Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

74 2.4.2.2. Vrij wild

74 2.4.2.2. Vrij wild Volgens de vigerende wetgeving moet vrij wild aan een gezondheidsonderzoek onderworpen worden (23). In 2002 werden 5.690 stukken grof vrij wild (reeën, everzwijnen, ander tweehoevig wild) en 363.114 stukken klein vrij wild in de vrij-wildverwerkingsinrichtingen aangevoerd. Dit is een stijging met respectievelijk 1.650 stuks voor grof vrij wild en 67.386 voor klein vrij wild tegenover 2001. Deze stijging is waarschijnlijk gedeeltelijk te verklaren door een wijziging van de wetgeving waardoor het sinds 1 juli 2002 voor de detailhandelaar en de maaltijdbereider verboden is zich rechtstreeks bij de jager in stukken vrij wild te bevoorraden. Sindsdien kunnen zij met het oog op de verkoop alleen nog stukken vrij wild aankopen die gekeurd en voor menselijke consumptie geschikt bevonden zijn, of ze middels een specifi eke erkenning laten keuren in hun eigen inrichting. De voornaamste redenen van afkeuring bij vrij wild zijn : afwijkende kleur, geur, of smaak, uitgebreide letsels of verontreiniging of algemene doorsijpeling van het bindweefsel en uitgebreide bezoedeling. Tabel 2.29 : Overzicht aangevoerd en goedgekeurd wild Aantal stuks aangevoerd Aantal stuks goedgekeurd 2.4.2.3. Eiproducten Reeën Everzwijnen Grof vrij wild Klein vrij wild Ander tweehoevig wild Haarwild Vederwild 656 2.643 2.391 58.572 304.542 653 2.611 2.350 57.606 300.812 Voor het toezicht op de naleving van de voorschriften voor het in handel brengen van eieren worden steekproefcontroles uitgevoerd in legbedrijven, in eierpakstations en in de distributie (24). Het aantal bedrijven dat gecontroleerd werd, het aantal ter plaatse uitgevoerde controles en het aantal vastgestelde niet-conformiteiten staan weergegeven in tabel 2.30. Tabel 2.31 geeft dan weer de uitgevoerde analyses met de eraan verbonden niet-conformiteiten (25).

Tabel 2.30 : Controles inzake eiproducten Plaats van controle Aantal bedrijven Uitgevoerde controles Tabel 2.31 : Overzicht analyses eiproducten In 2002 voerde de betrokken dienst van het FAVV ook nog controles uit voor de gewesten met betrekking tot de productiemethodes. Van de 168 erkende pakstations waren er in 2002 36 speciaal geregistreerd voor het facultatief vermelden van één of meerdere alternatieve houderijsystemen en 7 voor Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten Afwijkingen met schriftelijke waarschuwing of proces-verbaal Legbedrijven 464 466 5 Verpakkingscentra 168 570 52 Distributie 301 293 4 Broeierijen 33 24 0 Eiproductenfabricanten 12 156 5 Aard van de analyse Aantal analyses Aantal niet-conformiteiten Melkzuur op droge stof 86 0 Barnsteenzuur op droge stof 85 14 Beta-hydroxyboterzuur op droge stof 91 0 Schaaldelen en vliezen 110 1 Enterobacteriaceae 101 0 Kiemgetal 101 0 Salmonella 101 0 Staphylococcus aureus 99 0 75

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv