SGD_19171918_0002241.pdf

resourcessgd.kb.nl

SGD_19171918_0002241.pdf

|2. VIII. 5.|

STATEN VAN TI.IOP.I.I.IKK P.S VOOBLOOPIÜ riIDKI.ITKK

PENSIOENEN' EN ÜÜOKBITAMDEN.

TIJDELIJKE PENSIOENEN EN ONDERSTANDEN,

'irhruil mi lul 'm werking treden der wei van den 28sten Augustus 1851 (Staatsblad n". 129),

sn/iii herhaaldelyk gewijzigd.

STAAT, aanwijzende liet bedrag der pensioenen en onderstanden. o£ den disten Mei 1017,

ten laste dei' begrooting van het Departement van Oorlog. •

Bedrag 'Ier pensioenen en onderstanden op den Bisten Mei 1916

Verminderd, als aangewezen is in bijgevoegden .staat, met . .

1 850

850

f 1 000

TIJDELIJKE PENSIOENEN EN ONDERSTANDEN,

verleend mi lul in werking treden der wat van


VOORLOOPIG TIJDELIJKE RN TIJDELIJKE PENSIOENEN EN ONDERSTANDEN,

verkend na Itct in werking treden der Pensioenwet voor' de landmacht 1902.

i

Z\ NAME N.

1

f

OFFICIEREN.

Voorloopig lijdelijk

pensioen.

1 Dudok van Heel, A.

Tijdelijk

1 Filippo, H.

pensioen.


STAAT van voorloopig tijdelijke on tijclelijko pensioenen en onderstanden, verleend

van 1 Juni H)l tot en met 31 Mei 1917.

c

9

'o?

e '

©

1

Laatste rang

of

betrekking.

1871 kapitein. . lichaamsgebreken

1883 eerste-luitenant. [onderstand]

v

• Artikelen (Ier wetten

van:

Druilden "• ! ' ^ml ' 1902 (.S7««/sblad

n". 89) en

waarop /,. g Juni 1908 (-

9

-*- c

&

Artikelen der wet

'55

s

| - Laatste rang, Gronden van 9 Juni 1902

mt s

-^J

3

^ NAME N. : waarop {/Staatsblad n". 90i.

~ stand

Woonplaats.

krachtens welke

t*

i" of betrekking. "

- .

©

. l

t

©

• J5

het pe ïsioen is verleend.

loope

Door

ONDEROFFICIEREN EN

MANSCHAPPEN. /


Voorloopig tijdelijk

pensioen.

1 van D\jk, J. J. 1892 milicien licnaamsgebreken

artt. 2, 2"., en 18c f 240 een Aalst.

2 1 Verspeek, J. 1892 ld. id. id. 240 id. 's Bertogenboarh.

3 Splinter, W. 1882 opperwachtmeester 'id. . id. . 576 id. Amsterdam.

1 Klein. 0. 1886 milicien id. id. 240 id. Anna Paulowna.

B Bakker, J. 1878 marechaussee id. id. 450 id. Deventer.


I

n"!

,' ' Artikelen dor wet '55 -0

a

Gronden G

Laatste rang.

van 9 .luni ,1902


Bijlage A. (Staatsbogrooting voor hot dienstjaar 1918. 2. VIII. 5.) Tweede Kamer.

tier.

Doorloopend numr

N A M E N.

•—

a

't

8

(O

O

Laatste rang,

stand

ui' betrekking.

Artikelen der wet

1

qronden van 9 Juni 1902

waarop {Staatsblad n". 90),

krachtens welke

het pensioen is 'verleend.

1

I

9

>

tl toe-

>

* !

>

Woonplaats.

Alt. 2, 2".. en 18c f 240 oen Nieuwe Ton ge.

id. artt. 2, 2"., 18c en 22 300 opnieuw

een

Stedum.

56 Hoekstra, P. IS79 id. landweerplichtige id. artt. 2, 2"., 18c en 25 250 id. Winschoten.

57 Duim, .). 1892 milicien id. artt. 2, 2"., en 18c 240 een Zwolle.

68 Kaspori, .1. II. 1805 opperwachtmeester id. art. 2, 2". 166 en 18c 000 id. Heerlen.

69 Vos, K. 1887 voorloopig tijdelijk

gepensionneerd

. milicien

id. artt. 2. 2".. 18c en 22 300 opnieuw

oen

54 Koppenaal, J'. 1890 milicien liehaainsgebreken

65 Groenveld, is. 1SSS voorloopig tijdelijk

gepensionneerd

milicien

Uithuizermeeden.

00 Huizing, K. 1882 id. landweerplichtige id. artt. 2. 2"., en 18c 240 id. Viies.

(il Polak, S. I. 1894 milicien id. id! 240 een Gorinchem.

62 van dor Hoop, A. 1888 voorloopig tijdelijk id. artt. 2. 2".. 18c on 25 285 opnieuw Haarlem.

gepensionneerd

een


milicien

«

68 Kroos, 11. 1882 id. vrachtmeester 1ste id. artt. 2. 2"., 18c en 24 402 id. Groningen.

khisse

64 van do Gevel, P. .1. 1884 id. landweerplichtige id. artt. 2, 2".. on 18c 240 id. Woonsel.

' 66 Augustoijn, A. 1888 marechaussee id. id. 450 oen Tilburg.

GO Bakhuis, A. 1883 landweerplichtige id. id. 240 id. Markoio.

07 Verhagen, W. 1895 gewezen milicien id. artt. 2,2°.. 18c en 28 240 id. Eerde.

68 Plening, J. H. 1890 voorloopig tijdelijk id. artt. 2. 2".. en 18e 240 opnieuw

gepensionneerd

. een Wildervank.

milicien

09 . Vooges. F. 1893 id. id. id. 240 id'. Haarlem.

70 Bierhof, J. W. 1894 milicien id. id. 240 een Brummon.

71 Kodde. .1. 1894 id. id, id. 240 id. Koudekerke.

72 Nobel, •!. 1894 voorloopig tijdelijk id.

gepensionneerd

milicien

t

78 Vos. B. 1895 gowe/.en milicien zielsgebreken

74 Qutepel, T. 1893 voorloopig tijdelijk gepensionncerd

milicien

lichaamsgebreken

id. 240 opnieuw

een

Oostvoorne.

id.

240 een Castricum.

240 opnieuw

een

Zuidland.

75 Edelbloedt, U. H. .J. 1887 landweerplichtige id. id. 240 een Roosendaal c. a.

~ ,; Roos, .1. 1880 voorloopig tijdelijk gopensionneord

milicien

• een

id. id. 240 opnieuw Leiderdorp.

77 Backer, 3. H. 1894 id. huzaar id. id. 200 id. Ouder-Amstcl

78 van Voorst. A. •'. 1890 milicien id. id. 240 oen Heorde.

7!) Bosland, .1. 1898 landstormplii htigo id. id. 240 id. Ouddorp.

80 Borlott, .1. O. L 1880 sorgeant-majooi id. id. 500 id. 's Gravenhage,

81 Zeegers, C. 1895 milicien id. id. 240 id. Alkmaar.

82 Wagensveld, G. 1894 id. id. id. 240 id. ' Leersum.

83 Gerson, F. 1887 id. id. id. 240 id. Breda.

84 Ilihurs, H. 1878 hopitaalbediende id. id. 280 id. Assen.

85 Roboers. J. 1892 voorloopig tijdelijk id. 'id. 150 opnieuw

gepensionneerd

oen

Maastricht.

marechaussee

80 ton Dijke, II. J. 1890 gewezen milicien id. i.l. 240 een Eibergen.

87 Kwakernaat, W. N. 1S75 wachtmeester-trompotter

iil artt. 2. 2".. 18c en 24 480 id. Utrecht

88 Ogterop, T. 1SSO wachtmeester id. id. 447 id. id.

• 89 Groenewegen, -'. 1890 gewezen milicien id. artt. 2, 2".. on 18r 240 id. Rotterdam.

90 Tonnon. A. 1891; ld.. . id. id. 240 id. Loosduinen.

91 van den Borg. A. C. L896 id. id. id. 240 id. Delft.

92 Droste, .1. A. 1892 id. id. id. 240 id. Amsterdam.

98 Geesink, A. 1896 J id. id. id. 240 id. Utrecht

;il Wefmar, A. .1. 1887 id: landweerplichtige id. id. 240 id. Velsen.

i

Handelingen dor Staten-Gfeneroal. Bijlagen. 1917—1918. 2

r

>


o

loopend nnmmer.

Door

N AMEN.

Geboortejaar.

Laatste rang.

stand

of betrekking.

Gronden |

waarop

Artikelen der wet

van 9 Juni 1902

[Staatsblad n°. 90),

krachtens welke

bet pensioen is verleend.

Bedrag van het pensioen.

Voor hoeveel jaren toe

gelegd.

Woonplaats.

06 Hollaar, H. L800 gewezen landstorm' Iiehaamsgebreken.

artt. 2, 2"., en 18c 1 240 een

1 pliebtige,

's Qravenbage.

06 Verstijnen, P. 1891 ld. id. ld. 240 id. nog niet bekend.

97 van Bommel. J. 1888 voorloopig tijdelijk id. id. 240 opnieuw 's Qravenbage.

gepensionneerd

een

landweerplicbtlge

08 Koorn, P. 1880 id. id. id. 240 id. Veenhuizen.

00 van der Tholen, A. 1881 id. ld. id. 240 id. Rotterdam.

100 van Kempen, K. J, 1894 sergeant. id. id. 400 een 's Qravenbage.

101 Ebben, E. P. 1892 milicien id. id. 240 id. Bergh.

102 van Root], ö. C. .1. 1891 gewezen landstormplichtigo

id.

id.

240 id. Boxtel.

t

Tijdelijk pensioen.


1 Stuurhaan, .J. 1894 korporaal id. artt. 2, 3°., 4a,

16 2de lid, 20/; en 26a.

80 id. Lee 0. warden.

2 van Nijnatten. A. 1886 milicien ld. ' artt. 2, 3°., 4a, 20/; 80 id. Amsterdam.

en 26a.

8 Gou wens, P. 1S81 landwcerpliohtig

sergeant

id. id. 134 id. 's Qravenbage.

4 Pik, O. 1889 marechaussee id. id. . 150 id. Sappen ïoer.

5 van Hirtum. P. J. 1889 tijdelijk gepensionneerd

id. artt. 2. 3"., 4a, 20b, 197 id. Bussum.

milicien

25 en

266.

6 Florissen, W. 1888 id. j ' id. id. 117 twee Deventer.

7 do Groot, C'. H. 1891 sergeant ld. artt. 2, 3°., 4a, 20b 134 een Tilburg.

en 26a.

8 van Zooien. W. 1892 milicien id. artt 2, 3°., 4a, 16c, 80 id. Amsterdam.

20b on 26a.

9 Breedveld. J. 1890 milicien-korporaal id. artt, 2, 3°, 4a, 20b 100 id. Delft.

)

en 26a

10 Mosterman, J. A. 1888 tijdelijk goponsionncerd

landweer gebroken. 25 en 26

. ziels-

artt. 2, 3 n . ia, 20b, 125 vier Castricum.

plichtige


11 ' Endenburg, D. G.

i

1891 fourier lichaamsgebreken

12 Landuijt.

en 26a.

2:5 Lolivold. II. .1. 11. .1889 milicien-sergeant id. „ 2, 3°., 4a, 16

2de lid, 20/;, 25 on 26

24 Visser, P. 1881 landweerplicbtlge id. artt 2, 3"., 4a. 20/;

on 96a.

125 id. Harderwijk.

84 id. Amsterdam.

200 id. id.

110 id. Vleuten. '

134 id. 's Qravenbage.

115 id. Maastricht

80 id. (lostvoorne.

i


kj

ummc

loopend n

Door

NAM E N. k

f

f

1

i

Laatste rang,

stand

uf' betrekking.

4

Gronden

waarop

25 Otten, •). IS91 milicien lichaamsgebreken

' 1

ioen.

Artikelen der wet H

van 9 Juni 1902 1

IStaaÜblad n". 90),

krachtens welke c —

>

het pensioen is verleend.

artt. 2, 3"., 4'a. 20b

en 26a.

t

1

1

B

7^

>

X) O/J

11

Woonplaats.

f 80 een Heerlen.

96 Timmerman, w. p, 1891 soldaat id. ld. 80 id. Utrecht.

27 Kraal, A. 1898 sergeant id. id. 134 id.' Nijmegen.

28 Houtman, L. 1889 marechaussee id. id. 150 id. Woénsel.

29 Lucassen, J. 0. 1885 tijdelijk gopensionneerd

landweer

. plichtige

id. artt. 2, 3".. 4a, 20b,

25 en 26.

151 twee Schiedam.

30 Wol lui', .T. W. G. 1893 soldaat id. art. 2, 3"., 4a, lOr, 80 een Utrecht.

206 en 26a

31 Merckelbagh, J. 1'. 1892 marechaussee id. artt. 2, 3"., 4a, 150 id. Scheveningéti.

*•

20b en 26a.

