Naturalisatie van Clemens Heinrich Bokel en 20

resourcessgd.kb.nl

Naturalisatie van Clemens Heinrich Bokel en 20

ZITTING 1956—1957 — 4718

Naturalisatie van Clemcns Heinrich Bokcl en 20 anderen

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nr. 1

ONTWERP VAN WET

Nr. 2

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van

Wet tot naturalisatie van Clemens Heinrich Bokel en 20

anderen.

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp

vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Soestdijk, I juli 1957.

JULIANA.

WIJ JULIANA, nu DE GRATIE GODS. KONINGIN DER NI-DI K-

LANDEN, PKINSI;S VAN OR\NJF.-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen,

weten:

die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding

is tot naturalisatie van Clemens Heinrich Bokel en 20 anderen,

die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met oveilegging

— wat betreft de in de artikelen 2, 3 en 4 genoemden

voor zoveel nodig — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel

3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap

(Sth. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. Met uitsluiting van het rechtsgevolg van artikel

5, vierde lid van de wet op het Nederlanderschap en he!

ingezetenschap (Sth. 1892, 268) wordt bij deze de hoedanigbeid

van Nederlander verleend aan:

1 Clemens Heinrich Bokel, geboren te Brokstreek-Essen

(Duitsland) 28 augustus 1904, kleermaker, wonende te

Ter Apel, gemeente Vlagtwedde. provincie Groningen;

2 Emil Heinrich Ehrich Bremdes, geboren te Frielingen

(Duitsland) 16 oktober 1904, voorman bij een zoutindustrie,

wonende te Hengelo, provincie Overijssel;

3 Heinrich Erich Kroil, geboren te Vaals (Limburg)

30 maart 1928, kelner, wonende te Vaals, provincie Limburg;

4 Friedrich Jakob Gustav Röntgen, geboren te Brackcl

(Duitsland) 19 november 1909. mijnwerker, wonende te

Amstcnrade, provincie Limburg;

5 Peter Carl Schmitz, geboren te Keulen (Duitsland)

J8 juni 1881, pensionhoudcr, wonende te Arnhem, provincie

Gelderland;

6 Jozef Wilczek, geboren te Chorzow (Polen) 17 augustus

1909, eigenaar van een transportbedrijf', wonende te Ureterp,

gemeente Opsterland, provincie Friesland;

7 Johannes Wilhelm Wüstefeld, geboren te Voerde (Duitsland)

24 juli 1914, kappersbediende, wonende te Bodegraven,

provincie Zuidholland.

Aan

de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Artikel 2. Met uitsluiting van het rechtsgevolg van artikel

5, vierde lid en met afwijking van het bepaalde bij artikel 3.

tweede en vierde lid, aanhef en onder 3e van de wet op het

Nederlanderschap en het ingezetenschap (Sth. 1892, 268)

wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1 Adalbert Jankowiak, geboren te Holthausen (Duitsland)

7 augustus 1913, mijnwerker, wonende te Kerkrade, prc>vincie

Limburg;

2 Paul Otto Karl Paschold, geboren te Saalfeld/Saab

(Duitsland) 14 april 1913, metaaldraaier, wonende te

Hengelo, provincie Overijssel;

II 4718 1—3


2

3 Briino Knrl Rilier, geboren te Amsterdam (Noordholland)

10 juni 1916, transportarbeider, wonende te Amsterdam,

provincie Noordholland.

Artikel 3. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 5,

derde lid, en voor zoveel nodig van het bepaalde bij artikel 3,

tweede, derde en vierde lid, aanhef en onder 3c van de wet

op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892,

268) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend

aan:

1 Josepha Maria Tebbe, geboren te Neuenkirch.cn (Duitsland)

14 januari 1895, echtgenote van Clemem Heinrlch

Bokel;

2 Jantje Luttje, geboren te Onstwedde (Groningen) 12 december

1909, echtgenote van Emil Heinrlch Ehrlch Brandes;

3 Maria Josephine Barbe Jacquemln, geboren te La Calamine

(België) 18 maart 1926, echtgenote van Heinrich

Ehrlch Kroll;

4 Maria Hubertlna Smeets, geboren te Amstenrade (Limburg)

16 januari 1912, echtgenote van Frtedrtch Jakob

Gustav Röntgen;

5 Johanna Levi, geboren te Krefeld (Duitsland) 25 juli

1 887, echtgenote van Peter Carl Schmitz:

6 Janke Gcerligs, geboren te Kollumerland en Nieuw Kruisland

(Friesland) 9 september 1913, echtgenote van Jozef

Wilczek;

7 Josina Petronella van den Berg, geboren Ie Rotterdam

(Zuidholland) 26 augustus 1918. echtgenote van Johannes

Wilhelm Wüstefeld;

8 Alexie Sahcheider, geboren Ehrenbreitstein (Duitsland)

28 juli 1926, echtgenote van Adalbert Jankowiak;

9 Antje Sluivenberg, geboren te Lonneker, thans Enschede

(Overijssel) 31 oktober 1919, echtgenote van Paul Otto

Karl Paschold;

10 Cornelia Lucia Pielstroom, geboren te Amsterdam

(Noordholland) 18 november 1917, echtgenote van Bruno

Karl Ritter.

Artikel 4. Met uitbreiding van het bepaalde bij artikel 6

van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap

(Stb. 1892, 268) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander

verleend aan Heinrlch Wilhelm Bokel, geboren te Vlagtwedde

(Groningen) 6 juni 1935, kleermaker, wonende te Ter

Apel, gemeente Vlagtwedde, provincie Groningen.

Artikel 5. Deze wet treedt in werking met ingang van de

dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden

geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten,

Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige

uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

More magazines by this user
Similar magazines