Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

36 Dierenvoeders,

36 Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten

2. Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 2.1. Organisatie van de controles 2.1.1. Controle van de dierenvoeders In afwachting van de eff ectieve installatie van de verschillende structuren van het FAVV, werden de controles op de dierenvoeders uitgevoerd door de aan het FAVV overgedragen ambtenaren van het ontbonden Ministerie van Middenstand en Landbouw, Inspectie-generaal Grondstoff en en Verwerkte Producten. Om doeltreff end te kunnen controleren bleven de zogenaamde buitendiensten van dit voormalige Inspectie-generaal in 2002 ingedeeld in vier zones. Binnen elke zone werd het werk gecoördineerd door een ingenieur-zoneverantwoordelijke die ook toezag op de uitvoering van de instructies van het hoofdbestuur in Brussel. De genomen monsters werden ontleed in het rijksontledingslaboratorium te Gentbrugge, Tervuren of Luik. Sommige analyses werden doorgestuurd naar offi cieel erkende externe labo’s (dioxine, salmonella, ...). De controles op het naleven van de wettelijke voorschriften (1) gebeurden zowel gericht als steekproefsgewijs en waren enerzijds gefocust op de inrichtingen en anderzijds op de producten en eraan gerelateerde documenten (registers, etiketten, facturen, publiciteit,….). De controle had betrekking op de productie en fabricatie (fabrikanten), op het in de handel brengen (tussenpersonen, handelaars, operatoren), evenals op het gebruik van de dierenvoeders tot op de boerderij. 2.1.2. Controle van de dierengezondheid De controles op de dierengezondheid werden uitgevoerd door de bevoegde ambtenaren van het ontbonden Ministerie van Landbouw en Middenstand, Inspectie-generaal Veterinaire Diensten. Hierbij bleven de Veterinaire buitendiensten provinciaal ingedeeld in afwachting van de installatie van de Provinciale Controle Eenheden. Binnen elke provincie werd het werk gecoördineerd door een Inspecteur-dierenarts. Per regio coördineerde een Inspecteur-directeur de Vlaamse en Waalse Veterinaire Inspectiediensten. De Inspecteur-dierenarts kon voor de uitvoering van de controles rekenen op plaatsvervangende hulpinspecteurs, dierenartsen uit de sanitaire ploegen en technische medewerkers. De controles op het naleven van de wettelijke voorschriften (2) gebeurden enerzijds op de gezondheid en het welzijn van de dieren en anderzijds op de inrichting en uitbating van de bedrijven. 2.1.3. Controle van de kwaliteit van de dierlijke producten De taken inzake de keuring en controle op slachtvlees, vlees van gevogelte, wild, konijnen, vis en producten ervan, werden uitgevoerd door de aan het FAVV overgedragen ambtenaren van het vroegere Instituut voor Veterinaire keuring. Er werd eveneens verder beroep gedaan op de diensten van zelfstandige dierenartsen, de DMO’s, dierenartsen met opdracht. De werkzaamheden geschiedden onder de benaming “Veterinaire keuring” waarbij voor wat de buitendiensten betreft de geografi sche indeling volgens de keurkringen behouden bleef. Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 37

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv