Onderzoeksprojecten (160 - 180 van 326)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (160 - 180 van 326)

www.researchportal.be - 25 Aug 2013 07:11:16

Onderzoeksprojecten (160 - 180 van 326)

Zoekfilter: Classificaties: MENSWETENSCHAPPEN (H)

Een prototype-theoretische benadering van metonymie: Een empirische studie van metonymie in het Chinees

K.U.Leuven

Abstract: Dit proefschrift presenteert een onderzoek van variatie in metonymie inhet kader van Cognitive taal, speciaal gericht op variatie in een

verandering van naamgeving / aanwijzing met betrekking tot een bepaald concept. Het voornaamste doel is het bieden van een systematische

manier van openbaarmaking van hoe bepaalde lichamelijke en / of cultureel-sociale factoren een invloed hebben op de metonymische

conceptualisering uit te oefenen. Een tweede doel is methodologisch, dat wil zeggen, om aan te tonen hoe belangrijk het is corpusdata in

metonymie onderzoek en kwantitatieve statistische methoden te ontwikkelen om te verkennen en te visualiseren de variaties. Drie case studies

worden uitgevoerd om de doelstellingen te bereiken: de vergelijkende studie vergelijkt metonymische uitdrukkingen voor persoon tussen Engels en

Chinees, de diachrone studie onderzoekt de metonymie?n voor vrouwen in de geschiedenis van de Chinese uit de 11e eeuw voor Christus tot het

begin van de 20e eeuw, de lectal st

Organisaties:

• Kwant.Lexicol.& Variatieling.

Onderzoekers:

• Dirk Geeraerts

• Dirk Speelman

• Weiwei Zhang

Preparation of recombinant exopolysaccharide EPS depolymerase encoded by Pseudomonas aeruginosa phages and

determination of its activity in biofilm degradation.nbsp;

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Gentechnologie

Onderzoekers:

• Rob Lavigne

Atlas Copco Leerstoel in Service Systems : contracten en capaciteitsplanning voor een "servitization" strategie.

K.U.Leuven

Abstract: Een stagnerende vraag, hoge loon-en energiekosten, toenemende wetgevingen dodelijke competitie hebben als gevolg dat OEM's

(Original EquipmentManufacturers) steeds meer diensten integreren in hun productaanbod. Dit geïntegreerd aanbieden van producten en diensten

(after-market) vatten we samen onder product service systemen (PSS). De OEM neemt steeds meer verantwoordelijkheid op met betrekking tot het

funcioneren van het product, daardoor komen klanten en producenten op één lijn. De fundamentele taak bestaat edrin een service meerwaarde te

realiseren. Dit vraagt naar het ontwerpen van effectieve en efficiënte supply chains.

Organisaties:

• Onderzoeksgroep Productie en Logistiek

Onderzoekers:

• Marc Lambrecht

The origin of Platonic hylomorphism. The role of pseudo-Pythagorean textte ancient philosophy of nature

K.U.Leuven

Abstract: OT/11/003, The Explanation of Qualitative Properties in Neo¬platonic Phy of Nature and Metaphysics'

Organisaties:

• OE De Wulf-Mansioncentrum

Onderzoekers:

• Jan Opsomer

• Pieter d'Hoine

• Angela Ulacco

The construction of European identity in multimodal texts through translation.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Lit. Rel.& Postnat. Ident.

Onderzoekers:

• Luc van Doorslaer

Averroes, Medieval Arabic Philosophy of Mind, and the early Thoams Aquinas: a study in cross-cultural influence.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• OE De Wulf-Mansioncentrum

Onderzoekers:

• Russell Friedman

Preken na Pasen. Een Interdisciplinaire Analyse van Griekse Feestprekenop Hemelvaart en Pinksteren (ca. 350 - ca. 450 n.

Chr.).nbsp;

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• OE Geschiedenis van Kerk en Theologie

Onderzoekers:

• Johan Leemans


Een andere kijk op de ontwikkeling van getalsverwerking: een dissociatie tussen interne representatie en output

processen.nbsp;

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• OE Experimentele Psychologie

Onderzoekers:

• Bert Reynvoet

Developing self-regulated learning from a task-based curriculum. The case of Vietnamese university students learning

English

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Taal en Onderwijs

Onderzoekers:

• Lies Sercu

TERENCE. ICT call 5: systeem voor dove kinderen voor assimilatie leerstof.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• OE Instituut voor Mediastudies

Onderzoekers:

• Dirk De Grooff

Identiteitsconstructie: dagelijks leven, ontmoetingsplaatsen en beelden van Italiaanse migranten in Brussel 1880-1935.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het project beoogt bij te dragen tot de studie van de "lived experience" en beeldvorming van migranten in hun onthaalsteden. Het sluit aan

bij recent onderzoek m.b.t. identiteitsconstructie dat vooral tot uiting komt bij confrontatie meyt de andere(n). Het project wil onderzoek doen naar

processen van integratie, cohesie, segregatie en racisme. Het richt zich op de Italiaanse gemeenschap in Brussel tussen 1880 en 1935.

Constructie van identiteit (eigenheid) zal worden bestudeerd vanuit twee nauw met elkaar verwante invalshoeken: de dagelijkse

levensomstandigheden van Italianen in Brussel en de wijze waarop deze mensen werden bekeken door de autochtone bevolking. Wat het eerste

betreft, richt het onderzoek zich op de huisvesting van migranten, hun beroepen, de winkels waar ze zich bevoorraadden en hun sociale en

culturele contacten. Ruime aandacht zal gaan naar de publieke plaatsen van de Italiaanse gemeenschap (winkels, restaurants, cafés, clubs,

kerken, markten, ...). Het aanverwante luik (de "blik van de Brusselaar") betreft een studie naar beeldvoring in pers en literatuur. Wat dit luik betreft,

ligt het accent op de vier jaren waarin Brussel een internationale tentoonstelling herbergde, wat gepriviligieerde momenten van confrontatie en

contact betekenden. Aan bronnen geen gebrek: bevolkings- en vreemdelingenregisters, advertenties (kranten, weekbladen, brochures), lokale,

nationale en internationale kranten, politiearchieven (in Brussel en Firenze), adresboeken, mondelinge geschiedenis, iconografisch materiaal.

Organisaties:

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• Olivier DE MARET

• PETER SCHOLLIERS

Epistemische logica met justificatie en contexten.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit project stelt het formaliseren van een epistemologisch contextualisme voorop. De nadruk ligt daarbij op kennistheorieën die de

onderzoekspraktijk centraal stellen in hun definitie van context. Dit project heeft twee luiken:

- De ontwikkeling van een epistemische logica waarin (a) kennisuitspraken contextgevoelig zijn en (b) expliciet verwijst naar de beschikbare

verantwoording kan worden verwezen. Epistemische logica met justificatie dient als basis en wordt uitgebreid met agenda's en acties om contexten

te wijzigen.

- De toetsing van de oorspronkelijke (informele) contextualistische kennistheorieën aan de gevolgen van de formele theorie.

Organisaties:

• Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie

• Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen

Onderzoekers:

• JEAN VAN BENDEGEM

Seculiere naastenliefde? Een kritische bevraging aan de hand van de filosofie van Friedrich Nietzsche.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De centrale vraagstelling luidt: in hoeverre is het behoud van naastenliefde in een seculier wereldbeeld mogelijk? We werken deze

vraagstelling verder uit in twee probleemstellingen: (1) in hoeverre is ook vanuit niet-godsdienstige optiek naastenliefde intrinsiek verbonden met

het idee van een (religieuze) transcendentie, zodat het realiseren ervan binnen een louter seculier wereldbeeld problematisch wordt? (2) Is er dan

een vorm van naastenliefde denkbaar die louter gefundeerd is op seculiere gronden? Op welke manier zou deze dan seculier gefundeerd worden?

Wij wensen deze doelstellingen te benaderen aan de hand van de filosofie van Friedrich Nietzsche, waar een niet-godsdienstig wereldbeeld tot in

zijn uiterste consequenties is doorgedacht. We maken een omvattende studie van de rol van de naastenliefde in het werk van Nietzsche,

vertrekkend vanuit de hierboven geformuleerde probleemstellingen. Deze studie wenst op die manier een analytische bijdrage te leveren vanuit

niet-godsdienstige standpunt aan het debat van een seculiere naastenliefde.

Organisaties:

• Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen

Onderzoekers:

• ELSE WALRAVENS

Levenslopen aan de rafelrand: 'bedelaars' en 'landlopers' in Belgische Rijksweldadigheidskolonies.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: In 'Levenslopen aan de rafelrand' wordt nagegaan welke mannen en vrouwen tijdens de jaren 1890-1910 in Belgische

Rijksweldadigheidskolonies terecht kwamen en waarom. Onderzocht wordt in welke mate het ging om personen vervolgd in het kader van een


geconcerteerde repressie ten aanzien van bedelaars en landlopers en in welke mate om vrijwillige opnamen. In eerste instantie leidt dit naar een

analyse van doelstellingen der beleidsmakers en de lokale variaties in de toepassing van de wetgeving. Op de tweede plaats willen we de

levenslopen van de onderscheiden groepen 'kolonisten' recontrueren. Wat was er zo specifiek aan hun levenstraject dat ze ofwel voor vervolging in

aanmerking kwamen ofwel op eigen initiatief een verblijf binnen de muren opzochten?

Organisaties:

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• Anne WINTER

• CATHARINA LIS

Politieke cultuur en de dood: funeraire praktijken bij politieke elitegroepen tussen 1850 en 1940

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit project bespreekt de relatie tussen 'politieke culturen' en de praktijken rond de dood van 100 toonaangevende publieke figuren in

België tijdens de jaren 1850 tot 1940, drie institutionele niveaus worden onderzocht.

Het eerste niveau van analyse is gewijd aan tien koninklijke begrafenissen. Het tweede niveau richt zich op begrafenissen van leiders van overheid,

voorzitters van de Houses of Parliament en prominente personen die de eer van een staatsbegrafenis ontvingen. Het derde niveau onderzoekt de

funeraire cultuur gemanifesteerd rond de dood van de burgemeesters van Gent, Brussel, Antwerpen en Luik om de stedelijke liberale politieke

cultuur te reconstrueren.

Organisaties:

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• JEFFREY TYSSENS

Twee eeuwen privé-liefdadigheid in Antwerpen: een studie over gulle gevers en hun leefwereld, 1598-1795.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het onderzoek betreffende de armenzorg in het vroegmoderne Europa is tot nu toe hoofdzakelijk gericht geweest op de .ontvangers., dus

op de verschillende categorieën van ondersteunden, terwijl aan de .gevers., dus aan de personen die geld of goederen schonken aan

armen/behoeftigen of aan liefdadige/filantropische instellingen, veel minder aandacht werd besteed (Lis, Soly & Van Damme, Jütte, von Hippel,

e.a.). In het licht van de hervormingen van de sociale politiek in de zestiende en zeventiende eeuw is de belangstelling voor het uitgavenbeleid van

de openbare instellingen belast met de armenzorg begrijpelijk, maar te eenzijdig. Private schenkingen vormden voor de betrokken instanties

immers een cruciale bron van inkomsten en bleven dat tot in de achttiende eeuw doen. De bestudering van het 'geefgedrag' van particuliere

schenkers vormt dan ook het opzet van dit project.

Er zijn de laatste jaren weliswaar een aantal interessante studies over liefdadigheid/filantropie in het premoderne Europa verschenen, maar deze

buitenlandse onderzoekingen staan het nog lang niet toe om algemene conclusies te formuleren. Dat hangt zowel samen met de complexiteit van

de problematiek, als met de beperkingen die het bronnenmateriaal doorgaans oplegt. Caritatieve acties, en de motieven daartoe, staan niet los van

de maatschappelijke context waarin ze een specifieke vorm krijgen. De impact van sociaal-economische, politieke, cultureel-ideologische factoren

op de inkomsten uit liefdadigheid, en de veranderingen die daarin optraden, dient te worden bevraagd met de nodige terughoudendheid ten

aanzien van monocausale verklaringen. Een genuanceerde aanpak ligt echter niet voor de hand. Zelden is het mogelijk om voor een lange periode

gegevens bijeen te brengen die licht werpen op lange-termijn trends, op korte-termijn fluctuaties (impact feestdagen, crissisen etc.) , op anonieme

giften (offerblokken), op min of meer zichtbare giften (zondagomhalingen in kerken), op testamentaire en andere schenkingen, enzovoort.

Vandaar dit project. Met name de sociaal-economische, politieke en vooral cultureel-ideologische veranderingen die in de loop van de zeventiende

en achttiende eeuw in Antwerpen optraden, maken dat een onderzoek naar de privé-liefdadigheid in de Scheldestad het toestaat om de

determinanten van het 'geefgedrag' te bepalen. Ook na de zestiende-eeuwse bloeiperiode waren in Antwerpen nog elites . en dus mogelijke rijke

gevers . aanwezig, met aanzienlijke fortuinen die tot in de achttiende eeuw niet moesten onderdoen voor deze in andere Europese middelgrote tot

grote steden (Degryse). Tegelijk was de stedelijke maatschappij er aan een aantal spanningen onderhevig. Het is de vraag hoe wijzigende

economische, demografische, sociale en cultureel-ideologische patronen zich op het gebied van liefdadigheid/filantropie vertaalden.

Maar bovenal hebben de vragen die aan de grondslag liggen van dit project, te maken met hoe de liefdadige gift, in een gegeven materiële en

religieuze context context, in verband staat met de heersende ideeën en beeldvorming over bezit, gemeenschap, en godsvrucht (cf. Rubin). Twee

invalshoeken m.b.t. de cultureel-ideologische dynamiek van de liefdadige gift dienen onder de aandacht gebracht te worden. Antwerpen was, zeker

tijdens het tweede kwart van de zeventiende eeuw, een bolwerk van de Contra-Reformatie in de Spaanse Nederlanden. Als eerste invalshoek kan

een mentaliteitshistorische studie met betrekking tot de factor .religiositeit. in relatie tot caritas dus niet ontbreken. In het verlengde van mijn

licentiaatsverhandeling over de beeldvorming over geld in diverse .populaire. teksten, is het de bedoeling de gedenkschriften en de testamentaire

beschikkingen van schenkers, te toetsen aan het ideologische discours van preekboeken, moraliserende geschriften, enzovoort. De centrale vraag

in dit verband is hoe de Antwerpse privé-liefdadigheid naar de achttiende eeuw toe evolueerde (kwantitatief), in het bijzonder of het langzame

proces van dechristianisering seculiere liefdadige tendenzen impliceerde (kwalitatief).

Via een tweede invalshoek kunnen we anticiperen op de kritiek van historici die de auteurs van bestaande studies over liefdadigheid/filantropie

verwijten louter een .structurele. ideeëngeschiedenis te bieden, zonder de concrete individuele motivaties in rekening te brengen (cf. Cavallo). De

spirituele verankering van liefdadigheid op zichzelf kan niet verklaren waarom, en aan wie, leden van bepaalde elites en sociale middengroepen

schenkingen deden. Is het mogelijk de liefdadige intenties te verfijnen tot op het niveau van de verhoudingen binnen de milieu.s van die bewoners

van Antwerpen die aan liefdadigheid deden? De honderden bewaard gebleven testamenten van de .gevers., aangevuld met verdere biografische

gegevens over de betrokkenen, kunnen ons zeker op weg helpen hierop een antwoord te geven. Deze meer sociologische benadering sluit aan bij

theoretische studies over sociale cohesie en giften in het verleden (Komter, Davis, e.a.).

Naast de waarde van de Antwerpse situatie als complexe gevalsstudie ligt de beschikbaarheid van een unieke reeks bronnen aan de basis van dit

project. In Antwerpen was de armenzorg in grote mate gecentraliseerd onder de Kamer der Huisarmen. In het OCMW-archief van Antwerpen

beschikt men daardoor over een uitzonderlijk rijke verzameling bronnen voor de bestudering van de privé- liefdadigheid, die tot nu toe nauwelijks

benut werd. De inkomsten- en memorieboeken van de aalmoezeniers geven voor de zeventiende en achttiende eeuw bijna onafgebroken de

diverse vormen van liefdadige schenkingen weer, en staan het ons toe om via de kwantitatieve verwerking van de gegevens, voor een lange

periode een beeld te vormen van de inkomsten uit liefdadigheid. Dit buitengewoon rijke archieffonds bevat immers niet alleen een groot aantal

originele testamenten, maar ook continue reeksen, waarin per .geefkanaal. ( collectes, offerblokken, ...) systematisch werd opgetekend wat de

wekelijkse opbrengsten waren. Dit unieke bronnenmateriaal is tot nog alleen maar voor de late zestiende en vroege zeventiende eeuw aangeboord

(Haemers, Soly). Afbakeningen zijn arbitrair. Toch kan voor de verwerking van de kwantitatieve gegevens 1598 als startjaar dienen, het moment

waarop met de komst van de aartshertogen, en een weinig later het Twaalfjarig Bestand, een relatieve rust kon bijdragen om de motor van de

Contra-Reformatie in de zuidelijke Nederlanden op een hoog toerental te laten draaien. Eind achttiende eeuw lijkt de komst van de Fransen in 1795

een verantwoorde einddatum. De armenzorg kreeg toen een .burgerlijk. in plaats van een .religieus. karakter, met de installatie van een "Bureel van

Weldadigheid" en de "Commissie van Burgerlijke Godshuizen".

Tot slot vermelden we nog de recente aanzetten om de inzichten in de problematiek van liefdadigheid/filantropie voor comparatief onderzoek te

gebruiken. Niet enkel de vergelijking van de liefdadige tradities in verschillende landen en periodes, maar ook het comparatief onderzoek naar de

caritas in de grote monotheïstische godsdiensten wordt bepleit (cf. Cohen). Wij hopen met dit project, voor wat onze gewesten betreft, een eerste

bijdrage te kunnen leveren, die dank zij de uitzonderlijke mogelijkheden die het bronnenmateriaal biedt, een veel meer dan lokale betekenis zou

hebben.


Organisaties:

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• Anne WINTER

• HUGO SOLY

Naar een christelijk open verhaal: een onderzoek naar de theologische implicaties van de openheid ervan

K.U.Leuven

Abstract: Dit project zal nagaan hoe Gods liefde kadert binnen het model van het open verhaal zoals dat uitgewerkt werd door Lieven Boeve. Boeve

biedt dit model als een instrument om de christelijke traditie voor de actuele, postmodern genoemde context te recontextualiseren. Dit project zal

aantonen dat Gods liefde het best begrepen wordt als een houding van gekwalificeerde openheid voor de ander, mogelijk tot op het punt waarop

het zelf opgeofferd wordt. Boeves idee van de onderbreking zal beschouwd worden als uitnodiging om de openheid van Gods liefde te

benadrukken. Deze open liefde komt bij uitstek tot uiting in het zenden van Gods Zoon in de wereld opdat allen zouden leven. Jean-François

Lyotards kritiek op het christendom als groot verhaal zal in overweging genomen worden ende uitdaging ervan zal opgenomen worden in de vraag

van openheid voor onherleidbare andersheid. Het antwoord zal gevonden worden in een christelijk open verhaal van liefde dat zich weigert te

sluiten voor de

Organisaties:

• OE Systematische Theologie

Onderzoekers:

• Lieven Boeve

• Phillip Davis

Op zoek naar criteria voor een Afrikaans christendom in de Nigeriaanse context: Een kritisch-constructief onderzoek van

de theologie van JosephRatzinger

K.U.Leuven

Abstract: (1) Opzet van deze thesis is een diepgaand onderzoek van bestaande pogingen om het christendom the incultureren in een Afrikaanse

context, met Nigeria als case study. (2) Dit onderzoek van bestaande Afrikaanse theologieën zal geconfronteerd worden met Ratzingers opvatting

over een providentiële ontmoeten tussen christendom en Griekse cultuur. Wat is dat precies, wat wordt er door voorondersteld en waarom

ontwikkelde Ratzinger deze opvatting? (3a) Gegeven het feit dat deze providentiële ontmoeting beperkt is tot de premoderniteit zal de vraag zijn

wat dit betekent voor de recontextualisering van het christendom in latere tijden, en in het bijzonder de rol van de moderniteit in Ratzingers denken.

(3b) Verbonden hiermee is er de vraag in hoeverre Ratzingers theologie, zelfs in zijn kritische en anti-culturele aspecten, niet bepaald is door de

eigen laatmoderne context en dus, niet tegenstaande zijn anti-contextuele aspecten,niettemin een voorbeeld is van contextuele theologie. (4) Op

basi

Organisaties:

• OE Systematische Theologie

Onderzoekers:

• Lieven Boeve

• Idahosa Amadasu

Open normen en het arbeidsrecht : een juridisch onderzoek naar verborgenpatronen in arbeidsrelaties.

K.U.Leuven

Abstract: Al kent het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht open normen, toch wantrouwt het, anders dan het Belgische verbintenissenrecht, een

veralgemeend gebruik ervan. Nochtans bieden open normen vanuit hun open textuur en ad hoc invulling de mogelijkheid de dynamische realiteit

van de arbeidsrelatie en de daarin verborgen patronen te vatten. Bovendien plaatsen de evoluties in het arbeidsrecht werknemer enwerkgever voor

problemen waarop geen pasklaar arbeidsrechtelijk antwoord vanuit a priori vastgestelde regelingen bestaat. Waar dergelijke a priori regelingen

tekortschieten, rijst de vraag of hetBelgische arbeidsovereenkomstenrecht niet toe is aan een herijking richting meer open normen. De rol van open

normen in het Nederlandseen Angelsaksische, in het bijzonder Britse recht mede in acht genomen, wordt daarom nagegaan in welke mate open

normen de functies van het hedendaagse arbeidsovereenkomstenrecht kunnen realiseren. Aan dehand van enkele arbeidsrechtelijke

probleemsituaties wordt onderzo

Organisaties:

• Instituut voor Arbeidsrecht

Onderzoekers:

• Frank Hendrickx

• Sophie Styns

• Aline Van Bever

De verhouding tussen opstallen en de grond.

K.U.Leuven

Abstract: Het doctoraat met als titel "De verhouding tussen opstallen en de grond" behandelt de derde dimensie van het eigendomsrecht. Een

driedimensionale omschrijving van grondeigendom - waardoor het eigendomsrecht van de grondeigenaar niet enkel betrekking heeft op een

oppervlak maar eveneens op een volume boven en onder zijn perceel - past binnen het toenemende meervoudig grondgebruik. Meerdere personen

laren hierbij aanspraken gelden op eenzelfde stuk grond. Eigendomsrechten worden hierbij boven en onder elkaar geplaatst, men spreekt van een

horizontale splitsing van eigendomsrechten waarbij elke gestapeldeeigenaar een recht verkrijgt op een volume boven of onder de grond.De derde

dimensie van het eigendomsrecht - ook wel 'volume-eigendom' genoemd - krijgt een steeds belangrijkere rol toebedeeld. Het onderzoek heeft een

rechtsvergelijkende insteek en behandelt naasthet Belgische recht eveneens het Franse, Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht.In dit proefschrift

wordt het huidige juridisch k

Organisaties:

• OG_Zakenrech

Onderzoekers:

• Alain Laurent Verbeke

• Vincent Sagaert

• Sofie Bouly

More magazines by this user
Similar magazines