06.01.2014 Views

Masterplan Centrum Dedemsvaart (PDF, 13 MB) - Gemeente ...

Masterplan Centrum Dedemsvaart (PDF, 13 MB) - Gemeente ...

Masterplan Centrum Dedemsvaart (PDF, 13 MB) - Gemeente ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Dedemsvaart</strong>: overzichtstekening deelprojecten


Inhoudsopgave<br />

1 Inleiding 7<br />

1.1 Ontwikkeling van <strong>Dedemsvaart</strong> als verzorgingskern 7<br />

1.2 Recente plannen 7<br />

1.3 Karakter en werkingssfeer van dit <strong>Masterplan</strong> 8<br />

1.4 Toets <strong>Masterplan</strong> aan Strategische Visie 8<br />

2 Samenvatting en leeswijzer 9<br />

3 Beleidskader 11<br />

3.1 Het centrum van <strong>Dedemsvaart</strong> 11<br />

3.2 Strategische Visie 2009 11<br />

3.3 Structuurvisie <strong>Centrum</strong> <strong>Dedemsvaart</strong> 2010 15<br />

4 Het “Cement” van het <strong>Masterplan</strong>; programma,<br />

stedenbouw, verkeer en openbare ruimte 16<br />

4.1 Programma van eisen 16<br />

4.1.1 Zuidelijk centrumgebied 16<br />

4.1.2 Noordelijk centrumgebied 16<br />

4.2 Branchering 17<br />

4.3 Stedenbouwkundige hoofdopzet 17<br />

4.4 Verkeer en parkeren 18<br />

4.4.1 Verkeerscirculatie 18<br />

4.4.2 Parkeerbalans 18<br />

4.5 Inrichting van de openbare ruimte 20<br />

5 De “Bouwstenen” van het <strong>Masterplan</strong>; de ontwikkelprojecten 28<br />

5.1 Multifunctioneel <strong>Centrum</strong>, inclusief parkeerterrein 28<br />

5.2 Hotel Kop Julianastraat 29<br />

5.3 Markt Noordzijde 29<br />

5.4 Markt Westzijde 30<br />

5.5 Julianastraat Noord, inclusief parkeerterrein 31<br />

5.6 Alzijdig Blok 32<br />

5.7 Studiegebied Langewijk 32<br />

5.8 Studiegebied Markt Zuidzijde 33<br />

6 Duurzaamheid 35<br />

6.1 Inleiding 35<br />

6.2 Procesaanpak en ambitie met betrekking tot duurzaamheid 35<br />

6.3 Duurzaamheidambitie centrumplan <strong>Dedemsvaart</strong> 35<br />

6.4 Specifieke kansen met betrekking tot duurzaamheidmaatregelen 35<br />

7 Financiële haalbaarheid <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Dedemsvaart</strong> 36<br />

7.1 Inleiding 36<br />

7.2 Deelgebieden 36<br />

7.3 Herinrichting openbare ruimte 36<br />

7.4 Algemeen projectmanagement 36<br />

7.5 Fonds <strong>Centrum</strong>plan 36<br />

7.6 Conclusies financiële haalbaarheid <strong>Centrum</strong>plan <strong>Dedemsvaart</strong> 36<br />

8 Fasering en planning 38<br />

8.1 Inleiding 38<br />

8.2 Openbare ruimte 38<br />

8.3 Ontwikkellocaties 38<br />

8.4 Studiegebieden 38<br />

9 Bijlagen 39<br />

Bijlage 1 Communicatieplan 39<br />

Bijlage 2 Verslagen Co-designsessies d.d. 28 april en 23 juni 2010 39<br />

Bijlage 3 Verslag Hearing d.d. <strong>13</strong> december 2010 39<br />

Bijlage 4 Parkeerbalans Julianastraat Noord en Markt en omgeving d.d. 31 maart 2011 39<br />

5


Afbakening plangebied<br />

1 | Inleiding<br />

1.1 Ontwikkeling van <strong>Dedemsvaart</strong> als<br />

verzorgingskern<br />

De laatste decennia zijn de kwaliteiten van het<br />

centrum van <strong>Dedemsvaart</strong> achtergebleven bij de<br />

ontwikkeling van de nieuwe woon- en werkgebieden<br />

in- en rond de kern.<br />

De stedenbouwkundige en architectonische samenhang<br />

in het centrumgebied heeft zich de afgelopen<br />

decennia negatief ontwikkeld en de inrichting<br />

van de openbare ruimte is gedateerd en<br />

sleets geraakt. Een drietal supermarkten kampt<br />

met ruimteproblemen die niet op de bestaande<br />

locaties in het centrumgebied oplosbaar zijn. Een<br />

bijkomend probleem is de langgerekte structuur<br />

van het winkelgebied, waardoor de winkels niet<br />

optimaal profiteren van elkaars nabijheid. <strong>Dedemsvaart</strong><br />

is één lang “op en neer” terwijl voor<br />

de synergie binnen het winkelapparaat juist de<br />

circuitvorming voor het winkelend publiek van belang<br />

is. Ook de verkeerscirculatie functioneert niet<br />

optimaal. Een probleem is het bevoorradende verkeer<br />

in de Julianastraat dat bij het laden en lossen<br />

de doorstroming van het verkeer hindert. Daarnaast<br />

veroorzaakt het destijds ingestelde eenrichtingsverkeer<br />

veel extra verkeersbewegingen<br />

door zoekend en omrijdend autoverkeer. Door dit<br />

verkeersbeeld en de huidige inrichting wordt de<br />

Julianastraat als barrière tussen de beide straatwanden<br />

ervaren. Dit geldt ook voor het huidige<br />

marktplein (Markt), dat feitelijk in de huidige situatie<br />

niet meer dan één groot parkeerterrein is.<br />

Als relatief snel gegroeide kern met 12.293 inwoners<br />

(1-1-2011), vervult <strong>Dedemsvaart</strong> een verzorgingsfunctie<br />

voor een wijde omgeving. De functie<br />

van substreekcentrum die <strong>Dedemsvaart</strong> heeft,<br />

vormt een extra legitimatie voor een investering<br />

in de centrumkwaliteit; zowel op gebied van het<br />

winkelapparaat, de horeca, de woonkwaliteit als<br />

de openbare ruimte. <strong>Dedemsvaart</strong> is qua verzorgingsfunctie<br />

op het omslagpunt gekomen van<br />

een dorp waar men zijn dagelijkse boodschappen<br />

doet, naar een kleine stedelijke kern waar het<br />

ook prettig recreatief winkelen is. Het is zaak dat<br />

de algehele centrumkwaliteit beter aan gaat sluiten<br />

bij deze functie; dat <strong>Dedemsvaart</strong> – naast een<br />

plezierige woonkern – ook een plek is waar je als<br />

bezoeker en consument graag neerstrijkt en wat<br />

langer verblijft, ook in de avonduren.<br />

1.2 Recente plannen<br />

De afgelopen jaren is stevig gebouwd aan het fundament<br />

van dit uitvoeringsgerichte <strong>Masterplan</strong>. In<br />

een stapsgewijs planvormingstraject is hard gewerkt<br />

aan de kwaliteit en de samenhang in het<br />

centrumgebied en is er een breed draagvlak voor<br />

de nieuwe ontwikkelingsrichting van <strong>Dedemsvaart</strong><br />

ontstaan.<br />

In 2007 is de Ruimtelijke Visie opgesteld. Deze<br />

visie behelsde de realisatie van nieuwe, deels vervangende<br />

woon-/winkelprojecten op een viertal<br />

strategische locaties in het zuidelijk centrumgebied,<br />

nieuwe woonbebouwing aan het noordelijk<br />

deel van de Julianastraat, evenals de herinrichting<br />

van het totale openbare centrumgebied. Kort<br />

daarop volgden een verkeers- en parkeerstudie,<br />

een branchenota voor de detailhandel, een gemeentelijke<br />

specificatie voor het woningbouwprogramma<br />

in het centrumgebied en een beeldregieplan.<br />

Deze zijn als bijlagen toegevoegd aan<br />

de Strategische Visie <strong>Masterplan</strong> <strong>Dedemsvaart</strong>,<br />

die door de gemeenteraad op 12 mei 2009 voor<br />

kennisgeving is aangenomen, en op hoofdlijnen is<br />

vastgesteld.<br />

Om de ingeslagen ontwikkelingsrichting van <strong>Dedemsvaart</strong><br />

formeel te bezegelen en om een basis<br />

te hebben voor de eerste strategische grondaankopen,<br />

is deze ontwikkelingsrichting door de<br />

gemeenteraad bekrachtigd in de Structuurvisie<br />

<strong>Dedemsvaart</strong> <strong>Centrum</strong> (vastgesteld 16 februari<br />

2010). Door bij de opeenvolgende plannen in de<br />

jaren 2007 tot en met 2010 diverse klankbordsessies,<br />

inloopdagen en informatieavonden te organiseren,<br />

is er een breed lokaal draagvlak voor de<br />

nieuwe ontwikkelingsrichting van <strong>Dedemsvaart</strong><br />

ontstaan.<br />

6 7


1.3 Karakter en werkingssfeer van dit<br />

<strong>Masterplan</strong><br />

Dit <strong>Masterplan</strong> is het resultaat van een samenwerking<br />

tussen 2 partijen;<br />

• <strong>Gemeente</strong> Hardenberg<br />

• Leyten; coördinerend projectontwikkelaar<br />

Het <strong>Masterplan</strong> vormt de uitvoeringsgerichte vertaling<br />

van het planvormingstraject van de afgelopen<br />

jaren voor de onderdelen stedenbouw, woonen<br />

winkelprogramma, verkeer, parkeren en openbare<br />

ruimte. Om het operationele karakter voor<br />

de ontwikkelprojecten inhoud te kunnen geven<br />

en de markttechnische haalbaarheid te toetsen,<br />

is Leyten als coördinerend projectontwikkelaar<br />

bij dit <strong>Masterplan</strong> betrokken. Hun ervaring met de<br />

ontwikkeling van binnenstedelijk vastgoed in heel<br />

Nederland en in kernen met een uiteenlopende<br />

omvang, is onmisbaar geweest bij de nadere uitwerking<br />

van de ontwikkelprojecten in dit <strong>Masterplan</strong>.<br />

Leyten heeft de gemaakte programmatische<br />

keuzes vertaald in stedenbouwkundige volumes,<br />

c.q. volumevarianten. Op basis van dit <strong>Masterplan</strong><br />

kunnen bouwvolumes rechtstreeks naar architectuur<br />

worden vertaald.<br />

De onderlinge afstemming en inbedding van de<br />

diverse ontwikkelprojecten in de stedenbouwkundige<br />

structuur en in de openbare ruimte is in dit<br />

<strong>Masterplan</strong> gewaarborgd. Het inrichtingsplan voor<br />

het openbaar gebied vormt een samenbindend geheel<br />

voor de ontwikkelprojecten. Dit onderdeel van<br />

het <strong>Masterplan</strong> is dusdanig concreet dat het een<br />

rechtstreekse onderlegger vormt voor de uitvoeringsbestekken<br />

voor de gefaseerde herinrichting<br />

van de openbare ruimte van het centrumgebied.<br />

In het kader van dit <strong>Masterplan</strong> zijn twee “co-designsessies”<br />

met diverse belanghebbenden georganiseerd.<br />

In deze ontwerpateliers zijn de stedenbouwkundige<br />

plannen interactief met betrokkenen<br />

verder uitgewerkt. De nadruk hierbij lag op de<br />

uitwerking van de ontwikkelprojecten en het ambitieniveau<br />

waarop duurzaamheid in de plannen<br />

gestalte gaat krijgen.<br />

Het woon- en winkelprogramma is in dit <strong>Masterplan</strong><br />

ten opzichte van de Strategische Visie verder<br />

aangescherpt. Daarnaast is de parkeerbalans<br />

nader gedetailleerd en is de noodzakelijke parkeercapaciteit<br />

opgenomen in een nieuw inrichtingsplan<br />

voor de openbare ruimte. Een deel van<br />

de parkeercapaciteit is bouwkundig geïntegreerd<br />

in de ontwikkelprojecten rond de Markt. Om de<br />

nieuwe koers van <strong>Dedemsvaart</strong> als aantrekkelijke<br />

kern voor recreatief winkelen goed neer te zetten,<br />

is in het plan voor de openbare ruimte stevig ingezet<br />

op verblijfskwaliteit. Hoogwaardige bestrating<br />

van pleinen, straten en promenades en een stevige<br />

groenstructuur vormen de ingrediënten van<br />

dit gebiedsdekkende plan. De herinrichting van de<br />

Julianastraat is in april 2011 conform dit plan gerealiseerd;<br />

de gemeente Hardenberg neemt de plannen<br />

serieus en “laat er geen gras over groeien”. In<br />

de komende jaren zal met gezamenlijke krachtsinspanning<br />

worden gewerkt aan de verdere opwaardering<br />

van het centrum. Dit <strong>Masterplan</strong> biedt<br />

daarvoor niet alleen de programmatische, stedenbouwkundige<br />

en verkeerskundige randvoorwaarden,<br />

maar zal vooral ook als inspiratiebron en<br />

katalysator voor de centrumontwikkeling van <strong>Dedemsvaart</strong><br />

zijn uitwerking niet missen.<br />

1.4 Toets <strong>Masterplan</strong> aan Strategische Visie<br />

De Strategische Visie is het document waarin de<br />

gemeente de kaders heeft vastgesteld voor de<br />

voorgestelde ruimtelijke ingrepen. De gemeente<br />

wil uitdrukkelijk de regie voeren over de op handen<br />

zijnde transformatieprocessen in het centrum van<br />

<strong>Dedemsvaart</strong>. Na een selectieprocedure is Leyten<br />

tot coördinerend ontwikkelaar gekozen. Door<br />

enkele co-designsessies met betrokkenen is de<br />

bouwplanvorming verder uitgekristalliseerd tot een<br />

schetsontwerp. De gemeente heeft voor gehele<br />

centrumgebied een inrichtingsplan opgesteld. Tevens<br />

zijn de uitgangspunten voor het parkeren nader<br />

gespecificeerd in een parkeerbalans voor Julianastraat<br />

Noord en de Markt en omgeving. Deze<br />

producten vormen de basis voor dit <strong>Masterplan</strong>.<br />

De aangehaalde producten, te weten het schetsontwerp,<br />

het inrichtingsplan en de parkeerbalans<br />

passen naadloos binnen de kaders van de Strategische<br />

Visie. Datzelfde geldt dus ook voor dit<br />

<strong>Masterplan</strong>.<br />

2 | Samenvatting en leeswijzer van het<br />

voorliggende <strong>Masterplan</strong><br />

In het voorgaande hoofdstuk (1) is de aanleiding<br />

van dit <strong>Masterplan</strong> beschreven. De belangrijkste<br />

aanleiding voor dit uitvoeringsgerichte <strong>Masterplan</strong><br />

is het uit de pas lopen van het algehele kwaliteitsbeeld<br />

van het centrum bij de verzorgingsniveau<br />

dat <strong>Dedemsvaart</strong> als substreekcentrum heeft gekregen.<br />

Ook ten opzichte van de goede kwaliteit<br />

van de nieuwe woon- en werkmilieus binnen <strong>Dedemsvaart</strong>,<br />

steekt het centrumgebied schril af. Dit<br />

heeft niet alleen te maken met de stedenbouwkundige<br />

knelpunten, maar ook met de bereikbaarheid<br />

van centrumfuncties, de kwaliteit van de openbare<br />

ruimte en de grote spreiding van het winkelapparaat.<br />

Er is op dit moment geen goede setting om<br />

het meer recreatief gerichte winkelen te faciliteren.<br />

Dit wordt nog eens versterkt door de slechts matig<br />

vertegenwoordigde horeca in het centrumgebied.<br />

In hoofdstuk 3 wordt het gemeentelijk beleid nader<br />

aangescherpt en zijn de twee belangrijkste basisdocumenten<br />

voor dit <strong>Masterplan</strong> kort uiteengezet;<br />

de Strategische Visie (2009) en de Structuurvisie<br />

(2010). De Strategische visie geeft de verschillende<br />

ingrediënten van de centrumontwikkeling concreet<br />

weer; de stedenbouwkundige structuurversterking<br />

van het zuidelijk centrumgebied, de herinrichting<br />

van de openbare ruimte van het totale centrumgebied<br />

en een nieuwe verkeers- en parkeerstructuur<br />

ter verbetering van de algehele bereikbaarheid.<br />

In de Structuurvisie zijn deze concrete voorstellen<br />

omgezet naar een meer globaal gemeentelijk<br />

beleidsdocument dat de onderlegger vormt voor<br />

de verdere verwervings- en ruimtelijke ordeningsstappen.<br />

Hoofdstuk 4 beschrijft de overall maatregelen van<br />

dit <strong>Masterplan</strong>. Dit zijn de onderdelen programma,<br />

stedenbouwkundige hoofdopzet, verkeers- en<br />

parkeerstructuur en openbare ruimte. Als zodanig<br />

vormen deze onderdelen de samenbindende onderlegger<br />

voor de verschillende ontwikkelprojecten.<br />

Wanneer de ontwikkelprojecten (hoofdstuk 5)<br />

als “bouwstenen” worden gezien, kunnen de onderdelen<br />

uit dit hoofdstuk als het samenbindende<br />

“cement” worden opgevat. Een samenhangende<br />

parkeer- en verkeersstructuur is ingebed in een<br />

nieuw ontwerp voor de openbare ruimte. Dit ontwerp<br />

is op de principes van “Shared Space” gebaseerd;<br />

een aanpak waarbij de diverse verkeerssoorten<br />

gemengd worden afgewikkeld binnen een<br />

erfachtig ingerichte openbare ruimte.<br />

In hoofdstuk 5 worden de verschillende ontwikkelprojecten<br />

nader toegelicht. Het zwaartepunt van<br />

de nieuw te realiseren ontwikkelprojecten ligt rond<br />

de Markt. Hier zijn 2 grotere en 2 kleinere ontwikkelprojecten<br />

voorzien. Door rond het marktplein<br />

een sterkere concentratie van woon- en winkelfuncties<br />

te bewerkstelligen, wordt dit plein zowel<br />

stedenbouwkundig als programmatisch een sterke<br />

drager van het kernwinkelgebied. Het nieuwe<br />

marktplein zal -na herontwikkeling- sterk bepalend<br />

zijn voor het eigen “gezicht” van <strong>Dedemsvaart</strong>.<br />

Het zuidelijke gedeelte van de Markt – waar ‘t Olde<br />

Postkantoor en de brandweerkazerne zich bevinden<br />

– wordt aangemerkt als zoekgebied voor de<br />

ontwikkeling van nieuwe horeca.<br />

Op basis van voortschrijdend inzicht en de stagnerende<br />

vraag naar centrumappartementen, is het<br />

aantal te realiseren woningen ten opzichte van de<br />

Strategische Visie beduidend verlaagd.<br />

Ten noorden van het kernwinkelgebied ligt een<br />

aantal structuurversterkende projecten. Het betreft<br />

in concreto:<br />

• de herontwikkeling van Gebouw ‘t <strong>Centrum</strong><br />

tot een breed geoutilleerd multifunctioneel<br />

centrum (MFC);<br />

• de herontwikkeling van de oostwand van de<br />

Julianastraat Noord met achterliggend gebied<br />

(ter hoogte van de huidige Aldi en Jumbo);<br />

• de herontwikkeling van de braakliggende<br />

locatie ten noordoosten van de rotonde<br />

Langewijk/Julianastraat. Deze is als<br />

zoekgebied aangemerkt<br />

Hoofdstuk 6 gaat nader in op de duurzaamheidsaspecten<br />

van het <strong>Masterplan</strong>. In dit hoofdstuk<br />

wordt stilgestaan bij de procesaanpak en het te<br />

realiseren ambitieniveau van duurzaamheid.<br />

Hoofdstuk 7 geeft op hoofdlijnen inzicht in de exploitatieve<br />

haalbaarheid van dit <strong>Masterplan</strong>. Tot<br />

slot wordt in hoofdstuk 8 een beeld geschetst van<br />

8 9


de beoogde planning en fasering van de verschillende<br />

deelprojecten. Hoofdstuk 9 bevat een drietal<br />

bijlagen over op de procesgang van de centrumontwikkeling<br />

van <strong>Dedemsvaart</strong> en één bijlage<br />

m.b.t. de onderbouwing van de parkeercijfers.<br />

Bijlage 1 bevat het communicatieplan,<br />

bijlage 2 bevat de verslagen van de gehouden<br />

Co-designsessies met direct betrokkenen en in<br />

bijlage 3 wordt verslag gedaan van de hearing die<br />

voor dit masterplan is gehouden. Bijlage 4 bevat<br />

de gedetailleerde parkeerbalans voor Julianastraat<br />

Noord en de Markt.<br />

3 | Beleidskader<br />

3.1 Het <strong>Centrum</strong> van <strong>Dedemsvaart</strong><br />

De visie van de gemeente Hardenberg is dat het<br />

centrum van <strong>Dedemsvaart</strong> een gemengd en levendig<br />

karakter moet blijven behouden. Naast<br />

de functie van koopcentrum voor de dagelijkse<br />

benodigdheden en doelgerichte aankopen<br />

dient het gebied ook aantrekkelijk te zijn voor<br />

recreatief winkelen, horeca en sociaal-culturele<br />

voorzieningen. Ook richt de gemeente zich op het<br />

versterken van de woonfunctie in het centrum.<br />

Dit wordt niet alleen ingegeven door de wens om<br />

de bestaande ruimte binnen de bebouwde kom<br />

intensiever te benutten, maar de woonfunctie is<br />

tevens cruciaal voor de levendigheid en de sociale<br />

veiligheid in het centrumgebied.<br />

Vanuit de wens om de centrumkwaliteit van <strong>Dedemsvaart</strong><br />

naar een niveau te brengen dat past bij<br />

het verzorgingsniveau van een substreekcentrum,<br />

zijn in de jaren 2007-2010 vanuit verschillende disciplines<br />

plannen en visies voor de centrumontwikkeling<br />

van <strong>Dedemsvaart</strong> opgesteld*. Vanuit wonen,<br />

distributieplanologie, verkeer, stedenbouw,<br />

openbare ruimte en duurzaamheid zijn in die jaren<br />

de bouwstenen aangedragen voor een tweetal<br />

integrale documenten waarin het ruimtelijk beleid<br />

voor het centrum van <strong>Dedemsvaart</strong> is neergelegd;<br />

de Strategische Visie en de Structuurvisie.<br />

*Voor een volledig overzicht van deze documenten<br />

verwijzen wij naar de Structuurvisie <strong>Centrum</strong><br />

<strong>Dedemsvaart</strong> 16 februari 2010, waarin een resumé<br />

van deze documenten is opgenomen.<br />

3.2 Strategische Visie centrum <strong>Dedemsvaart</strong><br />

2009<br />

De Strategische Visie (januari 2009), is gebaseerd<br />

op de volgende uitgangspunten:<br />

• vergroten van de wervingskracht van<br />

<strong>Dedemsvaart</strong> door het creëren van een<br />

compleet, compact, comfortabel en<br />

duurzaam kernwinkelgebied;<br />

• ontwikkelen van het kernwinkelgebied in het<br />

zuidelijke deel van het centrum<br />

(Julianastraat-Zuid, Markt en Markstraat), om<br />

de compactheid te versterken;<br />

• prioriteit geven aan schaalvergroting/<br />

verplaatsing van supermarkten;<br />

• beperkte uitbreiding van horeca en<br />

publieksgerichte dienstverlening;<br />

• verbeteren van de gebruikswaarde en het<br />

kwaliteitsbeeld van de Markt;<br />

• versterken van de eigenheid en identiteit van<br />

het centrumgebied;<br />

• versterking wandvorming met<br />

nieuwe bebouwing rond de Markt en<br />

stedenbouwkundige afronding van de<br />

noordflank (ter hoogte van de Gereformeerde<br />

kerk);<br />

• architectonische versterking van de entrees<br />

van het centrumgebied;<br />

• rekening houden met ontwikkelingen in<br />

vastgoed- en eigendomssituaties;<br />

• koersen op duurzaamheid, waarbij<br />

op stedenbouwkundig, civieltechnisch en<br />

bouwkundig vlak bewust wordt omgegaan<br />

met energie, binnen- en buitenklimaat, water<br />

en materialisatie;<br />

• verbeteren van de verkeerscirculatie in<br />

het centrumgebied door het opheffen van<br />

het eenrichtingsverkeerregime in de<br />

Julianastraat Zuid en de Wisseling;<br />

• creëren van voldoende parkeercapaciteit op<br />

strategische locaties;<br />

• investeren in het kwaliteitsbeeld van de<br />

bestaande winkelpanden en bijbehorende<br />

uitstallingen, openbare ruimte, entrees,<br />

historische elementen en centrumranden;<br />

• investeren in de historische rand aan de<br />

zuidzijde, waarbij de focus wordt gelegd op<br />

de centrumentree aan die zijde en op<br />

de relatie tussen het centrumgebied en de<br />

Hoofdvaart;<br />

• De Wisseling, de Markt, de kerken, de<br />

openbare ruimte en het bosgebiedje bij de<br />

N.H.-kerk vormen de belangrijkste<br />

toekomstige beeld- en imagodragers van het<br />

centrumgebied.<br />

In de Strategische Visie is een nieuw ontwerp voor<br />

de Markt opgenomen. In dit voorstel is -met behoud<br />

van de parkeerfunctie- de verblijfskwaliteit<br />

aanzienlijk verbeterd. Door een drietal stevige<br />

bouwvolumes rond het marktplein toe te voegen,<br />

is het pleinkarakter versterkt en is het marktplein<br />

een sterker onderdeel van het kernwinkelgebied<br />

geworden. De bouwvolumes bestaan uit een com-<br />

10 11


merciële plint op de begane grond met daarboven<br />

en eventueel ook daarachter woningen in twee of<br />

drie lagen. De commerciële plint biedt ruimte voor<br />

supermarkten die op hun huidige locatie met uitbreidingsproblemen<br />

kampen, voor andere commerciële<br />

functies en ook voor daghoreca. Behalve<br />

deze nieuwe bouwvolumes wordt gestreefd naar<br />

de herontwikkeling van een deel van de bestaande<br />

bebouwing aan de oostzijde van de Markt. Om<br />

te voorkomen dat de parkeerdruk op het maaiveld<br />

te groot wordt en om realisatie van de benodigde<br />

parkeercapaciteit te garanderen, zal een deel van<br />

de extra parkeerbehoefte die de nieuwe bouwvolumes<br />

oproepen op de locaties zelf worden opgelost.<br />

Dit zal ten dele als kelder of anderszins<br />

bouwkundig geïntegreerd met de nieuwe projecten<br />

plaatsvinden. De toevoeging van woningen<br />

rond de Markt en op andere locaties in het centrumgebied<br />

betekent tegelijkertijd extra draagvlak<br />

voor de winkels in met name de dagelijkse sector.<br />

Daarnaast wordt door het toevoegen van woningen<br />

de sociale veiligheid binnen het centrumgebied<br />

vergroot.<br />

Het verkeersbeeld moet helder en eenduidig zijn,<br />

met een goede bereikbaarheid van de verschillende<br />

centrumdelen en een vlotte doorstroming.<br />

Dit betekent opheffen van het éénrichtingsverkeer<br />

op de Wisseling en Julianastraat Zuid, en het<br />

vormgeven van een circuit rond de parkeerlocaties<br />

van de Markt en omgeving. In dit circuit speelt<br />

de Prins Bernhardstraat een verbindende schakel<br />

en zal de Tuinstraat slechts een rol voor bevoorradend<br />

verkeer en langzaamverkeer krijgen. Door<br />

de gehele Julianastraat als één enkelvoudig wegprofiel<br />

met bomenrijen en langsparkeren vorm te<br />

geven, zal er geen stagnatie meer plaatsvinden<br />

door stilstaand bevoorradingsverkeer.<br />

Door een eenduidige inrichting van de openbare<br />

ruimte te realiseren komt de grote verscheidenheid<br />

van woningen en winkels goed tot zijn recht<br />

en wordt deze gevarieerde karakteristiek versterkt.<br />

In de Strategische Visie is voor de zuidzijde<br />

van de Markt een tweetal stedenbouwkundige<br />

opties neergelegd. Deze ziet u op de volgende<br />

pagina’s.<br />

Stedenbouwkundige optie 1<br />

In de eerste optie wordt het markante gebouw van ’t Olde Postkantoor (dat nu een sociaal-culturele<br />

functie heeft) volledig opgenomen in een nieuwe zuidwand van de Markt. Deze oplossing versterkt de<br />

wandvorming en maakt de Markt tot een herkenbaarder en herbergzamer plein.<br />

12 <strong>13</strong>


Stedenbouwkundige optie 2 3.3 Structuurvisie centrum <strong>Dedemsvaart</strong> 2010<br />

In 2010 is op basis van de Strategische Visie een<br />

Structuurvisie opgesteld. Hierin zijn op een wat<br />

globaler niveau de ruimtelijke en programmatische<br />

keuzes uit de Strategische Visie vastgelegd.<br />

Met betrekking tot de beide alternatieven voor de<br />

Markt is in de structuurvisie gekozen voor optie<br />

2; deze optie verdient vanuit stedenbouwkundig<br />

en cultuurhistorisch perspectief de voorkeur. De<br />

onderstaande afbeelding toont de plankaart van<br />

de Structuurvisie, die op 16 februari van dat jaar<br />

door de gemeenteraad<br />

van Hardenberg is vastgesteld.<br />

De Structuurvisie is<br />

een formeel document op<br />

basis waarvan de diverse<br />

bestemmingsplannen<br />

kunnen worden opgesteld.<br />

Daarnaast vormt de Structuurvisie<br />

een instrument<br />

op basis waarvan de Wet<br />

Voorkeursrecht <strong>Gemeente</strong>n<br />

(WVG) van toepassing<br />

kan worden verklaard. Dit<br />

betekent dat de gemeente<br />

een voorkeurspositie kan<br />

innemen bij de verwerving<br />

van één of meerdere, voor<br />

de planontwikkeling, strategische<br />

locaties.<br />

De Structuurvisie is een<br />

ruimtelijke en programmatische<br />

visie waarin de<br />

hoofdlijnen van het ruimtelijk<br />

beleid zijn vastgelegd.<br />

De globaliteit van de<br />

plankaart geeft de nodige<br />

ruimte en flexibiliteit voor<br />

de precieze invulling van<br />

de diverse ontwikkellocaties.<br />

Het meest markant op<br />

de plankaart is het onderscheid<br />

tussen het noordelijk<br />

en zuidelijk centrumgebied<br />

van <strong>Dedemsvaart</strong>. In<br />

de Structuurvisie is ingezet<br />

op de versterking van<br />

het zuidelijk centrumgebied<br />

als kernwinkelgebied.<br />

In de tweede optie blijft de vrije ligging van ’t Olde Postkantoor bewaard en wordt slechts aan de<br />

noordgevel ervan een bescheiden bouwvolume toegevoegd. Hiermee wordt ’t Olde Postkantoor<br />

maximaal gerespecteerd en behoudt het marktplein een visuele relatie met de <strong>Dedemsvaart</strong>.<br />

In dit kernwinkelgebied is<br />

een vijftal ontwikkellocaties<br />

vastgelegd.<br />

Plankaart structuurvisie<br />

Het noordelijk centrumgebied (Julianastraat<br />

Noord) zal zich als gebied met een meer gemengd<br />

profiel ontwikkelen; dit betekent een mix van<br />

dienstverlening, detailhandel, wonen, woon/werkcombinaties<br />

en praktijkruimtes. Voor de vrijkomende<br />

locaties van de twee supermarkten aan de<br />

Julianastraat Noord is in de Structuurvisie vastgelegd<br />

dat de eerstelijnsbebouwing een gemengde<br />

functie van dienstverlening en detailhandel zal<br />

kunnen krijgen en dat het achterliggende gebied<br />

voor woondoeleinden ontwikkeld kan worden.<br />

14<br />

15


4 | Het “cement” van het <strong>Masterplan</strong>;<br />

programma, stedenbouw, verkeer en<br />

openbare ruimte<br />

Wanneer centrumontwikkeling gezien wordt als<br />

een samenhangend stuk metselwerk, dan wordt in<br />

dit hoofdstuk “het cement” beschreven; de planonderdelen<br />

programma, stedenbouw, verkeer en<br />

openbare ruimte. Deze overkoepelende planthema’s<br />

vormen de hechting tussen de bouwstenen,<br />

die gevormd worden door de ontwikkelprojecten.<br />

Deze ontwikkelprojecten worden in hoofdstuk 5;<br />

“De Bouwstenen van het <strong>Masterplan</strong>” beschreven.<br />

De basis van het voorliggende <strong>Masterplan</strong> wordt<br />

gevormd door de Strategische Visie en de Structuurvisie.<br />

Op basis van voortschrijdend inzicht is<br />

met name op programmatisch gebied een aantal<br />

nuanceringen aangebracht. Dit voortschrijdend<br />

inzicht is voor de korte en middellange termijn ingegeven<br />

daar de minder rooskleurige situatie van<br />

de economie en met name de vastgoedmarkt. Dit<br />

heeft vooral gevolgen gehad voor de omvang van<br />

het woonprogramma in het centrumgebied van<br />

<strong>Dedemsvaart</strong>. Deze inzichten zijn onder meer ontstaan<br />

door de inbreng van Leyten, als coördinerend<br />

projectontwikkelaar voor dit <strong>Masterplan</strong>.<br />

De focus in dit <strong>Masterplan</strong> ligt niet uitsluitend op<br />

de verschillende ontwikkelprojecten. De inzet van<br />

dit <strong>Masterplan</strong> is erop gericht om voor het totale<br />

centrumgebied van <strong>Dedemsvaart</strong> een programmatisch<br />

en stedenbouwkundig samenhangende<br />

ontwikkeling in gang te zetten. Als bindende factoren<br />

voor de diverse ontwikkelprojecten gelden<br />

de stedenbouwkundige hoofdopzet, de verkeersen<br />

parkeerstructuur en – last but not least – het integrale<br />

inrichtingsvoorstel voor de openbare ruimte.<br />

Dit inrichtingsplan is opgezet vanuit de wens<br />

om voor het gehele centrumgebied één samenhangende<br />

en herkenbare huisstijl te ontwikkelen.<br />

4.1 Programma van eisen<br />

De omvang en allocatie van het onderstaande<br />

programma van eisen is ontwikkeld in samenspraak<br />

met de betrokken exploitanten van de diverse<br />

winkelformules die zich willen hervestigen.<br />

Dit overleg heeft in een tweetal “co-designsessies”<br />

plaatsgevonden.<br />

4.1.1 Zuidelijk centrumgebied<br />

Het programma van eisen voor dit <strong>Masterplan</strong><br />

behelst voor het zuidelijk centrumgebied:<br />

Supermarkten<br />

Overig<br />

Horeca<br />

Appartementen<br />

circa 4.500 m2 BVO<br />

circa 200 m2 BVO<br />

circa 600 m2 BVO<br />

circa 40 stuks<br />

Onderdeel van het overig winkelvloeroppervlak<br />

vormen de kleinschalige “afzoomwinkels” die<br />

de gesloten gevels van de supermarkten aan de<br />

Marktzijde een levendig “gezicht” gaan geven.<br />

In het zuidelijk centrumgebied speelt het vraagstuk<br />

voor vervangende nieuwbouw van gebouw<br />

‘t <strong>Centrum</strong> (Hoek Prins Bernhardstraat Julianastraat).<br />

Dit was een particulier geëxploiteerd zalencentrum<br />

waar veel plaatselijke stichtingen en<br />

verenigingen gebruik van maken. Ook gemeentelijke<br />

informatieavonden die betrekking hebben op<br />

<strong>Dedemsvaart</strong> en omgeving worden hier meestal<br />

georganiseerd. Deze locatie leent zich goed voor<br />

de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum;<br />

een nieuw dorpshuis” van <strong>Dedemsvaart</strong>.<br />

In het multifunctioneel centrum zullen de volgende<br />

participanten/voorzieningen kunnen worden<br />

gehuisvest: bibliotheek, politie, klant contact<br />

centrum, stichting De Stuw, jongerencentrum en<br />

een paramedische ruimte. Daarnaast behoren ook<br />

vergaderzalen, sport- en spelruimte en een grote<br />

multifunctionele zaal met theatervoorzieningen tot<br />

de mogelijkheden.<br />

4.1.2 Noordelijk centrumgebied<br />

Voor het noordelijk centrumgebied (Julianastraat<br />

Noordoost) wordt het programma in principe bepaald<br />

door het vrijkomen van de locaties van de<br />

Jumbo en Aldi supermarkten. Een gedeelte van<br />

het bestaande winkelvloeroppervlak van deze beide<br />

supers kan opnieuw worden ingevuld met een<br />

mix van detailhandel en dienstverlening. In het<br />

achterliggende gebied komt ruimte vrij voor de<br />

realisatie van grondgebonden woonfuncties. Een<br />

deel van de parkeercapaciteit zal hier gehandhaafd<br />

moeten blijven vanwege tekort aan parkeerruimte<br />

in de Julianastraat Noord na herinrichting.<br />

Er zal in dit achterliggende gebied ruimte kunnen<br />

ontstaan voor circa 34 grondgebonden woningen.<br />

Een tweede bouwlocatie ligt meer in de periferie<br />

van het noordelijk centrumgebied. Dit betreft de<br />

locatie tegenover de kalkovens (ten noordoosten<br />

van de rotonde Langewijk-Julianastraat). Dit gebied<br />

is aangemerkt als zoekgebied voor projectontwikkeling,<br />

met uitzondering van een gedeelte<br />

dat wordt ingericht als parkeerterrein.<br />

Samenvattend programma centrum Noord:<br />

Eerste lijn Julianastraat Noord:<br />

• circa 850 m2 gemengde bebouwing<br />

Tweede lijn Julianastraat Noord:<br />

• 34 stuks grondgebonden rijwoningen<br />

• Langewijk parkeerterrein voor 70<br />

parkeerplaatsen en zoekgebied<br />

4.2 Branchering<br />

Naar aanleiding van de beoogde metamorfose<br />

en structuurversterking van het centrum heeft<br />

de gemeente Hardenberg en de plaatselijke middenstand<br />

behoefte aan een beleidsdocument,<br />

dat voor de langere termijn een visie weergeeft<br />

op de algehele branchering van het centrum van<br />

<strong>Dedemsvaart</strong>. De structuurvisie uit 2010 geeft een<br />

globale tweedeling van het centrum weer; Julianastraat<br />

Noord en Markt met omgeving. Om adequaat<br />

te kunnen sturen en goed te kunnen inspelen<br />

op concrete vragen die zich in de toekomst<br />

zullen voordoen is een nadere indeling van <strong>Dedemsvaart</strong><br />

in een viertal gebiedstypen gewenst.<br />

De vier te onderscheiden gebiedstypen zullen zijn:<br />

• kerngebied centrum<br />

• overig kernwinkelgebied<br />

• aanloopstraat<br />

• straat met verspreide economische functies<br />

Op dit moment (voorjaar 2011) wordt een studie<br />

verricht hoe deze vierdeling voor <strong>Dedemsvaart</strong><br />

het beste tot zijn recht kan komen, aansluitend<br />

op de ingezette koers van dit <strong>Masterplan</strong>. Deze<br />

indeling zal met name van belang zijn voor de allocatie<br />

van winkelformules op de wat langere termijn.<br />

Deze visie zal in de zomerperiode van 2011<br />

worden afgerond. Hiervoor wordt een Branche<br />

Advies Commissie (BAC) in het leven geroepen.<br />

De rol van deze commissie is visievormend en adviserend<br />

van aard. De BAC zal zich vooral bezig<br />

houden met het vraagstuk van de herinvulling van<br />

de vrijkomende winkellocaties. De leidraad hiervoor<br />

is de nog af te ronden Brancheringsvisie<br />

4.3 Stedenbouwkundige hoofdopzet<br />

De stedenbouwkundige hoofdopzet heeft één belangrijk<br />

motto. Dit motto is “respect voor- en versterking<br />

van de karakteristiek van <strong>Dedemsvaart</strong>”.<br />

Deze karakteristiek wordt bepaald door de lange<br />

landschappelijke water- en groenlijnen uit het<br />

veenkoloniale landschap en de fijnkorrelige stedenbouwkundige<br />

structuur.<br />

Structuurversterking vindt met name plaats in het<br />

zuidelijk centrumgebied rond de Markt.<br />

In de stedenbouwkundige hoofdopzet wordt de<br />

wandvorming rond het marktplein versterkt. Dit<br />

gebeurt door nieuwe bouwvolumes aan de noord-,<br />

en westzijde van het plein te ontwikkelen. In zuidelijk<br />

gedeelte van het marktplein ligt het accent<br />

op horeca en verblijfskwaliteit. Aan de noordzijde<br />

van ‘t Olde Postkantoor kan een horecafunctie<br />

worden ontwikkeld, evenals in de zuidoosthoek<br />

van het plein, op de locatie van de huidige brandweerkazerne.<br />

Het is zaak om de nieuwe bouwvolumes zodanig<br />

te geleden of te “parcelleren”, dat deze volumes<br />

goed aansluiten op de omliggende, fijnkorrelige<br />

opzet van de bebouwing. Wanneer er een groot<br />

bouwvolume wordt gerealiseerd, dan zal de architectuur<br />

van het gebouw de indruk moeten geven<br />

dat deze bouwmassa bestaat uit de samenvoeging<br />

van meerdere individuele panden. Hierbij<br />

wordt verwezen naar het Gevelboek dat in het kader<br />

van de Strategische Visie is opgesteld.<br />

In het Gevelboek worden de karakteristieken en<br />

kwaliteiten van het centrumgebied (Julianastraat,<br />

Wisseling, Markt, Marktstraat en Tuinstraat) in<br />

woord en beeld beschreven. Het boek bevat richtlijnen<br />

en toetsingscriteria, waaraan aanvragen<br />

voor gevelaanpassingen in de toekomst zullen<br />

moeten voldoen.<br />

Naast de voorstellen voor ruimtelijke ingrepen<br />

(zoals sloop, nieuwbouw en herinrichting openbare<br />

ruimte) en wijzigingen in de winkelstructuur,<br />

leveren geveltransformaties (het opknappen van<br />

de gevel) ook een positieve bijdrage aan het ambitieniveau.<br />

Het Gevelboek is een werkdocument<br />

ter inspiratie en stimulatie. Aan de hand van voorbeelduitwerking<br />

van verschillende gevels zijn – op<br />

basis van vier categorieën – de mogelijke aanpassingen<br />

en ingrepen gevisualiseerd.<br />

16 17


Deze aanpassingen bestaan uit:<br />

1. een geheel nieuw ontwerp voor de gevel<br />

2. aanpassen of verwijderen van (verouderde)<br />

luifels<br />

3. inpassen van gevels van de nieuwbouwblokken<br />

en<br />

4. inpassen van bijzondere panden.<br />

De stedenbouwkundige aswerking die wordt bepaald<br />

door de Julianastraat Noord en Zuid zal worden<br />

versterkt door de wijze waarop de openbare<br />

ruimte wordt ingericht. In dit brede profiel, dat<br />

destijds is ontstaan na de demping van een veenkoloniale<br />

watergang, zal de nieuwe bomenstructuur<br />

en een samenhangende vloerbehandeling het<br />

nieuwe beeld gaan bepalen. In de Julianastraat<br />

zal nieuwe bebouwing in de eerste lijn ontwikkeld<br />

worden als vrijstaande bebouwing of kleinschalig<br />

geparcelleerde grotere bouwvolumes.<br />

4.4 Verkeer en parkeren<br />

Bereikbaarheid van centrumfuncties is bepalend<br />

voor het gezond kunnen functioneren van een<br />

centrumgebied. Een goede bereikbaarheid is voor<br />

<strong>Dedemsvaart</strong> als voorzieningenkern voor een omvangrijk<br />

plattelandsgebied van groot belang. Bij<br />

grootschalige stedelijke centra kan ingezet worden<br />

op openbaar vervoer en transferia. Dit is bij<br />

<strong>Dedemsvaart</strong> niet aan de orde. Het merendeel van<br />

het centrumbezoek komt vanuit het omliggende<br />

platteland met de eigen auto. Traditie bij het van<br />

oudsher relatief dorpse patroon van inkopen doen<br />

in <strong>Dedemsvaart</strong>, is het dicht bij de winkels en<br />

gratis kunnen parkeren. Dit betekent dat het parkeerbeleid<br />

goed moet worden afgestemd op de<br />

relatief hoge graad van automobiliteit van de centrumbezoekers.<br />

Een en ander betekent niet dat<br />

openbaar vervoer in de planvorming wordt veronachtzaamd.<br />

Door een goede situering en aantrekkelijke<br />

vormgeving van de OV halteplaatsen<br />

en goede beschutte wachtplaatsen te realiseren,<br />

zal het gebruik van het openbaarvervoer worden<br />

aangemoedigd.<br />

4.4.1 Verkeerscirculatie<br />

In de Strategische Visie zijn in 2009 diverse modellen<br />

ontwikkeld voor de verkeerscirculatie in<br />

het centrumgebied. Uiteindelijke is er een keuze<br />

gemaakt voor een model waarbij de centrumring<br />

bestaat uit het circuit Julianastraat-Prins Bern-<br />

hardstraat-Wilhelminastraat-Markt-Wisseling-aat-W<br />

Julianastraat. astraat. Deze ring ontsluit de belangrijkste<br />

parkeerlocaties van het kernwinkelgebied. De<br />

Tuinstraat wordt voor doorgaand autoverkeer<br />

afgesloten en houdt alleen een functie voor bestemmingsverkeer<br />

en bevoorradend verkeer Bevoorradend<br />

verkeer van de nieuw te realiseren<br />

supermarkt aan de noordzijde van de Markt zal –<br />

de Tuinstraat inrijdend – vóór het nieuwe gebouw<br />

rechtsaf buigen en de doorsteek maken naar de<br />

Prins Bernhardstraat.<br />

Na uitgebreide overwegingen is er de keuze gemaakt<br />

om de Wisseling voor tweerichtingsverkeer<br />

open te stellen. Dit verbetert de bereikbaarheid<br />

van de verschillende centrumfuncties en voorkomt<br />

omrijdend en zoekend verkeer. Door de<br />

Wisseling als “Shared Space” gebied in te richten,<br />

ontstaat er een relatief grote weerstand voor<br />

doorgaand sluipverkeer dat zich vanuit de jongste<br />

nieuwbouwwijken van oost naar west over de<br />

Wisseling richting N377 zou willen begeven. Door<br />

