Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

96 Tabel 3.3 vermeldt de

96 Tabel 3.3 vermeldt de belangrijkste punten van niet-conformiteit en de verdeling ervan volgens de aard van de genomen monsters. Tabel 3.3 : Belangrijkste punten van niet-conformiteit en de verdeling ervan volgens de aard van de genomen monsters Aard van de genomen monsters Aantal Op 25 oktober 1993 werd met de Belgische Vereniging van de Fosfaatmeststoff enindustrie (ABIFOS) een overeenkomst ondertekend over de vaststelling van maximum cadmiumgehalten in fosfaatmeststoff en en fosfaat bevattende samengestelde meststoff en. Dat maximumgehalte werd vastgesteld op 90 mg Cd/ P2O5. In 2002 werden in dat verband 100 analyses uitgevoerd. Geen enkele daarvan wees op een onregelmatigheid. 3.3.1.2. Controles bij landbouwers / gebruikers De bij landbouwers / gebruikers van meststoff en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten uitgevoerde controles hebben onder meer betrekking op het nakijken van de aangiften en verpakkingen en op het analyseren van de genomen monsters. In 2002 werden er 59 controles bij landbouwers uitgevoerd. De meeste vastgestelde punten van nietconformiteit houden verband met de niet-naleving van de belangrijkste waarborgen en normen. Figuur 3.2 : Vastgestelde punten van niet-conformiteit Belangrijkste niet in acht genomen waarborgen en normen Meststoff en en aanverwante producten 156 Kalium, fosfor Bodemverbeteraars 46 Stikstof, zink Teeltsubstraten 29 Zink, pH Zuiveringsslib 39 Organische stof Andere Begeleidende documenten ontbreken of zijn niet conform 4 2 TOTAAL : 14 8 Het monster voldoet niet aan de garanties

3.3.2. Vervolgingen en schriftelijke waarschuwingen Er werden in 2002 in totaal 43 processen-verbaal opgemaakt en 367 schriftelijke waarschuwingen toegestuurd aan bedrijven, vooral op grond van niet-naleving van de normen en waarborgen alsook op grond van onvolkomenheden van de etikettering of de verpakking. 3.4. Gewasbeschermingsmiddelen 3.4.1. Controleresultaten Het FAVV voerde 699 controles uit tijdens de 503 bezoeken die in 2002 werden gebracht aan fabrikanten, invoerders, verpakkers, handelaars en gebruikers. Bij dergelijke controles wordt nagegaan of de voorwaarden inzake de handel in en het gebruik van erkende of toegelaten (parallelimporten) gewasbeschermingsmiddelen voor gebruik in de landbouw worden nagekomen (20). In totaal waren er 147 (21 %) controles die een gebrek aan overeenstemming aan het licht brachten ; 43 % van de inbreuken hadden betrekking op het product, 33 % op de vermeldingen op het etiket en de verpakking en 24 % op de inrichtingen. Tabel 3.4 : Overzicht van de uitgevoerde controles Uitgevoerde controles Inrichtingen Aantal bezoeken Aantal controles Fabrikanten 53 75 Invoerders 85 130 Verpakkers 1 4 Handelaars 301 413 Gebruikers 61 77 Totaal 503 699 Planten, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen 97

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
2010 - Favv