Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

92 In Frankrijk werd er

92 In Frankrijk werd er bruinrot vastgesteld in een partij Nederlands Felsina aardappelpootgoed. Een deel van deze partij was ook in België geleverd aan 13 telers, welke over gans Vlaanderen verspreid waren. 93.740 kg was reeds uitgeplant. De getroff en bedrijven werden volgens de EU-normen in quarantaine geplaatst en om verdere besmetting te voorkomen werden de overeenkomstige 58,82 ha aardappelen vernietigd. Een klein gedeelte (8.400 kg) was nog niet uitgeplant en werd teruggestuurd naar Nederland. Er werden ook 1,63 ha Nederlandse Agria aardappelen vernietigd omwille van de vaststelling van ringrot. Op vraag van de EU werd in het najaar ook gestart met een prospectie op de aanwezigheid van Phytophthora ramorum (7), een schimmel die sinds eind 2002 op de quarantainelijst van de EU werd geplaatst. Op 417 geïnspecteerde sierteeltbedrijven werden 153 stalen genomen waarvan er 34 positief waren. De besmette planten en de planten in een straal van 2 meter rond de besmette planten werden vernietigd. 3.2.3. Kwaliteit van de plantaardige producten Het FAVV oefent tevens controle uit op de naleving van de voorgeschreven kwaliteitsnormen bij groenten en fruit (8), aardappelen (9) en bananen (10). Deze producten worden steekproefsgewijs gecontroleerd in alle stadia van de verkoop. De in 2002 uitgevoerde controles zijn weergegeven in tabel 3.1. Verkeerde etikettering en bederf vertegenwoordigen respectievelijk 40 % en 14 % van de geweigerde partijen. Producten die niet aan de normen voldeden moesten in regel gesteld of vernietigd worden. De verantwoordelijken kregen ofwel een verwittiging (730) ofwel een proces-verbaal (14). Na aanpassing van de etikettering of hersortering konden de afgekeurde partijen ter herkeuring aangeboden worden. In bepaalde gevallen werden de goederen in afwachting voorlopig in beslag genomen (82 partijen in 2002). Voor heel wat groenten en fruit werden op Europees niveau specifi eke kwaliteitsnormen uitgewerkt. Bij invoer uit en uitvoer naar derde landen worden alle zendingen van dergelijke genormeerde producten systematisch gecontroleerd. Producten die niet in regel zijn worden voor in- of uitvoer geweigerd. De gecontroleerde hoeveelheden bij in- en uitvoer bedroegen in 2002 respectievelijk 621.000 en 263.000 ton, het weigeringspercentage respectievelijk 2 % en 0,5 %. De controle op de invoer van bananen gebeurde grotendeels door de 121 invoerende bedrijven zelf die daartoe door de dienst een erkenning kregen. Het FAVV voerde kwaliteitscontroles uit volgens de Europese verordening op de kwaliteitsnormen voor hop (11) en op de certifi cering (12), overeenkomstig de aanvullende Belgische vereisten (13). Tabel 3.1 : Overzicht van de controles op groenten en fruit in 2002 Kwaliteitscontroles op de Belgische markt Handelsstadium Aantal uitgevoerde controles % Afkeuring Kleinhandel 86 14 Groothandel 1.007 7 Veilingen 3.948 12 Totaal 5.041 11

3.2.4. Residucontroles groenten en fruit 3.2.5. CITES De serrebladgroenten waren in 2002 aan het systeem van de vóóroogstcontrole onderworpen. Dit betekent dat een producent over een toelating moet beschikken alvorens hij zijn producten kan oogsten. Voor serrebladgroenten waren 5 telersverenigingen erkend om de controles bij hun eigen leden uit te voeren. Er hebben zich in 2002 een aantal overtredingen voorgedaan, die zoals wettelijk voorzien steeds aan het FAVV gemeld werden. De serrebladgroenten van telers die niet bij één van de erkende telersverenigingen aangesloten zijn, werden door het FAVV zelf gecontroleerd ; het betrof 325 partijen bij 72 telers. In 5,5 % van de gevallen werd een signifi cante overschrijding van de norm vastgesteld waardoor de oogst niet onmiddellijk toegelaten kon worden, in 23 gevallen diende een tweede of een derde bemonstering plaats te vinden. De meeste overschrijdingen werden vastgesteld bij propamocarb en dithiocarbamaten. In het kader van het algemene monitoring op residuen in de sector groenten en fruit werden 1000 monsters gecontroleerd. De resultaten zijn weergegeven in deel 4.3. In 2002 werden voor het deel fl ora (14) (15) (16) (17), 12 uitvoervergunningen en wederuitvoercertifi caten, 947 fytosanitaire certifi caten, 55 invoervergunningen, 11 aangiften tot invoer en 1 intra EU certifi caat afgeleverd. Er waren 3 verwisselingen in etiketten en eveneens 3 dossiers inbeslagname wegens illegale invoer van planten of producten van planten. 3.3. Meststoff en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten 3.3.1. Controleresultaten Het FAVV voerde 2.600 controles uit tijdens de 1.487 bezoeken die in 2002 werden gebracht aan fabrikanten, invoerders, verpakkers, handelaars en gebruikers. Bij dergelijke controles wordt nagegaan of de wettelijke voorwaarden inzake de handel in en het gebruik van meststoff en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten worden nagekomen (18) (19). In totaal waren er 454 (17 %) controles die een gebrek aan conformiteit aan het licht brachten ; 64 % van de inbreuken hadden betrekking op het product, 26 % op de vermeldingen op het etiket en de verpakking en 10 % op de inrichtingen. Figuur 3.1 vermeldt het aantal en de aard van de belangrijkste controles die door het FAVV werden uitgevoerd. Planten, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen 93

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv