Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

48 • in het kader van

48 • in het kader van het premiestelsel voor runderen moeten I&R-controles worden uitgevoerd ; • bij te late meldingen van verplaatsingen tussen beslagen moet er steeds een I&R-controle plaatsvinden ; • tot slot worden een aantal I&R-controles op willekeurige basis uitgevoerd. Bij deze I&R controles op de rundveebedrijven werden een aantal onregelmatigheden vastgesteld. Soms werden op één beslag meerdere inbreuken vastgesteld. Al naargelang de inbreuk volgde er in toepassing van de wettelijke voorschriften (4) (5) een schriftelijke verwittiging (194 gevallen) of een proces verbaal (275 gevallen). Volgende inbreuken hadden een schriftelijke verwittiging tot gevolg : • één oormerk verloren en geen nieuw oormerk aangevraagd ; • twee oormerken verloren zonder aanwijzingen tot fraude ; • het laattijdig opmaken van een identifi catiedocument ; • het laattijdig opsturen van merk- en/of vertrekluik van het identifi catiedocument ; • het laattijdig bijhouden van het beslagregister. Andere inbreuken gaven dan weer aanleiding tot een proces verbaal : • de afwezigheid van de twee oormerken, waarbij geen bewijs kon geleverd worden over de juiste identiteit van het dier ; • fraude bij identifi catie ; • niet bijhouden van het beslagregister ; • niet registreren op naam van het beslag waar het rund zich bevindt. In geval van moedwillige fraude op identifi catie werden runderen afgeslacht voor vernietiging. 2.3.1.2. Varkens In december 2002 waren in België 11.643 varkensbeslagen geregistreerd met in totaal 712.424 zeugenplaatsen en 5.266.209 vleesvarkensplaatsen. Elk bedrijf moet 3 maal per jaar bezocht worden door de bedrijfsdierenarts die met de verantwoordelijke varkenshouder een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten. De dierenarts maakt een bezoekrapport op dat nadien geregistreerd wordt in Sanitel Varkens. Tijdens dit bezoek gebeurt : • een telling van de dieren per categorie ; • een controle op de identifi catie van de dieren ; • een controle van de identifi catiemiddelen ; • een controle op de algemene gezondheidstoestand van het bedrijf ; • een controle op het dierenwelzijn. Daarenboven worden dagelijks controles uitgevoerd op varkensbedrijven door de sanitaire ploegen. Deze controles gebeuren naar aanleiding van import, export, melding van verdenking, residucontrole, Aujeszky-bestrijding en andere. In 2002 hebben de sanitaire ploegen 2.777 dergelijke controles uitgevoerd.

2.3.2. Residu’s De residucontroles werden gepland volgens het controleplan 2002 conform de Europese regelgeving (6) (7) . Tabel 2.8 geeft een algemeen overzicht van de uitgevoerde residucontroles. Tabel 2.8 : Overzicht algemeen onderzoek op residu’s Runderen Kalveren Varkens 2.3.2.1. Gerichte controles Monsters bij gerichte controles Gerichte controles gebeuren in het kader van een monitoringprogramma of in uitvoering van de Europese reglementering. Bij runderen werden er geen residuen van stoff en met hormonale werking, van beta-antagonisten of stoff en met anti-hormonale werking aangetroff en. Wel zijn er 3 positieve monsters aangetroff en met Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten Monsters bij verdachte controles Totaal Aantal Positief Aantal Positief Aantal Positief Landbouwbedrijf 1.704 1 85 0 1.789 1 Slachthuis 2.840 6 5.363 151 8.203 157 Landbouwbedrijf 416 0 59 0 475 0 Slachthuis 923 0 824 22 1.747 22 Landbouwbedrijf 1.782 0 347 0 2.129 0 Slachthuis 6.383 34 7.151 61 13.534 95 Schaap, geit Slachthuis 109 1 0 0 109 1 Paard Slachthuis 89 0 56 4 145 4 Pluimvee Landbouwbedrijf 136 0 0 0 136 0 Slachthuis 2.076 3 10 0 2.086 3 Overig gevogelte Slachthuis 33 1 0 0 33 1 Aquacultuur 275 3 8 5 0 0 Melk Melkveebedrijf RMO Comité melkkwaliteit 2.258 5 0 0 2.258 5 Eieren 864 4 0 0 864 4 Konijnen Slachthuis 125 0 0 0 125 0 Kweekwild Slachthuis 122 0 0 0 122 0 Vrij wild Verwerkingsinrichting 108 2 0 0 108 2 Honing Distributie 30 0 92 80 122 80 Totaal 20.273 60 13.995 323 34.268 383 49

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv