Brede Brede - Gemeente Hardenberg

hardenberg.nl

Brede Brede - Gemeente Hardenberg

Brede

SCHOOLkrant

3

Voorwoord

Hier is ie weer…! In de Brede Schoolkrant

bundelen we ontwikkelingen en ervaringen

binnen de Brede School in de gemeente

Hardenberg. Waarom? Omdat we enthousiast

zijn over Brede School en we hebben gezien

dat deze samenwerkingsverbanden werken!

Dankzij de inzet van vele bevlogen mensen

groeit en bloeit de Brede School in de

gemeente Hardenberg. Kinderen gaan met

plezier naar de activiteiten die samen met

instellingen en verenigingen worden

georganiseerd, ouders weten zich gesteund

in de opvoeding. Natuurlijk loopt niet altijd

alles op rolletjes en bestaat er soms de vraag

of het zinvol is om gebruik te maken van een

Brede School of om als vereniging of instelling

aan te sluiten bij dit netwerk. Door u te

informeren en onze ervaringen te delen,

hopen we het succes en de meerwaarde te

laten zien, zodat u net zo enthousiast wordt

als wij.

Team Brede School

Combitrefbaltrophy groot succes!

Meer dan 60 teams hebben deelgenomen aan deze eerste combitrefbaltrophy

die georganiseerd is door de combinatiefunctionarissen Sport

van de gemeente Hardenberg. Na voorrondes in Lutten, Dedemsvaart,

Hardenberg en Bergentheim kwamen op woensdagmiddag 5 januari de

beste zestien teams van de gemeente naar sporthal Möllincksslag in

Bergentheim om te strijden om de gouden, zilveren en bronzen medailles.

In het kader van 30minuten bewegen per dag hebben de combinatiefunctionarissen dit

toernooi georganiseerd. In totaal deden meer dan 600 kinderen hieraan mee. Van de

groepen vijf en zes streden de Champions (MarsWeijde) tegen de Superprutsers

(Koningsbergerschool) om de derde plaats. Het eerstgenoemde team bleek sterker en

won daarmee de bronzen medaille. In de grote finale bleek de Bron 6 (De Bron) toch te

sterk en zij wonnen van de Vurige Badeendjes (Doekesschool). De Fair play prijs ging in

deze poule naar de Vuurvlammen uit Dedemsvaart.

Van de groepen zeven en acht nam in de troostfinale team BAM (Casper Diemerschool)

het op tegen de Klimop 1 (Klim Op). Het laatstgenoemde team bleek een maatje te groot

waardoor zij naar huis gingen met de bronzen plakken. In de Hardenbergse finale namen

De Treffers van basisschool de Vlinder het op tegen de Losers (Doekesschool). In de

verlenging werd de wedstrijd beslist en gingen de Treffers er met de hoofdprijs vandoor.

Het team van OBS Cantecleer uit Kloosterhaar bleek het meest sportief en ging er met de

Fair play prijs vandoor.

De kinderen, ouders en organisatie kijken terug op een erg leuk, spannend en sportief

toernooi. De kinderen uit de gebieden Dedemsvaart, Hardenberg, Lutten en Bergentheim

kunnen het komend schooljaar weer een combitrefbaltrophy verwachten.


Afscheid Riet Muller

‘Laat alle bloemen bloeien’

In 2005 werd Riet Muller gevraagd het Brede Schoolconcept te ontwikkelen in de gemeente Hardenberg. Er waren

plannen in Heemse voor een verlengde schooldag en in nieuwbouwwijk De Marslanden werd een Brede School

gebouwd. ‘Aan mij de eer de inhoudelijke samenwerking met de scholen, kinderopvang, de peuterspeelzalen, de

zorginstellingen en de Stuw in de beide wijken vorm te geven.’

Ontwikkeling

‘Het was een braakliggend terrein, waarvan de contouren

vastlagen’, aldus Riet. ‘In de twee proeftuinen gingen we aan de

slag met bovengenoemde partijen: samen maakten we plannen

om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en zochten

we naar geld. We ontwikkelden dagarrangementen, pedagogische

plannen en directe lijnen naar de zorg. We investeerden in

samenwerking met alle partijen, stelden plannen bij en brachten

ordening aan. De werkers in het veld en hun directies waren

enthousiast. Ook het College B&W raakte geïnspireerd. Besloten

werd het concept Brede School in andere gebieden te ontwikkelen.’

Bloementuin

‘Al werkend zijn we aangeland in 2011. Samen met extra subsidies

van het Ministerie is het mogelijk geworden de

combinatiefunctionarissen aan te trekken; er ontstaat een prachtige

bloementuin waar vele handen aan samenwerken. Kinderen

ervaren de Brede School als prettig. Er zit een doorgaande lijn in de

binnen- en buitenschoolse activiteiten. De kinderen maken kennis

met andere vormen van sport en cultuur. Spelenderwijs wordt

gewerkt aan hun weerbaarheid en wordt het zelfvertrouwen

vergroot. Hierdoor zitten leerlingen beter in hun vel en presteren ze

beter op school. Ik ervaar de Brede School als een prachtig concept

waar kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.’

Bedankt

‘Ik hoop en wens jullie toe dat ieder op zijn/haar eigen niveau de

verantwoordelijkheid blijft nemen om de Brede School tot een

blijvend succes te maken, als een vanzelfsprekende werkwijze.

Die past in de Hardenbergse werkwijze. Ik wil jullie allemaal

bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en de prettige

samenwerking. De opgedane ervaringen in de samenwerking

met jullie dragen ertoe bij dat ik zeer geïnspireerd in de gemeente

De Wolden aan de slag ga. Hiervoor mijn dank.’

Voorstellen Ingrid Schepers

Begin februari heeft Ingrid Schepers het stokje van Riet

Muller overgenomen als coördinator Brede School van

de gemeente Hardenberg. Zij stelt zich hier even voor.

‘Ik werk sinds 1 november op de afdeling Werk, Welzijn & Educatie

bij de Gemeente Hardenberg’, aldus Ingrid. ‘Naast mijn

coördinatorschap voor de Brede School ben ik werkzaam als

coördinator huiselijk geweld en houd ik mij bezig met andere

zaken op het gebied van jeugd en onderwijs beleid. Voordat ik

aan de slag ging binnen dit werkveld heb ik na mijn studie

Culturele en Maatschappelijke Vorming eerst enkele jaren als

projectmedewerker cultuur op de afdeling Sport & Cultuur binnen

de gemeente Hardenberg gewerkt. Het leuke aan het werken als

coördinator Brede School lijkt mij de veelzijdigheid van deze functie

en het samenwerken met mensen die ook allemaal hun steentje

willen bijdragen aan het optimaliseren van de kansen van kinderen,

hun ouders en de sociale leefomgeving. Door het delen van ieders

expertise en dit te bundelen kunnen we gezamenlijk veel

betekenen. Voor vragen of leuke ideeën kunnen jullie altijd contact

met mij opnemen. Mijn contactgegevens zijn te vinden op de laatste

pagina van deze Brede Schoolkrant.’


De brede ontwikkeling:

Een goed voorbeeld!

Het zal je maar gebeuren, de plaatselijke sportvereniging komt binnenschoolse lessen

verzorgen bij jou op school. Twee weken achter elkaar een uurtje aan de slag met de

desbetreffende sport. Aansluitend gratis proeflessen door de vereniging.

Binnen de gymles begin je als kind deze sport erg leuk te vinden en je gaat een kijkje nemen bij de proeflessen van

de vereniging. Daar zet jouw enthousiasme zich voort en wil je eigenlijk wel op deze sport. Helaas zitten je ouders krap

bij kas en is het momenteel niet mogelijk om de sportvereniging te betalen. Als kind durf je daar niet snel voor uit te komen,

maar gelukkig let de sportvereniging goed op en gaat navraag doen bij de combinatiefunctionaris van de gemeente. Deze heeft

geholpen met de binnenschoolse sportlessen, maar weet verder niks van de financiële situatie van een gezin.

Hij gaat de interne begeleider van de school vragen hoe het zit met de gezinssituatie. Want als er financiële problemen zijn, dan kan het

gezin misschien gebruik maken van het Jeugdsportfonds, die de kosten van de sportvereniging kan betalen. Ook eventuele materialen die

aangeschaft moeten worden kunnen in rekening van het Jeugdsportfonds worden gebracht. Nadat de interne begeleider een kort gesprek

heeft gehad met een ouder/verzorger van het gezin blijkt er een financieel probleem te zijn.

De interne begeleider van de school neemt als eerste contact op met het gezin om te vragen of de combinatiefunctionaris een keer langs

mag komen om te praten over het Jeugdsportfonds. Als het gezin geholpen wil worden, dan neemt de combinatiefunctionaris van de

gemeente contact op met het gezin.

Uiteindelijk blijkt het gezin aan de voorwaarden van het Jeugdsportfonds te voldoen en kunnen ze hulp verwachten. De combinatiefunctionaris

neemt de gegevens op van het kind dat wil gaan sporten en regelt de rest van de betaling via het Jeugdsportfonds. Ook houdt

hij rekening met materiaal dat aangeschaft moet worden om de sport te beoefenen. Daarvoor regelt hij een tegoedbon voor de materialen

bij een sportwinkel uit de buurt die gefinancierd wordt door het jeugdsportfonds.