32 Hellendoorn, A. 1893 gewezen sergeant id. artt. 2, 3"., 4a, 206 134 id. Rotterdam.

en 26a. %

33 Pardoen, s. J. 1894 korporaal id. id. 100 id. Amsterdam.

34 Broekman, E. .1. .T. 1873 gewezen sergeant bij

den landstorm

id. id. 134 id. 's Gravenhage.

86 Koning, S. 1890 tijdelijk gepensioiv id. •

neerd sergeant

id. 134 id. den Helder.

86 Stempher, J. 1892 milicien id. art. 2, 3°., 4a, 16c.

206 en 26a,

80 id.' Deventer.

8? Ghdlé, W. J. 1888 tijdelijk gepensïonneerd

stukrijder

26a

id. artt. 2, 3°. 4a. 206 en ' ' 67 twee Geertruidenberg.

38 van Aken, H. *P. 1894 sergeant id. id. 134 een Oost-Indië.

39 Ronvcrs. J. F. 1881 tijdelijk gepensionneerd

landweer;

en 266

id. art. 2. 3".. 4a. 206, 25 150 id. Groningen.

plichtige

40 Rijshouwor, C. H. 1S93 sergeant id. tartt. 2. 8° 4a, 206.

en 26a

134 id. 's Gravenhage.

41 Stolk, A. 1893 id. id. id. 134 id Rotterdam.

42 Jacobs, C. R. van


loopend nummer.

Dooi


1

N A M K N.

Geboortejaar.

Laatste rang,

stand

of betrekking.

(i ronden

waarop

1

"

Artikelen der wet

vaii 9 Juni 1902

(Staatsblad n". 90),

krachtens welke

het pensioen la veileend.

Bedrag van het pensioen.

Voor hoeveel jaren toegelegd.

Woonplaats.

57 van Bek, ''. 1887 > tijdelijk gepensionneeid

milicien

Iiiliaanis-'

gebreken

artt. 2. 3"., 4«, 20/;.

25 en 2(ib

f 171 een

Utrecht.

58 Janssen. .1. T. 1888 gewezen landweer*

pliohtigo.

id. ld. 130 id. Rotterdam.

59 de Deugd, J. C. 1893 tijdelijk gepenaion*

neerd korporaal

id.

'art. 2, 3"., ia, 20h. en

2


Bijlade A.

(Slaatshegrootiug voor het dienstjaar 1918. 2. VITI. 6.) Tweede Kamer.

Kummer

op

het register der

verleende

pensioenen.

N \ M i


10

Nummer

op

hei register der

verleende

pensioenen,

N A M E N. Bedrag. Uit «reiken hoofde vervallen.

1SSI Heilker. II. I'. 240 j Geroyeerd l>ij het eindigen van den termijn

voor welken hem het pensioen was verleend.

L882 van Bommel, J,

240 Idem

1887 Groen, J. A.

240 Idem

1888 Heest, (.'.

240 Idem.

188i( Hoekstra, J.

450 Idem.

1891 Oosting, 8.

240 Idem.

1892 Rooseboom, K.

240 Idem.

1898 Kneepkens, W.

450 Idem.

1896 van Lamoen. F.

240 Idem.

1899 Schnoor, M.

240 Idem.

1902 de Groot, M. •).

450 Idem.

1908 Maas, Q .1.

240 Idem.

1907 Smet, C. L

240 Idem.

1908 van den Berg, E.

275 Idem.

1910 Heilbron. A.

240 Idem:

1915 de Bruin, K.

240 Idem.

1922 Tummers, J.

240 Idem.

192--) van Arkel, G.

200 Idem.

1982 ter Hoek,-W.

420 idem.

1988 Klèinenvorst, S.

250 Idem.

1984 Groeneveld, 1. H.

250 Idem.

1987 Kok, B. H.

240 Idem.

1988 Bakker, L

200 Idem.

1941 van Hintum, M.

240 Idem.

1942 van Uden, B. J.

800 Idem.

1948 Pulles, 0. M.

200 Idem.

1944 Bundel 1, J. A.

250 Wem.

1961 .Muller, C.

800 Idem.

19tl7 Getkate, F.

240 Idem.

1979 Freeling, W. P.

240 Idem.

1985 van der Heiden, (

800 Idem.

2040 Vos, B.

240 Idem.

2018 Koppenaal, F.

240 Overleden.

Tijdelijke pensioenen.

1271

van der Pol, H. .1.

1518 Verhoefi, H. 1'.

1751 I.eiivernian, A. A.

1707 Scheller, J. C.

1708 Beate, H.

1789 de Vos, .1. W.

1770 Lucassen, .J. G.

1771 Engelen, .1. F. H.

1772 Lieverst, D.

1781 Vernagel*, J. M.

I78U de Jong, v.

1791 van üijek, B. H. F.

1792 Swiers, 1!.

1794 Koning, 8.

1799 Plinck, 11.

1802 Lnijken. 1'.

1805 Knoppert, A.

1816 van Roosmalen, B. 1'. l

192

119

107

128*)

184

149

184

151

194

110

94

140

80

150

184

199

207

192

120

1

Geroyeerd bij her eindigen van den tennijn

voor welken hem het pensioen was verleend.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

- Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

'

"i Verleend ingevolge de wet van 16 April 1915 [Staatsblad n". 191)


11

Nummer

op

bel register der

verleende

pensioenen.

Uit wciki'ii hooide vervallen.

1819

1821

L82S

1828

1824

L880

1881

1888

1888

L880

1840

1841

1842

1844

1845

184(5

1850

1851

1856

1858

1860

1865

1867

1869

1870

1873

1879

1883

1884

•1885

1886

1890

1894

1896

1897

1900

1903

1904

1905

1909

1911

1954

1955

1956

1966

1992

2004

2031

1898

Rljgersbergi J. E. M.

van llirtum, P. I.

van «Ier Roest, •). M.

van Schalk, P.

Venneer, J.

Standaar, A. J.

Lammerse, G. P.

Grlazemaker, A. W.

Ktelnegris, 0. A.

van Staveren, D.

Praat, P. H.

Poons, E.

van Eek, U.

Boogert, J.

de Deugd, J. C.

Bitter, B.

Rovers, F. C.

Dorregeest, EL G.

Weerheim, J.

van Brnugel, L.

Valk, H. J. G. T.

Steenbergen, A.

van dei Beek, J. D.

Stom, T.

Thon, R. B.

Davis, H. J.

Groene veld, H.

van de Bor, B.

Klepper, J. J.

Ponsie, A. J.

Boshart, J.

Sehaülk, G. W.

van Ifaurik, Ö. J.

van Netten, J.

de Jong, H.

Tukker, J.

den Broeder, A. J.

'van den Broek, J. M.

Bruggink, J.

van der Loos, G.


12

VOORLOOPIG TIJDELIJKB PENSIOENEN,

verleend nn hel in werking treden der wet voor hel resenfe-persow^l der

landmacht 1906, neder! gewyjzigd.

STAAT aanwijzende het bedrag dei pensioenen op den disten December 1917 ten

der begrooting van hel Departement van Oorlog.

laste

Bedrag der verleende voorlooplg tijdelijke pensioenen sedert den Laten Januari i ( .»i7. verleend als aangewezen ,

is in bljgevoegden staat f 785,

VOORLOOPIG TIJDELIJKE PENSIOENEN,

verleend na het iv werking Inden der wel voor het reserve-personeel der landmacht 1005.

STAAT van voorloopig tijdelijke pensioenen, verleend van 1 Januari 1 i> 17 tot en met

8J Mei lï» 17.-

O)

2

e

3

S

-3

S

I

§

NAME N.

I

Laatste rang,

stand

of l)etrekking.

Gronden

waarop

Artikelen der wet

voor liet reservepersoneel

der

landmacht 1905,

krachtens welke

het pensioen is verleend.

O)

o.

C

es

>

bb

-3

»

o

>

O -3

J=. bl)

Woonplaats.

OKKICIF.HEN.

Geen.

ONDKROFFICIBBKB

EN

MANSCHAPPEN.

1 | Elgorshnizen. M. C. .1. 1886 huzaar in reserve. '' lichaamsgebreken

artt 48. •_>". en 66,8°.

f

200 | een j Delft.

Tap. H. .1.

1898

reserve-sergeant

id.

artt. 48. 2".. 56, 2°.,

en 65, 8".

360 • id. i Utrecht.

BiUebrand, il. J.

1867

reserve wachtmeester ;

id.

artt. 48, 2".. 4!), 2de

lid, en 65. 3°.

225

ld.

Kerkradc (Spekholzerheide).

Totaal . . .

f 785

More magazines by this user
Similar magazines