Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

78 Tabel 2.32 : Aantal

78 Tabel 2.32 : Aantal monsters en resultaten van boter- en melkpoederkeuringen (2000-2002) Keuringen 2000 2001 2002 Aantal monsters Extra kwaliteit Aantal monsters Om de veiligheid van de zuivelproducten te verzekeren wordt door het FAVV een uitgebreid monitoringsprogramma georganiseerd. Hierbij wordt preventief onderzoek verricht naar contaminatie van melk of producten op basis van melk met vreemde bestanddelen en naar besmetting met schadelijke micro-organismen. De analyses worden uitgevoerd in de FAVV-laboratoria en de geaccrediteerde externe labo’s. Ondermeer volgende parameters worden opgespoord : PCB’s, dioxines, organochloorpesticiden, zware metalen, antibiotica, afl atoxine M1, Salmonella, Listeria monocytogenes, Escherichia coli. Over het algemeen beschouwd werden voor alle onderzochte parameters zeer gunstige resultaten bekomen (zie ook deel 1.6). Het bewakingsplan voor dioxines bestaat uit 2 luiken : • enerzijds wordt, om een idee te hebben van de gemiddelde contaminatie waaraan consumenten worden blootgesteld, per provincie melk van 3 ophaalwagens (mengmelk) ontleed (30 stalen). De dioxinecontaminatie in Belgische mengmelk evolueert gunstig : daar waar in 1999 gemiddeld nog 1,88 picogram TEQ/g vet gemeten werd, zijn in 2002 de concentraties gedaald tot op een niveau van gemiddeld 0,80 picogram TEQ/g vet. • anderzijds wordt onderzoek gedaan op melk afkomstig van hoeves gelegen in de buurt van een mogelijke besmettingsbron en wordt tevens per provincie melk van 1 hoeve geanalyseerd (in totaal 30 monsters). Hoeves waarvan in de melk de dioxinelimiet overschreden wordt, mogen geen melk meer in de handel brengen. Wat betreft het onderzoek naar de microbiologische kwaliteit van hoeveproducten worden voor hygiënische indicatorkiemen en pathogenen vergelijkbare resultaten bekomen als in overige Europese landen en in andere geïndustrialiseerde landen zoals de VS, die reeds dergelijk onderzoek verrichtten. 2.4.4. Handel en verwerking van vis en schelpdieren Extra kwaliteit Aantal monsters Extra kwaliteit Boter 519 82,7 % 535 88,4 % 492 89,2 % Melkpoeder 180 92,7 % 174 98,2 % 179 94,4 % Totaal 699 709 671 In vergelijking met 2001 is de aanvoer van vis in Nieuwpoort gedaald met 190 ton, in Oostende gestegen met 1433 ton, en in Zeebrugge gedaald met 639 ton. Globaal gezien resulteert dit in een stijging van de aanvoer met 604 ton in de Belgische havens in vergelijking met 2001.

Tabel 2.33 : Hoeveelheden aangevoerde en afgekeurde vis in 2002 Aanvoer Afgekeurd Vismijn Nieuwpoort 323.253 kg 0 kg Vismijn Oostende 4.929.324 kg 16.644 kg Vismijn Zeebrugge 13.160.430 kg 34.158 kg Totaal 19.160.430 kg 50.802 kg 0,27 % In 2002 werd er 0,27 % van de aangevoerde vis afgekeurd. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 0,10 % in 2001. De voornaamste reden van afkeuring is onvoldoende versheid tot bederf. In een aantal zeldzame gevallen werd een partij Sint-Jakobsschelpen afgekeurd omwille van de aanwezigheid van het mariene biotoxine DSP (Diarrheic Shellfi sh Poison). 2.4.5. Toezicht op de bacteriologische besmetting van eetwaren van dierlijke oorsprong en op de hygiëne-indicatoren In 2002 werden bij voorkeur dezelfde matrices als in 2000 en 2001 gekozen, om zodoende de evolutie van de toestand in België te kunnen evalueren. Naast de ziekteverwekkende kiemen werd een telling uitgevoerd op alle genomen monsters van de volgende hygiëne-indicatoren : Escherichia coli (karkassen van alle diersoorten, karkassen, uitgesneden stukken en gehakt van varkens, pluimvee, runderen, struisvogels), enterobacteriën (varkens- en runderkarkassen, vleeswaren), totaal kiemgetal (varkenskarkassen, runderen, schapen en paarden) en Pseudomonas (karkassen van kippen en braadkippen). De uitgebreide verslagen van het toezicht op zoönosen en van indicatoren van fecale besmetting van eetwaren van dierlijke oorsprong in België zijn beschikbaar op de website van het Nationaal Referentielaboratorium voor microbiologie in eetwaren van de universiteit van Luik (http://mda04.fmv.ulg.ac.be). 2.4.5.1. Besmetting van eetwaren door Salmonella Tussen 2000 en 2002 bleef de besmetting van varkenskarkassen statistisch gezien stabiel. Er bleken 46 van de 298 monsters positief. Het versneden vlees (25 positieve monsters op 224) en gehakt (33 positieve monsters op 301) van varkens waren minder besmet (duidelijke vermindering) door Salmonella in 2001 en 2002 ten opzichte van 2000. Wat de serotypes van Salmonella betreft die bij varkens geïsoleerd werden, kwamen 3 serotypes in grote mate het vaakst voor. Het ging om Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby en Salmonella Brandenburg. Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 79

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv