19.12.2013 Views

Visie op 'Kunst en Cultuur' - Gemeente Hardenberg

Visie op 'Kunst en Cultuur' - Gemeente Hardenberg

Visie op 'Kunst en Cultuur' - Gemeente Hardenberg

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VISIENOTA<br />

KUNST EN CULTUUR<br />

GEMEENTE<br />

HARDENBERG<br />

Cultuur<br />

# Hard<strong>en</strong>berg<br />

2012-2015


VOORWOORD 3<br />

INLEIDING 5<br />

LEESWIJZER 5<br />

HOOFDSTUK 1 ONS CULTURELE KLIMAAT 7<br />

1.1 MODEL VAN COR WIJN 7<br />

1.2 HET CULTURELE KLIMAAT IN GROTE LIJNEN 8<br />

1.3 STERKTE / ZWAKTE ANALYSE 8<br />

HOOFDSTUK 2 VISIE OP KUNST EN CULTUUR 11<br />

2.1 DEFINITIE 11<br />

2.2 DE WAARDE VAN KUNST EN CULTUUR 11<br />

2.3 VISIE 11<br />

2.4 DE DOELEN 12<br />

HOOFDSTUK 3 VERBINDEN MET BELEID 15<br />

3.1 RIJKSBELEID 15<br />

3.2 PROVINCIAAL BELEID 15<br />

3.3 BELEID GEMEENTE HARDENBERG 16<br />

3.4 BELEID GEMEENTE OMMEN 16<br />

HOOFDSTUK 4 DE ROL VAN DE GEMEENTE 17<br />

HOOFDSTUK 5 UITWERKING IN MEERJARENUITVOERINGSPROGRAMMA 19<br />

5.1 CULTURELE PARTNERS 19<br />

5.2 FINANCIËN 19<br />

5.3 CULTURELE AGENDA GEMEENTE HARDENBERG 2012-2015 21<br />

nhoud<br />

Bijlag<strong>en</strong> 1. Overzicht van de culturele infrastructuur van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg 33<br />

2. Cultuureducatie in het Primair Onderwijs geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg 35


Geachte lezer,<br />

Voor u ligt de eerste visi<strong>en</strong>ota Kunst <strong>en</strong> Cultuur met als titel Cultuur#Hard<strong>en</strong>berg 2012-2015.<br />

Het verbindingstek<strong>en</strong> # is niet voor niets gekoz<strong>en</strong>, want cultuur slaat e<strong>en</strong> brug tuss<strong>en</strong> organisaties <strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, geeft<br />

vorm <strong>en</strong> (lokale) kleur aan activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> biedt e<strong>en</strong> podium voor tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is cultuur niet<br />

leeftijdgebond<strong>en</strong>; sterker nog we will<strong>en</strong> dat jonger<strong>en</strong> al vanaf de basisschool k<strong>en</strong>nis mak<strong>en</strong> met het brede aanbod van<br />

kunst <strong>en</strong> cultuur. Daarom zett<strong>en</strong> we cultuureducatie in het primair onderwijs de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> <strong>op</strong>nieuw hoog <strong>op</strong> de<br />

ag<strong>en</strong>da.<br />

Ook stimuler<strong>en</strong> we het particulier initiatief, niet alle<strong>en</strong> vanuit kost<strong>en</strong>overweging<strong>en</strong>, maar vooral <strong>op</strong> basis van<br />

kwaliteitsverbetering <strong>en</strong> continuïteit. De totstandkoming van de stichting Hafabra (Harmonieorkest<strong>en</strong>, Fanfares <strong>en</strong><br />

Brassbands) is hiervan e<strong>en</strong> mooi voorbeeld. De muziekver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> in de geme<strong>en</strong>te hebb<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk e<strong>en</strong> stichting<br />

gevormd om jonge muziektal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ‘in eig<strong>en</strong> huis’ <strong>op</strong> te leid<strong>en</strong> <strong>en</strong> te behoud<strong>en</strong>.<br />

De diversiteit van de structuur (landschap/kern<strong>en</strong>) die onze geme<strong>en</strong>te k<strong>en</strong>merkt, keert ook terug in de beschrijving van ons<br />

culturele klimaat, dat past bij de schaal van Hard<strong>en</strong>berg. Bijvoorbeeld de nabijheid van e<strong>en</strong> bibliotheek, theater <strong>en</strong> biosco<strong>op</strong>,<br />

maar ook het grote aanbod van zang <strong>en</strong> muziekver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>. Dat betek<strong>en</strong>t niet dat we tevred<strong>en</strong> achterover kunn<strong>en</strong> leun<strong>en</strong>.<br />

We blijv<strong>en</strong> voortdur<strong>en</strong>d in de spiegel kijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> zi<strong>en</strong> <strong>op</strong> basis van de sterkte -zwakte analyse ook verbeterpunt<strong>en</strong> <strong>en</strong> dus<br />

kans<strong>en</strong>. Bijvoorbeeld als het gaat om het stimuler<strong>en</strong> van cultuureducatie in het voortgezet onderwijs <strong>en</strong> het ontwikkel<strong>en</strong> van<br />

arrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in sam<strong>en</strong>werking met de sector recreatie <strong>en</strong> toerisme (cultuurtoerisme).<br />

T<strong>en</strong>slotte prober<strong>en</strong> ook gr<strong>en</strong>soverschrijd<strong>en</strong>d onze ambities in te vull<strong>en</strong>, niet alle<strong>en</strong> regionaal met onze culturele bur<strong>en</strong> in het<br />

Vechtdal, maar ook met de Duitse kunstliefhebbers zoals in het internationale project Kunstweg<strong>en</strong><br />

3


Deze visi<strong>en</strong>ota sluit af met e<strong>en</strong> culturele ag<strong>en</strong>da die alle culturele activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> organisaties <strong>op</strong> e<strong>en</strong> rij heeft gezet, met e<strong>en</strong> overzicht van de<br />

budgettaire ruimte voor de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> <strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beschrijving van de roll<strong>en</strong> van de betrokk<strong>en</strong> partij<strong>en</strong>. Ik ho<strong>op</strong> dat deze nota zowel<br />

overzicht als richting geeft, uitdaagt <strong>en</strong> vooral verbindt. Dank aan alle culturele organisaties die aan deze eerste visi<strong>en</strong>ota Kunst <strong>en</strong> Cultuur<br />

hebb<strong>en</strong> meegewerkt.<br />

Hard<strong>en</strong>berg, 21 januari 2013.<br />

R<strong>en</strong>é de V<strong>en</strong>t, wethouder.<br />

R<strong>en</strong>é de V<strong>en</strong>t<br />

wethouder Kunst <strong>en</strong> Cultuur<br />

4


Voor u ligt de eerste nota van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg waarin de visie <strong>op</strong> ‘Kunst <strong>en</strong> Cultuur’ wordt beschrev<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> eerste nota<br />

wil uiteraard niet zegg<strong>en</strong>, dat de geme<strong>en</strong>te <strong>op</strong> dit terrein weinig gedaan of gerealiseerd heeft. Integ<strong>en</strong>deel: Hard<strong>en</strong>berg heeft in<br />

veel <strong>op</strong>zicht<strong>en</strong> e<strong>en</strong> breed cultureel klimaat bestaande uit o.a. ca. zev<strong>en</strong>tig zang-, muziek- <strong>en</strong> toneelver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>, De Voorveghter,<br />

de KNSTspr, vijf historische ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> zomertheater. Deze eerste visi<strong>en</strong>ota <strong>op</strong> ‘Kunst <strong>en</strong> Cultuur’ houdt in, dat de<br />

geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg de visie in e<strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t vastlegt. En <strong>op</strong> basis van deze visie wordt de ambitie voor de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong><br />

bepaald.<br />

De geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg heeft e<strong>en</strong> gunstig cultureel klimaat <strong>en</strong><br />

is aantrekkelijk om te verblijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> te recreër<strong>en</strong>. De geme<strong>en</strong>te<br />

Hard<strong>en</strong>berg k<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> grote diversiteit in landschapp<strong>en</strong> met<br />

bijvoorbeeld de Vecht <strong>en</strong> de Reest. Daarnaast heeft Hard<strong>en</strong>berg<br />

veel te bied<strong>en</strong> vanwege e<strong>en</strong> aantal ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, (zomer)<br />

activiteit<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> breed winkelaanbod <strong>en</strong> diverse mogelijkhed<strong>en</strong><br />

om uit te gaan. Dit kan in de vorm van het bezoek<strong>en</strong> van het<br />

theater, de biosco<strong>op</strong>, e<strong>en</strong> kunstmarkt of het bezoek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

museum waar m<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis kan mak<strong>en</strong> met de lokale historie.<br />

In zo’n omgeving <strong>en</strong> met e<strong>en</strong> gevarieerd aanbod is het reëel te<br />

stell<strong>en</strong>, dat er voldo<strong>en</strong>de basis is om in de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

kwaliteitsslag te mak<strong>en</strong>.<br />

Maar wat verstaan we onder e<strong>en</strong> kwaliteitsslag? En hoe gaan we<br />

dit bereik<strong>en</strong>? En wie heeft daarin welke rol?<br />

E<strong>en</strong> kwaliteitsslag mak<strong>en</strong> staat niet los van de euro’s die<br />

beschikbaar zijn. In de notitie ‘De toekomst tegemoet’ is<br />

beschrev<strong>en</strong> hoe <strong>en</strong> waar<strong>op</strong> de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg in de<br />

kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> gaat bezuinig<strong>en</strong>. Kunst <strong>en</strong> cultuur is hierin zeker<br />

niet ontzi<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> bezuinigingsronde kan tot gevolg hebb<strong>en</strong>, dat de kwaliteit<br />

<strong>en</strong> het aantal activiteit<strong>en</strong> afneemt. De ambitie van de geme<strong>en</strong>te<br />

Hard<strong>en</strong>berg is, dat we dit niet alle<strong>en</strong> will<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>! We zi<strong>en</strong><br />

het juist als e<strong>en</strong> uitdaging om sam<strong>en</strong> met de ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

organisaties het woon- <strong>en</strong> leefklimaat voor de eig<strong>en</strong> bewoners te<br />

vergrot<strong>en</strong> <strong>en</strong> om de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg voor de bezoekers<br />

aantrekkelijker te mak<strong>en</strong>.<br />

Om de ambitie vast te stell<strong>en</strong> is het nodig om eerst e<strong>en</strong> visie te<br />

formuler<strong>en</strong>. Deze visie is geformuleerd binn<strong>en</strong> de door het<br />

college <strong>en</strong> de raad vastgestelde kaders. Dit betreft de<br />

toekomstvisie van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg 2004-2019, het<br />

collegeprogramma ‘Meer met minder’ 2010-2014 <strong>en</strong> het<br />

bezuinigings-programma ‘De toekomst tegemoet!’ 2011-2014.<br />

Om te kom<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> visie <strong>op</strong> kunst <strong>en</strong> cultuur heeft e<strong>en</strong> tweetal<br />

brainstormsessie plaats-gevond<strong>en</strong>. Tijd<strong>en</strong>s deze sessies is<br />

toegewerkt naar het visualiser<strong>en</strong> van de visie door in e<strong>en</strong> rijke<br />

culturele omgeving foto’s te mak<strong>en</strong>. A.d.h.v. deze foto’s hebb<strong>en</strong><br />

de medewerkers van het cluster cultuur de waarde van kunst <strong>en</strong><br />

cultuur b<strong>en</strong>oemd. Daarna is in e<strong>en</strong> kleiner team de visie verder<br />

uitgewerkt. Het resultaat van de brainstormsessies is<br />

gerubriceerd waardoor e<strong>en</strong> 4-tal thema’s zijn ontstaan. Vanuit<br />

deze 4 thema’s is de Hard<strong>en</strong>bergse ambitie <strong>en</strong> zijn de<br />

doelstelling<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong>.<br />

Hierna is de visie voorgelegd aan e<strong>en</strong> aantal culturele partij<strong>en</strong>.<br />

Dit betreft de bibliotheek, de Voorveghter <strong>en</strong><br />

5


verteg<strong>en</strong>woordigers van de Stichting cultuur Basisonderwijs<br />

Hard<strong>en</strong>berg <strong>en</strong> de Culturele commissie voor de schooljeugd<br />

Avereest. Daarnaast zijn er gesprekk<strong>en</strong> gevoerd met o.a. het bestuur<br />

van de KNSTspr. Daarbij is met name ingegaan <strong>op</strong> toekomstige<br />

huisvesting in relatie tot de doelstelling ‘het stimuler<strong>en</strong> van de<br />

sam<strong>en</strong>werking met overige culturele partij<strong>en</strong> ter versterking van de<br />

culturele infrastructuur’. De in dit docum<strong>en</strong>t verwoorde<br />

doelstelling<strong>en</strong> zijn mede uitgangspunt geweest voor het <strong>op</strong>stell<strong>en</strong><br />

van de nieuwe prestatieovere<strong>en</strong>komst 2012-2014 met<br />

kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Muzerie.<br />

Tijd<strong>en</strong>s het hele proces van visieontwikkeling is het acc<strong>en</strong>t gelegd <strong>op</strong><br />

het legg<strong>en</strong> van de verbinding tuss<strong>en</strong> kunst / cultuur <strong>en</strong> recreatie /<br />

toerisme. Dit vanuit de visie, dat kunst/cultuur <strong>en</strong> recreatie/toerisme<br />

elkaar kunn<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong> waardoor de ambities van de geme<strong>en</strong>te<br />

Hard<strong>en</strong>berg voor wat betreft ‘de kwaliteit van won<strong>en</strong>, werk<strong>en</strong>,<br />

verblijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> recreër<strong>en</strong>’ gerealiseerd kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Deze nota heeft de volg<strong>en</strong>de <strong>op</strong>bouw:<br />

Allereerst wordt e<strong>en</strong> beeld geschetst van de huidige culturele<br />

infrastructuur van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg. Hiervoor is gebruik<br />

gemaakt van het model van Cor Wijn. De sterkt<strong>en</strong> / zwakt<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kans<strong>en</strong> / bedreiging<strong>en</strong> zijn in e<strong>en</strong> overzicht geplaatst.<br />

Daarna is de waarde van kunst <strong>en</strong> cultuur beschrev<strong>en</strong>. Deze zijn<br />

gerubriceerd in 4 thema’s, namelijk: id<strong>en</strong>titeit, vitaliteit,<br />

maatschappelijk <strong>en</strong> economisch.<br />

Vanuit deze 4 thema’s is onze visie <strong>op</strong> kunst <strong>en</strong> cultuur beschrev<strong>en</strong>.<br />

Hierna volg<strong>en</strong>de de algem<strong>en</strong>e doelstelling<strong>en</strong>. Ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s<br />

geformuleerd vanuit de 4 thema’s.<br />

Deze algem<strong>en</strong>e doelstelling<strong>en</strong> zijn geconcretiseerd in de ‘Culturele<br />

ag<strong>en</strong>da 2012 – 2015’.<br />

6


ONS CULTURELE KLIMAAT<br />

De geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg vindt kunst <strong>en</strong> cultuur belangrijk <strong>en</strong> van hoge waarde. Dit blijkt uit o.a. de toekomstvisie <strong>en</strong> de<br />

contact<strong>en</strong> die de geme<strong>en</strong>te heeft met de ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>en</strong> organisaties. Vanuit deze betrokk<strong>en</strong>heid is e<strong>en</strong> helder beeld ontstaan<br />

van o.a. het culturele klimaat <strong>en</strong> het aanbod in de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg. Hierdoor is het mogelijk geweest om in het verled<strong>en</strong><br />

verantwoorde beleidskeuzes te mak<strong>en</strong> waarbij er door de jar<strong>en</strong> he<strong>en</strong> geïnvesteerd is in meerdere project<strong>en</strong> <strong>en</strong> in voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

Dit betreft o.a.:<br />

- kunst in <strong>op</strong><strong>en</strong>bare ruimte;<br />

- cultuureducatie;<br />

- cultureel erfgoed (Gashouder);<br />

- De Voorveghter;<br />

- ondersteuning van de KNST SPR;<br />

- Vechtpark;<br />

- LOC+.<br />

In dit hoofdstuk wordt e<strong>en</strong> beeld gegev<strong>en</strong> van het huidige culturele klimaat.<br />

1.1 Model van Cor Wijn<br />

Om de ambitie van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg voor de kom<strong>en</strong>de<br />

periode te bepal<strong>en</strong>, is het eerst nodig om in beeld te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> hoe<br />

het culturele klimaat van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg er voor staat.<br />

Van het culturele klimaat in de geme<strong>en</strong>te zijn de kwantitatieve<br />

gegev<strong>en</strong>s bek<strong>en</strong>d. Er zijn goede contact<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>te<br />

Hard<strong>en</strong>berg <strong>en</strong> de sector waardoor er e<strong>en</strong> goed beeld is van de<br />

culturele organisaties, ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>, activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Maar de kwaliteit van het klimaat is lastig te<br />

omschrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> is moeilijk meetbaar.<br />

Daarnaast zijn er gegev<strong>en</strong>s beschikbaar uit de Culturele atlas<br />

(uitgave april 2009) waarin e<strong>en</strong> beeld wordt geschetst van de<br />

geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg in vergelijk tot overige geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in de<br />

provincie Overijssel. Aangezi<strong>en</strong> het subsidiebeleid <strong>en</strong> de<br />

geme<strong>en</strong>telijke investering<strong>en</strong> in kunst <strong>en</strong> cultuur in 2011 weinig is<br />

veranderd t.o.v. van 2008 is het mogelijk om voor e<strong>en</strong> deel deze<br />

gegev<strong>en</strong>s te gebruik<strong>en</strong>.<br />

Om de culturele infrastructuur van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg in<br />

beeld te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> is gebruik gemaakt van het door de VNG<br />

gepubliceerd boek Geme<strong>en</strong>telijk cultuurbeleid - e<strong>en</strong> handleiding.<br />

De auteur (Cor Wijn) gaat uit van het model, dat de grootte van<br />

de geme<strong>en</strong>te van invloed is <strong>op</strong> de omvang van de lokale culturele<br />

infrastructuur. Hierbij wordt uitgegaan van de volg<strong>en</strong>de indeling:<br />

1. Kernachtig geme<strong>en</strong>telijk cultuurbeleid (bij geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met<br />

minder dan 30.000 inwoners);<br />

2. Uitgebreid cultuurbeleid (bij geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

inwonersaantal tuss<strong>en</strong> de 30.000 <strong>en</strong> 90.000 inwoners);<br />

7


3. Alomvatt<strong>en</strong>d kunst- <strong>en</strong> cultuurbeleid (bij geme<strong>en</strong>te met meer<br />

dan 90.000 inwoners).<br />

Hoe het staat met de culturele omgeving van Hard<strong>en</strong>berg is <strong>op</strong> basis<br />

van deze indeling weergegev<strong>en</strong> in bijlage 1.<br />

1.2. Het culturele klimaat in grote lijn<strong>en</strong><br />

1. Uit de geme<strong>en</strong>telijke investering<strong>en</strong> blijkt, dat de geme<strong>en</strong>te<br />

Hard<strong>en</strong>berg in de periode 2004 -2008 <strong>op</strong> het terrein van kunst <strong>en</strong><br />

cultuur e<strong>en</strong> stevige ontwikkeling heeft doorgemaakt. De<br />

financiële inzet <strong>op</strong> kunst <strong>en</strong> cultuur is in deze periode behoorlijk<br />

toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> van in totaal € 38,- per inwoner in 2004 naar €<br />

57,- per inwoner in 2008.<br />

2. In de periode 2009-2010 is het subsidiebeleid niet veranderd <strong>en</strong><br />

zijn de structurele budgett<strong>en</strong> marginaal toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Wel zijn<br />

door incid<strong>en</strong>tele investering<strong>en</strong> diverse project<strong>en</strong> gerealiseerd<br />

waaronder Kunst in de Kern<strong>en</strong> <strong>en</strong> de Gashouder in Dedemsvaart.<br />

3. De investering<strong>en</strong> in Cultuur & Erfgoed <strong>en</strong> Cultuur & Economie<br />

zijn relatief zeer laag.<br />

4. De geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg k<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> grote landschappelijke <strong>en</strong><br />

cultuurhistorische rijkdom.<br />

5. Overe<strong>en</strong>komstig de toekomstvisie van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg<br />

spel<strong>en</strong> particuliere initiatiev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> grote rol. Van particuliere<br />

initiatiev<strong>en</strong> is sprake in actieve kunst- <strong>en</strong> cultuurbeoef<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> de<br />

organisatie van diverse activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij de inzet voor het<br />

behoud van cultureel erfgoed.<br />

6. In vergelijk tot andere geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (in relatieve zin) scoort<br />

Hard<strong>en</strong>berg iets onder het gemiddelde <strong>op</strong> het<br />

voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>niveau. Dit betreft met<br />

7 Name de nabijheid van e<strong>en</strong> biosco<strong>op</strong> <strong>en</strong> bibliotheek (bron: De<br />

Culturele atlas)<br />

7. Het aantal amateurkunstver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> is daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong><br />

gemiddeld; dit betreft veelal zang- <strong>en</strong> muziekver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>.<br />

8. Het aandeel professionele kunst<strong>en</strong>aars <strong>en</strong> het aandeel person<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong> werkzaam in de creatieve sector is laag.<br />

9. Uit bijlage 1 (culturele infrastructuur model Cor Wijn) blijkt, dat<br />

de culturele infrastructuur van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg voor<br />

het overgrote deel past bij e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te met e<strong>en</strong> inwoneraantal<br />

van 60.000 inwoners. Items die ontbrek<strong>en</strong> <strong>en</strong> die dus mogelijke<br />

kans<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> zijn <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in de sterkt<strong>en</strong>/zwakt<strong>en</strong> analyse.<br />

1.3 Sterkt<strong>en</strong> / zwakt<strong>en</strong> analyse<br />

Het overzicht <strong>op</strong> de volg<strong>en</strong>de pagina geeft e<strong>en</strong> beeld van de sterkt<strong>en</strong><br />

/ zwakt<strong>en</strong> <strong>en</strong> de kans<strong>en</strong> / bedreiging<strong>en</strong> van de culturele infrastructuur<br />

van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg. Uit het overzicht blijkt, dat er diverse<br />

kans<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> die b<strong>en</strong>ut kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om <strong>op</strong> het culturele terrein<br />

e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de stap te zett<strong>en</strong>. Vanzelfsprek<strong>en</strong>d is het niet reëel <strong>en</strong><br />

haalbaar om in te zett<strong>en</strong> <strong>op</strong> alle kans<strong>en</strong>. Daarnaast is het niet direct<br />

noodzakelijk om te invester<strong>en</strong> in alle zwakt<strong>en</strong> of bedreiging<strong>en</strong>.<br />

De items die in de doelstelling<strong>en</strong> zijn <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> zijn in dit overzicht<br />

gearceerd.<br />

8


STERKTEN<br />

zWAKTEN<br />

- Landschappelijk rijkdom; - Gering aantal professionele kunst<strong>en</strong>aars;<br />

- Cultuurhistorische rijkdom; - Werkgeleg<strong>en</strong>heid in creatieve sector is zeer laag;<br />

- Particulier initiatief in de vorm van actieve kunst- <strong>en</strong> - Weinig aandacht voor cultuurtoerisme;<br />

cultuurbeoef<strong>en</strong>ing;<br />

- Cultuureducatie in het VO;<br />

- Hoog aantal vrijwilligers; - Verouderd subsidiebeleid;<br />

- Ver<strong>en</strong>igingslev<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> groot aantal kern<strong>en</strong>; - Weinig literaire activiteit<strong>en</strong>.<br />

- Voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (bijv. de bibliotheek, De Voorveghter,<br />

Muzerie, Gashouder, KNSTspr <strong>en</strong> LOC+);<br />

- Kunst in de <strong>op</strong><strong>en</strong>bare ruimte;<br />

- Cultuureducatie in PO.<br />

Kans<strong>en</strong><br />

Bedreiging<strong>en</strong><br />

- Cultuureducatie te beginn<strong>en</strong> bij jonger<strong>en</strong>; - Individuele belang bov<strong>en</strong> groepsbelang;<br />

- LOC+; - Bezuiniging<strong>en</strong> in algem<strong>en</strong>e zin.<br />

- Actieve inwoners;<br />

- Sociale vitaliteit in groot aantal (kleinere) kern<strong>en</strong>;<br />

- Behoefte aan culturele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in eig<strong>en</strong> kern;<br />

- Sam<strong>en</strong>werking muziekver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>;<br />

- Herzi<strong>en</strong>ing subsidiebeleid;<br />

- Ligging aan de Vecht;<br />

- Sam<strong>en</strong>werking met (grote) organisaties;<br />

- Planologische ontwikkeling<strong>en</strong> (Ruimte voor de Vecht);<br />

- Sam<strong>en</strong>werking Fundatie;<br />

- Perc<strong>en</strong>tageregeling voor beeld<strong>en</strong>de kunst*.<br />

*Perc<strong>en</strong>tageregeling voor beeld<strong>en</strong>de kunst: bij nieuwbouw, verbouw of aanko<strong>op</strong> van e<strong>en</strong> overheidsgebouw wordt <strong>op</strong> basis van e<strong>en</strong><br />

vastgesteld perc<strong>en</strong>tage van de (bouw)kost<strong>en</strong> e<strong>en</strong> budget beschikbaar gesteld ter realisatie van e<strong>en</strong> kunstwerk.<br />

9


VISIE OP KUNST EN CULTUUR<br />

In dit hoofdstuk wordt weergegev<strong>en</strong> wat we onder kunst <strong>en</strong> cultuur verstaan <strong>en</strong> is de waarde van kunst <strong>en</strong> cultuur beschrev<strong>en</strong> in<br />

e<strong>en</strong> 4-tal thema’s. Vanuit deze thema’s is e<strong>en</strong> visie <strong>op</strong> kunst <strong>en</strong> cultuur geformuleerd. Deze visie vormt de basis voor de doel<strong>en</strong><br />

die we in de kom<strong>en</strong>de vier jar<strong>en</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te realiser<strong>en</strong>.<br />

2.1 Definitie<br />

In deze nota hanter<strong>en</strong> we de volg<strong>en</strong>de definitie voor kunst <strong>en</strong><br />

cultuur:<br />

Kunst/cultuur omvat alle uiting<strong>en</strong> <strong>en</strong> bronn<strong>en</strong> <strong>op</strong> het gebied van<br />

podiumkunst<strong>en</strong> (muziek, theater <strong>en</strong> dans), de beeld<strong>en</strong>de<br />

kunst<strong>en</strong>, de film, de audiovisuele media, architectuur, de<br />

bibliothek<strong>en</strong>, het cultureel erfgoed (musea, monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

archeologische vondst<strong>en</strong>, archiev<strong>en</strong>), de amateurkunst <strong>en</strong> de<br />

kunst- <strong>en</strong> cultuureducatie.<br />

2.2 De waarde van kunst <strong>en</strong> cultuur<br />

Uit diverse onderzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> studies blijkt, dat kunst/ cultuur e<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong>waarder<strong>en</strong>de functie heeft voor de omgeving <strong>en</strong> de<br />

herk<strong>en</strong>baarheid van de omgeving verhoogt (>id<strong>en</strong>titeit).<br />

Daarnaast zorgt het voor ontwikkeling <strong>en</strong> beweging <strong>en</strong> is kunst/<br />

cultuur van positieve invloed <strong>op</strong> de cognitieve ontwikkeling<br />

(>vitaliteit). Deelname aan culturele activiteit<strong>en</strong> verhoogt de<br />

maatschappelijke betrokk<strong>en</strong>heid. (>maatschap-pelijk).<br />

Investering<strong>en</strong> in kunst/cultuur stimuleert de lokale economie <strong>en</strong><br />

resulteert in e<strong>en</strong> aantrekkelijk vestigingsklimaat (>economisch).<br />

gekreg<strong>en</strong> in de omgeving <strong>en</strong> mak<strong>en</strong> daardoor onderdeel uit van<br />

onze sam<strong>en</strong>leving. Sommige facett<strong>en</strong> zijn niet meer weg te<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn volkom<strong>en</strong> geïntegreerd in onze omgeving.<br />

Hierdoor kom<strong>en</strong> jong <strong>en</strong> oud bewust of onbewust in aanraking<br />

met kunst <strong>en</strong> cultuur. Kunst <strong>en</strong> cultuur vormt e<strong>en</strong> brug tuss<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> onderling, tuss<strong>en</strong> jong <strong>en</strong> oud, tuss<strong>en</strong> de m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> zijn<br />

omgeving <strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> het hed<strong>en</strong> <strong>en</strong> het verled<strong>en</strong>.<br />

Kunst <strong>en</strong> cultuur is niet ‘iets’ wat e<strong>en</strong> <strong>op</strong> zichzelf staande status<br />

heeft <strong>en</strong> dus los staat van de rest. Of om e<strong>en</strong> vergelijk te mak<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> gerecht: ‘het is ook niet het sausje, dat smaak, geur <strong>en</strong><br />

kleur geeft aan het gerecht’. Het maakt onderdeel uit van onze<br />

id<strong>en</strong>titeit <strong>en</strong> van de Hard<strong>en</strong>bergse sam<strong>en</strong>leving.<br />

‘Kunst <strong>en</strong> cultuur is van <strong>en</strong> voor iedere<strong>en</strong>’.<br />

Vanuit de 4 thema’s (id<strong>en</strong>titeit, vitaliteit, maatschappelijk <strong>en</strong><br />

economisch) is de visie verder uitgewerkt.<br />

2.3 <strong>Visie</strong><br />

Uit de definitie blijkt, dat kunst <strong>en</strong> cultuur e<strong>en</strong> heel breed terrein<br />

betreft. Diverse facett<strong>en</strong> van cultuur hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> goede plaats<br />

11


2.4 De doel<strong>en</strong><br />

Zoals in hoofdstuk 1 al g<strong>en</strong>oemd, zijn er in het verled<strong>en</strong><br />

verantwoorde beleidskeuzes gemaakt. Het in het verled<strong>en</strong> ingezette<br />

beleid vraagt in de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> niet om e<strong>en</strong> bijstelling of e<strong>en</strong><br />

omslag in beleid. Ook niet in het mak<strong>en</strong> van andere keuzes. In de<br />

ambitie w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> we bestaand beleid als uitgangspunt te nem<strong>en</strong> met<br />

de int<strong>en</strong>tie om dit beleid juist aan te scherp<strong>en</strong> waarbij e<strong>en</strong> aantal<br />

acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gelegd.<br />

Dit houdt het volg<strong>en</strong>de in:<br />

- In de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> wordt de burgerparticipatie <strong>en</strong> het nem<strong>en</strong><br />

van particulier initiatief bevorderd.<br />

- Er zal e<strong>en</strong> zwaarder acc<strong>en</strong>t gelegd word<strong>en</strong> <strong>op</strong> cultuureducatie in<br />

het onderwijs.<br />

- Kunst <strong>en</strong> cultuur wordt niet alle<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> vorm van vrije<br />

tijdsbesteding. Maar kunst <strong>en</strong> cultuur wordt ingezet als e<strong>en</strong><br />

instrum<strong>en</strong>t om andere doelstelling<strong>en</strong> te realiser<strong>en</strong>.<br />

- Kunst <strong>en</strong> cultuur wordt ingezet in het verhog<strong>en</strong> van de<br />

herk<strong>en</strong>baarheid van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg.<br />

Kortom: de relatie met andere terrein<strong>en</strong> wordt versterkt <strong>en</strong> het<br />

integrale werk<strong>en</strong> wordt <strong>op</strong> e<strong>en</strong> hoger niveau getild.<br />

In het volg<strong>en</strong>d overzicht staat de visie <strong>en</strong> de daaraan gek<strong>op</strong>pelde<br />

doelstelling<strong>en</strong> weer-gegev<strong>en</strong>.<br />

12


Onze visie Doel<strong>en</strong>: Wat Doel<strong>en</strong>: Hoe<br />

Id<strong>en</strong>titeit<br />

Kunst <strong>en</strong> cultuur is overal, is divers <strong>en</strong> Kunst <strong>en</strong> cultuur maakt ons Kunst <strong>en</strong> cultuur krijgt e<strong>en</strong> plek in de<br />

kleurrijk <strong>en</strong> het geeft ons e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> ‘smoel’. als geme<strong>en</strong>te herk<strong>en</strong>baar. promotie <strong>en</strong> marketing geme<strong>en</strong>te<br />

Hard<strong>en</strong>berg.<br />

Vitaliteit<br />

Kunst <strong>en</strong> cultuur is herk<strong>en</strong>baar, Kunst, cultuur <strong>en</strong> cultuurhistorie Prestatieafsprak<strong>en</strong> met PO.<br />

laagdrem-pelig <strong>en</strong> toegankelijk. maakt deel uit van het onderwijs. Opzett<strong>en</strong> overlegstructuur in het VO.<br />

Deze educatie begint in het PO <strong>en</strong><br />

Herijk<strong>en</strong> van het subsidiebeleid:<br />

wordt voortgezet in het VO.<br />

In de educatie wordt e<strong>en</strong> acc<strong>en</strong>t<br />

gelegd <strong>op</strong> de aanwezige lokale<br />

landschappelijke <strong>en</strong><br />

cultuur-historische rijkdom.<br />

Het particulier initiatief <strong>en</strong> de inzet<br />

van vrijwilligers wordt<br />

gestimuleerd.<br />

PI, Ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>fonds.<br />

Maatschappelijk<br />

Kunst <strong>en</strong> cultuur is e<strong>en</strong> deel van ons lev<strong>en</strong>, Het stimuler<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking Zwaarder acc<strong>en</strong>t <strong>op</strong> educatie<br />

van onze omgeving <strong>en</strong> van onze sam<strong>en</strong>leving van culturele organisaties <strong>en</strong> partij<strong>en</strong>. in overe<strong>en</strong>komst met Muzerie,<br />

<strong>en</strong> bevordert de sam<strong>en</strong>-hang. Het vergrot<strong>en</strong> van de participatie aan Bibliotheek <strong>en</strong> Culturele Commissie<br />

culturele activiteit<strong>en</strong> met daarbij<br />

speciale aandacht voor de doelgroep<strong>en</strong><br />

Primair Onderwijs <strong>en</strong> Voortgezet<br />

Onderwijs. De betrokk<strong>en</strong>heid van de<br />

inwoners wordt verhoogd waardoor<br />

kunst <strong>en</strong> cultuur dichter bij de<br />

inwoners van de geme<strong>en</strong>teHard<strong>en</strong>berg<br />

wordt gebracht.<br />

Basis-onderwijs. Kunst <strong>en</strong><br />

cultuur meer inzett<strong>en</strong> als participatiemiddel<br />

in Wmo.<br />

Economisch<br />

Kunst <strong>en</strong> cultuur heeft e<strong>en</strong> economische Kunst, cultuur <strong>en</strong> cultuurhistorie Versterk<strong>en</strong> van sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong><br />

waarde <strong>en</strong> werkt verster-k<strong>en</strong>d voor de wordt ingezet in promotie- recreatie, toerisme <strong>en</strong> ondernemers<br />

recreatieve <strong>en</strong> toeristische sector. activiteit<strong>en</strong> waardoor Hard<strong>en</strong>berg bij grote culturele project<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> de kaart wordt gezet.<br />

(zoals het Zomer-theater <strong>en</strong> het<br />

Het ondersteun<strong>en</strong> van initiatiev<strong>en</strong><br />

Vechtpark).<br />

die kunst <strong>en</strong> cultuur middels nieuwe<br />

media toegankelijker mak<strong>en</strong>.<br />

14


VERBINDEN MET BELEID<br />

Het verbind<strong>en</strong> van kunst & cultuur met andere beleidssector<strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> versterk<strong>en</strong>d effect. De geme<strong>en</strong>te heeft integrale<br />

beleidsontwikkeling hoog in het vaandel. Dit heeft niet alle<strong>en</strong> betrekking <strong>op</strong> het legg<strong>en</strong> van verbinding<strong>en</strong> met andere<br />

beleidssector<strong>en</strong>. Maar ook wordt gezocht naar overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> met het beleid van andere overhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> de mogelijkheid om<br />

hier bij aan te sluit<strong>en</strong>.<br />

3<br />

3.1. Rijksbeleid<br />

In het visiedocum<strong>en</strong>t ‘Meer dan kwaliteit: e<strong>en</strong> nieuwe visie <strong>op</strong><br />

cultuur’ zijn de uitgangspunt<strong>en</strong> voor het rijksbeleid in de periode<br />

2013-2016 geschetst. Deze uitgangspunt<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> onder andere<br />

betrekking <strong>op</strong> kwaliteit, onder-nemerschap, eig<strong>en</strong><br />

verantwoordelijkheid <strong>en</strong> rangorde. In de taakverdeling zijn de<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verantwoordelijk voor de podiumkunst<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor de<br />

financiering van het beheer van geme<strong>en</strong>telijke collecties <strong>en</strong><br />

musea.<br />

In dit visiedocum<strong>en</strong>t zijn diverse speerpunt<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd<br />

waaronder Cultuureducatie. Het kabinet wil kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

jonger<strong>en</strong> <strong>op</strong> het gebied van cultuur e<strong>en</strong> stevig fundam<strong>en</strong>t<br />

bied<strong>en</strong>. Voorwaard<strong>en</strong> daarvoor zijn e<strong>en</strong> goede verankering van<br />

cultuureducatie in het onderwijs <strong>en</strong> aandacht voor<br />

cultuureducatie bij alle culturele instelling<strong>en</strong>, zowel landelijk als<br />

lokaal. Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> provincies word<strong>en</strong> uitg<strong>en</strong>odigd<br />

programma’s <strong>op</strong> te stell<strong>en</strong> die schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> instelling<strong>en</strong><br />

ondersteun<strong>en</strong> bij de versterking van de kwaliteit van<br />

cultuureducatie. Als voorbeeld wordt g<strong>en</strong>oemd: ‘het werk<strong>en</strong> met<br />

doorgaande lijn<strong>en</strong>’. Daarnaast wordt als succes g<strong>en</strong>oemd, dat in<br />

de afgel<strong>op</strong><strong>en</strong> jar<strong>en</strong> de sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> schol<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

instelling<strong>en</strong> is versterkt. Hierbij wordt <strong>op</strong>gemerkt, dat m.b.t.<br />

sam<strong>en</strong>werking nog veel winst te behal<strong>en</strong> valt.<br />

15<br />

De visie van het kabinet komt <strong>op</strong> meerdere onderdel<strong>en</strong> overe<strong>en</strong><br />

met onze visie. De doel<strong>en</strong> ‘het versterk<strong>en</strong> van cultuureducatie in<br />

het Primair Onderwijs <strong>en</strong> in het Voortgezet Onderwijs’ <strong>en</strong> ‘het<br />

stimuler<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking’ mak<strong>en</strong> deel uit van onze<br />

doelstelling<strong>en</strong>.<br />

3.2. Provinciaal beleid<br />

In het najaar van 2011 <strong>en</strong> voorjaar 2012 treft de provincie<br />

Overijssel voorbereiding<strong>en</strong> voor de nieuwe beleidsperiode<br />

2013-2016. Duidelijk is, dat t.z.t. vanuit de hiervoor beschrev<strong>en</strong><br />

visie (<strong>en</strong> de doelstelling<strong>en</strong>) de door de provincie gebod<strong>en</strong><br />

(subsidie)mogelijkhed<strong>en</strong> word<strong>en</strong> onderzocht <strong>en</strong> maximaal<br />

word<strong>en</strong> b<strong>en</strong>ut.<br />

Ter bevordering van het particulier initiatief is het vereist<br />

culturele instelling<strong>en</strong>, ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>en</strong> organisaties te<br />

ondersteun<strong>en</strong> door h<strong>en</strong> regelmatig te informer<strong>en</strong> over ev<strong>en</strong>tuele<br />

provinciale subsidie mogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

Wanneer er in de nieuwe beleidsperiode sprake zal zijn van het<br />

verstrekk<strong>en</strong> van arrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gaan we ons volledig inzett<strong>en</strong><br />

om in aanmerking te kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> arrangem<strong>en</strong>t. De<br />

planontwikkeling di<strong>en</strong>t plaats te vind<strong>en</strong> <strong>op</strong> basis van de visie <strong>op</strong><br />

kunst / cultuur <strong>en</strong> recreatie / toerisme. Daarnaast zal in de<br />

planvorming ook de mogelijke sam<strong>en</strong>werking met o.a. de<br />

geme<strong>en</strong>te Omm<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gezocht waarbij bijvoorbeeld De


Vecht ‘de ketting’ kan zijn waaraan de ‘culturele <strong>en</strong> recreatieve<br />

parels’ word<strong>en</strong> gehang<strong>en</strong>.<br />

3.3. Beleid geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg<br />

Het realiser<strong>en</strong> van ‘meer met minder’ is haalbaar door <strong>op</strong> zoek te<br />

gaan naar meer sam<strong>en</strong>hang <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werking. Bestaande<br />

programma’s <strong>en</strong>/of activiteit<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> meer <strong>op</strong> elkaar afgestemd te<br />

word<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> voorbeeld hiervan is cultuureducatie in het Primair Onderwijs; in<br />

plaats van e<strong>en</strong> versnipperd aanbod zal meer toegewerkt word<strong>en</strong><br />

naar één totaalaanbod. Het zoek<strong>en</strong> van sam<strong>en</strong>hang <strong>en</strong> het legg<strong>en</strong><br />

van de verbinding<strong>en</strong> heeft niet alle<strong>en</strong> betrekking <strong>op</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> <strong>op</strong> het culturele terrein. Gezocht wordt naar de relatie<br />

met andere beleidsterrein<strong>en</strong> waaronder met name recreatie <strong>en</strong><br />

toerisme. Kunst, cultuur <strong>en</strong> cultuurhistorie kan mede word<strong>en</strong> ingezet<br />

om de toeristische aantrekkelijkheid van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg<br />

te versterk<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> goede culturele infrastructuur is hierin van groot<br />

belang. Voorstaande geldt uiteraard ook voor andere terrein<strong>en</strong>.<br />

Het bevorder<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang zal dus ook in<br />

de beleidsontwikkeling (meer) aandacht moet<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>.<br />

Uitgangspunt hierbij is, dat kunst <strong>en</strong> cultuur mede ingezet kan<br />

word<strong>en</strong> als middel om doelstelling<strong>en</strong> <strong>op</strong> het<br />

gebied van welzijn, maatschappij, ruimte <strong>en</strong> economie te realiser<strong>en</strong>.<br />

De bibliotheek als informatiec<strong>en</strong>trum speelt bijvoorbeeld e<strong>en</strong><br />

belangrijke rol bij zelfredzaamheid van burgers <strong>en</strong> kan e<strong>en</strong> plek zijn<br />

voor ontmoeting voor diverse doelgroep<strong>en</strong>.<br />

Het nem<strong>en</strong> van het eig<strong>en</strong> initiatief door de inwoners van de<br />

geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg zal word<strong>en</strong> gestimuleerd. Dit begint door het<br />

cultureel bewustzijn van de inwoners te vergrot<strong>en</strong>.<br />

Culturele organisaties word<strong>en</strong> hiertoe uitgedaagd <strong>en</strong> er zal aandacht<br />

moet<strong>en</strong> zijn voor e<strong>en</strong> laagdrempelig aanbod.<br />

Om meer sturing te kunn<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> aan integraal cultuurbeleid zal er<br />

sprake moet<strong>en</strong> zijn van e<strong>en</strong>voudig, concreet <strong>en</strong> doeltreff<strong>en</strong>d<br />

subsidiebeleid.<br />

Om bov<strong>en</strong>staande te realiser<strong>en</strong> is het w<strong>en</strong>selijk om het huidige<br />

subsidiebeleid te herzi<strong>en</strong> <strong>en</strong> te herijk<strong>en</strong>.<br />

3.4. Beleid geme<strong>en</strong>te Omm<strong>en</strong><br />

In november 2011 heeft de geme<strong>en</strong>teraad van de geme<strong>en</strong>te Omm<strong>en</strong><br />

het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning, Sport <strong>en</strong> Cultuur<br />

geme<strong>en</strong>te Omm<strong>en</strong> met als titel ‘Meedo<strong>en</strong> in Omm<strong>en</strong>’ vastgesteld. In<br />

dit beleidsplan zijn de beleidsveld<strong>en</strong> Sport <strong>en</strong> Cultuur geïntegreerd<br />

<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de beleidsvoornem<strong>en</strong>s voor de periode 2012 – 2015<br />

geschetst.<br />

Met betrekking tot cultuur is in dit plan <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, dat de<br />

geme<strong>en</strong>te burgers wil ondersteun<strong>en</strong> deel te nem<strong>en</strong> aan het<br />

maatschappelijk lev<strong>en</strong>. Cultuurparticipatie is daar e<strong>en</strong> vorm van. Dit<br />

wordt gerealiseerd door de culturele activiteit<strong>en</strong> meer onder de<br />

aandacht te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> te strev<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> laagdrempelig aanbod.<br />

Daarnaast wordt de jeugd als specifieke doelgroep g<strong>en</strong>oemd.<br />

Vanwege de mogelijke ambtelijk fusie in 2012 zal (<strong>op</strong> termijn)<br />

gezocht word<strong>en</strong> naar de overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> in het beleid van beide<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Daar waar mogelijk zal in het realiser<strong>en</strong> van de<br />

doelstelling<strong>en</strong> de sam<strong>en</strong>werking word<strong>en</strong> gezocht.<br />

16


DE ROL VAN DE GEMEENTE<br />

Vanwege het autonome karakter van dit beleidsterrein is belangrijk aan te gev<strong>en</strong> wat in het realiser<strong>en</strong> van de doelstelling<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bij het particulier initiatief de rol van de geme<strong>en</strong>te is. Hieronder staan de roll<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> waarna bij de uitwerking van de<br />

concrete doel<strong>en</strong> per aandachtsgebied is aangegev<strong>en</strong> hoe de geme<strong>en</strong>telijk rol haar rol ziet.<br />

4<br />

Geme<strong>en</strong>telijk cultuurbeleid onderscheidt zich van andere<br />

beleidsterrein<strong>en</strong> omdat er relatief weinig wet- <strong>en</strong> regelgeving is<br />

die voorschrijft wat geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> do<strong>en</strong>. Het nadeel<br />

hiervan is, dat de geme<strong>en</strong>te weinig houvast heeft aan<br />

voorgeschrev<strong>en</strong> wet- <strong>en</strong> regelgeving. Het voordeel is, dat de<br />

geme<strong>en</strong>te e<strong>en</strong> relatief grote autonome rol heeft. Of met andere<br />

woord<strong>en</strong>: de geme<strong>en</strong>te kan voor het overgrote deel zelf bepal<strong>en</strong><br />

hoe ze invulling geeft aan het kunst- <strong>en</strong> cultuurbeleid.<br />

In de beleidskeuzes houdt de geme<strong>en</strong>te rek<strong>en</strong>ing met tr<strong>en</strong>ds <strong>en</strong><br />

ontwikkeling<strong>en</strong> die naar verwachting gaan plaatsvind<strong>en</strong>. Ook<br />

houdt de geme<strong>en</strong>te er rek<strong>en</strong>ing mee of e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing wordt<br />

gezi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> basisvoorzi<strong>en</strong>ing of als e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing die minder<br />

noodzakelijk is. Uitgangspunt is, dat culturele <strong>en</strong> commerciële<br />

voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> niet tot de basisvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> behor<strong>en</strong>. Dat wil<br />

niet zegg<strong>en</strong>, dat dergelijke voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> niet belangrijk zijn <strong>en</strong><br />

dat de geme<strong>en</strong>te hierin ge<strong>en</strong> rol wil innem<strong>en</strong>! Wanneer e<strong>en</strong><br />

voorzi<strong>en</strong>ing, bijvoorbeeld de bibliotheek vanuit publiek belang<br />

w<strong>en</strong>selijk is of wanneer het e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing betreft die wordt<br />

gezi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> voorwaarde voor goed won<strong>en</strong>, werk<strong>en</strong>, lev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

recreër<strong>en</strong> kan de geme<strong>en</strong>te het voortouw nem<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> sterk<br />

stur<strong>en</strong>de rol innem<strong>en</strong>. De geme<strong>en</strong>te zal hierin bereid zijn om e<strong>en</strong><br />

specifieke inzet te will<strong>en</strong> pleg<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast wordt veel ontwikkeld doordat derd<strong>en</strong> / particulier<strong>en</strong><br />

het initiatief nem<strong>en</strong>. De geme<strong>en</strong>te waardeert het particulier<br />

initiatief <strong>en</strong> w<strong>en</strong>st dit ook te stimuler<strong>en</strong>. Wel word<strong>en</strong> dergelijke<br />

initiatiev<strong>en</strong> afgewog<strong>en</strong>. Afhankelijk van het belang <strong>en</strong> de kans<strong>en</strong><br />

wordt bepaald of de geme<strong>en</strong>te juist kartrekker wil of moet zijn.<br />

Of dat de geme<strong>en</strong>te kan volstaan met het faciliter<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of<br />

ondersteun<strong>en</strong> van dit initiatief.<br />

Het is ook mogelijk, dat de geme<strong>en</strong>te e<strong>en</strong> initiatief niet of<br />

minder ondersteunt <strong>en</strong> faciliteert. Om red<strong>en</strong>, dat de geme<strong>en</strong>te<br />

<strong>op</strong> basis van de visie deze voorzi<strong>en</strong>ing van minder belang vindt.<br />

De geme<strong>en</strong>telijke rol is afhankelijk van de doelstelling als volgt:<br />

- initiër<strong>en</strong>d;<br />

- stur<strong>en</strong>d;<br />

- coördiner<strong>en</strong>d;<br />

- faciliter<strong>en</strong>d / ondersteun<strong>en</strong>d.<br />

In de ‘Culturele ag<strong>en</strong>da 2012-2015’ is per aandachtsgebied<br />

aangegev<strong>en</strong> hoe de geme<strong>en</strong>te haar rol ziet.<br />

17


UITWERKING IN MEERJARENUITVOERINGSPROGRAMMA<br />

In het vorige hoofdstuk zijn binn<strong>en</strong> de vier waard<strong>en</strong> de algem<strong>en</strong>e doelstelling<strong>en</strong> geformuleerd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan<br />

<strong>op</strong> de onderwerp<strong>en</strong> van kunst <strong>en</strong> cultuur. Kort <strong>en</strong> kernachtig wordt hieronder beschrev<strong>en</strong> waar we ons in de kom<strong>en</strong>de tijd <strong>op</strong><br />

gaan richt<strong>en</strong>.<br />

5<br />

5.1. Culturele partners<br />

In het vorige hoofdstuk zijn <strong>op</strong> basis van de 4 waard<strong>en</strong> de<br />

algem<strong>en</strong>e doelstelling<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong>. Deze algem<strong>en</strong>e<br />

doelstelling<strong>en</strong> zijn hieronder verder uitgewerkt in concrete<br />

doelstelling<strong>en</strong> waarbij (voor zover mogelijk <strong>en</strong> van toepassing)<br />

deze doelstelling<strong>en</strong> zijn geformuleerd <strong>op</strong> basis van de in<br />

hoofdstuk 2 beschrev<strong>en</strong> thema’s (id<strong>en</strong>titeit, vitaliteit,<br />

maatschappelijk <strong>en</strong> economisch).<br />

In deze ag<strong>en</strong>da staat ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> wat de rol van de<br />

geme<strong>en</strong>te di<strong>en</strong>t te zijn <strong>en</strong> wie ev<strong>en</strong>tueel medetrekker is. De<br />

volg<strong>en</strong>de partij<strong>en</strong> zijn hierbij vermeld:<br />

1. Geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg<br />

2. Combinatiefunctionaris<br />

3. Stichting cultuur Basisonderwijs geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg<br />

4. Culturele commissie voor de schooljeugd Avereest<br />

5. Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Muzerie<br />

6. Stichting <strong>op</strong><strong>en</strong>bare Bibliothek<strong>en</strong> Hard<strong>en</strong>berg<br />

7. Amateurver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong><br />

8. Historische ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong><br />

9. KNSTspr<br />

10. KCO (kunst & cultuur Overijssel)<br />

11. Provincie Overijssel<br />

12. De Voorveghter<br />

13. Platform Recreatie &Toerisme<br />

14. Stichting C<strong>en</strong>trummanagem<strong>en</strong>t stad Hard<strong>en</strong>berg (SCSH)<br />

19<br />

Daarnaast staat per jaar aangegev<strong>en</strong> hoe groot het jaarlijks<br />

budget is zoals <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in de geme<strong>en</strong>te begroting. Deze<br />

bedrag<strong>en</strong> zijn overe<strong>en</strong>komstig het definitieve<br />

bezuinigingsvoorstel zoals vastgesteld door de geme<strong>en</strong>teraad <strong>op</strong><br />

14 juni 2011.<br />

5.2 Financiën<br />

In ‘De toekomst tegemoet!’ is beschrev<strong>en</strong> hoe in de periode 2011<br />

t/m 2014 concreet invulling wordt gegev<strong>en</strong> aan de<br />

bezuinigingstaakstelling. De bezuinigingstaakstelling voor<br />

kunst& cultuur houdt het volg<strong>en</strong>de in:<br />

1. E<strong>en</strong> vermindering van de subsidie voor Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum<br />

Muzerie. In totaal € 230.000,-.<br />

2. E<strong>en</strong> vermindering van de subsidie voor Stichting Op<strong>en</strong>bare<br />

bibliothek<strong>en</strong> Hard<strong>en</strong>berg. In totaal € 80.000,-.<br />

3. E<strong>en</strong> vermindering van € 5.000,- <strong>op</strong> overige subsidies. Dit<br />

houdt in, dat de subsidies in 2012 ca. 3% word<strong>en</strong> verlaagd.


De volg<strong>en</strong>de tabel geeft e<strong>en</strong> overzicht van de begroting<strong>en</strong> 2012 –<br />

2015. In dit overzicht is ge<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> met jaarlijkse<br />

indexering<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s is de geme<strong>en</strong>telijke bijdrage voor De<br />

Voorveghter niet meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

X 1.000 (€)<br />

2012 2013 2014 2015<br />

Muzerie 834 675 595 575<br />

St.Bibliothek<strong>en</strong> 1255 1225 1205 1205<br />

Educatie PO 23 23 23 23<br />

Amateurkunst:<br />

- hafabra educatie 40 103 103 103<br />

- verord<strong>en</strong>ing 65 65 65 65<br />

Cultuurcafé 5 5 5 5<br />

KNSTspr 5 5 5 5<br />

Programmaraad 14<br />

Aaltje Kraak 5 5 5 5<br />

Historische ver. 29 29 29 29<br />

Mediabeleid 32 32 32 32<br />

Kunst id ker<strong>en</strong> 40 40<br />

Zomertheater 20<br />

Kunstweg<strong>en</strong> 13 13 13 13<br />

Verord<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 23 23<br />

- Part. Initiatief 12 12<br />

- Ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> 21 21<br />

Totaal 2413 2253 2103 2083<br />

20


5.3 Culturele ag<strong>en</strong>da geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg 2012-2015<br />

1<br />

Onderwerp<br />

Cultuureducatie in het<br />

Primair Onderwijs<br />

(PO)<br />

Doel<strong>en</strong><br />

- Leerling<strong>en</strong> <strong>op</strong> jonge leeftijd de kunst <strong>en</strong> culturele aspect<strong>en</strong> in de eig<strong>en</strong> omgeving lat<strong>en</strong> ontdekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> waarder<strong>en</strong>.<br />

- Leerling<strong>en</strong> <strong>op</strong> jonge leeftijd in aanraking br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> met kunst, cultuur <strong>en</strong> cultureel erfgoed waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt<br />

gemaakt van het lokale aanbod of lokale mogelijkhed<strong>en</strong>. Deze educatie bestaat uit vier vorm<strong>en</strong>, namelijk receptief, reflectief,<br />

actief k<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong>d met <strong>en</strong> productief.<br />

- SCBH (3) <strong>en</strong> CCvdsA (4) werk<strong>en</strong> meer sam<strong>en</strong> met de combinatiefunctionariss<strong>en</strong> <strong>en</strong> culturele organisaties <strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>.<br />

- Het versterk<strong>en</strong> van de relatie tuss<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>schoolse cultuureducatie.<br />

- Leerling<strong>en</strong> betrekk<strong>en</strong> in de promotie van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg.<br />

2<br />

Cultuureducatie in het<br />

Voortgezet Onderwijs<br />

(VO)<br />

- Leerling<strong>en</strong> van het 2e <strong>en</strong> 3e leerjaar van het VO word<strong>en</strong> in aanraking gebracht met kunst- <strong>en</strong> culturele activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> project<strong>en</strong><br />

die aansluit<strong>en</strong> bij nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> tr<strong>en</strong>ds.<br />

- Kunst- <strong>en</strong> cultuureducatieve activiteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> planmatig <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het onderwijsprogramma van het VO.<br />

- Het ontdekk<strong>en</strong> van <strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> van tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in de doelgroep.<br />

- De sam<strong>en</strong>werking van het VO met culturele partij<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanbieders stimuler<strong>en</strong>.<br />

- De participatie van jonger<strong>en</strong> aan culturele activiteit<strong>en</strong> vergrot<strong>en</strong>.<br />

3<br />

Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum<br />

Muzerie<br />

- Het garander<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> goed <strong>en</strong> gevarieerd aanbod van kunstzinnige vorming in de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg.<br />

- Het stimuler<strong>en</strong> van met name kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> om kunsteducatie te volg<strong>en</strong>.<br />

- Kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> ontdekk<strong>en</strong> hun tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> de mogelijkheid om deze tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te ontwikkel<strong>en</strong>.<br />

- Het stimuler<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking van kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Muzerie met andere culturele aanbieders. In het onderdeel<br />

‘cultuurmix’ is dit verder uitgewerkt.<br />

21


Activiteit<strong>en</strong> / <strong>op</strong>merking<strong>en</strong><br />

- In 2011 is in sam<strong>en</strong>werking met 3 <strong>en</strong> 4 e<strong>en</strong> visie ontwikkeld<br />

<strong>op</strong> cultuureducatie in het Primair Onderwijs. De<br />

doelstelling<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong> aan bij de Kerndoel<strong>en</strong> Primair<br />

onderwijs. Deze visie is als bijlage 2 bijgevoegd.<br />

- 1e kwartaal 2012: Opstell<strong>en</strong> prestatieovere<strong>en</strong>komst. Doel<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> als prestaties <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in de overe<strong>en</strong>komst met<br />

Stichting Cultuur basisonderwijs Hard<strong>en</strong>berg <strong>en</strong> Culturele<br />

commissie voor de schooljeugd Avereest.<br />

- Jaarlijks ontvang<strong>en</strong> 3 <strong>en</strong> 4 <strong>op</strong> basis van e<strong>en</strong> prestatieovere<strong>en</strong>komst<br />

e<strong>en</strong> bedrag van € 3,50 per leerling PO.<br />

Rol van de<br />

geme<strong>en</strong>te<br />

Faciliter<strong>en</strong>d /<br />

ondersteun<strong>en</strong>d<br />

Initiator<br />

Faciliter<strong>en</strong>d /<br />

ondersteun<strong>en</strong>d<br />

Medetrekker<br />

2,3,4,5,<br />

6,7,8,9<br />

Omvang geme<strong>en</strong>telijk budget (€)<br />

2012 2013 2014 2015<br />

23.000 23.000 23.000 23.000<br />

Gevraagde<br />

cofinanciering<br />

€10,90 per leerling<br />

PO (Versterking<br />

cultuureducatie PO<br />

Ministeriële<br />

Regeling)<br />

- In de overe<strong>en</strong>komst met Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Muzerie<br />

(2012-2014) is <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, dat Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Muzerie<br />

deze activiteit<strong>en</strong> ontwikkelt, coördineert <strong>en</strong> aanbiedt v.w.b.<br />

‘het planmatig <strong>op</strong>nem<strong>en</strong> van kunst- <strong>en</strong> cultuureducatieve<br />

activiteit<strong>en</strong>’. Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum<br />

is initiator <strong>en</strong> voert hierin de regierol.<br />

- Het aanbod wordt in sam<strong>en</strong>werking met andere partij<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

/ of aanbieders (waaronder de participant<strong>en</strong> van het project<br />

Cultuurmix in het LOC gebouw) ontwikkeld <strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong>.<br />

- Het beschikbare budget maakt onderdeel uit van<br />

het jaarlijkse subsidiebedrag voor Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Muzerie.<br />

Faciliter<strong>en</strong>d<br />

(financieel)<br />

6,12<br />

30.000 30.000 30.000<br />

Cofinanciering<br />

Voortgezet<br />

Onderwijs: P.M.<br />

- De geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg heeft e<strong>en</strong> subsidierelatie met<br />

Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Muzerie. De jaarlijkse subsidie wordt<br />

verstrekt <strong>op</strong> basis van e<strong>en</strong> budgetover-e<strong>en</strong>komst +<br />

uitvoeringsovere<strong>en</strong>komst. Deze overe<strong>en</strong>komst heeft<br />

betrekking <strong>op</strong> 2012-2014. In 2014 zal e<strong>en</strong> nieuwe<br />

overe<strong>en</strong>komst word<strong>en</strong> voorbereid.<br />

- In het tweede kwartaal van 2012 <strong>en</strong> 2013 word<strong>en</strong> ter<br />

voorbereiding <strong>op</strong> het nieuwe cursusjaar de<br />

uitvoeringsovere<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> <strong>op</strong>- / bijgesteld.<br />

- In 2014 wordt e<strong>en</strong> nieuwe overe<strong>en</strong>komst voorbereid met de<br />

int<strong>en</strong>tie, dat er met ingang van 2015 sprake is van e<strong>en</strong><br />

meerjarige overe<strong>en</strong>komst.<br />

- Het geme<strong>en</strong>telijk budget is indicatief vanwege jaarlijkse<br />

indexering<strong>en</strong>.<br />

Faciliter<strong>en</strong>d<br />

(financieel)<br />

Initiator<br />

Initiator<br />

2,3,4,<br />

7,9<br />

834.000 675.000 595.000 575.000<br />

De door<br />

kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum<br />

Muzerie<br />

aangevraagd<br />

subsidies.<br />

22


VERVOLG 5.3 Culturele ag<strong>en</strong>da geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg 2012-2015<br />

4<br />

Onderwerp<br />

Stichting Op<strong>en</strong>bare<br />

bibliothek<strong>en</strong><br />

Hard<strong>en</strong>berg<br />

Doel<strong>en</strong><br />

- Het aanbied<strong>en</strong> van specifieke informatie m.b.t. eig<strong>en</strong> cultureel erfgoed <strong>en</strong> lokale <strong>en</strong> regionale historische thema’s.<br />

- De bibliotheekfunctie dicht bij de inwoners blijv<strong>en</strong> aanbied<strong>en</strong>.<br />

- Het ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanbied<strong>en</strong> van structurele taal- <strong>en</strong> leesstimuleringsproject<strong>en</strong> voor het PO <strong>en</strong> VO waaronder het start<strong>en</strong> van<br />

de pilot Biebsearch in e<strong>en</strong> van de brede schoolontwikkelingsgebied<strong>en</strong> <strong>en</strong> in het VO.<br />

- De functie van k<strong>en</strong>nis- <strong>en</strong> informatiec<strong>en</strong>trum voor het PO <strong>en</strong> VO wordt uitgebreid.<br />

- Verhog<strong>en</strong> van burgerparticipatie door het ontwikkel<strong>en</strong> van maatschappelijke <strong>en</strong> culturele activiteit<strong>en</strong> voor diverse doelgroep<strong>en</strong><br />

waaronder de kwetsbare groep<strong>en</strong>.<br />

- Int<strong>en</strong>sivering van de sam<strong>en</strong>werking met andere culturele <strong>en</strong> recreatieve / toeristische partij<strong>en</strong>.<br />

- In het LOC <strong>en</strong> in de MFC’s fungeert de bibliotheek als ontmoetingsruimte.<br />

- De bibliotheek Hard<strong>en</strong>berg fungeert als informatiec<strong>en</strong>trum voor R&T.<br />

5<br />

Amateur<br />

kunst<br />

- Het vergrot<strong>en</strong> van de jeugdparticipatie.<br />

- Het verhog<strong>en</strong> van het aantal gesubsidieerde lesplaats<strong>en</strong> (quotum).<br />

- Kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> ontdekk<strong>en</strong> hun tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> de mogelijkheid om deze tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te ontwikkel<strong>en</strong>.<br />

- Het stimuler<strong>en</strong> van culturele initiatiev<strong>en</strong> voor <strong>en</strong> door amateurkunst<strong>en</strong>aars (minimaal één productie per jaar).<br />

- Int<strong>en</strong>sievere sam<strong>en</strong>werking van ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>op</strong> meerdere terrein<strong>en</strong>.<br />

23


Activiteit<strong>en</strong> / <strong>op</strong>merking<strong>en</strong><br />

- De geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg heeft e<strong>en</strong> subsidierelatie met de<br />

Stichting Op<strong>en</strong>bare Bibliothek<strong>en</strong>. De jaarlijkse subsidie<br />

wordt verstrekt <strong>op</strong> basis van e<strong>en</strong> budgetovere<strong>en</strong>komst +<br />

uitvoeringsovere<strong>en</strong>komst. Deze overe<strong>en</strong>komst heeft<br />

betrekking <strong>op</strong> de periode 2012 – 2015. In 2015 zal e<strong>en</strong><br />

nieuwe meerjarige overe<strong>en</strong>komst word<strong>en</strong> voorbereid.<br />

- De betrokk<strong>en</strong>heid van de inwoners wordt t.b.v. de realisatie<br />

van diverse doelstelling<strong>en</strong> verhoogd o.a. door inzet van<br />

vrijwilligers.<br />

- De bibliotheek is het c<strong>en</strong>trum voor ‘lez<strong>en</strong>, ler<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

informer<strong>en</strong>’.<br />

- De functie van de bibliotheek als k<strong>en</strong>nisc<strong>en</strong>trum voor zowel<br />

het PO als voor het VO wordt onderzocht <strong>en</strong> gestimuleerd.<br />

- In 2012 wordt de mogelijkheid onderzocht om e<strong>en</strong> aantal<br />

culturele <strong>en</strong> R&T functies te k<strong>op</strong>pel<strong>en</strong> aan de bibliotheek.<br />

- In 2012 wordt e<strong>en</strong> ‘lange termijn spreidingsbeleidsplan’<br />

<strong>op</strong>gesteld.<br />

- Het geme<strong>en</strong>telijk budget is indicatief vanwege jaarlijkse<br />

indexering<strong>en</strong>.<br />

Rol van de<br />

geme<strong>en</strong>te<br />

Faciliter<strong>en</strong>d<br />

(financieel)<br />

Stur<strong>en</strong>d<br />

Stur<strong>en</strong>d<br />

Initiator<br />

Initiator<br />

Medetrekker<br />

2,3,4,<br />

5,9<br />

Omvang geme<strong>en</strong>telijk budget (€)<br />

2012 2013 2014 2015<br />

1.255.000 1.225.000 1.205.000 1.205.000<br />

Gevraagde<br />

cofinanciering<br />

- M.i.v. augustus 2012 word<strong>en</strong> de muziekver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong><br />

gesubsidieerd t.b.v. educatie aan jeugdled<strong>en</strong> (tot 18 jaar).<br />

De muziekver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> hiertoe e<strong>en</strong> nieuwe<br />

organisatie(structuur).<br />

- De geme<strong>en</strong>te heeft e<strong>en</strong> kaderstell<strong>en</strong>de rol m.b.t. het<br />

muziekonderwijs voor jeugdled<strong>en</strong>.<br />

- 2e kwartaal 2012: <strong>op</strong>stell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> prestatieovere<strong>en</strong>komst<br />

met de Hafabra muziekver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>.<br />

- Sam<strong>en</strong>werking: zie cultuurcafé.<br />

* Het geme<strong>en</strong>telijk budget is indicatief vanwege jaarlijkse<br />

indexering<strong>en</strong>.<br />

** Betreft jaarlijkse subsidie voor muziek- <strong>en</strong><br />

amateurver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>op</strong> basis van subsidieverord<strong>en</strong>ing<br />

Amateurkunstbeoef<strong>en</strong>ing 2002.<br />

Faciliter<strong>en</strong>d<br />

(financieel) <strong>en</strong><br />

ondersteun<strong>en</strong>d<br />

Initiator<br />

5, 10<br />

*40.000 *103.000 *103.000 *103.000<br />

**65.000 **65.000 **65.000 **65.000<br />

24


VERVOLG 5.3 Culturele ag<strong>en</strong>da geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg 2012-2015<br />

6<br />

Onderwerp<br />

Cultuur- / beleefcafé<br />

Doel<strong>en</strong><br />

- Inwoners in aanraking br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> met lokale kunst- <strong>en</strong> cultuuruiting<strong>en</strong>.<br />

- Informatie- <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisoverdracht aan culturele organisaties <strong>en</strong> muziekver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>.<br />

- Het vergrot<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking van culturele organisaties <strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>.<br />

- Het bied<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> podium voor jong <strong>en</strong> nieuw tal<strong>en</strong>t.<br />

- Het stimuler<strong>en</strong> van (e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>sievere) sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> kunst / cultuur <strong>en</strong> recreatie <strong>en</strong> toerisme (R&T).<br />

7<br />

Cultuurmix<br />

- Het aanbied<strong>en</strong> van culturele <strong>en</strong> maatschappelijke activiteit<strong>en</strong> aan zoveel mogelijk doelgroep<strong>en</strong> in de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg.<br />

- Het vergrot<strong>en</strong> van de synergie binn<strong>en</strong> het LOC.<br />

- De functie van het LOC als ontmoetings- <strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong>ruimte versterk<strong>en</strong>.<br />

8<br />

KNSTspr<br />

- Het aanbied<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> programma aan de bevolking van Hard<strong>en</strong>berg waardoor actief <strong>en</strong> passief beeld<strong>en</strong>de kunst <strong>en</strong><br />

kunsteducatie beleefd kan word<strong>en</strong>.<br />

- Beeld<strong>en</strong>de kunst <strong>op</strong> meerdere locaties onder de aandacht br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> breed publiek.<br />

- KNSTspr vervult de spilfunctie tuss<strong>en</strong> kunst<strong>en</strong>aar <strong>en</strong> publiek.<br />

- Het versterk<strong>en</strong> van het educatieve aspect o.a. door int<strong>en</strong>sieve sam<strong>en</strong>werking met andere partij<strong>en</strong>.<br />

25


Activiteit<strong>en</strong> / <strong>op</strong>merking<strong>en</strong><br />

- In 2012 wordt cultuurcafé gek<strong>op</strong>peld aan 650 jaar<br />

Hard<strong>en</strong>berg.<br />

- Het organiser<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bije<strong>en</strong>komst met daarin de<br />

volg<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong>:<br />

- bied<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> podium;<br />

- informatie- <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisoverdracht aan culturele<br />

organisaties:<br />

- informatie- <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisoverdracht aan R&T sector;<br />

- activiteit gericht <strong>op</strong> afstemming <strong>en</strong> mogelijke<br />

sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> beide sector<strong>en</strong>.<br />

- Bekostiging vindt plaats uit de 1% regeling (vermindering<br />

van het budget Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Muzerie <strong>en</strong> St.<br />

Bibliothek<strong>en</strong> Hard<strong>en</strong>berg).<br />

Rol van de<br />

geme<strong>en</strong>te<br />

Initiator<br />

Medetrekker<br />

10,12,13<br />

Omvang geme<strong>en</strong>telijk budget (€)<br />

2012 2013 2014 2015<br />

5.500 5.500 5.500 5.500<br />

Gevraagde<br />

cofinanciering<br />

- De geme<strong>en</strong>te heeft t/m 2011 het project gefaciliteerd<br />

middels inzet van de combinatiefunctionaris.<br />

- In 2012 krijgt het project mogelijk e<strong>en</strong> vervolg, waarbij<br />

Cultuurmix meer gericht zal zijn <strong>op</strong> partij<strong>en</strong> die niet in LOC<br />

gehuisvest zijn. E<strong>en</strong> vervolg van cultuurmix is afhankelijk<br />

van de bereidheid van de in het LOC gehuisveste partij<strong>en</strong>.<br />

Ondersteun<strong>en</strong>d<br />

5, 6, 9<br />

Partij<strong>en</strong> drag<strong>en</strong><br />

zelf voor de<br />

financiering van<br />

het project.<br />

- Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum bestaande uit 4 participant<strong>en</strong>: Grafisch<br />

Atelier, Programmaraad, Fotogroep <strong>en</strong> Artcrew. In 2012<br />

wordt de mogelijkheid onderzocht om KNSTspr na 2013 te<br />

continuer<strong>en</strong>.<br />

- Onderlinge sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> de 4 participant<strong>en</strong> is<br />

ess<strong>en</strong>tieel. De sam<strong>en</strong>werking met andere organisaties<br />

wordt gestimuleerd.<br />

- In 2012 wordt de mogelijkheid van huisvesting (in het LOC)<br />

onderzocht.<br />

- Uitbreid<strong>en</strong> van het aanbod o.a. door gebruik te mak<strong>en</strong> van<br />

expositieruimte in het nieuwe geme<strong>en</strong>tehuis.<br />

* Betreft de structurele subsidie voor Stichting<br />

Programmaraad Beeld<strong>en</strong>de Kunst.<br />

** Subsidie is beschikbaar t/m 2012.<br />

Faciliter<strong>en</strong>d<br />

Ondersteun<strong>en</strong>d<br />

Initiator<br />

Initiator<br />

5, 6<br />

4.500 * 4.500 4.500 4.500<br />

14.000 **<br />

M.i.v. 2013 di<strong>en</strong>t<br />

de KNSTsuper<br />

voor e<strong>en</strong> groter<br />

deel<br />

verantwoordelijk<br />

te zijn voor de<br />

exploitatie.<br />

26


VERVOLG 5.3 Culturele ag<strong>en</strong>da geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg 2012-2015<br />

9<br />

Onderwerp<br />

Aaltje Kraak<br />

Doel<strong>en</strong><br />

- De inwoners van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg, waaronder met name de leerling<strong>en</strong> in het Primair onderwijs, bewust mak<strong>en</strong> van<br />

historische gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> in de stad Hard<strong>en</strong>berg.<br />

- Jaarlijks de grote brand van Hard<strong>en</strong>berg (1708) als historisch feit marker<strong>en</strong>.<br />

- Het bevorder<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking van de historische ver<strong>en</strong>iging <strong>en</strong> Stad Hard<strong>en</strong>berg promotie met andere (culturele)<br />

partij<strong>en</strong>.<br />

10<br />

Cultureel historisch<br />

erfgoed<br />

- Het behoud<strong>en</strong> van én lev<strong>en</strong>dig houd<strong>en</strong> van de geschied<strong>en</strong>is van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg <strong>en</strong> omstrek<strong>en</strong>.<br />

- Het aanbied<strong>en</strong> van educatieve activiteit<strong>en</strong> voor o.a. leerling<strong>en</strong> in het Primair Onderwijs.<br />

- Inwoners bewust mak<strong>en</strong> van aanwezige cultuurhistorische rijkdomm<strong>en</strong>.<br />

- Het stimuler<strong>en</strong> van de inzet van vrijwilligers <strong>en</strong> het vergrot<strong>en</strong> van de betrokk<strong>en</strong>heid van de inwoners.<br />

- Zorgdrag<strong>en</strong> voor het behoud van gebouw<strong>en</strong>, brugg<strong>en</strong> e.d. die ons aan het verled<strong>en</strong> herinner<strong>en</strong>.<br />

11<br />

Mediabeleid<br />

- Het bevorder<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking met andere partij<strong>en</strong> (voor zover dit mogelijk is binn<strong>en</strong> de wettelijke kaders).<br />

27


Activiteit<strong>en</strong> / <strong>op</strong>merking<strong>en</strong><br />

- In 2012 wordt aangeslot<strong>en</strong> bij 650 jaar Hard<strong>en</strong>berg.<br />

- Jaarlijks wordt aandacht geschonk<strong>en</strong> aan deze historische<br />

gebeurt<strong>en</strong>is.<br />

- De geme<strong>en</strong>te heeft in 2008 het initiatief g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Op<br />

termijn behor<strong>en</strong> andere partij<strong>en</strong> (bijv. de historische<br />

ver<strong>en</strong>iging) zorg te drag<strong>en</strong> voor de uitvoering van het<br />

project. Miv 2013 wordt jaarlijks het subsidiebedrag<br />

toegek<strong>en</strong>d aan e<strong>en</strong> culturele organisatie t.b.v. de<br />

organisatie <strong>en</strong> coördinatie.<br />

- Bekostiging vindt plaats uit de 1% regeling (vermindering<br />

van het budget Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Muzerie <strong>en</strong> St.<br />

Bibliothek<strong>en</strong> Hard<strong>en</strong>berg).<br />

Rol van de<br />

geme<strong>en</strong>te<br />

Van initiator naar<br />

<strong>op</strong> termijn<br />

ondersteun<strong>en</strong>d<br />

<strong>en</strong> faciliter<strong>en</strong>d<br />

Medetrekker<br />

14<br />

Omvang geme<strong>en</strong>telijk budget (€)<br />

2012 2013 2014 2015<br />

5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Gevraagde<br />

cofinanciering<br />

P.M.<br />

- De Historische ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> zijn sam<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordigd<br />

in e<strong>en</strong> Platform Historische Ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>.<br />

- De Historische Ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> exploiter<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ‘eig<strong>en</strong>’<br />

museum.<br />

- De jaarlijkse subsidie voor e<strong>en</strong> Historische ver<strong>en</strong>iging bedraagt<br />

€ 5.000,- per jaar. Dit betreft e<strong>en</strong> waarderingssubsidie.<br />

Faciliter<strong>en</strong>d<br />

2,3,4<br />

29.000 29.000 29.000 29.000<br />

- Daarnaast wordt jaarlijks e<strong>en</strong> beschikking afgegev<strong>en</strong> van<br />

€ 5.000,-. Dit betreft e<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk activiteit<strong>en</strong>budget<br />

die ev<strong>en</strong>redig wordt verdeeld over alle Historische<br />

Ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>.<br />

Faciliter<strong>en</strong>d<br />

32.000 32.000 32.000 32.000<br />

- De publieke lokale omroep heeft de wettelijke taak om<br />

programma’s te mak<strong>en</strong> die gericht zijn <strong>op</strong> de culturele <strong>en</strong><br />

maatschappelijke behoefte van de eig<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te.<br />

- E<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werking van de omroep met andere partij<strong>en</strong> is<br />

mogelijk. Hierbij is de rol die de geme<strong>en</strong>te kan <strong>en</strong> mag<br />

vervull<strong>en</strong> met betrekking tot het functioner<strong>en</strong> van de<br />

omroep e<strong>en</strong> marginale.<br />

- In de mediawet is vastgelegd, dat sinds 2010 de geme<strong>en</strong>te<br />

verplicht is de lokale omroep te bekostig<strong>en</strong>. Hierbij wordt<br />

het bedrag van €1,30 per woone<strong>en</strong>heid gehanteerd.<br />

28


VERVOLG 5.3 Culturele ag<strong>en</strong>da geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg 2012-2015<br />

12<br />

Onderwerp<br />

Kunst in de <strong>op</strong><strong>en</strong>bare<br />

ruimte<br />

Doel<strong>en</strong><br />

- Het vergrot<strong>en</strong> van de herk<strong>en</strong>baarheid <strong>en</strong> de aantrekkelijkheid van de geme<strong>en</strong>te <strong>en</strong> de diverse kern<strong>en</strong>.<br />

- Het versterk<strong>en</strong> van de (regionale) id<strong>en</strong>titeit van Hard<strong>en</strong>berg door het landschap <strong>en</strong> het verled<strong>en</strong> aan elkaar te verbind<strong>en</strong>.<br />

- Kunst in de <strong>op</strong><strong>en</strong>bare ruimte fungeert als locatie die zorg<strong>en</strong> voor ontmoeting met het verled<strong>en</strong>, de omgeving <strong>en</strong> met elkaar.<br />

- Het stimuler<strong>en</strong> van de burgerparticipatie in de te realiser<strong>en</strong> kunstproject<strong>en</strong>.<br />

- Het verhog<strong>en</strong> van de aantrekkelijkheid van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg <strong>en</strong> specifiek e<strong>en</strong> aantal kern<strong>en</strong>.<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

De Voorveghter<br />

Zomer-theater<br />

Kunstweg<strong>en</strong><br />

Herijk<strong>en</strong> van<br />

subsidie-beleid in<br />

2012<br />

- Als geme<strong>en</strong>telijke voorzi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> vanuit de streekfunctie verzorgt het theater jaarlijks e<strong>en</strong> veelzijdig <strong>en</strong> betaalbaar programma.<br />

- De Voorveghter di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> laagdrempelige professionele voorzi<strong>en</strong>ing te zijn voor amateurkunst<strong>en</strong>aars, het Primair Onderwijs,<br />

het Voortgezet Onderwijs <strong>en</strong> overige particuliere initiatiev<strong>en</strong>.<br />

- De Voorveghter vormt e<strong>en</strong> podium voor tal<strong>en</strong>tontwikkeling van kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>.<br />

- De Voorveghter vormt e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>dige ontmoetingsplek <strong>en</strong> is e<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>tatieplek voor culturele, maatschappelijke <strong>en</strong><br />

commerciële organisaties in de regio.<br />

- De Voorveghter stimuleert de sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> culturele organisaties, particuliere initiatiev<strong>en</strong>, recreatie <strong>en</strong> toerisme <strong>en</strong><br />

het bedrijfslev<strong>en</strong>.<br />

- De Voorveghter vormt voor Hard<strong>en</strong>berg <strong>en</strong> de regio e<strong>en</strong> unieke locatie voor het gev<strong>en</strong> van symposia, congress<strong>en</strong> <strong>en</strong> seminars<br />

waarbij de beschikbare ruimte in commerciële zin <strong>op</strong>timaal wordt b<strong>en</strong>ut.<br />

- Kunst <strong>en</strong> cultuur wordt ingezet als instrum<strong>en</strong>t om de naamsbek<strong>en</strong>dheid van Hard<strong>en</strong>berg te vergrot<strong>en</strong>.<br />

- Het stimuler<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking van culturele organisaties <strong>en</strong> partij<strong>en</strong> onderling.<br />

- Het stimuler<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking van kunst <strong>en</strong> culturele organisaties met de sector recreatie <strong>en</strong> toerisme.<br />

- Kunstweg<strong>en</strong> wordt ingezet om de naamsbek<strong>en</strong>dheid van Hard<strong>en</strong>berg <strong>en</strong> de regio te vergrot<strong>en</strong>.<br />

- Het bevorder<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking van de geme<strong>en</strong>te met de lokale bevolking, culturele partij<strong>en</strong>, overige geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Provincie.<br />

- Het legg<strong>en</strong> van de verbinding tuss<strong>en</strong> cultuur, kunst <strong>en</strong> het landschap.<br />

- Het in toeristisch <strong>op</strong>zicht verhog<strong>en</strong> van de aantrekkelijkheid van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg <strong>en</strong> het Vechtdal.<br />

- Het verhog<strong>en</strong> van de toegankelijkheid van kunstweg<strong>en</strong> middels nieuwe media.<br />

- Het stimuler<strong>en</strong> van het particulier initiatief <strong>en</strong> de inzet van vrijwilligers.<br />

- Het verhog<strong>en</strong> van de betrokk<strong>en</strong>heid van de inwoners.<br />

- Het stimuler<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking van culturele organisaties <strong>en</strong> partij<strong>en</strong>.<br />

- Het toegankelijker mak<strong>en</strong> van kunst <strong>en</strong> cultuur middels het gebruik van nieuwe media.<br />

29


Activiteit<strong>en</strong> / <strong>op</strong>merking<strong>en</strong><br />

- In 2007 heeft het college € 225.000 beschikbaar gesteld voor<br />

Kunst in de kern<strong>en</strong>. Voor de jar<strong>en</strong> 2011-2013 is nogmaals<br />

€ 40.000 per jaar beschikbaar gesteld. Over e<strong>en</strong> vervolg na<br />

2013 is nog ge<strong>en</strong> besluit g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In 2012 wordt e<strong>en</strong> notitie<br />

<strong>op</strong>gesteld over ‘kunst in de <strong>op</strong><strong>en</strong>bare ruimte’ 2012 <strong>en</strong> 2015.<br />

- www.kunstinhard<strong>en</strong>berg.nl geeft e<strong>en</strong> overzicht van de<br />

kunstwerk<strong>en</strong> in de <strong>op</strong><strong>en</strong>bare ruimte.<br />

Rol van de<br />

geme<strong>en</strong>te<br />

Initiator<br />

Medetrekker<br />

Omvang geme<strong>en</strong>telijk budget (€)<br />

2012 2013 2014 2015<br />

40.000 40.000<br />

Gevraagde<br />

cofinanciering<br />

P.M.<br />

- Het theater is als geme<strong>en</strong>telijke voorzi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> vanwege de<br />

streekfunctie cruciaal voor e<strong>en</strong> aantrekkelijk woon- <strong>en</strong><br />

vestigingsklimaat. Het aantal voorstelling bedraagt <strong>op</strong><br />

jaarbasis gemiddeld 90 waarbij ca. 65% van de bezoekers<br />

afkomstig is uit de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg <strong>en</strong> ca. 35% van<br />

buit<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>te.<br />

- De aanwezigheid van e<strong>en</strong> biosco<strong>op</strong> geeft het complex nog<br />

meer uitstraling als geme<strong>en</strong>schapsvoorzi<strong>en</strong>ing.<br />

- De betrokk<strong>en</strong>heid van de eig<strong>en</strong> inwoners is hoog vanwege<br />

de inzet van ca. 30 vrijwilligers.<br />

Initiator<br />

1,3,4,7,<br />

10,11<br />

20.000<br />

Initiër<strong>en</strong>d <strong>en</strong><br />

faciliter<strong>en</strong>d.<br />

12.500 12.500 12.500 12.500<br />

- Het (toekomstig) beleid m.b.t. Kunst in de <strong>op</strong><strong>en</strong>bare ruimte<br />

(waaronder het Vechtpark) werkt versterk<strong>en</strong>d voor<br />

Kunstweg<strong>en</strong>.<br />

Faciliter<strong>en</strong>d<br />

10 <strong>en</strong><br />

overige<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

33.000 * 33.000 * 23.000 * 23.000 *<br />

Andere Vechtdalgeme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

(Omm<strong>en</strong>, Dalfs<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Zwolle) <strong>en</strong><br />

provincie<br />

Overijssel.<br />

- Betreft budget Ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>verord<strong>en</strong>ing € 12.000,- <strong>en</strong><br />

budget Verord<strong>en</strong>ing Particulier Initiatief € 21.000,-. In 2014<br />

vindt e<strong>en</strong> bezuiniging van € 10.000,- plaats.<br />

Initiator<br />

30


VERVOLG 5.3 Culturele ag<strong>en</strong>da geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg 2012-2015<br />

17<br />

Onderwerp<br />

E<strong>en</strong> jaarlijks<br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<br />

Doel<strong>en</strong><br />

- Kunst <strong>en</strong> cultuur wordt ingezet als instrum<strong>en</strong>t om de naamsbek<strong>en</strong>dheid van Hard<strong>en</strong>berg te vergrot<strong>en</strong>.<br />

- Het stimuler<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking van culturele organisaties <strong>en</strong> partij<strong>en</strong> onderling.<br />

- Het stimuler<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking van kunst <strong>en</strong> culturele organisaties met de sector recreatie <strong>en</strong> toerisme.<br />

18<br />

19<br />

Fundatie<br />

Cultuurprijs<br />

- Het bevorder<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werking met grote(re) musea in de Provincie Overijssel <strong>en</strong> Dr<strong>en</strong>the.<br />

- Het verbred<strong>en</strong> <strong>en</strong> het toegankelijker mak<strong>en</strong> van het aanbod professionele beeld<strong>en</strong>de kunst waardoor actief <strong>en</strong> passief deze<br />

kunstuiting<strong>en</strong> beleefd kan word<strong>en</strong>.<br />

- Het bevorder<strong>en</strong> <strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong> van kunstzinnige activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of uiting<strong>en</strong>.<br />

- Het verhog<strong>en</strong> van het culturele klimaat in de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg.<br />

20<br />

Inhuur kunst<br />

Nieuwe geme<strong>en</strong>tehuis<br />

- Het verbred<strong>en</strong> <strong>en</strong> het toegankelijker mak<strong>en</strong> van het aanbod beeld<strong>en</strong>de kunst waardoor actief <strong>en</strong> passief beeld<strong>en</strong>de kunst <strong>en</strong><br />

kunsteducatie beleefd kan word<strong>en</strong>.<br />

- Beeld<strong>en</strong>de kunst <strong>op</strong> meerdere locaties onder de aandacht br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> breed publiek.<br />

- Kunst in de <strong>op</strong><strong>en</strong>bare ruimte fungeert als locatie die zorg<strong>en</strong> voor ontmoeting met het verled<strong>en</strong>, de omgeving <strong>en</strong> met elkaar.<br />

31


Activiteit<strong>en</strong> / <strong>op</strong>merking<strong>en</strong><br />

- In 2012 vind<strong>en</strong> diverse activiteit<strong>en</strong> plaats vanwege 650 jaar<br />

Hard<strong>en</strong>berg. De ambitie is om met ingang van 2013 e<strong>en</strong><br />

vergelijkbaar ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t te do<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong>.<br />

Sam<strong>en</strong>werking, het bevorder<strong>en</strong> van burgerparticipatie <strong>en</strong><br />

het vergrot<strong>en</strong> van de naamsbek<strong>en</strong>dheid van Hard<strong>en</strong>berg<br />

staat c<strong>en</strong>traal.<br />

Rol van de<br />

geme<strong>en</strong>te<br />

Initiër<strong>en</strong>d<br />

Medetrekker<br />

all<strong>en</strong><br />

Omvang geme<strong>en</strong>telijk budget (€)<br />

2012 2013 2014 2015<br />

p.m p.m p.m p.m<br />

Gevraagde<br />

cofinanciering<br />

- De sam<strong>en</strong>werking met de Fundatie wordt <strong>op</strong>gestart in 2012<br />

(bij de <strong>op</strong><strong>en</strong>ing <strong>en</strong> ingebruikname van het nieuwe<br />

geme<strong>en</strong>tehuis).<br />

Initiër<strong>en</strong>d<br />

p.m p.m p.m p.m<br />

- Het toek<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> prijs aan person<strong>en</strong> of organisaties<br />

die zich in de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg <strong>op</strong> e<strong>en</strong> bijzondere<br />

manier verdi<strong>en</strong>stelijk hebb<strong>en</strong> gemaakt voor kunst <strong>en</strong><br />

cultuur. Deze prijs wordt e<strong>en</strong>maal per twee jaar toegek<strong>en</strong>d.<br />

In 2012 wordt e<strong>en</strong> organisatie b<strong>en</strong>aderd die zijn naam wil<br />

verbind<strong>en</strong> aan deze prijs.<br />

- In 2013 wordt de prijs voor de eerste keer uitgereikt.<br />

Initër<strong>en</strong>d<br />

p.m p.m p.m p.m<br />

Cofinanciering<br />

wordt gevraagd<br />

van e<strong>en</strong> in de<br />

geme<strong>en</strong>te<br />

Hard<strong>en</strong>berg<br />

gevestigde<br />

organisatie.<br />

- Het hur<strong>en</strong> van beeld<strong>en</strong>de kunst ter verrijking <strong>en</strong> verfraaiing<br />

van het interieur van het nieuwe geme<strong>en</strong>tehuis. Hiertoe<br />

wordt met e<strong>en</strong> aantal partij<strong>en</strong> e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst geslot<strong>en</strong><br />

waarbij de voorkeur uitgaat naar e<strong>en</strong> tweetal in Hard<strong>en</strong>berg<br />

gevestigde organisaties, te wet<strong>en</strong>: KNSTspr <strong>en</strong> IQ.<br />

- Kost<strong>en</strong>: € 5.000,- per jaar. Dit bedrag is niet structureel<br />

<strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in de begroting. In het 1e kwartaal van 2012<br />

wordt toegewerkt naar bestuurlijke besluitvorming.<br />

Initiër<strong>en</strong>d <strong>en</strong><br />

coördiner<strong>en</strong>d<br />

5.000 5.000 5.000 5.000<br />

32


Bijlage 1. Overzicht van de culturele infrastructuur van de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg<br />

festivals Straattheater; zomertheater;<br />

Tatptoe;<br />

Op<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dag;<br />

Druma festival;<br />

Kunstmarkt Hard<strong>en</strong>berg;<br />

Kunstmarkt Gramsberg<strong>en</strong>; Dancing an de Voart;<br />

Aaltje Kraak;<br />

Hard<strong>en</strong>berg proeft.<br />

kernachtig cultuurbeleid<br />

90.000 inwoners<br />

podiumkunst<strong>en</strong><br />

film<br />

Uitvoering<strong>en</strong> voor de jeugd<br />

schoolvoorstelling<strong>en</strong> <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in de<br />

programma’s v/d/ culturele cie Avereest <strong>en</strong><br />

St. cultuur basisonderwijs Hard<strong>en</strong>berg,<br />

Kleintje Kunstkring,<br />

Jeugdtoneelver<strong>en</strong>iging De Krim,<br />

Programmering De Voorveghter<br />

Kamermuziek<br />

Niet aanwezig<br />

Oef<strong>en</strong>ruimt<strong>en</strong><br />

amateurver<strong>en</strong>igingsgebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> LOC+<br />

Incid<strong>en</strong>tele filmvertoning<strong>en</strong><br />

n.v.t.<br />

Multifunctionele accommodatie<br />

LOC+, KNSTspr, gashouder.<br />

MFC ontwikkeling in diverse kern<strong>en</strong>.<br />

Jazz/p<strong>op</strong>podium<br />

Maakt onderdeel uit van de<br />

programmering Voorveghter, Gashouder,<br />

podium De Bezantijn<br />

Kleine filmvertoners<br />

Moviesko<strong>op</strong> Hard<strong>en</strong>berg<br />

Kernpodium/jazzmuziek<br />

programmering Voorveghter, Gashouder<br />

Kernpodium/p<strong>op</strong>muziek<br />

programmering Voorveghter, Gashouder<br />

Danstheater<br />

programmering Voorveghter<br />

Concertzaal<br />

Voorveghter<br />

Kleine zaal<br />

Voorveghter, Gashouder<br />

Schouwburg<br />

niet aanwezig<br />

Theaterwerkplaats<br />

niet aanwezig<br />

Theatergezelschapp<strong>en</strong><br />

Vakk Hard<strong>en</strong>berg<br />

Muziek<strong>en</strong>sembles<br />

incid<strong>en</strong>teel<br />

Kleine filmvertoners<br />

Moviesko<strong>op</strong> Hard<strong>en</strong>berg<br />

incid<strong>en</strong>teel<br />

33


kernachtig cultuurbeleid<br />

90.000 inwoners<br />

media <strong>en</strong><br />

letter<strong>en</strong><br />

cultureel<br />

erfgoed<br />

beeld<strong>en</strong>de<br />

kunst<br />

<strong>en</strong> bouwkunst<br />

amateurkunst<br />

<strong>en</strong><br />

kunsteducatie<br />

Bibliotheek<br />

Stichting <strong>op</strong><strong>en</strong>bare bibliotheek<br />

Hard<strong>en</strong>berg met vestiging<strong>en</strong> in diverse<br />

kern<strong>en</strong><br />

Lokale radio omroep<br />

RTV Hard<strong>en</strong>berg<br />

Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

ca. 90 rijksmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> ca. 90<br />

geme<strong>en</strong>telijke monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (zie:<br />

Monum<strong>en</strong>taal Hard<strong>en</strong>berg)<br />

Oudheidkamer<br />

6 musea<br />

Archiev<strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>tearchief, diverse musea<br />

Archeologie<br />

Diverse musea<br />

Architectuur<br />

LOC, De Matrix, Nieuw geme<strong>en</strong>tehuis,<br />

c<strong>en</strong>trum Hard<strong>en</strong>berg<br />

Vormgeving van de <strong>op</strong><strong>en</strong>bare ruimte<br />

kunst in de <strong>op</strong><strong>en</strong>bare ruimte, Vechtpark,<br />

Kunstweg<strong>en</strong><br />

T<strong>en</strong>toonstellingsruimte<br />

KNSTspr, Gashouder, Nieuw geme<strong>en</strong>tehuis<br />

A.K. ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong><br />

13 stuks + ca. 55 overige muziek- <strong>en</strong><br />

zangver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong><br />

Lespunt kunsteducatie<br />

Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Muzerie, aanbod<br />

muziekver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>, KNSTspr<br />

Cultuur <strong>en</strong> school<br />

Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Muzerie, Cult. Cie <strong>en</strong> St.<br />

cultuur, combinatiefunctionaris<br />

Literaire activiteit<strong>en</strong><br />

Incid<strong>en</strong>teel (Hard<strong>en</strong>bergs<br />

dictee),Boek<strong>en</strong>bal<br />

Natuur- of cultuurhistorisch museum<br />

6 musea, natuuractiviteit<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum De<br />

K<strong>op</strong>pel, Tuin<strong>en</strong> Muys, Tuin<strong>en</strong> Ada Hofman<br />

Perc<strong>en</strong>tageregeling<br />

niet aanwezig<br />

Kunstuitle<strong>en</strong><br />

KNSTspr, IQ<br />

Geme<strong>en</strong>telijke kunstcollectie<br />

BKR (ca 220 stuks), Kunstweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Kunst<br />

in de <strong>op</strong><strong>en</strong>bare ruimte (ca 80 stuks )<br />

Aanko<strong>op</strong>fonds<br />

niet aanwezig<br />

Instituut voor kunsteducatie<br />

Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Muzerie<br />

Lokale televisie<br />

RTV Hard<strong>en</strong>berg<br />

Beurz<strong>en</strong>/<strong>op</strong>dracht<strong>en</strong>/<br />

prijz<strong>en</strong> voor schrijvers<br />

n.v.t.<br />

Rijksmuseum<br />

n.v.t.<br />

Kunst<strong>en</strong>aarsbeleid<br />

niet aanwezig<br />

Individuele subsidies<br />

niet aanwezig<br />

Kunst<strong>en</strong>aarsinitiatiev<strong>en</strong><br />

14 galeries, KNSTspr, Kunstmarkt<strong>en</strong><br />

Opdracht<strong>en</strong><br />

Kunst in de kern<strong>en</strong>, Vechtpark<br />

Pluriform cursusaanbod<br />

Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Muzerie<br />

34


Bijlage 2. Cultuureducatie in het Primair Onderwijs geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg<br />

<strong>Visie</strong>:<br />

Cultuur maakt het verschil voor de beleving van het kind. De<br />

cultuurhistorische <strong>en</strong> kunstzinnige oriëntatie draagt bij aan de<br />

ontwikkeling van het gevoel voor schoonheid, aan zingeving,<br />

waardering <strong>en</strong> respect voor de omgeving, de (leef)wereld <strong>en</strong> het<br />

verled<strong>en</strong>. Cultuur biedt de mogelijkheid om je te uit<strong>en</strong>, creativiteit<br />

te ontwikkel<strong>en</strong>, actief te zijn <strong>en</strong> om <strong>op</strong> ontdekkingsreis te gaan.<br />

Daarnaast draagt de kunstzinnige oriëntatie bij aan de taal- <strong>en</strong><br />

sociaal / emotionele ontwikkeling van het kind.<br />

Doel<strong>en</strong>:<br />

Cultuureducatie betreft e<strong>en</strong> van de leerdoel<strong>en</strong> in het primair<br />

onderwijs.<br />

De volg<strong>en</strong>de doel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> nagestreefd:<br />

- De leerling<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis met én do<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis <strong>op</strong> van de<br />

kunstzinnige <strong>en</strong> culturele aspect<strong>en</strong> van de omgeving, de<br />

(leef)wereld <strong>en</strong> het verled<strong>en</strong>.<br />

- De leerling<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong>, taal, muziek, spel <strong>en</strong> beweging<br />

te gebruik<strong>en</strong> om er gevoel<strong>en</strong>s <strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> mee uit te<br />

drukk<strong>en</strong> <strong>en</strong> om er mee te communicer<strong>en</strong>.<br />

- De leerling<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> <strong>op</strong> eig<strong>en</strong> werk <strong>en</strong> dat van ander<strong>en</strong> te<br />

reflecter<strong>en</strong>.<br />

- De leerling<strong>en</strong> verwerv<strong>en</strong> <strong>en</strong>ige k<strong>en</strong>nis over <strong>en</strong> krijg<strong>en</strong><br />

waardering voor aspect<strong>en</strong> van cultureel erfgoed.<br />

Realisatie:<br />

Jaarlijks wordt e<strong>en</strong> programma sam<strong>en</strong>gesteld <strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong><br />

aan alle schol<strong>en</strong> voor Primair onderwijs. In het programma zijn<br />

activiteit<strong>en</strong> <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> die door alle schol<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De Culturele Commissie voor de schooljeugd<br />

Avereest <strong>en</strong> de Stichting Cultuur Basisonderwijs Hard<strong>en</strong>berg<br />

monitor<strong>en</strong> de afname per school <strong>en</strong> zi<strong>en</strong> er <strong>op</strong> toe, dat alle<br />

schol<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong> afnem<strong>en</strong>.<br />

In dit programma zijn alle vier vorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> de zev<strong>en</strong> aspect<strong>en</strong> van<br />

kunst <strong>en</strong> cultuur in sam<strong>en</strong>hang <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Deze vier vorm<strong>en</strong> zijn:<br />

1. Receptief: Leerling<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> of luister<strong>en</strong> naar (professionele)<br />

kunstproduct<strong>en</strong>.<br />

2. Beschouw<strong>en</strong>d / reflectief: Leerling<strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, lez<strong>en</strong>, prat<strong>en</strong><br />

over (professionele) kunstproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> wissel<strong>en</strong> van<br />

gedacht<strong>en</strong> hierover.<br />

3. Actief k<strong>en</strong>nismak<strong>en</strong>d met: leerling<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis met<br />

(professionele) kunstproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> beoef<strong>en</strong><strong>en</strong> zelf e<strong>en</strong><br />

kunstdiscipline<br />

4. Systematisch actief <strong>en</strong> productief: Volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> doorgaande<br />

lijn ler<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> zich kunstzinnig uit te drukk<strong>en</strong>,<br />

ontwikkel<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis van material<strong>en</strong>, gereedschapp<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> verwerv<strong>en</strong> hiernaast vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

techniek<strong>en</strong>.<br />

35


Volg<strong>en</strong>s bov<strong>en</strong>staande werkvorm<strong>en</strong> wordt aandacht geschonk<strong>en</strong> aan<br />

de volg<strong>en</strong>de zev<strong>en</strong> aspect<strong>en</strong>:<br />

1. Audio-visueel<br />

2. Beeld<strong>en</strong>d<br />

3. Dansant<br />

4. Dramatisch<br />

5. Literair<br />

6. Muzikaal<br />

7. Cultureel erfgoed<br />

Eén keer per jaar vindt e<strong>en</strong> bije<strong>en</strong>komst plaats voor alle<br />

coördinator<strong>en</strong> van alle schol<strong>en</strong> voor PO in de geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg.<br />

A.d.h.v. e<strong>en</strong> thema of onderwerp wordt ingegaan <strong>op</strong> de behoefte van<br />

informatieoverdracht, scholing <strong>en</strong> deskundigheidsbevordering.<br />

Contactpersoon Cultuureducatie (CC-er):<br />

Op elke school is e<strong>en</strong> CC-er aanwezig. De CC-er heeft e<strong>en</strong><br />

coördiner<strong>en</strong>de taak <strong>en</strong> is verantwoordelijk voor het uitdrag<strong>en</strong> van de<br />

visie in de school. Daarnaast zorgt de CC-er ervoor, dat<br />

cultuureducatie e<strong>en</strong> goede plek krijgt in het onderwijs.<br />

Sam<strong>en</strong>werking:<br />

De Culturele Commissie voor de schooljeugd Avereest, de Stichting<br />

Cultuur Basisonderwijs Hard<strong>en</strong>berg <strong>en</strong> de combinatiefunctionariss<strong>en</strong><br />

cultuur vergader<strong>en</strong> minimaal 2 x per jaar. De geme<strong>en</strong>te Hard<strong>en</strong>berg<br />

neemt hierin het initiatief. Tijd<strong>en</strong>s dit overleg wordt gesprok<strong>en</strong> over<br />

de voortgang van de activiteit<strong>en</strong>. Daarnaast wordt de voorbereiding<br />

van het programma-aanbod geag<strong>en</strong>deerd. De int<strong>en</strong>tie is, dat er<br />

sprake is van meer afstemming <strong>en</strong> daar waar mogelijk (inhoudelijke)<br />

sam<strong>en</strong>werking.<br />

38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!