Emmen Actueel en Officieel week 15 - Gemeente Emmen

emmen.nl

Emmen Actueel en Officieel week 15 - Gemeente Emmen

Wekelijkse informatie van de Gemeente Emmen

Nieuws van uw raad

Dinsdag 13 april 2010, nummer 15 - I

Nieuws van het Meldpunt

Vijf nieuwe raadsleden

Tijdens de extra raadsvergadering van 31 maart is het nieuwe college

van Burgemeester en Wethouders geïnstalleerd. Vijf van de zes

wethouders zijn uit de raad gekomen. Hun plekken in de raad zijn

opgevuld door de eerstvolgenden op de kieslijsten. Voor de PvdA zijn

dat Arjan Goudriaan, Henk Smit en Raymond Wanders, voor het CDA

Cees Ruhé en voor de VVD Robert Kochheim. Deze vijf raadsleden zijn

tijdens de vergadering ook officieel geïnstalleerd.

Anjeractie in de

gemeente Emmen

Ook dit jaar wordt uw aandacht

gevraagd voor de jaarlijkse Anjercollecte.

De Anjeractie wordt door heel

Nederland gehouden en ondersteunt

zo’n 4.000 initiatieven op het

gebied van cultuur en natuurbehoud.

De Anjercollecte wordt voor

de 65e keer georganiseerd in de

week van 31 mei tot en met 5 juni.

In dit verband doet de gemeente

Emmen een beroep op individuele

collectanten en op de culturele

verenigingen in Emmen en de

buitendorpen om zich vrijwillig voor

deze jaarlijkse actie in te willen zetten door in hun dorp te gaan collecteren.

Onder culturele verenigingen wordt verstaan: verenigingen die zich

bezighouden op het gebied van muziek, zang en toneel.

De collecterende verenigingen mogen 1/3 deel van de opbrengst

behouden. Het andere deel van de opbrengst, dus 2/3 deel, gaat naar

projecten op gebied van muziek, culturele vorming, beeldende kunst,

monumentenzorg, theater, letteren, wetenschap en natuurbehoud. De

collecterende vereniging kan het geld besteden aan bijvoorbeeld de

aanschaf van nieuwe instrumenten en uniformen. Vorig jaar heeft het Prins

Bernhard Cultuurfonds Drenthe zo’n t 250.000,- aan subsidies verstrekt

voor allerlei activiteiten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in

onze provincie. Ook verschillende projecten en verenigingen uit onze

gemeente vielen in de prijzen.

Vooraanmeldingen kunt u insturen voor 30 april. Voor informatie kunt u

contact opnemen met mevrouw N. Brongers van de gemeente Emmen, via

tel. 14 0591.

Subsidie activiteiten

gezondheidszorg en

maatschappelijke dienstverlening

Ook voor 2010 stelt de gemeente Emmen subsidie beschikbaar voor

patiënten-, vrijwilligers- en zelfhulporganisaties die activiteiten organiseren

op het terrein van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Voorwaarden:

● de aanvraag dient vóór 1 mei 2010 te worden ingediend. Verzoeken die

binnenkomen na 1 mei 2010 komen niet meer voor subsidie in aanmerking;

● de activiteiten dienen zich te beperken tot het terrein van de maatschappelijke

dienstverlening en de gezondheidszorg;

● het subsidieverzoek dient te worden ingediend door een organisatie

bestaande uit leden woonachtig in de gemeente Emmen;

● er moet sprake zijn van een eigen bijdrage van de leden.

Bij de subsidieaanvraag dient worden bijgevoegd:

● een gespecificeerd overzicht van de activiteiten;

● een begroting;

● gegevens waaruit de omvang van het vermogen van uw vereniging blijkt

(bv. kopie van de laatste bankafschriften en/of kasstaat);

● een ledenlijst;

● kopie inschrijving Kamer van Koophandel (KvK). Indien de vereniging

niet is ingeschreven bij de KvK, dient een kopie van het identiteitsbewijs

van de 3 bestuursleden te worden bijgevoegd (alleen van toepassing

indien u in 2009 geen subsidie heeft aangevraagd c.q. ontvangen en/of

bij wijziging samenstelling bestuur);

● toelichting waarom subsidie wordt aangevraagd (alleen van toepassing

indien u in 2009 geen subsidie heeft aangevraagd c.q. ontvangen).

Meer informatie kunt u verkrijgen bij mevr. M.A.H. Lubben van de dienst

Publiek, afdeling Maatschappelijke Zaken en Zorg, tel. 14 0591.

Het subsidieverzoek kunt verzenden aan het college van Burgemeester en

Wethouders van de gemeente Emmen, t.a.v. de dienst Publiek, afdeling

Maatschappelijke Zaken en Zorg (dienst PUB, afd. MZZ/MZ), Postbus 30001,

7800 RA te Emmen.

Dorp en wijk in beeld

Barger-Oosterveen

De gemeente Emmen bestaat

uit verschillende dorpen en

wijken met ieder hun eigen

karakter. Juist deze

veelzijdigheid onderscheidt

Emmen van andere

gemeenten: naast de

voorzieningen van de

stedelijke kern, biedt de

gemeente Emmen de rust en

ruimte van de verschillende

dorpen op het platteland. In

deze rubriek brengen we

steeds een van de dorpen of

wijken van Emmen onder uw

aandacht. Deze keer is dat

Barger-Oosterveen.

Foto’s: Jan Anninga

Nieuw prieel voor

Barger-Oosterveen

Barger-Oosterveen is een klein buurtschap tussen Klazienaveen en Weiteveen

met zo’n 800 inwoners. De openbare basisschool De Klobbestoek en

het dorpshuis De Dobbe vormen de enige voorzieningen in het buurtschap.

Beide voorzieningen lopen goed: de school heeft rond de 40 leerlingen en

is gefuseerd met de Viersprongschool in Klazienaveen. Het dorpshuis is

onlangs weer helemaal geschilderd en in het pand vinden talloze activiteiten

plaats. “Hoewel we een klein buurtschap zijn, zijn we heel actief”,

vertelt Gerard Robben. Hij is voorzitter van de Vereniging Plaatselijk

Belang. “Wij organiseren gedurende het jaar allerlei activiteiten voor

kinderen, volwassenen en ouderen. Zo was er onlangs een palmpasenoptocht

en een paasbult voor de jeugd en vieren we straks weer uitgebreid

Koninginnedag met elkaar. Verder organiseren we regelmatig fiets- en

tourtochten, droppings, bingoavonden en kinderdisco’s. Ook hebben we

een bejaardensoos en vier keer per jaar een darttoernooi.”

Prieel

In het buurtschap komen veel mensen die in het hoogveennatuurreservaat

Bargerveen gaan wandelen of fietsen. “Het liefst willen wij deze mensen

een prettige accommodatie bieden waar ze een kopje thee of koffie

kunnen drinken, maar een café heeft in ons buurtschap geen bestaansrecht.

Om toch tegemoet te komen aan de wens van wandelaars en fietsers

om even uit te rusten, komt er nu een nieuw prieel op de kruising van de

Dordsedijk en de Veenhoeksweg. Dit prieel heeft een doorsnee van vijf

meter en er komen bankjes zodat mensen beschut kunnen zitten. De

verwachting is dat het prieel begin mei klaar is, zodat er deze zomer al

gebruik van gemaakt kan worden. Het kleine prieel dat nu op deze plek

staat, verplaatsen we naar de kruising van de Veenhoeksweg en de

Derksweg. Zo hebben we straks twee mogelijkheden voor fietsers en

wandelaars om uit te rusten in ons buurtschap,” vertelt Gerard Robben.

Houtsingel

Ook de gemeente Emmen is betrokken bij de totstandkoming van het

nieuwe prieel in Barger-Oosterveen, vertelt Robert Ozinga. Hij is teamleider

dienst Gebied van de afdeling Buiten. “Het nieuwe prieel is een initiatief

van de Vereniging Plaatselijke Belang en zij regelen ook de plaatsing van

het nieuwe prieel en de verhuizing van het oude prieel. Als gemeente

regelen wij de randvoorwaarden. Zo zorgen we ervoor dat een gedeelte

van de houtsingel wordt weggehaald zodat er voldoende ruimte voor het

nieuwe prieel is. Ook leveren we de houtsnippers en hebben we meegedacht

over de veiligheid en de constructie. Op deze manier komt door een

goede samenwerking een mooi product tot stand.”

Meldpunt Openbaar Gebied

Ligt er een stoeptegel los? Zwerfvuil op straat of heeft u problemen met de afvoer? Voor deze en meer

meldingen, vragen of klachten over het openbaar gebied kunt u terecht bij het meldpunt Openbaar Gebied.

Bel met de gemeente Emmen (tel. 14 0591) en vraag naar het Meldpunt Openbaar Gebied.

Defecte straatverlichting kunt u tijdens kantooruren rechtstreeks melden aan Ziut (onderdeel Enexis) via

telefoonnummer (038) 85 16 110. Dringende zaken, zoals uitval in de hele straat, kunt u buiten kantooruren

melden op telefoonnummer 0800 9009.

Ligt er een stoeptegel los?

Zwerfvuil op straat of heeft u

problemen met de afvoer? Voor

al uw vragen en meldingen

over de openbare ruimte, kunt

u contact opnemen met het

Meldpunt Openbaar Gebied.

Graag werken wij samen met u

aan een schone, veilige en leefbare

openbare ruimte. In deze

rubriek houden wij u op de

hoogte van de meest actuele en

voorkomende meldingen en

hun afhandeling.

Snoeien en snoeiafval

De lente is begonnen en dat betekent

dat er weer veel werk verzet

moet worden in de tuin. Snoeien is

één van de werkzaamheden. Maar

waar kunt u heen met uw

snoeiafval? Wij zetten de mogelijkheden

voor u op een rijtje.

Milieustraat

Natuurlijk kunt u uw snoeiafval

storten bij de milieustraat. Dit is

geheel gratis en niet aan een

maximum gebonden. De milieustraat

is in de periode van 14 maart

tot en met 1 mei a.s. op werkdagen

ook tussen de middag geopend én

van 17.30 tot 19.30 uur. Vergeet

niet uw milieupas mee te brengen.

Takkenroute

U kunt uw snoeiafval ook door

Route langs 26 kunstenaars en exposities

Kunstroute Emmen

op 17 en 18 april

Op zaterdag 17 en zondag 18 april

bent u tussen 11.00 en 17.00 uur

van harte welkom bij 26 kunstenaars

en expositieruimtes op 15

verschillende locaties in de

gemeente Emmen. Naast de

kunstenaarsateliers zijn beide

dagen ook de deelnemende expositieruimtes

geopend. Bij het CBK

Emmen in De Fabriek is het werk

van 34 Emmer kunstenaars te zien

in de tentoonstelling ‘Werkplaats

Emmen’. Bij CQ Centrum voor de

Kunsten is een aanvulling op deze

expositie met Emmer kunstenaars

te zien en in Nieuw-Amsterdam

kunt u naar Galerie van Strien. De

Kunstroute Emmen wordt georganiseerd

door het CBK Emmen.

Bijzondere onderdelen

Bijzonder is dat De Stip – het kunstproject

van de Toyisten op de voormalige

gasbol – voor publiek

toegankelijk is. Bezoekers kunnen

beide dagen de gasbol bekijken, de

steigers beklimmen (alleen met

veiligheidsschoenen) en de schilders

aan het werk zien. Omdat het

project pas later dit jaar wordt

opgeleverd, is deze preview een

echt buitenkansje.

Een ander opvallend element in de

Kunstroute Emmen is het landartproject

van Robert Smithson, ‘The

AREA af laten halen met de zogenaamde

‘takkenroute’. Eens per

maand zamelt AREA het snoeiafval

namelijk in. Hier zijn geen kosten

aan verbonden, maar dan dient u

het afval wel in bundels aan te

bieden die niet langer zijn dan één

meter, met een maximum van één

kubieke meter. Bovendien mag de

bundel niet meer dan 25 kg.

wegen. Maak voor het afhalen wel

een afspraak met AREA Reiniging

via telefoonnummer (0900) 234 55

55. Dan hoort u wat de inzameldag

is. Kunt u niet op deze dag of is uw

bundel groter dan één kubieke

meter of zwaarder dan 25 kg., dan

zijn aan het ophalen kosten

verbonden.

Tot slot krijgen wij regelmatig

meldingen over overhangend

groen uit tuinen, waardoor overlast

ontstaat op voet- en fietspaden. Wij

willen u vragen hier rekening mee

te houden en ook de takken buiten

de tuin te snoeien, met name als

uw tuin aan een fiets- of voetpad

grenst.

Heeft u een melding?

Heeft u ook een melding over het

openbaar gebied? Neem dan op

werkdagen tussen 8.00 en 16.30

uur contact op met het Meldpunt

Openbaar Gebied via telefoonnummer

14 0591.

Broken Circle and Spiral Hill’. Bij fa.

De Boer aan de Emmerhoutstraat

kunnen bezoekers beide dagen om

12.00 uur deelnemen aan een rondleiding

bij de zandafgraving om dit

kunstwerk te bekijken. ‘The Broken

Circle’ is het enige nog bestaande

kunstproject van Robert Smithson

in Europa. Deelname aan de

rondleiding kan alleen na

aanmelding bij cbk@emmen.nl, of

(0591) 68 58 20.

De deelnemende ateliers en expositieruimtes

zijn verspreid over de

gemeente Emmen. Het accent ligt

wel op de plaats Emmen. Op twee

locaties in Emmen zijn meerdere

ateliers aanwezig. Eén daarvan is

Kunstkwartier Waanderveld met

vier ateliers op een steenworp

afstand van elkaar. Bij Studio 1, het

ateliercomplex in een voormalig

schoolgebouw in Emmerhout,

geven zes kunstenaars een kijkje in

de keuken. In Schoonebeek kunt u

naar het atelier van Marjolein van

Ginkel.

Kijk voor alle adressen in de gratis

routefolder, af te halen bij het CBK

Emmen in De Fabriek (woensdag

tot en met zondag van 13.00 tot

17.00 uur) of bij het kantoor van

Tourist Info Emmen, naast de

ingang van het Dierenpark.

Aan deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden


Wekelijkse informatie van de Gemeente Emmen

Vergadering

welstandscommissie

Dinsdag 13 april 2010, nummer 15 - II

De eerstvolgende openbare vergadering van de welstandscommissie is

op maandag 19 april 2010 om 13.30 uur in het gemeentehuis, kamer

C4.07, aan de Vreding 5 in Emmen.

De agenda voor de te behandelen plannen is vanaf donderdag 15 april

in te zien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis en de

balie van afdeling Vergunningen, team Bouw. Beide balies zijn op

werkdagen geopend tussen 8.30 en 16.30 uur.

Vergadering Wsw-Raad

Op 20 april om 19.30 uur is de eerstvolgende vergadering van de Wswraad.

De vergadering vindt plaats in kamer C4.08 van het gemeentehuis

van Emmen. De ingang bevindt zich aan de Vreding 5.

In januari 2009 is de Wsw-raad van de gemeenten Emmen, Coevorden

en Borger-Odoorn geïnstalleerd. De Wsw-raad behartigt de belangen

van de mensen met een zogenaamde Wsw-indicatie (Wet sociale voorzieningen).

Dat gebeurt onder meer door de Colleges van de drie

gemeenten gevraagd en ongevraagd te adviseren over de ontwikkeling

en de uitvoering van het gemeentelijk Wsw-beleid.

De vergaderingen van de Wsw-raad zijn voor iedereen toegankelijk.

Direct na de opening van de vergadering worden gasten in de gelegenheid

gesteld om punten naar voren te brengen.

Als u betrokken bent bij de Wsw, of als u daarvoor op andere wijze

belangstelling hebt, dan zien we u graag op de publieke tribune van

de Wsw-raad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter: Wim

Helder, tel. (0591) 63 58 41, of per e-mail: wswraad@live.nl.

Verkeersinformatie

Europaweg in Schoonebeek

In verband met het kappen van bomen wordt de Europaweg in

Schoonebeek, ter hoogte van de huisnummers 85a en 47, gestremd

voor het verkeer. Dit gebeurt volgens planning op 19, 20 en 21 april.

De stremming is op alle drie de dagen tussen 8.00 en 16.00 uur. Tijdens

de stremming wordt het verkeer via de Dordseweg, Ellenbeek en de

Veenschapsweg geleid.

Vooraankondiging

Loting kavels Emmer-

Compascuum, Koppelwijk/

Maatschappijweg

De kavels aan de Koppelwijk/Maatschappijweg in Emmer-Compascuum

zijn binnenkort bouwrijp.

Er komen 33 kavels beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande

woning en 22 kavels voor de bouw van een halfvrijstaande woning. De

kavels worden via loting uitgegeven. De kavelgrootte varieert van

510 m2 tot 590 m2 voor een kavel voor een vrijstaande woning en van

335 m2 tot 355 m2 voor een kavel voor een halfvrijstaande woning.

Nadere informatie vindt u op 27 april in de Emmen Actueel en op

www.emmen.nl/kavels.

Start werkzaamheden mogelijk eind 2010

Voorbereiding herinrichting

Wilhelminastraat van start

Momenteel treft de gemeente Emmen voorbereidingen om de Wilhelminastraat

in het centrum aan te pakken. Een verbetering van de

verkeersveiligheid, bereikbaarheid en uitstraling zijn de doelen van

deze herinrichting. Het werk wordt in drie fasen uitgevoerd. De

verwachting is dat eind 2010 wordt gestart met de eerste fase.

Waarom wordt de Wilhelminastraat heringericht?

Verkeersveiligheid is één van de redenen om de Wilhelminastraat aan

te pakken. Het kruispunt Wilhelminastraat/Kerkhoflaan/Baander is in

dit kader bijvoorbeeld bekeken. Ook wil de gemeente met de herinrichting

de bereikbaarheid en de uitstraling van de Wilhelminastraat

verbeteren. Zo gaan bijvoorbeeld (brom)fietsers gebruikmaken van

dezelfde rijbaan als de auto’s en worden de voetpaden verbreed. Ook

wordt de riolering in het gebied vervangen en daarmee verbeterd.

De eerste fase van de herinrichting

Het project Wilhelminastraat wordt in drie fasen uitgevoerd. De eerste

fase betreft het aanpakken van het deel van de Wilhelminastraat

tussen de Kapelstraat, Kerkhoflaan en een deel van de Baander.

Globaal gaat het hierbij om de volgende werkzaamheden: het rechttrekken

van de Wilhelminastraat tussen de Kapelstraat en de Kerkhoflaan,

het (her)inrichten van het parkeerterrein, het aanpassen van het

kruispunt Wilhelminastraat/Baander/Kerkhoflaan en het vervangen

van de riolering in dit deel van de straat. Deze werkzaamheden

worden naar verwachting eind 2010 opgestart.

De overige fasen van de herinrichting

De overige twee fasen betreffen de aanpak van het deel van de

Wilhelminastraat tussen de Kerkhoflaan en de Van Schaikweg (fase 2)

en de herinrichting van de Wilhelminastraat tussen de Van Schaikweg

en de Dordsestraat (fase 3). Wanneer deze werkzaamheden van start

kunnen gaan, is nog niet bekend.

Multifunctioneel Speelveld

in Nieuw-Dordrecht

Eind maart is begonnen met de aanleg van een Multifunctioneel Speelveld in Nieuw-Dordrecht. Het nieuwe veld

komt te liggen op het veld naast OBS de Dordtse Til aan de Meester Koehoornstraat/Walevest. Op de foto staan de

leden van het Kernteam Brede Schoolontwikkeling Nieuw-Dordrecht. Zij zijn de initiatiefnemers voor het Multifunctioneel

Speelveld. Woensdag 7 april hebben zij een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin ze hun

samenwerking voor de komende jaren hebben bekrachtigd.

Foto: Jan Sibon

Nieuwe bedrijven in Emmen:

Tonalite en Jellice Pioneer

Twee nieuwe bedrijven gaan van

start in Emmen. Samen zijn ze goed

voor meer dan zestig banen.

Acht oud-werknemers van Sony

Ericsson zijn een nieuw bedrijf

gestart onder de naam Tonalite.

Tonalite gaat innovatieve, draagbare

en draadloze consumentenproducten

maken voor spraak-,

muziek- en informatieweergave. In

eerste instantie gaan hier 28 medewerkers

aan de slag. Directie en

medewerkers waren werkzaam bij

Sony Ericsson; dit bedrijf sluit haar

deuren in de loop van dit jaar.

Het tweede bedrijf is Jellice Pioneer,

dat de gelatinefabriek van Econtis

in Emmen overneemt. Dit bedrijf is

vorig jaar gesloten door het faillissement

van het moederbedrijf in

Duitsland. De Jellice Group heeft

een hoofdvestiging in Japan. In

Emmen wordt hun eerste Europese

fabriek geopend. 36 van de medewerkers

die tot vorig jaar bij Econtis

werkzaam waren, kunnen nu bij

Jellice Pioneer aan de slag om jaarlijks

ruim 3.000 ton gelatine te

produceren. De verwachting is dat

het aantal medewerkers in de

komende jaren zal groeien.

Foto’s: Jan Anninga

Werkzaamheden in

het openbaar gebied

Werkzaamheden in het openbaar

gebied

Voor de komende periode staan in

de gemeente diverse groenwerkzaamheden

gepland. De onderstaande

werkzaamheden worden

onder uitdrukkelijk voorbehoud

van het broedseizoen uitgevoerd.

Dit betekent dat zorgvuldig wordt

gekeken of er broedactiviteit in de

te verwijderen bomen is. In de

meeste gevallen is hier nog geen

sprake van en kunnen de werkzaamheden

plaatsvinden. Echter,

wanneer er wel vogels broeden in

de betreffende bomen, vinden er

geen werkzaamheden plaats.

Indien mogelijk worden deze dan

doorgeschoven naar het najaar.

Angelslo, Emmen

Bij het Bensingecamp 48 in de wijk

Angelslo staat een eik die een

zogenaamde ‘plakoksel’ heeft. Dit

betekent dat dit gedeelte van de

boom eruit zal gaan vallen. Er is dus

sprake van een gevaarlijke situatie

en daarom wordt deze eik binnenkort

verwijderd. De kapvergunning

hiervoor is onherroepelijk

geworden op 8 september 2009. Er

vindt geen herplant plaats.

Nieuw-Amsterdam / Veenoord

Nabij het Schakelpad 63 in Nieuw-

Amsterdam staan twee kastanjes

die ziek zijn. Ze zijn aangetast door

de reuzenzwam en lijden aan bloedingsziekte.

Hierdoor is de conditie

van de bomen verslechterd. Er

vallen takken uit de bomen en

bovendien wordt de kans dat zij

door wind omver geworpen

worden groter. Daardoor kunnen

gevaarlijke situaties ontstaan.

Binnenkort worden deze twee

kastanjes dan ook verwijderd. De

kapvergunningen voor beide

bomen zijn onherroepelijk

geworden op 17 oktober 2009 en

15 december 2009. Er vindt geen

herplant plaats.

Emmerhout, Emmen

Dichtbij Laan van het Kwekebos

429 staan twee wilgen op een

veldje tussen de huizen. Deze

bomen worden te groot en er

vallen regelmatig takken uit. Hierdoor

ontstaan gevaarlijke situaties,

ook met het oog op spelende

kinderen. Daarom worden deze

twee wilgen binnenkort verwijderd.

De kapvergunning hiervoor is

onherroepelijk geworden op 12

mei 2009. Er vindt geen herplant

plaats.

Ter hoogte van Laan van de Marel

315 staat één eik die op termijn

gevaar op gaat leveren. Dit komt

doordat deze boom een slechte

verbinding heeft tussen de beide

stammen. Ook levert deze boom

overlast op voor de bewoners. Om

deze redenen wordt de boom

binnenkort verwijderd. De kapvergunning

is hiervoor onherroepelijk

geworden op 8 december 2009. Er

vindt geen herplant plaats.

Emmermeer, Emmen

Dichtbij de Flintstraat 51 staan twee

esdoorns die aangetast zijn door de

zadelzwam. Deze zwam veroorzaakt

onder andere rotting in de

takaanzetten, waardoor het risico

op het afbreken van takken steeds

groter wordt. Mogelijk levert dit

een gevaar op voor de omgeving.

Daarom worden deze beide bomen

binnenkort verwijderd. De kapvergunning

is hiervoor onherroepelijk

geworden op 12 mei 2009. Er

worden geen bomen herplant.

Achter De Nijkampen 70 staat een

berk die in slechte conditie is. De

boom begint inmiddels te rotten en

daarom wordt deze op korte

termijn verwijderd. Hiervoor is de

kapvergunning onherroepelijk

geworden op 11 augustus 2009. Er

vindt geen herplant plaats.

Schoonebeek

Aan de Bultweg 3 staat een dode

eik. Omdat de boom dood is, wordt

de kans op omvallen steeds groter.

Daarom wordt deze eik binnenkort

verwijderd. De kapvergunning is

hiervoor onherroepelijk geworden

op 15 december 2009. Er vindt geen

herplant plaats.

Ter hoogte van de Kooikerlaan 78

staan vier berken die voor overlast

zorgen bij de bewoners. Er is sprake

van uitzaaiing en wortelopdruk.

Aangezien deze berken nog groter

zullen worden, is besloten ze te

verwijderen. Dit vindt binnenkort

plaats. De kapvergunning is hiervoor

onherroepelijk geworden op

15 december 2009.

Nieuw-Dordrecht

In de buurt van Vastenow 58 staan

12 robinia’s waarvan de conditie

erg slecht is. Ze zijn aan hun eind

waardoor er niet alleen veel dood

hout uit valt, maar ook het gevaar

dreigt dat ze omvallen. Omdat de

bomen aan het fietspad staan, is

besloten ze op korte termijn te

verwijderen. De kapvergunning

hiervoor is onherroepelijk

geworden op 21 april 2009. Er vindt

geen herplant plaats.

Emmerschans

Ter hoogte van de Emmerweg 146

staan zeven Amerikaanse eiken die

aangetast zijn door verschillende

soorten zwammen, waaronder de

reuzenzwam en de tonderzwam.

Deze zwammen tasten de wortels

en de onderstam aan, waardoor

deze verrotten. De kans op

omvallen wordt daarmee steeds

groter. Daarom worden deze

bomen binnenkort verwijderd. De

kapvergunning is hiervoor onherroepelijk

geworden op 23 juni

2009. Er vindt geen herplant plaats.

Nabij de Ravelijn 57 en 73 staan

tezamen vier prunussen, waarvan

de conditie slecht is. Zij zijn aangetast

door onder andere de tonderzwam,

waardoor de wortels en de

onderstam verrotten. Hierdoor

kunnen gevaarlijke situaties

ontstaan. Daarom worden deze

vier bomen binnenkort verwijderd.

De kapvergunning is hiervoor

onherroepelijk geworden op 21

april 2009. Er vindt geen herplant

plaats.

Emmen-Centrum

Bij café De Zwetser moet één linde

veilig gesteld worden. Er zit namelijk

dood hout in, wat op het terras

kan vallen. De werkzaamheden

vinden binnenkort plaats.

Emmer-Compascuum

De Wortelboerwijk in Emmer-

Compascuum wordt opgeknapt.

Groenwerkzaamheden maken hier

onderdeel van uit. Daarom worden

een serie abelen en een serie elzen

binnenkort verwijderd. De elzen

zijn krom en scheef en zijn op hun

retour, de abelen zijn erg groot

gegroeid en veroorzaken nu overlast

door o.a. wortelopdruk. Verder

wordt het risico op uitvallende

takken steeds groter. De kapvergunning

voor de bomen is in twee

delen afgegeven en zijn onherroepelijk

geworden op 26 mei 2009 en

29 december 2009. Er vindt geen

herplant plaats.

Erica

Tegenover De Kreuzen 17 worden

twee platanen met zware stormschade

gecandelabeerd. Dit houdt

in dat alle takken terug genomen

worden, zodat er geen gewicht

meer in zit. Bovendien kunnen de

takken dan opnieuw uit gaan

lopen. De werkzaamheden vinden

binnenkort plaats.

Binnenkort wordt het dode hout

uit een aantal eiken nabij Dorpshuis

’t Schienvat verwijderd. Het dode

hout valt namelijk uit de bomen,

wat gevaarlijke situaties op kan

leveren.

Aan deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden


Officiële mededelingen van de Gemeente Emmen

Dinsdag 13 april 2010, nummer 15

Bomen

Verleende kapvergunningen:

Emmen:

Baxhoekweg nabij huisnummer 5:

één iep.

Op grond van artikel 8 van de

Bomenverordening is besloten per

direct (6 april 2010) gebruik worden

gemaakt van deze vergunning. Dit

vanwege iepziekte en het besmettinggsgevaar

door het uitvliegen

van de iepenspintkever naar andere

bomen.

Verleende kapvergunning voor

gemeente:

Emmen:

Albatrosstraat 6: 3 eiken.

Deze vergunningen liggen vanaf

heden gedurende zes weken ter

inzage bij het Klant Contact

Centrum, Raadhuisplein 1 te

Emmen. Gedurende genoemde

termijn kunnen belanghebbenden

tegen de verleende vergunning

schriftelijk gemotiveerd bezwaar

aantekenen bij het college van

Burgemeester en Wethouders,

Postbus 300001, 7800 RA te

Emmen.

Bouwen

Inzage en informatie omtrent het

onderstaande kan verkregen

worden bij de afdeling Vergunningen,

team Bouw, Raadhuisplein

1 te Emmen. De openingstijden van

de balie zijn gelijk aan de openingstijden

van het Klant Contact

Centrum. Tel. 14 0591/e-mail:

gemeente@emmen.nl.

Bouwregister

Bij de gemeente zijn in de periode

van 22 tot en met 30 maart 2010 de

navolgende aanvragen om bouwvergunning

ontvangen:

Emmen:

Bosgors 3, veranderen van een

gevel van de garage (20100280);

Hoornwerk 16, vergroten van een

woning (20100043);

Ravelijn 31, vergroten van een

woning (20100095);

Ermerweg 127, vergroten van een

woning (20100299);

IJsspoorweg 33, plaatsen van een

schuifpui (20100277);

Boslaan 4, vergroten van een

regionaal jongerencentrum

(20100304);

Nijkampenweg 35, vergroten van

een woning (20100124);

Borgerbrink 98, plaatsen van een

berging (20100278);

Sodalietdreef 10, plaatsen van

een WMO unit (20100297);

Holtstraat 11, bouwen van een

berging (20100305);

Oude Wilhelmsweg 2, bouwen

van een woning (20090803);

Willem Schoutenstraat 17,

bouwen van een bedrijfspand

(20100276);

Columbusstraat 25, plaatsen van

een lichtreclame (20100306);

Angelsloërdijk 29E, plaatsen van

twee vlaggenmasten (20100301);

Het Waal 382, plaatsen van een

reclame (20100302).

Klazienaveen:

Herderstraat 67, vergroten van

een woning (20090835);

Langestraat 12, bouwen van een

opslagloods (20100307);

Derksweg 179, bouwen van een

garage (20080464).

Nieuw-Amsterdam:

Wijkstraat 120, veranderen van

een woning (20100300);

Zilverzand 60A, vergroten van een

woning (20100103);

Jachthoorn 81, plaatsen van een

dakkapel (20100183);

Wijkstraat 67, vergroten van een

woning (20100014).

Nieuw-Weerdinge:

Eerste Kruisdiep OZ 95, bouwen

van een pluimveestal en een

voederberging (20080656).

Schoonebeek:

Oostersebos 15, vergroten van

een kapschuur (20100303).

Weiteveen:

Lavendelheide 19, vergroten van

een woning (20100298).

De gegevens van deze bouwvoornemens

zijn opgenomen in het

Openbaar Register. Dit register

(niet de bouwplannen) ligt ter

inzage. Tegen de indiening van

deze bouwplannen is nog geen

zienswijze of bezwaar mogelijk.

Ontheffingsprocedures

Bouwplannen

Het college van Burgemeester en

Wethouders is voornemens om met

toepassing van de bepalingen van

de Wet ruimtelijke ordening

ontheffing te verlenen van de

regels van het bestemmingsplan

voor de navolgende plannen:

Artikel 3.22 Wro

● Het plaatsen van een tijdelijke

unit aan de Buiskoolstraat 1 te

Emmen voor een duur van maximaal

1 jaar.

Artikel 3.23 Wro

● Het veranderen van het gebruik

van de garage in bed & breakfast

aan de Zijtak WZ 12 te Nieuw-

Amsterdam;

● Het vergroten van een winkel aan

de Noorderstraat 19 te

Emmen;

● Het gebruik van een deel van het

woonhuis ten behoeve van Bed &

Breakfast aan de Prinsenhofweg

3 te Schoonebeek.

De ontwerpbesluiten van het

bouwplan en de ontheffing met de

daarop betrekking hebbende

stukken liggen met ingang van 14

april 2010 bij de balie van afdeling

Vergunningen, team Bouw, van de

dienst Publiek in het gemeentehuis,

Raadhuisplein 1 te Emmen, ter

inzage. Tegen het voornemen om

medewerking te verlenen kunnen

belanghebbenden gedurende een

termijn van zes weken, conform

afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht, een zienswijze naar

voren brengen bij het college van

Burgemeester en Wethouders. Dit

kan schriftelijk naar gemeente

Emmen, Postbus 30001, 7800 RA te

Emmen, of via www.emmen.nl.

Verleende vergunningen

Het college van Burgemeester en

Wethouders heeft in de periode

van 30 maart tot en 6 april 2010 de

volgende vergunningen

verleend/bekend gemaakt (de

datum van bekendmaking staat als

eerste genoemd);

Bouwvergunningen

Emmen:

30-03 Kloostertuin 2, veranderen

van een woning (20100066);

30-03 Handelsweg 10, vergroten

van een bedrijfspand (20100072);

30-03 Barnar 20, vergroten van

een woning (20100018);

30-03 Rietgors 15, bouwen van

een 2 onder 1 kap woning

(20091054);

30-03 Vredenveld 78, vergroten

van een school (20091098);

30-03 E. van Drielststraat 79,

bouwen van een woning

(20090783);

06-04 Sint Gerardusstraat 121,

vergroten van een woning

(20100176).

Emmer-Compascuum:

30-03 Verlengde Scholtenskanaal

OZ 55, plaatsen van een stacaravan

met veranda omwille van

bergruimte (20100010);

30-03 Hoofdkanaal WZ 127,

bouwen van een werktuigenstalling

(20080263).

Nieuw-Amsterdam:

30-03 Vaart NZ 198, vergroten van

een woning (20081390);

06-04 Schooldijk 14, vergroten

van een woning (20100170).

Nieuw-Dordrecht:

30-03 Bladderswijk OZ 134,

veranderen van een woning

(20091187).

Nieuw-Weerdinge:

30-03 Weerdingerkanaal NZ 98,

gedeeltelijk vernieuwen en

vergroten van een biovergister

(20090813).

Schoonebeek:

30-03 Liaslaan 10, verbouwen van

een woning (20091130).

Zwartemeer:

30-03 Eemslandweg 34,

verbouwen van een woning

(20090716).

Sloopvergunningen

Emmen:

30-03 Kapitein Grantstraat 24,

slopen van asbestdakbedekking

(nr.20100274).

Emmer-Compascuum:

30-03 Runde ZZ 67, slopen van een

schuur (nr.20100281).

Belanghebbenden kunnen tegen

deze verleende vergunningen

binnen zes weken na de genoemde

datum van bekendmaking een

schriftelijk en gemotiveerd

bezwaarschrift indienen bij het

college van Burgemeester en

Wethouders, Postbus 30001, 7800

RA te Emmen, of via

www.emmen.nl, Digitaal Loket >

Klachten & Bezwaren.

Een bezwaarschrift schorst de

werking van het besluit niet.

Degene die een bezwaarschrift

heeft ingediend kan, om te voorkomen

dat door de uitvoering van

het besluit onomkeerbare gevolgen

ontstaan, een schriftelijk verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter,

Postbus 30009,

9400 RA te Assen.

Het is overigens verstandig voordat

u bezwaar maakt, informatie te

vragen bij de afdeling Vergunningen,

team Bouw. Daar kan men

u precies vertellen hoe het

betreffende besluit tot stand is

gekomen en kunt u nadere informatie

krijgen over het indienen van

een bezwaarschrift en een verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening.

Verleende bouwvergunningen

(rechtstreeks beroep, rechtbank)

Het college van Burgemeester en

Wethouders heeft in de periode

van 30 maart tot en met 6 april

2010 de volgende vergunningen

verleend/bekend gemaakt (de

datum van bekendmaking staat als

eerste genoemd);

Emmen:

30-03 Houtweg (op hoek met

Rondweg), plaatsen van een bouwbord

ten behoeve van de revitalisatie

van de entree van flats

(20091140);

30-03 Zwanenveld 1, plaatsen van

lokalen (tijdelijk) (20090494).

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen

bovenstaande besluiten die

conform afdeling 3:4 van de Algemene

wet bestuursrecht zijn voorbereid,

binnen zes weken na

genoemde datum van bekendmaking,

een schriftelijk en gemotiveerd

beroepschrift indienen bij de

Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank

te Assen.

Tevens kunt u de Voorzieningenrechter

te Assen verzoeken terzake

van ons besluit een voorlopige

voorziening te treffen.

Het is overigens verstandig voordat

u beroep indient, informatie te

vragen bij de afdeling Vergunningen,

team Bouw. Daar kan men

u precies vertellen hoe het

betreffende besluit tot stand is

gekomen en kunt u nadere informatie

krijgen over het indienen van

een beroepschrift en een verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening.

Bekendmaking

wijziging

mandaat

Het college van Burgemeester en

Wethouders van de gemeente

Emmen maakt de wijziging bekend

van het mandaat dat tijdens de

vergadering van 6 april 2010

besproken is, inhoudende:

Openingstijden balies

● Gemeentehuis Emmen, Klant Contact Centrum

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Emmen

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag: 8.30 – 16.30 uur en

donderdag: 8.30 – 19.00 uur

● Gemeentewinkel Schoonebeek

Bezoekadres: Kerkeind 1, Schoonebeek

Maandag : 12.00 – 17.00 uur en 17.30 – 19.00 uur

Woensdag : 9.00 – 12.30 uur en 13.00 - 16.00 uur

● Gemeentewinkel Emmer-Compascuum (De Hilde)

Bezoekadres: Spoel 85

Dinsdag: 12.00 – 17.00 uur en 17.30 - 19.00 uur

Donderdag: 9.00 – 12.30 uur en 13.00 - 16.00 uur

Gelet op het bepaalde in de Algemene

Subsidieverordening en

Beleidsregel Subsidieverlening

Duurzame Ontwikkeling Landelijk

Gebied (DOLG),

Te mandateren aan: het afdelingshoofd

van de dienst Gebied, afdeling

Bedrijfsbureau.

De bevoegdheid tot: het verlenen

en vaststellen van de subsidie in het

kader van DOLG.

Het besluit ligt tijdens kantooruren

ter inzage bij het Klant Contact

Centrum, Raadhuisplein 1 te

Emmen.

Vooraankondiging

bestemmingsplan

Het college van Burgemeester en

Wethouders maakt bekend dat het

volgende bestemmingsplan in het

noorden van het centrum van

Emmen wordt voorbereid

Emmen, Noorderplein e.o.’ Dit

bestemmingsplan voorziet in de

ontwikkeling van detailhandel,

kantoorruimten, horeca en een

onderliggende parkeerkelder op de

huidige plaats van de Nijenbrinkflats

en de omgeving Noorderplein.

Tegen het voornemen als zodanig

kunt u geen zienswijzen indienen.

Er liggen geen stukken ter inzage.

Ook zal geen onafhankelijke

instantie gevraagd worden om

advies over het voornemen tot het

voorbereiden van het bestemmingsplan

uit te brengen.

Het nog op te stellen ontwerpbestemmingsplan

zal te zijner tijd zes

weken ter inzage worden gelegd.

Dit wordt afzonderlijk bekend

gemaakt. Tegen het ontwerpbestemmingsplan

kan eenieder

binnen genoemde termijn zienswijzen

indienen

Milieu

Intrekken vergunning Wet

milieubeheer

Het college van Burgemeester en

Wethouders heeft besloten:

de op 17 maart 1992 verleende

milieuvergunning nr. HW 91/22

voor een melkveehouderij-, meststieren-

en mestkuikenbedrijf aan

de Europaweg 89 in Nieuw-

Schoonebeek gedeeltelijk in te

trekken. Op verzoek van de vergunninghouder

is het deel van de

vergunning dat betrekking heeft

op het houden van 2000 vleeskuikens

ingetrokken. Het intrekken

van een deel van de vergunning

veroorzaakt geen nadelige

gevolgen voor het milieu. Het

intrekkingsbesluit heeft nummer

WM2010.03.

Tegen het besluit staat beroep

open bij de Afdeling bestuursrechtspraak

van de Raad van State.

Zo’n beroepschrift kan alleen

worden ingediend door:

● belanghebbenden die tijdig zienswijzen

hebben ingebracht tegen

het ontwerp van het besluit;

● belanghebbenden aan wie redelijkerwijs

niet kan worden verweten

geen zienswijzen te hebben

ingebracht tegen het ontwerp

van het besluit;

● belanghebbenden die zienswijzen

hebben tegen wijzigingen

die bij het nemen van het besluit

zijn aangebracht ten opzichte van

het ontwerp.

Het beroepschrift moet geadresseerd

worden aan de Raad van

State, Afdeling bestuursrechtspraak,

Postbus 20019, 2500 EA te

Den Haag. Het moet voor 26 mei

2010 worden ingediend.

Voor het instellen van beroep is

griffierecht verschuldigd:

● t 150 indien door een natuurlijk

persoon ingesteld;

● t 298 indien anders dan door een

natuurlijk persoon ingesteld.

Tegelijkertijd kunt u vragen het

besluit te schorsen of een voorlopige

voorziening te treffen. Zo’n

verzoek richt u tot de voorzitter van

genoemde afdeling.

Voor het vragen van schorsing c.q.

het treffen van een voorlopige

voorziening is eveneens griffierecht

verschuldigd. Dit griffierecht is

gelijk aan het hierboven vermelde

griffierecht bij instellen van beroep.

Het niet betalen van het griffierecht

leidt tot niet-ontvankelijkverklaring

van het beroep.

Stukken inzien

Ontheffingen, meldingen,

(ontwerp-)beschikkingen/vergunningen

en bijbehorende

stukken kunt u (gedurende

de gehele procedure) inzien op het

Klant Contact Centrum, Raadhuisplein

1 te Emmen. Daar kunt u ook

terecht voor alle informatie. Bij

(ontwerp-) beschikkingen/vergunningen

kunnen de stukken op

verzoek gedurende de zienswijze-

/beroepstermijn buiten kantooruren

ingezien worden.

colofon

Gemeente Emmen

Bezoekadres: Raadhuisplein 1

7800 RA Emmen

Telefoon 140591

Website:

www.emmen.nl

Contact:

www.emmen.nl/contact

Uitgave/eindredactie

Team Communicatie,

Postbus 30001,

7800 RA Emmen

More magazines by this user
Similar magazines