|I6. 7-8 J

resourcessgd.kb.nl

|I6. 7-8 J

90 |I6. 7-8 J

Wettelijke verzekering van werklieden tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven.

IFijsigingen in enkele artikelen van het JFeUonlwerp.

1) In Artikel 1 toe te voegen na het woord „zijn" in den

eersten regel:

.nut inachtneming van het bepaalde in art. V'7 «".

2) Aan Artikel 11 sub 13 toe te voegen:

lbehondens het bepaalde in art. '.'7 «".

3) Aan Artikel 22 sub 6 toe te voegen:

„en ouder aftrek van de geschatte geldswaarde van die onderdeelen

van het dagloon, bedoeld in het tweede lid van art.

6. ingeval de getroffene gedureude zijn gedeeltelijke ongeschiktlieid

in het genot daarvan blijft".

4) Artikel 54 3°. te lezen:

3°. a. het loon van den getroffene in de verzekeringsplichtige

onderneming:

b. de geschatte geld-waarde van het deel van het dagloon,

bedoeld in het slot van art. 22 sub b, indien het ongeval ge.-

deeltelyke ongeschiktheid tot werken ten gevolge zal hebben

en de getroffene gedurende die ongeschiktheid dat deei van het

dagloon blijft behouden.

5) Aan Artikel i'8 achter ,74" toe te voegen 'het cijfer van

art. „97 a".

bescheiden maar met nadruk te wijzen op het feit, dat de bepalingen,

zooals ze daar liggen , eenmaal wet geworden , noodeloos

te groote lasten op de patroons leggen, en aan de andere

zgde den werklieden minder voordeel aanbrengen dan mogelijk

zou zijn bij andere, eenvoudiger regeling.

Met belangstelling en niet zonder instemming nam adre>sant

kennis van de meeningen over het wetsontwerp door groote

belanghebbende firma's openbaar gemaakt; en juist door firnia"-.

die sedert jaren reeds getoond hebben , dat hunne werklieden

geen bescherming van den Staat behoeven, omdat dezen er

thans beter aan toe zijn dan ze onder de nieuwe wet zullen

komen.

Adressant meent, dat geheel op den weg van eene Nederlandsche

Uegeering en van eene Nederlandsche Volksvertegenwoordiging

ligt om aan de eene zn'de zooveel mogelijk het

particulier initiatief tot sjjn recht te laten komen, en aan den

anderen kant zoo min doenlijk bureaucratie aan het werk te

stellen. Het particulier initiatief worde gecontroleerd , maar het

worde niet gekortwiekt, of. erger nog, gedood; zelfs daar,

waar het den Staat reeds jaren vooruit is! Waar het particulier

initiatief nog achterwege bleef, worde het door wettelijke voorschriften

tot actie gedrongen, en den onwilligen de plicht

opgelegd de noodige voorzieningen te treffen.

Beperking van ainbtenaarsbemoeiing tot het minimum is lietzelfde

als voorkoming van noodelooze onkosten; en deze voorkoming

van onkosten op hare beurt staat gelijk met verbetering

van de positie des werkgevers en verhooging van loon van den

werkman.

Adressant wendt zich derhalve tot uwe Vergadering met het

verzoek in bovengenoemd wetsontwerp zoodanige wijzigingen

te willen aanbrengen, als dienen kunnen om den invaliden

werkman een ruim minimum van pensioen te verzekeren, zonder

de noodige vrye beweging van den patroon te belemmeren en

zonder den werkman te dwingen een nuttelooze invalide te

worden, terwijl hij nog zijn eigen verdiend brood zou kunnen

eten.

N . :J?

't Welk doende, enz.

Exh. 1899, ir. 505.

Amsterdam , 25 .Maart L899j

Hel Bestuur van de J'rrecniyiny van

Xederlandsclte imlruons rBnaz''.

(nel.) W. HOVY, Loco-Poen,

( „ ) .1. A. WORMSKI:, Secretaris.

.1(111

ili- Tweede Kamer der Slaten-Geurraal.

i

Het bestuur van de Vereeniging van Nederlandsche patroons

„Boaz'", gevestigd te Amsterdam, goedgekeurd bij Koninklijk

besluit dd. 22 September 1893, neemt de vrijheid zich tot uwe

Vergadering te wenden naar aanleiding van het wetsontwerp,

dd. 25 April 1898, op de wettelijke verzekering van werklieden

tegen de gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven, zooals

dit gewu'/.igd werd bij Memorie van Antwoord van 30 Januari 1.1.

Niettegenstaande het vele goede, dat het wetsontwerp ook

in het oog van adressant bevat, meent hij geroepen te zijn U

(16. 8.)

BIJLAGE II VAN DBJ NOTA VAN INLICHTINGEN.


Bijlagen. flö. 8.] Tweede Kamer. 9i

Wettelijke verzekering van werklieden tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven.

5

~

*

s: .*

r

Lohnsummen.

(Gulden.)

rsicherungsbei

trage.

(Gulden.)

Uit neveimtaande

opjjaven volgt, dat

M jaarljjksche

bijdragen lieloopen:

1°. in procenten van

het betaalde loon.

2°. per

arbeider 2)

=\2 *—

.=

II

III

Ia

16

IVa

lYb

lYc

IVrf

lYe

Vo

V*

Vc

Vla

Y\b

Yïr

Yld

Vle

Ylf

Vila

Vlli

Yllc I

\IW |

VIIc !

Villa

VIII6

VHIr

IXa

IXi

lXr

DU

IXe !

IXf

XJ

Landwirtschaftliche Betriebe unter

Verwendung von Motoren 3) . .

Miihlen

Eisenbiihnen

Hüttenwerke und deren Nebenbetriebe;

Bergwerke auf nicht vorbehaltene

Mineralien

Steinbrüohe

Gruben

Verarbeituug von Steinen. . .

Verarbeitung von Erdeu . . .

25 883

20 760

171055

31 3lil

24 411

2 933

6 064

61742

Erzeugung und Verarbeitung von

Glas 24 553

!

Edelmetallverarbeitung . . . . . 2037

Eisen und Stahl

40 121 '

Unedle Metalle und Legierungen . 19 898 \

Maschinen, Werkzeuge, Instrumente,

Apparate

47 018

Transportmittel

| 12 713

Schusswaffen

4 676

Physikalische und chirurgisclie Instrumente,

Zeitmess- und Beleuchtungsapparate

'

Musikinstrumente

Betrieb von Motoren zuTransportund

anderen Z wecken, Kraftverniietung

Fabriken zur Erzeugung cheuiischer

Producte und pharmaceutischer

Priiparate

Farbmaterialien und Farben . . .

Theer und Har ze

Explosionsstoffe und Zündwaren .

Abfülle und Kunstdünger. . . .

Heiz- und Leuchtstoffe

Oele und Fette

Beleuchtung und Beheizung . . .

Seide

.Schafwolle und andere Thierhaare.

Flachs, Hanf, Werg, Jute . . .

Baumwolle mul Halbwolle. . . .

Bleichereien, Fiirbereien , Druckereien,

Appretur

AVirk-, Klüppel-, Hakel-, Stick und

Strickwaren

Papier- und Pappefabrication . .

Papierverarbeitung mit Ausschluss

der Papierfabricatiou

Xr Leder- und Ledersurrogatfabriken .

8835

1675

1317

7 087

2 522

1752

6127

2 522

11015

2 430

2152

17 845

58 081

29 049

109 163

29 561

3 838 853

5 882 345

95 435 935

15 407 799

7 243 300

867 904

2 371065

18 803 447

8 128 535

960 286

17 355 219

8 460 621 i

24666180

6 558 830 i

2 748 202

5 021 012

771717

526 490

2 766 124

909321

756 049

1 575 995

840 003

4942 936

841 773

1 076 710

4 154 119

16 764 152

6932 291

29 277 969

9 936 711

14 174 3971592

27180 8227 990

8 369 2 740 307

12 037 4 585 912

195 263,35 5,09 7,54 14»

118 801,21 2,02 5,73 11

1442 531,08 1,51 8,43 LÖ

332 569,47 2,15 10,60 20 5

280491,61 3,87 11,49 22

20 810,61 2,40 7,10 13 5

30 232,01 1,27 5 4,99 9 5

207 965,85 110 s 3,37 66


55039,68 0,68 2,24 4 5

7 412,20 0,77 3,64 7

220 235,73 1,27 5,49 10 5

82 734,11 0,98 4,16 8

494 836,37 2,00 s 10,52 20

115 739,48 1,76 5 9,10 17 5

34 669,39 1,26 7,41 14 5

62 708,35 1,25 7,10 IS'

5 242,48 0,68 3,13 6

10119,05 1,92 7,68 15

32 636,55

10 205,49

9 786,23

31 089,47

11 973,87

52 788,16

9 714,90

15 353,18

117 504,06

51 015,04

208 638,14

1,18

1,12

1,29'

1,97

1,42'|

1,07 '

1,15 5

1,24 |

0,37 |

0,70

0,73*

0,71

4,01

4,05

5,59

5,07

4,75

4,79

13 359,75-

4,-

6,21

0,86

2,02

1,76;

1,91

9

8

10 s

9 S

9

9

7 $

12

l 5

*

3'

78 202,38 0,79 2,65 5

13 482,87 0,34 0,95 2

141134,24 1,71* 5.19 10

3 S

16 305,13 0,b& 1,95 9»

31799,85 0,69^ 2,64

B(j deze berekening is

1 Gulden O. W. gelijk geen

aan 1 Gulden N.C.

1) Onder „Vollarbeiter"

is te verstaan een arbeider,

die 300 dagen in het jaar

heeft gewerkt.

2) , Vollarbeiter".

3) Het hooge bedrag

van de verzekeringsbydragen

dezer Betriebe in verhoudiug

tot de daarin

betaalde loonen is een

gevolg van de omstandigheid,

dat die bijdragen b\jna

uitsluitend werklieden

betreffen , die voortdurend

met krachtwerktuigen in

aanraking komen, want

de werklieden in die Betriebe,

die niet aan het

gevaar dier werktuigen zijn

blootgesteld vallen volgens

de bepalingen der §§ 3 en4

van art. 1 van het Oostenrij

k&che Unfallversicherungsgesetz

van 28 Dee.

1887 buiten de verplichte

verzekering.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1898—1899.


92 C16. 80

Wettelijke verzekering van werklieden tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven.

GRÜPPE,

s~*

a U

icherte

arbeite

u **^

J B

P-l

Lohnsummen.

(Gulden.)

Versicherungsbeitriige.

(Gulden.)

Uit nevenataamlc

opgaven volgt, dat

üe jaarlijkmln;

bijdragen heloojn'n:

a a

> o

B-I

2°. per

arbeider 2)

X

More magazines by this user
Similar magazines