12.11.2013 Views

Toelichting - Gemeente Peel en Maas

Toelichting - Gemeente Peel en Maas

Toelichting - Gemeente Peel en Maas

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Planstatus: ontwerp<br />

Bestemmingsplan<br />

Kern Baarlo


<strong>Toelichting</strong> - Bestemmingsplan ‘Kern<br />

Baarlo’<br />

<strong>Geme<strong>en</strong>te</strong> <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong><br />

Ontwerp<br />

Rapportnummer:<br />

211x04631<br />

Datum: 31 januari 2013<br />

Contactpersoon opdrachtgever:<br />

Mevrouw I. van Enckevort<br />

Projectteam BRO:<br />

Dhr. P. Maess<strong>en</strong>, dhr. B. Zonn<strong>en</strong>berg <strong>en</strong> mevr. G. Peeters<br />

Concept: Juli 2012<br />

Ontwerp:<br />

Vaststelling:<br />

18 oktober 2012 (concept-ontwerp)<br />

31 januari 2013 (definitief ontwerp)<br />

Trefwoord<strong>en</strong>:<br />

Bron foto kaft:<br />

<strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong>, kern<strong>en</strong>, kern Baarlo, conserver<strong>en</strong>d bestemmingsplan<br />

<strong>Geme<strong>en</strong>te</strong> <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong><br />

Beknopte inhoud:<br />

Conserver<strong>en</strong>d bestemmingsplan voor de kern Baarlo in<br />

de geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong><br />

BRO Vestiging Tegel<strong>en</strong><br />

Industriestraat 94<br />

5931 PK Tegel<strong>en</strong><br />

T +31 (0)77 373 06 01<br />

F +31 (0)77 373 76 94<br />

E tegel<strong>en</strong>@bro.nl


Inhoudsopgave<br />

pagina<br />

1. INLEIDING 5<br />

1.1 Aanleiding opstell<strong>en</strong> nieuw bestemmingsplan 5<br />

1.2 Doel 6<br />

1.3 Plangebied <strong>en</strong> begr<strong>en</strong>zing<strong>en</strong> 6<br />

1.4 Overzicht viger<strong>en</strong>de bestemmingsplann<strong>en</strong> in plangebied 8<br />

2. BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE 9<br />

2.1 Ontstaansgeschied<strong>en</strong>is 9<br />

2.2 Functionele aspect<strong>en</strong> 11<br />

2.2.1 Won<strong>en</strong> 11<br />

2.2.2 Voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 13<br />

2.2.3 Bedrijvigheid 17<br />

3. PLANOLOGISCHE HOOFDLIJNEN VAN BELEID 21<br />

3.1 Rijksbeleid 21<br />

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur <strong>en</strong> Ruimte 21<br />

3.1.2 Wet algem<strong>en</strong>e bepaling<strong>en</strong> omgevingsrecht 22<br />

3.1.3 Nationaal Waterplan 23<br />

3.1.4 Duurzaam waterbeheer 21 e eeuw 24<br />

3.1.5 Waterwet 2009 24<br />

3.2 Provinciaal beleid 25<br />

3.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (actualisatie 2011) 25<br />

3.2.2 POL-aanvulling ‘Verstedelijking, gebiedsontwikkeling <strong>en</strong><br />

kwaliteitsverbetering’ <strong>en</strong> beleidsregel Limburg Kwaliteitsm<strong>en</strong>u 28<br />

3.2.3 Provinciale woonvisie 2011-2015 30<br />

3.3 Regionaal beleid 31<br />

3.3.1 Woonvisie Regio V<strong>en</strong>lo 2011-2015 31<br />

3.4 <strong>Geme<strong>en</strong>te</strong>lijk beleid <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> 32<br />

3.4.1 Uitgangspunt<strong>en</strong>notitie bestemmingsplann<strong>en</strong> kern<strong>en</strong> 33<br />

3.4.2 Toekomst in beeld; perspectiev<strong>en</strong> voor <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> 33<br />

3.4.3 Woonvisie Plus 2011-2015 35<br />

3.4.4 Archeologiebeleid <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> 35<br />

3.4.5 Toekomstvisie recreatie <strong>en</strong> toerisme <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> <strong>en</strong> Leudal 36<br />

3.4.6 Retailstructuurvisie 2020 37<br />

3.4.7 Beleidsregel planologische kruimelgevall<strong>en</strong>, maart 2011 38<br />

3.4.8 Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>beleid 41<br />

3.4.9 Nota Ruimtelijke Kwaliteit 41<br />

Inhoudsopgave 1


3.4.10 Ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>visie 42<br />

3.4.11 Beleid huisvesting buit<strong>en</strong>landse werknemers regio <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> 43<br />

3.4.12 Prostitutie <strong>en</strong> seksinrichting<strong>en</strong> 44<br />

3.5 Beleidskader voormalige geme<strong>en</strong>te <strong>Maas</strong>bree 44<br />

4. PLANBESCHRIJVING 45<br />

4.1 Doelstelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitgangspunt<strong>en</strong> 45<br />

4.2 Bestaande situatie 45<br />

5. RANDVOORWAARDEN/ RESULTATEN ONDERZOEKEN 51<br />

5.1 Inleiding 51<br />

5.2 Milieu 51<br />

5.2.1 Geluid 51<br />

5.2.2 Luchtkwaliteit 52<br />

5.2.3 Bodem- <strong>en</strong> grondwaterkwaliteit 52<br />

5.2.4 Milieu-invloed bedrijvigheid 52<br />

5.2.5 Externe veiligheid 54<br />

5.3 Kabels <strong>en</strong> leiding<strong>en</strong> 56<br />

5.4 Geurhinder <strong>en</strong> veehouderij<strong>en</strong> 57<br />

5.5 Ecologie 57<br />

5.6 Waterhuishouding 59<br />

5.7 Archeologie <strong>en</strong> cultuurhistorie 61<br />

5.8 Verkeer <strong>en</strong> parker<strong>en</strong> 70<br />

6. JURIDISCHE ASPECTEN 71<br />

6.1 Planstukk<strong>en</strong> 71<br />

6.2 <strong>Toelichting</strong> op de verbeelding 71<br />

6.3 <strong>Toelichting</strong> op de regels 71<br />

6.3.1 Inleid<strong>en</strong>de regels 72<br />

6.3.2 Bestemmingsregels 72<br />

6.3.3 Algem<strong>en</strong>e regels 83<br />

6.3.4 Overgangs- <strong>en</strong> slotregels 83<br />

7. UITVOERBAARHEID 85<br />

7.1 Economische uitvoerbaarheid 85<br />

8. OVERLEG EN INSPRAAK 87


8.1 Uitkomst<strong>en</strong> vooroverleg 87<br />

8.2 Resultat<strong>en</strong> inspraak 87<br />

9. PROCEDURE 89<br />

Bijlag<strong>en</strong><br />

1. Nota vooroverleg & inspraak voorontwerp bestemmingsplan Kern Baarlo<br />

Inhoudsopgave 3


1. INLEIDING<br />

1.1 Aanleiding opstell<strong>en</strong> nieuw bestemmingsplan<br />

In de 11 kern<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> zijn nu circa 54 bestemmingsplann<strong>en</strong><br />

van kracht die veelal (ruimschoots) ouder zijn dan 10 jaar. Deze plann<strong>en</strong> zijn divers van<br />

opzet <strong>en</strong> niet digitaal raadpleegbaar. In het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing<br />

(verder: Wro) zijn geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verplicht om voor 1 juli 2013 alle viger<strong>en</strong>de bestemmingsplann<strong>en</strong><br />

te actualiser<strong>en</strong>, anders mog<strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> leges word<strong>en</strong> gehev<strong>en</strong>. De invoering van<br />

de Wet algem<strong>en</strong>e bepaling<strong>en</strong> omgevingsrecht (verder: Wabo) biedt daarbij mogelijkhed<strong>en</strong><br />

voor flexibele regels. Tev<strong>en</strong>s is het strev<strong>en</strong> om de bestemmingsplann<strong>en</strong> zo flexibel<br />

mogelijk te mak<strong>en</strong> met maximale vrijheid voor de inwoners <strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong>.<br />

Voor de kern<strong>en</strong> van <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> word<strong>en</strong> zes nieuwe bestemmingsplann<strong>en</strong> opgesteld te<br />

wet<strong>en</strong>:<br />

• Beringe, Egchel, Grashoek <strong>en</strong> Koningslust<br />

• Meijel;<br />

• <strong>Maas</strong>bree;<br />

• Baarlo;<br />

• Kessel <strong>en</strong> Kessel-Eik <strong>en</strong> de<br />

• dubbelkern Held<strong>en</strong>-Panning<strong>en</strong>.<br />

Afbeelding 1. Grondgebied van geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong>, met daarin de 11 kern<strong>en</strong> (bron: Uitgangspunt<strong>en</strong>notitie<br />

bestemmingsplann<strong>en</strong> kern<strong>en</strong>)<br />

Hoofdstuk 1 5


1.2 Doel<br />

De belangrijkste uitgangspunt<strong>en</strong> welke geld<strong>en</strong> voor de nieuwe bestemmingsplann<strong>en</strong> voor<br />

de kern<strong>en</strong> zijn:<br />

• uniformiteit: voor alle kern<strong>en</strong> zoveel mogelijk dezelfde regels;<br />

• digitaal raadpleegbaar: conform wettelijke eis<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebruiksvri<strong>en</strong>delijk;<br />

• flexibel: zo veel mogelijk vrijheid voor de inwoners/ bedrijv<strong>en</strong>, met zo min mogelijk<br />

procedures (vermijd<strong>en</strong> van afwijking<strong>en</strong> e.d.).<br />

Het nieuwe bestemmingsplan ‘Kern Baarlo’ heeft in hoofdzaak e<strong>en</strong> conserver<strong>en</strong>d karakter,<br />

gericht op beheer van de bestaande situatie. Dit houdt in dat <strong>en</strong>kel de bestaande<br />

situatie wordt vastgelegd <strong>en</strong> dat ge<strong>en</strong> nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegestaan.<br />

Inv<strong>en</strong>tarisatie<br />

T<strong>en</strong> behoeve van de actualisering van het bestemmingsplan voor de kern Baarlo heeft in<br />

maart-april 2011 e<strong>en</strong> inv<strong>en</strong>tarisatieronde plaatsgevond<strong>en</strong>.<br />

1.3 Plangebied <strong>en</strong> begr<strong>en</strong>zing<strong>en</strong><br />

Baarlo is e<strong>en</strong> op de linker <strong>Maas</strong>oever geleg<strong>en</strong> dorp, t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> van Blerick <strong>en</strong> t<strong>en</strong> noord<strong>en</strong><br />

van Kessel. E<strong>en</strong> veerpont verbindt Baarlo met Steyl op de oostelijke <strong>Maas</strong>oever.<br />

Baarlo is geleg<strong>en</strong> in het oost<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> <strong>en</strong> wordt doorsned<strong>en</strong><br />

door de doorgaande provinciale weg N273 (Napoleonsbaan).<br />

Het plangebied omhelst grot<strong>en</strong>deels de bebouwde kom van Baarlo, inclusief het woonuitbreidingsgebied<br />

Kuukv<strong>en</strong> (fase 1 <strong>en</strong> 2) <strong>en</strong> het buurtschap Bong. Het bedrijv<strong>en</strong>terrein bij<br />

de Kieënweg behoort niet tot het plangebied.<br />

6<br />

Hoofdstuk 1


Afbeelding 2. Topografische kaart met locatieaanduiding van de kern Baarlo<br />

Vanaf de noordzijde (richting oost<strong>en</strong>, zuid<strong>en</strong> <strong>en</strong> west<strong>en</strong>) wordt het plangebied globaal<br />

begr<strong>en</strong>sd door de volg<strong>en</strong>de weg<strong>en</strong>: Napoleonsbaan Noord, Tangweg, Pastoor Ge<strong>en</strong><strong>en</strong>straat,<br />

Kasteellaan, Bosbeeklaan, Rembrandtstraat, Diep<strong>en</strong>broeklaan, Napoleonsbaan<br />

Zuid, Scheresweg, Heierhof, Aan de Staldijk, Kuukv<strong>en</strong>, Bergweg <strong>en</strong> de Bong.<br />

Hoofdstuk 1 7


Afbeelding 3. Begr<strong>en</strong>zing plangebied<br />

1.4 Overzicht viger<strong>en</strong>de bestemmingsplann<strong>en</strong> in plangebied<br />

In het onderstaande schema zijn de voor het plangebied van toepassing zijnde viger<strong>en</strong>de<br />

bestemmingsplann<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Alle opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> bestemmingsplann<strong>en</strong> (<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

hiervan) kom<strong>en</strong> met inwerkingtreding van onderhavig bestemmingsplan te vervall<strong>en</strong>.<br />

Baarlo<br />

Naam bestemmingsplan<br />

Datum vaststelling raad<br />

Kom Baarlo 19-09-2000<br />

Kuukv<strong>en</strong> 18-05-2004<br />

Rond de Engelbewaarder 23-09-2008<br />

Kuukv<strong>en</strong> fase II 22-11-2011<br />

Tabel 1. Overzicht viger<strong>en</strong>de bestemmingsplann<strong>en</strong> (ge<strong>en</strong> wijzigingsplann<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>)<br />

8<br />

Hoofdstuk 1


2. BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE<br />

2.1 Ontstaansgeschied<strong>en</strong>is<br />

De oudste vermelding van de naam Baarlo is uit 1219. Baar betek<strong>en</strong>t bloot of kaal. Het<br />

woorddeel lo, loo of le betek<strong>en</strong>t bos.<br />

Uit bodemvondst<strong>en</strong> blijkt dat zich reeds voor het begin van onze jaartelling m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in<br />

Baarlo vestigd<strong>en</strong>. Later kwam<strong>en</strong> de Romein<strong>en</strong>; aan de Romeinsweg tuss<strong>en</strong> Tonger<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Nijmeg<strong>en</strong> bouwd<strong>en</strong> zij vestiging<strong>en</strong>, onder andere in Kessel <strong>en</strong> mogelijk ook in Baarlo.<br />

Zoals overal in die tijd was ook in Baarlo landbouw <strong>en</strong> veeteelt het hoofdmiddel van bestaan.<br />

Met de bodemgesteldheid van Baarlo was het goed gesteld. Op de brede uiterwaard<strong>en</strong><br />

van de <strong>Maas</strong> <strong>en</strong> op de verlande <strong>Maas</strong>arm<strong>en</strong> lag vruchtbare rivierklei, die naast<br />

vruchtbare weiland<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> uitstek<strong>en</strong>de voedingsbodem vormde voor het tel<strong>en</strong> van<br />

land- <strong>en</strong> tuinbouwgewass<strong>en</strong>. Ook het feit dat er in Baarlo vier kastel<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> wijst er al<br />

op dat het op deze vruchtbare grond<strong>en</strong> beter ‘boer<strong>en</strong>’ was dan elders. Op zeker mom<strong>en</strong>t<br />

telde Baarlo meer dan ti<strong>en</strong> grote pachtboerderij<strong>en</strong>.<br />

Door schaalvergroting is het aantal inwoners dat werkt in de agrarische sector snel gedaald.<br />

Veel grond<strong>en</strong> zijn dan ook aan de landbouw onttrokk<strong>en</strong> om natuurgebied<strong>en</strong> te<br />

realiser<strong>en</strong>.<br />

De meest in het oog spring<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong> in het c<strong>en</strong>trum van Baarlo zijn geleg<strong>en</strong> aan<br />

de oostzijde van de Markt, zijnde wasplaats de Sprunk, de watermol<strong>en</strong> <strong>en</strong> kasteel d'Erp.<br />

Het kasteel t<strong>en</strong> oost<strong>en</strong> van de Markt ontle<strong>en</strong>t zijn naam aan de laatste adellijke bewoners,<br />

de familie d'Erp.<br />

E<strong>en</strong> groot brouwersgoed g<strong>en</strong>aamd Ing<strong>en</strong> Fouckert, geleg<strong>en</strong> aan de zuidzijde van de<br />

Markt, is aan het eind van de 19 e eeuw, mede in verband met de bouw van e<strong>en</strong> nieuwe<br />

school, gesloopt.<br />

Baarlo staat vanwege de aanwezigheid van verschill<strong>en</strong>de kastel<strong>en</strong> ook bek<strong>en</strong>d als ‘kastel<strong>en</strong>dorp’.<br />

In totaal zijn er in <strong>en</strong> om het dorp 4 kastel<strong>en</strong> aanwezig. Het eerder g<strong>en</strong>oemde<br />

kasteel d’Erp ligt in het gro<strong>en</strong>e hart van Baarlo. Dit gro<strong>en</strong> hart bestaat uit e<strong>en</strong> parkbos <strong>en</strong><br />

kasteelweide met daarin de eerder g<strong>en</strong>oemde historische wasplaats <strong>en</strong> watermol<strong>en</strong>. Kasteel<br />

d’Erp wordt mom<strong>en</strong>teel particulier bewoond.<br />

Kasteel de Berckt was vroeger onder andere e<strong>en</strong> klooster <strong>en</strong> is nu in gebruik als groepsaccommodatie<br />

<strong>en</strong> confer<strong>en</strong>tiec<strong>en</strong>trum.<br />

Riddergoed kasteel De Raay, dat vroeger ook e<strong>en</strong> kloosterbestemming heeft gehad, is<br />

getransformeerd tot e<strong>en</strong> hotel-restaurant. Hierbij is rec<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> ArtC<strong>en</strong>tre gerealiseerd.<br />

Kasteel Scheres wordt mom<strong>en</strong>teel particulier bewoond door de familie Tajiri.<br />

In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de cultuurhistorische waard<strong>en</strong> in Baarlo.<br />

Hoofdstuk 2 9


Afbeelding 4. Historisch Baarlo <strong>en</strong> omgeving 1837-1844<br />

Op de topografische kaart van de situatie verk<strong>en</strong>d in1837-1844 is aangegev<strong>en</strong> dat Baarlo<br />

e<strong>en</strong> ‘groot dorp’ betrof. De bebouwing conc<strong>en</strong>treerde zich in het gebied rondom de kerk<br />

<strong>en</strong> de huidige Markstraat-Helling, Grotestraat <strong>en</strong> Mol<strong>en</strong>berg.<br />

10<br />

Hoofdstuk 2


2.2 Functionele aspect<strong>en</strong><br />

In deze paragraaf wordt, mede op basis van de uitgevoerde inv<strong>en</strong>tarisatie 1 , ingegaan op<br />

de functionele aspect<strong>en</strong> van de kern Baarlo gegroepeerd naar: won<strong>en</strong>, voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bedrijvigheid.<br />

2.2.1 Won<strong>en</strong><br />

De belangrijkste functie binn<strong>en</strong> het plangebied is de woonfunctie. Baarlo <strong>en</strong> het omligg<strong>en</strong>de<br />

buit<strong>en</strong>gebied teld<strong>en</strong> eind 2011 6.588 inwoners <strong>en</strong> is daarmee wat inwoneraantal<br />

betreft één van de grotere kern<strong>en</strong> in de geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong>.<br />

Kern 2007 2008 2009 2010 2011<br />

Baarlo 6551 6601 6623 6634 6588<br />

Held<strong>en</strong> 5946 5881 6100 6112 6137<br />

Kessel 4266 4252 4267 4274 3506<br />

Kessel-Eik 814<br />

<strong>Maas</strong>bree 6387 6464 6472 6522 6498<br />

Meijel 5956 5985 6049 6059 6069<br />

Panning<strong>en</strong> 7555 7598 7446 7456 7512<br />

TOTAAL 30110 30180 30334 30423 30536<br />

Tabel 2. Aantal inwoners per kern, einde van het jaar (bron www.peel<strong>en</strong>maas.nl)<br />

Uit bov<strong>en</strong>staande gegev<strong>en</strong>s blijkt dat de bevolkingsomvang van Baarlo de afgelop<strong>en</strong><br />

jar<strong>en</strong> gestaag is gegroeid. Dit komt mede door de nieuwbouw in de kern.<br />

Het plangebied bevat overweg<strong>en</strong>d halfvrijstaande bebouwing in één tot twee bouwlag<strong>en</strong>.<br />

De oudste bebouwing in de vorm van lintbebouwing bevindt zich langs de Veldstraat <strong>en</strong><br />

Grotestraat <strong>en</strong> omgeving van de Markt. Vanuit de oude lintbebouwing heeft de woningbouw<br />

zich geleidelijk aan in noordelijke <strong>en</strong> zuidelijke <strong>en</strong> later ook deels in oostelijke richting<br />

<strong>en</strong> in meer geconc<strong>en</strong>treerde vorm verspreid. De oversteek van woonuitbreidingsgebied<strong>en</strong><br />

aan de westzijde van de Napoleonsbaan is pas sinds <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> aan de orde.<br />

1<br />

De inv<strong>en</strong>tarisatie van het plangebied heeft plaatsgevond<strong>en</strong> in maart-april 2011 <strong>en</strong> is daarmee e<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>topname.<br />

Hoofdstuk 2 11


Foto 1 t/m 6. Won<strong>en</strong> in Baarlo<br />

12<br />

Hoofdstuk 2


2.2.2 Voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

In onderhavige paragraaf word<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in het plangebied b<strong>en</strong>oemd,<br />

zoals geïnv<strong>en</strong>tariseerd in de periode maart-april 2011. Hierbij is onderscheid<br />

gemaakt in maatschappelijke voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, sport- <strong>en</strong> horecavoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

inrichting<strong>en</strong> <strong>en</strong> detailhandel.<br />

Maatschappelijke voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

Met name in het c<strong>en</strong>trum van Baarlo <strong>en</strong> de wijk d’Erp zijn verschill<strong>en</strong>de maatschappelijke<br />

voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> aanwezig. Zoals uit onderstaande tabel blijkt zijn de betreff<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

met name gericht op onderwijs <strong>en</strong> zorg.<br />

Locatie Naam Soort bedrijf/instelling<br />

Brouwersstraat 7 Gro<strong>en</strong>e kruis Noord-Limburg Kruisgebouw<br />

Grotestraat 28 B Thalia Muziekpodium<br />

Hertog van Gelrestraat Panta Rhei<br />

Basisschool<br />

47<br />

Hoogstraat 1A Sjiwa Jonger<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum<br />

Huiss<strong>en</strong> 4 De Omnibus Basisschool<br />

Huiss<strong>en</strong> 5 Bobo Kinderdagverblijf<br />

Kwistbeeklaan 3 Van Heeswijk <strong>en</strong> Hoefnagels Huisarts<strong>en</strong>praktijk<br />

Markt 2 H. Petrus Kerk<br />

Markt 15 Bibiotheek Baarlo Bibliotheek<br />

Pastoor Ge<strong>en</strong><strong>en</strong>straat 5 De <strong>Maas</strong>horst SGl Activiteit<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum<br />

Sint Odiliastraat 7-8 Monuta Vaess<strong>en</strong> Uitvaartzorg <strong>en</strong> verzekering<strong>en</strong><br />

Sprunklaan 1 De Bolleberg Basisschool<br />

Zuivelstraat 1 Brandweer Brandweerkazerne<br />

Zuivelstraat 5 Aan 't paedje Ouder<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum<br />

Tabel 3. Overzicht maatschappelijke voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

In Baarlo is het plan ‘Rond de Engelbewaarder’ reeds deels gerealiseerd. In dit won<strong>en</strong>welzijn-zorg-project<br />

kom<strong>en</strong> alle aspect<strong>en</strong> van won<strong>en</strong>, welzijn <strong>en</strong> zorg aan bod. Het plan is<br />

geleg<strong>en</strong> op de hoek <strong>Maas</strong>straat-Pastoor Ge<strong>en</strong><strong>en</strong>straat.<br />

In de nieuwe c.q. de her in vull<strong>en</strong> situatie word<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong> gerealiseerd:<br />

• e<strong>en</strong> 95-tal woning<strong>en</strong>, waarvan in hoofdzaak appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (waaronder ook ruim<br />

twintig zorgappartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>) in de huur- <strong>en</strong> koopsfeer. Daarnaast zijn er ook <strong>en</strong>kele<br />

grondgebond<strong>en</strong> woning<strong>en</strong> in het plan voorzi<strong>en</strong>;<br />

• e<strong>en</strong> nieuw activiteit<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum voor S.G.L.;<br />

• e<strong>en</strong> ontmoetings-/multifunctionele ruimte in de voormalige Ronde School.<br />

In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op dit bouwplan.<br />

Hoofdstuk 2 13


Foto 7 <strong>en</strong> 8. Maatschappelijke voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in de kern<br />

Sportvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

In het plangebied zijn e<strong>en</strong> tweetal inpandige sportvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> aanwezig. De overige<br />

sportvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zoals voetbalveld<strong>en</strong> <strong>en</strong> t<strong>en</strong>nisban<strong>en</strong> zijn buit<strong>en</strong> het plangebied geleg<strong>en</strong>.<br />

Locatie Naam Soort bedrijf/instelling<br />

Huiss<strong>en</strong> 1 De Flatser Beugelbaan<br />

Huiss<strong>en</strong> 3 De Kazing Sporthal<br />

Tabel 4. Overzicht sportvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

Horecavoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

Geconc<strong>en</strong>treerd in het dorpsc<strong>en</strong>trum van Baarlo, aan hoofdzakelijk de Grotestraat,<br />

<strong>Maas</strong>straat <strong>en</strong> Wilhelminastraat, bevind<strong>en</strong> zich diverse horecavoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in de vorm<br />

van e<strong>en</strong> cafetaria tot e<strong>en</strong> feestzaal. De diverse voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn in de navolg<strong>en</strong>de tabel<br />

opgesomd.<br />

Locatie Naam Soort bedrijf/instelling<br />

Grotestraat 6A Baarlo Grillroom / Pizzeria<br />

Grotestraat 20-20A De Lekkerbek Cafetaria<br />

Grotestraat 27-29 Apprepo Bistro / Eetcafé<br />

Grotestraat 32 Antiek Café<br />

<strong>Maas</strong>straat 1-1A Milano Pizzeria<br />

<strong>Maas</strong>straat 3 Anders Cafetaria<br />

<strong>Maas</strong>straat 6 De Zwaan Café<br />

Markt 1 C<strong>en</strong>traal Café<br />

Wilhelminastraat 11A- Unitas<br />

Restaurant / Feestzaal<br />

13-15<br />

Wilhelminastraat 12 Welca Bed and breakfast<br />

14<br />

Hoofdstuk 2


Locatie Naam Soort bedrijf/instelling<br />

Wilhelminastraat 16 Wilhelmina Restaria<br />

Tabel 5. Overzicht horecavoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

Foto 9 <strong>en</strong> 10. Horeca in de kern<br />

Di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

Ook weer geconc<strong>en</strong>treerd in het c<strong>en</strong>trum aan hoofdzakelijk de Grotestraat <strong>en</strong> Wilhelminastraat<br />

bevind<strong>en</strong> zich verschill<strong>en</strong>de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de bedrijv<strong>en</strong>. Dit betreft hoofdzakelijk<br />

de zog<strong>en</strong>aamd basisvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zoals e<strong>en</strong> apotheek, bank<strong>en</strong> <strong>en</strong> diverse medische<br />

voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

Locatie Naam Soort bedrijf/instelling<br />

Grotestraat 7 Ragazzi Kapsalon<br />

Grotestraat 7B Beau vital Schoonheidssalon<br />

Grotestraat 30 Rehja IT di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

Grotestraat 43 Thaeles Loopbaanadvisering<br />

Grotestraat 47 Fit2b Fitness<br />

Markt 18<br />

Kantoor<br />

Markt 21 VVV-Baarlo VVV-kantoor<br />

Napoleonsbaan Zuid 1 Rabobank Bank<br />

Veldstraat 6A Gereadts <strong>en</strong> Harding Ostheopathie/ fysiotherapie<br />

Wilhelminastraat 8 Kring Apotheek Apotheek<br />

Wilhelminastraat 10A Regiobank Bank<br />

Tabel 6. Overzicht di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de bedrijv<strong>en</strong><br />

Hoofdstuk 2 15


Foto 11 <strong>en</strong> 12. Di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de inrichting<strong>en</strong> in de kern<br />

Detailhandel<br />

Wat betreft detailhandel geldt dat aan de Grotestraat <strong>en</strong> omgeving, de meeste detailhandelsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

zijn gehuisvest. Dit is c<strong>en</strong>traal in de kern <strong>en</strong> in het oorspronkelijke<br />

dorpsc<strong>en</strong>trum van Baarlo. Opvall<strong>en</strong>d is het aanbod aan kleding- <strong>en</strong> aan feestartikel<strong>en</strong><br />

gerelateerde winkels.<br />

Locatie Naam Soort bedrijf/instelling<br />

Diep<strong>en</strong>broeklaan 1 Aldi Supermarkt<br />

Grotestraat 7C De Roze <strong>en</strong>gel Bloem<strong>en</strong><br />

Grotestraat 8 Hermans Slagerij / Catering<br />

Grotestraat 9 Bazus Huishoudelijke artikel<strong>en</strong><br />

Grotestraat 11 Coop Supermarkt<br />

Grotestraat 14 Euronics Elektrowinkel<br />

Grotestraat 17 Verspa Kleding<br />

Grotestraat 18<br />

Leegestaand<br />

Grotestraat 18A<br />

Leegstaand<br />

Grotestraat 19 Kruidvat Drogisterij<br />

Grotestraat 19A Verspa Kleding - Opslag<br />

Grotestraat 21 De Klaproos Bloem<strong>en</strong><br />

Grotestraat 22 ’t Eppelke Gro<strong>en</strong>te <strong>en</strong> fruit<br />

Grotestraat 26 Marreli Feestartikel<strong>en</strong><br />

Grotestraat 28A Van Berg<strong>en</strong> Slijterij<br />

Grotestraat 41A Van Lint fotografie Fotografie<br />

Grotestraat 45 Ingels Kleding<br />

Grotestraat 46 Scarlatti Interieur <strong>en</strong> decoratie<br />

Grotestraat 49 Silvrants Edelsmid<br />

<strong>Maas</strong>straat 2 Marc Fleur<strong>en</strong> Bakker<br />

Veldstraat 2<br />

Carnavalskleding<br />

16<br />

Hoofdstuk 2


Locatie Naam Soort bedrijf/instelling<br />

Veldstraat 2A La maison Kleding<br />

Veldstraat 6B Crazy <strong>en</strong> Ine's funshop Carnavals- <strong>en</strong> feestartikel<strong>en</strong><br />

Veldstraat 10 Hubo Doe-het-zelf zaak<br />

Veldstraat 20 Jan Peet<strong>en</strong> Rijwielhandelaar<br />

Veldstraat 28 Giel<strong>en</strong> Slagerij<br />

Wilhelminastraat 19A Winkelke Kleding<br />

Tabel 7. Overzicht detailhandel<br />

Foto 13 t/m 16. Boodschapp<strong>en</strong> do<strong>en</strong> <strong>en</strong> winkel<strong>en</strong> in de kern<br />

2.2.3 Bedrijvigheid<br />

Bedrijvigheid wordt hier opgevat in de meest brede zin van het woord. Bedoeld wordt niet<br />

alle<strong>en</strong> ambachtelijke <strong>en</strong> industriële bedrijvigheid <strong>en</strong> inrichting<strong>en</strong>, maar ook bijvoorbeeld<br />

agrarische bedrijvigheid <strong>en</strong> kantor<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander zoals niet eerder in de vorige paragraaf<br />

b<strong>en</strong>oemd. In de navolg<strong>en</strong>de tabel is de voorkom<strong>en</strong>de bedrijvigheid opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

onderscheid<strong>en</strong> naar soort bedrijf <strong>en</strong> hoofdcategorie. Uitgangspunt is dat aanwezige (lev<strong>en</strong>svatbare)<br />

bedrijv<strong>en</strong> goed kunn<strong>en</strong> functioner<strong>en</strong>. Hiertoe di<strong>en</strong>t onder meer rek<strong>en</strong>ing<br />

Hoofdstuk 2 17


gehoud<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> met ev<strong>en</strong>tuele uitbreidingsmogelijkhed<strong>en</strong>. In het bestemmingsplan<br />

zijn bouwvlakk<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> vastgelegd, waarbij rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> is met <strong>en</strong>erzijds<br />

het bedrijfseconomisch belang <strong>en</strong> anderzijds het milieuhygiënisch belang. De bouwvlakk<strong>en</strong><br />

mog<strong>en</strong> volledig bebouwd word<strong>en</strong>. Het overnem<strong>en</strong> van viger<strong>en</strong>de bouwvlakk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

hoogtes is hierbij het uitgangspunt geweest.<br />

Voor zover er in woonpand<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aan-huis-gebond<strong>en</strong> beroep of e<strong>en</strong> ondergeschikte<br />

vorm van bedrijvigheid (het won<strong>en</strong> blijft hoofdfunctie) wordt uitgeoef<strong>en</strong>d, behoud<strong>en</strong> deze<br />

pand<strong>en</strong> hun woonbestemming. De, binn<strong>en</strong> de woonbestemming op te nem<strong>en</strong>, mogelijkhed<strong>en</strong><br />

voor aan-huis-gebond<strong>en</strong> beroep<strong>en</strong> of bedrijvigheid zijn pass<strong>en</strong>d bij het daartoe<br />

opgestelde beleid (zie ook hoofdstuk 3).<br />

Locatie Bedrijf Soort bedrijf/instelling Hoofdcategorie<br />

Albert Neuhuysstraat Peul<strong>en</strong> bv<br />

Boor- <strong>en</strong> zaagtechniek Bedrijf<br />

29A<br />

(opslag)<br />

Bergweg 4 J. van Dijk Tegelzettersbedrijf Bedrijf<br />

Bong 36 Rijmar Tankstation/ Carwash/ Bedrijf<br />

Garagebedrijf<br />

Bong 44<br />

Aannemersbedrijf Aannemersbedrijf Bedrijf<br />

Van Dijk BV<br />

Bong 48<br />

Zeets<strong>en</strong> Bouwbedrijf Aannemersbedrijf Bedrijf<br />

Baarlo<br />

Bong 52 Cootjans Eierhandel Bedrijf<br />

Bong 75 BFR sound Partyverhuur - Licht <strong>en</strong> Bedrijf<br />

geluid<br />

De Voort 5A C <strong>en</strong> C Parts Specialist in remsystem<strong>en</strong><br />

Bedrijf<br />

De Voort 7 Autoc<strong>en</strong>trum Baarlo Autobedrijf Bedrijf<br />

Middelste Horst 25 G. Schreurs Schildersbedrijf Bedrijf<br />

Napoleonsbaan Noord Onbek<strong>en</strong>d<br />

Bedrijf<br />

27B<br />

Napoleonsbaan Zuid Piet Smedts Autobedrijf/ opslag vliegtuig<strong>en</strong><br />

Bedrijf<br />

27C<br />

Scheresweg 5 A. Segers Dak- <strong>en</strong> leidekkersbedrijf Bedrijf<br />

Tangweg 2 <strong>en</strong> omgeving Divers<strong>en</strong><br />

Bedrijf<br />

Veldstraat 3<br />

Cor Peeters Technisch<br />

Installatiebedrijf Bedrijf<br />

Onderhoud<br />

Veldstraat 56A H<strong>en</strong>ri Fleur<strong>en</strong> bv Boomkwekerij – Kantoor Bedrijf<br />

<strong>en</strong> bedrijfshal<br />

Veldstraat 82 Gereadts IJzergieterij, Romneyloods<br />

Bedrijf<br />

<strong>en</strong> kantoor<br />

Tabel 8. Bedrijvigheid in de kern<br />

18<br />

Hoofdstuk 2


Foto 17 <strong>en</strong> 18. Bedrijvigheid in Baarlo<br />

Hoofdstuk 2 19


20<br />

Hoofdstuk 2


3. PLANOLOGISCHE HOOFDLIJNEN VAN BELEID<br />

3.1 Rijksbeleid<br />

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur <strong>en</strong> Ruimte<br />

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur <strong>en</strong> Ruimte (SVIR) vastgesteld 2 . In<br />

deze Structuurvisie staan de plann<strong>en</strong> voor ruimte <strong>en</strong> mobiliteit. Overhed<strong>en</strong>, burgers <strong>en</strong><br />

bedrijv<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> de ruimte om zelf oplossing<strong>en</strong> te creër<strong>en</strong>. Het Rijk richt zich met name<br />

op het versterk<strong>en</strong> van de internationale positie van Nederland <strong>en</strong> het behartig<strong>en</strong> van de<br />

nationale belang<strong>en</strong>.<br />

De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur <strong>en</strong> Ruimte vervangt verschill<strong>en</strong>de bestaande nota’s,<br />

zoals de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de ag<strong>en</strong>da Landschap <strong>en</strong> de ag<strong>en</strong>da Vitaal<br />

platteland.<br />

Het Rijk zet zich voor wat betreft het ruimtelijk- <strong>en</strong> mobiliteitsbeleid in voor e<strong>en</strong> concurrer<strong>en</strong>d,<br />

bereikbaar, leefbaar <strong>en</strong> veilig Nederland. In de Structuurvisie Infrastructuur <strong>en</strong> Milieu<br />

word<strong>en</strong> drie hoofddoel<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd om Nederland concurrer<strong>en</strong>d, bereikbaar, leefbaar<br />

<strong>en</strong> veilig te houd<strong>en</strong> voor de middellange termijn (2028):<br />

• het vergrot<strong>en</strong> van de concurr<strong>en</strong>tiekracht van Nederland door het versterk<strong>en</strong> van de<br />

ruimtelijk-economische structuur van Nederland;<br />

• het verbeter<strong>en</strong>, in stand houd<strong>en</strong> <strong>en</strong> ruimtelijk zekerstell<strong>en</strong> van de bereikbaarheid<br />

waarbij de gebruiker voorop staat;<br />

• het waarborg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> leefbare <strong>en</strong> veilige omgeving waarin unieke natuurlijke <strong>en</strong><br />

cultuurhistorische waard<strong>en</strong> behoud<strong>en</strong> zijn.<br />

Voor de drie rijksdoel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de onderwerp<strong>en</strong> van nationaal belang b<strong>en</strong>oemd, waarmee<br />

het Rijk aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is <strong>en</strong> waarop het resultat<strong>en</strong> wil boek<strong>en</strong>.<br />

Relevante nationale belang<strong>en</strong> voor onderhavig plangebied zijn als volgt:<br />

• Verbeter<strong>en</strong> van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water), bescherming teg<strong>en</strong> geluidsoverlast<br />

<strong>en</strong> externe veiligheidsrisico’s.<br />

• Ruimte voor behoud <strong>en</strong> versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische <strong>en</strong><br />

natuurlijke kwaliteit<strong>en</strong>.<br />

• Ruimte voor e<strong>en</strong> nationaal netwerk van natuur voor het overlev<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> van<br />

flora- <strong>en</strong> faunasoort<strong>en</strong>.<br />

2<br />

De vaste Kamercommissie van Infrastructuur <strong>en</strong> Milieu heeft beslot<strong>en</strong> dat ze de vastgestelde Structuurvisie<br />

Infrastructuur <strong>en</strong> Ruimte in behandeling wil nem<strong>en</strong> (de zog<strong>en</strong>aamde nahangprocedure). Dit betek<strong>en</strong>t dat nog de<br />

kom<strong>en</strong>de zes maand<strong>en</strong> (vanaf 10 mei 2012) niet begonn<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> met het doorvoer<strong>en</strong> van de SVIR.<br />

Hoofdstuk 3 21


Afweging Structuurvisie Infrastructuur <strong>en</strong> Ruimte<br />

Het plangebied betreft de bestaand bebouwde kom van de kern Baarlo. Er word<strong>en</strong> ge<strong>en</strong><br />

nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong>, welke niet reeds vergund zijn, mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan.<br />

Bestaande natuurlijke <strong>en</strong> cultuurhistorische waard<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> derhalve behoud<strong>en</strong>.<br />

Zoals elders uit deze toelichting blijkt, bestaan er verder ook vanuit milieuhygiënisch oogpunt,<br />

zoals geluid <strong>en</strong> externe veiligheid, ge<strong>en</strong> belemmering<strong>en</strong> in het gebied. De nationale<br />

belang<strong>en</strong> zijn dan ook niet in het geding als gevolg van onderhavig nieuw bestemmingsplan.<br />

3.1.2 Wet algem<strong>en</strong>e bepaling<strong>en</strong> omgevingsrecht<br />

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getred<strong>en</strong>. In plaats van e<strong>en</strong> groot aantal vergunning<strong>en</strong>,<br />

zoals e<strong>en</strong> bouwvergunning <strong>en</strong> sloopvergunning <strong>en</strong> e<strong>en</strong> groot aantal toestemming<strong>en</strong>,<br />

zoals e<strong>en</strong> projectbesluit <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ontheffing, wordt één omgevingsvergunning<br />

verle<strong>en</strong>d. Voor bouw<strong>en</strong> is niet in alle gevall<strong>en</strong> e<strong>en</strong> omgevingsvergunning nodig. In het<br />

Besluit omgevingsrecht (verder: Bor), zijn de activiteit<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> die niet vergunningplichtig<br />

zijn. De wetgever heeft gekoz<strong>en</strong> voor verruiming<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van het voorhe<strong>en</strong><br />

geld<strong>en</strong>de Besluit bouwvergunningvrije <strong>en</strong> licht-bouwvergunningplichtige bouwwerk<strong>en</strong>.<br />

De belangrijkste verruiming is dat niet alle<strong>en</strong> bij woning<strong>en</strong>, maar ook bij gebouw<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> andere functie vergunningsvrij gebouwd mag word<strong>en</strong>. Zo mag op het achtererfgebied,<br />

het hoofdgebouw in e<strong>en</strong> bouwlaag word<strong>en</strong> uitgebreid. Op deze wijze is bijvoorbeeld<br />

vergunningvrij e<strong>en</strong> uitbreiding van e<strong>en</strong> supermarkt op het achterligg<strong>en</strong>de terrein mogelijk.<br />

Van belang hierbij is de definitie van het begrip ‘achtererf’. Hieronder wordt in het kader<br />

van dit plan verstaan ’erf’ op meer dan 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn’. Onder ‘erf’<br />

wordt verstaan e<strong>en</strong> al dan niet bebouwd perceel of e<strong>en</strong> gedeelte daarvan, dat:<br />

a. direct is geleg<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> hoofdgebouw;<br />

b. in feitelijk opzicht is ingericht t<strong>en</strong> di<strong>en</strong>ste van het gebruik van dat gebouw, <strong>en</strong>;<br />

c. voor zover e<strong>en</strong> bestemmingsplan of e<strong>en</strong> beheersverord<strong>en</strong>ing van toepassing is, deze<br />

die inrichting niet verbied<strong>en</strong>.<br />

De Wabo maakt het mogelijk dat binn<strong>en</strong> 2,5 meter van het hoofdgebouw vergunningvrij<br />

tot 4 meter hoog bijbehor<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebouwd. Voor uitbreiding<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> afstand van meer dan 2,5 meter van het hoofdgebouw mag tot 3 meter hoog 30<br />

m² vergunningvrij word<strong>en</strong> bij gebouwd, mits het bouwwerk functioneel ondergeschikt is<br />

aan het hoofdgebouw. Slaapkamers in de schuur achter in de tuin zijn dus ook in de<br />

nieuwe regeling niet vergunningvrij. Verder zijn onder e<strong>en</strong> aantal voorwaard<strong>en</strong> vergunningvrij:<br />

gewoon onderhoud, dakkapell<strong>en</strong>, dakram<strong>en</strong>, zonnecollector<strong>en</strong>, kozijn<strong>en</strong>, zonwering<strong>en</strong>,<br />

afscheiding<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> balkons of dakterrass<strong>en</strong>, perceelsafscheiding<strong>en</strong>, vlagg<strong>en</strong>mast<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ant<strong>en</strong>nes <strong>en</strong> dergelijke.<br />

22<br />

Hoofdstuk 3


In artikel 3 Bor is e<strong>en</strong> nieuwe categorie vergunningvrije bouwwerk<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong><br />

het bouwwerk past binn<strong>en</strong> de eis<strong>en</strong> van artikel 3 <strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het bestemmingsplan, is ge<strong>en</strong><br />

omgevingsvergunning vereist. Binn<strong>en</strong> het bestemmingsplan pass<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong> die<br />

vergunningvrij mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebouwd, zijn bijvoorbeeld bijbehor<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong> in<br />

het achtererfgebied niet hoger dan 5 meter, e<strong>en</strong> zwembad op het erf bij e<strong>en</strong> woning <strong>en</strong><br />

bepaalde interne verandering<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> wel e<strong>en</strong> planologische wijziging noodzakelijk is,<br />

moet e<strong>en</strong> omgevingsvergunning word<strong>en</strong> aangevraagd voor het strijdig gebruik, maar niet<br />

voor het bouw<strong>en</strong>. Het afwijk<strong>en</strong> van het bestemmingsplan geschiedt onder de Wabo niet<br />

langer door verl<strong>en</strong>ing van e<strong>en</strong> ontheffing of e<strong>en</strong> projectbesluit, maar door verl<strong>en</strong>ing van<br />

e<strong>en</strong> omgevingsvergunning voor het afwijk<strong>en</strong> van het bestemmingsplan.<br />

Afweging Wet algem<strong>en</strong>e bepaling<strong>en</strong> omgevingsrecht<br />

De regels, toelichting <strong>en</strong> verbeelding van onderhavig bestemmingsplan zijn aangepast<br />

aan de Wabo, voor wat betreft zowel de terminologie als de gebruiks- <strong>en</strong> bouwmogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

Ook zijn e<strong>en</strong> aantal keuzes gemaakt naar aanleiding van de verruimde vergunningvrije<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> van de Wabo. In het docum<strong>en</strong>t ‘Uitgangspunt<strong>en</strong>notitie bestemmingsplann<strong>en</strong><br />

kern<strong>en</strong>’ (door de raad vastgesteld in mei 2012) van de geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Maas</strong> is hierover e<strong>en</strong> volledige uitwerking opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

3.1.3 Nationaal Waterplan<br />

Vanuit Rijks- <strong>en</strong> provinciaal beleid wordt steeds meer nadruk gelegd op duurzaam waterbeheer<br />

in de bebouwde omgeving. In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal<br />

Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijn<strong>en</strong> aan welk beleid het Rijk in de periode<br />

2009 - 2015 voert om te kom<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan<br />

richt zich op bescherming teg<strong>en</strong> overstroming<strong>en</strong>, beschikbaarheid van voldo<strong>en</strong>de <strong>en</strong><br />

schoon water, <strong>en</strong> diverse vorm<strong>en</strong> van gebruik van water. Ook word<strong>en</strong> de maatregel<strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>oemd die hiertoe word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Het Nationaal Waterplan (NWP) is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit<br />

1998 <strong>en</strong> vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is<br />

opgesteld op basis van de Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is.<br />

Op basis van de Wet ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke<br />

aspect<strong>en</strong> de status van structuurvisie.<br />

Afweging Nationaal Waterplan<br />

Zoals blijkt uit paragraaf 5.6 van deze toelichting zijn er ge<strong>en</strong> specifieke wateraspect<strong>en</strong> in<br />

het geding in het plangebied van onderhavig conserver<strong>en</strong>d bestemmingsplan. Bij ev<strong>en</strong>tuele<br />

nieuwe incid<strong>en</strong>tele ontwikkeling<strong>en</strong> (op locaties met viger<strong>en</strong>de bouwrecht<strong>en</strong>) wordt als<br />

uitgangspunt gehanteerd dat het hemelwater geïnfiltreerd di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> in de bodem<br />

op het perceel zelf. Op deze wijze wordt e<strong>en</strong> duurzaam waterbeheer in het bebouwde<br />

gebied nagestreefd.<br />

Hoofdstuk 3 23


3.1.4 Duurzaam waterbeheer 21 e eeuw<br />

De kern van het Waterbeleid 21 e eeuw is dat water de ruimte moet krijg<strong>en</strong>, voordat het<br />

die ruimte zelf neemt. Het water de ruimte gev<strong>en</strong>, betek<strong>en</strong>t dat in het landschap <strong>en</strong> in de<br />

stad ruimte gemaakt wordt om water op te slaan. Dat betek<strong>en</strong>t bijvoorbeeld dat toegelat<strong>en</strong><br />

wordt dat rivier<strong>en</strong> bij hoge waterstand<strong>en</strong> gecontroleerd buit<strong>en</strong> hun oevers tred<strong>en</strong>, op<br />

plekk<strong>en</strong> waar daar ruimte voor is gemaakt. Daarmee word<strong>en</strong> problem<strong>en</strong> in andere, lager<br />

geleg<strong>en</strong> gebied<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>.<br />

Vasthoud<strong>en</strong>, berg<strong>en</strong>, afvoer<strong>en</strong><br />

De waterbeheerders hebb<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> strategie, die uitgaat van het principe<br />

dat e<strong>en</strong> overvloed aan water wordt opgevang<strong>en</strong> waar deze ontstaat. Dat betek<strong>en</strong>t<br />

dat het water niet meer zo snel mogelijk afgevoerd wordt, maar dat het water zolang mogelijk<br />

wordt vastgehoud<strong>en</strong> onder andere in de bodem. Is vasthoud<strong>en</strong> niet meer mogelijk,<br />

dan berg<strong>en</strong> de waterbeheerders het in gebied<strong>en</strong> die daarvoor zijn uitgekoz<strong>en</strong>. Door het<br />

water zo lang mogelijk vast te houd<strong>en</strong> wordt tev<strong>en</strong>s verdroging voorkom<strong>en</strong>. Pas als het<br />

niet anders kan, wordt het water afgevoerd.<br />

Afweging duurzaam waterbeheer 21 e eeuw<br />

Zoals in paragraaf 3.1.3 reeds is aangegev<strong>en</strong>, wordt bij ev<strong>en</strong>tuele nieuwe incid<strong>en</strong>tele<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> (op locaties met viger<strong>en</strong>de bouwrecht<strong>en</strong>), als uitgangspunt gehanteerd<br />

dat het hemelwater geïnfiltreerd di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> in de bodem op het perceel zelf. Op<br />

deze wijze wordt e<strong>en</strong> duurzaam waterbeheer in het bebouwde gebied nagestreefd <strong>en</strong><br />

wordt derhalve aangeslot<strong>en</strong> bij de uitgangspunt<strong>en</strong> van het duurzaam waterbeheer in de<br />

21 e eeuw.<br />

Wat betreft ruimte voor de rivier wordt hier verwez<strong>en</strong> naar paragraaf 3.1.5.<br />

3.1.5 Waterwet 2009<br />

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getred<strong>en</strong>. In deze wet zijn e<strong>en</strong> achttal<br />

wett<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gevoegd tot één wet. Het Waterbesluit is de uitwerking bij algem<strong>en</strong>e maatregel<br />

van bestuur van bepaling<strong>en</strong> van de Waterwet. De Waterregeling is de uitwerking bij<br />

ministeriële regeling van bepaling<strong>en</strong> van de Waterwet <strong>en</strong> het Waterbesluit. De Waterwet,<br />

het Waterbesluit <strong>en</strong> de Waterregeling zijn het resultaat van de in 2004 aangekondigde<br />

integratie van waterwetgeving.<br />

Wat betreft de oppervlaktewaterlicham<strong>en</strong> geeft het Waterbesluit e<strong>en</strong> grondslag om de<br />

gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> hiervan in de Waterregeling vast te legg<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> grondslag voor de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong><br />

van de gebied<strong>en</strong> die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht voor het gebruik van waterstaatswerk<strong>en</strong><br />

(vergelijkbaar met het voormalige Besluit rijksrivier<strong>en</strong> op grond van art. 2a<br />

Wbr).<br />

24<br />

Hoofdstuk 3


Afweging Waterwet 2009<br />

Uit de kaart<strong>en</strong> behor<strong>en</strong>de bij de Beleidslijn grote rivier<strong>en</strong>, blijkt dat het westelijke deel van<br />

het plangebied geleg<strong>en</strong> is buit<strong>en</strong> het deel van de <strong>Maas</strong> waarop het ‘Waterstaatkundig<br />

beheer’ van toepassing is. Het westelijke gedeelte van de kern is geleg<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de gebied<strong>en</strong><br />

die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht voor het gebruik van waterstaatswerk<strong>en</strong>.<br />

Binn<strong>en</strong> deze gebied<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> verder ge<strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van gebruik <strong>en</strong><br />

bebouwing in het rivierbed van de <strong>Maas</strong>. Wel geldt hier dat bouw<strong>en</strong> geschiedt op eig<strong>en</strong><br />

risico <strong>en</strong> dat het Rijk niet aansprakelijk is voor ev<strong>en</strong>tuele schade.<br />

E<strong>en</strong> kleine zone van het uiterste noordoostelijke plangebied <strong>en</strong> de omgeving van Kasteel<br />

d’Erp is geleg<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het waterberg<strong>en</strong>d <strong>en</strong> stroomvoer<strong>en</strong>d rivierbed. In dit gebied zijn<br />

ge<strong>en</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>. Desondanks zijn binn<strong>en</strong> deze plandel<strong>en</strong> de dubbelbestemming<strong>en</strong><br />

‘Waterstaat- waterberg<strong>en</strong>d rivierbed’ <strong>en</strong> ‘Waterstaat – stroomvoer<strong>en</strong>d rivierbed’<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Deze dubbelbestemming<strong>en</strong> regel<strong>en</strong> de bouwmogelijkhed<strong>en</strong> in het gebied.<br />

De Waterwet, het Waterbesluit <strong>en</strong> de Waterregeling vorm<strong>en</strong>, met inachtneming van de<br />

voorwaard<strong>en</strong> in het waterberg<strong>en</strong>d <strong>en</strong> stroomvoer<strong>en</strong>d rivierbed, ge<strong>en</strong> belemmering voor<br />

onderhavig conserver<strong>en</strong>d bestemmingsplan.<br />

3.2 Provinciaal beleid<br />

3.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (actualisatie 2011)<br />

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (verder POL) <strong>en</strong> de actualisaties van<br />

2008, 2010 <strong>en</strong> 2011 heeft de provincie Limburg haar beleid op het gebied van ruimtelijke<br />

ord<strong>en</strong>ing, milieu <strong>en</strong> water sam<strong>en</strong>gebracht. Het beleid is daarbij zoveel mogelijk geïntegreerd,<br />

waarbij e<strong>en</strong> sterk gebiedsgericht plan is ontstaan. Aan de groei van kern<strong>en</strong> (<strong>en</strong><br />

bedrijv<strong>en</strong>terrein<strong>en</strong>) zijn gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> (contour<strong>en</strong>) gesteld, terwijl meer ruimte wordt gegev<strong>en</strong><br />

voor natuurontwikkeling <strong>en</strong> watersystem<strong>en</strong> <strong>en</strong> ext<strong>en</strong>sivering van de landbouw. E<strong>en</strong> belangrijke<br />

beleidsopgave betreft de bescherming van de natuurlijke kwaliteit<strong>en</strong>. Daartoe is<br />

e<strong>en</strong> viertal raamwerk<strong>en</strong> vastgelegd. In het kristall<strong>en</strong> raamwerk staat de milieukwaliteit,<br />

met name de aspect<strong>en</strong> geluid, stank, veiligheid <strong>en</strong> de kwaliteit van lucht, water <strong>en</strong> bodem,<br />

c<strong>en</strong>traal. Het gro<strong>en</strong>e raamwerk richt zich op behoud/ versterking van verscheid<strong>en</strong>heid<br />

(diversiteit in soort<strong>en</strong> <strong>en</strong> ecosystem<strong>en</strong>) <strong>en</strong> natuurlijkheid (volledige ecosystem<strong>en</strong>).<br />

Ter bescherming van de watersystem<strong>en</strong> is het blauwe raamwerk vastgelegd. Doel is<br />

onder andere het teg<strong>en</strong>gaan van wateroverlast <strong>en</strong> erosie alsmede verdroging. Het bronz<strong>en</strong><br />

raamwerk richt zich op aardkundige, cultuurhistorische <strong>en</strong> landschappelijke waard<strong>en</strong>.<br />

Het aangev<strong>en</strong> van duurzame/ realistische plangr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> bijdrage aan het behoud<br />

van de meeste waard<strong>en</strong>. De waard<strong>en</strong> uit het POL zijn gerespecteerd bij het opstell<strong>en</strong> van<br />

het bestemmingsplan.<br />

Hoofdstuk 3 25


In de gebiedsgerichte aanpak uit het POL2006 word<strong>en</strong> voor het Limburgs grondgebied<br />

twaalf perspectiev<strong>en</strong>, met uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de visies op ontwikkelingsmogelijkhed<strong>en</strong> onderscheid<strong>en</strong>.<br />

Op de Perspectiev<strong>en</strong>kaart uit het POL2006 word het plangebied van de kern<br />

Baarlo grot<strong>en</strong>deels aangeduid als perspectief 6a ‘Plattelandskern Noord- <strong>en</strong> Midd<strong>en</strong>-<br />

Limburg’. Kleine del<strong>en</strong> aan de rand<strong>en</strong> van de kern behor<strong>en</strong> tot perspectief 4 ‘Vitaal landelijke<br />

gebied’. Het terrein van kasteel d’Erp is geleg<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> perspectief 3 ‘Ruimte voor<br />

veerkrachtige watersystem<strong>en</strong>’.<br />

De plattelandskern<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> perspectief 6a zijn overweg<strong>en</strong>d kleinschalig van karakter.<br />

De vitaliteit van de dorp<strong>en</strong> <strong>en</strong> stadjes moet behoud<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>. Met het oog daarop wordt<br />

ruimte gebod<strong>en</strong> voor de opvang van de woningbehoefte van de eig<strong>en</strong> bevolking. En voor<br />

de groei van lokaal, in e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel geval ook regionaal georiënteerde bedrijvigheid. Het in<br />

stand houd<strong>en</strong> van winkels <strong>en</strong> publieksvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in plattelandskern<strong>en</strong> vraagt de nodige<br />

aandacht, net als de bereikbaarheid per op<strong>en</strong>baar vervoer zodat sociaal-culturele<br />

voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (ook in de stadsregio’s) goed bereikbaar zijn. Grootschalige economische<br />

activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> stedelijk karakter <strong>en</strong> omvang hor<strong>en</strong> hier in principe<br />

niet thuis. Voor de plattelandskern<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> terughoud<strong>en</strong>d groeibeleid gehanteerd.<br />

Enerzijds op basis van het bundelingsbeleid voor won<strong>en</strong>, werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> mobiliteit, anderzijds<br />

vanwege de (verwachte) krimp<strong>en</strong>de bevolkingsomvang, de aanwezige omgevingskwaliteit<strong>en</strong><br />

in het landelijk gebied <strong>en</strong> de belang<strong>en</strong> van de landbouw <strong>en</strong> recreatie <strong>en</strong> toerisme.<br />

Alle<strong>en</strong> in Noord- <strong>en</strong> Midd<strong>en</strong>-Limburg kan nog sprake zijn van uitleglocaties aansluit<strong>en</strong>d<br />

aan de contour (peildatum 24 juni 2005) rondom de Plattelandskern<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> dat het<br />

geval is, dan is aan de hand van het Limburgs Kwaliteitsm<strong>en</strong>u te bepal<strong>en</strong> welke kwaliteitsbijdrage<br />

gericht op het comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong> van verlor<strong>en</strong> gaande omgevingskwaliteit aan de<br />

orde is. Dit verschil in ontwikkelingsmogelijkhed<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de plattelandskern<strong>en</strong> in Noord<strong>en</strong><br />

Midd<strong>en</strong>-Limburg t<strong>en</strong> op zichte van Zuid-Limburg wordt gemarkeerd door het onderscheid<strong>en</strong><br />

van twee aparte perspectiev<strong>en</strong> P6a <strong>en</strong> P6b.<br />

Binn<strong>en</strong> de contour is het Limburgs Kwaliteitsm<strong>en</strong>u niet van toepassing <strong>en</strong> is het aan de<br />

geme<strong>en</strong>te om zorg te drag<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> goede balans tuss<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>, water <strong>en</strong> bebouwing.<br />

Wél di<strong>en</strong>t bij nieuwe uitleglocaties <strong>en</strong> nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de (verbale) contour<br />

ingezet te word<strong>en</strong> op bov<strong>en</strong>planse verev<strong>en</strong>ing gericht op de herstructurering van de bestaande<br />

woningvoorraad <strong>en</strong> aanwezige werklocaties.<br />

26<br />

Hoofdstuk 3


Baarlo<br />

Afbeelding 5. Uitsnede POL-kaart ‘Perspectiev<strong>en</strong>’<br />

Perspectief 4 heeft betrekking op overweg<strong>en</strong>d landbouwgebied<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> van gebied tot<br />

gebied verschill<strong>en</strong>de aard <strong>en</strong> dichtheid aan landschappelijke <strong>en</strong> cultuurhistorische kwaliteit<strong>en</strong>.<br />

In Noord- <strong>en</strong> Midd<strong>en</strong>-Limburg valt het perspectief vrijwel overal sam<strong>en</strong> met verwevingsgebied<br />

int<strong>en</strong>sieve veehouderij. Daarnaast kom<strong>en</strong> op kleinere schaal woonbebouwing,<br />

al dan niet solitaire bedrijfsgebouw<strong>en</strong>, toeristisch-recreatieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

infrastructuur voor.<br />

Soms gaat het om oud-bouwland<strong>en</strong> waarbij e<strong>en</strong> gaaf cultuurhistorisch kavel-, weg<strong>en</strong>- <strong>en</strong><br />

bebouwingspatroon sam<strong>en</strong>gaat met monum<strong>en</strong>tale bebouwing <strong>en</strong>/ of met landschappelijke<br />

op<strong>en</strong>heid. Andere kwaliteit<strong>en</strong> die voor kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> zijn stiltegebied, grondwaterbeschermingsgebied,<br />

landschappelijke op<strong>en</strong>heid of e<strong>en</strong> bebouwingsarm karakter, leefgebied<strong>en</strong><br />

voor ganz<strong>en</strong> <strong>en</strong> weidevogels. De gebiedsafbak<strong>en</strong>ing van P4 is indicatief.<br />

Perspectief 3 heeft betrekking op de meer op<strong>en</strong> del<strong>en</strong> van beekdal<strong>en</strong>, winterbed van de<br />

<strong>Maas</strong> <strong>en</strong> steilere helling<strong>en</strong>, voorzover deze ge<strong>en</strong> deel uitmak<strong>en</strong> van EHS of POG. De<br />

betreff<strong>en</strong>de gebied<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> relatief op<strong>en</strong> karakter <strong>en</strong> zijn ingericht voor gebruik<br />

Hoofdstuk 3 27


door vooral grondgebond<strong>en</strong> landbouw. Lokaal komt ook niet-grondgebond<strong>en</strong> landbouw<br />

voor. Met name langs waterplass<strong>en</strong>, maar ook verspreid over het gebied P3 zijn veel<br />

toeristische voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> aanwezig.<br />

De ontwikkeling van functies in deze gebied<strong>en</strong> is mogelijk mits dit aansluit op het bied<strong>en</strong><br />

van ruimte aan e<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de veerkrachtig watersysteem voor de opvang van hoge waterafvoer<strong>en</strong>,<br />

het bestrijd<strong>en</strong> van watertekort <strong>en</strong> verdroging <strong>en</strong> het voorkom<strong>en</strong> van erosie,<br />

<strong>en</strong> gepaard gaat met e<strong>en</strong> goede landschappelijke inpassing <strong>en</strong> comp<strong>en</strong>satie van verlor<strong>en</strong><br />

gaande omgevingskwaliteit<strong>en</strong> (Limburgs Kwaliteitsm<strong>en</strong>u).<br />

Afweging POL2006<br />

De nog in ontwikkeling zijnde bouwplann<strong>en</strong> (op basis van viger<strong>en</strong>de recht<strong>en</strong>) zijn geleg<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong> perspectief 6a, waar woningbouw is toegestaan. Voor het overige is sprake van<br />

e<strong>en</strong> conserver<strong>en</strong>d bestemmingsplan <strong>en</strong> word<strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> belemmering<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> in relatie<br />

tot het perspectiev<strong>en</strong>beleid.<br />

Binn<strong>en</strong> de kern wordt middels de diverse opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> bestemming<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de ruimte<br />

gegev<strong>en</strong> om de bestaande bebouwing <strong>en</strong> het bijbehor<strong>en</strong>de gebruik optimaal te b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong><br />

om zo de vitaliteit van de kern<strong>en</strong> te behoud<strong>en</strong>.<br />

3.2.2 POL-aanvulling ‘Verstedelijking, gebiedsontwikkeling <strong>en</strong> kwaliteitsverbetering’<br />

<strong>en</strong> beleidsregel Limburg Kwaliteitsm<strong>en</strong>u<br />

De POL-aanvulling verstedelijking, gebiedsontwikkeling <strong>en</strong> kwaliteitsverbetering (vastgesteld<br />

d.d. 18 december 2009) <strong>en</strong> het daarop gebaseerde Limburgs Kwaliteitsm<strong>en</strong>u bevat<br />

e<strong>en</strong> aantal beleidsaanpassing<strong>en</strong>, die zich conc<strong>en</strong>trer<strong>en</strong> rond drie nauw sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>de<br />

thema’s: verstedelijking, gebiedsontwikkeling <strong>en</strong> kwaliteitsverbetering. De POL-aanvulling<br />

<strong>en</strong> het Limburgs Kwaliteitsm<strong>en</strong>u hebb<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> betrekking op de gebied<strong>en</strong> geleg<strong>en</strong> buit<strong>en</strong><br />

de rode contour. Het bestemmingsplan voor de kern is grot<strong>en</strong>deels geleg<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de<br />

rode contour. Dit heeft tot gevolg dat de POL-aanvulling verstedelijking, gebiedsontwikkeling<br />

<strong>en</strong> kwaliteitsverbetering <strong>en</strong> het Limburgs Kwaliteitsm<strong>en</strong>u in het gros van de gevall<strong>en</strong><br />

niet van toepassing is op onderhavig plan. Daar waar de plangr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> niet gelijk lop<strong>en</strong><br />

met de rode contour, is de POL-aanvulling <strong>en</strong> het Limburgs Kwaliteitsm<strong>en</strong>u wel van toepassing.<br />

In de navolg<strong>en</strong>de afbeelding<strong>en</strong> is de rode contour, zoals die is vastgesteld voor<br />

de kern, weergegev<strong>en</strong>.<br />

28<br />

Hoofdstuk 3


Afbeelding 6. Contour Baarlo<br />

Hoofdstuk 3 29


Afweging POL-aanvulling ‘Verstedelijking, gebiedsontwikkeling <strong>en</strong> kwaliteitsverbetering’<br />

<strong>en</strong> beleidsregel Limburgs Kwaliteitsm<strong>en</strong>u<br />

Uit de hiervoor opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> afbeelding blijkt dat e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel perceel welk binn<strong>en</strong> het plangebied<br />

geleg<strong>en</strong> is, niet binn<strong>en</strong> de rode contour om de kern ligt. Dit betek<strong>en</strong>t dat in geval<br />

van nieuwbouwplann<strong>en</strong> (waar nu op deze specifieke plekk<strong>en</strong> overig<strong>en</strong>s ge<strong>en</strong> sprake van<br />

is) het Limburgs kwaliteitsm<strong>en</strong>u van toepassing is (per 2012 is de geme<strong>en</strong>te zelf bevoegd<br />

gezag inzake het Limburgs Kwaliteitsm<strong>en</strong>u). Aan het toestaan van e<strong>en</strong> nieuwe ontwikkeling<br />

wordt in dit geval, ter comp<strong>en</strong>satie van het verlies aan waard<strong>en</strong> in het buit<strong>en</strong>gebied,<br />

e<strong>en</strong> kwaliteitsverbetering gekoppeld. De kwaliteitsverbetering wordt gelijktijdig geregeld<br />

via e<strong>en</strong> bestemmingsplan <strong>en</strong> e<strong>en</strong> privaatrechtelijke overe<strong>en</strong>komst.<br />

3.2.3 Provinciale woonvisie 2011-2015<br />

Op 1 februari 2011 hebb<strong>en</strong> Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> van de provincie Limburg de Provinciale<br />

Woonvisie 2011-2015 vastgesteld. Hierin staat beschrev<strong>en</strong> hoe de woningvoorraadontwikkeling<br />

de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> vorm gegev<strong>en</strong> zou kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, welke roll<strong>en</strong> <strong>en</strong> tak<strong>en</strong><br />

de provincie daarbij kan <strong>en</strong> wil vervull<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe de provincie deze ambities tracht te realiser<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> belangrijke aanleiding om het woonbeleid te actualiser<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> de demografische<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> in de provincie. Onder andere hierdoor ontstaat noodzaak tot herstructurering<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> andere kwalitatieve sam<strong>en</strong>stelling van de woningvoorraad. Uit de demografische<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> belangrijke opgav<strong>en</strong> voort gericht op het verander<strong>en</strong> van<br />

het aanbod aan woonruimte, voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> de inrichting van de woon- <strong>en</strong> leefomgeving.<br />

Lange termijn visie<br />

De provincie is ervan overtuigd dat e<strong>en</strong> omslag van e<strong>en</strong> aanbodgerichte naar e<strong>en</strong> vraaggerichte<br />

woningmarkt noodzakelijk is. Het gaat er om e<strong>en</strong> goed functioner<strong>en</strong>de woningmarkt<br />

<strong>en</strong> leefomgeving te schepp<strong>en</strong> <strong>en</strong> in stand te houd<strong>en</strong>, waarin alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> in<br />

hun behoeft<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>, <strong>en</strong> waarin dat ook in de toekomst voor de toekomstig<br />

betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> mogelijk zal zijn.<br />

Korte termijn visie<br />

Op de kortere termijn wordt gestreefd naar e<strong>en</strong> kwalitatief goede <strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de woningvoorraad<br />

met voldo<strong>en</strong>de betaalbare woning<strong>en</strong> die voor de betreff<strong>en</strong>de doelgroep<strong>en</strong> in<br />

voldo<strong>en</strong>de mate beschikbaar zijn. De provincie constateert dat de bestaande woningvoorraad<br />

mede gezi<strong>en</strong> de demografische ontwikkeling<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> deel niet meer voldoet aan<br />

de huidige <strong>en</strong> toekomstige woningbehoefte. De provincie ziet hier voor Limburg zowel<br />

e<strong>en</strong> kwantitatieve als e<strong>en</strong> kwalitatieve opgave.<br />

30<br />

Hoofdstuk 3


Regio Noord- <strong>en</strong> Midd<strong>en</strong>-Limburg<br />

In de regio Noord- <strong>en</strong> Middel-Limburg heeft het inwonertal zijn piek bereikt <strong>en</strong> gaat regiobreed<br />

afnem<strong>en</strong> van ca. 280.000 inwoners in 2010, naar ca. 275.000 in 2030. Na 2030<br />

komt de krimp in e<strong>en</strong> versnelling. Anticiper<strong>en</strong>d op de afnem<strong>en</strong>de bevolkingsomvang <strong>en</strong><br />

wijzig<strong>en</strong>de sam<strong>en</strong>stelling van huishoud<strong>en</strong>s, mede door de vergrijzing di<strong>en</strong>t de nog rester<strong>en</strong>de<br />

groei maximaal te word<strong>en</strong> ingezet op e<strong>en</strong> tijdige aanpassing van de sam<strong>en</strong>stelling<br />

van de woningvoorraad. Voor de regio Midd<strong>en</strong>-Limburg wordt er van uit gegaan dat tuss<strong>en</strong><br />

2010 <strong>en</strong> 2030 de woningvoorraad nog met circa 8.000 woning<strong>en</strong> zal to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>. Binn<strong>en</strong><br />

de stadsregio’s di<strong>en</strong><strong>en</strong> de nieuwe activiteit<strong>en</strong> zoveel mogelijk geconc<strong>en</strong>treerd te<br />

word<strong>en</strong> in de bestaande stedelijke bebouwing. Bij plattelandskern<strong>en</strong> zijn nog mogelijkhed<strong>en</strong><br />

voor uitleglocaties buit<strong>en</strong>, maar wel aangr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>d aan de contour. Ook hier blijft overig<strong>en</strong>s<br />

de voorkeur bestaan voor inbreiding. De nog te realiser<strong>en</strong> nieuwe locaties in/ bij<br />

dorp<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de stadsregio’s kom<strong>en</strong> ook in di<strong>en</strong>st te staan van de transformatieopgave<br />

van de plattelandskern<strong>en</strong>. Voor nieuwe op zichzelf staande clusters van bebouwing buit<strong>en</strong><br />

de contour geldt e<strong>en</strong> ‘nee, t<strong>en</strong>zij’-b<strong>en</strong>adering.<br />

Afweging Provinciale woonvisie 2011-2015<br />

Middels onderhavig bestemmingsplan wordt in de opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> woonbestemming<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de<br />

ruimte gebod<strong>en</strong> om de bestaande woningvoorraad zo optimaal mogelijk te kunn<strong>en</strong><br />

b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong> <strong>en</strong> geschikt te mak<strong>en</strong> voor diverse doelgroep<strong>en</strong>. Zo is onder andere (onder<br />

voorwaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> middels e<strong>en</strong> omgevingsvergunning) de mogelijkheid voor mantelzorg in<br />

de bestaande woning opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Verder geldt dat er in het bestemmingsplan ge<strong>en</strong> nieuwe woningbouwontwikkeling<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> mogelijk gemaakt, met uitzondering van ev<strong>en</strong>tuele locaties waar nog viger<strong>en</strong>de<br />

bouwrecht<strong>en</strong> aanwezig zijn, zodat e<strong>en</strong> nadere toetsing aan de provinciale woonvisie niet<br />

aan de orde is.<br />

3.3 Regionaal beleid<br />

3.3.1 Woonvisie Regio V<strong>en</strong>lo 2011-2015<br />

Op 25 januari 2011 heeft de raad van de geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> de ‘Woonvisie Regio<br />

V<strong>en</strong>lo 2011-2015’ vastgesteld.<br />

Met de woonvisie regio V<strong>en</strong>lo (Beesel, <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong>, V<strong>en</strong>lo) is de raad in staat te stur<strong>en</strong><br />

op de beleidsmatige uitgangspunt<strong>en</strong> op het gebied van won<strong>en</strong>. Ook ligg<strong>en</strong> hiermee de<br />

kaders voor het woningbouwprogramma vast. Deze woonvisie biedt de grondslag voor<br />

regionale afstemming <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werking.<br />

Anders dan voorgaande regionale woonvisies, is de regionale sam<strong>en</strong>werking niet vrijblijv<strong>en</strong>d.<br />

De kaders word<strong>en</strong> in regionaal verband door de geme<strong>en</strong>terad<strong>en</strong> vastgesteld. De<br />

regiogeme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> <strong>en</strong> zull<strong>en</strong> elkaar dan ook aansprek<strong>en</strong> op het ge<strong>en</strong> is afgesprok<strong>en</strong><br />

in het belang van de complete regio.<br />

Hoofdstuk 3 31


De belangrijkste opgav<strong>en</strong> voor de regio zijn:<br />

1. Bestaande woningvoorraad: aanpassing <strong>en</strong> verduurzaming<br />

2. Nieuwbouw die iets toevoegt<br />

3. Omslag mak<strong>en</strong> van aanbod- naar vraagmarkt<br />

4. Ruime plancapaciteit: regionaal stur<strong>en</strong> op kwaliteit<br />

5. Duurzame kwaliteit is leid<strong>en</strong>d<br />

Naast de beleidsmatige woonopgav<strong>en</strong> is ook gedefinieerd wat de kaders voor woningbouw<br />

zijn, zowel kwantitatief als kwalitatief.<br />

Voor de geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> is in de regionale woonvisie de volg<strong>en</strong>de quickscan<br />

opgesteld:<br />

• Kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> will<strong>en</strong> de jongere huishoud<strong>en</strong>s in geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> doorgroei<strong>en</strong><br />

naar e<strong>en</strong> ruimere e<strong>en</strong>gezinskoopwoning. In geval de plancapaciteit wordt gerealiseerd,<br />

krijg<strong>en</strong> zij e<strong>en</strong> hele ruime keuze. Daarnaast word<strong>en</strong> middeldure koopwoning<strong>en</strong><br />

vrijgemaakt door deze verhuisbeweging. Als het aanbod allemaal wordt gerealiseerd,<br />

ontstaat e<strong>en</strong> erg ontspann<strong>en</strong> markt in dit segm<strong>en</strong>t.<br />

• Hetzelfde geldt voor huur- <strong>en</strong> koop appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> waarin e<strong>en</strong> ruim nieuwbouwaanbod<br />

is gepland.<br />

• Er is e<strong>en</strong> duidelijke vraag naar grondgebond<strong>en</strong> nultred<strong>en</strong>woning<strong>en</strong> (huur <strong>en</strong> koop)<br />

van oudere huishoud<strong>en</strong>s, hier speelt de beschikbare plancapaciteit niet of nauwelijks<br />

op in.<br />

• De vraag naar extra e<strong>en</strong>gezinswoning<strong>en</strong> wordt met name geuit door 55-plussers.<br />

Lev<strong>en</strong>sloopbest<strong>en</strong>digheid is dus e<strong>en</strong> belangrijk issue in de nieuwbouwontwikkeling<br />

van dit segm<strong>en</strong>t.<br />

• <strong>Geme<strong>en</strong>te</strong> <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> heeft ge<strong>en</strong> herstructureringsplann<strong>en</strong> op stapel staan.<br />

Afweging Woonvisie Regio V<strong>en</strong>lo 2011-2015<br />

In onderhavig bestemmingsplan wordt, uitgezonderd ev<strong>en</strong>tuele locaties waar nog viger<strong>en</strong>de<br />

woningbouwrecht<strong>en</strong> aanwezig zijn, ge<strong>en</strong> nieuwbouw mogelijk gemaakt. Op incid<strong>en</strong>tele<br />

locaties met viger<strong>en</strong>de recht<strong>en</strong> bestaan mogelijkhed<strong>en</strong> om grondgebond<strong>en</strong> woning<strong>en</strong><br />

aansluit<strong>en</strong>d bij de behoefte van de eig<strong>en</strong>aar te realiser<strong>en</strong>. Lev<strong>en</strong>sloopbest<strong>en</strong>dig<br />

bouw<strong>en</strong> behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

Voor het overige is e<strong>en</strong> toetsing aan de regionale woonvisie niet aan de orde.<br />

3.4 <strong>Geme<strong>en</strong>te</strong>lijk beleid <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong><br />

In onderhavige paragraaf wordt het ruimtelijk relevante beleid van de geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Maas</strong> beschrev<strong>en</strong>.<br />

32<br />

Hoofdstuk 3


3.4.1 Uitgangspunt<strong>en</strong>notitie bestemmingsplann<strong>en</strong> kern<strong>en</strong><br />

Voor de kern<strong>en</strong> van <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> word<strong>en</strong> zes bestemmingsplann<strong>en</strong> opgesteld. Deze<br />

bestemmingsplann<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> in hoofdzaak e<strong>en</strong> conserver<strong>en</strong>d karakter, gericht op beheer<br />

van de bestaande situatie. Dit houdt in dat <strong>en</strong>kel de bestaande situatie wordt vastgelegd<br />

<strong>en</strong> dat ge<strong>en</strong> nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegestaan.<br />

De zes beheersbestemmingsplann<strong>en</strong> voor de kern<strong>en</strong> in <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> te voldo<strong>en</strong><br />

aan:<br />

• uniformiteit: voor alle kern<strong>en</strong> zoveel mogelijk dezelfde regels;<br />

• digitaal raadpleegbaar: conform wettelijke eis<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebruiksvri<strong>en</strong>delijk;<br />

• flexibel: zo veel mogelijk vrijheid voor de inwoners/ bedrijv<strong>en</strong>, met zo min mogelijk<br />

procedures (vermijd<strong>en</strong> van afwijking<strong>en</strong> e.d.).<br />

De zes bestemmingsplann<strong>en</strong> voor de kern<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verscheid<strong>en</strong>heid aan functies,<br />

zoals won<strong>en</strong>, bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> detailhandel. Won<strong>en</strong> is hiervan veruit de belangrijkste functie.<br />

De bouw- <strong>en</strong> gebruiksmogelijkhed<strong>en</strong> van deze functies word<strong>en</strong> in de regels <strong>en</strong> verbeelding<br />

geregeld. Nieuwe wetgeving <strong>en</strong> vastgesteld beleid moet vertaald word<strong>en</strong> in deze<br />

mogelijkhed<strong>en</strong>. In de uitgangspunt<strong>en</strong>notitie (vaststelling mei 2011) is deze vertaling beschrev<strong>en</strong>.<br />

Afweging Uitgangspunt<strong>en</strong>notitie bestemmingsplann<strong>en</strong> kern<strong>en</strong><br />

In onderhavig bestemmingsplan zijn de vastgestelde uitgangspunt<strong>en</strong> uit de uitgangspunt<strong>en</strong>notitie<br />

vertaald in de regels.<br />

3.4.2 Toekomst in beeld; perspectiev<strong>en</strong> voor <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong><br />

In het kader van de fusie van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Held<strong>en</strong>, Kessel, <strong>Maas</strong>bree <strong>en</strong> Meijel, is op<br />

17 september 2008 de gezam<strong>en</strong>lijke perspectiev<strong>en</strong>nota ‘Toekomst in beeld, perspectiev<strong>en</strong><br />

voor <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong>’ vastgesteld.<br />

In deze nota wordt aangegev<strong>en</strong> dat <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> e<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong>de economische speler is,<br />

profiter<strong>en</strong>d van de kleinschalige <strong>en</strong> gevarieerde structuur als plattelandsgeme<strong>en</strong>te. De<br />

k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de omgeving <strong>en</strong> de inwoners, de ligging in de Regio V<strong>en</strong>lo <strong>en</strong> de nabijheid<br />

van de Technologische Top Regio Zuid Oost Nederland vorm<strong>en</strong> de basis voor e<strong>en</strong><br />

zeer aantrekkelijk woon-, werk- <strong>en</strong> leefmilieu.<br />

In de perspectiev<strong>en</strong>nota word<strong>en</strong> drie principes g<strong>en</strong>oemd die richting gev<strong>en</strong> aan de ontwikkeling<br />

van <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> <strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s de strategische kaders voor beleid vorm<strong>en</strong>: diversiteit,<br />

duurzaamheid <strong>en</strong> zelfsturing.<br />

De kwaliteit waarmee deze kaders voor beleid word<strong>en</strong> ingevuld <strong>en</strong> de combinatie van<br />

zelfsturing, diversiteit <strong>en</strong> duurzaamheid gev<strong>en</strong> <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> e<strong>en</strong> herk<strong>en</strong>baar profiel van<br />

e<strong>en</strong> ondernem<strong>en</strong>de <strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong>de plattelandsgeme<strong>en</strong>te met:<br />

Hoofdstuk 3 33


• e<strong>en</strong> gevarieerde economische structuur die in staat is geblek<strong>en</strong> om zich actief aan te<br />

pass<strong>en</strong> aan verander<strong>en</strong>de (globale) omstandighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorkeur<strong>en</strong> van de consum<strong>en</strong>t;<br />

• e<strong>en</strong> aantrekkelijk landschap tuss<strong>en</strong> Groote <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong>dal dat uniek is in Nederland;<br />

• e<strong>en</strong> woon- <strong>en</strong> leefklimaat met e<strong>en</strong> onderscheid<strong>en</strong>d voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>niveau;<br />

• e<strong>en</strong> bruis<strong>en</strong>d cultureel klimaat dat maatschappelijke <strong>en</strong> economische initiatiev<strong>en</strong> van<br />

burgers, ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong> stimuleert;<br />

• e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>tebestuur dat zich bewust is van haar verantwoordelijkheid in het netwerk<br />

van burgers, maatschappelijke partners <strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong>.<br />

De perspectiev<strong>en</strong>nota bouwt voort op de kaders die zijn gesteld door de gezam<strong>en</strong>lijke<br />

geme<strong>en</strong>terad<strong>en</strong> in het Herindelingsontwerp <strong>en</strong> het Plan van Aanpak. De nota bevestigt<br />

deze keuzes <strong>en</strong> kleurt ze verder in. Daarmee ontstaat e<strong>en</strong> robuust ontwikkelperspectief<br />

met de volg<strong>en</strong>de strategische uitgangspunt<strong>en</strong>:<br />

• combiner<strong>en</strong> <strong>en</strong> afweg<strong>en</strong> van verschill<strong>en</strong>de belang<strong>en</strong> in ruimtelijke vormgeving op e<strong>en</strong><br />

slimme manier. B<strong>en</strong>utt<strong>en</strong> van het principe van ‘Cradle to Cradle’ voor e<strong>en</strong> hoogwaardige<br />

ontwikkeling;<br />

• ontwikkel<strong>en</strong> van woningbouw <strong>en</strong> toeristische activiteit<strong>en</strong> zovel mogelijk in lijn met de<br />

vri<strong>en</strong>delijke sfeer van de dorp<strong>en</strong> <strong>en</strong> het land. Deze lat<strong>en</strong> aansluit<strong>en</strong> bij doelgroep<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>en</strong>erzijds richt<strong>en</strong> op demografische ontwikkeling <strong>en</strong> anderzijds richt<strong>en</strong> op de sociaal-culturele<br />

ambities <strong>en</strong> e<strong>en</strong> leidinggev<strong>en</strong>de economische ontwikkeling binn<strong>en</strong> de<br />

TTR ZON <strong>en</strong> Gre<strong>en</strong>port V<strong>en</strong>lo.<br />

Het kader voor het ruimtelijk beleid is als volgt:<br />

Diversiteit • Kwaliteit is leid<strong>en</strong>d, ruimte voor nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong> gaat sam<strong>en</strong><br />

met versterking van omgevingskwaliteit. Instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn meervoudig<br />

ruimtegebruik, herstructurering <strong>en</strong> saldering;<br />

• Er is e<strong>en</strong> flexibel woningbouwbeleid met verscheid<strong>en</strong>heid in woonmilieus<br />

als uitgangspunt.<br />

Duurzaamheid • E<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wichtige bevolkingsopbouw is uitgangspunt voor beleid.<br />

Gerichte maatregel<strong>en</strong> spel<strong>en</strong> in op demografische ontwikkeling<strong>en</strong>:<br />

- Betaalbare woning<strong>en</strong> voor starters <strong>en</strong> (terugker<strong>en</strong>de) jonger<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> jonge gezinn<strong>en</strong>;<br />

- Lev<strong>en</strong>sloopbest<strong>en</strong>dige woning<strong>en</strong> met name voor s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong>, met<br />

vorm<strong>en</strong> van zorg <strong>en</strong> welzijn;<br />

- Nieuwbouw <strong>en</strong> herstructurering zorg<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> kwaliteitsimpuls;<br />

- Ruime woning<strong>en</strong> voor nieuwe burgers die de ruimte, rust <strong>en</strong> geborg<strong>en</strong>heid<br />

van <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> zoek<strong>en</strong>.<br />

• Versterking woon- <strong>en</strong> leefkwaliteit door toepassing van duurzaam<br />

bouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> duurzame <strong>en</strong>ergie (warmte-koude opslag <strong>en</strong> zonne<strong>en</strong>ergie).<br />

Zelfsturing • Burgers voer<strong>en</strong> de regie over hun dagelijkse leefomgeving. De ge-<br />

34<br />

Hoofdstuk 3


Tabel 9. Kader ruimtelijk beleid<br />

me<strong>en</strong>te faciliteert h<strong>en</strong> daarbij. De geme<strong>en</strong>teraad waarborgt belang<strong>en</strong><br />

die de kern overstijg<strong>en</strong>, zoals het woningbouwprogramma <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

snelle <strong>en</strong> veilige verkeersontsluiting;<br />

• Ruimtelijke plann<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> ruimte om maatschappelijke dynamiek te<br />

kunn<strong>en</strong> accommoder<strong>en</strong>.<br />

Afweging Perspectiev<strong>en</strong>nota ‘Toekomst in beeld, perspectiev<strong>en</strong> voor <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong>’<br />

Onderhavig bestemmingsplan heeft e<strong>en</strong> conserver<strong>en</strong>d karakter, zodat met name sprake<br />

is van het vastlegg<strong>en</strong> van bestaande structur<strong>en</strong> <strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong>. In afzonderlijke bouwplann<strong>en</strong><br />

(zoals bijvoorbeeld de locaties met viger<strong>en</strong>de bouwrecht<strong>en</strong>) wordt in de nog uit<br />

te werk<strong>en</strong> bouwplann<strong>en</strong> bekek<strong>en</strong> in hoeverre de drie hoofdprincipes kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegepast.<br />

3.4.3 Woonvisie Plus 2011-2015<br />

De Woonvisie, goedgekeurd door de raad op 25 januari 2011, geeft e<strong>en</strong> kwantitatieve <strong>en</strong><br />

kwalitatieve inkleuring aan de ontwikkeling van de woningvoorraad <strong>en</strong> de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> op het<br />

gebied van welzijn <strong>en</strong> zorg daaromhe<strong>en</strong>. De geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> heeft de ambitie de<br />

positie als aantrekkelijke woongeme<strong>en</strong>te voor e<strong>en</strong>ieder te behoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> waar mogelijk te<br />

versterk<strong>en</strong> in de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong>. Daarbij gaat het zowel om beleid voor de gehele geme<strong>en</strong>te<br />

als om e<strong>en</strong> perspectief op het won<strong>en</strong> van de elf dorp<strong>en</strong>.<br />

Uit de Woonvisie zijn de volg<strong>en</strong>de actiepunt<strong>en</strong> van belang voor de bestemmingsplann<strong>en</strong><br />

voor de kern<strong>en</strong>:<br />

• aanpass<strong>en</strong> van woning<strong>en</strong> voor lev<strong>en</strong>sloopbest<strong>en</strong>digheid (actiepunt 14);<br />

• mogelijk mak<strong>en</strong> van tijdelijke mantelzorg: via afwijking regel<strong>en</strong> in bestemmingsplan<br />

(actiepunt 17).<br />

Afweging Woonvisie Plus 2011-2015<br />

De actiepunt<strong>en</strong> zoals hierbov<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd, zijn verwerkt in de planregels. In de woonbestemming<br />

is sprake van e<strong>en</strong> flexibele bebouwingsregeling <strong>en</strong> zijn middels e<strong>en</strong> omgevingsvergunning<br />

voor het afwijk<strong>en</strong> van het bestemmingsplan mogelijkhed<strong>en</strong> voor mantelzorg<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

3.4.4 Archeologiebeleid <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong><br />

In het archeologiebeleid, dat in juni 2011 is vastgesteld, geeft de geme<strong>en</strong>te e<strong>en</strong> kader op<br />

basis waarvan in de toekomst archeologisch-inhoudelijk, maar ook economisch verantwoorde<br />

beslissing<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> hoe om te gaan met het bodemarchief. De<br />

geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> stelt met dit beleidsplan vast:<br />

• de archeologische waard<strong>en</strong>- <strong>en</strong> verwachting<strong>en</strong>kaart;<br />

Hoofdstuk 3 35


• ondergr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> (uitgedrukt in oppervlakte <strong>en</strong> diepte) die duidelijk aangev<strong>en</strong> of e<strong>en</strong><br />

initiatiefnemer dan wel vergunningaanvrager verplicht is archeologisch vooronderzoek<br />

te lat<strong>en</strong> verricht<strong>en</strong>;<br />

• archeologie als conditie op te nem<strong>en</strong> bij herzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van bestemmingsplann<strong>en</strong>;<br />

• de archeologische beleidskaart.<br />

In de bestemmingsplann<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij omgevingsvergunning<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t de geme<strong>en</strong>te aan te<br />

gev<strong>en</strong> welke archeologische waard<strong>en</strong> in het geding zijn <strong>en</strong> hoe daarmee omgegaan moet<br />

word<strong>en</strong>. Het archeologiebeleid levert de archeologische eis<strong>en</strong> op die gesteld kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> bij de toekomstige afgifte van omgevingsvergunning<strong>en</strong>. Uiterlijk 2013 zull<strong>en</strong> alle<br />

bestemmingsplann<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> archeologie-proof zijn.<br />

Afweging archeologiebeleid <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong><br />

In onderhavig bestemmingsplan is de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’ (2, 3 <strong>en</strong><br />

4) overe<strong>en</strong>komstig het archeologiebeleid opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

3.4.5 Toekomstvisie recreatie <strong>en</strong> toerisme <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> <strong>en</strong> Leudal<br />

Het toeristisch- recreatief beleid (december 2008) voor de regio ‘<strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> <strong>en</strong> Leudal’<br />

richt zich op twee speerpunt<strong>en</strong>:<br />

1. het positioner<strong>en</strong> van de regio als e<strong>en</strong> aantrekkelijke gro<strong>en</strong>e toeristisch-recreatieve<br />

bestemming, het daartoe schepp<strong>en</strong> <strong>en</strong> beher<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> aantrekkelijk pakket aan toeristische<br />

<strong>en</strong> recreatieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> het mede zorg drag<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> goede<br />

promotie van dit geheel;<br />

2. het creër<strong>en</strong> van heldere <strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong>de voorwaard<strong>en</strong> waarbinn<strong>en</strong> de recreatie, het<br />

toeristisch bedrijfslev<strong>en</strong> <strong>en</strong> ondernem<strong>en</strong>de burgers de kans<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong>.<br />

De doelstelling van dit rapport is het definiër<strong>en</strong> van het beleid <strong>en</strong> het nader invull<strong>en</strong> van<br />

het intergeme<strong>en</strong>telijk project recreatie <strong>en</strong> toerisme voor de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong>. Bestuurlijk is<br />

de w<strong>en</strong>s uitgesprok<strong>en</strong> daarbij vooral te strev<strong>en</strong> naar concrete <strong>en</strong> uitvoerbare project<strong>en</strong>.<br />

Als basis voor deze toekomstvisie di<strong>en</strong><strong>en</strong> het viger<strong>en</strong>de beleid, het huidige toeristisch<br />

recreatieve aanbod, de dynamiek <strong>en</strong> de positie van de sector alsmede de tr<strong>en</strong>ds op gebied<br />

van recreatie <strong>en</strong> toerisme <strong>en</strong> andere relevante (maatschappelijke) ontwikkeling<strong>en</strong>.<br />

De geme<strong>en</strong>te wil initiatiev<strong>en</strong> tot de ontwikkeling van nieuwe kleinschalige logiesaccommodaties,<br />

zoals Bed & Breakfast <strong>en</strong> p<strong>en</strong>sions positief tegemoet tred<strong>en</strong>.<br />

Afweging Toekomstvisie recreatie <strong>en</strong> toerisme <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> <strong>en</strong> Leudal<br />

In onderhavig plangebied bevind<strong>en</strong> zich toeristisch-recreatieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in de vorm<br />

van <strong>en</strong>kele cultuurhistorisch waardevolle gebouw<strong>en</strong>. Voor deze gebouw<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> bescherm<strong>en</strong>de<br />

regeling ter behoud opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Ook bestaande toeristische routes blijv<strong>en</strong><br />

ongewijzigd.<br />

Binn<strong>en</strong> de woonbestemming is e<strong>en</strong> afwijkingsbevoegdheid opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> die het bevoegd<br />

gezag de mogelijkheid geeft om onder voorwaard<strong>en</strong> door middel van e<strong>en</strong> omgevingsver-<br />

36<br />

Hoofdstuk 3


gunning af te wijk<strong>en</strong> van het bestemmingsplan voor het gebruik t<strong>en</strong> behoeve van e<strong>en</strong> bed<br />

<strong>en</strong> breakfast in de woning (met uitzondering van appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, flats of duplexwoning<strong>en</strong>)<br />

<strong>en</strong>/ of in de bijbehor<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong>.<br />

3.4.6 Retailstructuurvisie 2020<br />

DHV heeft in april 2010 e<strong>en</strong> toekomstvisie opgesteld voor alle retailfuncties in de geme<strong>en</strong>te.<br />

In januari 2011 is deze beleidsnota retail door de raad vastgesteld.<br />

De belangrijkste conclusies met betrekking tot de bestaande retailstructuur voor de kern<strong>en</strong><br />

zijn:<br />

• Held<strong>en</strong>, Meijel, <strong>Maas</strong>bree, Baarlo kunn<strong>en</strong> hun sterk lokaal verzorg<strong>en</strong>de functie goed<br />

b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong>. Ook hier zijn de dorpse karakters <strong>en</strong> het gratis parker<strong>en</strong> belangrijke pluspunt<strong>en</strong>.<br />

Voor Kessel geldt dit in mindere mate, omdat het totale aanbod hier versnipperd<br />

is.<br />

• De to<strong>en</strong>ame van leegstand in de overige c<strong>en</strong>trumgebied<strong>en</strong> Held<strong>en</strong>, Meijel, <strong>Maas</strong>bree,<br />

Baarlo <strong>en</strong> Kessel <strong>en</strong> versnippering zijn belangrijke knelpunt<strong>en</strong>.<br />

• Mom<strong>en</strong>teel is er sprake van één bestaand conc<strong>en</strong>tratiegebied voor perifere detailhandel<br />

(PDV) in de geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong>. Daarnaast is het Industrieterrein Panning<strong>en</strong><br />

aangewez<strong>en</strong> als mogelijke PDV-ontwikkellocatie. Het aanbod heeft vooral e<strong>en</strong><br />

lokale functie.<br />

• Verdere versnippering op het gebied van perifere detailhandel is e<strong>en</strong> belangrijk aandachtspunt.<br />

• Het sterk aanwezige lokaal ondernemerschap in de verschill<strong>en</strong>de kern<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> belangrijk<br />

pluspunt.<br />

Enkele relevante andere uitgangspunt<strong>en</strong> voor de toekomstige retailstructuur zijn als volgt:<br />

• Opbouw<strong>en</strong> van de gew<strong>en</strong>ste structuur van het dagelijks aanbod met e<strong>en</strong> duidelijke<br />

positionering van de verschill<strong>en</strong>de winkelgebied<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van elkaar. Hierbij<br />

staat het waarborg<strong>en</strong> van leefbare kern<strong>en</strong> door het op peil houd<strong>en</strong> van het dagelijkse<br />

voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>niveau c<strong>en</strong>traal.<br />

• Het recreatieve winkelaanbod vervult e<strong>en</strong> verzorgingsfunctie voor de regio. Het gaat<br />

hier vooral om de recreatieve branches zoals mode, scho<strong>en</strong><strong>en</strong>, war<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>, juweliers,<br />

optici<strong>en</strong>s etc. Panning<strong>en</strong> heeft zich ontwikkeld als het c<strong>en</strong>trum van <strong>Peel</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Maas</strong> met deze functie.<br />

• Dit aanbod moet vooral in e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trum bije<strong>en</strong>gebracht word<strong>en</strong> <strong>en</strong> het aanbod op<br />

perifere <strong>en</strong> solitaire locaties is daarom niet w<strong>en</strong>selijk.<br />

• Beperking<strong>en</strong> voor dag- <strong>en</strong> avondhoreca geld<strong>en</strong> voor de ontwikkelingsmogelijkhed<strong>en</strong><br />

op andere locaties met uitzondering van de c<strong>en</strong>tra van de kern<strong>en</strong>. Het aanbod in deze<br />

kern<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> hun bedoelde functie niet overstijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet concurrer<strong>en</strong> met het<br />

c<strong>en</strong>trum van Panning<strong>en</strong>. Uitzondering vormt het toeristische karakter van kern<strong>en</strong> als<br />

Baarlo, Kessel <strong>en</strong> Meijel.<br />

• Grootschalige detailhandelvestiging<strong>en</strong> (GDV) in onder meer sport <strong>en</strong> spel, bruin- <strong>en</strong><br />

witgoed hebb<strong>en</strong> veelal e<strong>en</strong> karakter dat leunt aan de recreatieve branches. Gezi<strong>en</strong><br />

Hoofdstuk 3 37


de regiofunctie die het c<strong>en</strong>trum van Panning<strong>en</strong> wil vervull<strong>en</strong>, is dit de aangewez<strong>en</strong><br />

plek om deze branches te huisvest<strong>en</strong>. Dit aanbod moet dan wel in het c<strong>en</strong>trum ligg<strong>en</strong><br />

of er teg<strong>en</strong>aan. Perifere locaties zijn niet w<strong>en</strong>selijk.<br />

• Op andere locaties in <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> kan ruimte word<strong>en</strong> gebod<strong>en</strong> aan grootschalige<br />

thematische detailhandelsontwikkeling<strong>en</strong> met formules die wat betreft assortim<strong>en</strong>t<br />

niet thuis hor<strong>en</strong> in de winkelc<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> wat betreft omvang onvoldo<strong>en</strong>de ruimte hebb<strong>en</strong><br />

op de K<strong>en</strong>nedylaan in Panning<strong>en</strong>.<br />

Gevolg<strong>en</strong> voor het bestemmingsplan zijn onder andere dat detailhandel <strong>en</strong> di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

bij voorkeur in de c<strong>en</strong>tra van de verschill<strong>en</strong>de kern<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong> geclusterd.<br />

In de Retailstructuurvisie is ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s beleid opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

beroep<strong>en</strong> aan huis. Dit beleid is overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in de beleidsregel planologische kruimelgevall<strong>en</strong>.<br />

Afweging Retailstructuurvisie 2020<br />

Bestaande <strong>en</strong> viger<strong>en</strong>de detailhandelslocaties zijn als zodanig bestemd. Nieuwe detailhandelsmogelijkhed<strong>en</strong><br />

(buit<strong>en</strong> de c<strong>en</strong>tra) zijn niet aan de orde. Voor het c<strong>en</strong>trumgebied is<br />

gekoz<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> gem<strong>en</strong>gde bestemming waar, onder voorwaard<strong>en</strong>, functiewisseling<br />

mogelijk is.<br />

De beroep<strong>en</strong>-aan-huis-regeling is conform het beleid overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in onderhavig bestemmingsplan.<br />

3.4.7 Beleidsregel planologische kruimelgevall<strong>en</strong>, maart 2011<br />

In maart 2011 is door het college de beleidsregel planologische kruimelgevall<strong>en</strong> vastgesteld.<br />

Met de introductie van de omgevingsvergunning kunn<strong>en</strong> planologische activiteit<strong>en</strong><br />

geregeld word<strong>en</strong>, welke strijdig zijn met het geld<strong>en</strong>de bestemmingsplan. E<strong>en</strong> groep van<br />

deze met het bestemmingsplan strijdige planologische activiteit<strong>en</strong> wordt gevormd door de<br />

zog<strong>en</strong>oemde planologische kruimelgevall<strong>en</strong>, welke staan beschrev<strong>en</strong> in artikel 4, bijlage<br />

II Bor. Het college is bevoegd om op deze planologische kruimelgevall<strong>en</strong> te besliss<strong>en</strong>.<br />

Omdat planologische kruimelgevall<strong>en</strong> relatief vaak voorkom<strong>en</strong>, is er e<strong>en</strong> beleidslijn ontwikkeld<br />

met als doel het op dezelfde wijze beoordel<strong>en</strong> van dergelijke gevall<strong>en</strong>. Dit voorkomt<br />

onzekerheid <strong>en</strong> onduidelijkheid bij de aanvragers <strong>en</strong> heeft tijdswinst bij de afhandeling<br />

van dergelijke aanvrag<strong>en</strong> tot gevolg.<br />

In artikel drie <strong>en</strong> verder van de beleidsregels is het beleid opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van<br />

planologische kruimelgevall<strong>en</strong>. Hierna word<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel de beleidsitems g<strong>en</strong>oemd die van<br />

belang zijn voor de kern<strong>en</strong>:<br />

• artikel 3: bijbehor<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de bebouwde kom: in dit artikel wordt<br />

onderscheid gemaakt tuss<strong>en</strong> het uitbreid<strong>en</strong> van woning<strong>en</strong> <strong>en</strong> het bouw<strong>en</strong> of uitbreid<strong>en</strong><br />

van bijgebouw<strong>en</strong> bij woning<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere hoofdgebouw<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de bebouwde<br />

kom, met uitzondering van bedrijfs- <strong>en</strong> industrieterrein<strong>en</strong>. De bepaling<strong>en</strong> uit het Bor<br />

zijn algeme<strong>en</strong> <strong>en</strong> ruim geformuleerd, waardoor toepassing van deze bepaling tot on-<br />

38<br />

Hoofdstuk 3


gew<strong>en</strong>ste ruimtelijke situaties kan leid<strong>en</strong>. De geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> kiest ervoor<br />

om planologische afwijkingsmogelijkhed<strong>en</strong> te bied<strong>en</strong> voor woninguitbreiding<strong>en</strong> aan<br />

de voor-, zij- <strong>en</strong> achtergevel <strong>en</strong> voor het bouw<strong>en</strong> of uitbreid<strong>en</strong> van bijgebouw<strong>en</strong> bij<br />

woning<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere gebouw<strong>en</strong> voor de voor-, zij- <strong>en</strong> achtergevel, onder voorwaarde<br />

dat het aantal woning<strong>en</strong> gelijk blijft <strong>en</strong> het bijbehor<strong>en</strong>d bouwwerk qua oppervlakte <strong>en</strong><br />

inhoud ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.<br />

• artikel 5: gebouw<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van infrastructurele of op<strong>en</strong>bare voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>;<br />

onder deze afwijkingsmogelijkheid vall<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van e<strong>en</strong> nutsvoorzi<strong>en</strong>ing,<br />

de waterhuishouding, het met<strong>en</strong> van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer,<br />

het op<strong>en</strong>baar vervoer, het weg-, water- of luchtverkeer. Om te zorg<strong>en</strong> voor<br />

uniformiteit in de bebouwingsmogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> in te spel<strong>en</strong> op voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> welke<br />

reeds in ontwikkeling zijn is e<strong>en</strong> afwijkingsmogelijkheid opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, mits het brutovloeroppervlak<br />

van het gebouw niet groter is dan 50 m², het gebouw bestaat uit één<br />

bouwlaag <strong>en</strong> het gebouw niet hoger is dan 5,00 meter.<br />

• artikel 6: bouwwerk<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong> zijnde: onder deze afwijkingsmogelijkheid<br />

vall<strong>en</strong> onder andere erfafscheiding<strong>en</strong>, overkapping<strong>en</strong>, speeltoestell<strong>en</strong>, vlagg<strong>en</strong>mast<strong>en</strong>,<br />

lichtmast<strong>en</strong> etc. De bepaling<strong>en</strong> uit het Bor zijn algeme<strong>en</strong> <strong>en</strong> ruim geformuleerd,<br />

waardoor toepassing van deze bepaling tot ongew<strong>en</strong>ste ruimtelijke situaties kan leid<strong>en</strong>.<br />

Voor erfafscheiding<strong>en</strong> is de volg<strong>en</strong>de bepaling opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>:<br />

• Het opricht<strong>en</strong> van erfafscheiding<strong>en</strong>: a) indi<strong>en</strong> het e<strong>en</strong> erfafscheiding vóór de<br />

voorgevelbouwgr<strong>en</strong>s betreft, mag de hoogte niet meer bedrag<strong>en</strong> dan 2,00 meter<br />

<strong>en</strong> moet er sprake zijn van e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> constructie in die zin dat minimaal 75% van<br />

de erfafscheiding in de hoogte aane<strong>en</strong>geslot<strong>en</strong> transparant moet zijn, <strong>en</strong> b) indi<strong>en</strong><br />

het e<strong>en</strong> erfafscheiding langs de zijgevel <strong>en</strong>/ of achter de achtergevel betreft<br />

of andere binn<strong>en</strong> de woonbestemming pass<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong>, dan mag de<br />

hoogte niet meer dan 2,50 meter bedrag<strong>en</strong>.<br />

• artikel 7: dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van e<strong>en</strong> gebouw: aangezi<strong>en</strong><br />

er vergunningvrij voldo<strong>en</strong>de bouwmogelijkhed<strong>en</strong> zijn voor dit soort bouwwerk<strong>en</strong>,<br />

wordt hiervoor in principe ge<strong>en</strong> gebruik gemaakt van e<strong>en</strong> planologische afwijkingsmogelijkheid.<br />

• artikel 8: ant<strong>en</strong>ne-installaties: ant<strong>en</strong>ne-installaties kom<strong>en</strong> niet voor de toepassing van<br />

de beleidsregel in aanmerking. Ieder verzoek met betrekking tot het plaats<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

ant<strong>en</strong>ne-installatie welke niet voldoet aan het gestelde t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> hiervan in artikel 2<br />

van bijlage II Bor (categorieën van gevall<strong>en</strong> waarin voor bouwactiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> planologische<br />

gebruiksactiviteit<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> omgevingsvergunning is vereist), maar welke in<br />

aanmerking komt voor de toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub b onder 2 Wabo juncto<br />

artikel 4, lid 5 bijlage II Bor, zal, voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> motivering, ter beoordeling <strong>en</strong><br />

besluitvorming aan het college word<strong>en</strong> voorgelegd.<br />

• artikel 11 ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>: het gebruik van grond<strong>en</strong> of bouwwerk<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van<br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> komt niet voor de toepassing van de onderhavige beleidsregel in aanmerking.<br />

Met betrekking tot ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> wordt nader beleid opgesteld. Ieder verzoek<br />

met betrekking tot het gebruik van grond<strong>en</strong> of bouwwerk<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van<br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, welke in aanmerking komt voor de toepassing van artikel 2.12, lid 1<br />

Hoofdstuk 3 39


sub b onder 2 Wabo juncto artikel 4, lid 8 bijlage II Bor, zal, voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> motivering,<br />

ter beoordeling <strong>en</strong> besluitvorming aan het college word<strong>en</strong> voorgelegd.<br />

• artikel 12 gebruik<strong>en</strong> van bouwwerk<strong>en</strong>, al dan niet in sam<strong>en</strong>hang met inpandige<br />

bouwactiviteit<strong>en</strong>. Dit artikel heeft e<strong>en</strong> relatie met de beleidsnota Retail. Het gebruik<br />

van woonbebouwing voor bedrijv<strong>en</strong> aan huis <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong> aan huis, als g<strong>en</strong>oemd in<br />

bijlage 2 of hiermee naar aard <strong>en</strong> omvang gelijk te stell<strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong>, al<br />

dan niet in sam<strong>en</strong>hang met inpandige bouwactiviteit<strong>en</strong>, binn<strong>en</strong> de bebouwde kom<br />

komt in aanmerking voor de toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub b onder 2 Wabo<br />

juncto artikel 4, lid 9 bijlage II Bor mits:<br />

• de woonfunctie van het perceel in overweg<strong>en</strong>de mate aanwezig blijft;<br />

• deg<strong>en</strong>e die gebruiker van de woning is, di<strong>en</strong>t ook deg<strong>en</strong>e is die het huisverbond<strong>en</strong><br />

beroep of bedrijf uitoef<strong>en</strong>t. Personeel is niet toegestaan;<br />

• maximaal 40% van de begane grondvloeroppervlakte van de woning <strong>en</strong> de voor<br />

de woonfunctie bestemde bijgebouw<strong>en</strong> wordt gebruikt voor bedrijv<strong>en</strong> aan huis <strong>en</strong><br />

beroep<strong>en</strong> aan huis met e<strong>en</strong> maximum van 25 m² bij bouwpercel<strong>en</strong> tot 750 m², 35<br />

m² bij bouwpercel<strong>en</strong> van 750 m² tot 1.500 m² <strong>en</strong> 45 m² bij bouwpercel<strong>en</strong> vanaf<br />

1.500 m²;<br />

• het gebruik ge<strong>en</strong> ernstige hinder voor het woonmilieu oplevert c.q. ge<strong>en</strong> afbreuk<br />

doet aan het woonkarakter van de wijk of de buurt;<br />

• het gebruik ge<strong>en</strong> dusdanige verkeersaantrekk<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong> betreft die kunn<strong>en</strong><br />

leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer<br />

dan wel tot e<strong>en</strong> onev<strong>en</strong>redige parkeerdruk op de op<strong>en</strong>bare ruimte;<br />

• het ge<strong>en</strong> bedrijvigheid betreft die vergunnings- of meldingsplichtig is op grond<br />

van de Wet milieubeheer of andere milieuwetgeving, t<strong>en</strong>zij het gebruik de woonfunctie<br />

op zichzelf <strong>en</strong> in relatie tot zijn omgeving niet aantast <strong>en</strong> het woon- <strong>en</strong><br />

leefklimaat van de omgeving niet wordt aangetast;<br />

• internetverkoop is slechts dan toegestaan indi<strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> uitstalling t<strong>en</strong> verkoop<br />

plaatsvindt <strong>en</strong> de te verkop<strong>en</strong> product<strong>en</strong> niet ter plaatse bezichtigd <strong>en</strong> afgehaald<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>;<br />

• er ge<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>opslag plaatsvindt;<br />

• reclame-uiting<strong>en</strong> t<strong>en</strong> di<strong>en</strong>ste van het bedrijf aan huis of het beroep aan huis beperkt<br />

blijv<strong>en</strong> tot het plaats<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bord met als maximale afmeting<strong>en</strong> 1,00 meter<br />

x 0,50 meter aan de voor- of zijgevel of in de voor- of zijtuin op e<strong>en</strong> hoogte<br />

van maximaal 2,00 meter. Neon- of andere lichtreclame is in dit kader niet toegestaan;<br />

• er ge<strong>en</strong> duurzame ontwrichting van de bestaande voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>structuur plaatsvindt;<br />

• er ge<strong>en</strong> detailhandel plaatsvindt, behoud<strong>en</strong>s beperkte verkoop in het klein in direct<br />

verband met het aan huis gebond<strong>en</strong> beroep/ bedrijf.<br />

Het gebruik van niet-woonbebouwing in afwijking van de bestemming komt niet<br />

voor de toepassing van de beleidsregel in aanmerking. Ieder verzoek met betrekking<br />

tot het gebruik van niet-woonbebouwing in dit kader, welke in aanmerking<br />

komt voor de toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub b onder 2 Wabo juncto artikel<br />

40<br />

Hoofdstuk 3


4, lid 9 bijlage II Bor, zal, voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> motivering, voor beoordeling <strong>en</strong> besluitvorming<br />

aan het college word<strong>en</strong> voorgelegd.<br />

• artikel 13 recreatiewoning<strong>en</strong>: het gebruik van e<strong>en</strong> recreatiewoning voor bewoning<br />

komt niet voor de toepassing van de onderhavige beleidsregel in aanmerking. Ieder<br />

verzoek met betrekking tot het gebruik van e<strong>en</strong> recreatiewoning voor bewoning, welke<br />

in aanmerking komt voor de toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 2 Wabo<br />

juncto artikel 4, lid 10 bijlage II Bor, zal, voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> motivering, voor beoordeling<br />

<strong>en</strong> besluitvorming aan het college word<strong>en</strong> voorgelegd.<br />

Afweging Beleidsregel planologische kruimelgevall<strong>en</strong><br />

De beleidsregel planologische kruimelgevall<strong>en</strong> is grot<strong>en</strong>deels overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in onderhavig<br />

bestemmingsplan, met uitzondering van de gevall<strong>en</strong> waar is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat het gebruik<br />

dan wel het bouw<strong>en</strong> voor beoordeling <strong>en</strong> besluitvorming afzonderlijk aan het college<br />

moet word<strong>en</strong> voorgelegd. Daarnaast is het onderdeel erfafscheiding<strong>en</strong> in artikel 6 in aangepaste<br />

vorm overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In bestemmingsplann<strong>en</strong> is het namelijk niet mogelijk om<br />

welstandseis<strong>en</strong> op te nem<strong>en</strong>, waardoor de transparantie van de erfafscheiding niet kan<br />

word<strong>en</strong> gewaarborgd. De aanpassing betreft het verlag<strong>en</strong> van de maximale bouwhoogte<br />

voor de voorgevelrooilijn van e<strong>en</strong> erfafscheiding tot 1 meter.<br />

3.4.8 Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>beleid<br />

De geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> k<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> bescheid<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>beleid, zo blijkt uit het<br />

collegebesluit van 7 september 2010, met daarin de volg<strong>en</strong>de actiepunt<strong>en</strong>:<br />

• voor de eig<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> goed huisvader zorg<strong>en</strong>;<br />

• faciliter<strong>en</strong>d optred<strong>en</strong> bij monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van derd<strong>en</strong>;<br />

• incid<strong>en</strong>teel e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op de reserve, nieuwe investering<strong>en</strong>.<br />

Hieruit kan word<strong>en</strong> afgeleid dat de geme<strong>en</strong>te ge<strong>en</strong> actief monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>beleid voert. De<br />

geme<strong>en</strong>te k<strong>en</strong>t juridisch gezi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>telijke monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Wel zijn er in de viger<strong>en</strong>de<br />

plann<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal beeldbepal<strong>en</strong>de pand<strong>en</strong> aangeduid die ook in de nieuwe bestemmingsplann<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Afweging monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>beleid<br />

De aangewez<strong>en</strong> rijksmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> beeldbepal<strong>en</strong>de pand<strong>en</strong> zijn aangeduid op de verbeelding<br />

<strong>en</strong> vastgelegd in de dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’. In onderhavig<br />

plangebied is ge<strong>en</strong> beschermd dorpsgezicht aangewez<strong>en</strong>.<br />

3.4.9 Nota Ruimtelijke Kwaliteit<br />

Het fuser<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>te <strong>en</strong> het inwerkingtred<strong>en</strong> van de Wabo <strong>en</strong> het daarbij behor<strong>en</strong>de<br />

vergunningvrij bouw<strong>en</strong> is mede aanleiding geweest voor de geme<strong>en</strong>te om nieuw<br />

welstandsbeleid op te stell<strong>en</strong>. Hiertoe is op 31 mei 2011 de Nota Ruimtelijke Kwaliteit<br />

vastgesteld. Het nieuwe beleid biedt mete<strong>en</strong> de kans om de geme<strong>en</strong>telijke kernwaard<strong>en</strong><br />

Hoofdstuk 3 41


<strong>en</strong> speerpunt<strong>en</strong> hierin te integrer<strong>en</strong>. Diversiteit <strong>en</strong> zelfsturing kom<strong>en</strong> duidelijk naar vor<strong>en</strong><br />

in het nieuwe beleid terwijl ‘deregulering’ <strong>en</strong> ‘klantgerichtheid’ uitgangspunt<strong>en</strong> vormd<strong>en</strong>.<br />

Het nieuwe welstandsbeleid gaat uit van e<strong>en</strong> welstandsvrije geme<strong>en</strong>te, met uitzondering<br />

van beeldbepal<strong>en</strong>de dorpsgezicht<strong>en</strong>. Deze zijn niet perse historisch, want ook nieuwbouwgebied<strong>en</strong><br />

zijn uitgezonderd; hier geld<strong>en</strong> beeldkwaliteitplann<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> beeldbepal<strong>en</strong>de dorpsgezicht is e<strong>en</strong> gebied of lint in het c<strong>en</strong>trum van de kern.<br />

Beeldbepal<strong>en</strong>de dorpsgezicht<strong>en</strong> zijn zodanig belangrijk voor de id<strong>en</strong>titeit <strong>en</strong> het beeld<br />

van e<strong>en</strong> kern <strong>en</strong> inwoners, dat deze beschermd blijv<strong>en</strong>. Nieuwe bouwplann<strong>en</strong> zijn wel<br />

mogelijk, maar deze moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voorgelegd aan de ‘adviescommissie ruimtelijke<br />

kwaliteit’.<br />

Hetzelfde geldt voor gebied<strong>en</strong> waar de geme<strong>en</strong>teraad e<strong>en</strong> beeldkwaliteitplan heeft vastgesteld.<br />

Dit zijn meestal nieuwbouwproject<strong>en</strong> waarbij e<strong>en</strong> bepaalde sfeer wordt nagestreefd.<br />

Afweging Nota Ruimtelijke Kwaliteit<br />

Voor elk kern is in de nota ruimtelijke kwaliteit e<strong>en</strong> gebied in het c<strong>en</strong>trum aangewez<strong>en</strong> als<br />

beeldbepal<strong>en</strong>d dorpgezicht (of kwaliteitsgebied) waarin bouwplann<strong>en</strong> getoetst moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> op ruimtelijke kwaliteit. Voor de nog te realiser<strong>en</strong> bouwplann<strong>en</strong> die zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

in dit bestemmingsplan is voor Kuukv<strong>en</strong> fase 2 e<strong>en</strong> beeldkwaliteitplan vastgesteld.<br />

Plann<strong>en</strong> voor bebouwing <strong>en</strong> inrichting van de op<strong>en</strong>bare ruimte in dit plangebied moet<strong>en</strong><br />

hieraan getoetst word<strong>en</strong>.<br />

3.4.10 Ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>visie<br />

De ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>visie van de geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> k<strong>en</strong>t twee c<strong>en</strong>trale uitgangspunt<strong>en</strong>:<br />

de drie doelstelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> de hiervan afgeleide visie over sam<strong>en</strong>werking. De drie<br />

doelstelling<strong>en</strong> zijn vastgesteld in de visie <strong>en</strong> luid<strong>en</strong> als volgt:<br />

1. door middel van het creër<strong>en</strong> van goede randvoorwaard<strong>en</strong> word<strong>en</strong> initiatiefnemers<br />

gestimuleerd om ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te organiser<strong>en</strong> die bijdrag<strong>en</strong> aan de leefbaarheid in<br />

de geme<strong>en</strong>te.<br />

2. door middel van het stimuler<strong>en</strong> van ‘goede’ ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> wil de geme<strong>en</strong>te het imago<br />

van e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>dige <strong>en</strong> diverse geme<strong>en</strong>te versterk<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>einde e<strong>en</strong> aantrekk<strong>en</strong>de werking<br />

te hebb<strong>en</strong> op bezoekers van buit<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>te.<br />

3. door middel van e<strong>en</strong> werkbaar kader moet<strong>en</strong> de last<strong>en</strong> voor de initiatiefnemers <strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>te zo beperkt mogelijk zijn, waarbij de harmonie met de overlast <strong>en</strong> veiligheid<br />

gegarandeerd blijft.<br />

De ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>visie geeft aan waar ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong>. Bestaande ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>locaties,<br />

zowel op plein<strong>en</strong> als in bijvoorbeeld hall<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> in de nieuwe bestemmingsplann<strong>en</strong><br />

overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van de koppeling met de ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>vergunning.<br />

42<br />

Hoofdstuk 3


Afweging Ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>visie<br />

De visie is begin 2012 vastgesteld <strong>en</strong> is meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in onderhavig nieuw bestemmingsplan<br />

in diverse bestemming<strong>en</strong>, waaronder ‘Verkeer’, ‘Verkeer-Verblijfsgebied’,<br />

‘Sport’ <strong>en</strong> ‘Gro<strong>en</strong>’.<br />

3.4.11 Beleid huisvesting buit<strong>en</strong>landse werknemers regio <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong><br />

Het beleid huisvesting buit<strong>en</strong>landse werknemers is door de geme<strong>en</strong>teraad geactualiseerd<br />

vastgesteld in januari 2011.<br />

Aan het beleidskader ligg<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de uitgangspunt<strong>en</strong> t<strong>en</strong> grondslag:<br />

• huisvesting <strong>en</strong>kel voor legale werknemers die tijdelijk verblijv<strong>en</strong>;<br />

• werkzaam in de geme<strong>en</strong>te;<br />

• adequaat beheer: optimaal ev<strong>en</strong>wicht tuss<strong>en</strong> aantall<strong>en</strong> te huisvest<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> het<br />

maatschappelijk draagvlak van de locatie;<br />

• ge<strong>en</strong> t<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, stacaravans of toercaravans op het eig<strong>en</strong> bedrijf;<br />

• tijdelijke huisvestingsmogelijkhed<strong>en</strong> bij agrarische onderneming<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> voor bedrijv<strong>en</strong><br />

met seizo<strong>en</strong>sarbeid.<br />

Het beleid noemt e<strong>en</strong> aantal huisvestingsmogelijkhed<strong>en</strong> voor buit<strong>en</strong>landse werknemers:<br />

• huisvesting in reguliere woning<strong>en</strong>: het huisvest<strong>en</strong> van tijdelijke arbeidskracht<strong>en</strong> is in<br />

beginsel mogelijk in reguliere woning<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> sprake is van e<strong>en</strong> groep tijdelijke arbeidskracht<strong>en</strong><br />

die bestaat uit maximaal 4 person<strong>en</strong> is dit principe ook inpasbaar onder<br />

de bestemming won<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> dergelijke groep vraagt namelijk om e<strong>en</strong> onderlinge<br />

verbond<strong>en</strong>heid in het huishoud<strong>en</strong> die gelijk is aan e<strong>en</strong> gezinssituatie.<br />

• kamerverhuur of logies in woning<strong>en</strong> voor individu<strong>en</strong>: indi<strong>en</strong> sprake is van meer dan 4<br />

person<strong>en</strong> <strong>en</strong> maximaal 10 person<strong>en</strong> is sprake van kamerverhuur of van logies. Het<br />

verschil is dat bij kamerverhuur de verhuurder zelf ook woont in het pand waarin de<br />

verhuur plaatsvindt <strong>en</strong> dat hij bij logies elders zijn hoofdverblijf heeft. In woonkern<strong>en</strong><br />

is het niet toegestaan om meer dan 10 person<strong>en</strong> te huisvesting in e<strong>en</strong> woning. De eis<strong>en</strong><br />

voor kamerverhuur word<strong>en</strong> gelijk gesteld aan de eis<strong>en</strong> van won<strong>en</strong>. Voor logiesfuncties<br />

geld<strong>en</strong> andere eis<strong>en</strong> in het bouwbesluit. Indi<strong>en</strong> sprake is van kamerverhuur<br />

of logies is naast de aanpassing van het bestemmingsplan e<strong>en</strong> exploitatievergunning<br />

noodzakelijk.<br />

• logiesgebouw<strong>en</strong> in bestaande complex<strong>en</strong>: bestaande complex<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> onder e<strong>en</strong><br />

aantal voorwaard<strong>en</strong> gebruikt word<strong>en</strong> om tijdelijke arbeidskracht<strong>en</strong> in te huisvest<strong>en</strong>.<br />

Deze voorwaard<strong>en</strong> zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het beleid. Het beleid wijst ge<strong>en</strong> specifieke logiesgebouw<strong>en</strong><br />

aan. Huisvesting van buit<strong>en</strong>landse werknemers in logiesgebouw<strong>en</strong> in<br />

bestaande complex<strong>en</strong> slechts mogelijk door middel van e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>planse afwijking,<br />

dan wel e<strong>en</strong> partiële herzi<strong>en</strong>ing van het bestemmingsplan.<br />

• vrijkom<strong>en</strong>de agrarische bebouwing <strong>en</strong> vrijkom<strong>en</strong>de niet agrarische bebouwing: vrijkom<strong>en</strong>de<br />

agrarische bebouwing <strong>en</strong> vrijkom<strong>en</strong>de niet agrarische bebouwing mag onder<br />

e<strong>en</strong> aantal voorwaard<strong>en</strong> gebruikt word<strong>en</strong> voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskracht<strong>en</strong>.<br />

Zoals eerder is bepaald zal het beleid t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van vrijkom<strong>en</strong>de<br />

Hoofdstuk 3 43


agrarische bebouwing verder word<strong>en</strong> uitgewerkt op structuurvisi<strong>en</strong>iveau. Huisvesting<br />

van buit<strong>en</strong>landse werknemers in dergelijke bebouwing is slechts mogelijk door middel<br />

van e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>planse afwijking, dan wel e<strong>en</strong> partiële herzi<strong>en</strong>ing van het bestemmingsplan.<br />

Afweging beleid huisvesting buit<strong>en</strong>landse werknemers regio <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong><br />

De huisvesting in reguliere woning<strong>en</strong> is rechtstreeks mogelijk gemaakt in onderhavig<br />

nieuw bestemmingsplan. Voor kamerverhuur of logies in woning<strong>en</strong> voor individu<strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

afwijkingsmogelijkheid opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

3.4.12 Prostitutie <strong>en</strong> seksinrichting<strong>en</strong><br />

Uit de in 2002 gevormde rechtspraak (ABRS 22 mei 2002, AB 2003, nr. 79) mog<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> absoluut verbod instell<strong>en</strong> voor de vestiging van seksinrichting. Als gevolg<br />

van de wettelijk vastgestelde opheffing van het algeme<strong>en</strong> bordeelverbod <strong>en</strong> het naar<br />

aanleiding daarvan opgestelde regionaal prostitutiebeleid, waarin afsprak<strong>en</strong> zijn gemaakt<br />

over het aantal seksinrichting<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de regio, zijn binn<strong>en</strong> de bestemmingsplann<strong>en</strong><br />

voor de kern<strong>en</strong> seksinrichting<strong>en</strong> uitgeslot<strong>en</strong>, met uitzondering van de bestaande seksinrichting<strong>en</strong>.<br />

Dit krijgt vorm door per bestemming de vestiging van e<strong>en</strong> seksinrichting te<br />

verbied<strong>en</strong> in de specifieke gebruiksregels. De in de geme<strong>en</strong>te aanwezige seksinrichting –<br />

in het buit<strong>en</strong>gebied van <strong>Maas</strong>bree – zal in het bestemmingsplan voor het buit<strong>en</strong>gebied<br />

positief word<strong>en</strong> bestemd. De geme<strong>en</strong>te voert dan ook e<strong>en</strong> conc<strong>en</strong>tratiebeleid: de<br />

(nieuw)vestiging van seksinrichting<strong>en</strong> is verbod<strong>en</strong> met uitzondering van e<strong>en</strong> nader omschrev<strong>en</strong><br />

gebied.<br />

Afweging prostitutie <strong>en</strong> seksinrichting<strong>en</strong><br />

In de algem<strong>en</strong>e gebruiksregels van onderhavig bestemmingsplan zijn seksinrichting<strong>en</strong> (of<br />

e<strong>en</strong> daarmee vergelijkbaar bedrijf) <strong>en</strong> straatprostitutie als strijdig gebruik aangewez<strong>en</strong>.<br />

3.5 Beleidskader voormalige geme<strong>en</strong>te <strong>Maas</strong>bree<br />

Voor de kern Baarlo zijn ge<strong>en</strong> relevante ruimtelijke beleidsstukk<strong>en</strong> anders dan reeds<br />

g<strong>en</strong>oemd in paragraaf 3.4 van toepassing.<br />

44<br />

Hoofdstuk 3


4. PLANBESCHRIJVING<br />

4.1 Doelstelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitgangspunt<strong>en</strong><br />

Zoals in hoofdstuk 1 reeds aangegev<strong>en</strong> is, heeft het nieuwe bestemmingsplan ‘Kern<br />

Baarlo’ in hoofdzaak e<strong>en</strong> conserver<strong>en</strong>d karakter, gericht op beheer van de bestaande<br />

situatie. Dit houdt in dat <strong>en</strong>kel de bestaande situatie wordt vastgelegd <strong>en</strong> dat ge<strong>en</strong> nieuwe<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegestaan, t<strong>en</strong>zij deze de planologische procedure doorlop<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong>, zoals bijvoorbeeld het nieuwbouwplan ‘Rond de Engelbewaarder’.<br />

De belangrijkste uitgangspunt<strong>en</strong> welke geld<strong>en</strong> voor het nieuwe bestemmingsplan zijn:<br />

• uniformiteit: voor alle kern<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>te geld<strong>en</strong> zoveel mogelijk dezelfde<br />

regels;<br />

• digitaal raadpleegbaar: conform wettelijke eis<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebruiksvri<strong>en</strong>delijk;<br />

• flexibel: zo veel mogelijk vrijheid voor de inwoners/ bedrijv<strong>en</strong>, met zo min mogelijk<br />

procedures (vermijd<strong>en</strong> van afwijking<strong>en</strong> e.d.).<br />

In de volg<strong>en</strong>de paragraaf wordt nader ingegaan op de bestaande ruimtelijke karakteristiek<br />

van het plangebied. Tev<strong>en</strong>s wordt aangegev<strong>en</strong> welke rec<strong>en</strong>t vastgestelde <strong>en</strong> meer<br />

grootschalige plann<strong>en</strong> zijn meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in onderhavig bestemmingsplan.<br />

4.2 Bestaande situatie<br />

Ruimtelijke analyse<br />

Baarlo ligt op de linkeroever van de <strong>Maas</strong> <strong>en</strong> bevindt zich ongeveer 8 kilometer t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong><br />

van Blerick <strong>en</strong> circa 3,5 kilometer t<strong>en</strong> noord<strong>en</strong> van Kessel. De kern ligt daarmee op<br />

de rand van het <strong>Maas</strong>dal.<br />

Baarlo is ontstaan rondom de historische pit van de Markt. In de directe omgeving hiervan<br />

ligt de oudste bebouwing. De historische structuur bestaat feitelijk uit e<strong>en</strong> 'spin' van<br />

weg<strong>en</strong>. Meest herk<strong>en</strong>baar hierin is het kruis van weg<strong>en</strong>: de oost-west as Bong - Grotestraat<br />

- Baron van Erplaan <strong>en</strong> e<strong>en</strong> parallel aan de <strong>Maas</strong> lop<strong>en</strong>de noord-zuid as richting<br />

V<strong>en</strong>lo <strong>en</strong> Kessel.<br />

Door de grote bouwactiviteit<strong>en</strong> in de naoorlogse periode is Baarlo, dat zich oorspronkelijk<br />

conc<strong>en</strong>treerde rond de Markt, sterk veranderd. Vanwege de beperking<strong>en</strong> van de <strong>Maas</strong> <strong>en</strong><br />

de Napoleonsbaan is de kern Baarlo geconc<strong>en</strong>treerd verder ontwikkeld. De meeste<br />

woonbuurt<strong>en</strong> zijn in eerste instantie noordelijk <strong>en</strong> zuidelijk van de oorspronkelijke dorpskern<br />

ontwikkeld.<br />

Hoofdstuk 4 45


De eerste omvangrijke naoorlogse uitbreiding<strong>en</strong> vond<strong>en</strong> plaats op het oude Kerkveld <strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> noord<strong>en</strong> van de kern op het Mol<strong>en</strong>veld. Omstreeks 1969 werd gestart met de ontwikkeling<br />

van het Erp-plan aan de zuid-oostzijde van het dorp.<br />

Vanaf 2004 is gestart met de uitbreiding van het dorp in westelijke richting nabij de weg<strong>en</strong><br />

Heierhof <strong>en</strong> Kuukv<strong>en</strong>. Hiermee is de uitbreiding van Baarlo aan de overzijde van de<br />

Napoleonsbaan e<strong>en</strong> feit (<strong>en</strong> mede ingegev<strong>en</strong> door de ligging van het waterberg<strong>en</strong>d <strong>en</strong><br />

stroomvoer<strong>en</strong>d rivierbed van de <strong>Maas</strong> aan de oostzijde van Baarlo).<br />

Karakteristiek voor de gehele kern is de kleinschalige korrel. De massa van de bebouwingselem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

is beperkt. Er is e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijk verschil tuss<strong>en</strong> het oostelijk <strong>en</strong> westelijk<br />

van de Napoleonsbaan geleg<strong>en</strong> gebied. Oostelijk van de Napoleonsbaan is sprake van<br />

e<strong>en</strong> sterke differ<strong>en</strong>tiatie.<br />

Er is in de jongere wijk<strong>en</strong> (oostelijk van de Kwistbeek) relatief compacte bebouwing aanwezig,<br />

overweg<strong>en</strong>d in op<strong>en</strong> bouwblokk<strong>en</strong>. Deze wijk<strong>en</strong> zijn als e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>heid ontworp<strong>en</strong>,<br />

er is weinig differ<strong>en</strong>tiatie.<br />

E<strong>en</strong> brede zone langs de Napoleonsbaan heeft e<strong>en</strong> geheel andere karakteristiek. Als<br />

gevolg van het beekdal van de Kwistbeek <strong>en</strong> de oudere structuurlijn<strong>en</strong> is dit gebied veel<br />

losser van opzet. Er is meer ruimte, percel<strong>en</strong> zijn diep <strong>en</strong> het geheel heeft e<strong>en</strong> organisch<br />

karakter.<br />

Landschap <strong>en</strong> gro<strong>en</strong> in Baarlo <strong>en</strong> omgeving<br />

Baarlo, geleg<strong>en</strong> in het <strong>Maas</strong>dal, wordt duidelijk gek<strong>en</strong>merkt door de aanwezigheid van<br />

oppervlaktewater (Kwistbeek <strong>en</strong> Bosbeek). Bij kasteel d’Erp vormt de Kwistbeek e<strong>en</strong><br />

soort gracht<strong>en</strong>stelsel. Elders br<strong>en</strong>gt de beek e<strong>en</strong> natuurlijke scheiding aan tuss<strong>en</strong> de<br />

oorspronkelijke kern van Baarlo <strong>en</strong> de latere uitbreidingswijk<strong>en</strong>.<br />

De bron van de Kwistbeek bevindt zich in Held<strong>en</strong> in het buurtschap Stogger <strong>en</strong> wordt<br />

onder andere gevoed met water uit de Noordervaart. De beek loopt naar Baarlo waar ze<br />

bij ’t Veerhoes uitmondt in de <strong>Maas</strong>. Op de Kwistbeek ligt de watermol<strong>en</strong> van Baarlo.<br />

Daar waar de Kwistbeek de N273 onderdoorgaat is sprake van e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e onbebouwd<br />

zone. De betreff<strong>en</strong>de grond<strong>en</strong> zijn grot<strong>en</strong>deels in gebruik als weiland.<br />

De omgeving van Kasteel d’Erp betreft e<strong>en</strong> park dat toegankelijk is voor voetgangers.<br />

Rondom het park <strong>en</strong> ook verder de kern in (ter hoogte van de Kasteellaan) stroomt de<br />

Bosbeek. Hier omhe<strong>en</strong> bevind<strong>en</strong> zich tev<strong>en</strong>s <strong>en</strong>kele grotere gro<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (al dan<br />

niet voorzi<strong>en</strong> van speelvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>).<br />

De ligging van met name het kasteelpark <strong>en</strong> de omligg<strong>en</strong>de gracht<strong>en</strong> geeft de omgeving<br />

van de oude dorpskern van Baarlo e<strong>en</strong> oorspronkelijk <strong>en</strong> historisch karakter.<br />

De nieuw gerealiseerde woonwijk Kuukv<strong>en</strong> gr<strong>en</strong>st aan het bosgebied de Kesselse Berg<strong>en</strong>.<br />

Gered<strong>en</strong>eerd vanuit het behoud van de natuurlijke <strong>en</strong> ecologische waard<strong>en</strong> van het<br />

bosgebied is er bij de ontwikkeling van het bouwplan aandacht besteed aan de overgang<br />

tuss<strong>en</strong> het bosgebied <strong>en</strong> de nieuwe woonwijk. In overleg met de provincie is destijds<br />

overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> zone van t<strong>en</strong> minste 50 meter tuss<strong>en</strong> het woongebied <strong>en</strong> de<br />

46<br />

Hoofdstuk 4


osrand gerespecteerd di<strong>en</strong>de te word<strong>en</strong> als bufferzone. Aan deze voorwaarde is invulling<br />

gegev<strong>en</strong>. De inrichting van de bufferzone bestaat uit ext<strong>en</strong>sief beheerd, ruig grasland.<br />

Door de buffer is één doorlop<strong>en</strong>d voet- <strong>en</strong> wandelpad aangelegd. Bebouwing is in<br />

de buffer niet toegestaan, er moet e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> zicht blijv<strong>en</strong>. Het betreff<strong>en</strong>de gebied is specifiek<br />

beschermd middels e<strong>en</strong> aanduiding ‘natuurwaard<strong>en</strong>’ met bijbehor<strong>en</strong>de regeling.<br />

Langs de weg<strong>en</strong> Heierhof <strong>en</strong> Kuukv<strong>en</strong> is de reeds aanwezige beplanting van eik<strong>en</strong> aangevuld<br />

<strong>en</strong> versterkt.<br />

De overige gro<strong>en</strong>structuur in Baarlo is, met name in de oorspronkelijke dorpskern, overweg<strong>en</strong>d<br />

kleinschalig van karakter <strong>en</strong> deels particulier.<br />

Hoofdstuk 4 47


Foto 19 t/m 26. Gro<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in Baarlo<br />

Rec<strong>en</strong>te ontwikkeling<strong>en</strong><br />

In de kern zijn mom<strong>en</strong>teel nog <strong>en</strong>kele bouwproject<strong>en</strong> in ontwikkeling. Zoals in paragraaf<br />

4.1 beschrev<strong>en</strong> zijn alle<strong>en</strong> die project<strong>en</strong> op g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in onderhavig plan die de planologische<br />

procedure volledig doorlop<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Voor dit mom<strong>en</strong>t betreft dit de volg<strong>en</strong>de<br />

meer omvangrijke plann<strong>en</strong>:<br />

48<br />

Hoofdstuk 4


Rond de Engelbewaarder<br />

Het Won<strong>en</strong>-Welzijn <strong>en</strong> Zorg-project ‘Rond de Engelbewaarder’ in Baarlo is e<strong>en</strong> plan,<br />

waarin alle aspect<strong>en</strong> van won<strong>en</strong>, welzijn <strong>en</strong> zorg aan bod kom<strong>en</strong>. Het plan is geleg<strong>en</strong> op<br />

de hoek <strong>Maas</strong>straat /Pastoor Ge<strong>en</strong><strong>en</strong>straat. De aanleiding voor dit plan lag bij de volg<strong>en</strong>de<br />

overweging<strong>en</strong>:<br />

• behoefte aan zorg- <strong>en</strong> s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong>woning<strong>en</strong> <strong>en</strong> verpleeghuiszorg;<br />

• belang van combinatie van won<strong>en</strong>, welzijn <strong>en</strong> zorg (langer zelfstandig won<strong>en</strong>);<br />

• scheid<strong>en</strong> van won<strong>en</strong> <strong>en</strong> zorg;<br />

• demografische ontwikkeling<strong>en</strong> (zog<strong>en</strong>aamde dubbele vergrijzing);<br />

• integratie van gehandicapt<strong>en</strong> in Baarlo;<br />

• behoud van werkgeleg<strong>en</strong>heid;<br />

• w<strong>en</strong>s behoud Engelbewaarder (Ronde School).<br />

In het betreff<strong>en</strong>de gebied zijn e<strong>en</strong> aantal pand<strong>en</strong> gesaneerd <strong>en</strong> opgeruimd, zoals e<strong>en</strong><br />

voormalige Boer<strong>en</strong>bondwinkel, e<strong>en</strong> tweetal basisschol<strong>en</strong>, <strong>en</strong>kele woning<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum<br />

van Stichting Gehandicapt<strong>en</strong>zorg Limburg (S.G.L.). In de nieuwe c.q. te<br />

her in vull<strong>en</strong> situatie word<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de zak<strong>en</strong> gerealiseerd:<br />

• e<strong>en</strong> 95-tal woning<strong>en</strong>, waarvan in hoofdzaak appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (waaronder ook ruim<br />

twintig zorgappartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>) in de huur- <strong>en</strong> koopsfeer. Daarnaast zijn er ook <strong>en</strong>kele<br />

grondgebond<strong>en</strong> woning<strong>en</strong> in het plan voorzi<strong>en</strong>;<br />

• e<strong>en</strong> nieuw activiteit<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum voor S.G.L.;<br />

• e<strong>en</strong> ontmoetings-/ multifunctionele ruimte in de voormalige Ronde School.<br />

Het programma wordt gerealiseerd in e<strong>en</strong> 3-tal fas<strong>en</strong>:<br />

• Fase 1 - plangebied de Horizon t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> van de Pastoor Ge<strong>en</strong><strong>en</strong>straat<br />

In deze fase zijn de volg<strong>en</strong>de zak<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>:<br />

• 15 huurappartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>;<br />

• activiteit<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum S.G.L..<br />

• Fase 2 - plangebied het Hof, direct aansluit<strong>en</strong>d aan de <strong>Maas</strong>straat<br />

In deze fase word<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de zak<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>:<br />

• 34 koopappartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>;<br />

• 6 grondgebond<strong>en</strong> woning<strong>en</strong>.<br />

• Fase 3 - plangebied Heem, teg<strong>en</strong>over de Horizon<br />

In deze fase zijn de volg<strong>en</strong>de zak<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>:<br />

• 30 huurappartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, deels won<strong>en</strong>-zorg;<br />

• 10 koopappartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>;<br />

• e<strong>en</strong> ontmoetingsfunctie/ multifunctionele accommodatie in de Ronde School.<br />

Hoofdstuk 4 49


De ontwikkeling van dit gebied is via e<strong>en</strong> exploitatieovere<strong>en</strong>komst door de geme<strong>en</strong>te in<br />

hand<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> aan Won<strong>en</strong> Limburg. De realisatie geschiedt in goed overleg met diverse<br />

partij<strong>en</strong>, waarbij ook het Dorpsoverleg Baarlo (DOB) betrokk<strong>en</strong> is.<br />

Stand van zak<strong>en</strong><br />

’De Horizon’ is in 2009 afgerond <strong>en</strong> opgeleverd. Voor wat betreft ‘Het Hof’ <strong>en</strong> ‘Het Heem’<br />

zijn de onderdel<strong>en</strong> grondverwerving, bodemsanering <strong>en</strong> sloop intuss<strong>en</strong> helemaal uitgevoerd<br />

<strong>en</strong> is ‘Het Heem’ reeds in aanbouw. De oplevering hiervan is begin 2013 voorzi<strong>en</strong>.<br />

Voor het plan ‘Rond de Engelbewaarder’ is in 2008 reeds e<strong>en</strong> nieuw bestemmingsplan<br />

vastgesteld. Dit bestemmingsplan is overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in onderhavig bestemmingsplan.<br />

Kuukv<strong>en</strong> fase 2<br />

Fase 2 van het plan Kuukv<strong>en</strong> is mom<strong>en</strong>teel in voorbereiding <strong>en</strong> de verkoop is gestart. De<br />

woonwijk wordt begr<strong>en</strong>sd door De Bong, de Bergweg <strong>en</strong> de Heerkampweg. In het plan<br />

word<strong>en</strong> circa 64 woning<strong>en</strong> gerealiseerd.<br />

50<br />

Hoofdstuk 4


5. RANDVOORWAARDEN/ RESULTATEN ONDERZOEKEN<br />

5.1 Inleiding<br />

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op verschill<strong>en</strong>de onderzoeks- <strong>en</strong> milieuaspect<strong>en</strong><br />

welke van belang zijn in het kader van e<strong>en</strong> goede ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing.<br />

Onderhavig nieuw bestemmingsplan heeft in hoofdzaak e<strong>en</strong> conserver<strong>en</strong>d karakter,<br />

waarbij de bestaande functies opnieuw word<strong>en</strong> vastgelegd. Met dit bestemmingsplan<br />

word<strong>en</strong> derhalve ge<strong>en</strong> nieuwe rechtstreekse ontwikkeling<strong>en</strong> mogelijk gemaakt. Alle<strong>en</strong><br />

bouwplann<strong>en</strong> waarvoor e<strong>en</strong> afzonderlijke planologische procedure doorlop<strong>en</strong> is, zijn in<br />

onderhavig bestemmingsplan opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Gezi<strong>en</strong> de voor deze plann<strong>en</strong> reeds doorlop<strong>en</strong><br />

procedure zijn ook de noodzakelijke onderzoeks- <strong>en</strong> milieuaspect<strong>en</strong> reeds beschouwd,<br />

zodat in het kader van onderhavig bestemmingsplan verder ge<strong>en</strong> aanvull<strong>en</strong>d<br />

onderzoek noodzakelijk is.<br />

5.2 Milieu<br />

5.2.1 Geluid<br />

Wegverkeerslawaai<br />

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk indi<strong>en</strong> nieuwe directe geluidgevoelige ontwikkeling<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> toegestaan binn<strong>en</strong> de onderzoekszone van de weg<strong>en</strong> waarvoor e<strong>en</strong> maximumsnelheid<br />

van 50 km-uur of meer geldt.<br />

Voor weg<strong>en</strong> die deel (gaan) uitmak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> 30 km-gebied geldt dat akoestisch onderzoek<br />

in principe niet uitgevoerd hoeft te word<strong>en</strong>. De voorkeursgr<strong>en</strong>swaarde van 48 dB<br />

mag aan de gevel van geluidsgevoelige object<strong>en</strong> echter niet overschred<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

In dit bestemmingsplan is ge<strong>en</strong> sprake van nieuwe rechtstreekse ontwikkeling<strong>en</strong>. In het<br />

kader van afwijking<strong>en</strong> <strong>en</strong> wijzigingsbevoegdhed<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de noodzakelijke onderzoek<strong>en</strong><br />

uitgevoerd bij de uitwerking van het betreff<strong>en</strong>de plan.<br />

Railverkeerslawaai<br />

Het plangebied is geleg<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de onderzoekszone van de meest nabij geleg<strong>en</strong> spoorlijn<strong>en</strong><br />

Roermond – V<strong>en</strong>lo <strong>en</strong> V<strong>en</strong>lo – Eindhov<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> onderzoek naar railverkeerslawaai<br />

is in het kader van het nieuwe bestemmingsplan dan ook niet aan de orde.<br />

Industrielawaai<br />

Het plangebied is niet geleg<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de geluidzone van e<strong>en</strong> gezoneerd industrieterrein.<br />

E<strong>en</strong> akoestisch onderzoek in dit kader is derhalve verder niet aan de orde.<br />

Hoofdstuk 5 51


5.2.2 Luchtkwaliteit<br />

Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getred<strong>en</strong> <strong>en</strong> staan de hoofdlijn<strong>en</strong><br />

voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseis<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> in de Wet milieubeheer<br />

(hoofdstuk 5 Wm). Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaard<strong>en</strong> bestuursorgan<strong>en</strong><br />

bepaalde bevoegdhed<strong>en</strong> (uit lid 2) mog<strong>en</strong> uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong>. Als aan minimaal<br />

één van de volg<strong>en</strong>de voorwaard<strong>en</strong> wordt voldaan, vorm<strong>en</strong> luchtkwaliteitseis<strong>en</strong> in beginsel<br />

ge<strong>en</strong> belemmering voor het uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong> van de bevoegdheid:<br />

a. er is ge<strong>en</strong> sprake van e<strong>en</strong> feitelijke of dreig<strong>en</strong>de overschrijding van e<strong>en</strong> gr<strong>en</strong>swaarde;<br />

b. e<strong>en</strong> plan leidt – al dan niet per saldo – niet tot e<strong>en</strong> verslechtering van de luchtkwaliteit;<br />

c. e<strong>en</strong> plan draagt ‘niet in betek<strong>en</strong><strong>en</strong>de mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging;<br />

d. e<strong>en</strong> plan past binn<strong>en</strong> het Nationaal Sam<strong>en</strong>werkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL),<br />

of binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> regionaal programma van maatregel<strong>en</strong>.<br />

Onderhavig bestemmingsplan maakt ge<strong>en</strong> nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong> mogelijk. Er wordt dan<br />

ook ge<strong>en</strong> gewijzigde invloed uitgeoef<strong>en</strong>d op de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied.<br />

Vanuit het aspect luchtkwaliteit bestaan er derhalve ge<strong>en</strong> belemmering<strong>en</strong>.<br />

5.2.3 Bodem- <strong>en</strong> grondwaterkwaliteit<br />

In het kader van de Wet ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing di<strong>en</strong>t, in geval van bouwlocaties, aangegev<strong>en</strong><br />

te word<strong>en</strong> of de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde bestemming<strong>en</strong>.<br />

Bij de daadwerkelijke invulling van nieuwe bouwmogelijkhed<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t de kwaliteit van de<br />

bodem door middel van e<strong>en</strong> bodemonderzoek, opgesteld volg<strong>en</strong>s de daarvoor geld<strong>en</strong>de<br />

norm<strong>en</strong>, te word<strong>en</strong> onderzocht.<br />

In het kader van onderhavig bestemmingsplan word<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong> mogelijk<br />

gemaakt <strong>en</strong> is het uitvoer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bodemonderzoek dan ook niet noodzakelijk.<br />

5.2.4 Milieu-invloed bedrijvigheid<br />

In het kader van ruimtelijke plann<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t volg<strong>en</strong>s de Handreiking Ruimtelijke Plann<strong>en</strong><br />

van de geme<strong>en</strong>te beschrev<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> op welke wijze de VNG-brochure ‘Bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

milieuzonering’ is toegepast (editie 2009). In deze VNG-brochure word<strong>en</strong> richtlijn<strong>en</strong> gehanteerd<br />

die e<strong>en</strong> zekere noodzakelijke afstand tuss<strong>en</strong> (agrarische) bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> woonbebouwing<br />

aangev<strong>en</strong>. Deze afstand (zonering) wordt bepaald door <strong>en</strong>erzijds de aard van<br />

het bedrijf <strong>en</strong> anderzijds door het karakter van zijn omgeving.<br />

De richtafstand<strong>en</strong> zijn niet wettelijk voorgeschrev<strong>en</strong>. De richtafstand<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong> gaan uit van<br />

gemiddeld moderne bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn geschrev<strong>en</strong> voor nieuwe situaties. Indi<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d is<br />

welke activiteit<strong>en</strong> concreet beoogd word<strong>en</strong>, dan kan gemotiveerd word<strong>en</strong> afgewek<strong>en</strong> van<br />

de daadwerkelijke te verwacht<strong>en</strong> milieubelasting (in plaats van de richtafstand<strong>en</strong>). Voor<br />

52<br />

Hoofdstuk 5


estaande bedrijv<strong>en</strong> geldt allereerst de geld<strong>en</strong>de omgevingsvergunning of de richtlijn<strong>en</strong><br />

uit de geld<strong>en</strong>de Algem<strong>en</strong>e Maatregel van Bestuur (AMvB).<br />

In de onderstaande tabel is e<strong>en</strong> overzicht gegev<strong>en</strong> van de relevante bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> instelling<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong> de kern op basis van de richtafstand<strong>en</strong> conform de (indicatieve) lijst ‘Bedrijv<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Milieuzonering’ (2009), uitgegev<strong>en</strong> door de Ver<strong>en</strong>iging van Nederlandse geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

In de tabel wordt de grootste afstand weergegev<strong>en</strong>. Bedrijv<strong>en</strong> met milieucategorie 1<br />

<strong>en</strong> 2 word<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d binn<strong>en</strong> de bebouwde omgeving geacht.<br />

In onderhavig plangebied bevind<strong>en</strong> zich drie bedrijv<strong>en</strong> welke tot milieucategorie 3 of hoger<br />

behor<strong>en</strong>. Deze bedrijv<strong>en</strong> zijn specifiek aangeduid op de verbeelding <strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd in<br />

de planregels.<br />

Locatie Bedrijf Soort bedrijf/instellincategorie<br />

VNG-<br />

Grootste<br />

afstand<br />

Albert Neuhuysstraat Peul<strong>en</strong> bv<br />

Boor- <strong>en</strong> zaagtechniek<br />

2 30<br />

29A<br />

(opslag)<br />

Bergweg 4 J. van Dijk Tegelzettersbedrijf 2 30<br />

Bong 36 Rijmar Tankstation (met 3.1 50<br />

LPG)/ Carwash/<br />

Garagebedrijf<br />

Bong 44<br />

Aannemersbedrijf Van Aannemersbedrijf 2 30<br />

Dijk BV<br />

Bong 48 Zeets<strong>en</strong> Bouwbedrijf Aannemersbedrijf 2 30<br />

Baarlo<br />

Bong 52 Cootjans Eierhandel 3.1 50<br />

Bong 75 BFR sound Partyverhuur - Licht 2 30<br />

<strong>en</strong> geluid<br />

De Voort 5A C <strong>en</strong> C parts Specialist in remsystem<strong>en</strong><br />

3.1 50<br />

De Voort 7 Auto c<strong>en</strong>trum Baarlo Autobedrijf 2 30<br />

Middelste Horst 25 G. Schreurs Schildersbedrijf 2 30<br />

Napoleonsbaan Onbek<strong>en</strong>d 2 30<br />

Noord 27B<br />

Napoleonsbaan Zuid Piet Smedts Autobedrijf/ opslag 2 30<br />

27C<br />

vliegtuig<strong>en</strong><br />

Scheresweg 5 A. Segers Dak- <strong>en</strong> leidekkersbedrijf<br />

2 30<br />

Tangweg 2 <strong>en</strong> omgeving<br />

Veldstraat 3<br />

Diverse metaalbedrijv<strong>en</strong><br />

onbek<strong>en</strong>d<br />

Cor Peeters Technisch Installatiebedrijf 2 50<br />

Onderhoud<br />

Veldstraat 56A H<strong>en</strong>ri Fleur<strong>en</strong> bv Boomkwekerij – 2 30<br />

Hoofdstuk 5 53


Locatie Bedrijf Soort bedrijf/instelling<br />

Kantoor <strong>en</strong> bedrijfshal<br />

Veldstraat 82 Gereadts IJzergieterij, Romneyloods<br />

<strong>en</strong> kantoor<br />

VNGcategorie<br />

Grootste<br />

afstand<br />

4.2 300<br />

Tabel 10. Bedrijvigheid in de kern<br />

In het kader van onderhavig bestemmingsplan zijn in de directe nabijheid van de bedrijvigheid<br />

ge<strong>en</strong> nieuwe milieugevoelige bestemming<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, zodat er uit het oogpunt<br />

van milieuhygiëne ge<strong>en</strong> problem<strong>en</strong> zijn. De bestaande milieutechnische situatie blijft<br />

gehandhaafd.<br />

Voor zover er in woonpand<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aan-huis-gebond<strong>en</strong> beroep of e<strong>en</strong> ondergeschikte<br />

vorm van bedrijvigheid (het won<strong>en</strong> blijft hoofdfunctie) wordt uitgeoef<strong>en</strong>d, behoud<strong>en</strong> deze<br />

pand<strong>en</strong> hun woonbestemming. In de regels word<strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> beroep<strong>en</strong> aan huis onder<br />

bepaalde voorwaard<strong>en</strong> mogelijk gemaakt.<br />

5.2.5 Externe veiligheid<br />

Beleidskader<br />

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperk<strong>en</strong> <strong>en</strong> beheers<strong>en</strong> van risico’s<br />

voor de omgeving vanwege handeling<strong>en</strong> met gevaarlijke stoff<strong>en</strong>. De handeling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

zowel betrekking hebb<strong>en</strong> op het gebruik, de opslag <strong>en</strong> de productie, als op het transport<br />

van gevaarlijke stoff<strong>en</strong>. Uit het Besluit externe veiligheid inrichting<strong>en</strong> (Bevi) <strong>en</strong> de richtlijn<strong>en</strong><br />

voor vervoer gevaarlijke stoff<strong>en</strong> 3 vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke plann<strong>en</strong><br />

in te gaan op de risico’s in het plangebied t<strong>en</strong> gevolge van handeling<strong>en</strong> met gevaarlijke<br />

stoff<strong>en</strong>. De risico’s di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong> beoordeeld op 2 maatstav<strong>en</strong>, te wet<strong>en</strong> het plaatsgebond<strong>en</strong><br />

risico <strong>en</strong> het groepsrisico.<br />

Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoff<strong>en</strong><br />

Vervoer van gevaarlijke stoff<strong>en</strong> vindt sinds jaar <strong>en</strong> dag plaats via het spoor, over de weg<br />

<strong>en</strong> het water. Knelpunt hierbij is dat er ge<strong>en</strong> plafond bestaat voor de omvang <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>stelling<br />

van dit vervoer. Theoretisch kan het vervoer ongelimiteerd to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>, met dan<br />

ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s ongelimiteerde gevolg<strong>en</strong> voor de ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing. De overheid is voornem<strong>en</strong>s<br />

e<strong>en</strong> zogehet<strong>en</strong> Basisnet vast te stell<strong>en</strong> met routes die word<strong>en</strong> aangewez<strong>en</strong> voor<br />

het vervoer van gevaarlijke stoff<strong>en</strong>. Het beleid achter het landelijke Basisnet is dat e<strong>en</strong><br />

plafond vastgesteld wordt voor dit vervoer van gevaarlijke stoff<strong>en</strong>. Ook word<strong>en</strong> randvoorwaard<strong>en</strong><br />

aan de ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing gesteld. Het Basisnet voor de weg <strong>en</strong> het water zijn<br />

3 Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoff<strong>en</strong>. Deze Circulaire is gebaseerd op de Risico Normering<br />

Vervoer gevaarlijke stoff<strong>en</strong> <strong>en</strong> het Bevi <strong>en</strong> sluit zoveel als mogelijk aan op het Bevi.<br />

54<br />

Hoofdstuk 5


definitief aangebod<strong>en</strong> in de kamer <strong>en</strong> daarom deels gepubliceerd in de Circulaire Risiconormering<br />

vervoer van gevaarlijke stoff<strong>en</strong>. Deze wijziging is van kracht.<br />

Het nieuwe externe veiligheidsbeleid inzake transportleiding<strong>en</strong> (AMvB Buisleiding<strong>en</strong>) is in<br />

werking getred<strong>en</strong> op 1 januari 2011, waarbij de bestaande circulaires zijn kom<strong>en</strong> te vervall<strong>en</strong>.<br />

In het handboek ‘Buisleiding in bestemmingsplann<strong>en</strong>’ is aangegev<strong>en</strong> hoe om di<strong>en</strong>t<br />

te word<strong>en</strong> gegaan met buisleiding<strong>en</strong> in bestemmingsplann<strong>en</strong>.<br />

Plaatsgebond<strong>en</strong> risico<br />

Het plaatsgebond<strong>en</strong> risico beschrijft de kans per jaar dat e<strong>en</strong> onbeschermd individu komt<br />

te overlijd<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> ongeval met gevaarlijke stoff<strong>en</strong>. Het plaatsgebond<strong>en</strong> risico wordt<br />

uitgedrukt in risicocontour<strong>en</strong> rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoorlijn etc.), waarbij de<br />

10 -6 contour (kans van 1 op 1 miljo<strong>en</strong> op overlijd<strong>en</strong>) de maatgev<strong>en</strong>de gr<strong>en</strong>swaarde is.<br />

Groepsrisico<br />

Het groepsrisico beschrijft de kans dat e<strong>en</strong> groep van 10 of meer person<strong>en</strong> gelijktijdig<br />

komt te overlijd<strong>en</strong> t<strong>en</strong> gevolge van e<strong>en</strong> ongeval met gevaarlijke stoff<strong>en</strong>. Het groepsrisico<br />

geeft e<strong>en</strong> indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval van e<strong>en</strong> ramp. Het<br />

groepsrisico wordt uitgedrukt in e<strong>en</strong> grafiek, waarin de kans op overlijd<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bepaalde<br />

groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 person<strong>en</strong>) wordt afgezet teg<strong>en</strong> de kans daarop.<br />

Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijkpunt in de verantwoording<br />

(géén norm).<br />

In de circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoff<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> verplichting tot verantwoording<br />

van het groepsrisico opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Dit houdt in dat over elke overschrijding<br />

van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of to<strong>en</strong>ame van het groepsrisico verantwoording<br />

moet word<strong>en</strong> afgelegd (de zogehet<strong>en</strong> verantwoordingsplicht). Het betrokk<strong>en</strong><br />

bestuursorgaan moet, al dan niet in verband met de totstandkoming van e<strong>en</strong> besluit, expliciet<br />

aangev<strong>en</strong> hoe de diverse factor<strong>en</strong> (waaronder zelfredzaamheid <strong>en</strong> bestrijdbaarheid)<br />

zijn beoordeeld <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele in aanmerking kom<strong>en</strong>de maatregel<strong>en</strong> zijn afgewog<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> belangrijk onderdeel van de verantwoording is overleg met (advies vrag<strong>en</strong> aan) de<br />

regionale brandweer.<br />

(Beperkt) kwetsbare object<strong>en</strong><br />

Er moet getoetst word<strong>en</strong> aan het Bevi <strong>en</strong> de richtlijn<strong>en</strong> voor vervoer gevaarlijke stoff<strong>en</strong><br />

wanneer bij e<strong>en</strong> ontwikkeling (beperkt) kwetsbare object<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegestaan. (Beperkt)<br />

kwetsbare object<strong>en</strong> zijn onder andere woning<strong>en</strong>, schol<strong>en</strong>, kantoorgebouw<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

bruto vloeroppervlak van minder dan of gelijk aan 1.500 m², ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>, hotels, restaurants.<br />

Risicovolle activiteit<strong>en</strong><br />

In het plangebied komt één object voor met e<strong>en</strong> verhoogd risico t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de externe<br />

veiligheid. Dit betreft tankstation Rijmar aan de Bong 36. Bij dit tankstation vindt<br />

verkoop van LPG plaats. De plaatsgebond<strong>en</strong> risicocontour van het vulpunt bedraagt 35<br />

Hoofdstuk 5 55


meter (de contour van de LPG-afleverinstallatie bedraagt 15 meter <strong>en</strong> de risicocontour<br />

van de ondergrondse LPG-tank bedraagt 25 meter). Het invloedsgebied van deze inrichting<strong>en</strong><br />

bedraagt 150 meter.<br />

Aangezi<strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> nieuwe (beperkt) kwetsbare object<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegestaan binn<strong>en</strong> de<br />

plaatsgebond<strong>en</strong> risicocontour<strong>en</strong> of de invloedsgebied<strong>en</strong>, is e<strong>en</strong> nadere verantwoording<br />

van het groepsrisico met betrekking tot dit plan niet noodzakelijk.<br />

Risicovolle transportass<strong>en</strong><br />

Spoor<br />

Het plangebied is niet geleg<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het invloedsgebied van spoorweg<strong>en</strong> waarover<br />

vervoer van gevaarlijke stoff<strong>en</strong> plaatsvindt.<br />

Wegverkeer<br />

In de ‘Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoff<strong>en</strong>’ wordt aangegev<strong>en</strong> dat<br />

binn<strong>en</strong> 200 meter van e<strong>en</strong> weg het groepsrisico betrokk<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong>. Het plangebied<br />

wordt doorkruist door de provinciale weg N275 (Napoleonsbaan). Over deze weg vindt<br />

transport van gevaarlijke stoff<strong>en</strong> plaats. De plaatsgebond<strong>en</strong> risicocontour van dit wegvak<br />

bevindt zich op de weg zelf. Het groepsrisico bevindt zich onder de oriëntatiewaarde. Er<br />

bestaat er derhalve ge<strong>en</strong> risico voor onderhavig conserver<strong>en</strong>de plan waarin de person<strong>en</strong>dichtheid<br />

langs de N275 gelijk blijft.<br />

Buisleiding<strong>en</strong><br />

Binn<strong>en</strong> het plangebied <strong>en</strong> de directe omgeving van het plangebied zijn ge<strong>en</strong> (ondergrondse)<br />

hogedrukgasleiding<strong>en</strong> geleg<strong>en</strong>. Ook voor het overige zijn er ge<strong>en</strong> leiding<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong> of in de nabijheid van het plangebied geleg<strong>en</strong>, die e<strong>en</strong> belemmering zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

vorm<strong>en</strong> voor het bestemmingsplan.<br />

Het aspect externe veiligheid vormt derhalve ge<strong>en</strong> belemmering in het kader van onderhavig<br />

bestemmingsplan.<br />

5.3 Kabels <strong>en</strong> leiding<strong>en</strong><br />

De kern Baarlo wordt deels doorkruist door e<strong>en</strong> 150 KV hoogspanningsverbinding. Voor<br />

de hoogspanningsleiding mog<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> strook van 22 meter aan weerszijd<strong>en</strong> van de<br />

lijn, behoud<strong>en</strong>s vrijstelling ge<strong>en</strong> bouwwerk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebouwd. De hoogspanningsverbinding<br />

is middels e<strong>en</strong> dubbelbestemming in het plan geregeld.<br />

In de berm van de weg Heierhof <strong>en</strong> Kuukv<strong>en</strong> ligt e<strong>en</strong> midd<strong>en</strong>drukgasleiding van Ess<strong>en</strong>t.<br />

Het betreft hier e<strong>en</strong> gasleiding van 100 mbar met e<strong>en</strong> diameter die varieert van 90 tot 110<br />

mm PVC CPE. Deze leiding heeft e<strong>en</strong> beschermingszone van 1 meter aan weerszijd<strong>en</strong><br />

van de leiding. De leiding met bijbehor<strong>en</strong>de beschermingszone hoeft ge<strong>en</strong> planologische<br />

56<br />

Hoofdstuk 5


escherming. Omdat het gebied reeds ontwikkeld is, <strong>en</strong> de leiding niet over private grond<strong>en</strong><br />

geleg<strong>en</strong> is, is deze dan ook niet in het bestemmingsplan vastgelegd.<br />

In het gebied Kuukv<strong>en</strong> bevindt zich e<strong>en</strong> watertransportleiding met aan weerszijd<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

planologische beschermingszone van 3 meter. Deze leiding betreft ge<strong>en</strong> hoofdwaterleiding<br />

<strong>en</strong> hoeft dus ge<strong>en</strong> planologische bescherming in het bestemmingsplan te krijg<strong>en</strong>.<br />

5.4 Geurhinder <strong>en</strong> veehouderij<strong>en</strong><br />

Wet geurhinder <strong>en</strong> veehouderij<strong>en</strong><br />

De Wet geurhinder <strong>en</strong> veehouderij<strong>en</strong> vormt het toetsingskader voor geur afkomstig van<br />

veehouderij<strong>en</strong>. De Wet geurhinder <strong>en</strong> veehouderij<strong>en</strong> (hierna Wgv g<strong>en</strong>oemd) <strong>en</strong> bijbehor<strong>en</strong>de<br />

Regeling geurhinder <strong>en</strong> veehouderij<strong>en</strong> (hierna Rgv g<strong>en</strong>oemd) zijn relevante wettelijke<br />

regeling<strong>en</strong>.<br />

De Wgv geeft norm<strong>en</strong> voor de geurbelasting die e<strong>en</strong> veehouderij mag veroorzak<strong>en</strong> op<br />

e<strong>en</strong> geurgevoelig object (bijvoorbeeld e<strong>en</strong> woning). De geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> heeft<br />

ge<strong>en</strong> geurverord<strong>en</strong>ing vastgesteld. Dit betek<strong>en</strong>t dat de geme<strong>en</strong>te aanvrag<strong>en</strong> in het kader<br />

van de Wet milieubeheer <strong>en</strong> de Wet ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing toetst aan de wettelijke norm<strong>en</strong><br />

uit de Wet geurhinder <strong>en</strong> veehouderij<strong>en</strong>. De norm<strong>en</strong> voor de voorgrondbelasting geur zijn<br />

3 OUe/m³ voor geurgevoelige object<strong>en</strong> in de bebouwde kom <strong>en</strong> 14 OUe/m³ voor geurgevoelige<br />

object<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de bebouwde kom. De geme<strong>en</strong>te heeft hiertoe in het kader van<br />

de Wet geurhinder de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van de bebouwde kom vastgesteld.<br />

De geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> ligt in e<strong>en</strong> conc<strong>en</strong>tratiegebied. Uit de vastgestelde Structuurvisie<br />

Int<strong>en</strong>sieve veehouderij <strong>en</strong> glastuinbouw buit<strong>en</strong>gebied geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> (d.d.<br />

7 december 2011) blijkt dat in het kernrandgebied van Baarlo <strong>en</strong>kele int<strong>en</strong>sieve veehouderij<strong>en</strong><br />

aanwezig (omgeving Vergelt <strong>en</strong> Tasselaar). Omdat er in de omgeving van deze<br />

veehouderij<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> nieuwe geurgevoelige ontwikkeling<strong>en</strong> gepland zijn, is e<strong>en</strong> nadere<br />

toetsing aan deze veehouderij<strong>en</strong>, danwel nader onderzoek niet aan de orde.<br />

5.5 Ecologie<br />

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet<br />

1998 <strong>en</strong> de Flora- <strong>en</strong> faunawet. Deze wett<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitwerking van<br />

de Europese Vogelrichtlijn <strong>en</strong> Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatig gebiedsbescherming<br />

plaats door middel van de ecologische hoofdstructuur (EHS), die is geïntroduceerd<br />

in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk <strong>en</strong> op provinciaal niveau in het POL<br />

is uitgewerkt.<br />

Plangebied<br />

Het plangebied is beoordeeld in relatie tot wettelijk beschermde plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun<br />

natuurlijke leefomgeving. Het onderhavige plangebied noch de directe omgeving is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

in de lijst van gebied<strong>en</strong> waarop de gebiedsbescherming van toepassing is. Er<br />

Hoofdstuk 5 57


ehoeft dan ook alle<strong>en</strong> onderzocht te word<strong>en</strong> of er wettelijk beschermde soort<strong>en</strong> (die niet<br />

op basis van de AMvB zijn vrijgesteld van de Flora- <strong>en</strong> faunawet) zijn die negatieve effect<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> ondervind<strong>en</strong> van mogelijke ruimtelijke ontwikkeling<strong>en</strong>. Het criterium om de<br />

invloed van e<strong>en</strong> handeling of activiteit op e<strong>en</strong> soort te beoordel<strong>en</strong> is dat de gunstige staat<br />

van instandhouding van de soort niet mag word<strong>en</strong> aangetast door de voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> ontwikkeling.<br />

Gebiedsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong><br />

Het plangebied is grot<strong>en</strong>deels bebouwd <strong>en</strong> verhard <strong>en</strong> is hoofdzakelijk in gebruik voor<br />

woon-, commerciële- <strong>en</strong> verkeersdoeleind<strong>en</strong>. In het plangebied bevind<strong>en</strong> zich wat betreft<br />

kleinschalig onbebouwde grond<strong>en</strong> hoofdzakelijk <strong>en</strong>kele grasveld<strong>en</strong>, hag<strong>en</strong>, bom<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

overige kleinschalige gro<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Door het gebruik van het plangebied is de<br />

kans op aanwezigheid van bijzondere plant<strong>en</strong>- of diersoort<strong>en</strong> hier beperkt. De plant<strong>en</strong>soort<strong>en</strong><br />

in deze gebied<strong>en</strong> word<strong>en</strong> thans grot<strong>en</strong>deels door de m<strong>en</strong>s gereguleerd. Voor<br />

diersoort<strong>en</strong> geldt dat hier nu reeds e<strong>en</strong> dusdanige verstoring plaatsvindt (verkeer, m<strong>en</strong>selijke<br />

activiteit<strong>en</strong>) dat het niet geschikt is als (pot<strong>en</strong>tieel) leefgebied.<br />

Grotere gro<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong> het kasteelpark, de omgeving van de Kwistbeek,<br />

Bosbeek <strong>en</strong> kasteel Scheres. De aanwezigheid van beschermde dier- <strong>en</strong>/ of plant<strong>en</strong>soort<strong>en</strong><br />

kan hier niet word<strong>en</strong> uitgeslot<strong>en</strong>.<br />

Beschermde plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> zoogdier<strong>en</strong> <strong>en</strong> broedvogels<br />

Op basis van natuurgegev<strong>en</strong>s van de provincie is het plangebied nader beoordeeld. Op<br />

de site van de provincie zijn de gegev<strong>en</strong>s van gebiedsdekk<strong>en</strong>d onderzoek van broedvogels<br />

<strong>en</strong> flora <strong>en</strong> vegetatie ontslot<strong>en</strong>. Het betreft onderzoek van de provincie Limburg in de<br />

periode 1983-2010 (flora <strong>en</strong> vegetatie 1983-2009, broedvogels 1990-2010).<br />

Van ruim 200.000 broedvogelterritoria <strong>en</strong> meer dan 400.000 plant<strong>en</strong> is het voorkom<strong>en</strong> tot<br />

op <strong>en</strong>kele meters nauwkeurig weergegev<strong>en</strong> op interactieve kaart<strong>en</strong>.<br />

Het bebouwde gebied is hierbij niet onderzocht. Uit de gegev<strong>en</strong>s blijkt wel dat in de g<strong>en</strong>oemde<br />

gebied<strong>en</strong>: kasteelpark <strong>en</strong> omgeving Kwistbeek <strong>en</strong> Bosbeek in het verled<strong>en</strong> diverse<br />

beschermde broedvogelsoort<strong>en</strong> zijn aangetroff<strong>en</strong>. Voor beschermde plant<strong>en</strong> geldt<br />

dit in mindere mate.<br />

Uit het Dass<strong>en</strong>beschermingsplan Limburg van het (voormalige) Ministerie van LNV is<br />

geblek<strong>en</strong> dat Baarlo niet is geleg<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> actueel leefgebied van de Das.<br />

Afweging<br />

Met de inwerkingtreding van de AMvB geldt e<strong>en</strong> vrijstelling van de artikel<strong>en</strong> 8 tot <strong>en</strong> met<br />

12 van de Flora- <strong>en</strong> faunawet voor algeme<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong>. Gezi<strong>en</strong> de aard van<br />

het plangebied <strong>en</strong> de geraadpleegde bronn<strong>en</strong> wordt verwacht dat hoofdzakelijk algeme<strong>en</strong><br />

voorkom<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong> (behor<strong>en</strong>de bij beschermingsniveau 1) in het plangebied voorkom<strong>en</strong>.<br />

De kans is minimaal dat andere bedreigde/ beschermde dier- <strong>en</strong>/ of plantsoort<strong>en</strong><br />

hun leefgebied in het plangebied hebb<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> dit het geval is zal dit met name de on-<br />

58<br />

Hoofdstuk 5


ebouwde grond<strong>en</strong> ter hoogte van het kasteelpark of de Kwistbeek <strong>en</strong> Bosbeek betreff<strong>en</strong>.<br />

Aangezi<strong>en</strong> voor algeme<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrijstelling van de Flora- <strong>en</strong> faunawet<br />

geldt <strong>en</strong> gecombineerd met het feit dat er middels onderhavig bestemmingsplan ge<strong>en</strong><br />

nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong> mogelijk word<strong>en</strong> gemaakt, wordt e<strong>en</strong> aanvull<strong>en</strong>d flora- <strong>en</strong> faunaonderzoek<br />

niet noodzakelijk geacht.<br />

5.6 Waterhuishouding<br />

Vanuit Rijks- <strong>en</strong> provinciaal beleid wordt steeds meer nadruk gelegd op duurzaam waterbeheer<br />

in de bebouwde omgeving. Vernieuwing in het provinciaal waterbeheer<br />

(POL2006) wordt gestalte gegev<strong>en</strong> door onder andere e<strong>en</strong> (gr<strong>en</strong>soverschrijd<strong>en</strong>de)<br />

stroomgebiedb<strong>en</strong>adering, e<strong>en</strong> brongerichte aanpak, het solidariteitsprincipe (niet afw<strong>en</strong>tel<strong>en</strong>)<br />

<strong>en</strong> het vooraf betrekk<strong>en</strong> van water bij ruimtelijke ontwikkeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> afweging<strong>en</strong>.<br />

Vertaling van het landelijk <strong>en</strong> provinciaal beleid naar geme<strong>en</strong>telijk beleid houdt op hoofdlijn<strong>en</strong><br />

het volg<strong>en</strong>de in: binn<strong>en</strong> nieuwe in- <strong>en</strong> uitbreidingsgebied<strong>en</strong> moet ‘slimmer’ <strong>en</strong> ‘creatiever’<br />

met schoon hemelwater word<strong>en</strong> omgegaan. Het principe van vasthoud<strong>en</strong> berg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> afvoer<strong>en</strong> van hemelwater is hierbij van groot belang.<br />

De k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de watersystem<strong>en</strong>, zoals die voorkom<strong>en</strong> in het plangebied (<strong>en</strong> omgeving),<br />

kunn<strong>en</strong> het beste beschrev<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> onderverdeling te mak<strong>en</strong> in de<br />

soort<strong>en</strong> van water die in het gebied aanwezig zijn. De belangrijkste zijn: bodem <strong>en</strong><br />

grondwater, oppervlaktewater, ecosysteem <strong>en</strong> afval- <strong>en</strong> hemelwater.<br />

Bodem <strong>en</strong> grondwater<br />

Op de Bodemkaart van Nederland (kaartblad 58 Oost Roermond) is de omgeving van de<br />

kern gekarteerd als Holtpodzolgrond (leemarm <strong>en</strong> zwak lemig fijn zand), Poldervaagrond<strong>en</strong><br />

(lichte zavel) <strong>en</strong> Hoge bruine <strong>en</strong>keergrond<strong>en</strong> (lemig fijn zand).<br />

Het gebied behoort overweg<strong>en</strong>d tot grondwatertrap VII. De gemiddeld hoogste grondwaterstand<br />

ligt hierbij op meer dan 80 c<strong>en</strong>timeter b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> het maaiveld. De gemiddeld<br />

laagste grondwaterstand is meer dan 120 c<strong>en</strong>timeter b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> het maaiveld geleg<strong>en</strong>.<br />

Uit de kaart<strong>en</strong> ‘Blauwe waard<strong>en</strong>’ <strong>en</strong> ‘Kristall<strong>en</strong> waard<strong>en</strong>’, behor<strong>en</strong>de bij het POL 2006, <strong>en</strong><br />

welke in 2011 zijn geactualiseerd, is af te lez<strong>en</strong> dat het plangebied niet is geleg<strong>en</strong> in infiltratie-,<br />

grondwater- of overige beschermingsgebied<strong>en</strong>.<br />

Oppervlaktewater<br />

In het plangebied is primair oppervlaktewater aanwezig in de vorm van de Kwistbeek.<br />

Deze beek betreft e<strong>en</strong> SEF-beek (beek met e<strong>en</strong> specifieke ecologische functie).<br />

In deze bek<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> natuurfunctie (onderdeel van de EHS <strong>en</strong> POG) wordt met prioriteit<br />

het hoogste ecologische kwaliteitsniveau nagestreefd via de realisatie van natuurlijke,<br />

systeemeig<strong>en</strong> process<strong>en</strong>. Aanleg van meander- <strong>en</strong> inundatiezones, opheff<strong>en</strong> van ecolo-<br />

Hoofdstuk 5 59


gische barrières (onder andere vismigratie) <strong>en</strong> natuurlijk oeverbeheer drag<strong>en</strong> bij aan het<br />

vasthoud<strong>en</strong>, berg<strong>en</strong> <strong>en</strong> vertrag<strong>en</strong> van de waterafvoer <strong>en</strong> het verminder<strong>en</strong>/ afvlakk<strong>en</strong> van<br />

piekafvoer<strong>en</strong>.<br />

T<strong>en</strong> behoeve van deze SEF-beek is in de planregels e<strong>en</strong> beschermingszone opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Aan de zuidwestzijde van Baarlo loopt ook de Bosbeek richting kasteel d’Erp. Dit betreft<br />

ge<strong>en</strong> specifieke beschermde beek. Wel geldt hier de Keur van het waterschap <strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

beschermingszone opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Ecosystem<strong>en</strong><br />

In het plangebied ligg<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> droge of natte ecosystem<strong>en</strong>.<br />

Afvalwater<br />

In het gebied is e<strong>en</strong> rioleringsstelsel aanwezig.<br />

Hemelwater<br />

Bij nieuwbouw is het beleid om honderd proc<strong>en</strong>t van het verharde oppervlak af te koppel<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het schone hemelwater te infiltrer<strong>en</strong> in de bodem. De volg<strong>en</strong>de stap is het berg<strong>en</strong><br />

van water. Pas wanneer vasthoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> berg<strong>en</strong> niet meer mogelijk is, kan gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

voor afvoer<strong>en</strong>.<br />

Als er goed kan word<strong>en</strong> geïnfiltreerd, heeft e<strong>en</strong> infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing de voorkeur. E<strong>en</strong><br />

bov<strong>en</strong>grondse infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing heeft de voorkeur bov<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ondergrondse in verband<br />

met onderhoud <strong>en</strong> beheersbaarheid van de voorzi<strong>en</strong>ing.<br />

Als de infiltratiecapaciteit van de bodem slecht is of de gemiddelde hoogste grondwaterstand<br />

zich dicht bij het maaiveld bevindt, wordt aanbevol<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> opvang van het hemelwater<br />

te realiser<strong>en</strong> die langzaam leegloopt naar het oppervlaktewater.<br />

E<strong>en</strong> infiltratie met e<strong>en</strong> overloop op het eig<strong>en</strong> terrein moet gedim<strong>en</strong>sioneerd word<strong>en</strong> op<br />

e<strong>en</strong> bui die één keer in de honderd jaar (T=100) voorkomt. In de infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing<br />

moet het hemelwater van e<strong>en</strong> bui van 84 mm kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geborg<strong>en</strong>.<br />

Indi<strong>en</strong> sprake is van e<strong>en</strong> dynamische berging moet e<strong>en</strong> dynamische buffer word<strong>en</strong> gerealiseerd<br />

die geschikt is om e<strong>en</strong> bui die éénmaal in de ti<strong>en</strong> jaar voorkomt, e<strong>en</strong> bui van<br />

50 mm (T=10), te kunn<strong>en</strong> berg<strong>en</strong>. In de dynamische buffer di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> waakhoogte van<br />

0,50 meter aanwezig te zijn. Bij e<strong>en</strong> bui van 63 mm (T=100) mag de voorzi<strong>en</strong>ing tot aan<br />

de rand gevuld zijn.<br />

Het gebruik <strong>en</strong> het overlop<strong>en</strong> van de infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing mag niet leid<strong>en</strong> tot schade aan<br />

in de nabijheid ligg<strong>en</strong>de percel<strong>en</strong>, gewass<strong>en</strong> <strong>en</strong> opstall<strong>en</strong>. Schade, direct <strong>en</strong>/ of indirect,<br />

die ev<strong>en</strong>tueel zal ontstaan is <strong>en</strong> blijft voor rek<strong>en</strong>ing van de aanvrager.<br />

Bij de berek<strong>en</strong>ing van de inhoud van de infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing mag ge<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing word<strong>en</strong><br />

gehoud<strong>en</strong> met de infiltratiecapaciteit van de bodem <strong>en</strong> de afvoercapaciteit van 1 l/sec/ha<br />

naar op<strong>en</strong> afvoer<strong>en</strong>d water.<br />

De infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing moet binn<strong>en</strong> 24 uur te zijn geledigd.<br />

60<br />

Hoofdstuk 5


Gezi<strong>en</strong> het ontbrek<strong>en</strong> van nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong> in onderhavig conserver<strong>en</strong>d bestemmingsplan<br />

is er ge<strong>en</strong> aanleiding om te voorzi<strong>en</strong> in nieuw aan te legg<strong>en</strong> infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>,<br />

met uitzondering<strong>en</strong> van de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> welke gerealiseerd di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong> in<br />

de bouwplann<strong>en</strong>, zoals besprok<strong>en</strong> in paragraaf 4.2.<br />

Binn<strong>en</strong> de bestemming ‘Gro<strong>en</strong>’ is het overig<strong>en</strong>s mogelijk waterhuishoudkundige voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>,<br />

zoals e<strong>en</strong> bergingsvijver, te realiser<strong>en</strong>.<br />

Toepassing van duurzame bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Om bodemverontreiniging te voorkom<strong>en</strong> moet het gebruik van uitlog<strong>en</strong>de bouwmaterial<strong>en</strong><br />

bij ev<strong>en</strong>tuele bouwplann<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>. Uitlog<strong>en</strong>de bouwmaterial<strong>en</strong> zijn koper,<br />

zink, bitum<strong>en</strong> <strong>en</strong> lood. Alternatiev<strong>en</strong> zijn ruimschoots voorhand<strong>en</strong>.<br />

Overleg waterbeheerder<br />

E<strong>en</strong> belangrijk instrum<strong>en</strong>t bij de uitvoering van het waterbeleid is de Watertoets. Het toepass<strong>en</strong><br />

van de Watertoets bij ruimtelijke ingrep<strong>en</strong> is verplicht <strong>en</strong> heeft als uitgangspunt<br />

dat de situatie voor het watersysteem door de ruimtelijke ingreep niet mag verslechter<strong>en</strong><br />

(stand-still-beginsel). Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> wordt er bij de toepassing van de Watertoets naar gestreefd<br />

de kans<strong>en</strong> om bestaande ongew<strong>en</strong>ste situaties te verbeter<strong>en</strong>, zoveel mogelijk te<br />

b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong>.<br />

Het ontwerp-bestemmingsplan is in het kader van e<strong>en</strong> vooroverleg aan het Watertoetsloket<br />

voorgelegd. Het wateradvies wordt met Waterschap <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong>vallei, Provincie<br />

Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg <strong>en</strong> Rijkswaterstaat afgestemd wanneer er sprake is<br />

van e<strong>en</strong> direct belang. Voorbeeld<strong>en</strong> hiervan zijn grondwaterbeschermingsgebied<strong>en</strong>, het<br />

rivierbed van de <strong>Maas</strong>, transportriol<strong>en</strong>, waterkering<strong>en</strong> <strong>en</strong> watergang<strong>en</strong>. Wanneer er ge<strong>en</strong><br />

sprake is van e<strong>en</strong> direct belang, mog<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> relatief kleine plann<strong>en</strong> zelf toets<strong>en</strong><br />

aan het waterbeleid. Hieraan is e<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>gr<strong>en</strong>s gesteld van 2.000 m2 totaal verhard<br />

oppervlak<br />

In de ‘Nota vooroverleg & inspraak voorontwerp bestemmingsplan Kern Baarlo’ is aangegev<strong>en</strong><br />

welke opmerking<strong>en</strong> door het waterschap zijn gemaakt <strong>en</strong> welke aanpassing<strong>en</strong> in<br />

het bestemmingsplan zijn doorgevoerd.<br />

5.7 Archeologie <strong>en</strong> cultuurhistorie<br />

Archeologie<br />

Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>zorg (Wamz)<br />

per 1 september 2007 is de geme<strong>en</strong>te verantwoordelijk voor het archeologiebeleid <strong>en</strong><br />

heeft de provincie zich hiervan teruggetrokk<strong>en</strong>. De geme<strong>en</strong>te <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> heeft dan<br />

ook stapp<strong>en</strong> ondernom<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> archeologiebeleid op te zett<strong>en</strong>. Op 28 juni 2011<br />

heeft de geme<strong>en</strong>teraad van <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> het geme<strong>en</strong>telijke archeologiebeleid <strong>en</strong> de<br />

beleidskaart archeologie vastgesteld.<br />

Hoofdstuk 5 61


In de Wet op de Archeologische Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>zorg is e<strong>en</strong> raamwerk gegev<strong>en</strong> dat regelt<br />

hoe Rijk, provincies <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> om moet<strong>en</strong> gaan met het aspect archeologie in ruimtelijke<br />

plann<strong>en</strong>. De uitgangspunt<strong>en</strong> van de Wet op de Archeologische Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>zorg<br />

zijn als volgt:<br />

• de archeologische waard<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> zoveel mogelijk in de bodem te word<strong>en</strong> bewaard;<br />

• er di<strong>en</strong>t vroeg in het proces van de ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing al rek<strong>en</strong>ing te word<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong><br />

met het aspect archeologie.<br />

Er word<strong>en</strong> e<strong>en</strong> 7-tal waard<strong>en</strong> archeologie onderscheid<strong>en</strong>, categorie 1 k<strong>en</strong>t de hoogste<br />

verwachtingswaarde <strong>en</strong> categorie 7 de laagste verwachtingswaarde. De verwachtingswaarde<br />

geeft op basis van de verstoringsoppervlakte <strong>en</strong> de verstoringsdiepte aan of er<br />

e<strong>en</strong> onderzoeksplicht geldt.<br />

De onderzoeksplicht bestaat in hoofdzaak uit veldwerkzaamhed<strong>en</strong> (bureauonderzoek is<br />

grot<strong>en</strong>deels verricht bij het opstell<strong>en</strong> van de waard<strong>en</strong>- <strong>en</strong> verwachting<strong>en</strong>kaart) om te bepal<strong>en</strong><br />

of er archeologische waard<strong>en</strong> in de bodem aanwezig zijn.<br />

Op basis van de resultat<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele maatregel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong> om mogelijke<br />

archeologische waard<strong>en</strong> veilig te stell<strong>en</strong>. Dit kan nog leid<strong>en</strong> tot archeologievri<strong>en</strong>delijke<br />

bouwwijze dan wel proefsleuv<strong>en</strong>onderzoek (al dan niet gevolgd door e<strong>en</strong> opgraving).<br />

Daar waar e<strong>en</strong> lage verwachting geldt, is verder ge<strong>en</strong> archeologisch onderzoek nodig. In<br />

de andere verwachtingsgebied<strong>en</strong> moet, indi<strong>en</strong> de grond dieper dan 40 cm wordt verstoord,<br />

mogelijk archeologisch onderzoek word<strong>en</strong> uitgevoerd.<br />

62<br />

Hoofdstuk 5


Afbeelding 7. Uitsnede archeologische beleidskaart<br />

Hoofdstuk 5 63


Voor de kern Baarlo (oostzijde Napoleonsbaan) geldt overweg<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> lage of onbek<strong>en</strong>de<br />

archeologische verwachtingswaarde. In de oorspronkelijke historische kern geldt e<strong>en</strong><br />

‘Waarde-Archeologie 2’ <strong>en</strong> ‘Waarde-Archeologie 3’. Voor deze waard<strong>en</strong> geldt, onder<br />

voorwaard<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> onderzoeksplicht bij plann<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> oppervlakte groter dan respectievelijk<br />

100 <strong>en</strong> 250 m². De omgeving van de Bong <strong>en</strong> het Kuukv<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> hoge<br />

archeologische verwachtingswaarde (‘Waarde-Archeologie 4’). In deze gebied<strong>en</strong> geldt<br />

ook e<strong>en</strong> ondergr<strong>en</strong>s van 250 m².<br />

De verschill<strong>en</strong>de waardevolle pand<strong>en</strong> zijn afzonderlijk aangeduid als ‘boerderij’ (puntlocatie<br />

met daaromhe<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zeer hoge archeologische waarde ‘Waarde-Archeologie 2’).<br />

Uit archeologische vondst<strong>en</strong> is geblek<strong>en</strong> dat Baarlo al e<strong>en</strong> lange geschied<strong>en</strong>is k<strong>en</strong>t. Zo is<br />

aangetoond dat er t<strong>en</strong> west<strong>en</strong> van het dorp e<strong>en</strong> oude nederzetting heeft bestaan uit het<br />

st<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> ijzer<strong>en</strong> tijdperk. E<strong>en</strong> belangrijke Romeinse heerbaan lag aan de westzijde van<br />

het dorp. Deze kwam uit de richting van Cuijck <strong>en</strong> liep langs de <strong>Maas</strong>dorp<strong>en</strong> Blerick, Heel<br />

<strong>en</strong> <strong>Maas</strong>eik naar <strong>Maas</strong>tricht. Ook in Baarlo hebb<strong>en</strong> de Romein<strong>en</strong> spor<strong>en</strong> achtergelat<strong>en</strong>.<br />

Zo werd<strong>en</strong> in de nabijheid van de kerk <strong>en</strong> t<strong>en</strong> zuidwest<strong>en</strong> van het dorp Romeinse vondst<strong>en</strong><br />

gedaan. Er werd<strong>en</strong> onder meer twee Epona beeldjes <strong>en</strong> <strong>en</strong>kele urn<strong>en</strong> gevond<strong>en</strong>.<br />

Tijd<strong>en</strong>s de sloop van de oude parochiekerk (1875) trof m<strong>en</strong> ter hoogte van het koor fundam<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

aan van kwarts-silicat<strong>en</strong>. Deze zoud<strong>en</strong> van Romeinse oorsprong zijn. In 1955<br />

werd e<strong>en</strong> opmerkelijke vondst gedaan aan de noordzijde van de kerk. Het betrof de<br />

vondst van eik<strong>en</strong>hout<strong>en</strong> heipal<strong>en</strong> <strong>en</strong> dakpann<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s van Romeinse oorsprong.<br />

Cultuurhistorie<br />

Vanaf de 8 e eeuw raakte het <strong>Maas</strong>dal weer bevolkt waarbij sprake was van e<strong>en</strong> verspreid<br />

vestigingsgebied. De nederzetting Baarlo, op de gr<strong>en</strong>s van het hoge dekzand <strong>en</strong> het lage<br />

<strong>Maas</strong>dal, kreeg definitief vorm <strong>en</strong> werd e<strong>en</strong> kerspel (geme<strong>en</strong>schap rond e<strong>en</strong> kerk). De<br />

kleinere nederzetting<strong>en</strong> Soeterbeek <strong>en</strong> Bong, geleg<strong>en</strong> t<strong>en</strong> west<strong>en</strong> van het dorp, werd<strong>en</strong><br />

Baarlose buurtschapp<strong>en</strong>.<br />

Omdat niet vaststaat wanneer de bouw van Huys <strong>en</strong> de Borch (nu kasteel d'Erp) daadwerkelijk<br />

heeft plaatsgehad is het niet mogelijk om de relatie vast te stell<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de<br />

oude nederzetting <strong>en</strong> het kasteel. De nederzetting is slechts op e<strong>en</strong> korte afstand geleg<strong>en</strong><br />

van Huys <strong>en</strong> de Borch <strong>en</strong> vormt ge<strong>en</strong> direct onderdeel van de versterking. Mogelijk<br />

heeft de bouw van de versterking wel bijgedrag<strong>en</strong> aan de definitieve locatie van de nederzetting<br />

Baarlo.<br />

De meest in het oog spring<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong> aan de oostzijde van de Markt zijn de<br />

Sprunk, de watermol<strong>en</strong> <strong>en</strong> kasteel d'Erp. Ook de Sint-Petrus parochiekerk bepaalt reeds<br />

meer dan 50 jaar het dorpsgezicht.<br />

Baarlo k<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> eeuw<strong>en</strong>oude oversteek over de <strong>Maas</strong> (geleg<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> onderhavig plangebied).<br />

Deze zou reeds in de 14 e eeuw hebb<strong>en</strong> bestaan. De her<strong>en</strong> van Kessel, de her<strong>en</strong><br />

van de Holtmühle <strong>en</strong> daarna de her<strong>en</strong> van de Berckt war<strong>en</strong> de bezitters van het veerrecht.<br />

Het pontje werd verpacht aan particulier<strong>en</strong>. Zij war<strong>en</strong> verantwoordelijk voor het<br />

onderhoud van het veer, het veilig overzett<strong>en</strong> van person<strong>en</strong>, dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> goeder<strong>en</strong>, het<br />

64<br />

Hoofdstuk 5


schoonhoud<strong>en</strong> van de veerstoep<strong>en</strong> na hoogwater <strong>en</strong> het veilig aanlegg<strong>en</strong> van het vaartuig.<br />

Het pontje had e<strong>en</strong> lokaal <strong>en</strong> regionaal belang als schakel in de handelsverbinding<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> het land van Gelre <strong>en</strong> Gulick. Tijd<strong>en</strong>s oorlogsvoering<strong>en</strong> speelde het e<strong>en</strong> belangrijke<br />

rol bij het overzett<strong>en</strong> van troep<strong>en</strong> <strong>en</strong> materieel. Ook de postdi<strong>en</strong>st die e<strong>en</strong><br />

hoofdkantoor in Tegel<strong>en</strong> had was aangewez<strong>en</strong> op het veer.<br />

Cultuurhistorische Waard<strong>en</strong>kaart Limburg<br />

De provincie Limburg heeft de Cultuurhistorische Waard<strong>en</strong>kaart Limburg opgesteld. Hierop<br />

zijn onderwerp<strong>en</strong> met betrekking tot archeologie, bouwkunde <strong>en</strong> historische geografie<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

De gegev<strong>en</strong>s over archeologie zijn onderverdeeld in:<br />

• Archeologische monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Deze bevatt<strong>en</strong> de rijksmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de te bescherm<strong>en</strong><br />

archeologische monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> terrein<strong>en</strong>, die van hoge archeologische waarde<br />

of betek<strong>en</strong>is zijn.<br />

• Gr<strong>en</strong>s Via Belgica. Deze gr<strong>en</strong>s geeft globaal de breedte aan waar het tracé van deze<br />

Romeinse weg is aangelegd.<br />

• Historische dorpskern<strong>en</strong>. Dit bevat de bescherm<strong>en</strong>de dorpsgezicht<strong>en</strong> <strong>en</strong> historische<br />

buit<strong>en</strong>plaats<strong>en</strong>.<br />

• IKAW (indicatieve archeologische waard<strong>en</strong>). Deze archeologische verwachtingskaart<br />

geeft e<strong>en</strong> gebiedsindeling in drie categorieën, op basis van de verwachting van archeologische<br />

vondst<strong>en</strong> (gebied<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> lage, midd<strong>en</strong>, danwel e<strong>en</strong> hoge archeologische<br />

verwachting).<br />

De bouwkundige gegev<strong>en</strong>s zijn onderverdeeld in kapell<strong>en</strong>, kruis<strong>en</strong>, beeld<strong>en</strong>, beschermde<br />

dorpsgezicht<strong>en</strong>, monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, Rijksmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> het Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> inv<strong>en</strong>tarisatie project.<br />

De gegev<strong>en</strong>s over het bouwkundige erfgoed zijn in de Cultuur Historische Waard<strong>en</strong>kaart<br />

aangegev<strong>en</strong> voor zover bek<strong>en</strong>d, het betreft hier de bescherm<strong>en</strong>de indicators als:<br />

jaargang, typologie, architectuurstijl, karakteristiek, auth<strong>en</strong>tiek <strong>en</strong> plaatselijke k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>.<br />

Wat betreft historische geografie zijn de volg<strong>en</strong>de gegev<strong>en</strong>s opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>: cultuurhistorische<br />

elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, cultuurhistorisch landschap, gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> brede strok<strong>en</strong>, geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> 1860,<br />

groeves <strong>en</strong> nederzetting<strong>en</strong>. Het gaat hier om de nog aanwezige historische elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in<br />

het landschap, zoals oude weg<strong>en</strong>, oude verkavelingpatron<strong>en</strong> <strong>en</strong> oude akkergr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>,<br />

bouwwerk<strong>en</strong> zoals vestingwerk<strong>en</strong>, groeves, watermol<strong>en</strong>s, kastel<strong>en</strong> of rest<strong>en</strong> van kastel<strong>en</strong>.<br />

De historische landschapp<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> overzicht van de omvang van de sted<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

dorp<strong>en</strong> in de periode 1806-1840, <strong>en</strong> geeft tev<strong>en</strong>s aan welke gebied<strong>en</strong> to<strong>en</strong> ontgonn<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

in gebruik g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> war<strong>en</strong>. Ook is aangegev<strong>en</strong> welke gebied<strong>en</strong> in de periode 1840-1890<br />

ontgonn<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> welke gebied<strong>en</strong> na 1890 ontgonn<strong>en</strong> zijn (de oude <strong>en</strong> jonge cultuurlandschapp<strong>en</strong>).<br />

Voor het plangebied geldt dat aangegev<strong>en</strong> waard<strong>en</strong> op de Cultuurhistorische Waard<strong>en</strong>kaart<br />

Limburg hoofdzakelijk betrekking hebb<strong>en</strong> op bestaande historische routes <strong>en</strong> aanwezige<br />

monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. In de volg<strong>en</strong>de paragraf<strong>en</strong> word<strong>en</strong> nader ingegaan op de in het<br />

plangebied aanwezige monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bescherming hiervan in onderhavig bestem-<br />

Hoofdstuk 5 65


mingsplan. Wat betreft de historische routes geldt dat deze, voor zover nog aanwezig,<br />

ongewijzigd blijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat bestaande weg<strong>en</strong> als zodanig bestemd zijn.<br />

Overige onderdel<strong>en</strong> uit de kaart, zoals bijvoorbeeld de aangegev<strong>en</strong> wegkruiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet<br />

beschermde landschapstyp<strong>en</strong>, behoev<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> specifieke regeling of waardering in het<br />

bestemmingsplan.<br />

Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

In Baarlo zijn, zoals reeds aangegev<strong>en</strong>, verschill<strong>en</strong>de kastel<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>plaats<strong>en</strong> geleg<strong>en</strong>.<br />

In Baarlo zijn 15 in het Rijksmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>register geregistreerde object<strong>en</strong> aanwezig.<br />

Object Oorspronkelijke functie Bouwjaar Locatie<br />

Wegkruis met hout<strong>en</strong> Ged<strong>en</strong>ktek<strong>en</strong> ca. 1700 Bong<br />

corpus<br />

Kasteel De Berckt Kasteel, buit<strong>en</strong>plaats 13 e eeuw de Berckt 1<br />

Kasteel d'Erp, ook g<strong>en</strong>aamd<br />

Kasteel, buit<strong>en</strong>plaats 18 e -19 e eeuw Baron van Erplaan<br />

De Borcht<br />

Hoeve, bestaande uit drie Boerderij 17 e eeuw Baron van Erplaan<br />

vleugels om e<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>plaats,<br />

waarvan zuidelijke<br />

eindigt in e<strong>en</strong> poortpaviljo<strong>en</strong><br />

Mol<strong>en</strong> van Baarlo, watermol<strong>en</strong>,<br />

Industrie- <strong>en</strong> poldermol<strong>en</strong> 18 e eeuw Baron van Erplaan<br />

gebouwtje, met<br />

mansardedak<br />

Wegkruis; gietijzer<strong>en</strong> Ged<strong>en</strong>ktek<strong>en</strong> ca. 1860 Heuvel bij 1<br />

corpus<br />

St. Annakapel Kapel 18 e eeuw Hoogstraat teg<strong>en</strong>over 34<br />

Zev<strong>en</strong> oude grafst<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> Onderdel<strong>en</strong> kerk Markt 1<br />

zev<strong>en</strong> oude grafkruis<strong>en</strong> in<br />

de St. Petruskerk<br />

Wasplaats, bek<strong>en</strong>d als ‘de Straatmeubilair 19 e eeuw Baron van Erplaan<br />

Sprunk’<br />

St. Antoniuskapel; zeszijdig<br />

Kapel 18 e eeuw Mol<strong>en</strong>berg bij 12<br />

gebouwtje, met hoek-<br />

lis<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> korfboogingang.<br />

Gepleisterd<br />

Kasteel De Raay Kasteel, buit<strong>en</strong>plaats 18 e eeuw Napoleonsbaan Zuid 26<br />

(hoofdgebouw)<br />

17 e -18 e eeuw<br />

(twee bijgebouw<strong>en</strong>)<br />

Huis Roffaert Boerderij eerste helft de Roffart 5<br />

66<br />

Hoofdstuk 5


Wegkruis bij Huis Roffaert<br />

met hout<strong>en</strong> corpus<br />

Huis met zadeldak tuss<strong>en</strong><br />

topgevels met vlechting<strong>en</strong>.<br />

Tuinmuur met poortje<br />

Vrijstaand woonhuis gebouwd<br />

in e<strong>en</strong> ambachtelijk-<br />

traditionele bouwtrant<br />

met <strong>en</strong>kele elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uit<br />

de neo-gotiek<br />

17 e eeuw<br />

Ged<strong>en</strong>ktek<strong>en</strong> ca. 1700 de Roffart<br />

Woonhuis<br />

(ankerjaartal) Vergelt 1A<br />

1786<br />

Woonhuis ca. 1870 Grotestraat 36<br />

Tabel 11. Overzicht van inschrijving<strong>en</strong> in het Rijksmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>register Baarlo<br />

Verder zijn in het plangebied diverse gebouw<strong>en</strong> aangewez<strong>en</strong> als MIP-object (Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

Inv<strong>en</strong>tarisatie Project). Dit is e<strong>en</strong> landelijk Nederlands project dat tuss<strong>en</strong> 1986 <strong>en</strong><br />

1995 werd uitgevoerd. Doel van het project was om per geme<strong>en</strong>te de waardevolle gebouw<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> andere object<strong>en</strong> in woord <strong>en</strong> beeld te beschrijv<strong>en</strong>, zodat er meer zicht kwam<br />

op monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>zorg <strong>en</strong> cultuurgeschied<strong>en</strong>is. Hierbij werd aan ieder gebouw e<strong>en</strong> waardering<br />

gegev<strong>en</strong>. Eén ster betek<strong>en</strong>t van lokaal belang, twee sterr<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>t van regionaal<br />

belang <strong>en</strong> drie sterr<strong>en</strong> van nationaal belang.<br />

Deze object<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> verder ge<strong>en</strong> juridische bescherming.<br />

Enkele monum<strong>en</strong>tale bouwwerk<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het plangebied word<strong>en</strong> hierna nader omschrev<strong>en</strong>.<br />

Kasteel d’Erp<br />

Oorspronkelijk werd dit kasteel Huys Baerlo of kasteel De Borcht g<strong>en</strong>oemd. De naam<br />

d'Erp is ontle<strong>en</strong>d aan de laatste adellijke familie die het kasteel bewoonde.<br />

Het kasteel is oorspronkelijk e<strong>en</strong> oude burcht die rond 1200 gebouwd is.<br />

De burcht (de Borcht) werd als eerste bewoond door Gerard van Baerle.<br />

Het versterkte ‘Huys’ werd in 1388 verkocht aan Jacob van Montfort.<br />

Na de familie van Eyll zijn de families van Bier<strong>en</strong>s <strong>en</strong> van Erp de belangrijkste bezitters<br />

geweest. De laatste adellijke bewoners van de familie van Erp verliet<strong>en</strong> in 1914 het kasteel,<br />

maar hield<strong>en</strong> het wel in eig<strong>en</strong>dom. In 1961 kocht de voormalige geme<strong>en</strong>te <strong>Maas</strong>bree<br />

het sterk vervall<strong>en</strong> kasteel. In 1974 werd het gebouw volledig gerestaureerd door de<br />

voormalige geme<strong>en</strong>te <strong>Maas</strong>bree.<br />

Tot het kasteel behoorde vroeger de Mol<strong>en</strong> van Baarlo. Dit is e<strong>en</strong> watermol<strong>en</strong> die in 1977<br />

is gerestaureerd <strong>en</strong> weer maalvaardig is <strong>en</strong> regelmatig draai<strong>en</strong>d te zi<strong>en</strong> is.<br />

Kasteel d’Erp heeft e<strong>en</strong> bewog<strong>en</strong> geschied<strong>en</strong>is gehad met onder andere belegering<strong>en</strong><br />

door Willem van Oranje <strong>en</strong> zijn zoon Frederik H<strong>en</strong>drik. In 1543 bezoekt Karel V het kas-<br />

Hoofdstuk 5 67


teel <strong>en</strong> in 1572 plunder<strong>en</strong> de Geuz<strong>en</strong> de vesting <strong>en</strong> stek<strong>en</strong> deze 5 jaar later in brand.<br />

Het kasteel wordt nu particulier bewoond. Voorhe<strong>en</strong> was e<strong>en</strong> deel van het gebouw in<br />

gebruik als ambtswoning van de burgemeester van <strong>Maas</strong>bree. In het andere gedeelte<br />

was e<strong>en</strong> expositieruimte waar regelmatig t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>.<br />

Foto 27. Kasteel d’Erp<br />

Kasteel Scheres (d'Olne)<br />

In 1860 werd kasteel Scheres gebouwd voor de baron d'Olne. Vanaf 1930 woonde bonvivant<br />

Baron Max de Weichs de W<strong>en</strong>ne op het kasteel, maar na de oorlog moest hij het<br />

kasteel verkop<strong>en</strong> aan huisarts Scheijmans. Het kasteel wordt sinds 1962 bewoond door<br />

de in 2009 overled<strong>en</strong> Amerikaanse kunst<strong>en</strong>aar Shinkichi Tajiri <strong>en</strong> is niet op<strong>en</strong> voor bezichtiging.<br />

Wasplaats de Sprunk<br />

Sprunk betek<strong>en</strong>t (water)sprong, dat wil zegg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> spontane bron.<br />

Wanneer het eerste bouwwerk van de Sprunk werd gebouwd is niet bek<strong>en</strong>d. Het huidige<br />

bouwwerk dateert uit 1870. Later is er e<strong>en</strong> overkapping overhe<strong>en</strong> gebouwd, ook hiervan<br />

is het eerste bouwjaar niet bek<strong>en</strong>d. Vermoedelijk is de huidige overkapping gebouwd in<br />

de 19 e eeuw.<br />

68<br />

Hoofdstuk 5


In het verre verled<strong>en</strong> kond<strong>en</strong> de inwoners van Baarlo bij diverse waterbronn<strong>en</strong> water<br />

krijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> in de winter was er altijd strom<strong>en</strong>d water. In het bassin van de Sprunk wordt<br />

het water opgevang<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> overloop naar de Kwistbeek. Vanaf het begin van de 19 e<br />

eeuw kreeg de Sprunk de functie van dorpswasplaats, met er omhe<strong>en</strong> de bleek, e<strong>en</strong><br />

grasveld om het wasgoed te blek<strong>en</strong>.<br />

Om de wasplaats (de Sprunk) te bescherm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> onder andere stof afkomstig van de<br />

boer<strong>en</strong>karr<strong>en</strong> op de zandweg die graan naar de nabij geleg<strong>en</strong> watermol<strong>en</strong> bracht<strong>en</strong>,<br />

werd e<strong>en</strong> overkapping over de wasplaats gebouwd. Deze overkapping werd ook gebouwd<br />

bov<strong>en</strong> de staanplaats<strong>en</strong> van de wass<strong>en</strong>de vrouw<strong>en</strong>, zodat ze bij reg<strong>en</strong>weer droog<br />

stond<strong>en</strong>.<br />

Tot begin jar<strong>en</strong> vijftig van de afgelop<strong>en</strong> eeuw werd er nog sporadisch gewass<strong>en</strong>. Daarna<br />

was elk huis in de Baarlose dorpskom aangeslot<strong>en</strong> op de waterleiding.<br />

Watermol<strong>en</strong><br />

Van de watermol<strong>en</strong> is ge<strong>en</strong> naam bek<strong>en</strong>d. Hij wordt in de volksmond de mol<strong>en</strong> van Baarlo<br />

g<strong>en</strong>oemd. Van de mol<strong>en</strong> wordt het eerst melding gemaakt in 1326. Het huidige gebouw<br />

dateert echter uit het begin van de 17 e eeuw <strong>en</strong> is waarschijnlijk gebouwd door<br />

Sybert III van Eyll.<br />

Van de watermol<strong>en</strong> is voor 1900 weinig bek<strong>en</strong>d. Vanaf 1900 deed ze echter di<strong>en</strong>st als<br />

graanmol<strong>en</strong>. Hiertoe werd het waterrad verwijderd <strong>en</strong> vervang<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> Girard-turbine,<br />

waarvoor e<strong>en</strong> aanbouw werd gemaakt. In 1914 werd e<strong>en</strong> b<strong>en</strong>zinemotor als hulpmotor<br />

bijgeplaatst, die na het uitbrek<strong>en</strong> van de Eerste Wereldoorlog tot zuiggasmotor werd omgebouwd.<br />

In 1930 werd de motor vervang<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> oude scheepsmotor <strong>en</strong> in 1935<br />

werd omgeschakeld naar e<strong>en</strong> elektrisch maalbedrijf met e<strong>en</strong> hamermol<strong>en</strong>.<br />

Tot 1960 was de mol<strong>en</strong> in bedrijf als watermol<strong>en</strong>. Zij behoort tot de categorie onderslagmol<strong>en</strong>s.<br />

Omdat het peil in de Kwistbeek nogal varieerde <strong>en</strong> de mol<strong>en</strong> vaak te weinig water<br />

had om te mal<strong>en</strong>, liet de eig<strong>en</strong>aar in het midd<strong>en</strong> van de neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw e<strong>en</strong> standaardmol<strong>en</strong><br />

bouw<strong>en</strong>, waarin de mol<strong>en</strong>st<strong>en</strong><strong>en</strong> van de watermol<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gelegd. Deze<br />

standaardmol<strong>en</strong> is tijd<strong>en</strong>s de terugtrekking van de Duitse troep<strong>en</strong> in 1944 opgeblaz<strong>en</strong>.<br />

Hierna werd de mol<strong>en</strong> weer als watermol<strong>en</strong> herbouwd.<br />

De mol<strong>en</strong> behoorde toe aan het ‘Huys Baerlo’ (kasteel d'Erp) <strong>en</strong> ligt op <strong>en</strong>kele meters<br />

afstand van de wasplaats. Stroomafwaarts, in de Vergelt, stond eerst nog e<strong>en</strong> tweede<br />

watermol<strong>en</strong>.<br />

Na aankoop door de voormalige geme<strong>en</strong>te <strong>Maas</strong>bree werd de mol<strong>en</strong> in 1976 gerestaureerd.<br />

De verschill<strong>en</strong>de Rijksmonum<strong>en</strong>tale gebouw<strong>en</strong> welke in het plangebied zijn geleg<strong>en</strong>, zijn<br />

op de verbeelding aangegev<strong>en</strong>. Voor deze bebouwing is e<strong>en</strong> beschermde regeling opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Op deze locaties mag slechts word<strong>en</strong> gebouwd indi<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor zover dit nodig is<br />

voor het behoud <strong>en</strong>/ of herstel van de bestaande bebouwing, met di<strong>en</strong> verstande dat:<br />

• bebouwing mogelijk is kracht<strong>en</strong>s de onderligg<strong>en</strong>de bestemming;<br />

• ge<strong>en</strong> wez<strong>en</strong>lijke verandering<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangebracht in het sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

beeld, bepaald door kapvorm, hoogtemat<strong>en</strong>, gevel- <strong>en</strong> raamindeling.<br />

Hoofdstuk 5 69


Dit geldt uiteraard niet voor normale onderhoudswerkzaamhed<strong>en</strong>.<br />

Voor Rijksmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ook de wettelijke regeling conform de Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>wet<br />

1988.<br />

5.8 Verkeer <strong>en</strong> parker<strong>en</strong><br />

Infrastructuur <strong>en</strong> ontsluiting<br />

Baarlo ligt aan de N273, de oude Napoleonsbaan van Blerick, via Heel naar <strong>Maas</strong>eik <strong>en</strong><br />

ligt daarmee goed ontslot<strong>en</strong> op het landelijke weg<strong>en</strong>net, met de A67 <strong>en</strong> de A73 t<strong>en</strong><br />

noordoost<strong>en</strong> van de kern.<br />

De belangrijkste ontsluiting van Baarlo op de N273 is via de kruising N273-Grotestraat-<br />

Bong. De Grotestraat-verl<strong>en</strong>gde Markstraat <strong>en</strong> de Hoogstraat-verl<strong>en</strong>gde Helling vorm<strong>en</strong><br />

de belangrijkste ontsluitingsweg<strong>en</strong> van de dorpskern.<br />

In de zuidelijk geleg<strong>en</strong> uitbreidingswijk<strong>en</strong> vormt de Diep<strong>en</strong>broeklaan e<strong>en</strong> van de hoofdontsluitingsweg<strong>en</strong><br />

op de N273. De Kasteellaan vormt, in combinatie met de Diep<strong>en</strong>broeklaan<br />

e<strong>en</strong> zuidelijke ‘randweg’ welke het buit<strong>en</strong>gebied van Baarlo snel op de N273 ontsluit.<br />

Baarlo is aangeslot<strong>en</strong> op buslijn 77 van vervoersmaatschappij Veolia.<br />

Parkeernorm<strong>en</strong><br />

Hoeveel parkeerplaats<strong>en</strong> nodig zijn voor bepaalde functies, is vastgelegd in algem<strong>en</strong>e<br />

norm<strong>en</strong>.<br />

Bij nieuwbouw <strong>en</strong> bij herstructurering van bestaande functies di<strong>en</strong>t de geld<strong>en</strong>de parkeernorm<br />

'op eig<strong>en</strong> erf' toegepast te word<strong>en</strong>. De geme<strong>en</strong>te sluit hiertoe aan bij de meest rec<strong>en</strong>te<br />

landelijke parkeernorm<strong>en</strong> (de geld<strong>en</strong>de CROW-publicatie ‘Parkeerk<strong>en</strong>cijfers – Basis<br />

voor e<strong>en</strong> parkeernormering’). Maatwerk <strong>en</strong> lokale interpretatie is gelet op specifieke<br />

omstandighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> aspect<strong>en</strong> als dubbelgebruik/ aanwezigheidsperc<strong>en</strong>tages soms nodig/<br />

mogelijk.<br />

Voor woning<strong>en</strong> wordt normaal gesprok<strong>en</strong> uitgegaan van e<strong>en</strong> parkeernorm 1,7 – 2,2 parkeerplaats<strong>en</strong><br />

per woning, parker<strong>en</strong> op eig<strong>en</strong> terrein telt daarbij als 0,8 parkeerplaats.<br />

Bij uitbreiding c.q. inbreiding van winkelgebied<strong>en</strong>, bedrijv<strong>en</strong>terrein<strong>en</strong> <strong>en</strong>/ of bedrijv<strong>en</strong> is<br />

parker<strong>en</strong> altijd maatwerk op basis van de CROW-norm<strong>en</strong>.<br />

Nabij <strong>en</strong>kele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (sporthal, basisschol<strong>en</strong>, Aldi) zijn <strong>en</strong>kele grotere parkeervoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

aanwezig. Voor het overige, ook in de ‘winkelstrat<strong>en</strong>’, is met name sprake van<br />

langsparkeerplaats<strong>en</strong>.<br />

Voor onderhavig conserver<strong>en</strong>d bestemmingsplan geldt dat het uitvoer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> nadere<br />

parkeerberek<strong>en</strong>ing niet aan de orde is, omdat uitsluit<strong>en</strong>d de bestaande situatie opnieuw<br />

wordt vastgelegd. Wat betreft de in paragraaf 4.2 g<strong>en</strong>oemde plann<strong>en</strong>, geldt dat deze<br />

getoetst zijn <strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan de geme<strong>en</strong>telijke parkeernorm<strong>en</strong>.<br />

70<br />

Hoofdstuk 5


6. JURIDISCHE ASPECTEN<br />

6.1 Planstukk<strong>en</strong><br />

Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de SVBP 2008 alsmede de nieuwe Wet ruimtelijke<br />

ord<strong>en</strong>ing (Wro), het nieuwe Besluit ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing (Bro), de Wet algem<strong>en</strong>e<br />

bepaling<strong>en</strong> omgevingsrecht (Wabo) <strong>en</strong> het Besluit omgevingsrecht (Bor).<br />

Het bestemmingsplan ‘Kern Baarlo’ is vervat in e<strong>en</strong> verbeelding (bestaande uit <strong>en</strong>kele<br />

analoge deelkaart<strong>en</strong>), regels <strong>en</strong> toelichting.<br />

6.2 <strong>Toelichting</strong> op de verbeelding<br />

De analoge verbeelding is getek<strong>en</strong>d op e<strong>en</strong> bijgewerkte <strong>en</strong> digitale kadastrale ondergrond,<br />

schaal 1:1000. Op de analoge verbeelding wordt door middel van matrices per<br />

bestemming specifieke informatie weergegev<strong>en</strong>, zoals de maximale goot- <strong>en</strong> bouwhoogte<br />

<strong>en</strong> het toegestane aantal woone<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>.<br />

6.3 <strong>Toelichting</strong> op de regels<br />

Bij het opstell<strong>en</strong> van de regels is uitgegaan van het rapport Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlann<strong>en</strong><br />

2008 (SVBP 2008), de Handreiking Ruimtelijke plann<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te<br />

<strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong> <strong>en</strong> de Standaardregels bestemmingsplann<strong>en</strong> kern<strong>en</strong> (mei 2011).<br />

De regels zijn verdeeld in 4 hoofdstukk<strong>en</strong>, te wet<strong>en</strong>:<br />

Hoofdstuk 1:<br />

Hoofdstuk 2:<br />

Hoofdstuk 3:<br />

Hoofdstuk 4:<br />

Inleid<strong>en</strong>de regels met daarin de begripp<strong>en</strong> <strong>en</strong> de wijze van met<strong>en</strong>;<br />

Bestemmingsregels. Hierin word<strong>en</strong> de regels voor de op de verbeelding<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> bestemming<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>;<br />

Algem<strong>en</strong>e regels, waaronder zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> de anti-dubbeltelregel,<br />

algem<strong>en</strong>e bouwregels <strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e wijzigings- <strong>en</strong> procedureregels;<br />

Overgangs- <strong>en</strong> slotregels, waarin het overgangsrecht <strong>en</strong> de slotregel zijn<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Het belangrijkste doel van de planregels is om de bouw- <strong>en</strong> gebruiksregels van de verschill<strong>en</strong>de<br />

bestemming<strong>en</strong> aan te gev<strong>en</strong>.<br />

Hoofdstuk 6 71


6.3.1 Inleid<strong>en</strong>de regels<br />

Begripp<strong>en</strong> (art. 1)<br />

In dit artikel zijn bepaling<strong>en</strong> (begripp<strong>en</strong>) opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> welke in het algeme<strong>en</strong> spraakgebruik<br />

onvoldo<strong>en</strong>de vastligg<strong>en</strong> <strong>en</strong> waarbij verschill<strong>en</strong> in interpretatie bij toepassing van de<br />

planregels mogelijk zijn. Voor het gemak zijn <strong>en</strong>kele begripp<strong>en</strong> uit de Woningwet/ Bouwverord<strong>en</strong>ing/<br />

Wabo overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Verder zijn <strong>en</strong>kele begripp<strong>en</strong> afkomstig van de SVBP<br />

2008.<br />

Wijze van met<strong>en</strong> (art. 2)<br />

Hierin wordt aangegev<strong>en</strong> op welke manier hoogte, l<strong>en</strong>gte, breedte, inhoud <strong>en</strong> oppervlakte<br />

van bouwwerk<strong>en</strong>/ percel<strong>en</strong> gemet<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Bij de wijze van met<strong>en</strong> zijn de bind<strong>en</strong>de<br />

regels uit het SVBP 2008 overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, aangevuld met e<strong>en</strong> aanvull<strong>en</strong>de wijze<br />

van met<strong>en</strong>.<br />

6.3.2 Bestemmingsregels<br />

Bestemming<strong>en</strong><br />

De regels van e<strong>en</strong> bestemming word<strong>en</strong> als volgt opgebouwd <strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd:<br />

1. Bestemmingsomschrijving<br />

2. Bouwregels<br />

3. Nadere eis<strong>en</strong><br />

4. Afwijk<strong>en</strong> van de bouwregels<br />

5. Specifieke gebruiksregels<br />

6. Afwijk<strong>en</strong> van de gebruiksregels<br />

7. Omgevingsvergunning voor het uitvoer<strong>en</strong> van werk<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> bouwwerk zijnde, of van<br />

werkzaamhed<strong>en</strong><br />

8. Omgevingsvergunning voor het slop<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bouwwerk<br />

9. Wijzigingsbevoegdheid<br />

Duidelijk zal zijn dat e<strong>en</strong> bestemming niet alle elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hoeft te bevatt<strong>en</strong>. Dit kan per<br />

bestemming verschill<strong>en</strong>.<br />

In de bestemmingsomschrijving wordt e<strong>en</strong> omschrijving gegev<strong>en</strong> van de aan de grond<strong>en</strong><br />

toegek<strong>en</strong>de functies. Als eerste wordt de hoofdfunctie aangegev<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> nodig word<strong>en</strong><br />

vervolg<strong>en</strong>s de andere aan de grond toegek<strong>en</strong>de functies g<strong>en</strong>oemd.<br />

In de bouwregels wordt bepaald aan welke voorwaard<strong>en</strong> de bebouwing moet voldo<strong>en</strong>.<br />

Voor zover nodig wordt e<strong>en</strong> onderscheid gemaakt in woning<strong>en</strong>, bijbehor<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> bouwwerk<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong> zijnde, waardoor de toetsing van aanvrag<strong>en</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> omgevingsvergunning voor het bouw<strong>en</strong> aanmerkelijk vere<strong>en</strong>voudigd <strong>en</strong> inzichtelijker<br />

is.<br />

72<br />

Hoofdstuk 6


In het onderstaande word<strong>en</strong> de regels van de opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> bestemming<strong>en</strong> nader toegelicht.<br />

Agrarisch (artikel 3)<br />

Binn<strong>en</strong> de plangebied<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong>kele onbebouwde agrarische grond<strong>en</strong> aanwezig, voornamelijk<br />

akkers <strong>en</strong> weiland<strong>en</strong>. Op de als ‘Agrarisch’ bestemde grond<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> opgericht. Er zijn uitsluit<strong>en</strong>d bouwwerk<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong> zijnde in de<br />

vorm van erf- <strong>en</strong> terreinafscheiding<strong>en</strong>, voederruiv<strong>en</strong> <strong>en</strong> drinkbakk<strong>en</strong> toegestaan. In de<br />

regels is e<strong>en</strong> afwijkingsbevoegdheid opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van het onder voorwaard<strong>en</strong><br />

toestaan van tijdelijke/ incid<strong>en</strong>tele ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de bestemming ‘Agrarisch’.<br />

Bedrijf (artikel 4)<br />

De bestemmingsregeling ‘Bedrijf’ gaat uit van de huidige situatie. Nieuwvestiging is niet<br />

mogelijk, anders dan in e<strong>en</strong> bestaand bedrijf. In beginsel kunn<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong> uit milieucategorie<br />

1 <strong>en</strong> 2 van de Lijst van bedrijv<strong>en</strong> zich vestig<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> woongebied. E<strong>en</strong> omgevingsvergunning<br />

kan word<strong>en</strong> verle<strong>en</strong>d voor bedrijv<strong>en</strong>/ bedrijfsactiviteit<strong>en</strong> die niet voorkom<strong>en</strong><br />

in de Lijst van bedrijv<strong>en</strong>, maar die gelijkwaardig zijn aan de toegestane categorie<strong>en</strong><br />

bedrijfsactiviteit<strong>en</strong>.<br />

Bestaande bedrijv<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> hogere milieucategorie zijn specifiek bestemd. Bij beëindiging<br />

van de bedrijfsactiviteit<strong>en</strong> van deze specifieke bedrijv<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ter plaatse uitsluit<strong>en</strong>d<br />

vergelijkbare bedrijv<strong>en</strong> zich vestig<strong>en</strong> of bedrijv<strong>en</strong> uit milieucategorie 1 <strong>en</strong> 2 van de<br />

lijst van bedrijfsactiviteit<strong>en</strong>.<br />

Per bedrijf is één bestaande bedrijfswoning toegestaan. E<strong>en</strong> bedrijfswoning die aan het<br />

bedrijf wordt onttrokk<strong>en</strong>, door bijvoorbeeld verkoop, blijft, ook in de toekomst, aangemerkt<br />

als bedrijfswoning van het bedrijf waaraan het is onttrokk<strong>en</strong>.<br />

Ook is e<strong>en</strong> aan huis verbond<strong>en</strong> beroep of bedrijf onder voorwaard<strong>en</strong> rechtstreeks toegestaan.<br />

Bedrijfsgebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bedrijfswoning mog<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel word<strong>en</strong> gebouwd in het bouwvlak.<br />

Op de verbeelding is de maximale goothoogte <strong>en</strong> maximale bouwhoogte opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Het bouwvlak mag volledig word<strong>en</strong> bebouwd. Voor bouwmogelijkhed<strong>en</strong> van bijbehor<strong>en</strong>de<br />

bouwwerk<strong>en</strong> is aansluiting gezocht bij de woonbestemming <strong>en</strong> zijn deze regels overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Voor wat betreft de toegestane gebruiksmogelijkhed<strong>en</strong> is onder andere e<strong>en</strong> afwijkingsbevoegdheid<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van bedrijv<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> hogere milieucategorie die gelet<br />

op de milieubelasting naar aard <strong>en</strong> invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de<br />

bedrijfsactiviteit<strong>en</strong> (categorie 1 <strong>en</strong> 2). Er wordt ge<strong>en</strong> op<strong>en</strong> opslag toegestaan vóór de<br />

voorgevellijn. Het parker<strong>en</strong> <strong>en</strong> manoeuvrer<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t op de eig<strong>en</strong> bedrijfskavel plaats te<br />

vind<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij voorkeur op het achterterrein.<br />

Hoofdstuk 6 73


Bedrijf – Nutsvoorzi<strong>en</strong>ing (artikel 5)<br />

In het plangebied bevind<strong>en</strong> zich <strong>en</strong>kele op<strong>en</strong>bare nutsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> welke e<strong>en</strong> grotere<br />

oppervlakte dan 15 m² hebb<strong>en</strong>. Deze locaties zijn afzonderlijk bestemd. Op de betreff<strong>en</strong>de<br />

grond<strong>en</strong> is verder ook uitsluit<strong>en</strong>d bebouwing t<strong>en</strong> behoeve van nutsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegestaan<br />

met e<strong>en</strong> maximale bouwhoogte van 4 meter.<br />

Detailhandel (artikel 6)<br />

Alle afzonderlijke bestaande detailhandelsbedrijv<strong>en</strong>, buit<strong>en</strong> het c<strong>en</strong>trumgebied, hebb<strong>en</strong><br />

de bestemming ‘Detailhandel’ toegek<strong>en</strong>d gekreg<strong>en</strong>. Per bedrijf is één bestaande bedrijfswoning<br />

toegestaan binn<strong>en</strong> deze bestemming. Bedrijfsgebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bedrijfswoning<br />

mog<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel word<strong>en</strong> gebouwd in het bouwvlak. De maatvoering t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van<br />

goot- <strong>en</strong> bouwhoogt<strong>en</strong> is op de verbeelding weergegev<strong>en</strong>. Het bouwvlak mag volledig<br />

word<strong>en</strong> bebouwd.<br />

Voor bouwmogelijkhed<strong>en</strong> van bijbehor<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong> wordt aangeslot<strong>en</strong> bij de woonbestemming.<br />

T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de gebruiksmogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> de afwijkingsbevoegdhed<strong>en</strong> is geheel<br />

aangeslot<strong>en</strong> bij de gebruiksmogelijkhed<strong>en</strong> van de bestemming ‘Won<strong>en</strong>’.<br />

Di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing (artikel 7)<br />

Alle afzonderlijke bestaande di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de inrichting<strong>en</strong>, buit<strong>en</strong> het c<strong>en</strong>trumgebied,<br />

hebb<strong>en</strong> de bestemming ‘Di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing’ toegek<strong>en</strong>d gekreg<strong>en</strong>. Onder di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

inrichting<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ook kantor<strong>en</strong> begrep<strong>en</strong>. Binn<strong>en</strong> deze bestemming is aan di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

gerelateerde detailhandel als ondergeschikte nev<strong>en</strong>activiteit toegestaan. Per<br />

bouwperceel is maximaal één bestaande bedrijfswoning toegestaan. Bedrijfsgebouw<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de bedrijfswoning mog<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel word<strong>en</strong> gebouwd in het bouwvlak.<br />

De maatvoering t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van goot- <strong>en</strong> bouwhoogt<strong>en</strong> is weergegev<strong>en</strong> op de verbeelding.<br />

Voor bouwmogelijkhed<strong>en</strong> van bijbehor<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong> wordt aangeslot<strong>en</strong> bij de woonbestemming.<br />

De gebruiksmogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> de afwijkingsbevoegdhed<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> overe<strong>en</strong> met de gebruiksmogelijkhed<strong>en</strong><br />

van de bestemming ‘Won<strong>en</strong>’.<br />

Gem<strong>en</strong>gd-1 (artikel 8)<br />

Voor (e<strong>en</strong> groot deel van) het c<strong>en</strong>trum van Baarlo is, aansluit<strong>en</strong>d bij de viger<strong>en</strong>de gem<strong>en</strong>gde<br />

bestemming, de bestemming ‘Gem<strong>en</strong>gd-1’ opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

In de gem<strong>en</strong>gde bestemming zijn de functies horeca, di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing, detailhandel,<br />

maatschappelijke voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> won<strong>en</strong> toegestaan. Horeca van categorie 3 is daarbij<br />

uitsluit<strong>en</strong>d toegestaan waar dit op verbeelding is aangeduid.<br />

Functie-uitwisseling is voor het overige rechtstreeks mogelijk. Detailhandel <strong>en</strong> horecafuncties<br />

zijn daarbij wel uitsluit<strong>en</strong>d op de begane grond <strong>en</strong> in de kelder toegestaan.<br />

Voor wat betreft de woonfunctie is t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de gebruiksmogelijkhed<strong>en</strong> aangeslot<strong>en</strong><br />

bij de woonbestemming.<br />

74<br />

Hoofdstuk 6


Bedrijfsgebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> woning<strong>en</strong> (hoofdgebouw<strong>en</strong>) mog<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel word<strong>en</strong> gebouwd in het<br />

bouwvlak. De maatvoering t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van goot- <strong>en</strong> bouwhoogt<strong>en</strong> is op de verbeelding<br />

weergegev<strong>en</strong>. Het bebouwingsperc<strong>en</strong>tage van het bouwvlak bedraagt maximaal 75%.<br />

Gem<strong>en</strong>gd-2 (artikel 9)<br />

Voor het overige deel van het c<strong>en</strong>trum van Baarlo is, aansluit<strong>en</strong>d bij de viger<strong>en</strong>de gem<strong>en</strong>gde<br />

bestemming, de bestemming ‘Gem<strong>en</strong>gd-2’ opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

In de ‘Gem<strong>en</strong>gd-2’ bestemming zijn de functies horeca, di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing, detailhandel,<br />

maatschappelijke voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> won<strong>en</strong> toegestaan. Horeca van categorie 3 <strong>en</strong> detailhandel<br />

zijn daarbij uitsluit<strong>en</strong>d toegestaan daar waar dit op verbeelding is aangeduid.<br />

Functie-uitwisseling is voor het overige rechtstreeks mogelijk. Detailhandel <strong>en</strong> horecafuncties<br />

zijn daarbij wel uitsluit<strong>en</strong>d op de begane grond <strong>en</strong> in de kelder toegestaan.<br />

Voor wat betreft de woonfunctie is t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de gebruiksmogelijkhed<strong>en</strong> aangeslot<strong>en</strong><br />

bij de woonbestemming.<br />

Bedrijfsgebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> woning<strong>en</strong> (hoofdgebouw<strong>en</strong>) mog<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel word<strong>en</strong> gebouwd in het<br />

bouwvlak. De maatvoering t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van goot- <strong>en</strong> bouwhoogt<strong>en</strong> is op de verbeelding<br />

weergegev<strong>en</strong>. Het bebouwingsperc<strong>en</strong>tage van het bouwvlak bedraagt maximaal 75%.<br />

Gro<strong>en</strong> (artikel 10)<br />

Grotere gro<strong>en</strong>strok<strong>en</strong> zijn in onderhavig bestemmingsplan bestemd tot ‘Gro<strong>en</strong>‘. Naast<br />

gro<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn de grond<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> deze bestemming onder andere bestemd<br />

voor de aanleg <strong>en</strong> instandhouding van speelvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, park<strong>en</strong>, waterpartij<strong>en</strong> <strong>en</strong> -<br />

lop<strong>en</strong>, alsmede pad<strong>en</strong>. Voor het kasteelpark geldt e<strong>en</strong> specifieke regeling welke de bescherming<br />

van ecologische waard<strong>en</strong> van de Kwistbeek <strong>en</strong> Bosbeek, alsmede de bescherming<br />

van natuurwet<strong>en</strong>schappelijke <strong>en</strong> cultuurhistorische belang<strong>en</strong> ter plaatse van<br />

de aanduiding 'park' vastlegt.<br />

Er mag binn<strong>en</strong> de bestemming ‘Gro<strong>en</strong>’ <strong>en</strong>kel word<strong>en</strong> gebouwd t<strong>en</strong> behoeve van nutsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

Bouwwerk<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> gebouw zijnde t<strong>en</strong> behoeve van terrass<strong>en</strong>, jonger<strong>en</strong>ontmoetingsplaats<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> overkapping<strong>en</strong> zijn niet rechtstreeks toegestaan. Voor het bouw<strong>en</strong><br />

van bouwwerk<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> gebouw zijnde, t<strong>en</strong> behoeve van terrass<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>ontmoetingsplaats<strong>en</strong><br />

is e<strong>en</strong> afwijkingsbevoegdheid opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Binn<strong>en</strong> de bestemming<br />

‘Gro<strong>en</strong>’ zijn ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> rechtstreeks toegestaan voor de duur van maximaal 10 aane<strong>en</strong>geslot<strong>en</strong><br />

dag<strong>en</strong>, inclusief op- <strong>en</strong> afbouw.<br />

De voor ‘Gro<strong>en</strong>’ bestemde grond<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> niet word<strong>en</strong> gebruikt voor kamper<strong>en</strong>, het<br />

plaats<strong>en</strong> van onderkom<strong>en</strong>s <strong>en</strong>/ of kampeermiddel<strong>en</strong>, van al dan niet afgedankte voer- <strong>en</strong><br />

vaartuig<strong>en</strong>, van wag<strong>en</strong>s <strong>en</strong> material<strong>en</strong>, voor ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, anders dan rechtstreeks toegestaan,<br />

voor het beproev<strong>en</strong> van <strong>en</strong>/ of rac<strong>en</strong> met voertuig<strong>en</strong>, al dan niet in wedstrijdverband<br />

<strong>en</strong> voor buit<strong>en</strong>opslag, behalve als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming<br />

gerichte tijdelijke gebruik.<br />

Hoofdstuk 6 75


De bestemming ‘Gro<strong>en</strong>’ bevat e<strong>en</strong> wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming ‘Won<strong>en</strong>’<br />

t<strong>en</strong> behoeve van reststrok<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>.<br />

Horeca (artikel 11)<br />

Alle bestaande horecavoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zoals fritures <strong>en</strong> cafézal<strong>en</strong>, buit<strong>en</strong> het c<strong>en</strong>trumgebied,<br />

zijn bestemd als ‘Horeca’. Toegelat<strong>en</strong> zijn de categorieën 1 <strong>en</strong> 2. Daar waar specifiek<br />

aangegev<strong>en</strong> geldt dat ook horeca van categorie 3 is toegestaan. Horeca is uitsluit<strong>en</strong>d<br />

toegestaan op de begane grond of in de kelder.<br />

Binn<strong>en</strong> deze bestemming mog<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> bestaande bedrijfswoning<strong>en</strong> aanwezig zijn.<br />

Bedrijfsgebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bedrijfswoning mog<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel word<strong>en</strong> gebouwd in het bouwvlak.<br />

De maatvoering t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van goot- <strong>en</strong> bouwhoogt<strong>en</strong> is op de verbeelding weergegev<strong>en</strong>.<br />

Het bouwvlak mag volledig word<strong>en</strong> bebouwd.<br />

Voor bouwmogelijkhed<strong>en</strong> van bijbehor<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong> wordt aangeslot<strong>en</strong> bij de woonbestemming.<br />

T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de gebruiksmogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> de afwijkingsbevoegdhed<strong>en</strong> is geheel<br />

aangeslot<strong>en</strong> bij de gebruiksmogelijkhed<strong>en</strong> van de bestemming ‘Won<strong>en</strong>’.<br />

Maatschappelijk (artikel 12)<br />

Bij de bestemming ‘Maatschappelijk’ gaat het om het uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong> van activiteit<strong>en</strong> gericht<br />

op sociale, maatschappelijke, educatieve <strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing.<br />

De toegestane functies (zie ook het begripp<strong>en</strong>kader) zijn niet op perceelsniveau vastgelegd,<br />

zodat e<strong>en</strong> verandering in de gebruiksfunctie van de percel<strong>en</strong> mogelijk is. Dit geeft<br />

de nodige flexibiliteit.<br />

Wel specifiek bestemd zijn de kapell<strong>en</strong> <strong>en</strong> watermol<strong>en</strong>. Bij de bestemming ‘Maatschappelijk’<br />

is ondergeschikte detailhandel toegestaan tot e<strong>en</strong> maximum van 50 m².<br />

Binn<strong>en</strong> deze bestemming mog<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> bestaande woning<strong>en</strong> aanwezig zijn.<br />

Gebouw<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel word<strong>en</strong> gebouwd in het bouwvlak. De maatvoering t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong><br />

van goot- <strong>en</strong> bouwhoogt<strong>en</strong> is op de verbeelding weergegev<strong>en</strong>. Het bouwvlak mag volledig<br />

word<strong>en</strong> bebouwd. Voor bouwmogelijkhed<strong>en</strong> van bijbehor<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong> wordt<br />

aangeslot<strong>en</strong> bij de woonbestemming.<br />

T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de gebruiksmogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> de afwijkingsbevoegdhed<strong>en</strong> is geheel<br />

aangeslot<strong>en</strong> bij de gebruiksmogelijkhed<strong>en</strong> van de bestemming ‘Won<strong>en</strong>’.<br />

Maatschappelijk-1 (artikel 13)<br />

De bestemming ‘Maatschappelijk-1’ is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> voor de locatie welke in het bestemmingsplan<br />

‘Rond de Engelbewaarder’ zijn aangewez<strong>en</strong> als ‘Woonzorgcomplex’. De viger<strong>en</strong>de<br />

recht<strong>en</strong> uit dit plan voor deze locatie zijn overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Sport (artikel 14)<br />

Voor de diverse binn<strong>en</strong>sportcomplex<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> afzonderlijke bestemming ‘Sport’ opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Ondergeschikt zijn horecavoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> tot <strong>en</strong> met categorie 3 toegestaan (in de<br />

vorm van bijvoorbeeld sportkantines).<br />

76<br />

Hoofdstuk 6


Gebouw<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel word<strong>en</strong> gebouwd in het bouwvlak. De maatvoering t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong><br />

van goot- <strong>en</strong> bouwhoogt<strong>en</strong> is op de verbeelding weergegev<strong>en</strong>. Het bouwvlak mag volledig<br />

word<strong>en</strong> bebouwd. Binn<strong>en</strong> de bestemming zijn bouwwerk<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> gebouw zijnde toegestaan<br />

met e<strong>en</strong> hoogte van maximaal 4 meter. Voor erf- <strong>en</strong> terreinafscheiding<strong>en</strong>, vlagg<strong>en</strong>-,<br />

reclame- <strong>en</strong> lichtmast<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> afwijk<strong>en</strong>de bouwhoogtes.<br />

Verkeer (artikel 15)<br />

Alle weg<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> doorgaand karakter in het plangebied zijn bestemd voor ‘Verkeer‘.<br />

Het betreft hier hoofdzakelijk (gebieds- <strong>en</strong> erf-)ontsluitingsweg<strong>en</strong>. Binn<strong>en</strong> de bestemming<br />

zijn naast de verkeersfunctie b<strong>en</strong>odigde bouwwerk<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s gro<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, terrass<strong>en</strong>,<br />

kunstwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> parkeervoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegestaan.<br />

Er mag binn<strong>en</strong> de bestemming ‘Verkeer’ <strong>en</strong>kel word<strong>en</strong> gebouwd t<strong>en</strong> behoeve van nutsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> op<strong>en</strong>baar vervoer voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Bouwwerk<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> gebouw zijnde t<strong>en</strong><br />

behoeve van jonger<strong>en</strong>ontmoetingsplaats<strong>en</strong> <strong>en</strong> overkapping<strong>en</strong> zijn niet toegestaan. Voor<br />

het bouw<strong>en</strong> van bouwwerk<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> gebouw zijnde, t<strong>en</strong> behoeve van terrass<strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

afwijkingsbevoegdheid opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Binn<strong>en</strong> de bestemming ‘Verkeer’ zijn ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> rechtstreeks toegestaan voor de duur<br />

van maximaal 10 aane<strong>en</strong>geslot<strong>en</strong> dag<strong>en</strong>, inclusief op- <strong>en</strong> afbouw.<br />

De voor ‘Verkeer’ bestemde grond<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> niet word<strong>en</strong> gebruikt voor kamper<strong>en</strong>, het<br />

plaats<strong>en</strong> van onderkom<strong>en</strong>s <strong>en</strong>/ of kampeermiddel<strong>en</strong>, van al dan niet afgedankte voer- <strong>en</strong><br />

vaartuig<strong>en</strong>, van wag<strong>en</strong>s <strong>en</strong> material<strong>en</strong>, voor ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, anders dan rechtstreeks toegestaan,<br />

voor het beproev<strong>en</strong> van <strong>en</strong>/ of rac<strong>en</strong> met voertuig<strong>en</strong>, al dan niet in wedstrijdverband<br />

<strong>en</strong> voor buit<strong>en</strong>opslag.<br />

De bestemming bevat e<strong>en</strong> wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming ‘Won<strong>en</strong>’ t<strong>en</strong> behoeve<br />

van reststrok<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>.<br />

Verkeer – Verblijfsgebied (artikel 16)<br />

Alle overige weg<strong>en</strong> in het plangebied zijn bestemd voor ‘Verkeer - Verblijfsgebied‘. Het<br />

betreft hier het verblijfsgebied, waar hoofdzakelijk sprake is van plein- <strong>en</strong> parkeerfuncties.<br />

Binn<strong>en</strong> de bestemming zijn naast de verkeersfunctie onder andere tev<strong>en</strong>s gro<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>,<br />

parkeervoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> speelvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> toegestaan.<br />

Er mag binn<strong>en</strong> de bestemming <strong>en</strong>kel word<strong>en</strong> gebouwd t<strong>en</strong> behoeve van nutsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> op<strong>en</strong>baar vervoer voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Bouwwerk<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> gebouw zijnde t<strong>en</strong> behoeve<br />

van jonger<strong>en</strong>ontmoetingsplaats<strong>en</strong> <strong>en</strong> terrass<strong>en</strong> zijn niet rechtstreeks toegestaan. Voor<br />

het bouw<strong>en</strong> van bouwwerk<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van terrass<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>ontmoetingsplaats<strong>en</strong><br />

is e<strong>en</strong> afwijkingsbevoegdheid opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Binn<strong>en</strong> de bestemming ‘Verkeer-<br />

Verblijfsgebied’ zijn ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> rechtstreeks toegestaan voor de duur van maximaal 10<br />

aane<strong>en</strong>geslot<strong>en</strong> dag<strong>en</strong>, inclusief op- <strong>en</strong> afbouw.<br />

De voor ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ bestemde grond<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> niet word<strong>en</strong> gebruikt voor<br />

kamper<strong>en</strong>, het plaats<strong>en</strong> van onderkom<strong>en</strong>s <strong>en</strong>/ of kampeermiddel<strong>en</strong>, van al dan niet afgedankte<br />

voer- <strong>en</strong> vaartuig<strong>en</strong>, van wag<strong>en</strong>s <strong>en</strong> material<strong>en</strong>, voor ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, anders dan<br />

Hoofdstuk 6 77


echtstreeks toegestaan, voor het beproev<strong>en</strong> van <strong>en</strong>/ of rac<strong>en</strong> met voertuig<strong>en</strong>, al dan niet<br />

in wedstrijdverband <strong>en</strong> voor buit<strong>en</strong>opslag.<br />

De bestemming bevat e<strong>en</strong> wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming ‘Won<strong>en</strong>’ t<strong>en</strong> behoeve<br />

van reststrok<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>.<br />

Water (artikel 17)<br />

Aan de in het plangebied aanwezige watergang<strong>en</strong> is de bestemming ‘Water’ toegek<strong>en</strong>d.<br />

De voor 'Water' aangewez<strong>en</strong> grond<strong>en</strong> zijn bestemd voor de aanleg <strong>en</strong>/ of instandhouding<br />

van waterhuishoudkundige voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zoals watergang<strong>en</strong> <strong>en</strong> waterberging<strong>en</strong> met de<br />

bijbehor<strong>en</strong>de berm<strong>en</strong> <strong>en</strong> taluds. In de betreff<strong>en</strong>de gebied<strong>en</strong> mag niet gebouwd word<strong>en</strong>.<br />

Won<strong>en</strong> (artikel 18)<br />

Het mer<strong>en</strong>deel van het plangebied bestaat uit bestaand woongebied. Aan dit gebied is de<br />

bestemming ‘Won<strong>en</strong>’ toegek<strong>en</strong>d. Binn<strong>en</strong> de woonbestemming zijn naast het won<strong>en</strong> zelf,<br />

onder voorwaard<strong>en</strong> ook aan huis gebond<strong>en</strong> beroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> kleinschalige aan huis gebond<strong>en</strong><br />

bedrijv<strong>en</strong> rechtstreeks toelaatbaar. Bewoning van vrijstaande bijbehor<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong><br />

is uitgeslot<strong>en</strong>. Het gebruik van de woning voor e<strong>en</strong> kamerverhuurbedrijf, mantelzorg<br />

<strong>en</strong> inwoning of bed&breakfast zijn alle<strong>en</strong> middels e<strong>en</strong> omgevingsvergunning voor<br />

het afwijk<strong>en</strong> van het bestemmingsplan toegestaan. Ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn rechtstreeks toegestaan<br />

voor de duur van maximaal drie aane<strong>en</strong>geslot<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> per ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t, inclusief<br />

op- <strong>en</strong> afbouw.<br />

Uitsluit<strong>en</strong>d bestaande woning<strong>en</strong>, danwel vervang<strong>en</strong>de nieuwbouw is toegestaan. Standaard<br />

wordt daarbij uitgegaan van grondgebond<strong>en</strong> woning<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij middels e<strong>en</strong> aanduiding<br />

op de verbeelding is aangegev<strong>en</strong> dat gestapelde woning<strong>en</strong> zijn toegestaan. De<br />

voorgevel van e<strong>en</strong> hoofdgebouw di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> gebouwd in de voorgevelrooilijn of<br />

maximaal 3 meter daaruit. Standaard wordt uitgegaan van e<strong>en</strong> maximale goot- <strong>en</strong> bouwhoogte<br />

van 7 respectievelijk 11 meter, t<strong>en</strong>zij op de verbeelding door middel van e<strong>en</strong> aanduiding<br />

anders is weergegev<strong>en</strong>.<br />

Voor wat betreft de situering <strong>en</strong> oppervlakte van bijbehor<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong> is aangeslot<strong>en</strong><br />

bij de Wabo/ het Bor: bijbehor<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> uitsluit<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> gebouwd<br />

in het achtererfgebied, met uitzondering van overkapping<strong>en</strong> voor de voorgevelrooilijn. De<br />

totale oppervlakte van bijbehor<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong> in het achtererfgebied bedraagt maximaal<br />

200 m², met di<strong>en</strong> verstande dat maximaal 75% van het achtererfgebied bebouwd<br />

mag word<strong>en</strong>, met inbegrip van bestaande bebouwing.<br />

78<br />

Hoofdstuk 6


Afbeelding 11. Voorbeeld bouwmogelijkhed<strong>en</strong> vrijstaande woning (bron: Uitgangspunt<strong>en</strong>notitie bestemmingsplann<strong>en</strong><br />

kern<strong>en</strong>).<br />

Overkapping<strong>en</strong> voor de voorgevel gebouwd aan andere bijbehor<strong>en</strong>de bouwwerk<strong>en</strong> zijn<br />

toegestaan, mits de afstand aan de voorzijde van de overkapping tot aan de bestemming<strong>en</strong><br />

'Verkeer' of 'Verkeer - Verblijfsgebied' minimaal 3,5 meter bedraagt.<br />

Won<strong>en</strong> – 1 (artikel 19)<br />

Voor het nog niet gerealiseerde woningbouwplan in het gebied Rond de Engelbewaarder<br />

(viger<strong>en</strong>de ‘Won<strong>en</strong>-1’ bestemming) is e<strong>en</strong> ‘nieuwe’ bestemming ‘Won<strong>en</strong> - 1’ opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

De inhoud van deze bestemming sluit aan bij de viger<strong>en</strong>de woonbestemming van het<br />

bouwplan.<br />

Hoofdstuk 6 79


Won<strong>en</strong> – 2 (artikel 20)<br />

Voor de nog niet gerealiseerde particuliere woningbouwlocaties aan de achterzijde van<br />

de bestaande bebouwing aan de Veldstraat in het gebied Rond de Engelbewaarder (viger<strong>en</strong>de<br />

‘Won<strong>en</strong>-2’ bestemming) is e<strong>en</strong> ‘nieuwe’ bestemming ‘Won<strong>en</strong> - 2’ opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

De inhoud van deze bestemming sluit aan bij de viger<strong>en</strong>de woonbestemming van het<br />

bouwplan.<br />

Won<strong>en</strong> – 3 (artikel 21)<br />

T<strong>en</strong> behoeve van locatie waar e<strong>en</strong> viger<strong>en</strong>de bouwrecht aanwezig is, is e<strong>en</strong> afzonderlijke<br />

woonbestemming (Won<strong>en</strong> – 3) opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Behalve dat op deze locatie wel nieuwbouw<br />

is toegestaan, zijn de regels van deze bestemming id<strong>en</strong>tiek aan de woonbestemming, zie<br />

artikel 18.<br />

Won<strong>en</strong> – 4 (artikel 22)<br />

Voor het nog niet gerealiseerde bouwplan Kuukv<strong>en</strong> fase 2 is de bestemming ‘Won<strong>en</strong>-4’<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De inhoud van deze bestemming sluit aan bij de viger<strong>en</strong>de woonbestemming<br />

van het bouwplan.<br />

Won<strong>en</strong>- Garagebox<strong>en</strong> (artikel 23)<br />

De voor 'Won<strong>en</strong> - Garagebox<strong>en</strong>' aangewez<strong>en</strong> grond<strong>en</strong> zijn bestemd voor garagebox<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> behoeve van het stall<strong>en</strong> van auto’s <strong>en</strong> bestaande opslag in garagebox<strong>en</strong>.<br />

Binn<strong>en</strong> de bestemming mog<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel gebouw<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebouwd t<strong>en</strong> behoeve van garagebox<strong>en</strong>.<br />

Gebouw<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong> gebouwd binn<strong>en</strong> het bouwvlak.<br />

Won<strong>en</strong> - Gestapeld (artikel 24)<br />

Voor de nog niet gerealiseerde gestapelde woonbebouwing in het gebied ‘Rond de Engelbewaarder<br />

(viger<strong>en</strong>de bestemming ‘Gestapeld won<strong>en</strong>’) is de bestemming ‘Won<strong>en</strong>-<br />

Gestapeld’ opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De inhoud van deze bestemming sluit aan bij de viger<strong>en</strong>de<br />

woonbestemming van het bouwplan.<br />

Leiding - Hoogspanningsverbinding (artikel 25)<br />

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewez<strong>en</strong> grond<strong>en</strong> zijn, behalve voor de<br />

andere daar voorkom<strong>en</strong>de bestemming(<strong>en</strong>), mede bestemd voor e<strong>en</strong> hoogspanningsverbinding<br />

met de daarbij behor<strong>en</strong>de beschermingszone.<br />

Binn<strong>en</strong> deze bestemming mag zonder e<strong>en</strong> omgevingsvergunning voor het afwijk<strong>en</strong> van<br />

het bestemmingsplan niet word<strong>en</strong> gebouwd. Er geldt tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> omgevingsvergunning<strong>en</strong>stelsel<br />

voor het uitvoer<strong>en</strong> van bepaalde werk<strong>en</strong> of werkzaamhed<strong>en</strong>.<br />

Waarde – Archeologie 2 (artikel 26)<br />

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewez<strong>en</strong> grond<strong>en</strong> zijn, behalve voor de andere daar<br />

voorkom<strong>en</strong>de bestemming(<strong>en</strong>), mede bestemd voor de instandhouding <strong>en</strong> bescherming<br />

van de archeologische waard<strong>en</strong> <strong>en</strong> oudheidkundige waardevolle elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, in het bijzonder<br />

voor gebied<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> hoge archeologische waarde.<br />

80<br />

Hoofdstuk 6


Op de voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewez<strong>en</strong> grond<strong>en</strong> mag in beginsel niet word<strong>en</strong><br />

gebouwd, met uitzondering van:<br />

• het bouw<strong>en</strong> van gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong>/ of bouwwerk<strong>en</strong> waarbij de bebouwing minder diep<br />

reikt dan 40 cm onder maaiveld <strong>en</strong> zonder heiwerk<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> geplaatst;<br />

• het bouw<strong>en</strong> van gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong>/ of bouwwerk<strong>en</strong> waarbij de bestaande bebouwing<br />

wordt vergroot met e<strong>en</strong> oppervlakte van minder dan 100 m²;<br />

• e<strong>en</strong> bouwwerk binn<strong>en</strong> de agrarische bedrijfsbestemming<strong>en</strong>;<br />

• gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong>/ of bouwwerk<strong>en</strong> die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding<br />

van dit bestemmingsplan dan wel mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgevoerd kracht<strong>en</strong>s<br />

e<strong>en</strong> verle<strong>en</strong>de vergunning.<br />

Onder voorwaard<strong>en</strong> is het mogelijk om af te wijk<strong>en</strong> van de bouwregels. In het betreff<strong>en</strong>de<br />

gebied is tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> omgevingsvergunning<strong>en</strong>stelsel opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> voor wat betreft het<br />

uitvoer<strong>en</strong> van bepaalde werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> werkzaamhed<strong>en</strong>.<br />

Waarde – Archeologie 3 (artikel 27)<br />

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewez<strong>en</strong> grond<strong>en</strong> zijn, behalve voor de andere daar<br />

voorkom<strong>en</strong>de bestemming(<strong>en</strong>), mede bestemd voor de instandhouding <strong>en</strong> bescherming<br />

van de archeologische waard<strong>en</strong> <strong>en</strong> oudheidkundige waardevolle elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, in het bijzonder<br />

voor gebied<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> hoge archeologische waarde.<br />

Op de voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewez<strong>en</strong> grond<strong>en</strong> mag in beginsel niet word<strong>en</strong><br />

gebouwd, met uitzondering van:<br />

• het bouw<strong>en</strong> van gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong>/ of bouwwerk<strong>en</strong> waarbij de bebouwing minder diep<br />

reikt dan 40 cm onder maaiveld <strong>en</strong> zonder heiwerk<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> geplaatst;<br />

• het bouw<strong>en</strong> van gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong>/ of bouwwerk<strong>en</strong> waarbij de bestaande bebouwing<br />

wordt vergroot met e<strong>en</strong> oppervlakte van minder dan 250 m²;<br />

• e<strong>en</strong> bouwwerk binn<strong>en</strong> de agrarische bedrijfsbestemming<strong>en</strong>;<br />

• gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong>/ of bouwwerk<strong>en</strong> die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding<br />

van dit bestemmingsplan dan wel mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgevoerd kracht<strong>en</strong>s<br />

e<strong>en</strong> verle<strong>en</strong>de vergunning.<br />

Onder voorwaard<strong>en</strong> is het mogelijk om af te wijk<strong>en</strong> van de bouwregels. In het betreff<strong>en</strong>de<br />

gebied is tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> omgevingsvergunning<strong>en</strong>stelsel opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> voor wat betreft het<br />

uitvoer<strong>en</strong> van bepaalde werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> werkzaamhed<strong>en</strong>.<br />

Waarde – Archeologie 4 (artikel 28)<br />

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewez<strong>en</strong> grond<strong>en</strong> zijn, behalve voor de andere daar<br />

voorkom<strong>en</strong>de bestemming(<strong>en</strong>), mede bestemd voor de instandhouding <strong>en</strong> bescherming<br />

van de archeologische waard<strong>en</strong> <strong>en</strong> oudheidkundige waardevolle elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, in het bijzonder<br />

voor gebied<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> hoge archeologische waarde.<br />

Op de voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewez<strong>en</strong> grond<strong>en</strong> mag in beginsel niet word<strong>en</strong><br />

gebouwd, met uitzondering van:<br />

• het bouw<strong>en</strong> van gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong>/ of bouwwerk<strong>en</strong> waarbij de bebouwing minder diep<br />

reikt dan 40 cm onder maaiveld <strong>en</strong> zonder heiwerk<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> geplaatst;<br />

Hoofdstuk 6 81


• het bouw<strong>en</strong> van gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of bouwwerk<strong>en</strong> waarbij de bestaande bebouwing<br />

wordt vergroot met e<strong>en</strong> oppervlakte van minder dan 250 m²;<br />

• e<strong>en</strong> bouwwerk binn<strong>en</strong> de agrarische bedrijfsbestemming<strong>en</strong>;<br />

• gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong>/ of bouwwerk<strong>en</strong> die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding<br />

van dit bestemmingsplan dan wel mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgevoerd kracht<strong>en</strong>s<br />

e<strong>en</strong> verle<strong>en</strong>de vergunning.<br />

Onder voorwaard<strong>en</strong> is het mogelijk om af te wijk<strong>en</strong> van de bouwregels. In het betreff<strong>en</strong>de<br />

gebied is tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> omgevingsvergunning<strong>en</strong>stelsel opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> voor wat betreft het<br />

uitvoer<strong>en</strong> van bepaalde werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> werkzaamhed<strong>en</strong>.<br />

Waarde - Cultuurhistorie (artikel 29)<br />

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewez<strong>en</strong> grond<strong>en</strong> zijn, behalve voor de andere<br />

daar voorkom<strong>en</strong>de bestemming(<strong>en</strong>), mede bestemd voor het behoud van ter plaatse<br />

bestaande cultuurhistorische <strong>en</strong> oudheidkundig waardevolle elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>),<br />

patron<strong>en</strong> (beplantingspatron<strong>en</strong>, verkaveling<strong>en</strong>, weg<strong>en</strong>patron<strong>en</strong>, het sted<strong>en</strong>bouwkundig<br />

beeld) <strong>en</strong> gebied<strong>en</strong>.<br />

Binn<strong>en</strong> deze dubbelbestemming is e<strong>en</strong> omgevingsvergunning<strong>en</strong>stelsel opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

waardoor bepaalde werk<strong>en</strong> slechts onder voorwaard<strong>en</strong> toegelat<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Waarde – Landschap (artikel 30)<br />

T<strong>en</strong> behoeve van de in het plangebied aanwezige waardevolle bom<strong>en</strong>, is e<strong>en</strong> dubbelbestemming<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, welke het behoud van de waardevolle bom<strong>en</strong> voorop stelt.<br />

Waterstaat – Beschermingszone waterlop<strong>en</strong> (artikel 31)<br />

De voor 'Waterstaat - Beschermingszone waterlop<strong>en</strong>' aangewez<strong>en</strong> grond<strong>en</strong> zijn, behalve<br />

voor de andere daar voorkom<strong>en</strong>de bestemming(<strong>en</strong>), mede bestemd voor beheer <strong>en</strong> onderhoud<br />

van de in het plangebied geleg<strong>en</strong> watergang <strong>en</strong> de bescherming <strong>en</strong> instandhouding<br />

van ecologische waard<strong>en</strong> langs, <strong>en</strong> het hydrologisch functioner<strong>en</strong> van, e<strong>en</strong> oppervlaktewater.<br />

Alle<strong>en</strong> middels e<strong>en</strong> omgevingsvergunning, gehoord het waterschap <strong>en</strong> in overe<strong>en</strong>stemming<br />

met de Keur van het waterschap, kan in de betreff<strong>en</strong>de gebied<strong>en</strong> gebouwd word<strong>en</strong>.<br />

Waterstaat – Waterberg<strong>en</strong>d rivierbed (artikel 32)<br />

E<strong>en</strong> gedeelte van de grond<strong>en</strong> in het oost<strong>en</strong> van de kern behor<strong>en</strong> tot het waterberg<strong>en</strong>d<br />

rivierbed. Op deze grond<strong>en</strong> mag niet gebouwd word<strong>en</strong>. Onder voorwaard<strong>en</strong> kan hier<br />

middels e<strong>en</strong> omgevingsvergunning, <strong>en</strong> na toestemming van Rijkswaterstaat, van afgewek<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>.<br />

Waterstaat – stroomvoer<strong>en</strong>d rivierbed (artikel 33)<br />

E<strong>en</strong> klein gedeelte van de grond<strong>en</strong> in het noordoost<strong>en</strong> van de kern behor<strong>en</strong> tot het<br />

stroomvoer<strong>en</strong>d rivierbed. Op deze grond<strong>en</strong> mag niet gebouwd word<strong>en</strong>. Onder voorwaard<strong>en</strong><br />

kan hier middels e<strong>en</strong> omgevingsvergunning, <strong>en</strong> na toestemming van Rijkswaterstaat,<br />

82<br />

Hoofdstuk 6


van afgewek<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Hierbij geldt dat indi<strong>en</strong> het niet-riviergebond<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> betreft<br />

er sprake moet zijn van e<strong>en</strong> groot op<strong>en</strong>baar belang betreft waarbij de activiteit niet redelijkerwijs<br />

buit<strong>en</strong> het rivierbed kan word<strong>en</strong> gerealiseerd.<br />

6.3.3 Algem<strong>en</strong>e regels<br />

In artikel 34, de Anti-dubbeltelregel wordt bepaald dat grond die e<strong>en</strong>maal in aanmerking<br />

is g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> bij het toestaan van e<strong>en</strong> bouwplan waaraan uitvoering is gegev<strong>en</strong> of alsnog<br />

kan word<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>, deze bij de beoordeling van latere plann<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> beschouwing<br />

blijft. Het nog overgeblev<strong>en</strong> terrein mag dus niet nog e<strong>en</strong>s meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bij het<br />

toestaan van e<strong>en</strong> ander bouwwerk.<br />

In artikel 35 zijn de Algem<strong>en</strong>e bouwregels opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Hierin is e<strong>en</strong> bepaling met betrekking<br />

tot ondergronds bouw<strong>en</strong>, ondergeschikte bouwdel<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> regeling over bestaande<br />

mat<strong>en</strong> <strong>en</strong> afstand<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

In de Algem<strong>en</strong>e gebruiksregels (artikel 36) is e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> gebruiksverbod opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> is het strijdig gebruik b<strong>en</strong>oemd.<br />

In artikel 37 van de planregels zijn de Algem<strong>en</strong>e wijzigingsregels opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Deze verschaff<strong>en</strong><br />

het bevoegd gezag de gew<strong>en</strong>ste beleidsruimte om bij de uitvoering van het plan<br />

te kunn<strong>en</strong> inspel<strong>en</strong> op gegev<strong>en</strong>s of situaties die vooraf niet bek<strong>en</strong>d kunn<strong>en</strong> zijn.<br />

6.3.4 Overgangs- <strong>en</strong> slotregels<br />

In de bepaling Overgangsrecht (artikel 38) is geregeld in hoeverre <strong>en</strong> onder welke voorwaard<strong>en</strong><br />

bestaande gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> het bestaand gebruik van grond<strong>en</strong> <strong>en</strong> bouwwerk<strong>en</strong><br />

mog<strong>en</strong> afwijk<strong>en</strong> van het plan.<br />

In de Slotregel (artikel 39) is aangegev<strong>en</strong> op welke wijze de regels van het bestemmingsplan<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangehaald.<br />

Hoofdstuk 6 83


84<br />

Hoofdstuk 6


7. UITVOERBAARHEID<br />

7.1 Economische uitvoerbaarheid<br />

Het onderhavige bestemmingsplan is e<strong>en</strong> conserver<strong>en</strong>d bestemmingsplan, waarbinn<strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong> mogelijk gemaakt word<strong>en</strong>. Het opstell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> exploitatieplan<br />

in het kader van de Grondexploitatiewet is derhalve niet aan de orde.<br />

Hoofdstuk 7 85


86<br />

Hoofdstuk 7


8. OVERLEG EN INSPRAAK<br />

Het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Kern Baarlo’ heeft vanaf 6 december 2012 op grond<br />

van artikel 3.8 Wro in sam<strong>en</strong>hang met de geme<strong>en</strong>telijke inspraakverord<strong>en</strong>ing gedur<strong>en</strong>de<br />

zes wek<strong>en</strong> ter visie geleg<strong>en</strong>. Deze tervisielegging is gepubliceerd in de plaatselijke huisaan-<br />

huisblad<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s was het voorontwerp-bestemmingsplan met bijbehor<strong>en</strong>de stukk<strong>en</strong><br />

gedur<strong>en</strong>de de termijn van tervisielegging digitaal raadpleegbaar via de geme<strong>en</strong>telijke<br />

website (www.peel<strong>en</strong>maas.nl).<br />

8.1 Uitkomst<strong>en</strong> vooroverleg<br />

Gedur<strong>en</strong>de de termijn van tervisielegging zijn de volg<strong>en</strong>de vooroverleginstanties in de<br />

geleg<strong>en</strong>heid gesteld om e<strong>en</strong> vooroverlegreactie in te di<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

1. Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA <strong>Maas</strong>tricht;<br />

2. T<strong>en</strong>net TSO B.V., Utrechtseweg 310, 6800 AK Arnhem;<br />

3. Waterschap <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong>vallei, Drie Decembersingel 46, 5921 AC V<strong>en</strong>lo;<br />

4. Rijkswaterstaat Limburg, Av<strong>en</strong>ue Ceramique 125, 6221 KV <strong>Maas</strong>tricht;<br />

5. Veiligheidsregio Limburg Noord, Nijmeegseweg 42, 5900 AA V<strong>en</strong>lo.<br />

De Provincie Limburg <strong>en</strong> de Veiligheidsregio Limburg Noord, hebb<strong>en</strong> te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> opmerking<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong> op het plan. Dit wordt voor k<strong>en</strong>nisgeving aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

In bijlage 1 is de ‘Nota vooroverleg & inspraak voorontwerp bestemmingsplan Kern Baarlo’<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> waarin e<strong>en</strong> inhoudelijke sam<strong>en</strong>vatting van de voor-overlegreacties <strong>en</strong> de<br />

inhoudelijke reactie hierop is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Naar aanleiding hiervan is het bestemmingsplan<br />

op <strong>en</strong>kele onderdel<strong>en</strong> aangepast.<br />

8.2 Resultat<strong>en</strong> inspraak<br />

Gedur<strong>en</strong>de de termijn van tervisielegging is e<strong>en</strong> ieder in de geleg<strong>en</strong>heid gesteld om<br />

mondelinge of schriftelijke inspraakreactie op het voorontwerp-bestemmingsplan in te<br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

In bijlage 1 is de ‘Nota vooroverleg & inspraak voorontwerp bestemmingsplan Kern Baarlo’<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> waarin e<strong>en</strong> inhoudelijke sam<strong>en</strong>vatting van de ingedi<strong>en</strong>de inspraakreacties<br />

<strong>en</strong> de inhoudelijke reactie hierop is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Naar aanleiding hiervan<br />

is het bestemmingsplan op <strong>en</strong>kele onderdel<strong>en</strong> aangepast.<br />

Hoofdstuk 8 87


88<br />

Hoofdstuk 8


9. PROCEDURE<br />

De Wet ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing (Wro) is in werking getred<strong>en</strong> met ingang van 1 juli 2008. De<br />

wettelijke procedure start met het mom<strong>en</strong>t van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan.<br />

De procedure ziet er als volgt uit:<br />

- Vooroverleg met betrokk<strong>en</strong> instanties;<br />

- Op<strong>en</strong>bare k<strong>en</strong>nisgeving van het ontwerp bestemmingsplan;<br />

- Terinzagelegging van het ontwerp <strong>en</strong> bijbehor<strong>en</strong>de stukk<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de 6 wek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

toez<strong>en</strong>ding aan gedeputeerde stat<strong>en</strong> <strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong> rijksdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, waterschapp<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>;<br />

- Gedur<strong>en</strong>de de termijn van terinzagelegging kunn<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> ieder schriftelijk of<br />

mondeling zi<strong>en</strong>swijz<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ingebracht;<br />

- Vaststelling van het bestemmingsplan door de geme<strong>en</strong>teraad binn<strong>en</strong> 12 wek<strong>en</strong>;<br />

- Algem<strong>en</strong>e bek<strong>en</strong>dmaking van het bestemmingsplan door terinzagelegging met<br />

voorafgaande k<strong>en</strong>nisgeving <strong>en</strong> toez<strong>en</strong>ding aan gedeputeerde stat<strong>en</strong> <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong><br />

rijksdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, waterschapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>: binn<strong>en</strong> 2 wek<strong>en</strong> dan wel, indi<strong>en</strong> gedeputeerde<br />

stat<strong>en</strong> of de inspecteur zi<strong>en</strong>swijz<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ingebracht of het bestemmingsplan<br />

gewijzigd is vastgesteld, vanaf 6 wek<strong>en</strong> na vaststelling;<br />

- Mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State<br />

binn<strong>en</strong> 6 wek<strong>en</strong> na bek<strong>en</strong>dmaking voor belanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

- Inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 wek<strong>en</strong> na de<br />

bek<strong>en</strong>dmaking, t<strong>en</strong>zij binn<strong>en</strong> deze termijn e<strong>en</strong> verzoek om e<strong>en</strong> voorlopige voorzi<strong>en</strong>ing<br />

is ingedi<strong>en</strong>d bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad<br />

van State.<br />

Hoofdstuk 9 89


Bijlage 1<br />

Nota vooroverleg & inspraak voorontwerp bestemmingsplan<br />

Kern Baarlo


Nota vooroverleg & inspraak voorontwerp<br />

bestemmingsplan Kern Baarlo<br />

februari 2013


1. Inleiding<br />

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kern Baarlo’ heeft vanaf 6 december 2012 op grond van artikel<br />

3.8 Wro in sam<strong>en</strong>hang met de geme<strong>en</strong>telijke inspraakverord<strong>en</strong>ing gedur<strong>en</strong>de zes wek<strong>en</strong> ter visie<br />

geleg<strong>en</strong>. Deze tervisielegging is gepubliceerd in de plaatselijke huis- aan- huisblad<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s was<br />

het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehor<strong>en</strong>de stukk<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de de termijn van tervisielegging<br />

digitaal raadpleegbaar via de geme<strong>en</strong>telijke website (www.peel<strong>en</strong>maas.nl).<br />

1.1 Vooroverleg<br />

Gedur<strong>en</strong>de de termijn van tervisielegging zijn de volg<strong>en</strong>de vooroverleginstanties in de geleg<strong>en</strong>heid<br />

gesteld om e<strong>en</strong> vooroverlegreactie in te di<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

1. Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA <strong>Maas</strong>tricht;<br />

2. T<strong>en</strong>net TSO B.V., Utrechtseweg 310, 6800 AK Arnhem;<br />

3. Waterschap <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong>vallei, Drie Decembersingel 46, 5921 AC V<strong>en</strong>lo;<br />

4. Rijkswaterstaat Limburg, Av<strong>en</strong>ue Ceramique 125, 6221 KV <strong>Maas</strong>tricht;<br />

5. Veiligheidsregio Limburg Noord, Nijmeegseweg 42, 5900 AA V<strong>en</strong>lo.<br />

De Provincie Limburg <strong>en</strong> de Veiligheidsregio Limburg Noord, hebb<strong>en</strong> te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> ge<strong>en</strong><br />

opmerking<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong> op het plan. Dit wordt voor k<strong>en</strong>nisgeving aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In hoofdstuk 2 volgt<br />

e<strong>en</strong> inhoudelijke sam<strong>en</strong>vatting <strong>en</strong> reactie van de vooroverlegreacties van Rijkswaterstaat Limburg,<br />

T<strong>en</strong>net TSO <strong>en</strong> het Waterschap.<br />

1.2 Inspraak<br />

Gedur<strong>en</strong>de de termijn van tervisielegging is e<strong>en</strong> ieder in de geleg<strong>en</strong>heid gesteld om mondelinge of<br />

schriftelijke inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmingsplan in te di<strong>en</strong><strong>en</strong>. E<strong>en</strong> inspraakreactie<br />

is ingedi<strong>en</strong>d door:<br />

Dhr. Jongmans, Middelste Horst 15 te Baarlo (ontvang<strong>en</strong> 17 december 2012);<br />

Dhr Cootjans, de Bong 58 te Baarlo (ontvang<strong>en</strong> 17 december 2012);<br />

Dhr. Peul<strong>en</strong>, Albert Neuhuijsstraat 29a te Baarlo (ontvang<strong>en</strong> 12 december 2012);<br />

H.M. Haffmans, Willem van Gulikstraat 13 te Baarlo (ontvang<strong>en</strong> 14 januari 2013).<br />

In hoofdstuk 3 volgt e<strong>en</strong> inhoudelijke sam<strong>en</strong>vatting van de inspraakreacties <strong>en</strong> de inhoudelijke reactie<br />

erop.<br />

1.3 Leeswijzer<br />

In hoofdstuk 2 <strong>en</strong> 3 volgt e<strong>en</strong> inhoudelijke sam<strong>en</strong>vatting van de inspraakreacties <strong>en</strong> het vooroverleg<br />

<strong>en</strong> de inhoudelijke reactie erop. In hoofdstuk 4 staat de conclusie van het vooroverleg <strong>en</strong> de inspraak.


2. Vooroverleg<br />

2.1. Rijkswaterstaat Limburg<br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

a. Indi<strong>en</strong>er merkt op dat in de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Stroomvoer<strong>en</strong>d rivierbed’ voor nietriviergebond<strong>en</strong><br />

activiteit<strong>en</strong> afwijkingsregels zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Hier wordt echter ge<strong>en</strong> onderscheid<br />

gemaakt in de specifieke situatie (artikel 6a tot <strong>en</strong> met 6d van de Beleidsregels grote rivier<strong>en</strong>) <strong>en</strong><br />

de voorwaard<strong>en</strong> waaraan getoetst di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong>. Verwez<strong>en</strong> wordt naar de beleidsregels grote<br />

rivier<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong>er merkt tev<strong>en</strong>s op dat de Beleidsregels zowel van toepassing zijn op bouwwerk<strong>en</strong><br />

als op aanlegactiviteit<strong>en</strong>.<br />

b. Indi<strong>en</strong>er merkt op dat in hoofdstuk 3.1.5 wordt aangegev<strong>en</strong> dat het westelijke gedeelte van de<br />

kern is geleg<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de gebied<strong>en</strong> die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht voor het gebruik<br />

van waterstaatswerk<strong>en</strong>. Dit is volg<strong>en</strong>s indi<strong>en</strong>er correct, maar hier geldt ook dat bouw<strong>en</strong> op eig<strong>en</strong><br />

risico geschiedt <strong>en</strong> dat het Rijk niet aansprakelijk is voor ev<strong>en</strong>tuele schade.<br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

Ad a. De vooroverlegreactie wordt overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In de bestemming ‘Waterstaat – Stroomvoer<strong>en</strong>d<br />

rivierbed’ wordt aangeslot<strong>en</strong> bij de Beleidsregels grote rivier<strong>en</strong>, zowel voor bouwwerk<strong>en</strong> als<br />

aanlegactiviteit<strong>en</strong>.<br />

Ad b. De vooroverlegreactie wordt overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Aan hoofdstuk 3.1.5 van de toelichting wordt<br />

toegevoegd dat bouw<strong>en</strong> in vrijgestelde gebied<strong>en</strong> op eig<strong>en</strong> risico geschiedt <strong>en</strong> dat het Rijk niet<br />

aansprakelijk is voor ev<strong>en</strong>tuele schade.<br />

2.2. T<strong>en</strong>net TSO<br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

a. Indi<strong>en</strong>er merkt op dat zich in het plangebied twee 150 kV-bov<strong>en</strong>grondse<br />

hoogspanningsverbinding<strong>en</strong> zijn geleg<strong>en</strong> die belemmerd zijn met e<strong>en</strong> zakelijk recht. De 150 kVhoogspanningsverbinding<br />

Baarlo Schafelt-Belfeld met e<strong>en</strong> ‘belemmerde strook die wordt<br />

begr<strong>en</strong>sd door zijd<strong>en</strong> op 20 meter ter weerszijd<strong>en</strong> van de hartlijn <strong>en</strong> de 150 kVhoogspanningsverbinding<br />

Bugg<strong>en</strong>um – Baarlo Schafelt – Blerick met e<strong>en</strong> ‘belemmerde strook’ die<br />

wordt begr<strong>en</strong>sd door zijd<strong>en</strong> op 20 meter ter weerszijd<strong>en</strong> van de hartlijn. Indi<strong>en</strong>er merkt op dat<br />

voor de uitvoering van ev<strong>en</strong>tuele werkzaamhed<strong>en</strong> na toestemming van de leidingbeheerder, de<br />

veiligheidsvoorschrift<strong>en</strong> in acht te word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Inhoudelijke reactie<br />

Ad a. De vooroverlegreactie wordt voor k<strong>en</strong>nisgeving aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Beide leiding<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in het<br />

plan beschermd door de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’.<br />

2.3 Waterschap <strong>Peel</strong> <strong>en</strong> <strong>Maas</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

a. Indi<strong>en</strong>er merkt op dat binn<strong>en</strong> de bestemming ‘Gro<strong>en</strong>’ de bestemmingsomschrijving di<strong>en</strong>t te<br />

word<strong>en</strong> uitgebreid met ‘ondergrondse bergbezinkbassins <strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e berging<strong>en</strong>.<br />

b. Indi<strong>en</strong>er merkt op dat vanaf de Tangweg e<strong>en</strong> secundaire watergang (Sittert) in het plangebied<br />

aanwezig is <strong>en</strong> vraagt deze watergang inclusief beschermingszone te bestemm<strong>en</strong>.<br />

c. Indi<strong>en</strong>er merkt op dat Tuss<strong>en</strong> de Barond van Erplaan <strong>en</strong> de <strong>Maas</strong>straat de Kwistbeek ontbreekt.<br />

Indi<strong>en</strong>er vraagt deze wateragng inclusief bijbehor<strong>en</strong>de beschermingszones te bestemm<strong>en</strong>.


d. Indi<strong>en</strong>er merkt dat watergang<strong>en</strong> zoals Kuukv<strong>en</strong>, Schutt<strong>en</strong>hof, Scheresweg, Bosbeek <strong>en</strong><br />

Kwistbeek plaatselijk overkluisd zijn of wegvlakk<strong>en</strong> kruis<strong>en</strong>. Omdat de Keur van het waterschap<br />

ook van toepassing is op overkluisde waterlop<strong>en</strong> vraagt indi<strong>en</strong>er op deze vlakk<strong>en</strong> de<br />

dubbelbestemming ‘Waterstaat – Beschermingszone waterlop<strong>en</strong>’ toe te pass<strong>en</strong>.<br />

e. Indi<strong>en</strong>er merkt op dat het Kuukv<strong>en</strong> in het plan zonder beschermingszone is verbeeld. Indi<strong>en</strong>er<br />

vraagt deze alsnog op te nem<strong>en</strong>.<br />

f. Indi<strong>en</strong>er merkt op dat op de reg<strong>en</strong>waterbuffers langs het Kuukv<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> beschermingszones zijn<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong>er vraagt ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s de bestemming ‘Waterstaat – beschermingszone<br />

waterlop<strong>en</strong>’ op te nem<strong>en</strong>.<br />

g. Indi<strong>en</strong>er merkt op dat in de regels bij ‘Waterstaat – Beschermingszone waterlop<strong>en</strong>’ voorbij wordt<br />

gegaan aan gebruiksbeperking<strong>en</strong> die vanuit de Keur word<strong>en</strong> gesteld. Indi<strong>en</strong>er vraagt<br />

onderstaande gebruiksregels toe te voeg<strong>en</strong>:<br />

X.1 Algeme<strong>en</strong><br />

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemming<strong>en</strong>, mog<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de aangegev<strong>en</strong><br />

beschermingszone van de watergang uitsluit<strong>en</strong>d handeling<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verricht t<strong>en</strong> behoeve van<br />

deze bestemming.<br />

X.2 Gebruiksregels<br />

Het is verbod<strong>en</strong> op of in de grond<strong>en</strong> met deze bestemming de volg<strong>en</strong>de handeling<strong>en</strong> uit te<br />

voer<strong>en</strong>:<br />

- het aanlegg<strong>en</strong>, wijzig<strong>en</strong>, vervang<strong>en</strong> of verwijder<strong>en</strong> van afrastering, brugg<strong>en</strong>, duikers,<br />

kabels, leiding<strong>en</strong> stuw<strong>en</strong> of drainage;<br />

- aanlegg<strong>en</strong>, wijzig<strong>en</strong>, of demp<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> oppervlaktewater;<br />

- het hebb<strong>en</strong> of aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van (tijdelijke) obstakels;<br />

- het loz<strong>en</strong> of onttrekk<strong>en</strong> van water op of uit het oppervlaktewater;<br />

- het inricht<strong>en</strong>, hebb<strong>en</strong> of wijzig<strong>en</strong> van wandel- <strong>en</strong> fietsroutes of ruiterpad<strong>en</strong>;<br />

- recreatief medegebruik.<br />

X.3 Afwijk<strong>en</strong> van gebruiksregels<br />

Van het bepaalde in X.2 kan word<strong>en</strong> afgewek<strong>en</strong>, mits:<br />

- er sprake is van normaal onderhoud <strong>en</strong> beheer door, of in opdracht van de beheerder van<br />

de watergang;<br />

- recreatief medegebruik geschied zonder winstoogmerk <strong>en</strong> terplekke niet met<br />

verbodsbord<strong>en</strong> is verbod<strong>en</strong>.<br />

h. Indi<strong>en</strong>er merkt op dat in de toelichting (pagina 60) wordt voorgeschrev<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong><br />

infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing moet word<strong>en</strong> ontworp<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> bui met kans op herhaling van 1 x per 100<br />

jaar. Vervolg<strong>en</strong>s wordt aangehaald dat zo’n zelfde voorzi<strong>en</strong>ing met leegloop op het<br />

oppervlaktewater bov<strong>en</strong> de infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing e<strong>en</strong> dynamische buffer moet bevatt<strong>en</strong>. Dit is niet<br />

correct. E<strong>en</strong> dynamische berging vervangt het gebruik van e<strong>en</strong> infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing. Wij vrag<strong>en</strong> u<br />

deze paragraaf tekstueel aan te pass<strong>en</strong>.<br />

Inhoudelijke reactie:<br />

Ad a. De vooroverlegreactie wordt overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bestemmingsomschrijving wordt aangepast.<br />

Ad b, c <strong>en</strong> d <strong>en</strong> e <strong>en</strong> f. De vooroverlegreactie wordt overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De watergang<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> op de verbeelding.<br />

Ad g. De vooroverlegreactie wordt overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gebruiksbepaling<strong>en</strong> uit de Keur word<strong>en</strong><br />

overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Beschermingszone waterlop<strong>en</strong>’.<br />

Ad h. De vooroverlegreactie wordt overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De toelichting wordt aangepast t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de<br />

passage waarin wordt voorgeschrev<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing moet word<strong>en</strong> ontworp<strong>en</strong> op e<strong>en</strong><br />

bui met kans op herhaling van 1 x per 100 jaar. Vervolg<strong>en</strong>s wordt aangehaald dat zo’n zelfde<br />

voorzi<strong>en</strong>ing met leegloop op het oppervlaktewater bov<strong>en</strong> de infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing e<strong>en</strong> dynamische<br />

buffer moet bevatt<strong>en</strong>.


3. Inspraakreacties<br />

3.1 Dhr. Jongmans, Middelste horst 15 te Baarlo<br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

a. Indi<strong>en</strong>er vraagt t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de percel<strong>en</strong> 1482 <strong>en</strong> 1483, geleg<strong>en</strong> naast de Middelste Horst 15<br />

<strong>en</strong> achter Veldstraat 72 of de bedrijfsbestemming klopt, in verband met het onthoud<strong>en</strong> van<br />

goedkeuring aan deze locatie in het viger<strong>en</strong>de bestemmingsplan Kom Baarlo. De bebouwing<br />

staat nu leeg. In het verled<strong>en</strong> heeft er opslag plaatsgevond<strong>en</strong>. Teg<strong>en</strong> dit laatste heeft indi<strong>en</strong>er<br />

ge<strong>en</strong> bezwaar.<br />

Ad a. De inspraakreactie wordt overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Bij het huidige bestemmingsplan is goedkeuring<br />

onthoud<strong>en</strong> voor de percel<strong>en</strong> 1482, 1483 <strong>en</strong> 265 vanwege e<strong>en</strong> foutieve verwijzing. Het daarvoor<br />

geld<strong>en</strong>de bestemmingsplan is niet meer te achterhal<strong>en</strong>. Het feitelijk gebruik is al jar<strong>en</strong> opslag in<br />

bedrijfsruimt<strong>en</strong>. Het feitelijk gebruik wordt daarom positief bestemd. Op de plankaart wordt voor de<br />

betreff<strong>en</strong>de percel<strong>en</strong> de aanduiding Opslag opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In de regels komt daarbij de opmerking dat<br />

ter plaatse van de aanduiding Opslag, uitsluit<strong>en</strong>d opslag is toegestaan. De bijbehor<strong>en</strong>de woning<br />

(Veldstraat 72) is bestemd als bedrijfswoning.<br />

3.2 Dhr. Cootjans, Bong 58 te Baarlo<br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

a. Indi<strong>en</strong>er merkt op dat hij e<strong>en</strong> bouwvergunning heeft voor de bouw van e<strong>en</strong> romneyloods bij zijn<br />

eierhandel op perceel 620, achter Bong 52-58.<br />

b. Indi<strong>en</strong>er vraagt zich af of de luifel van de eierhandel in het bouwvlak is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Inhoudelijke reactie<br />

Ad a. De inspraakreactie wordt overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> de romeyloods wordt opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het bouwvlak.<br />

Ad b. De inspraakreactie wordt overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De luifel wordt opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het bouwvlak.<br />

3.3 Dhr. Peul<strong>en</strong>, Albert Neuhuysstraat 29a te Baarlo<br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

a. Indi<strong>en</strong>er verzoekt om voor zijn perceel met nr. 4305 (Albert Neuhuysstraat 35) de aanduiding<br />

‘kantoor’ op te nem<strong>en</strong> in verband met de aanwezigheid van e<strong>en</strong> kantoor van circa 85 m2.<br />

b. Indi<strong>en</strong>er verzoekt tev<strong>en</strong>s voor het perceel met nr. 3753 het bouwvlak aan te pass<strong>en</strong> op basis van<br />

de huidige bebouwing, welke is vergund in 1999. Indi<strong>en</strong>er merkt daarbij op dat het e<strong>en</strong><br />

timmerbedrijf is sinds 1967.<br />

Inhoudelijke reactie<br />

Ad a. De zi<strong>en</strong>swijze wordt overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In het viger<strong>en</strong>d bestemmingsplan is e<strong>en</strong> aanduiding<br />

‘kantoor’ opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Dit wordt in het ontwerp-bestemmingsplan ook opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In de regels wordt<br />

het volg<strong>en</strong>de opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>: ‘ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' e<strong>en</strong> kantoor tot e<strong>en</strong> maximum<br />

oppervlakte van 100 m²’.<br />

Ad b. De zi<strong>en</strong>swijze wordt overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In 2000 is e<strong>en</strong> bouwvergunning verle<strong>en</strong>d voor e<strong>en</strong> luifel. Het<br />

bouwblok wordt hierop aangepast.


3.4 H.M. Haffmans, Willem van Gulikstraat 13 te Baarlo<br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

a. Indi<strong>en</strong>er merkt op dat in het bestemmingsplan het idee is om op het plantso<strong>en</strong> van de Willem van<br />

Gulikstraat e<strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>ontmoetingsplaats planologisch verantwoord te acht<strong>en</strong>, gepaard aan de<br />

hoofdbestemming ‘Gro<strong>en</strong>’ met de daarbij behor<strong>en</strong>de planologische waard<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong>er vind dit e<strong>en</strong><br />

ongelukkige keuze. Dit geldt ook voor het idee om binn<strong>en</strong> deze bestemming ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> toe te<br />

lat<strong>en</strong> voor maximaal 10 aane<strong>en</strong>geslot<strong>en</strong> dag<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> kermis is van kortere duur. Voor dit alles is<br />

ge<strong>en</strong> permissie of omgevingsvergunning vereist. Er kan dus tot laat in de avond <strong>en</strong>/of diep in de<br />

nacht word<strong>en</strong> doorgegaan. Dit is e<strong>en</strong> lastig beheersbare situatie want de politie kan ze ook niet<br />

zomaar wegstur<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong>er merkt op dat dit ge<strong>en</strong> goede ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing is voor het<br />

woonmilieu <strong>en</strong> het woonkarakter van deze wijk.<br />

Inhoudelijke reactie<br />

Ad a. De zi<strong>en</strong>swijze wordt niet overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In de door de raad vastgestelde uitgangspunt<strong>en</strong>notitie<br />

‘herzi<strong>en</strong>ing bestemmingsplann<strong>en</strong> kern<strong>en</strong>’ zijn de uitgangspunt<strong>en</strong> per bestemming opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In<br />

deze notitie is bij de bestemming Gro<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong> dat jonger<strong>en</strong>ontmoetingsplaats<strong>en</strong> onder de<br />

rechtstreeks toegestane gebruiksmogelijkhed<strong>en</strong> behor<strong>en</strong>. Ook bouwwerk<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> gebouw zijnde, t<strong>en</strong><br />

behoeve van jonger<strong>en</strong>ontmoetingsplaats<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> rechtstreeks toegestaan zijn. In de<br />

bestemmingsplanregels is dit laatste nog iets g<strong>en</strong>uanceerd: met e<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>planse afwijking is e<strong>en</strong><br />

bouwwerk, ge<strong>en</strong> gebouw zijnde, t<strong>en</strong> behoeve van e<strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>ontmoetingsplaats mogelijk. Het<br />

college van B&W heeft de bevoegdheid om deze afwijking te verl<strong>en</strong><strong>en</strong>, maar dit is ge<strong>en</strong> verplichting.<br />

Bij e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele aanvraag wordt de afweging gemaakt of op die specifieke plek e<strong>en</strong> bouwwerk, ge<strong>en</strong><br />

gebouw zijnde, voor e<strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>ontmoetingsplaats w<strong>en</strong>selijk is. De realisering van e<strong>en</strong> JOP<br />

geschiedt in het algeme<strong>en</strong> in overleg met de buurt. Ook bestaat er de mogelijkheid om teg<strong>en</strong> de<br />

vergunning bezwaar te mak<strong>en</strong>. Het geme<strong>en</strong>tebestuur kiest ervoor om in beginsel zoveel mogelijk<br />

functies toe te staan, om bestemmingsplann<strong>en</strong> flexibel te houd<strong>en</strong>.<br />

In het geme<strong>en</strong>telijke ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>beleid is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat bij o.a. bij de bestemming Gro<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> rechtstreeks zijn toegestaan voor maximaal ti<strong>en</strong> aane<strong>en</strong>geslot<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> inclusief op- <strong>en</strong><br />

afbouw. In de Algem<strong>en</strong>e Plaatselijke Verord<strong>en</strong>ing zijn de voorwaard<strong>en</strong> met betrekking tot<br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.


4. Conclusie<br />

Uit het voorgaande blijkt dat de vooroverleg- <strong>en</strong> inspraakreacties aanleiding gev<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> aantal<br />

wijziging<strong>en</strong>:<br />

4.1 Verbeelding<br />

Perceel 265 , Veldstraat 72, wijzig<strong>en</strong> van Won<strong>en</strong> in Bedrijf. En voor de percel<strong>en</strong> 1482, 1483 <strong>en</strong><br />

265 de aanduiding Opslag opnem<strong>en</strong>.<br />

Aan het perceel 4305 (Albert Neuhuysstraat 35) wordt de aanduiding ‘kantoor’ toegevoegd.<br />

Het bouwvlak van het perceel 3753, geleg<strong>en</strong> aan de Albert Neuhuysstraat 29a wordt aangepast<br />

op basis van de huidige bebouwing.<br />

De vergunde romneyloods <strong>en</strong> de luifel wordt opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het bouwvlak van het bedrijf geleg<strong>en</strong><br />

aan bong 52-58.<br />

De watergang aan de tangweg wordt op de verbeelding opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, inclusief de bijbehor<strong>en</strong>de<br />

beschermingszone<br />

De watergang kwistbeek geleg<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de Barond van Erplaan <strong>en</strong> de <strong>Maas</strong>straat wordt op de<br />

verbeelding opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, inclusief de bijbehor<strong>en</strong>de beschermingszone<br />

Voor de watergang<strong>en</strong> zoals Kuukv<strong>en</strong>, Schutt<strong>en</strong>hof, Scheresweg, Bosbeek <strong>en</strong> Kwistbeek welke<br />

plaatselijk zijn overkluisd of wegvlakk<strong>en</strong> kruis<strong>en</strong> <strong>en</strong> het Kuukv<strong>en</strong> <strong>en</strong> de reg<strong>en</strong>waterbuffers langs<br />

het Kuukv<strong>en</strong> wordt de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Beschermingszone waterlop<strong>en</strong>’<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

4.2 Regels<br />

Aan de regels van de bestemming In de bestemming ‘Waterstaat – Stroomvoer<strong>en</strong>d rivierbed’<br />

wordt aangeslot<strong>en</strong> bij de Beleidsregels grote rivier<strong>en</strong>, zowel voor bouwwerk<strong>en</strong> als<br />

aanlegactiviteit<strong>en</strong>.<br />

Binn<strong>en</strong> de bestemming ‘Gro<strong>en</strong>’ wordt de bestemmingsomschrijving uitgebreid met ‘ondergrondse<br />

bergbezinkbassins <strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e berging<strong>en</strong>.<br />

Aan de regels van de bestemming Won<strong>en</strong> wordt de volg<strong>en</strong>de bepaling toegevoegd: ‘ter plaatse<br />

van de aanduiding 'kantoor' e<strong>en</strong> kantoor tot e<strong>en</strong> maximum oppervlakte van 100 m²’.<br />

Bij bestemming Bedrijf opnem<strong>en</strong>: ter plaatse van de aanduiding Opslag is uitsluit<strong>en</strong>d opslag<br />

toegestaan.<br />

Aan de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Beschermingszone waterlop<strong>en</strong>’ wordt de volg<strong>en</strong>de<br />

bepaling toegevoegd:<br />

X.1 Algeme<strong>en</strong><br />

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemming<strong>en</strong>, mog<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de aangegev<strong>en</strong><br />

beschermingszone van de watergang uitsluit<strong>en</strong>d handeling<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verricht t<strong>en</strong> behoeve<br />

van deze bestemming.<br />

X.2 Gebruiksregels<br />

Het is verbod<strong>en</strong> op of in de grond<strong>en</strong> met deze bestemming de volg<strong>en</strong>de handeling<strong>en</strong> uit te<br />

voer<strong>en</strong>:<br />

- het aanlegg<strong>en</strong>, wijzig<strong>en</strong>, vervang<strong>en</strong> of verwijder<strong>en</strong> van afrastering, brugg<strong>en</strong>, duikers,<br />

kabels, leiding<strong>en</strong> stuw<strong>en</strong> of drainage;<br />

- aanlegg<strong>en</strong>, wijzig<strong>en</strong>, of demp<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> oppervlaktewater;<br />

- het hebb<strong>en</strong> of aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van (tijdelijke) obstakels;<br />

- het loz<strong>en</strong> of onttrekk<strong>en</strong> van water op of uit het oppervlaktewater;<br />

- het inricht<strong>en</strong>, hebb<strong>en</strong> of wijzig<strong>en</strong> van wandel- <strong>en</strong> fietsroutes of ruiterpad<strong>en</strong>;<br />

- recreatief medegebruik.<br />

X.3 Afwijk<strong>en</strong> van gebruiksregels<br />

Van het bepaalde in X.2 kan word<strong>en</strong> afgewek<strong>en</strong>, mits:<br />

- er sprake is van normaal onderhoud <strong>en</strong> beheer door, of in opdracht van de beheerder van


de watergang;<br />

- recreatief medegebruik geschied zonder winstoogmerk <strong>en</strong> terplekke niet met<br />

verbodsbord<strong>en</strong> is verbod<strong>en</strong>.<br />

4.3 <strong>Toelichting</strong><br />

Aan hoofdstuk 3.1.5 van de toelichting wordt toegevoegd dat bouw<strong>en</strong> in vrijgestelde gebied<strong>en</strong> op<br />

eig<strong>en</strong> risico geschiedt <strong>en</strong> dat het Rijk niet aansprakelijk is voor ev<strong>en</strong>tuele schade.<br />

Aan de toelichting Indi<strong>en</strong>er merkt dat pagina 60 van de toelichting wordt aangepast: in de<br />

toelichting (pagina 60) wordt voorgeschrev<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing moet word<strong>en</strong><br />

ontworp<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> bui met kans op herhaling van 1 x per 100 jaar. Vervolg<strong>en</strong>s wordt aangehaald<br />

dat zo’n zelfde voorzi<strong>en</strong>ing met leegloop op het oppervlaktewater bov<strong>en</strong> de infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing<br />

e<strong>en</strong> dynamische buffer moet bevatt<strong>en</strong>. Dit is niet correct. E<strong>en</strong> dynamische berging vervangt het<br />

gebruik van e<strong>en</strong> infiltratievoorzi<strong>en</strong>ing. Wij vrag<strong>en</strong> u deze paragraaf tekstueel aan te pass<strong>en</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!