16.10.2013 Views

Movir Veerkracht oktober 2013

Het magazine “Veerkracht”. Een periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

Het magazine “Veerkracht”. Een periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nummer 4 / nAJAAr 2013

Zwemmen leer Je

in het wAter, niet

op het droge

De markt

veranDert.

De notaris ook?

een mAAtschAp is

Als een huweliJk

nieUWe BaLans

voor Jeroen


Di

dichtBiJ

veerkraCHt inhoud

Ba

BAck on trAck

Ca

cAse

re

re-integrAtie

Pr

preVentie

/ 03 CoLUmn / 04 DiaLogUe: een maatsCHaP is aLs een

HUWeLiJk / 06 DiCHtBiJ: De markt veranDert. De notaris ook?

/ 08 BaCk on traCk: tine QUaDens / 10 Case: ieDere arBeiDsongesCHiktHeiD

is Uniek / 12 re-integratie: ZWemmen Leer

Je in Het Water, niet oP Het Droge / 14 Preventie:

nieUWe BaLans voor Jeroen

VeerkrAcht is een uitgAVe VAn ArBeidsongeschiktheidsVerZekerAAr moVir Voor hAAr VerZekerden.

in VeerkrAcht stAAt de dienstVerlening rondom onZe preVentie en re-integrAtie centrAAl.

© CoPyrigHt 2013. aLLe reCHten voorBeHoUDen. niets Uit DeZe Uitgave mag WorDen verveeL voUDigD, oPgesLagen,

of oPenBaar gemaakt, in enige vorm of oP enige WiJZe, ZonDer voorafgaanDe sCHrifteLiJke toestemming van De Uitgever.


‘we willen

vooral zorgen

voor een

verantwoorde

en duurzame

re-integratie.’

3 veerkraCHt column

re-

integratie

re-integratie bij een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Dat lijkt voor zich te spreken. Want hoe

eerder u weer kunt werken, hoe minder we hoeven

uit te keren. toch ligt het wat genuanceerder.

Want snelheid is niet een doel op zich. We willen

vooral zorgen voor een verantwoorde en duurzame

re-integratie. Want we hebben er niets aan als een

verzekerde na enkele maanden opnieuw klachten

krijgt of terugvalt. en de verzekerde zelf is daar al

helemaal niet bij gebaat. Dus ook hiervoor geldt

dat we gericht investeren in de juiste zorg.

Hoe we dat doen leest u onder meer in de

verschillende verhalen in deze najaarseditie van

veerkracht. We krijgen vaak vragen over wat er

nu gebeurt als men zich arbeidsongeschikt meldt.

een situatie waar je wel premie voor betaalt, maar

eigenlijk nooit hoopt mee te maken. Daar gaat een

van onze medisch adviseurs, Liesbeth Wijnvoord,

dieper op in.

kern bij iedere re-integratie is het multidisciplinair

team. Daarin zitten mensen vanuit verschillende

kennisachtergronden die samen een plan opstellen

om de arbeidsongeschikte verzekerde op

een verantwoorde manier te laten terugkeren

in het eigen beroep. De spil in dit team is de

re-integratiebegeleider. mirjam vos, een van

onze senior re-integratiebegeleiders, vertelt in

deze veerkracht hoe een werkdag eruitziet.

Dat de veranderingen in de maatschappij ook

onze werkzaamheden beïnvloeden, lezen we in

het artikel over notarissen. Hun wereld is in korte

tijd drastisch veranderd. Dat vraagt om flexibiliteit

en ondernemerschap. en dan is er nog het indringende

verhaal van een huisarts die ontdekt dat ze

lijdt aan manische depressiviteit. in ‘Back on track’

beschrijft ze haar zoektocht naar een nieuwe

balans in werk en gezondheid.

ik hoop u enigszins nieuwsgierig gemaakt te

hebben naar de inhoud van deze uitgave. ik wens

u veel leesplezier!

louis VAn drunen / directeur

Co

column


sander van essen,

psycholoog en coach bij dialogue

Di

diAlogue

‘ een mAAtschAp is

aLs een HUWeLiJk’

In gesprek met trainings- en coachingsbureau Dialogue over maatschappen

in de advocatuur. Dialogue is één van de organisaties die

Movir inzet om arbeidsongeschiktheid te voorkomen of op te lossen.

Ondanks het feit dat huwelijken stranden, verwacht niemand

op zijn bruiloft dat hij of zij aan de verkeerde kant van de

statistieken komt te staan. Toch is die kans aanwezig. En met

de samenwerking in een maatschap is dat niet anders. Wat

is het recept om dit niet te laten gebeuren? We praten met

Dialogue over valkuilen en oplossingen.

‘Naarmate de complexiteit van de dienstverlening toeneemt,

wordt samenwerken lastiger’ stelt monique van de griendt.

Zij is eigenaar van trainings- en coachingsbureau Dialogue

en zelf ook advocaat geweest. ‘men wil inhoudelijk met het

vak bezig zijn en soft skills, zoals elkaar feedback geven,

360-gradenevaluaties en talentontwikkeling hebben niet

de hoogste prioriteit. terwijl wij uit ervaring weten dat het

erg succesvol is om hier aandacht aan te besteden.’

De markt is aan het veranderen. ook in de advocatuur

ervaren de kantoren prijsdruk en marktwerking. ‘acquisitie

en kostenbesparingen worden steeds belangrijker en dat

is een hele omschakeling voor de branche. De kantoren

moeten commerciëler gaan denken, als ze de boot niet willen

missen’, zegt van de griendt.

‘en juist als een kantoor onder druk staat, komen de verhoudingen

in een maatschap op scherp te staan. Dat kan leiden


tot heel vervelende conflicten’, vult Sander van

essen aan, psycholoog en coach bij Dialogue. ‘een

maatschap is een lastige verbintenis, omdat je financieel

van elkaar afhankelijk bent. Het is belangrijk

vertrouwen te hebben in elkaar en samen een goede

rolverdeling te maken, net als in een huwelijk.’

Daarom raadt Dialogue bij de coaching van maatschappen

aan, om op verschillende niveaus naar

de samenwerking te kijken. Zijn die aspecten goed

met elkaar in balans? Dan is de kans groot dat de

maatschap goed functioneert en meer werkplezier

biedt aan de individuele maten.

ZAkeliJke Aspecten

op welke manier worden de beslissingen binnen

de maatschap genomen? Weegt iedere stem even

zwaar, of krijgt iedere maat een aandachtsgebied

waar hij verantwoordelijk voor is? Daarbij kan

worden afgesproken dat de één zich bijvoorbeeld

meer richt op acquisitie dan de ander. Door een

advocaat die juist een heel goed netwerker is, alleen

maar uren op zaken te laten maken, komt de

maatschap niet verder. Wat is er sterker dan in een

maatschap elkaars talenten te benutten?

relAtionele Aspecten

Hoe wil je dat er samengewerkt wordt? op welke

manier kun je het best feedback aan elkaar geven?

‘Dit moet men niet verwarren met: ‘je moet aardig

naar elkaar doen en niet zeuren’. De kern ligt juist

in het feit dat je er samen voor moet zorgen dat

iedereen zijn ambities kan waarmaken en (nog)

beter wordt’, geeft monique van de griendt aan.

‘feedback wordt vaak als kritiek gezien, terwijl het

in een open omgeving juist moet worden opgevat

als ‘een handvat om iets te verbeteren’. Het starten

van een vergadering met een ‘complimentenrondje’

kan ook heel positief werken’, vult van de griendt

aan. ‘We raden vaak aan om de tijd voor persoonlijke

interactie te maken. even niet de lopende

zaken op de agenda, maar het specifiek hebben

over andere dingen’, zegt sander. ‘Het helpt om je

kwetsbaar op te stellen naar je collega’s en dat is

iets wat in de advocatuur niet gebruikelijk is. Je wil

eigenlijk een sfeer creëren waarbinnen ook persoonlijke

zaken met elkaar gedeeld kunnen worden.

een collega die thuis problemen heeft, is wellicht

minder scherp en effectief in zijn werk. en als jij in

die situatie zit, wil jij ook graag dat ze begrip hebben

voor jouw situatie. samenwerken, in voor- en

tegenspoed.’

5 veerkraCHt diAloQue

‘ waar het

conflict

eerst nog

op te lossen

was door

een goed

gesprek,

verhardt de

discussie

en wordt

het conflict

steeds

persoonlijker.’

monique van de griendt,

eigenaar trainingsen

coachingsbureau

dialogue

dialogue is een bureau

voor ontwikkeling van

talent en organisaties van

hoogopgeleide mensen.

met advies, coaching,

mediation en training

ondersteunt dialogue

organisaties in hun

organisatieontwikkeling,

teams in hun teamontwikkeling

en individuele

personen in hun persoonlijke

en vaardighedenontwikkeling.

indiViduele Aspecten

‘Je moet je afvragen wat jouw persoonlijke ambities

zijn en welke rol jij ambieert binnen de maatschap.

op het moment dat er een open, relationeel

gezonde omgeving is, kun je ook jouw individuele

ambities uitspreken naar je collega’s en vice versa.

Zo blijf je als persoon ook tevreden met de situatie

en loop je ook minder kans dat er negatieve discussies

ontstaan’, aldus van de griendt.

in de meest ideale situatie zijn de drie niveaus met

elkaar in balans. op individueel niveau moet jouw rol

bevredigend zijn, op relationeel niveau moet je zaken

uit kunnen spreken en op zakelijk niveau moet alles

afgestemd zijn. ‘maar helaas zien we in de praktijk

dat, als men onder druk komt te staan, juist de focus

op samenwerken verloren gaat. en dat is waardoor

conflicten kunnen ontstaan’, geeft Monique aan.

‘Kleine conflicten of discussies, maar als die niet

goed aangepakt worden, kunnen hieruit heel grote

conflicten ontstaan. En soms helemaal onnodig,

omdat het in de basis om een kleinigheid ging.’

Sander van Essen: ‘Je ziet dan vaak exact de

fasering, zoals beschreven in de conflict-escalatieladder

van Friederich Glasl. Waar het conflict eerst

nog op te lossen was door een goed gesprek,

verhardt de discussie en wordt het conflict steeds

persoonlijker. onuitgesproken onvrede escaleert en

je ziet dan steeds meer competitie en wantrouwen

naar elkaar. als er in de tweede fase geen vertrouwen

naar elkaar ontstaat, of men weet het dan nog

niet uit te spreken, dan is eigenlijk het hek van de

dam. De derde en laatste fase geeft alleen maar

verliezers.’ monique valt sander bij: ‘Het is dan

gewoon knokken om geld, de portefeuille of om de

cliënten. een soort vechtscheiding, die je ook bij

echtparen tegenkomt, helaas.’

‘We kennen gelukkig ook veel goede samenwerkingen,

van heel leuke en vaak succesvolle

maatschappen’, zegt monique lachend. ’maar net

als in een huwelijk, moet daar wel aan gewerkt

worden.’

van essen: ‘en als er spanningen ontstaan, is het

essentieel om snel actie te ondernemen. Dat voorkomt

dat zaken gaan escaleren. aarzel nooit om

hulp in te roepen. Dat is geen teken van zwakte,

maar juist van kracht. Je signaleert een probleem,

een mogelijke bedreiging voor je professionele

samenwerkingsverband. Dan is het sterk om dit te

benoemen en voor te stellen hieraan te werken.’


obbert van der weide,

notaris

de mArkt

VerAndert.

De notaris ook?

Er zijn maar weinig beroepen die de

afgelopen jaren zo in beweging zijn als

dat van de notaris. Sinds de vrijgave van

de tarieven eind vorige eeuw wordt er meer

ondernemerschap geëist van de notaris.

Vanaf 2008 treft ook de ingestorte vastgoed-

en hypotheekmarkt het notariaat. Welke

gevolgen hebben deze ontwikkelingen?

Wat doet de notaris om het hoofd boven

water te houden? En wat doet Movir om de

beroepsgroep te steunen?

6

Di

dichtBiJ

De omzet van een gemiddeld notariskantoor

werd voor 2008 voor 65% behaald door vastgoedgerelateerde

transacties. Het is bekend dat de

kantoren- en woningmarkt sinds de economische

crisis stagneert. ook de toekomst blijft onzeker.

volgens notaris robbert van der Weide, van

nationale notaris alkmaar, is het lastig voor veel

notarissen om naast vakspecialist ook ondernemer

te zijn. ‘Wij zijn toch vooral juridisch opgeleid, het

ondernemerschap en aanverwante vaardigheden

zijn in ieder geval geen speerpunten van de opleiding.’

van der Weide adviseert veel ondernemers

en heeft ook goed nagedacht over zijn eigen onderneming.

‘Ik probeer flexibel te zijn en minimale

vaste lasten te hebben, zo speel ik in op veranderende

marktsituaties. Toen het in mijn bedrijf extra

druk werd moest ik extra ruimte huren, dat heb ik

dan ook gedaan. Door een opzegtermijn van 3

maanden te kiezen, kan ik er ook snel weer vanaf.’


Uit het jaarverslag 2012 van het Bureau financieel

Toezicht, dat onder meer financieel toezicht houdt

op notarissen, blijkt dat het aantal notarissen dat

onder verscherpt toezicht staat is gestegen. ‘tijd

om maatregelen te nemen’, aldus Hans kuijpers,

directeur van de koninklijke notariële Beroepsorganisatie

(knB).

de notArisAnAlyse

movir en de knB hebben de handen ineengeslagen

en introduceren de ‘notarisanalyse’.

maarten de rooij, klantgroepmanager bij movir

vertelt: ‘De notaris is vooral vakspecialist. Wij willen

op een laagdrempelige manier de notaris laten

nadenken over zijn ondernemersvaardigheden.

Bovendien is het leerzaam om te weten hoe de

onderneming ervoor staat’. Hiervoor heeft bedrijfskundig

adviesbureau athenos in opdracht van

movir een online analyse-instrument ontwikkeld.

na het doorlopen van de online vragenlijst

ontvangt de notaris een persoonlijk rapport over

zijn praktijk met eventueel aanbevelingen. Het

rapport geeft aandachtspunten voor de bedrijfsvoering,

planmatige aanpak, vaardigheden ondernemerschap

en ontwikkelingen in de praktijk.’

‘onze zorg houdt hier niet op’, zo meldt

De rooij. ‘elke bij movir verzekerde (kandidaat-)

notaris heeft vervolgens recht op een kosteloos

en aanvullend gesprek met een bedrijfskundige

van athenos. in dit gesprek worden de resultaten

besproken en concrete handvatten aangereikt.

Zo helpt movir de notaris te investeren in zijn

toekomst.’

opnieuw uitVinden

De rooij licht toe waarom movir zich inzet voor

deze beroepsgroep. ‘movir heeft een jarenlange

samenwerking met de knB en ten tijde van grote

veranderingen wil movir de beroepsgroep ondersteunen.

Uit marktsignalen blijkt dat een substantieel

deel van de bedrijfsvoering stagneert.

met name voor hen die geen oplossing voor het

probleem zien, kan deze situatie veel stress opleveren.

Daar ligt volgens ons ook een belangrijke

sleutel tot verbetering: is de notaris in staat zijn

beroep in een steeds veranderende omgeving

opnieuw uit te vinden? Dat moet hij uiteindelijk

zélf doen, maar in de vorm van de ‘notarisanalyse’

bieden wij hem daarbij ondersteuning.’

ondernemerschAp

De knB is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie

waar alle (kandidaat-)notarissen in nederland

7 veerkraCHt dichtBiJ

verplicht bij zijn aangesloten. De knB heeft als

belangrijkste taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening

en het bevorderen van de vakbekwaamheid.

De samenwerking tussen de knB

en movir dateert al van 1998. kuijpers: ‘Daar hoort

de laatste jaren in toenemende mate het ondernemerschap

bij. Wij zeggen tegen de notaris: breng

je bedrijfsvoering op orde, zie de realiteit onder

ogen en trek op tijd aan de bel.’ De knB zoekt naar

partners die voor de beroepsgroep daadwerkelijk

van belang kunnen zijn. ‘verzekeringen zijn niet het

eerste product waar een notaris aan denkt als hij

zich vrij vestigt. Daar waar mogelijk informeren wij

het notariaat om deze randvoorwaarden goed te

regelen. Zeker als zo’n polis meer biedt dan alleen

financiële zekerheid, zoals in het geval van Movir.’

preVentie is noodZAAk

kuijpers onderschrijft de noodzaak van preventie:

‘De notaris wordt niet specifiek als ondernemer

opgeleid. van iedere notaris wordt wél verwacht

dat hij het notariskantoor kan leiden. een pragmatische

analyse kan nieuwe inzichten geven en zo

ondersteunen in een specifiek kennisgebied.’

De alkmaarse notaris van der Weide vertelt:

‘voordat ik mijn kantoor startte heb ik gedegen

nagedacht over mijn onderneming. ik wil graag

kwaliteit leveren. met ondernemers heb ik een

goede klik, dus daar richt ik mijn energie op. ik

ben mij vol overgave gaan richten op deze doelgroep.

Het heeft even tijd nodig, maar begint zijn

vruchten af te werpen. ik kijk regelmatig naar mijn

kosten en stel deze waar mogelijk naar beneden

bij. Dit helpt mij en mijn organisatie (financieel)

gezond te houden.’

notarissen ontvangen een persoonlijke uitnodiging

van movir om de analyse te doen.

Beroepsspecifiek

Goede preventie vraagt om maatwerk. Dat

betekent meestal een individuele aanpak.

Maar het kan ook werken voor een hele

beroepsgroep. Movir werkt intensief samen

met verschillende beroepsverenigingen

en brancheorganisaties. Hierdoor kunnen

we onze preventie-inspanningen nog meer

toespitsen op specifieke gezondheidsrisico’s

van een bepaalde beroepsgroep.

‘ ik probeer

flexibel te

zijn en

minimale

vaste lasten

te hebben,

zo speel

ik in op

veranderendemarktsituaties.’


Ba

BAck on trAck

‘ook leerde

ik goed voor

mezelf te zijn.

Als arts heb

je de neiging

jezelf weg te

cijferen voor

je patiënten.’

BaCk on

traCk:

tine QuAdens

Tine Quadens is huisarts

in de Betuwe. Rond haar

vierenveertigste krijgt

haar leven een wending

als ze een eerste ernstige

stemmingsstoornis (manie)

krijgt. Wat volgt is een

zoektocht naar een nieuwe

balans in haar leven tussen

werk en gezondheid.

‘Ik had mijn leven ogenschijnlijk goed op de rit. Had

een nieuwe relatie, werd zwanger en beviel enkele

dagen voor mijn 41e verjaardag van een gezonde

baby. Maar ik kampte vaak met onzekerheid en

daarom begon ik met individuele psychotherapie.

Door een bronchitisaanval belandde ik in het ziekenhuis

en kreeg Prednison toegediend. Dit bleek wel

goed voor de bronchitis, maar ik ontspoorde volledig.

Werd heel druk: praten, lachen, lawaai maken.

Ik was niet te houden. Na tien dagen, ik was inmiddels

gestopt met Prednison, was deze uitgelaten

stemming voorbij. Dat was mijn eerste manie.

Ik dacht dat mijn aanval een direct gevolg was van

het gebruik van de Prednison. Tot ik twee jaar later

opnieuw werd overvallen door een manie. Toen gingen

de alarmbellen af. Er is iets mis met me, het is

geen bijwerking van medicijnen. Maar een oorzaak

van binnenuit. Het bleek een bipolaire stoornis 2,

ook wel bekend als manisch-depressiviteit.

Movir heeft me destijds goed ondersteund. Elbert,

mijn arbeidsdeskundige, raadde me onder andere

aan meer tijd te nemen dan ik zelf dacht nodig te

hebben. Dat bleek een goed advies. Ik was gestart

met psychotherapeutische gesprekken. Deze hebben

me in een periode van enkele jaren heel veel

duidelijkheid gegeven over de vragen die in mezelf

8

leefden, met als centraal thema ‘Ben ik wel een

goede huisarts?’

Ook leerde ik goed voor mezelf te zijn. Als arts heb

je de neiging jezelf weg te cijferen voor je patiënten.

Zeker als dat dienende al in je karakter zit. Maar het

inzicht dat ik eerst goed voor mezelf moest zorgen

om goed voor mijn patiënten en gezin te kunnen

zorgen, was voor mij heel essentieel. Ik ontdekte dat

mijn werk als huisarts wel druk was maar helemaal

niet zo zwaar. Alleen de manier waarop ik erin

stond, zorgde ervoor dat het al mijn energie absorbeerde.

Door al deze vragen en nieuwe inzichten

leerde ik dat ik wel echt huisarts wilde blijven. Het

was niet zozeer het vak dat me zwaar viel, maar

de chemie van mijn lijf, de manische depressiviteit,

waarmee ik kampte.

Ik had in die tijd samen met een andere huisarts een

grote huisartsenpraktijk van zo’n 5.200 patiënten.

Onze ambities met de praktijk leken echter nogal

uiteen te lopen. Hij wilde uitbreiden; hoe meer, hoe

beter. Daarbij werden ook de reisafstanden steeds

groter, wat grote consequenties had voor het rijden

van visites. Ik had daarentegen juist behoefte aan

minder massaal en meer evenwicht tussen mijn

werk en privé. Bovendien was onze onderlinge

communicatie ook slecht. Mijn compagnon stelde


daarom voor om via Movir een coachingstraject te

starten. Door mediation en coaching kwamen we

weer in een betere verstandhouding en communicatie

met elkaar. De conclusie was echter wel dat

het, gezien onze uiteenlopende ambities, beter was

om niet samen in een praktijk verder te gaan.

In september 2011 ben ik daarom een eigen praktijk

gestart. Dat gaf een goed gevoel. Het nemen

van eigen verantwoordelijkheid op mijn leven en

toekomst. Hoewel in dezelfde periode ook bleek dat

mijn partner en ik uit elkaar waren gegroeid en een

scheiding onafwendbaar werd. Dat legt voor een

deel weer een schaduw over de positieve wending.

Toch is het geven van een eigen invulling aan mijn

toekomst een goede drive. Ik zou er niet aan moeten

denken om arbeidsongeschikt te zijn en nooit

meer te kunnen werken. Ik ben momenteel bezig

met de opbouw van een gezondheidscentrum. Ik

zie dat als een laatste carrièrestap die ik nog wil

maken. Terugkijkend zou ik mijn leven tien jaar

geleden een zware onvoldoende geven terwijl ik nu

een ruim voldoende tot goed ‘scoor’, ondanks de

scheidingsperikelen van dit moment.

Ik voel me ‘normaal’. Soms heb ik nog wel een

hypomanie, een lichte manie. Dan heb ik opeens

zin om beroemd te worden. Doordat ik die neiging

9

veerkraCHt BAck on trAck

goed herken, kan ik snel ingrijpen. Mensen die

zich niet bewust zijn van een (hypo)manie, kunnen

in een dergelijke bui zo maar al hun spaargeld

uitgeven of hun huis te koop zetten. Om vervolgens

vreselijk spijt te krijgen.

Daarom vind ik het zo belangrijk dat er meer

bekendheid komt over manisch-depressiviteit.

Mensen moeten leren de ziekte te herkennen. En

het stigma dat erop rust moet worden doorbroken.

Er valt goed mee te leven, in tegenstelling tot wat

veel mensen nog denken. Daarom heb ik mijn

boek ook uitgegeven onder mijn eigen naam en ligt

het gewoon in de wachtkamer van mijn praktijk. Ik

hoef me niet te schamen, want ik kan er niets aan

doen dat er in mijn hoofd iets van slag is. Ik ben

nog steeds huisarts, mijn patiënten weten wat ik

mankeer en er is er niet één weggelopen. Ze vertrouwen

mij. En terecht, durf ik inmiddels te zeggen.

Misschien ben ik zelfs wel een betere huisarts

geworden; ik kan me goed inleven en mijn inzet

is enorm. Alleen leid ik er zelf niet meer onder. Ik

pleit er ook voor in mijn omgeving; steek je kop niet

in het zand als je wat voelt, laat je helpen en zorg

voor deskundige begeleiding. En natuurlijk wat

arbeidsdeskundige Elbert me meegaf: trek snel aan

de bel, want daarmee voorkom je erger.’

leven op de top van een

vulkaan - tine Quadens

uitgeverij mooi mens,

www.schrijverijmooimens.nl


mirjam Vos,

re-integratiebegeleider bij movir

een Dag Uit Het Leven van een

re-integratieBegeLeiDer

iedere ArBeidsongeschiktheid

is uniek

Mirjam Vos is re-integratiebegeleider bij Movir. Zij begeleidt al 10 jaar

arbeidsongeschikte verzekerden bij hun terugkeer in het beroep.

10

Ca

cAse


‘om 8 uur kom ik aan bij movir en begint mijn

werkdag. vrijwel direct belt een verzekeringsadviseur.

Hij informeert me dat een verzekerde

huisarts, van wie het bevallingsverlof afloopt,

zich arbeidsongeschikt wil melden. Ze heeft last

van aanhoudende vermoeidheid en concentratieproblemen.

ik beloof contact op te nemen met

verzekerde om samen te kijken hoe we haar kunnen

ondersteunen. als ik haar later op de ochtend

bel, vertelt ze dat zij al voordat zij met zwangerschapsverlof

ging, meer en meer vermoeid raakte.

Ze dacht dat het allemaal bij de zwangerschap

hoorde. nu ze weer aan het werk moet gaan, ziet

zij daar erg tegenop en weet ze niet meer hoe ze

het allemaal moet organiseren. Ze is nog steeds

heel moe en kan zich slecht concentreren.

ik wijs haar erop dat we een service hebben die

specifiek is toegespitst op pas bevallen moeders.

met behulp van work-life coaching, backin-shape

training en voedingsadvies ondersteunen

we zowel het mentale als fysieke herstel na

de bevalling. Ze voelt hier wel wat voor en gaat

contact opnemen. Daarnaast stel ik voor dat ze

een aantal gesprekken aangaat met een van de

psychologen van Ascender, een extern psychologisch

adviesbureau dat wij regelmatig inzetten

bij re-integratie van verzekerden. We spreken af,

dat ik haar na 3 weken even bel om te horen hoe

het gaat en of de aangeboden ondersteuning

haar ook bevalt en voldoende helpt.

de re-integrAtieBegeleider en de

medisch AdViseur

Re-integratiebegeleiders werken nauw

samen met onze medisch adviseurs. Net als

deze laatste is de re-integratiebegeleider

gebonden aan het medisch beroepsgeheim

van een bepaalde beroepsgroep.

ik bespreek de melding met een van onze medisch

adviseurs. in de regel worden alle nieuwe

meldingen van arbeidsongeschiktheid binnen

een dag besproken met de medisch adviseur.

De korte lijn zorgt voor goede afstemming van

het te volgen beleid. Bovendien is een snelle

interventie ook heel prettig voor de verzekerde

zelf; hij of zij merkt dat we actief bezig zijn met

zijn of haar arbeidsongeschiktheid én herstel.

even later word ik gebeld door een tandarts. Hij

heeft een oogaandoening en krijgt steeds meer

last hiervan bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden.

Hij denkt dat het wel eens te maken kan

hebben met de inrichting en verlichting van zijn

11 veerkraCHt cAse

Als u arbeidsongeschikt

raakt, wordt u bij movir

begeleid door een reintegratieteam.

dit team

wordt samengesteld op

basis van uw specifieke

klachten. de spil van het

team en vaste contactpersoon

voor de verzekerde is

de re-integratiebegeleider.

Bij movir heeft iedere

verzekerde een vaste reintegratiebegeleider

die de

contacten onderhoudt.

de re-integratiebegeleider

zorgt voor de coördinatie

tussen alle deskundigen

die movir inschakelt voor

uw herstel. dit kunnen zijn

een arbeidsdeskundige,

verzekerings- of bedrijfsarts,

en andere gespecialiseerde

hulpverleners. doel

bij re-integratie is altijd

een duurzame terugkeer

in het verzekerde beroep,

waarbij we uitgaan van

de mogelijkheden van de

verzekerde zelf.

‘ prachtig om

iemand

perspectief

te kunnen

bieden

tijdens zijn

arbeidsongeschiktheid.’

praktijk. Het lijkt mij goed dat er een ergonoom

komt kijken in zijn praktijk en stel voor dat ik

ga overleggen met de medisch adviseur. Die

heeft wellicht medische informatie nodig over

zijn oogaandoening om mogelijke beperkingen

die daardoor zijn ontstaan in te schatten. ik

vraag de tandarts of hij zelf over medische gegevens

beschikt en of hij die wil opsturen. De

medisch adviseur gaat akkoord en adviseert

een ergonoom in te zetten die vaker onderzoek

naar licht en verlichting in tandartsenpraktijken

uitvoert. ik bel de verzekerde gelijk even terug

om alles te bevestigen en zorg dat de ergonoom

diezelfde dag nog contact opneemt met

de tandarts om een afspraak te plannen.

vanmiddag heb ik een afspraak met een

advocaat op ons kantoor. na het doormaken

van een ernstige ziekte wil hij weer graag aan

het werk. Hij is er lange tijd uit geweest en

weet niet goed hoe hij de re-integratie vorm

moet geven. Zijn maatschap wil ook weten

waar ze aan toe is en wat ze van hun collega

kan verwachten. Hij wil duidelijkheid kunnen

geven aan zijn maten. ook wil hij weten wat

hij van movir kan verwachten als het niet meer

lukt om op zijn oude niveau te functioneren of

als de ziekte onverhoopt weer terugkeert. Het

gesprek verloopt heel prettig. We bespreken

zijn zorgen en maken onder meer afspraken

over hoe wij zijn uitkering verder regelen en

hoe de re-integratie er idealiter uit zou kunnen

zien. De verzekerde is blij dat wij samen tot

een constructieve aanpak voor zijn situatie zijn

gekomen en ik heb goede hoop dat hij weer

terugkeert in zijn eigen beroep.

Laat in de middag nog meer goed nieuws. een

arbeidsdeskundige uit ons noordelijke rayon

belt om te zeggen dat hij een afspraak heeft gemaakt

met een verzekerde, waar ook een door

ons ingeschakelde organisatieadviseur bij aanwezig

is. Door met beide specialisten tegelijk af

te spreken denken we een optimale begeleiding

te kunnen bieden aan deze verzekerde.

terugkijkend op deze dag heb ik concreet

drie verzekerden perspectief kunnen bieden.

arbeidsongeschiktheid is voor ons dagelijks

werk, maar voor onze verzekerden een hele

impactvolle situatie in hun leven.

met persoonlijke aandacht en goed luisteren

kun je in iedere individuele situatie datgene

bieden waar iemand het meest bij gebaat

is. en als ik merk dat dit ook succesvol is en

mensen écht geholpen zijn, stap ik meer dan

tevreden weer op mijn fiets naar huis.’


Zwemmen leer Je

in het wAter,

niet oP Het Droge

Een ziekmelding heeft bijna altijd flinke consequenties.

Wanneer iemand niet in een maatschap

of een ander samenwerkingsverband werkt maar

een solopraktijk heeft, gaan de eerste zorgen

meestal uit naar de continuïteit van de zaak. Wie

kan werkzaamheden en klanten overnemen? Hoe

kan ervoor gezorgd worden dat het bedrijf geen

of zo min mogelijk schade ondervindt aan de

arbeidsongeschiktheid? en: wie zorgt er voor mijn

patiënten/cliënten?

Werkt iemand in een maatschap of groepspraktijk

dan zijn er weer andere aandachtspunten. een ziekmelding

betekent voor de directe collega’s of maten

een extra belasting. Soms ging het voor de ziekmelding

al een periode niet zo lekker en hebben de

collega’s al eens eerder werk moeten opvangen.

aan de andere kant meldt niemand zich ‘zomaar’

ziek. een ziekmelding is hoe dan ook impactvol

voor alle betrokken partijen.

eVen niet werken

Liesbeth Wijnvoord is medisch adviseur bij movir.

‘als het niet meer gaat, kan het een verstandige

keuze zijn om even helemaal niet te werken. een

ziekmelding kan lucht geven, bijvoorbeeld in een

situatie dat er in het werk te grote problemen zijn,

die ertoe leiden dat iemand vast is gelopen. maar

problemen verdwijnen niet als er niets aan gedaan

wordt. De situatie moet aangepakt worden. Dat is

waar de re-integratiebegeleiders van movir veel ervaring

mee hebben. vanuit haar of zijn ervaring kan

de re-integratiebegeleider goede adviezen geven.

Bovendien kan hij ook anderen inschakelen, bijvoorbeeld

de arbeidsdeskundige, een coach of een

psycholoog. Bij lichamelijke problemen kan bijvoorbeeld

een ergonoom helpen de problemen in kaart

te brengen en daar oplossingen voor te vinden.’

veerkraCHt re-integrAtie 12

Re-integratie is ‘learning on the job’,

aldus medisch adviseur Liesbeth Wijnvoord

Beter te Vroeg…

doordat men vaak een

flinke drempel ervaart om

zich arbeidsongeschikt te

melden, gebeurt het regelmatig

dat een ziekmelding

relatief laat wordt gedaan.

had men zich in een eerder

stadium gemeld, dan had

soms erger kunnen worden

voorkomen.

movir biedt ook preventieve

hulp, bijvoorbeeld via de

onafhankelijke coaching

& counseling van elestia;

kosteloos dag en nacht

beschikbaar voor movir-verzekerden.

Voor ergonomisch

advies bij lichamelijke

problemen kunt u ook bij

ons terecht. Voorkomen is

immers beter dan genezen.

‘Je hoeft nog

niet volledig

hersteld te

zijn om weer

werkzaamheden

op te

pakken.’

wel weer AAn de slAg

iemand hoeft niet volledig hersteld te zijn om

weer zijn werkzaamheden op te pakken. Liesbeth

Wijnvoord: ‘Uit onderzoek blijkt dat het weer verrichten

van werkzaamheden vaak een positieve bijdrage

aan het herstel levert. Het is dus juist de bedoeling

om met werkhervatting te beginnen als de klachten

nog niet helemaal over zijn, ook als de klachten

gerelateerd zijn aan het werk. met oplossingen

voor de problemen op het werk moet geoefend

worden, en dat zal op het werk moeten gebeuren.

Zwemmen leer je in het water, niet op het droge!’

als het werk (nog) niet volledig verricht kan worden

is het een goed idee te bedenken wat wél

mogelijk is om zoveel mogelijk contact te houden

en om eventueel collega’s wat werk uit handen te

nemen. Dat werkt drempelverlagend voor jezelf en

zorgt voor meer begrip bij de collega’s.

Wijnvoord heeft een heldere visie over de opbouw:

‘Het werk moet stapsgewijs opgebouwd worden en

het is dus belangrijk dat collega’s na een ziekmelding

ook de kans krijgen om de werkzaamheden

geleidelijk weer op te pakken. Het is niet redelijk

te verwachten dat iemand meteen weer voor 100%

aan de slag kan na een langere afwezigheid, net

zoals het niet mogelijk is om zonder enige training

een goede tijd te lopen op de marathon.’

met Beleid weer opBouwen

Het is verstandig om een plan te maken voor het

opbouwen van de werkzaamheden volgens een

vast tijdpad, en niet in relatie tot ervaren klachten.

Het is logisch dat als iemand weer aan het werk

gaat en vervolgens het werk uitbreidt, eventuele

klachten dan eerst wat toe zullen nemen. vergelijk

het met spierpijn en vermoeidheid bij het trainen

voor een duurprestatie: volgens een vast schema

worden ook dan stukje bij beetje de grenzen verlegd,

dat leidt tot vermoeidheid, maar ook tot een


e

re-integrAtie

liesbeth wijnvoord,

medisch adviseur bij movir

betere belastbaarheid. Het is belangrijk het hervattingsplan

niet te optimistisch te maken, zodat

het ook nog lukt als het allemaal een beetje tegen

zit. maar het plan moet ook niet te voorzichtig zijn

omdat dan geen wezenlijke vooruitgang geboekt

wordt. De werkzaamheden volgens een afgesproken

tijdschema hervatten geeft duidelijkheid

voor alle betrokkenen (collega’s, waarnemers,

cliënten). Bij het opstellen van een werkhervattingsplan

kan de re-integratiebegeleider of de

arbeidsdeskundige u helpen.

structureel herstel

Het uiteindelijke doel voor alle partijen is te komen

tot een duurzame en verantwoorde werkhervatting.

gewoon weer op de oude manier aan de

slag gaan en doen alsof er nooit iets aan de hand

is geweest, is in het algemeen geen goed idee.

De adviezen over de inrichting van het werk en

de wijze waarop het werk verricht wordt hebben

vaak nog wat ‘onderhoud’ nodig. ook moeten

collega’s en klanten soms wennen aan een nieuwe

situatie waarin niet alles meer mogelijk is en soms

gewoon ‘nee’ gezegd wordt. als het nodig is kan

de verzekerde afspraken met de re-integratiebegeleider

maken om nog contact te hebben. ook

kan nog een gesprek met de arbeidsdeskundige

of de ergonoom plaatsvinden. ‘Wij laten onze verzekerden

niet aan hun lot over. Het is belangrijk

om ook als iemand weer volledig aan het werk is

alert te blijven. Wij noemen dat terugvalpreventie.

in overleg met de verzekerde wordt daar een

plan voor gemaakt. Wat zijn vroege signalen

dat het toch weer de verkeerde kant opgaat?

is er een vertrouwd iemand in de omgeving

(partner, directe collega) die de signalen kan

benoemen? en als je het idee hebt dat de

eerdere problemen weer de kop opsteken,

wat kan je dan het beste doen?

mocht het nodig zijn dan bieden we uiteraard

ook in dit stadium ondersteuning. een structureel

herstel is immers het doel voor alle partijen!’


veerkraCHt preVentie

nieuwe BAlAns

Voor Jeroen

CoUnseLor anniek miCHon verteLt

over een CoaCHingstraJeCt

Jeroen werkt fulltime en geeft aan dat hij zichzelf

voorbij aan het lopen is. Hij vertelt dat hij van nature

iemand is die van aanpakken weet, perfectionistisch is

en doelgericht te werk gaat. Hij is gedreven in zijn vak.

De combinatie van het behandelen van patiënten, alle

administratieve taken, de diensten en verplichtingen

ten opzichte van de maatschap worden hem te veel.

Hij voelt zich vaak onrustig, moe, geïrriteerd en heeft

het gevoel het niet meer te kunnen bolwerken.

Zijn hulpvraag luidt: Hoe krijg ik meer energie en grip

op mijn eigen leven.

thema’s waar in deze begeleiding mee aan de slag

worden gegaan zijn:

- Benoemen van eigen wensen en behoeften.

- Herkennen van gedragspatronen.

- Belemmerende overtuigingen zichtbaar maken en

omzetten naar bekrachtigende overtuigingen.

- eigen grenzen leren te herkennen en vervolgens daar

naar te handelen.

- Hervinden energiebalans.

het eerste gesprek

Het eerste gesprek staat vooral in het teken van het verkennen

van de problematiek. Jeroen geeft aan dat het

voor hem prettig voelt om met een neutraal en objectief

persoon te praten over al die zaken waar hij tegenaan

loopt, zonder dat er meteen naar oplossingen wordt gegrepen.

Hij merkt dat er een zeker besef optreedt alleen

al door zaken hardop uit te spreken (bewustwording) en

dat hij zaken al op een rijtje zet voor zichzelf. Hij ‘ziet’ als

het ware waar hij mee bezig is.

aan het einde van het eerste gesprek geef ik Jeroen een

aantal vragen en opdrachten om thuis mee aan de slag

te gaan. Het zijn vragen gericht op zelfreflectie zoals:

- Waarom doe ik wat ik doe (werk, anders) en wat is

daarvan het belang voor mij?

- Wat geeft mij grote voldoening?

- Wat wil ik – in de ruimste zin – bereiken in het leven?

- Wat houdt mij tegen dit te bereiken?

14

Hierdoor wordt Jeroen zich bewust van zijn drijfveren,

overtuigingen en verlangens.

De opdracht is: Schrijf gedurende de week op waar je

je tijd aan besteedt, zowel werk- als privégerelateerd.

Niet alleen in het doen, maar ook in het denken. Hierdoor

komt in beeld hoeveel energie Jeroen besteedt

aan bepaalde zaken.

inZichten en driJfVeren

in het volgende gesprek bespreken wij de ervaringen

die hij heeft opgedaan aan de hand van de opdrachten.

Het wordt snel helder wat belangrijk is voor Jeroen

en wat hem belemmert om hierin de juiste balans te

vinden. tijdens het gesprek weet Jeroen onderscheid

te maken tussen zaken die belangrijk zijn voor hem

en zaken die hij minder belangrijk vindt. er ontstaat

een hiërarchie in waarden die hij bewust en onbewust

hanteert in zijn dagelijks leven.

Het blijkt dat Jeroen moeite heeft om zaken aan

anderen over te laten en het idee heeft er alleen voor

te staan. ook vindt hij dat hij te weinig connectie heeft

met zijn kinderen en echtgenote en intimiteit mist.

Het geeft hem veel onrust dat hij op alle fronten tekortschiet

en het heeft een verlammend effect op hem. Hij

weet niet waar hij nu nog meer energie in moet steken

om het te laten werken. en mist bovendien de energie

om het aan te gaan. Het wordt voor Jeroen duidelijk

dat hij nieuwe energiebronnen nodig heeft. Dingen die

hij leuk vindt om te doen en die hem positieve energie

geven. een eerste stap om een belemmerende overtuiging

om te buigen.

concreet AAn de slAg

ik leer Jeroen door middel van ret (rationeel emotieve

training) om de overtuigingen stap voor stap om te

buigen. vragen die aan bod komen zijn onder andere:

- Wat moet je echt zelf en wat kun je aan een ander

overlaten?

- Wat gaat er mis als jij zaken delegeert?


Anniek michon,

counselor bij elestia

15

- voor wie vind je het belangrijk dat dingen echt

goed gebeuren?

- Wat levert je dit op?

- Wat kost dit je?

er ontstaat ruimte voor het maken van veranderingen

in zijn bestaande situatie. ik help Jeroen bij het

anders leren kijken om zaken anders te gaan doen.

We formuleren samen haalbare, doelgerichte en

concrete gedragsintenties en Jeroen bepaalt zelf

hoe hij deze gaat inzetten.

Door middel van visualisatie stel ik praktische situaties

voor en benoem zaken waar hij tegenaan zou

kunnen lopen. We bedenken strategieën om te leren

omgaan met deze potentieel lastige situaties. Dit

verkleint de kans op terugval en motiveert bovendien

om aan moeilijke en nieuwe dingen te beginnen. Het

is ook van belang om zijn dagelijkse tijdbesteding

in beeld te brengen om zo ook heel praktisch de

inzichten en het geleerde toe te passen.

Jeroen gaat aan de slag en verandert zijn dagelijkse

routine, zodat er meer ruimte ontstaat voor ontspanning.

Door de nieuwe inzichten kan hij op een

andere manier in het leven gaan staan. De ret

blijft hem ondersteunen en hij leert nu op meerdere

manieren naar een situatie te kijken. Hij heeft meer

aandacht voor zichzelf, stelt zichzelf meer centraal

en creëert bewust tijd voor zichzelf en zijn gezin.

VerAndering in BeleVing en meer energie

tijdens de laatste sessie vertelt Jeroen me dat hij

meer energie ervaart en dat hij zich daadwerkelijk

anders voelt. Hij werkt vanuit vertrouwen en laat

zich niet meer leiden vanuit angst en moeten. Hij

is in gesprek gegaan met zijn collega’s en heeft

aangegeven hoe bepaalde zaken anders kunnen.

Dit doet hem zichtbaar goed. Hij ervaart dat hij juist

door het loslaten van oude patronen meer grip op

zijn leven krijgt. Dit werkt bemoedigend en stimulerend.

Jeroen ervaart meer rust en kan weer meer

genieten. Hij is in staat zich beter te focussen,

heeft echte aandacht voor waar hij mee bezig is

en is vooral weer lekker aan het werk!

Elestia is de onafhankelijke coaching & counselingservice

voor Movir-verzekerden en hun inwonende

gezinsleden. Elestia is 24/365 telefonisch en online

beschikbaar. Hoogopgeleide coaches en counselors

bieden ondersteuning bij tal van vraagstukken.

Zowel telefonische als online counseling is mogelijk.

Ook worden tot 6 face-to-facegesprekken per

kalenderjaar aangeboden.

Pr

preVentie

‘ in korte

tijd een

positieve

bijdrage

leveren aan

iemands

levensgeluk.

daar doe ik

het voor.’


edActie

Yvonne BoSma

PETER GORDIjN

LISette nacInovIc

nIenKe ScHUtteR

MAARTEN DE ROOIj

anIta veRSteeg

eindredActie

BaS JongeLIng

fotogrAfie

BaStIaan van mUSScHeR

FRanS van LIeSHoUt

ontwerp en opmAAk

HElDERGROEN

drukwerk

DeaBRUmmeLKamp

veeRKRacHt@movIR.nL

(030) 607 87 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!