Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

38 Op slachthuisniveau

38 Op slachthuisniveau werd er grotendeels nog steeds gewerkt volgens het principe van de individuele keuring (een keuring van ieder karkas) met een permanente aanwezigheid van een offi ciële dierenarts tijdens het slachtproces in voor export erkende slachthuizen. De controle in de inrichtingen stroomafwaarts (uitsnijderijen, productie-eenheden van paté, …) gebeurde op basis van regelmatige controlebezoeken. Hierbij werd bijzondere aandacht besteed aan aspecten zoals ingangscontrole, bewaring, procescontrole, hygiëne en eindproductkwaliteit. De controle met betrekking tot de kwaliteit van zuivel en eieren werden uitgevoerd door de aan het FAVV overgedragen ambtenaren van het ontbonden Ministerie van Landbouw en Middenstand, Inspectie-generaal Kwaliteit van de Dierlijke Producten. 2.2. Dierenvoeders 2.2.1. Algemene controleresultaten Gedurende het werkjaar 2002 heeft het FAVV 24.858 controles uitgevoerd tijdens 10.587 bedrijfsbezoeken op 2690 verschillende bezochte bedrijven van voederfabrikanten, tussenhandelaren (met inbegrip van uitvoerders en invoerders) en eindgebruikers van veevoeders. Het aantal en de verdeling van de bezoeken en de controles zijn weergegeven in tabel 2.1. Tabel 2.1 : Aantal en verdeling van de bezoeken en de controles Bedrijven Totaal aantal uitgevoerde bezoeken Totaal aantal uitgevoerde controles Fabrikanten 7.503 19.641 Tussenhandelaars 1.959 3.371 Eindgebruikers 1.25 1.846 Totaal aantal verschillende bezochte bedrijven Totaal 10.587 24.858 2.690 De controleactiviteiten waren in 2002 vooral gericht op : • het uitvoeren van inspecties inzake erkenningen, registratie en toelatingen van de inrichtingen ; • het controleren van de verpakking, van de vermeldingen op de documenten die verwijzen naar de producten en van de diergeneeskundige voorschriften voor de gemedicineerde voeders ; • het controleren van de aard en de samenstelling van de producten. In het merendeel van de gevallen werden hiertoe monsters genomen om na te gaan of de kwaliteitsgaranties en de normen werden nageleefd.

De verdeling van de verschillende controles is weergegeven in fi guur 2.1. Figuur 2.1 : Verdeling van de verschillende controles in de sector dierenvoeders Producten (monsternemingen) 74 % Figuur 2.2 : Aantal controles en verdeling van de vastgestelde inbreuken 331 500 TOTAAL : 1707 Samenstelling van de producten en aanwezigheid van contaminanten Documenten, verpakking Bedrijven Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 876 Inrichtingen (erkenning, registratie of toelating) 9 % Documenten (etiketten, verpakking, registers, ...) 17 % Totaal aantal controles 24.858 Aantal controles met vaststellingen 1.707 Bij het uitvoeren van de controles werden er in totaal 1.707 (6,9 %) tekortkomingen ten opzichte van de wettelijke voorschriften (3) vastgesteld, waarvan 3,5 % met betrekking tot de samenstelling van de producten, 1,4 % in verband met de vermelding op het etiket en de verpakking en 2,0 % in verband met inbreuken op het bedrijf zelf. 39

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv