • Stand van zaken operationeel worden FAVV : actieplan FAVV • Voorstel huishoudelijk reglement Raadgevend Comité • Werking Wetenschappelijk Comité : programma 2003 • Voorstel vergaderkalender 2003 1.4. Wetenschappelijk Comité Het Wetenschappelijk Comité (3) speelt een centrale rol in de evaluatie van de risico’s in verband met de voedselketen. Het is samengesteld uit wetenschappers die gespecialiseerd zijn in deze materie (zie bijlage 2), en kan, indien nodig, een beroep doen op een netwerk van experten in geval van zeer specifi eke problemen. In de loop van 2002 kwam het Wetenschappelijk Comité 12 keer samen in plenaire vergadering. Van de werkgroepen van het Wetenschappelijk Comité vonden 19 vergaderingen plaats. Er werden 40 nieuwe dossiers voorgelegd aan het Wetenschappelijk Comité, dat 30 adviezen uitbracht, 9 voor dossiers ingediend in 2001 en 21 voor dossiers ingediend in 2002. Daarvan waren14 adviezen omstandige adviezen.

Tabellen 1.2 en 1.3 geven een overzicht van de adviezen die het Wetenschappelijk Comité in 2002 heeft uitgebracht. Al deze adviezen zijn te raadplegen op de website van het FAVV (www.favv.be). Tabel 1.2 : Wetenschappelijk Comité : dossiers 2001 Dossier Onderwerp Horizontale activiteiten Stand van zaken op 31 december 2002 2001/16 Vragen over CONSUM Omstandig advies uitgebracht op 30/05/2002 2001/31 Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 7 januari 1998 betreff ende de handel in meststoff en, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten 2001/35 Biologische landbouw: evaluatie van de blootstelling van de verbruikers aan residuen van pesticiden, zware metalen, nitraten, nitrieten en mycotoxines Omstandig advies uitgebracht op 14/06/2002 Omstandig advies uitgebracht op 06/12/2002 2001/39 Verzekering van de voedselveiligheid in de zuivelsector Omstandig advies uitgebracht op 17/10/2002 2001/41 De landbouwkundige valorisatie van zuiveringsslibs van gelatineverwerkende bedrijven 2001/44 De voorschriften voor het regelmatig doen controleren van de algemene hygiëne door de exploitanten in inrichtingen overeenkomstig Richtlijn 64/433/EEG van de Raad van 26 juni 1964 betreff ende de gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van vers vlees en Richtlijn 71/118/EEG van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de productie en het in de handel brengen van vers vlees van pluimvee (in toepassing van Beschikking 2001/471/EG) 2001/47 Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongioforme encephalopathies bij herkauwers 2001/50 Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 3 september 2000 betreff ende de bepaling van de kwaliteit van de zuivelproducten rechtstreeks verkocht aan de eindverbruiker 2001/51 Ontwerp KB betreff ende het gebruik van dierlijke afvallen voor de dierenvoeding Omstandig advies uitgebracht op 08/03/2002 Omstandig advies uitgebracht op 30/05/2002 Omstandig advies uitgebracht op 22/02/2002 Gunstig advies uitgebracht op 30/04/2002 Omstandig advies uitgebracht op 28/06/2002 21

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv