Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

88 (16) Richtlijn

88 (16) Richtlijn 64/432/ EG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens. (17) Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalifi catie van pluimvee. (18) Ministerieel besluit van 19 augustus 1998 betreff ende de modaliteiten ter toepassing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalifi catie van pluimvee. (19) Koninklijik besluit van 30 december 1992 betreff ende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen. (20) Wet van 5 september 1952 betreff ende de vleeskeuring en de vleeshandel. (21) Koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreff ende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring van hier te lande geslachte dieren. (22) Koninklijk besluit van 21 september 1970 betreff ende de keuring van en de handel in vlees van gevogelte. (23) Koninklijk besluit van 9 november 1994 betreff ende de keuring van en de handel in vlees van vrij wild. (24) Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad van 26 juni 1990 betreff ende bepaalde handelsnormen voor eieren. (25) Koninklijk besluit van 31 december 1992 betreff ende de bereiding en het in handel brengen van eiproducten. (26) Richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van melk. (27) Koninklijk besluit van 17 maart 1994 betreff ende de productie van melk en tot instelling van een offi ciële controle van melk geleverd aan kopers. (28) Ministrieel besluit van 17 maart 1994 betreff ende de productie van melk en tot instelling van een offi ciële controle van melk geleverd aan kopers. (29) Koninklijk besluit van 7 maart 1994 betreff ende de erkenning van melkinrichtingen en kopers (30) Koninklijk besluit van 15 december 1994 betreff ende de productie en het in handel brengen van consumptiemelk en producten op basis van melk. (31) Koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreff ende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van de melk.

Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 89

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv