Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

94 Tabel 3.2 : Overzicht

94 Tabel 3.2 : Overzicht van de uitgevoerde controles Uitgevoerde controles Inrichtingen Aantal bezoeken Aantal controles Fabrikanten 763 1.474 Invoerders 65 99 Verpakkers 15 28 Handelaars 600 940 Gebruikers 44 59 Totaal 1.487 2.600 Figuur 3.1 : Overzicht van de verschillende soorten controles Voorschrift i.v.m. etiketten, verpakkingen en reclameboodschappen 531 76 Opslagplaatsen en voorraden Naleving van vergunning voor zuiveringsslib 68 Naleving van ontheffing voor producten (art. 5 KB 07/01/98) 568 913 Bemonstering om repressieve reden

3.3.1.1. Controle op de handel in meststoff en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten 3.3.1.1.1. Documentencontroles Bij de documentencontroles wordt de overeenstemming nagegaan van de etiketten, verpakkingen, registers en boekhouding met de wettelijke voorschriften (18). In 2002 werden 538 documentencontroles uitgevoerd waarvan 121 een gebrek aan conformiteit aan het licht brachten. De inbreuken die het vaakst werden vastgesteld betroff en : • het ontbreken van de volgens de wetgeving vereiste documenten (vervoersdocumenten, etiketten) ; • het niet naleven van de opgelegde voorschriften (onjuiste of onvolledige vermeldingen). 3.3.1.1.2. Controles op de opslag- en verkoopvoorwaarden van producten De meststoff en die verhandeld en gebruikt mogen worden staan vermeld in bijlage 1 van het KB van 7 januari 1998 (18). Producten die niet in bijlage 1 zijn opgenomen, mogen worden verkocht en gebruikt op voorwaarde dat de Minister hiervoor vooraf een ontheffi ng heeft afgeleverd. Verder is het zo dat voor het op de markt brengen van zuiveringsslib een vergunning moet worden afgeleverd voor elke productie-eenheid. Bij 714 controles werden de in de opslagplaatsen en voorraden aanwezige producten nagekeken en werd vooral nagegaan of de voorwaarden inzake de vergunning voor zuiveringsslib en de ontheffi ng voor producten werden nageleefd. Die controles werden uitgevoerd bij fabrikanten, verkopers, invoerders en gebruikers. Bij 50 controles werd een gebrek aan conformiteit vastgesteld, bijvoorbeeld de afwezigheid van een bord met opschrift dat vereist is bij de opslag van meststoff en en slib. 3.3.1.1.3. Controles op de waarborgen en de normen De belangrijkste hoofdzakelijke hoedanigheden van de bemonsterde meststoff en, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib worden bepaald en vergeleken met de geldende waarborgen en normen. In 2002 werden er 961 monsters van meststoff en, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib genomen waarvan er 270 niet conform bleken te zijn. Planten, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen 95

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
2010 - Favv