Socialisten en de Werkloosheid ALLERHEILIGEN -:-

digital.amsab.be

Socialisten en de Werkloosheid ALLERHEILIGEN -:-

32- Jaar ; Nr 44

Prijs

centiemen

Het bankwezen draagt alleen en

uitsluitend de verantwoordelijkheid

voor de ekonomische en geldelijke

krisis, zooals hetzelfde bankwezen

gansch de bevolking gepluimd heeft

door beurspekulatieen andere financieelen

zwendel.

Maar er roert iet» !

OP ZOEK...

ONDERLING land. Beigië

!

Zonderlinge pers, in

België !

De Algemeene Raad

van de Belgische Werk-

lieden Partij en de Raad van de yn-

aamers.

dilcale Kommissie vergaderen

Het eene organisme vertegenwoordigt

600.000 leden en 800.000 kiezen.

Het tweede evenveel leden.

Beide bespreken het brandende vraagstuk

van den dag: de ekonomische

krisis.

Beide zijn het eens over de algemeevan

ekono-

ne lijnen van een plan

mische heropbeuring.

Dat beteekent dat, «! . morgen dit

plan voor de openbare meening wordt

gebracht, het nagenoeg zeker is dat hef

dadelijk de goedkeuring bekomt van

•40 ten honderd van het kiezerskorps.

Welnu, die gehouden vergadering en

dat plan doen .,'t Volk van Ronse .,

dat alles afbreekt en niets opbouwt,

volgende stommiteiten schrijven :

i w

Frontery.,

! herinnert zich niet de ronkende

. manifesten der fronters bij de laatste

! verk.ez.ngen ? Zij zouden in den provincieraad

de Metsende zweep laten

! klakken en d/?n boel eens zuiveren.

Meer dan een jaar zetelen de fronters

nu in de Bestendige Deputatie

Oost-Vlaanderen. Wat

AAN 'T VOLK VAN RONSE

" De socialisten zijn op zoek naar een

Minister Heyman, zoekt dan ook naar

krisisptogramma. Zij voelen dat zij een alle artikelen wat te vertellen. Nu hebmiddels om daaraan te verhelpen, en

oplossing moeten voorstellen. Wat heb • ben zij niets meer te zeggen, al hoe

;we

ben zij gevonden ? De versleten peerderemedie

der 40-urenweek. Kristene zeggen

dat de rooden zulks afgekeken hebeen

van het Christen Vakverbond.

Daarom is 't niet te beter en niet te

fameuzer.

De toestand is gansch anders dan het

geschrijf der fronters !

De krisis kondigde zich aan twee

jaar geleden.

De socialisten waarschuwden de

zij-n dan ontevreden katholieken, waar len, dat de beheerraad van het werk

burgerpartijen. Ze vraagden aan de

geen enkele grondige verbetering van te loozenfonds van Moeskroen, waar de

regeering wat ze zou doen om den toestand

te beheerschen.

verwachten is.

De regeering antwoorde dat ze hem

zou bestudeeren. GEMEEN!

De socialisten gaven belangwekkende

denkbeelden in overweging.

Volgens "Het Nieuws van den Dag,,

Ze zeiden, terwijl ,,'t Volk van Ron het liberaal orgaan dat met "'t Volk

se „ zweeg : " Let op uwe financiën ; van Ronse „ mag meegaan, zou de offi

verminder de belastingen niet op roekelooze

wijze ; bezuinig op nuttelooze

uitgaven ; ontwerp groote werken ; regel.

de pogingen van handel en nijverheid )

om ons afzetgebied in het buitenland

te vergrooten ; neem Rusland op in het

kader van onze belangstelling en van

onze bedrijvigheid. „

Al die wenken baatten niet .'

De regeering moet geld leenen.

D«» regeering schonk mülioenen aan

enkele rijke menschen.

De regeering ondernam niets tegen

het schandaal van den kumul der invaliditeitspensioenen

der hooge officieren.

Zij bleef toelagen schenken aan ondernemingen

die ze niet verdienden.

Ze verdaagde groote werken.

Ze voert tarievenoorlog met onze

buren en blijft de eenige regeering in

West-Europa die Rusland, een land

met 160 millioen inwoners, veronachtzaamt.

En ze staat voor een verscherping

van alle nooden zonder dat ze den geringsten

gezonden maatregel overweegt.

En nu komt een groote staatspartij

bijeen en ontwerpt een plan dat beoogt

de welvaart van de bevolking te verzekeren

en de Belgische ekonomie t

beschermen tegen de jammerlijke ver

ras*ingen, die ongekontroleerden han

del. financie «n nijverheid bezorgen.

En ..'t Volk van Ronse „ spot !

Het heeft niats aan te teekenen dar

spot, niets op te merken dan spot

Edoch, geeft het met zijn'spot me

het treffende bewijs van zijn rade

loosheid en zijn spreekwoordelijl

geworden lichtzinnigheid ?

Spot helpt niet. heeren fronters, maa

daden helpen wel ; en die daden ko

f

men van ons i

DIEVEN...

Het liberaal dagblad " La Ga zette

Wai wonderwel op het liberaal weekblac

" De Vrije Ronsenaar „ trekt, valt op

de vuilste manier onze vrienden Ver

meylen en Spaak aan, omdat zij hunne

indrukken over hun reis in Rusland

in de groote pers hebben medegedeeld

En te dier gelegenheid maakt het

blad de socialisten uit voor " dieven

Dit woord wordt dus gebruikt door

handlangers van het kapitalisme, —

een systeem dat berust op diefstal, —

door handlangers van de groot-banken,

die de kleine burgerij bedrogen en onteigend

hebben.

Maar de lezer van " De Vrrb-oed?-

„ moeten die grove woorden niet

ernstig opnemen...

De redacteurs van La Gazette „

schelden om hun brood te verdienen.

En de dieven roepen : " Houdt den

dief (.

Socialisten en de Werkloosheid

l

is nu den van 't Volk van Ronse .. nam in zijn

gedurende eene maand van allen stem

nummer van Zaterdag 10 Oktober volgend

artikel op, ontleend aan " De

uit-

uit te sluiten, dus van alle inkomen

oerooven. En wij dagen den christen

Het bestuur der provincie is gebleven

Volksmacht ", het weekblad vfm het

minister uit zulks te probeeren. Men

wat het was. Geen enkele Verandering isChristen Wei kersverbond van Westdnjve

onze arbeiders niet tot d


De Engelsche

VERKIEZINGEN

De Engelsche verkiezingen brengen

een zeer gevoelige neerlaag voor de socialistische

arbeiderspartij. Een neerlaag

hadden wij verwacht, maar te oordeelen

naar de uitslagen is de neerlaag

grooter dan men verwachten kon.

Op het oogenblik dat wij deze regelen

schrijven, zijn da resultaten nog ver

van volledig. Nochtans is het uil gemaakt

dat van de meest vooraanstaande

leiders van de arbeidersbeweging, afgetreden

ministers der aibeidersregeenng,

verslagen zijn in hun eigen kiesomschrijvingen

: Henderson, Ciynes, 1 revelyan,

Ben Turner, Margaiet, Bondfield,

Alexander. Ben Tiüet, de besten,

de nationale leiders, de veteranen en

meest gezaghebbende figuren uit de

arbeiderspartij en vakbeweging.

De eerste vraag die nu oprijst, is wel :

Hoe is deze verbazende verschuiving,

ingetreden sedert 1929, te verklaren ?

De eerste en voornaamste oorzaak is

ongetwijfeld te zoeken in het blootpraktische

feit dat het groote deel der

burgerpartijen eenheidsfront heeft gesloten

tegen de arbeidersbeweging.

Ongeluk te Uupegem ;

Jules Veys, uit Leupegem, reed met j

paard en kar huiswaarts. Toen hij aan j

de onbewaakte barreel de spoorbaan

wilde oversteken, kwam de trein van

Ronse aangebeld en verpletterde de

kar. Veys ontsnapte gelukkiglijk aan

den dood. Het paard kon zich losrukken

en ijlde naar huis. Enkele jaren geleden

had de zoon van Veys een soortgelijk

ongeluk aan den zelfden overweg.

Ook hij ontsnapte als bij wonder aan

den doocl.

Dienstweigeraar

De krijgsraad van Antwerpen heeft

de leerling Vanden Broeck der schoolkompagnie

van het ll e linieregiment

dat te Hasselt gekaserneerd is, wegens

dienstweigering tot 1 jaar gevangenisstraf

veroordeeld.

De jongen had anderhalve maand

berispelijken dienst gedaan. Toen

on

eigerde hij piots verder te dienen, om

w

Vlaamsche en anti-militarische rede-

Rechterlijke Zaken

Rechtbank van Audenaerde

Autobotsing

13 Verk< ozen.

Elk kiesdistrikt kiest slechts één man ;

degene die de meeste stemmen behaalt

In de vroegere verkiezingen,

nu, was de algemeene regel dat en

de konservatieven, én de liberalen een

kandidaat stelden tegen den socialist.

Het waren de zoogenaamde driehoeksverkiezingen,

dat beteekent drie kandidaten

in strijd. Deze praktijk had voor

gevolg det de socialist, in arbeidersdÏ3-

trikten, regelmatig de overwinning behaalde.

Nu zijn, in talrijke distrikten, geen

driehoekverkiezingen gehouden ; daar

heeft de burgerij slechts een kandidaat

gesteld: een konservatief, een nationaalliberaal,

of een nationaal-socialist. Tegen

dien éénheidskandidaat van de

burgerij kwam dan de socialist alleen in

•trijd.

Nu lijdt het, anderzijds, ook niet den

minsten twijfel dat, onafhankelijk daarvan

de arbeiderspartij wel zoo geen

groote neerlaag, maar in elk geval een

achteruitgang zou geboekt hebben. Het

beste bewijs ligt in het feit dat vele

Labour-kandidaten het stemmencijfer

van 1929 niet bereikt hebben.

Ze hebben de vlottende massa die

de rechter is in alle verkiezingen, verloren.

En de mentaliteit van deze vlottende

massa is nu juist — bijzonder in

Engeland -dat ze alléén feiten ziet.

Oordeelen over verantwoordelijkheid,

onderscheid tusschen goed en kwaad

maken, doet ze niet. Ze meet de kandidaten

naar het sukses dat zij vertegenwoordigen

: en over dat sukses oordeelt

ze dan geheel oppervlakkig en dikwijls

zeer verkeerd.

Nu heeft het toeval gewild dat de

Arbeidersregeering in geheel den duur

van haar bewind, te kampen had met

de gruwelijkste ekonomische krisis die

de wereld ooit gekend heeft.

De " nationale regeering „ komt aan

de macht, en vóór dat zij de gelegenheid

krijgt te toonen dat zij veel minder

dan de arbeidersregeering iets kan tegen

de werkloosheid, zijn de verkiezingen

daar. De kiezers hebben alweer vertrouwen

in beloften gesteld.

De nationale regeering beloofde het

pond te stabiliseeren. Zij deed juist het

tegenovergestelde. Het is een feit, dat

die kiezers de oogen had moeten openen.

Dat is niet gebeurd : de kiezer

heeft niet zoo diep nagedacht. Het toevallig

gevolg van de zakking van het

pond is geweest dat enkele fabrieken

terug hun deuren hebben opengedaan.

Daarmede hebben de " nationalen

een barnum-reklaam gemaakt. En dat

heeft indruk gemaakt op den man van

de straat, die niet verder ziet dan zijn

neus lang is.

Wanneer de " nationalen „ door daden

zullen bewijzen, welke hunne bedoelingen

zijn, zullen de schalen natuurlijk

van de oogen vallen en men

zal de kiezers in massa zien terugtrekken

naar de Labourkandidaten.

Maar het zal te laat zijn : de verkiezingen

zijn voorbij. Indien de Engelsche

verkiezingen iets in het licht stellen,

dan is het in de eerste plaats het gebrek

aan politiek oordeelsvermogen

van de groote majsa.

Ons Weekoverzicht

Ongeluk te Ronse

De genaamde Louise Coquerelmont,

oud 20 jaar, wonende te St-Sauveur,

rijdende op den steenweg van Ronse,

werd door een auto van haar rijwiel geworpen.

Het meisje werd erg gewond

aan het been, het hoofd en de schouder.

Haar toestand is zeer zorgwekkend. De

autorijder zette zijn weg voort, maar

men kon het nummer van zijn auto

opnemen. De gendarmerie van Ronse

zoekt den kerel op.

Liik in de Schelde

Men heeft uit een arm der Schelde

het lijk opgetrokken van zekeren Ivo

Van Brabant, oud 48 jaar, geboren te

Petegem. De ongelukkige was sedert

een veertiental dagen verdwenen en zal

waarschijnlijk te Petegem in den stroom

gevallen zijn.

Ongeluk te Sijngem

De schrijnwerker De Ruyck van

Kruishoutem reed per moto over den

spoorweg. Hij reed nogal snel en bemerkte

waarschijnlijk niet dat hij in een

groote bocht der straat kwam. Hij vloog

op den gevel van een huis met zijn rijtuig,

dat verbrijzeld werd. De Ruyck

lag bewusteloos op den grond. Hij werd I

na verzorging naar huis gevoerd. Zijn !

toestand is bedenkelijk.

nen.

Janssens A!bert uit Michelbeke, kwam

op 27 September met zijn motorrijtuig

op de baan van Geeraardsbergen naa

Oudenaarde, gekomen te Sijngem kwam

plotseling een auto uit tegenovcrgestel

de richting, welke de linkerkant de

baan hield ; Janssens zwenkte links a

om de auto te vermijden, doch kwam

ongelukkiglijk terecht op den radiateu

van de auto, met het gevolg dat hij ten

gronde werd geslingerd en een dubbel

beenbreuk opliep, die hem weken lang

werkonbekwaamheid verwekte.

Getuigen kwamen bevestigen dat d

autobestuurder de genaamde Moulaer

Georges uit Vorst, de oorzaak was van

de botsing.

Gedaagd voor de rechtbank wet

Moulaert verwezen tot 1 maand gevan

genis, voorwaardelijk gedurende 3 jaar

Het slachtoffer, burgerlijke partij te

zake, bekwam 20.000 frank schade

vergoeding, met voorbehoud voor d

toekomst.

X» 1

Aria: Zij die niet slapen

Terwijl de eene mensch in overvloed baadt

En volop van 't leven geniet

Ziet men er bij duizenden loopen op straat

Wien 't lot ellende slechts biedt.

Er wordt hard geleden in menig gezin

Er heerscht, ja bitteren nood,

De krisis stelde hen zonder gewin

Ontnam hen 't onmisbare brood.

Refrein

Dat noemt men dan "orde in de maatschappij

Waar 't deel van den werkman is kommer en ti

Waar 't recht van den arme is een ijdel wooi

Maar waar eiken plicht alleen hem behoo

Waar 't spook van den honger hem vast houd

ornkneld,

Waar zelfs zijn leven voor niets wordt getel

Hem resten slechts zorgen, nooit zonneschijn

Is 't dan een vloek arbeider te 2ijn ?

2.

De werkman heeft voedsel en kleeding te kor

Maar is het dan ook geene schand.

Als men dan bedenkt dat midderwijl wordt

Katoen en ook graan verbrand.

Hij laakt die praktijken, maar het blijft daarbi

Krijgt hij dan nergens krediet

Dan is hij van elke betaling ras vrij

Alleen van belastingen niet

3.

De werker mocht sneuvelen ter eere van 't lanc

Men noemde hem dan zelfs een held

Doch nu wordt hij dagelijks in menige kran

Als beroepsluiaard voorgesteld.

Toch biedt hij zijn arbeid overal aan

Hij gaat van fabriek tot fabriek

Maar niemand die ziet den sukkel nog staan

Vol wanhoop en smart in den blik...

J. ROMDEK.

LACHKRUIP

— Hoe wilt ge kritiek uitoefenen op

schilderijen, wanneer ge zelf niet schilderen

kunt ! Laat dat aan de schilders

zelf over.

— Zoo ? Ik heb nog nooit eieren gelegd,

en ik kan nochtans beter over

een eierkoek oordeelen dan een hen

G E D_A_C H T

De ontmoediging is de tering der

ziel; daarom wees steeds moedig.

R. TAGORE.

Kiesfonds voor 1932-1933

Socialist, hebt gij «I aan

het Kiesfonds uwer Partij

gedacht ?

Er zijn zooveel manier

en zooveel gelegenheden

om het te steunen. Men

kan bijvoorbeeld een strijd

lied zingen, een air spelen

een rondeken, doen, eei

weddingschap aangaan, een geestige zet

inlasschen, en andere meer.

Doe 't een of 't ander, en hoe klein de

opbrengst ook zij, uwe Partij zal hftar altijd

in dank ontvangen.

Eugeen Willems 5 fr.

Gezongen door Simonne Tentenier

en rondgehaald door Roger Tonneau

15 fr.

Gezongen door Deloz- Yvonne en

rondgehaald door Ome? Heiman bij

Nantie I 7 fr. — Idem 20 fr. - Gezongen

door nen strop en rondi^ehaald

door Louis bij Nantie 9,20 fr. Te samen

46,20 fr.

IN HET ARRONDISSEMENT

PARTIJNIEUWS

f tooging

Partijgenooten en gezellinnen, op

Ailerheiligen. zijnde Zondag 1 Novemer,

wordt, om 2 UUT ! 5 's namiddags

e jaarlijksche rouwbetooging gehouden

ter vereering der nagedachtenis

an de dooden uit den oorlog en de leden

die aan de Partij ontrukt werden.

Ziehier de regeling :

1. Harmonie " De Verbroedering " ;

2. Turners, bloemen en gerben ;

3. Mandatarissen ;

4. Socialistische oud-strijders ;

5. Jeugdgroepen ;

6. Accordeonnister; "Steeds Hooger„ ;

7. Werkersbon d ;

8.

9.

10.

II.

Vrouwenvereeniging ;

Bond Pvloyson ;

Vakbonden;

Coöperatieve.

De Werkersbond.

Werkersbond

Dinsdag te 7 uur, Werkersbond.

SRoode Beren Stookt

Op Woensdag 4 November om 7 ure

's avonds, algemeene vergadering voor

al de leden der Roode Beren.

Zeer belangrijke dagorde.

Wiikclub Prinskouier

Op Zaterdag 14 November om 7 uur

in het lokaal bij Vanmeerhaeghe Alfred

(Gutti) algemeene vergadering voor de

ieden en niet leden.

Te dier gelegenheid zal Georges Dumoni

spreken over de gemeentepolitiek.

Na de vergadering, groots gratis tombola

aangeboden aan de leden die zullen

tegenwoordig zijn.

Zoodus, leden, er staat u een schoonen

avond te wachten en allen naar de

vergadering.

Voor Union

Gezongen bij Torcq Remi door Germaine

Baert en rondgehaald door dezelfde

12.65 fr.

Turngroep

Maandag 2 November, om 7 3/4 ure

bestuurzitting.

TURNERS OPGELET!

Wij nemen met den turngroep deel

aan de rouwstoet van Allerheiligen.

Bijeenkomst aan " De Verbroedering „

om 1 3/4 ure. Dat niemand ontbreke !

Wijkclub Kruissens

Zondag 8 November om 9 uur, bij

Henri Bruneel, bestuurzitting.

Vrede

Het doel der anti-oorlogstentoonstelling

welke door de Jonge Wacht wordt

georganiseerd is den oorlog in zijn werkelijkheid

voor te stellen en het vredesidee

te propageeren. Deze expositie

werd door 10.000 personen bezocht te

Luik en door 4.000 te Gent. Ze heeft

plaats in " De Verbroedering „ J. Ferrantstraat

op 20, 2i en 22 Februari 1932

Te onthouden,.

11 NOVEMBER

De antï-militaristïsche betooging

heeft dus plaats op

WOENSDAG 11 NOVEM-

BER.

Bijeenkomst aan " De Verbroedering

„ om 2 uur.

Lucie Dejardin en Hyp.

Vandemeulebroecke wor

den om 2 uur 15 aan de

statie afgehaald.

De meeting heeft plaats

in het " Feestpaleis ",

Allen in 't gelid !

De W erfyersbond.

Karabijnschutters " Union,.

Heden Zaterdag om 6 ure, maandelijksche

couvertschieting met gratis

prijzen. Allen op post.

Na de schieting, algemeene vergadering

; belangrijke dagorde.

Schuttersmaatschappij "Union ,,

Zondag 8 e November heeft de groote

schieting plaats op de liggende wip en

wel voor de volgende prijzen : hoogvogel

een grooten haas, 2 poelden elk een

haas, 2 kallen, elk een fesant, 24 kleine

vogels elk een wild konijn ; laatste afgeschotene

2 wilde konijnen.

Inschrijving van 2 tot 4 uur om daarna

seffens te beginnen. Einde om 6 1/2

ure. De niet afgeschotene vogels zullen

worden uitgelot. Juiste karabijnen zijn

ter beschikking der liefhebbers. Dus,

-allen naar het Chalet.

Partij vergadering

Al de leden worden vriendelijk verzocht

de partijvergadering bij te wonen

welke plaats heeft op Dinsdag 24 November

om 7 uur 's avonds, in " De

Verbroedering.

Dagorde :

1. De gemeenteverkiezingen ;

2, Verscheidene. De Werkersbond.

Fransche Leergang

Heden Zondag, 3 e les, l e afdeeling :

begin om 8 1/2. 2 e afdeeling : 10 u.

De lessen beginnen stipt op uur. Dat

de leerlingen dus in tijds op post wezen

!

Werkloozen

De uitbetaling voor de werkloozen

heeft plaats Maandag en Dinsdag, 's

voormiddags voor de vrouwen, 's namiddags

voor de mannen, 's avonds

zonder onderscheid.

Iedereen moet zelf komen of moet

een volmacht meegeven.

De kontroolkaaiten moeten op de

rugzijde door de werkloozen zelf ingevuld

worden.

Cambier fils

Wij hebben verleden week gehandeld

over dit konflikt. Wij hebben een vergadering

gehad met de werksters. Deze

kunnen de loonsvermindering van 8 ¥>

niet aannemen en besloten zich tegen

deze onrechtvaardige vermindering te

verzetten.

Onze Centrale heeft het voorbericht

gestuurd. Ziehier het'afschrift '•

Gent, den 23 October 1931.

Aan de Heeren Cambier & Fils

Fabrikanten

Ronse.

Mijnheeren.

Gezien gij er aan houdt het loon van

uwe ploegwerkers met 8 # te verrnin

deren, zien wij ons verplicht U eer

voorbericht van 14 dagen te sturen.

Wij houden ons nochtans ter uwei

beschikking om intusschentijd, dooi

wederzijdsche besprekingen, als gv

zulks wilt aanvaarden, te trachten een?

minnelijke oplossing te zoeken aan die

kwestie.

Wil aanvaarden, Mijnheeren, onze

achtende groeten.

Voor de Textielarbeiderscentra'le

De Schrijver

(geteekend) Karel Hannick.

Wij wachten.

Partijgenooten

Vergeet niet dat wij nu 4 kruidenierswinkels

hebben. Beukenlaan, Kruisstraat.

Trompe en Chalet, waar ge alle

kruidenierswaren van de voordeeligste

prijzen kunt bekomen.

Bezoekt uwe inrichtingen.

Opgelet!

De opening van den winkel op de

J.-B. Guissetplaats was een succes. Hij

wordt door de bevolking goed bezocht.

Wanneer gij allen zoo voort doet, is

de bijval verzekerd. Trouwen», het is

niet zonder reden, want het is in den

nieuwen winkel dat de schoonste modellen

van schoenen te verkrijgen zijn

aan 30 tot 50 fr beterkoop dan in de

gioote steden voor dezelfde schoenen.

Wij trekken uwe aandacht dat alle

reparaties van schoenen in den nieuwen

winkel aanvaard worden.

Lf-uze 1 - Ronse 4

Union deed de verplaatsing met 2

autobussen. Aangemoedigd door hun

supporters trekken zij aanstonds ten

aanval maar zenden alles nevens of

over. Leuze gaat er ook van door, maar

doet juist gelijk Ronse, ze zenden ook

alles nevens en over. Op een aanval

van Ronse bekomen zij penalty, maar

die prachtig gehouden wordt door den

keeper. Daardoor aangemoedigd trekt

Leuze ten aanval en gelukt er in het

eerste doel aan te teellenen aan de 30 e

minuut. Nu is Union ontwaakt, dwingt

Leuze in zijn kamp en zal na 5 minuten

den gelijkmaker binnenzenden. Union

behoudt een lichte meerderheid en doelt

kort voor de rust een 2 e punt.

Na de citroentjes wordt het spel verdeeld.

Leuze speelt moedig en wil gelijk

stellen, maar de keeper van Union

waakt. Ronse doet ook verscheidene

gevaarlijke aanvallen. Op een dezer

kan de center-vóór van Umon met een

prachtige " shot a la volée „ onhoudbaar

den stand op 3-1 brengen. Leuze

is daarom niet ontmoedigd en nestelt

een tiental minuten in het kamp van

Union waardoor de keeper een drietal

gevaarlijke ballen te houden heeft, wat

hij dan ook prachtig doet. Ronse herneemt

zich en stormt vlug vooruit, maar

geeft op den paal, doch voor het einde

gefloten wordt zullen ze den stand op

4-1 brengen. Zoo wint Union verdiend.

De waarde

van " 't Volk van Ronse

Zaterdag laatstleden is schepen G.

Dumont naar den Wijkclub Kruissens

gegaan om er de bewoners der Groenenweg

en omliggende te spreken over de

taksen die hun gevraagd worden voor

het leggen der riolen en borduren voor

hunnen eigendom. Ziehier hoe het

Marollenblad daar verslag over geeft :

Schepen Dumont is het troetelkind

niet meer in het rood lokaal ;

men zegt dat de socialisten hem

toekomende jaar niet meer op de

lijst zullen willen. Verleden week

vond hij het noodig de misnoegden

die moeten betalen te gaan

overprêeken op den Groenenweg.

Hij zou er uitleg geven waarom

de aanpalende eigenaars daar zooveel

moeten betalen. Onder zijn

toehoorders waren er niet veel van

den Groenenweg ; 't was volk van

over de Passerelle die er op kommando

moest plakken.

Wat moeten de menschen van den

Groenenweg zeggen, over zulke onnoozelarij,

die op deze vergadering

tegenwoordig waren ?

Het groote huis van Henri Bruneel,

waar het lokaal onzer wijkclub is, was

goed gevuld met belangstellende ge-

Lirs waaronder slechts een persoon

van over de Passerelle tegenwoordig

was. Deze persoon was schepen G.

Dumont zelf, die binst noch na zijn

ede applaus gevraagd heeft. Er ontaraken

op die vergadering maar een

soort van menachen : de Tappisten van

den Groeneweg die den moed niet

jadden, hunne opstokerij en valscheijke

aantijging te komen herhalen, 't Is

natuurlijk veel gemakkelijker in 't geniep

te werken dan in 't openbaar,

maar toch niet eerlijker en moediger.

3e razernij van de fronters is omdat

wij op hunne hielin zitten, om overal

waar zij aan huichelarij doen, het in

hun gezicht te slingeren.

Schepen G. Durnont heeft niet ala

; bijzonder argument gebruikt, dat de

reglemeuten vroeger zoo waren en nu

• nog zoo moeten blijven.

De reporter van " Wolk van Ronse,,

zat heel zeker in 't huizeke...

Dus. volgens het Marollenblad is het

de

vroegere

vroe»

den

te

onrechtvaardig geweest

modderigen Groenenweg, waar in

Winter schier niemand door kon,

veranderen in een schoone straat i

Dat moesten zijn twee Phenixen vroeger

in den gemeenteraad aangeklaagd

hebben wanneer hun de toelating voor

. j-~.. mijnwerkers

De paritaire kommissie der miinen

vergaderde Dondordagnamiddag en

dat, daar hel

kombineerde index voor regeling dei

loonsschommelingen is. vastgeste d op

739 Daaruit vloeit een nieuwe loonsvermindering

voort van 5 ' toepasselijk

van den eersten Zondag af van November

Onmiddelijk zal een onderzoek ingesteld

worden naar de loonen en waar

wordt vastgesteld, dat de zeker gemiddelden

lager zijn dan de konventiooeele

cijfers zullen aanpassing plaats hebben.

Kieier*lij*ten

De kiezerslijsten liggen ter inzage

het Volkshuis. Dat niemand nalate

te komen nazien.

in

re

Schandalig !

De regeering heeft de overschotten

van de begrooting, ten belooo va» 5

nilliard. verkwist ; zij heeft de

tingder rijken verminderd deze der

irmen vermeerderd.

Nu poogt zij. door bet uitgeven vao

.chatkistbons. het land aan de bankiers

over te leveren.

Zal het werkvolk dit schandaal

laten begaan ?

Naar de 500 leden

De derde week onzer propaganda,

*eeft drie nieuwe leden aangebracht.

Het bestuur heeft in zitting van 25 deler

een plan opgemaakt. Meeling* zolien

gegeven worden in de gemeente»

vaar het syndikaat nog niet b:r.nen gedrongen

is.

Toekomende week geven wij oas

edental per gemeente op om onze leden

n te lichten waar wij ons gemakkel^k

tunnen versterken.

Schermutselingen

De herneming der parlementaire

werkzaamheden staat voor de deur;

het politiek leven naar binnen gaat rijn

normaal uitzicht krijgen. Als inzet zal

de regeering onder kruisvuur genomen

worden ; eenerzijds door de agrariër*.

aangevoerd door den Boerenbond, die

naar protektionnistische maatregelen

drijven ; anderzijds door de partijgangers

van den vrijhandel.

De positie der regeering is in handen

der agrariërs. Drijven dezen de zaken

naar de spits, mochten zij de daad

voegen bij het woord ingeval hun geen

voldoening zal geschonken worden dan

mag men /.ich verwachten aan een tegeeringskrisis.

Van de zijde van de partijgangers

van den vrijhandel is de

vrees voor de regeering niet zoo groot.

omdat de liberale parlementairen. M.

Amelot inbegrepen, verzaakt hebben

aan den vrijhandel, al is het dan maar

voorloopig.

De gevolgen van de krisis zullen ook

weerklank vinden in de Kamer. Waaneer

de regeering voor plicht bedt den

werkloozensteun te waarborgen, dan

hoeft ze in hoofdzaak te zorgen dat de

scherpe hoeken der werkloosheid afgerond

worden. Zoo iets is alleen mogelijk

door het laten uitvoeren van openbare

werken van produktieven aard ; openbare

werken dewelke onze ekonomische

coerusting versterken.

Volgens de begrooting van openbare

werken voor 1932 is de regeering van

een andere meening. De kredieten zin

verminderd met I63millioen 600 dmzend

25 frank. Eenverkeerde bezuiniging.

Er moet gespaard worden, akkoord.

Maar dan moet men sparen daar

waar de ekonomische ontreddering er

niet door in de hand gewerkt wordt;

zooals bijvoorbeeld op de begrooting

van landsverdediging.

Maar de regeering gaat verder. Volgens

een ministerieel rondschrijven van

den eerste-minister zouden de besturen

der provincies en der steden moeten

afzien van de uitvoering van openbare

werken, onder bedreiging geen tu'btiedes

van den Staat te ontvangen. De regeering

pas in dezen een goed afgebakende

politiek toe : de uitvoering van

openbare werken stop zetten, wat #3

zeggen, geen werkgelegenheid voor de

werkloozen. In de gegeven omatandir

heden een politiek zoo verkeerd ab •«-

ti-ekonomisch.

De regeering moet begrijpen dat z«

ter verantwoording zal geroepen worden,

en hier komen de vertegenwooidigers

der kristen-demokraten in eea

moeilijk parket te staan. Zij zullen verplicht

worden kleur te bekennen, u*

niet zullen zij. in aanpassing met het

verleden, de leden der kristen-denokatie

in den steek laten.

Dat zullen de eerste scnern>uUeU>;

gen zijn waarmede de regeering »1 «f

te rekenen hebben. Wij denken niet è*

de regeering op dit terrein zal ver*l»i«

worden, maar haar liggen nog ttdo»

wol f ijzers en schietgeweren te wack»

en die zouden voor haar wel een*M°""

lottig kunnen worden.

Strijdpennjg

In "Als % t Past „ is er een ooi****

schrijver die ook naar deoorzaW** 1

van de ekonomische w<

Al> wij zeggen en s

schuld is van het slecht kapitaï**»

stelsel dan zegt " Als 't Past „ drt kd

kapitalistisch stelsel zoo slecht r.

1 fr. Maar de oorzaken zijn ook te vir

den in de slechte toonregeling I fr. Not

straffer, op 24-10-31 vindt men het volgende

: " De kolen blijven te duur omdat

men in de werken met den «te*

der regeering de winsten der baze» es

de loonen der werklieden hoog houdt

op ons kosten. „ I fr. Wat zegt ge nu

Vlaamsche mijnwerkers? Dat z»

van dien echten demokrant zijn die tï*

naam niet durft bekend maken I *'

schrijft ook : " Een wever die de 40-

urenweek en 48 uren loon in de openbare

werken vraagt is een dvraaskop ;

hij teekent zijn eigen doodvonnis; ** nt

er is gevaar dat hij dan in geen 56 ure»

het loon van 40 uren zal behouden. •

Ie strijd van de socialisten is "

vr.. 8 t

122.50 fr. bedraagt. De ge- zelfs nog minder I fr. Het zal zijn


met den 8-urendag. on» besch

on, u ltg „ e „ voov demagogen I

•vu deze ^betering S « door- i

ge-

•• de echte de-

G. Tuybens.

AUDENAERDE

ten cuisus geopend bij voldoende inschrijvingen.

De lessen zullen gegeven

Vlamingen, denkt er aan !

worden in de leeszaal al der stads boekerij.

Moest men zekere fronterkens g^looven

en vooral de meeste jonge

D De prijs is 75 frank, trapsgewijze be-

heerkes

die aan 't hoofd van de frontbeweging

•taan. dan zou elkeen gered wezen als

de taalgrieven zijn opgelost. Hoe onnoozel

!

De taalgrieven, ja, moeten en zullen

onmiddellijk uit den weg worden geruimd.

Vlamingen, fiansch- en duitschsprekende

Belgen moeten hun onder

wijs in hun moedertaal krijgen, zij moeten

in hun taal bestuurd worden in alles

en bij alles.

Zoo willen wij. socialisten, het.

• Maar daarvoor moet België niet verdwijnen,

noch in stukken verdeeld of

gescheurd worden. Zulks kan en zal

gebeuren in het kader van onze gemeenschap.

Doch eens die zaak in orde gebracht

door de democratie, dan is het

economisch probleem voor de democratie

toch nog niet opgelost.

In Duitschland, Frankrijk, Engeland.

Amerika. Italië, in bijna al de landen

van de wereld bestaat geen taalkwestie

en daar nochtans zijn landbouwers,

werklieden, neringdoeners, bedienden,

klerken, onderwijzers — in één woord

al wie zwoegen en arbeiden moet voor

zijn bestaan — er toch even slecht aan

toe als hier. Eens de taalkwestie in

België opgelost dan zullen de eigenaars

van de buitenlieden toch nog evenhooge

landp»ichten eischen als nu. De fabrikanten

zullen nog steeds betrachten de

kleinste loonen te betalen. Zij zullen

nog hunne fabrieken sluiten en de arbeiders

werkloos stellen. Zij vragen dan

nog al te hooge prijzen voor de waren

die zij leveren.

Bedienden en klerken zullen dan

stellig nog tegen schandalig klein

maandgeld in de bureelen mogen kribbelen

en boekhouden. De onderwijzers

zulien dan nog als minderwaardige behandeld

en aanzien worden. De grondeigenaars

zullen in Vlaanderen dan met

Vlaamsche pachtbrieven nog overdreven

pachtgelden blijven eischen. De

kapitalisten zullen over heel het Vlaamsche

land met Vlaamsche bilans nog

millioenen dividenden blijven opstrijken.

Beheerders van nijverheden, banken

en bestuur, zullen in 't Vlaamsch

nog onmenschelijke bevelen opleggen.

Men zal blijven wetten opmaken in

't Vlaamsch die door Vlaamsche rechters

in de rechtbanken zullen worden

toegepast ten spijte van al wie demokraat

is. En onder die rechters zullen

wellicht advokaten zijn die thans in de

rangen van de frontere het hooge I

woord voeren. |

Onder die beheerders van nijverheid, De Deurwaarder VictorGYSELINCK

banken en bestuur vinden wij later ook Vrijdagstraat te Audenaerde zal den treffendheid van zijn oproep tot de katholieke

wereld.

mers die kunnen spekuleeren op de

menige luidspreker vlaamsch-nationalist

van heden.

maakt worde.

Donderdag 12 November 1931

ellende van het volk onschadelijk ge-

om 9 uur 's morgens, ter Groote Markt, De katholieke patroons hebben steeds

Toekomende

Onder de kapitalisten die in de ko-tmende jaren aan de tafel zullen zitten van het beheer der Registratie en Do-

de kleine

Audenaerde, overgaan ten verzoeke altijd de arbeidende klasse uitgebuit

Wij willen banken, trusts en kartels week

en

onmiddellijk onder openbare kontrool

en hebben zoo doende aan

De groote franschsprekende film met André ROANNE en Charles VANEL

om de profijten te verdeelen die de bi-meinelam opgeven, treffen wij naar allen

ver' volksbelangen te schaden. Wij willen

te Audenaerde tot de kinderen zware ontberingen doen

stellen om ze te beletten de algemeene

schijn veel heertjes aan die thans afleiding

zoeken in het frontisme, om den

Openbare Verkooping duren.

dat alle gezonde menschen werken, Heden Zondag om 5 ure In de Feestzaal der

bij rechtsmacht van

Wanneer de katholieke propagandisten

der. geest van het kind niet kunnen

Joseph

rijkdom van papa niet te laten beknib-

Ferrantstraat, GROOT

belen.

Onder de grondeigenaars die wellicht

in de komende jaren de hoogste landpachten

zullen eischen van de boeren

vinden wij mogelijk menig fronterheertje

van vandaag.

Zegt, kameraden demokraten, gij,

landbouwers, arbeiders, klerken en onderwijzers,

overweegt eens dit alles. Gij

zult inzien dat de strijd die wij althans

moeten voeren om een beter bestaan

veel hooger staat, veel grootscher is dan

de vlaamsch-nationalisten het voorhouden.

Wij zijn wel fel gekwetst om ter wille

dat men ons sinds jaren als Vlamingen

miskend, misprezen, benadeeligd en

getergd heeft, maar de taalkwesties

worden van zelf opgelost van het oogenblik

dat de democratie het kapitalistisch

regiem kantelt waaronder wij, lieden

van stad en dorp, thans plooien en

bukken, "tIs tegen het kapitalistisch

regiem dat al wie werkt, met hand en

kop. zonder onderscheid van geloof,

strijden moet. Geen afleiding, geen

dwaalspoor, fronter», of vlaamsch-nationalisten

!

't Is het huidig regiem dat vóór alles

moet gekanteld worden en almeteen

krijgen wij, Vlamingen, op den hoop

toe dan ons volle recht.

Cinema

Landbouwonderwijs verlaging van den pensioenouderdom,

De Gewestelijke . - Landbouw.ch.od Landbouws I vande afscheffing van de toltarieven

wordt heropend op Donderdag, 5 No-

vember om 5 ure 's avonds in devak-

school, kaai Louise-Marie te Audenaerde.

De leergang is kosteloos.

Cursus Esperanto

Maandag 2 November 1931 wordt

en zooveel andere, indien ze onmiddellijk

konden toegepast worden

waardeerbare uitslagen zouden opleveren.

Doch de arbeidersbeweging zou zichzelf

niet zijn indien ze, bij gelegenheid

van deze krisis. welke i.n omvang alles

overtreft dat we in 't verleden hebben

gekend, niet onomwonden haar programma

van sociale vervormingen voor

uitzetten, 't Is nu vooral, wanneer de

E YJN E

Kiezerslijsten

heid. Zoo is de Boerenbond, door den De Select Boksing Club van Ronse,

persoon van zijn voorzitter, M. Victor brengt ons voor de eerste maal een ophefmakende

boksavond Deze van Za-

Parein, belrokken in drie der grootste

nijverheden van stikstoj"producten vanterdag 31 Oktober in het Local Unique

De kapitalistische motor die de wereld-economie

moet doen draaien mar-

België : de "Sociélé Beige de l'Azote", zal de voorgaande in de schaduw stel-

Wij zullen op een en zelfde avond

met een kapitaal van 125 millioen ; delen.

cheert niet meer en de kapitalistische

taalbaar.

"Société Carbo-Chimique,, met een ka-dpitaal van 150 millioen en dn " Société DOU en DEVENTER, die het opnemen

twee lokale favori's weerzien, BRIbevolking

en niet alleen dat deel der machienbestuurders weten niet wat gedaan

om van het machien weer norma-

We vragen ons af waarom wordt bevolking hetwelk, orn te leven, zijn arbeidskracht

aan de bezitters van de le dienst te verkrijgen.

deze esperanto-leergang niet kosteloos

Beige d'EUctro- Chimic „ met een kapitaal

van 21 millioen.

de om zijn ontembare vechtlust immer

tegen knappe tegenstanders ; te weten :

gegeven gelijk in andere plaatsen ? Hetvoortbrengingsmiddclen verhuurt, doch 't Gaat echter van slecht tot slechter.

te duchten VALERE uit Gent ; terwijl

stadsbestuur van Audenaerde kan ditook sommige kategorieën van geestarbeiders,

de kleine renteniers en deWinter gevreesd.

bond heeft zijn suikerbeetsyndikaat aarzelt den Gentschen klasbokser

Er wordt voor een verschrikkelijken Dat ontbrak er nog aan ! De Boeren-

DEVENTER voor zijn heroptreden niet

zich wel permitteeren.

Bewijs van qoe.d ged»-as kleine arbeiders — wreedheid van de De arbeiders kunnen nist koopen laten schieten van zoodra hij opgeno-CROMBEmen werd in de suikerfabriek van den titel van kampioen der Vlaanderen

te bekampen die tweemaal

kapitalistische wet ondergaat, dat dient wat ze voortbrachten.

Het gebeurt heel dikwijls dat onze aangedrongen op het bankroet van een

Tienen.

liefhebbers in zijn bezit nam.

arbeiders, hetzij tot het bekomen van

Laat ons probeeren met wat het volk

regiem dat rampen teweegbrengt en de

een bediening of werk, door de werkgevers

verzocht worden een bewijs van

kan te vernietigen, zeggen de kapitalis-

meewerken aan de schandaligste uit-

het puifa programma :

ontbreekt maar zich niet aanschaffen De Boerenbond laat zijn voorzitter Ziehier overigens de juiste samenstelling Van

puinhoopen ophoopt.

gedrag en zeden voor te leggen.

Is het niet afschuwelijk dat op heten en reeds hier en daar werd de daad buiting, waarvan zijn leden steeds de Beroepskampen, 10 rounds van 2 minuten

; handschoenen 4 oncen.

oogenblik dat er 20 tot 30 millioen bij het woord gevoegd. Gij hebt veel onwetende slachtoffers zijn geweest.

Welke zijn de straffen die mogen werkioozen en hun gezinnen in nood voort gebracht, welnu, verhongert, wordt Het is dus met medeweten —erger, met BRIDOU Gaston, 70 kgr. Ronse,

vermeld zijn op de gevraagde getuig verkeeren en dat millioenen andere aan onze arbeiders gezegd.

medehulp — van den voorzitter van challenger voor het kampioenschap van

schriften? Gedurende 10 jaar de cor-menschelijkrectioneele straffen van 3 jaar. Gedu-

Dat wordt wel degelijk gezegd door den Boerenbond, dat onze landbouwers Vlaanderen middengewicht, winnaar

wezens door de branding

van een onvaste economische bedrijvigheid

van het allernoodwendigste wor-

kracht onzer arbeiders nog willen inkrimien

voor ammoniak die slechts 72 frank tegen VALERE, 73 kgr. Gent, winnaar

rende 5 jaar de correctioneeie straffen

degene die de reeds te geringe koop ! 56 frank den zak hebben moeten beta-

van Impens en Demeulemeester K. O.

van minder dan 3 jaar.

den beroofd, nog ongestraft aan de inpen, die willen dat de werkloozenstcun inkostte ! En voor zulk een woekerhandel

worden al Gods tempels en hun

van Van Coilie (2 maal) Tonny Wets,

Gedurende 1 jaar de politie-straffen. angst en in de onzekerheid levende afgeschaft of verminderd worde, dat de

Wie dus een getuigschrift noodig wereld kan kond gegeven dat ontzaglijke

hoeveelheden waren worden verlaagd.

politieke, handeldïijvende pastoors dan

loonen en de pensioenen worden ver-

preekstoelen misbruikt ! Weten onze

heeft en men vermeldt er een straf op,

gebeurd buiten het hooger vastgesteld nietigd, en dit om de verkoopprijzen

niet dat Jezus in zijn tijd de sjacheraars

termijn, mag er tegen klacht indienen. hoog te houden !

Werkmakkers, zullen we ons laten uit zijn tempel joeg ?

doen? Als delasten van den Staat te

Bond dei De arbeiders worden aangespoord zwaar zijn, dat de legerlasten afgeschud Boeren, komt tot ons !

Rouwstoet

Zooals op voorgaande jaren richt de Alzoo billijken de omstandigheden

socialistische partij op Zondag I No-zelvvember (Allerheiligen) een Rouwbetoo-

gesteund op de kollectivistische begin-

een inrichting der maatschappij

ging in.

selen, een inrichting waarbij de kapitalistische

beweegredenen, winstbejag,

Zooals naar gewoonte zullen rouwredens

uitgesproken en bloemen neer-

zal worden vervangen door de socialistische

beweegreden : de ruime voldoening

der menschelijke behoeften.

gelegd worden aan het graf van de militaire

en burgerlijke slachtoffers van

den massamoord 1914-1918, alsook aan

J. Moerman.

de graven van de bestuuileden der onderscheidene

groepen.

BEÜCHEM

De Socialistische Partij doet een oproep

aan hare aangeslotenen welke ter

gelegenheid van Allerheiligen, zinnens

Pauselijke tranen

zijn de graven van hun afgestorvene

bloedverwanten, vrienden of kennissen

te gaan bezoeken, om aan de rouwbetooging

deel te nemen en het muziek

en de vlaggen te volgen.

Men vergadert om 9 uur 's morgens

in het volkshuis " De Verbroedering

Dijkstraat.

L. Devos.

Studie van Deurwaarder

Victor GYSEL1NCK te Audenaerde

NIEUWE

MEUBELEN

werken, naar goeddunken over de

vrucht van andermans arbeid beschikken.

Naar het voorbeeld van Kristus die

weende over de menigte, jammert de

Paus over de bestaansvoorwaarden der

arbeidende klasse die, in sommige streven

in den uitersten nood verkeert. Hij

vestigt de bijzondere aandacht van de

katholieke wereld op het lot der kleine

I kinderen die gedurende den komenden

I winter zware ontberingen zullen te ver-

I duren hebben.

Wij gelooven niet aan de tranen van

den Paus en maken ons meest uitdrukkelijk

voorbehoud betreffende de doel-

De kiezerslijsten liggen ter inzage in

het Volkshuis. Wij raden de meerderjarige

mannen en vrouwen aan te komen

zien of ze wel ingeschreven zijn.

Als wij willen !

kneden volgens hunne opvattingen, dan

als daar zijn :

bekommeren de katholieke propagan-

4 buffetten in olmen hout, I kleerkast disten er zich niet om dat het honger

schappij, waar de leus toegepast wordt:

in berken hout, 6 bedden met veerbak heeft, en om de kroon te zetten op al

een voor allen, allen voor een ! Wij

in olmen hout, I kleerkast in olmen hunne schijnheiligheid komt de kathohout,

I tafel in olmen hout.

Jlieke Minister van Binnenlandsche Za-

willen in vrede leven en genieten van

den welstand die wij scheppen.

Bijzondere voorwaarden ken, het krediet af te schaffen dat aan

1) De veiling geschiedt per openbaar

de schoolkantienen toelaten moest wat Ziet heeren kapitalisten, welke ellende,

welke onrust, welke vernieling en

soep en een stuk brood te geven aan de

aanbod.

kleintjes die honger hebben.

misdaden gij in de wereld hebt gebracht.

2) Kontant betaling, zonder kosten.

Zoolang de Paus, evenals Kristus, de

BEVERE

Ka

Kiezerslijsten

De kiezerslijsten liggen ter inzage in

ons lokaal. Raadpleegt ze want na 20

November is het te laat.

Kapitalistische Bankroet

Verleden week openden wij een nieuwen

cinema. Tot ieders voldoening liepen

de vertooningen vlot van

stapel,

H«J programma was goed. zoeken

Nu

wij wat't Audenaerdsche volk wenscht sel van privaat bezit van den voortbren-

en ruilingsmiddelen. en alie

op gebied van cinema en films en zul-gingslen

trachten de moeilijksten te bevredigen

.MMṀaakt wortel en tak zullen uitroeien, zullen naar bewapening aan en bezweert hij al

De lessen van zijn voorganger toe-

klaagt de Paus de wedstrijd

oplossingen die het kwaad niet metlichtende,

propaganda, bezoekt uw cinema,

het is aaar u«» «>J —r avonden

zonder uitwerking blijven of slechts de katholieken te ijveren voor sociale

gedeeltelijke uitslagen en van korten verstandhouding en internationalen

aangenaam en voordeelig zult passeeren.

Voorzeker heeft de internationale ar-

vrede.

duur opleveren

beidersbeweging zekere maatregelen Dit is een klinkende oorveeg voor de

Cinema "De Verbroedering,, ,_ onmiddelijke „

toepassing voorge-

oorlogzuchtige geestelijken der " Ving-

De machteloosheid van het kapitalisme

om zijn eigen tegenstrijdigheden

op te lossen is nooit zoo duidelijk gebitken

als heden, nu de meeste landen

tegen onontwarbare moeilijkheden te

kampen hebben. De officieele ekonomisten

hebben goed de openbare meening

te willen geruststellen, deze voelt

zeer goed dat de toestand zeer ernstig

en dat de redmiddelen, welke ons

onfeilbaar worden voorgesteld, slechts

lapmiddellen zijn, van aard om hoogstens

het onvermijdelijk oogenblik der

ineenstorting van het kapitalistisch regiem

te vertragen.

De ekonomische krisis welke tientallen

millioenen arbeiders in de ellende

dompelt is toe te schrijven aan het stel-

sjacheraars niet uit den tempel zal verjagen,

zuilen wij zijn woord? in twijfel

trekken.

De Paus richt een kruistocht van liefdadigheid

en hulp in waaraan hij al de

eensgezind te zaraen zeggen langs cl^n

weg onzer aansluiting in de internationaal

georganiseerde socialistische werkliedenpartij,

hebben we de macht om

bisschoppen wil doen deelnemen, in de de kapitalistische anarchie te doerfplaats

meening dat deze kruistocht het eenige maken voor een schoone wereld met

middel is om het gevaar van sociale blijde menschheid.

beroeringen af te weren. Slecht en verkeerd

middel. De mensch moet niet be-

J. Van Steenbrugsre.

staan van liefdadigheid ; zijn dagelijksch PEFTINGE

werk moet hem een menschwaardig

bestaan verzekeren. Liefdadigheid vernedert

; aibeid

Een schandaal

adelt.

Als redmiddel aan de krisis dient er

een eerlijke en rechtmatige verdeeling

van de rijkdommen der aarde ingevoerd.

Hij die rijkdommen bezit en zijn evenmensch

een been toewerpt, is geen

kristen. De oplossing volgens Kiistus

zou luiden : elkeen volbrengt zijn dagelijksche

taak volgens zijn bevoegdheden,

derwijze dat al de menschen in

een engen geest van broederlijkheid en

solidariteit samenleven. Dezelfde plichten

en dezelfde rechten voor allen.

Tegenover de pauselijke liefdadigheid

stellen wij broederlijkheid en

menschelijke solidariteit.

Voor het progtamma, zie verder

in van

steld, doch zij heeft het niet gedaan om tièrne Siècle „ het dagblad van M. Lagache,

en voor al de katholieke volks-

de rubriek " Annoncen

de krisis bepaald te bezweren — daar

Gevraagd deze, volgens haar, aan oorzaken te uertegenwoordigers en ministers die de

wijten is welke niet de grondslagen zelf oorlogsbegrooting in reusachtige mate

Het college van Burgemeester en waarop het kapitalisme berust verband verhoogd hebben.

Schepenen laat weten dat de plaats van houden — doch om ietwat het kwaad

Opgelet!

hovenier en bewaker van het park en te leenigen dat hetzelfde op een besten-

kasteel Liedts opengevallen is door het diae wijze in een groot deel der arbei-I

Met één stem verloren te laten gaan

ontslag van M. De Lepeleire Th.

De vragen

het bekomen dezer

dersklasse heeft gesticht : en in dit j kunnen

beid behouden.

onze tegenstrevers de meerderhet

onbetwistbaar dat her-

tot

opzicht is

plaats dienen gezonden aan den heer | £* m ; n zooaU die der werkurenver- Wie wil dat op zijn geweten ?

UonThienpont, Burgemeester der stad; m. ndeHng der ^hooging van den Raadpleeg de kiezerslijsten !

Audenaerde, ten laatste den i Novem- rtiider£j om van J^t schoolgaan, van de

G. Dekeyser.

bet 1931.

»

voort te brengen, en er wordt hun gezegd

dat de oplossing van de krisis gebracht, dat de groote voort'orengit

worden. Als we veel hebben voort-

Gemeente-Ontvangers

grootendeels van hun inspanning afhangt

: de voortbrengingsprijzen zullen

Op Zondag 7 November om 3 uur,

diene om onzen welstand te vermeerderen.

Als het te veel is dat we werk-

algemeene vergadering te Audenaerde verminderen en de voortbrengselen zullen

een gemakkelijker afzet vinden. worde verschaft. Als we te veel voort-

in het " Hof van Vlaanderen „.

loozensteun trekken, dat ons dan werk

Dagorde : Verslag der bestuursvergadering

van den provincialen bond. taal is onder een regiem waar zij die

Eilaas! men ziet hoe afschuwelijk zulke brengen in 8 uien dat de werkdag tot 6

Voordracht over den postvrijdom van

uren worde verminderd. Als hetgeen ge-

de ontvangers.

fabrikeerd wordt moet kunnen verkocht

worden, dat ons dan een grooter inkomen

worde gegeven.

We weten wel dat dit met het kapitalistisch

voortbrengingsregiem niet gaat.

t Gaat niet omdat we werken niet om

in onze behoeften te voorzien, maar om

door enkele kapitalisten groote winsten

te laten opstrijken. Waarom wordt dat

geduld ?

Omdat er nog te veel werklieden zoo

dom zijn het regiem te verdedigen en

in stand te houden, dat hen berooft van

de vrucht van hun arbeid, dat in hen

slechts een winstopleverende machien

ziet.

Wij kunnen de meesters zijn en we

zijn de slaven. Wij zouden moeten wilen.

Wij zouden moeten zeggen : geen

uitgaven meer voor 't leger ; vertelt wat

ge wilt te Genève maar wij willen niet

moorden en niet vermoord worden ; wij

willen werken maar niet om ellende te

lijden, wijl anderen baden in overvloed; I

wij zijn da meerderheid en dulden niet

meer dat enkelen over ons lot beslissen;

groote middelen van voortbrengst moeten

aan de gemeenschap toebehooren en

niet aan eenige bevoorrechten; wij willen

dat de kaste der internationale schui-

maar dat de arbeid zoodanig ingericht is

dat hij een zegen weze.

Wij willen dat ons bestaan verzekerd

weze, wat best mogelijk is in een maat-

Ruimt de plaats, g'hebt gedaan.

Werkbroeders, als we dat allemaal

Onze lezers weten dat na de ineenstorting

van het Internationaal Syndikaat,

dank zij de vrije konkurrantie, de

ammoniakprijzen, ook in het binnenland,

plotseling daalden tot 85 frank.

Da stikstoffabrikanten hadden echter

gauw van de regeering gedaan gekregen

dat de vreemde stikstofmesten aan

invoervergunning werden onderworpen.

En weer gingen de prijzen aan 't stijgen

tot 100 franken meer.

De Boerenbond en zijn blad " De

Boer „ zwegen ais vermoord ! Hun

minister, M. Van Dievoet, liet weten dat

hij bij de fabrikanten zou aandringen

opdat zij hun prijzen zouden verlagen.

Dat was natuurlijk praat voor den vaak.

De fabrikanten verkregen zelfs nog

meer. Er zal voorloopig geen toelating

meer verleend worden om nieuwe stikstoffabrieken

op te richten in ons land,

zoodat de Belgische bazen weer ongehinderd

de Belgische markt kunnen

uitbaten... dit is : de boeren pluimen I

Waar was nu die machtige boerenorganisatie

van Leuven, die zooveel

duizenden boeren groepeert ? Waarom

protesteerde de Boerenbond niet met

ons tegen die schreewende onrechtvaardigheid,

tegen onze boeren gepleegd ?

Wat mocht daar wel achter schuilen ?

Dat leert ons het katholiek blad " La

Libre Belgique ", dat zich, evenals wij,

verwonderde over de zonderlinge houding

van den Boerenbond. Het blad

schrijft :

Maar de verwondering houdt op als

men weet dal de belangen van den

Boerenbond zeer gemengd en zeer ingewikkeld

zijn en dat z(j hun verlakkingen

schieten tot in de geld&ereld en de

nijverheid, zelfs tot in de slikstofnijoer-

C. Walraet.

Zondag 8 November, groote zinging

voor neusdoeken bij Vandenbossclie

Jan Baptist, aan de gas.

FEESTPALEIS

STATIESTRA *T

PRACHTIGE

BOKSMEETING

TE RONSE

De lokale favori's voor zware taak

Demeulemeester, Baudinne enz.

DEVENTER Maurice, 63 kg. Ronse,

de geweldige klopper ten CROMBEZ,

63 kg. Gent, winnaar van GeeraertK.O.

Georgië K. O., Gernaye K. O. en De

Coq K. O.

Liefhebbers, 3 rounds van 3 minuten

DUJARDIN, 64 kg. Eyne. de hoop van

Select Boksing Club tegen EVERAERT

Gent.

MEUREZ, 56 kg. Ronse tegen DE-

CORTE, 54 kg. Gent.

PRO VOST, Ronse, tegen DEWAE-

LE, Gent.

Gsen twijfel of deze meeting die den

tweeden Zaterdag der kermis doorgaat

een reuzenbijval zal hebben !

Prijzen der plaatsen : 12, 8 en 5 frank.

RONSE

CINEMA

PALAIS DES FÊTES

RUE DE LA GARE

geluid- en fransch sprekende film.

Zaterdag 31 Oktober, Zondag 1, Maandag 2

en Donderdag 5 November

Zondag namiddagvertooning om 3 u. 1/2 Donderdag naiaiddagvertooning om 4 u.

Avondvertooningen om 7 1/2 uur.

PROGRAMMA:

Pathé Journal i d ee i.

De Ridder der Stijgbeugels

cow-boy geluidfilm.

- Melodie du Coeur -

met Dita PARLO en Willy FR1TSCH. zang en sprekende film.

Beschu!dïgde 5 sta op !

