Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

42 2.2.2. Specifi eke

42 2.2.2. Specifi eke controleresultaten 2.2.2.1. Verboden ingrediënten 165 stalen van dierenvoeders werden gecontroleerd op de aanwezigheid van gerecycleerde vetten en oliën. Hierbij hadden 32 stalen (19,3 %) een gehalte hoger dan de actielimiet van 0,9 %. 2.2.2.2. Dierlijke eiwitten In het kader van de beschermende maatregelen tegen BSE werden er 930 microscopische controles op de aanwezigheid van dierlijke eiwitten in basisgrondstoff en en in samengestelde dierenvoeders uitgevoerd. Twee samengestelde voeders voor pluimvee overschreden de detectielimiet van 0,1 % en de aanwezigheid van dierlijke eiwitten en/of vismeel stond niet vermeld op het etiket. Bij de andere gecontroleerde producten werd geen overschrijding vastgesteld. In totaal werden 643 controles uitgevoerd op de wettelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten (controles van documenten en van de inrichtingen). Hierbij werden 10 inbreuken (1,6 %) vastgesteld. Bij de bepaling van onzuiverheden in vetten en oliën op 131 stalen werd bij 38 analyses (29 %) een gehalte hoger dan de toegelaten norm van 0,15 % geconstateerd. 2.2.2.3. Verboden additieven De 770 uitgevoerde analyses waren voornamelijk bedoeld om de aanwezigheid op te sporen van additieven in voeders van dieren waarvoor het additief niet bedoeld is (sommige additieven zijn enkel toegelaten voor specifi eke diersoorten) of van additieven die voor alle diersoorten verboden zijn. Vier basisgrondstoff en (maïs, cichorei, soja en luzerne) vertoonden een lichte antimicrobiële activiteit zonder aantoonbare aanwezigheid van één of ander antibioticum. Zeven onderzoeken op mengvoeders hebben bovendien een antibacteriële activiteit aangetoond die wijzen op ongepast gebruik van antibiotica. 2.2.2.4. Hormonale en anti-hormonale substanties Op het verbod op gebruik van stoff en met hormonale en anti-hormonale werking werden 919 onderzoeken verricht in dierenvoeders. De analyse van 15 monsters van aanvullende dierenvoeders voor rundvee, genomen op één en hetzelfde mengvoederbedrijf, heeft de aanwezigheid van betaagonisten (analoog van clenbuterol) aangetoond. Het betreff end mengvoederbedrijf is nu voorwerp van een onderzoek in samenwerking met de “Hormonencel” van de Federale Politie. De overige uitgevoerde analyses hebben geen inbreuk aan het licht gebracht. Als gevolg van de MPA-crisis werden voor een monitoringsprogramma 262 stalen genomen die achteraf allen negatief bleken.

2.2.2.5. Genetisch gemodifi ceerde organismen De producenten zijn verplicht de grondstoff en en de samengestelde voeders voor dieren die genetisch gemodifi ceerde organismen (GGO’s) bevatten te etiketteren en de aanwezigheid van deze laatste te vermelden. Geen etikettering betekent dat de verantwoordelijke voor de etikettering van het voeder in staat is aan te tonen dat het voeder geen GGO’s bevat. Dat kan bijvoorbeeld door te bewijzen dat de bevoorrading gebeurd is via een gegarandeerd GGO-vrij handelscircuit of dat er uit een voorafgaandelijke analyse is gebleken dat het product GGO-vrij is. Indien het resultaat van een kwalitatieve analyse de afwezigheid van GGO’s aantoont, is er dus geen etikettering vereist. De reglementering laat wel niet toe om die afwezigheid als dusdanig dan ook op het etiket te vermelden en het product zo bijvoorbeeld als “GGO-vrij” te bestempelen. Indien het resultaat van de kwalitatieve analyse daarentegen positief is, zijn er GGO’s aanwezig en wordt de etikettering vereist, welk het resultaat van de kwantitatieve analyse ook is. Er bestaat op dit ogenblik immers geen tolerantiegrens voor toevallige besmettingen door GGO’s in dierenvoeder. Het doel van de controle op dierenvoeder met betrekking tot GGO’s is te verifi ëren of de wettelijke voorschriften inzake etikettering worden gerespecteerd. Ofwel worden de documenten gecontroleerd (controle op de etiketten, de facturen of elk ander document waarbij de leverancier garanties geeft op de grondstoff en), ofwel wordt een monster van het dierenvoeder geanalyseerd. De inbreuken op de voorschriften van de betreff ende reglementering kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld : a) een niet-toegelaten vermelding betreff ende GGO’s (bijvoorbeeld een opschrift in de zin van “OGM-free”) ; b) de afwezigheid van de verplichte specifi eke vermelding (opschrift in de zin van “bevat GGO’s”) ; - zonder dat de verantwoordelijke van de etikettering het bewijs kan leveren dat er geen GGO’s aanwezig zijn, of - terwijl het resultaat van een analyse uitgevoerd op het voeder in kwestie aantoont dat er wel GGO’s aanwezig zijn. In 2002 hadden 345 controles op de etiketten betrekking op de specifi eke vermelding van GGO’s. Deze controles werden uitgevoerd bij veevoederfabrikanten, handelaars en landbouwers. In sommige gevallen gingen de controles van de documenten gepaard met analyses. Zo werden er 31 monsters onderzocht op de aanwezigheid van GGO’s. In deze context, op basis van de analyseresultaten van de monsters en van de controle van de documenten, bleken 23 etiketteringen niet conform te zijn : 17 op basis van de controles via analyse en 6 op basis van de controles op de documenten. 2.2.2.6. Gemedicineerde dierenvoeders Voor de controle op het naleven van de wetgeving op gemedicineerde voeders werden 270 analyses uitgevoerd. In 65 gevallen (24 %) werd het gemedicineerd voeder ongeschikt bevonden wegens onvoldoende garanties over de gehaltes aan toegevoegde medicamenteuze substantie (2,6 %) of wegens kruisconta- Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 43

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv