Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

22 Tabel 1.3 :

22 Tabel 1.3 : Wetenschappelijk Comité : dossiers 2002 Dossier Onderwerp 2002/01 Dit dossier is geen adviesaanvraag. 2002/02 Dit dossier is geen adviesaanvraag. 2002/03 De opvolging van rundveebeslagen na de isolatie van een E. coli 0157. Actieprogramma en door DG5 genomen maatregelen tijdens het jaar 2001. 2002/04 Ontwerp van KB betreff ende de fi nanciering van het laboratoriumonderzoek voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie (BSE). Stand van zaken op 31 december 2002 Omstandig advies uitgebracht op 22/08/2002. Gunstig advies uitgebracht op 22/02/2002. 2002/05 Maatregelen te nemen bij PCB contaminatie. Omstandig advies uitgebracht op 22/02/2002. 2002/06 Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 13 maart 2000 betreff ende residuen van pesticiden. Gunstig advies uitgebracht op 08/03/2002. 2002/07 Nitraat/nitriet in koude lijn. Omstandig advies uitgebracht op 30/12/2002. 2002/08 Ontwerp KB betreff ende de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten. 2002/09 Dit is hetzelfde dossier als 2002/06. 2002/10 Acrylamide in voedingsmiddelen. In onderzoek. 2002/11 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreff ende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen. 2002/12 Ontwerpteksten van wet betreff ende : - de fi nanciering van het Instituut voor veterinaire keuring - de fi nanciering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2002/13 Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreff ende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Adviesaanvraag ingetrokken. Gunstig advies uitgebracht op 14/06/2002. Gunstig advies uitgebracht op 30/05/2002. Gunstig advies uitgebracht op 30/05/2002.

2002/14 Landbouwkundige valorisatie van zuiveringsslibs. In onderzoek. 2002/15 Autopsiepraktijken in de landbouwbedrijven, in de centra voor diagnostiek en veterinaire begeleiding en in de faculteiten voor diergeneeskunde. 2002/16 Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 20 juli 1995 betreff ende diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding. 2002/17 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de Grondstoff en. 2002/18 Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 30 oktober 1998 betreff ende de erkenning en de registratie van fabrikanten en tussenpersonen en de toelating van operatoren en handelaars in de sector dierenvoeding. 2002/19 Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 8 november 1998 betreff ende de offi ciële controle op de stoff en bestemd voor dierlijke voeding en van het KB van 8 februari 1999 betreff ende de handel en het gebruik van stoff en bestemd voor dierlijke voeding. 2002/20 Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 30 december 2002 betreff ende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen. Horizontale activiteiten Omstandig advies uitgebracht op 06/12/2002. Gunstig advies uitgebracht op 13/09/2002. Gunstig advies uitgebracht op 23/07/2002. Gunstig advies uitgebracht op 13/09/2002. Gunstig advies uitgebracht op 13/09/2002. Gunstig advies uitgebracht op 13/09/2002. 2002/21 Jaarverslag BSE-gegevensbank 2001. Omstandig advies uitgebracht op 30/12/2002. 2002/22 Integratie van de werkgroepen OSE ; Snelle procedure voor adviesaanvraag. Omstandig advies uitgebracht op 23/12/2002. 2002/23 Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 8 februari 1999 betreff ende de handel en het gebruik van stoff en bestemd voor dierlijke voeding. 2002/24 Dit dossier is geen adviesaanvraag. 2002/25 Landbouwkundige valorisatie van dierlijke bijproducten in meststoff en en bodemverbeterende middelen. 2002/26 Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op OSE bij herkauwers. In onderzoek. In onderzoek. In onderzoek. 2002/27 Ontwerp van programmawet 2002. Gunstig advies uitgebracht op 27/10/2002. 23

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV