Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

76 vermelding van de

76 vermelding van de legdatum. Op de 464 geïdentifi ceerde legbedrijven waren er 80 speciaal geregistreerd voor een alternatief houderijsysteem. Op de 1.160 geïdentifi ceerde vleeskuikenbedrijven waren er 86 speciaal geregistreerd voor een bijzondere productiemethode. 2.4.3. Handel en verwerking van zuivelproducten 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Richtlijn 92/46/EEG (26) legt de voorschriften vast om melk en producten op basis van melk (boter, kaas, yoghurt,...) in de handel te brengen. De voorschriften zijn gericht op de melkwinning op de hoeve (27) (28), de erkenning van de inrichtingen die melk verwerken (29) en de normen voor de rauwe melk en de verwerkte producten (30). Afhankelijk van de jaarlijkse hoeveelheid verwerkte melk kunnen afwijkingen op de erkenningsvoorwaarden bekomen worden. De Europese richtlijn geldt niet voor de rechtstreekse verkoop aan de consument. Toch verplicht de Belgische wetgever sinds oktober 2000 deze hoevezuivelaars ook in het bezit te zijn van een erkenning. De hoeveproducten moeten bijgevolg onder andere de opgelegde kwaliteitsnormen in acht nemen, op straff e van productie- of commercialisatieverbod indien de vooropgestelde kwaliteitseisen niet gehaald worden. Figuur 2.3 geeft het aantal erkende melkinrichtingen weer. De gegevens van de hoeveproducenten met rechtstreekse verkopen zijn niet opgenomen. 179 Industriële verwerking Verwerking op de hoeve 165 116 Gewone erkenning 136 151 159 Erkenning voor beperkte productie 22 17 10 Gewone erkenning 697 Erkenning voor beperkte productie De kwaliteit van de melk die de producenten leveren aan de kopers wordt gecontroleerd door de interprofessionele organismen (31), met name het Melkcontrolecentrum (Vlaanderen) en het Comité du Lait (Wallonië). Ze worden erkend door de overheid en staan onder controle van het FAVV. Bij overschrijding van de kwaliteitscriteria krijgen de melkveehouders strafpunten toegekend. Een leveringsverbod is ingesteld indien gedurende 4 opeenvolgende maanden niet voldaan is aan de normen voor kiem- en/of celgetal. Voor melk waarvan het antibioticagehalte boven de norm ligt geldt het strafpuntensysteem niet, maar worden zware fi nanciële sancties opgelegd aan de melkveehouder. Vanaf 1 november 2002 wordt namelijk per 100 liter geleverde remstoff en-positieve melk 29.75 € ingehouden. 747 668 1998 2000 2002 Figuur 2.3 Aantal erkende melkinrichtingen (1998 – 2002)

In fi guur 2.4 zijn de statistische gegevens van de offi ciële bepaling van de kwaliteit van de melk voorgesteld. In 2001 werden remstoff en aangetroff en in 0,18 % van de leveringen. In 2002 evolueerde dit percentage in gunstige zin : slechts in 0,11 % van de leveringen waren remstoff en aanwezig. Verwacht wordt dat dit aantal nog zal afnemen als gevolg van de fi nanciële implicaties voor de melkveehouder. Voor het kiemgetal wordt een lichte daling vastgesteld van het aantal productie-eenheden zonder strafpunten : 97,01 % in 2001 ten opzichte van 96,99 % in 2002. Voor het celgetal daarentegen is er een lichte stijging : 96,76 % in 2001 t.o.v. 97,02 % in 2002. Voor de overige parameters (vriespunt, zichtbare zuiverheid en ontsmettingsmiddelen) blijft het reeds zeer gunstige niveau (meer dan 99 % productie-eenheden zonder strafpunten) behouden. Voor alle kwaliteitsparameters samen is er een stijgende trend in het aantal productie-eenheden zonder strafpunten. In 1998 bedroeg dit percentage 91,48 %, in 2002 93,47 %. Het aantal gevallen met leveringsverbod omwille van ongunstige resultaten (kiemen en/of cellen) gedurende 4 opeenvolgende maanden blijft dalen : 502 in 2002 ten opzichte van 573 in 2001. Figuur 2.4 : Statistische gegevens over de melkkwaliteit (1998-2002) Productie-eenheden zonder strafpunten (%) 100 98 96 94 92 90 1998 1999 2000 2001 2002 Remstoff en : januari t/m oktober 2000, vanaf 1 november 2000 : geen strafpunten maar fi nanciële sancties aanwezigheid van remstoff en in 0,21 % van de leveringen van november en december 2000 aanwezigheid van remstoff en in 0,18 % van de leveringen van 2001 aanwezigheid van remstoff en in 0,11 % van de leveringen van 2002 Het FAVV garandeert de samenstelling en de kwaliteit van de zuivelproducten. Experts keuren de organoleptische eigenschappen van boter en melkpoeder. Op basis hiervan mogen deze producten kwaliteitslabels dragen en kan de industrie Europese steun verkrijgen en exportcertifi caten bekomen. Tabel 2.32 illustreert het aantal keuringen met bijhorende kwaliteit, verricht tijdens de voorbije jaren. Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten Kiemgetal Remstoffen Zichtbare zuiverheid Alle kwaliteitscriteria Celgetal Vriespunt Ontsmettingsmiddelen 77

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv