Onderzoeksprojecten (160 - 180 van 326)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (160 - 180 van 326)

Organisaties:

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• Anne WINTER

• HUGO SOLY

Naar een christelijk open verhaal: een onderzoek naar de theologische implicaties van de openheid ervan

K.U.Leuven

Abstract: Dit project zal nagaan hoe Gods liefde kadert binnen het model van het open verhaal zoals dat uitgewerkt werd door Lieven Boeve. Boeve

biedt dit model als een instrument om de christelijke traditie voor de actuele, postmodern genoemde context te recontextualiseren. Dit project zal

aantonen dat Gods liefde het best begrepen wordt als een houding van gekwalificeerde openheid voor de ander, mogelijk tot op het punt waarop

het zelf opgeofferd wordt. Boeves idee van de onderbreking zal beschouwd worden als uitnodiging om de openheid van Gods liefde te

benadrukken. Deze open liefde komt bij uitstek tot uiting in het zenden van Gods Zoon in de wereld opdat allen zouden leven. Jean-François

Lyotards kritiek op het christendom als groot verhaal zal in overweging genomen worden ende uitdaging ervan zal opgenomen worden in de vraag

van openheid voor onherleidbare andersheid. Het antwoord zal gevonden worden in een christelijk open verhaal van liefde dat zich weigert te

sluiten voor de

Organisaties:

• OE Systematische Theologie

Onderzoekers:

• Lieven Boeve

• Phillip Davis

Op zoek naar criteria voor een Afrikaans christendom in de Nigeriaanse context: Een kritisch-constructief onderzoek van

de theologie van JosephRatzinger

K.U.Leuven

Abstract: (1) Opzet van deze thesis is een diepgaand onderzoek van bestaande pogingen om het christendom the incultureren in een Afrikaanse

context, met Nigeria als case study. (2) Dit onderzoek van bestaande Afrikaanse theologieën zal geconfronteerd worden met Ratzingers opvatting

over een providentiële ontmoeten tussen christendom en Griekse cultuur. Wat is dat precies, wat wordt er door voorondersteld en waarom

ontwikkelde Ratzinger deze opvatting? (3a) Gegeven het feit dat deze providentiële ontmoeting beperkt is tot de premoderniteit zal de vraag zijn

wat dit betekent voor de recontextualisering van het christendom in latere tijden, en in het bijzonder de rol van de moderniteit in Ratzingers denken.

(3b) Verbonden hiermee is er de vraag in hoeverre Ratzingers theologie, zelfs in zijn kritische en anti-culturele aspecten, niet bepaald is door de

eigen laatmoderne context en dus, niet tegenstaande zijn anti-contextuele aspecten,niettemin een voorbeeld is van contextuele theologie. (4) Op

basi

Organisaties:

• OE Systematische Theologie

Onderzoekers:

• Lieven Boeve

• Idahosa Amadasu

Open normen en het arbeidsrecht : een juridisch onderzoek naar verborgenpatronen in arbeidsrelaties.

K.U.Leuven

Abstract: Al kent het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht open normen, toch wantrouwt het, anders dan het Belgische verbintenissenrecht, een

veralgemeend gebruik ervan. Nochtans bieden open normen vanuit hun open textuur en ad hoc invulling de mogelijkheid de dynamische realiteit

van de arbeidsrelatie en de daarin verborgen patronen te vatten. Bovendien plaatsen de evoluties in het arbeidsrecht werknemer enwerkgever voor

problemen waarop geen pasklaar arbeidsrechtelijk antwoord vanuit a priori vastgestelde regelingen bestaat. Waar dergelijke a priori regelingen

tekortschieten, rijst de vraag of hetBelgische arbeidsovereenkomstenrecht niet toe is aan een herijking richting meer open normen. De rol van open

normen in het Nederlandseen Angelsaksische, in het bijzonder Britse recht mede in acht genomen, wordt daarom nagegaan in welke mate open

normen de functies van het hedendaagse arbeidsovereenkomstenrecht kunnen realiseren. Aan dehand van enkele arbeidsrechtelijke

probleemsituaties wordt onderzo

Organisaties:

• Instituut voor Arbeidsrecht

Onderzoekers:

• Frank Hendrickx

• Sophie Styns

• Aline Van Bever

De verhouding tussen opstallen en de grond.

K.U.Leuven

Abstract: Het doctoraat met als titel "De verhouding tussen opstallen en de grond" behandelt de derde dimensie van het eigendomsrecht. Een

driedimensionale omschrijving van grondeigendom - waardoor het eigendomsrecht van de grondeigenaar niet enkel betrekking heeft op een

oppervlak maar eveneens op een volume boven en onder zijn perceel - past binnen het toenemende meervoudig grondgebruik. Meerdere personen

laren hierbij aanspraken gelden op eenzelfde stuk grond. Eigendomsrechten worden hierbij boven en onder elkaar geplaatst, men spreekt van een

horizontale splitsing van eigendomsrechten waarbij elke gestapeldeeigenaar een recht verkrijgt op een volume boven of onder de grond.De derde

dimensie van het eigendomsrecht - ook wel 'volume-eigendom' genoemd - krijgt een steeds belangrijkere rol toebedeeld. Het onderzoek heeft een

rechtsvergelijkende insteek en behandelt naasthet Belgische recht eveneens het Franse, Nederlandse en Zuid-Afrikaanse recht.In dit proefschrift

wordt het huidige juridisch k

Organisaties:

• OG_Zakenrech

Onderzoekers:

• Alain Laurent Verbeke

• Vincent Sagaert

• Sofie Bouly

More magazines by this user
Similar magazines