Het is een breed en goed proces geweest waarbij het kind altijd centraal heeft gestaan. Het kind heeft nu de kans zich te ontwikkelen door

het systeem van de Brede School, waarbij verschillende partijen aan elkaar worden gekoppeld. Je ziet nu de lach op het gezicht tijdens het

sporten bij de sportvereniging.

De Brede School in Kloosterhaar

De ene Brede School is de andere niet. ‘Bij ons in Kloosterhaar denken we niet meteen aan één (nieuw) gebouw,

waarin alle participanten samen komen’, aldus Dick Visscher. ‘Nee. In Kloosterhaar gaat het vooral om samenwerking

van zoveel mogelijk participanten in dienst van de jeugd met de school als middelpunt.’

‘We zijn nu een jaar bezig in Kloosterhaar en steeds meer zien we

dat participanten gaan samenwerken. Vooral de jeugdclub Kloo-jo

(Kloosterhaarse jongeren), de BSO (buitenschoolse opvang) en de

school werken steeds meer samen. Ook het contact met

sportverenigingen en andere verenigingen in Kloosterhaar is

geïntensiveerd. Zo zijn er al clinics georganiseerd met de

tennisvereniging en zijn er binnenschoolse lessen verzorgd door

korfbalvereniging UNI.’

Combinatiefunctionarissen

‘De combinatiefunctionarissen hebben hierin een belangrijke rol.

Zij leggen immers de contacten tussen de school en de andere

participanten. Weten wat er speelt, weten van elkaar waar je mee

bezig bent, hoe kun je elkaar versterken en vooral, hoe kunnen we

zaken zo organiseren, dat onze Kloosterhaarse jongeren én hun

ouders/verzorgers er de meerwaarde van ervaren. Daarbij is het

onder andere belangrijk juist die kinderen een zetje in de rug te

geven die dat soms net missen.’

Culturele activiteiten

‘We zien dat er activiteiten zijn ontstaan op cultureel gebied.

Te denken valt aan het project Veldtocht in oktober vorig jaar.

Niet alleen in school stond dit project centraal, maar ook na

schooltijd bij Kloo-jo en de BSO. De historische vereniging van

Kloosterhaar en de boswachterij waren hier nauw bij betrokken.

Deze winter deed de school weer mee aan het gemeentelijke

project IK lekker fit. Ook nu weer zien we dat de activiteiten

op school een vervolg hebben bij andere

participanten. Goede communicatie is

hierbij belangrijk. Dit is de basis voor

de samenwerking.’


Voorschools project Yoga, Spel & Beweging

In januari is het voorschools project Yoga, Spel & Beweging voor peuters in Dedemsvaart van start gegaan. De door

de combinatiefunctionaris Cultuur ontwikkelde peuterlessen zijn ondersteunend aan de taalontwikkeling, sociaal

emotionele ontwikkeling en de speel- en leerontwikkeling.

‘Het voorschoolse project betreft een module met instructieworkshop, leskaarten, materialen en praktijkbegeleiding, aldus Nicole van

Zomeren, combinatiefunctionaris Cultuur. ‘Deze module wordt overgedragen aan de leidsters van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf

in Dedemsvaart. De leidsters hebben allemaal deelgenomen aan een intensieve en inspirerende training. Inmiddels is er een start gemaakt

om de lesstof te integreren in de activiteiten die tijdens de opvanguren aan de peuters wordt aangeboden. In de Brede Schoolvisie staat het

kind centraal en op deze wijze wordt ook al in de voorschoolse periode een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het kind. Ook dit

project is overdraagbaar en kan ingezet worden op andere brede scholen.’

Enthousiasme

De leidsters van de Stichting Peuterspeelzalen Avereest De Rolwip zijn heel enthousiast over yoga en dans binnen de peuterspeelzaal.

‘Het biedt nieuwe mogelijkheden om de peuter nog meer centraal te zetten en nog meer aan te bieden op de diverse ontwikkelingen’,

aldus Janny Veerbeek. ‘De leidsters hebben de leerstof, in de kring, samen met de peuters tot uiting gebracht en ook de peuters zijn heel

enthousiast. Alle peuters deden vrolijk mee en namen ook de stap om samen met andere peuters iets te gaan doen. Een hele waardevolle

aanvulling is het aanbod van deze lesstof binnen de peuterspeelzaal. Het moment van yoga is een prima aanvulling binnen het drukke

peuterprogramma. Een moment van ontspanning en rust!

bredeschool

gemeente hardenberg

Colofon

Brede School

Postbus 500

7770 BA Hardenberg

T 14 0523

E ingrid.schepers@hardenberg.nl

Februari 2011

More magazines by this user
Similar magazines