Excursie fietsberaad bijdrage Raijmakers en Tiemens.pdf

fietsberaad.nl

Excursie fietsberaad bijdrage Raijmakers en Tiemens.pdf

Presentatie Fietsberaad

28 juni 2007

Margaret Raijmakers

Projectleider Vinex


Het proces van de VINEX

Het creatieve proces coördineren

en sturen


Inhoud

• Projectmatig werken

• Projectorganisatie

• Basisdocumenten

• Succesfactoren Houten


Projectmatig werken

(kenmerken)

• planmatig ipv routinematig

• gestructureerd en gefaseerd

(projectplan; vooraf nadenken; tgkio)

• tijdelijk en uniek gerelateerd aan het

project

• resultaatgericht (product staat voorop,

niet de personen)

• integraal


Van belang voor

projectmatig werken

a. Eenduidige en organisatiebreed gedragen wijze van projectmatig

werken

b. Voldoende (politiek) draagvlak voor project

c. Krachtdadige opdrachtgevers (ambtelijk/bestuurlijk), die bewust

zijn van hun rol

d. Capabele opdrachtnemer/projectleider

e. Evenwichtige samenstelling projectgroep

f. Duidelijke en gedragen projectopdracht

g. Duidelijkheid vooraf (bij projectstart) over

taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden

h. Voldoende budget


Organisatie Vinex

• Regie ligt i.p. bij gemeente

(bouwclaim; zelfrealisatie)

• Opdrachtgeverschap (best/ambt)

• Projectleider van POW

• Externe ontwerpdisciplines (4), interne

beleidsdisciplines

• Ontwerpteam (deelplanoverstijgend)

• Projectgroepen


Raad/college

Externe adviseurs

(ontwerpers)

Bestuurlijk opdrachtgever

Staf:

Ondersteuning

Notulist

Planeconomie

Jur. Zaken

Voorlichting

Planner

projectbesturing

projectleider

Ambtelijk opdrachtgever

projectgroep

div. werkgroepen

Projectorganisatie in Houten

POW

Ambtelijke lijnorganisatie


Projectleider

- Verantwoordelijk voor project (tgkio)

- Aansturing projectgroep (organiseren,

communiceren, stimuleren, motiveren,

knopen doorhakken)

- Bewaker van relatie lijn/project

- Adviseur ambtelijk/bestuurlijk

opdrachtgever


Basisdocumenten Vinex

• Structuurmodel

• Raamwerk (evenwichtige projectie

voorzieningen)

• Facetplannen IPvE (met

actualiseringen)

• Handboek Openbare Ruimte (profielen;

bestek)

• Procesbeschrijving: projectplan en

activiteitenoverzichten (draaiboek)

• Grex


Succesfactoren Houten

• Projectmatige aanpak

• Strakke organisatie en goede

procesbeschrijving

• Korte lijnen met bestuur

• Brede vertegenwoordiging (ontwerp)disciplines

• Continuïteit en evenwichtigheid in samenstelling

van de pg

• Integraliteit (denken en handelen)

• Gezonde financiële huishouding

• Vasthouden aan basisprincipes


Verkeersveiligheid in

Houten

Herbert Tiemens

Beleidsmedewerker Verkeer en

Vervoer


Verkeersveiligheid

• Houten koppelt een hoog fietsgebruik

aan een hoge verkeersveiligheid

• Groeigemeente leidt tot moderne,

duurzaam veilige, weginrichting


6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Provinciale vergelijking

Utrecht

Amersfoort

Nieuwegein

Veenendaal

Zeist

Utrechtse Heuvelrug

Woerden

Soest

Houten

De Bilt

Maarssen

De Ronde Venen

IJsselstein

Leusden

Baarn

Wijk bij Duurstede

Vianen

Bunschoten

Rhenen

Breukelen

Bunnik

Lopik

Montfoort

Woudenberg

Oudewater

Gemiddeld # slachtoffers per 1000 inw. (2001-2005) Inwoners x 100000 Provinciaal gemiddelde

Eemnes

Abcoude

Loenen

Renswoude


Verkeersveiligheid

• Ernstige ongevallen voornamelijk op

Rondweg

• Enkele specifieke locaties in Centrum

• Onderregistratie (eenzijdige) fietsongevallen


Bromfietsoverlast

• Bromfiets niet over Rondweg

(70 km/u) + handhaafbaarheid

• Bromdrempels bij attentiepunten,

plaatselijke snelheidsverlaging,

beperken discomfort fietser


Oriëntatie

• Bochtige

fietsstructuur en veel

groen leiden tot

desoriëntatie

• Straatnaamgeving

geënt op

autoverkeer


Comfort en Hinder

• Paaltjes op

fietspaden, nodig

in opstartfase

• Bij reconstructie

herzien of

paaltjes nodig

blijven


Routes buiten de

bebouwde kom

• Verwachtingspatroon verkeersveiligheid van

Houten wordt op buitengebied geprojecteerd


Fietsendiefstal in

stationsomgeving

• Bij planning onverwacht succes

van combinatie Fiets + Trein

• Veel diefstalgevoelige locaties

• Preventieproject: afname > 25%


• Tijdens de

verbouwing gaat

het Centrum door


Fietstransferium


Fietstransferium

More magazines by this user
Similar magazines