DEPOT

AUDFO

SCHERPT DEN EETLUST

Vergemakkelijkt da spijsvertering

Verdrijft het Urinezuur —

Gashoudend e.n niet gashoudend

(1/1 - 1/2 - 1/4)

Euéène MGREAÜ

AUDENAERDE

EONSI

0 ! N E i A "De Verbroedering

DIJKSTRAAT AUDENAERDE

Zaterdag 31 Oktober en Zondag 1 November

Avondvertooningen

om 7 1/2 ure

Zondag namiddagvertooning

om 3 1/2 ure

PROGRAMMA:

DE KLEINE SCHOT

In 't Westen van Mojave

Cow-boy

DE KLEINE SLAVIN

hartroerend drama

Prijzen der plaatsen : 2, 3 en 4 frank

TOEKOMENDE WEEK

Bedzuelmde

Zinnen

In 't kort de beroemde Russische film

H U R A G A N


I

L

1

Manenvrouw.de beide landstalen |

sprekende, vragen plaats als conciërge.

Zich wenden : steenweg van Ninove,

284, Ronse. 1-11

UIT TER HAND TE KOOP.

Een WERKMANSHUIS met alle gerief.

Zich wenden tot Pierre Vanboat.

Opgeëischt«*n»traat. 14. Ronse.

HUIS ALICE.

Wie een goeden gilet, pull over,

c»saquin of kindergoed in de beste wol

wil. wendt zich begin der Kruisstraat,

15, Ronae. Bijzondere lage prijzen.

Broncho Pastilien

Heden Zaterdag en Zondag

CAFÊ-CONCERT

in het

Café " Joyeux Copain " Kruisstraat

Op programma DUO PILOULE,

Vlaamsche transformatie

f zangers en

steppendansers. Gtooten bijval.

Allen bij Patar

GROOTE PR1JSKAMP

Heden Zondag, (Allerheiligen) om 2

uur op het plein van de Kynosclub.

4 Maart-laan,. groote prijskamp van

Jachthonden en verdedigers, ook kam-

is htt beroemd middsl 1 ij alle

aandoeringen van :

Hoest, vallingen, influanza, griep,

asthma, borstaandoeningen, pioenschap van Ronse.

moeilijke ademhaling, enz., enz. Ingangsprijs 2 frank.

De strafste hosst is met de

UIICIV

PBSTtLLEH

op weinigen tijd genezen.

4,50 FSAN1 O® DOOS

Indien gij SIROOP verkiest dan

pastilien, vraagt dan de

Pectoral DULCY

Siroop

waarmede men dezelfde uitslag bekomt

Te verkrijgen in de apotheek

opvolger :

(Hoek der Kattestraat)

31, Neerstraat, AUDENAERDE

«VÉNUS,,

KLAK

-wordt gewaardeerd ©»

geprezen, al* de best©.

Zij wordt vervaardigd met de beste

stoffen ; daardoor bewaart zij

immer haar model en lenigheid.

Zij is schoon, sierlijk en volmaakt.

Oe prijzen zijn bijzonder laag,

in verhouding met hare goede

kwaliteit.

Oordeelt zelf !

SPORT - STAD - TOERIST

HUIS

Ödilon SPIETS

4, Ninovestraat, (Trompe). 4

- RONSE -

14-12

UIT TER HAND TE KOOPEN

Schoone en welgelegen bouwgronden

te Ronse :

Sint-Sauveurstraat, weg naar Sint

Sauveur, 4-Maartlaan, Coupl' Voie

Waeleweg, Fostierlaan, Steenweg naa:

Ellezelles, Steenweg naar Leuze, Sa

vooistraat, Blauwe Steen, Marijve, Zonnestraat,

(Klijpe) Beukenlaan (rechtover

fabriek P. Velghe), Van Wyngenestr.,'

Groeneweg, Oscar Delghuststraat,

Steenweg van Doornik, 64, 72, 82, 88,

92.

Schoon werkmanswoonhuis in de

Coupl' Voie.

Schoonen bouwgrond gelegen Sint-

Sauveurstraat, rechtover fabriek Trauwaert,

Pasteurlaan, Verlengde Athstr.

en Georges Demetstraat.

en huis of kwartieren, schoon gelegen

-n zeer goed ; zich wenden Wwe Ruyffelaere.

Kanunnik Puissantslraat Hoogstraat,

Ronse.

Ten einde de bevolking toe te laten

zich ondanks de krisis een nieuwen

hoed of klak te koopen heeft

0. Garlier-6t5

volgende serieprijzen gema

voor de hoeden

Battensby, Fashion,

London en Capello,

akt

en voor de klakken

Rall«y-Sport, Unica en World»

HOEDEN aan :

50

60

75

125 en

160 frank.

Profiteert

KLAKKEN aan

7

10

12

15

18

22 en

25 frank.

er van ! !

-Albertpalcaen-

Tromp©, ig t

ZINKBEWERKER en LOODGIETER

Snelle bediening, verzekerd werk,

matige prijzen. I-I-32

OMDAT IEDEREEN overtuigd is

dat deze

zuiver, kloek en gezond zijn

DRINKT men bij voorkeur

zoowel in huis de

als

in de herberg

der gekende

De

BOKIS

& G i

3. W. P. — Arrondissement AUDENAERDE

DE

Socialistisch Weekblad

VERBROEDERING

ZETEL :

Jozef Ferrantstraat, 20, RONSE.

Pistchiek 177823

Telefoon S49

a) ABONNEMENTEN

Buitenland : 37.60 fr per jaar ; 19,80

fr. voor 6 m. en 10,40 fr. voor 3 maand.

Binnenland : 21,60 fr. per jaar ; 1 1,80

fr. voor 6 maand en 6,40 fr. voor 3

maand.

Belgisch Congo : 24,60 fr. voor 12

Voor alle inlichtingen zich wenden ' maand ; 13,30 fr. voor 6 maand ; 7,15 fr.

ten kantoore van Meester Luycx of bij ! voor 3 maand.

Edmond Regibo en zuster, Statiestiaat,

n' 38, Ronse.

5 woonhuizen met lochting, Kapelleweg,

n 208 tot 212, gebruikt door Van

Alderwereld, Deventer, Haelters, Lesenne

en Bockstael.

2 woonhuizen met lochting, Prinskouter,

(oude huizen van Richard

Maes) gebruikt door Laurent R. en

Delhaye R.

15 woonhuizen met lochting. Zonnestraat,

n 104 tot 118, gebruikt door

b) ANNONCEN.

Volgens overeenkomst.

Rechterlijke eerherstellingen 2,50 fr

per regel.

Faillieten 2 fr. per regel.

Bijzondere voorwaarden voor notarieele

mededeelinsen.

Steunfonds Blad

PARTIJ. — E. Soudan ï.oo -

Van Overmeere, Derniest, Wed. Deweerdt,

Meulier, Vangermeersch. De-

ï.oo - L. Vandergheynst ï.oo

E. Vanden Eede ï.oo - O. Deloz

bisschop, Vandenberghe, wed. Van-A. Vandenbossche ï.oo.

Hoecke, Messiaen, Devos. Holvoet, COÖPERATIE. — A. Van

Meurisse, Van Hole, Deliveyne, Debuysscher.

J. Baicaen ï.oo - J. Hoebeke ï.oo

Wynen ï.oo - G. Dumont ï.oo -

5 werkmanshuizen, Kapelleweg, V. Devoet ï.oo - A. Demanez ï.oo

(thans Spinsterstraat), num 137 tot 1 41, -J.Deworm ï.oo - Fr. Mariotte

gebruikt door D'Hondt, Kerkhove,

R Yb

Cnudde.Duvivier O. en Dwivier J.-B.

ï.oo

^

-

^

R. Ysebaert Ï.oo - F. Wai.oo

-

Hu«8 met land en meersen van 56

aren 70 centia., Fiertelmeersch, palende si A. Deglas ï .oo - G. Van Hoecke

aan M. Henri Lagache. aan de erfge- i IO ï.oo- ° 7 E E. '. Deliveyne ï.oo - Vani

Pascal Régibo, MM. Alben | meerhae g he uo ° " V - Debuys-

Cambier,

De Meuleneer,

Richard

gebruikt

D'Hondt

door

en

H.

Richard

Vanh?rreweghetor,

1.00 fr.

schei

- V. Baicaen

1 .OO- G.

ï.oo-

Debuysscher

Derouck Vic-

1 .OO

6. a) woonhuis met land, Fiertelmeersch,

groot 67 a»en 70 cent.

FEDERATIE VAKBONDEN.

b) meersch, sectie A. n r — A. Demets l.oo-A. Haustraete.

295/a. groot

60 aren 70 centia.

1.00 - M. Torcque 1.00 - E. Hantson

t.oo - P. Tardy ï.oo - H.

c) land, meersch en bosch, groot

1 hectare, 32 aren ongeveer. Di« goede-

Onyn ï.oo - O. Hantson, 1.00.

ren gebruikt door M. R. Geenens en de

oude nijverheidsgestichten Lagache.

palen aan Richard Delanghe. Oscar

Clement, Charles Menschaert, Arthur

Bastien, de erfgenamen Pascal Réeibo

en den ouden eigendom van M. Paul

Régibo.

7, Land, groot 60 aren 53 centiaren,

Kapelleweg, sectie A, num. 1 36/b.

Gebruikt door L"CEuvre du Coin de

Terre.

8. Land, groot 2 hecta., 48 aren, 90

cent., sectie A, num. 106/a, 108/a 109/b

110/a, 123. 124, 125 en 126/a/ex, gebruikt

door M. Carteus.

Voor alle inlichtingen zich wenden

ter studie van notaris Luycx-Sturbaut

te Ronse.

MUTUALITEIT. - A. Vanschamelhoul

ï.oo - Th. Debou

verie ï.oo - R. Ferla ï.oo - V

Van Meerhaeghe ï.oo.

PERSOONLIJKE—A. Libn

o,25 - Ed. Planchon o,25 - René

Delbar o.25. - R. Devleeschouwer

o.25 fr.

AUDENAARDE. — L. Devo

I.oo-J. Van Steenbrugge ï.oo

L. Brunswijck ï.oo.

BERCHEM. ~ De Keyzer G

1 .OO.

NEDERBRAKEL. — G. Tuy

bens ï.oo.

RUYEN. Th. Pessemier 1 fr.'

de

Huismoeders en Jonge

aankoop*»

WENDT U TOT BET HUIS

Trouwers

—• •

doen

VANGFRMEERSCH Joseph en Zoon

(BIJGENAAMD PEEKE)

54, BUEEDESTRAAT, 54,

Allerhande artikelen

STOVEN, KACHELS, CONTINUS,

- - - CÜISIN1ÈREN - - -

en allerhande glas-, porcelain-,

verlakt- en aluminiumariikelen.

Tevens groote keus van allerhande trouwgesckenke».

Het Huis plast zich ook met allerhande n-^ratun.

Matige prijzen en spoedige bediening.

Wij hebben de eer aan ooze trouwe

klienten te laten weten dat wij voor

HET

WINTERSEIZOEN

een allerschoonste keus van

PARDESSUS in magazijn hebben

zooals altijd aan de laagste prijzen

SGHOONE PARDESSUS

in zuivere wol te beginnen van

195 frank.

Al onze kleederen worden in ons

werkhuis gemaakt.

: De beste stoften :

De schoonste snede.

Albert Yan Hecke

MEESTER-KLEERMAKER

Wijnstraat, 34 -:-

KONSE

3 I ~ 12"

Belgische Bank van dsn Arbeid

Maatschappelijke

Naamlooze Vennootschap.

Zetel : 1, Voldersstraat, GENT

ea mmmmwvmv t

106.000.000 frank.

Alle Bankverrichtingen

Opening van deposito- en loopende iekeningen

Documenten — Accreditieven — Verhuring van

brandkasten — Disconto en inning — Wissel

en vreemde munten — Aan- en verkoop van

Titels — Beursorders — Inkasseering van koepons

— Bewaring van waarden — Spaarkas.

Bons op 6 maand, 1 en 2 jaar =

Interest op voorhand betaalbaar. 3i-i2-3i

ZETEL te Brussel, 3, Bogardenstraat.

AGENTSCHAPPEN : Moescroen, 92, Statiestraat. Brugpe. Luik,

Antwerpen, Bergen, La Louvière, Charleroi, Fontaine-l'Evêque en Quaregnon.

De goedkoopste aankoop is niet de beste. Deze waar

h.-.id is bevestigd door de immer aangroeiende kliënveel

van het huis

Otto ROSE-COTTIELS

Tandmeestershuis dat sinds Ï5 jaren bestaat «n al zijne

werken waarborgd. De geneeskundige dienst is toevertrouwd

aan Dr O. Delghust gr-neeshear-tarrdmeester,

en de uitvoering voor kunstgebitten aan Mijnhror

WILLY ROSE

Gebreveteerd en gediplommeerd door de U. P. M. D. B. en zoon van »vjlen

OTTO ROSK, Stichter VBJI het Huis.

Met de allerlaatste methode wordn de tanden zonder de minste pijn of smart uitgetrokken

Plombeeren, kunsttanden, bridges, gouden tanden, kronen, volledige gebitten (met waarborg),

alle werken, naar de nieuwste stelsels.

Raadplegingen : Te Audenaarde, Hoogstraat, 42 (dicht Sinte-Maria's College en dicht de

ramstatie Tacambaroplaats), alle Maandagen van 8 tot 10 i/a en alle Donderdagen, van 8 tot 1 u.

Te Ronse. Kleine Plaats, 27, den Dinsdag, Woensdag en Vrijdag, van 8 tot 6 uren.

ALBERT CARTON

NINOVESTRAAT, N° 15

Lood- Zink- en Glasbewerker.

Huishoudartikelen in glas, faïence,

porcelain en verlakt.

Groote keus van doodskroenen, bloemen en

iloenrtdilen voor feesten en bruiloftsgeschenken

3o-i2-3t

HUISMOEDERS,

3o-i2-3i.

Indien gij een goede tas koffie wilt

drinken vraagt de kofft« van het oude

gekend huis

Mas-Crommelynck

dan zijt gij zeker altijd een smakelijk

te bekomen. 3

Kaalheid, uitvallen van het haar

worden genezen door de gekende remedie

HAARHERSTELLER

Te verkrijgen

in ds

VOOR

APOTHEEK DEPAEPE.

NA

AUDENAERDE

3 Hoek

' Kattestraat

DETGROOTE CONFECTIEHUIZEN

In 't Roodkapje

AALST

2, Lange Zoutstraat,

Telefoon 247

SOTTEGEM

18-20, Hoogstraat,

Telefoon

DEN WINTER

De nieuwste inoJeileji van

DAMES- en HEEREN CONFECTiÉft

zijn te verkrijgen in de groote magazijnen

1

van

« 'T HOODKAPJE »

Peperstraat. 5 RONSE

Onze magazijnen zijn ;

de goede snede \an al onze conlecde

altijd nieuwe keus van

Tien, voor

modellen •ui UMI en erbijzonderlijk voor de goedkoope

prijzen welke wij door

grooten afzet I beVomen.

Breiwerk aan (abriekprijs.

P achtiue verzameling van pelsen, gewaarborgd

y

en aan zeer lage prijzen.

Huwelijkskleederen opmaat. -

KON SE

5, Pepcr*traat

Telefoon 217

VOOR HET BOUWEN VAN

- Uw eigen Woning -

vraagt prijzen voor het leveren van

ALLE BOUWMATERIALEN

TH.

Bcrgstraat, 7©

aan

OECORDIER & ZONEN

UW PROFIJT 1

Wilt gij uwe uurwerken laten

repareeren ?

Wendt U tot de

Weduwe Bauwens

Br nul -:- RONSE

Aldaar ook gestatig te

bekomt» :

Mans- en Damenuurwerken,

prachtije wekkers

Kettinjen, 0»r- en troywringen

in goud en in zilver.

Door kaar verzorgd werk en spoedige

bediening verhoopt tij de gunst van eenieder.

3 I-12-3I

— GROOTE —

STOOMYERWERIJ

DOOR NI K

— DEPOTHOUDER —

HUIS

PonaeiB-Vanden BUIGKB -

DORP8TRAAT, 4»a

BEVER E-Audenaarde

BREUKEN

Huis gesticht in 184O

De

Band» gisten-Speciaii»!*»

maal gebrereteerd voor breukbaades XOBÓC

staal en zooder elastiek.

Diploma net Gooden Medaiie

in de Wereldtentoonstelling vaa 0*aL

BREUKLDDERS, 006EN OPEN :

Voor uwe breukbacden, weaut

U tot ons a)oo>gekead oad Hut

VKRDONCK, te AnNfbM

de re zal U betchervcn tafes aiie

bedrog ea kwakialverq

inlichtingen aas uw urnruhfn :

onze Breukbanden rrj» de en ge

die men dag en nacht kaa *.-

gen Speciale Bteckbaadai «oor

alle doorzakküige», voor tak-,

navel- es uitblijvende bttokn

Bijzondere Baikbajidtt tco

zwaarlijvige per»o— n.

Honderden fetuigschrifle» op «eg«I TM

genezingen xijs ten hui ie

Alles gewaarborgd. -:- KMteiM

M. Alol' VERDOSCK. Banda*;

Kerkstraat, 10, ASSEGHEM, isaonke^

Te Kortrijk : In « De» Gooden Appd •.

Conciencettraat, alle MAASDAOES m»w

4 ure.

Te Gent : In het « Hotel de la Gan 1

statie, Wilior.plaat», alle t* ea 3* VfUjl

der maand, van 9 tot 1 uur.

Te Geeraard*berffea : « Hotel des

ppel » Statie, den 2' VRIJDAG

maand, van 9 tot 3 ure

ndere dage» te* »u«nei huize 4ee 1

WUIWI I. SEPT1QHT81KES

28, Voornitgrangrstraat,

(BIJ DS MBUwm KXKK)

iomi

28,

Specialiteit "BLOTTW in 24 uren.

Verzorgd werk. — Genadige prijzen.

Wilt U onder uitstekende voorwaarden een

; REGESMiNTSL hebben die U alle voldoening

geven zal, wendt TJ tot hetzelfde huis.

j Stoomverwerij voor alle kleedingsstukken

! en stoffen in alle kleuren. — Dreo^wasscheri;

n volle benrine. geDerfectionneerd systeem, voor

HUISMOEÜEKS!

kostumen, kleederen gabardienen. De Crème en Zeep RADIOSA

Meester-Kleermaker

3i-i2-3 gemengd met R»dium, rijn niet l

ANKER

vergelijken met andere produ

Weten»cKapr>eUjk door de*ku

gen samengeateldt dienen zij nitt

als waarborg en »chooniieid van \ i

gelaat, maar dark aan hunr<

Naaimachienen

melange met bet levetwwekkaxl

op

be.tanddeel. Ket RADIUM. «izekeren

komptant en krediet

zij eene volkomene gene-

zing aller riekten der huid, zooal' i

TE BEKOMEN: Kloofjes. Puisten, Brandontst*-

Alle toebehoorten, hercttllinq en verwitsetinj) kingen, Zweren- enz.

ALTIJD GOEDE OCCASIE MACHIENEN Zij zijn onmisbaar in

Wendt U in volle vertrouwen tot hetonderhoud der kleine Ibixk'W

AAN DE WIELRIJDERS!

GROOTEN AFSLAG

op AL de artikelen.

Om u aan de voordeeligste prijzen,

de beste hoedanigheid van koopwaar

buiten alle concurrentie aan

tó schaffen wendt u tot het huis

J. Van Meerhaeghe

Elzeelsche Steenweg, 147 en 149

RONSE

Daar vindt gij in groote keu» :

De beste v«los, groote en klein»,

schoone trotlinetten voor Sint-

Niklaas-

De beste elektrieke lampen, goedkoop* banden

en allerhande beneedigheden voer vtloe.

Wij verkoopen uitsluitend goede en

gewaarborgde stukken.

Men aanvaardt alle reparatie», nickeleeren

eo

More magazines by this user
Similar magazines