middel van de inrichting en het te hanteren 30 kilometerregime<br />

op de Wisseling, zal deze route voor<br />

sluipverkeer geen aantrekkelijke optie vormen.<br />

4.4.2 Parkeerbalans<br />

Voor de berekening van de toekomstige parkeerbehoefte<br />

van het centrumgebied zijn de volgende<br />

kengetallen gehanteerd.<br />

• Parkeren detailhandel: 4,5 pp per 100m2<br />

bvo<br />

• Parkeren woningen: 1,35 pp per woning<br />

op eigen terrein en 0,3 pp per woning in de<br />

openbare ruimte<br />

• Parkeren horeca: 5,0 pp per 100m2 bvo<br />

• Parkeren niet-dagelijkse detailhandel: 4,0 pp<br />

per 100m2 bvo<br />

• Diverse parkeerkerncijfers behorend bij een<br />

multifunctioneel centrum<br />

Uitgangspunt voor de nieuw te realiseren appartementen<br />

is dat de parkeercapaciteit voor bewoners<br />

bouwkundig geïntegreerd wordt in de verschillende<br />

nieuwbouwcomplexen. Dit kan in de vorm<br />

van een kelder of een parkeerdek op de onderliggende<br />

winkelbebouwing. Het parkeren voor winkelend<br />

publiek wordt vormgegeven als maaiveldparkeren.<br />

Op het kaartbeeld op de volgende pagina is inzichtelijk<br />

gemaakt hoe de toekomstige parkeercapaciteit<br />

over het centrum van <strong>Dedemsvaart</strong> wordt<br />

verdeeld. Deze verdeling is voor het kernwinkelgebied<br />

(Markt en omgeving) en Julianastraat Noord<br />

afzonderlijk in beeld gebracht.<br />

Er kan gesteld worden dat het aantal parkeerplaatsen<br />

in balans is met het definitieve programma<br />

aan detailhandel, woningen en dienstverlening.<br />

Voor de Markt en omgeving is de balans als volgt.<br />

De parkeervraag is straks 469 parkeerplaatsen,<br />

terwijl het aanbod 472 parkeerplaatsen zal zijn, er<br />

is dus een klein overschot van 3 parkeerplaatsen.<br />

Indien in de toekomst noodzakelijk, bestaat de<br />

mogelijkheid om het parkeerterrein aan de Prins<br />

Bernhardstraat te voorzien van een parkeerdek<br />

van 59 parkeerplaatsen. Wanneer dit dek geplaatst<br />

wordt zal dit ten koste gaan van 1 parkeerplaats<br />

op maaiveld (locatie trap), waardoor de<br />

netto toevoeging 58 parkeerplaatsen zal worden.<br />

Voor de Julianastraat Noord is de balans +10 parkeerplaatsen.<br />

De parkeervraag neemt meer af dan<br />

dat het parkeeraanbod afneemt, waardoor er 10<br />

parkeerplaatsen overblijven.<br />

Bij het ontwikkelproject naast scholengemeenschap<br />

de Zeven Linden (zie paragraaf 4.5.7) aan<br />

de Langewijk wordt rekening gehouden met de<br />

aanleg van 70 parkeerplaatsen die gebruikt kunnen<br />

worden voor:<br />

· de parkeervraag vanuit het ontwikkelproject (26<br />

parkeerplaatsen),<br />

· de parkeervraag van winkelpersoneel uit het<br />

centrum (37 parkeerplaatsen)<br />

18 19


4.5 Inrichting van de openbare ruimte<br />

De openbare ruimte van het totale centrumgebied<br />

wordt ingericht volgens de ontwerpprincipes van<br />

“Shared Space”. Dit betekent een erf-achtige inrichting<br />

waarbij de diverse verkeerssoorten niet<br />

nadrukkelijk van elkaar worden gescheiden. Dit<br />

betekent geen aparte trottoirs met verhoogde trottoirbanden,<br />

geen aparte fietsroutes of fietspaden<br />

maar een bestrating op één niveau voor alle verkeerssoorten,<br />

strekkend van gevel tot gevel. De<br />

rijlijnen voor het autoverkeer zijn op een subtiele<br />

wijze in het bestratingsvlak aangegeven. Bij een<br />

dergelijke inrichting hoort een 30 kilometerregime<br />

en het achterwege laten van een voorrangsregeling.<br />

Door het gemengde verkeersbeeld op een<br />

pleinachtige of erfachtige bestrating zijn de verschillende<br />

verkeersdeelnemers meer en directer<br />

bij elkaar betrokken. Er is daardoor extra alertheid<br />

en meer oogcontact tussen de weggebruikers.<br />

Hierdoor valt de snelheid van het autoverkeer vrijwel<br />

automatisch terug naar ca 20 kilometer per<br />

uur, zonder dat hiervoor fysieke verkeersremmende<br />

constructies hoeven te worden aangelegd. Na<br />

de herinrichting is er in eerste instantie meestal<br />

een subjectief gevoel van een grotere verkeersonveiligheid.<br />

Door ongevallenmonitoring in verschillende<br />

“Shared Space” gebieden (voor en na herinrichting)<br />

is vast komen te staan dat dit subjectieve<br />

onveiligheidsgevoel gepaard gaat met een objectief<br />

veel grotere verkeersveiligheid en met een hogere<br />

verblijfskwaliteit.<br />

Op de overzichtskaart op de volgende pagina is<br />

het integrale inrichtingsplan voor de openbare<br />

ruimte in beeld gebracht.<br />

Het grondvlak van het centrumgebied bestaat uit<br />

één type materiaal; Hollandse straatbaksteen. Dit<br />

duurzame en tijdloze materiaal is in een gemêleerd<br />

kleurenpalet van oranjerode tot roodbruinachtige<br />

tinten toegepast. Het kleurenpatroon is<br />

geordend in langwerpige strips met een eigen, autonome<br />

richting. Deze autonome richting is door<br />

het hele centrumgebied doorgezet. Dit leidt ertoe<br />

dat het kleurenpatroon in de Markststraat en op<br />

de Wisseling een schuine stand heeft ten opzichte<br />

van de as van de weg. Hierdoor wordt het pleinidee<br />

versterkt en het straatidee afgezwakt; het<br />

hele centrumgebied staat als het ware op één autonoom<br />

“presenteerblad”; een optimale vertaling<br />

van het “Shared Space” principe. Rijlijnen en parkeermarkeringen<br />

zijn op een subtiele wijze in het<br />

bestratingsvlak aangegeven en blijven hiermee<br />

ondergeschikt aan het eenduidige banenpatroon<br />

van de bestrating.<br />

Het plan voor de openbare ruimte wordt hierna<br />

per deelgebied nader toegelicht.<br />

Overzichtskaart integraal inrichtingsplan openbare ruimte<br />

Langewijk<br />

Julianastraat<br />

Tuinstraat<br />

Marktstraat<br />

Markt<br />

Wisseling<br />

20<br />

21


Herinrichting Julianastraat<br />

(deelgebied 1)<br />

De Julianastraat is de 600 meter<br />

lange hoofdwinkelstraat in <strong>Dedemsvaart</strong>.<br />

De herinrichting van deze<br />

straat is in april 2011 gerealiseerd.<br />

De Julianastraat Noord en Zuid is<br />

over de hele lengte op een éénduidige<br />

wijze ingericht. Het oude<br />

dubbele wegprofiel is vervangen<br />

door een centrale rijloper die met<br />

contrasterende grijze banen in het<br />

bestratingsvlak is gemarkeerd.<br />

Aan weerszijden van deze rijloper<br />

wordt langsparkeren gerealiseerd.<br />

Aan beide zijden van de rijloper zijn<br />

nieuwe laanbomen geplant. Door<br />

de rijloper op regelmatige afstanden<br />

te onderbreken en de as van<br />

deze loper (en de boombeplanting)<br />

iets te laten verspringen, ontstaat<br />

een levendig, erfachtig beeld en<br />

wordt voorkomen dat de Julianastraat<br />

een te sterk lineair karakter<br />

krijgt. Door deze asverspringingen<br />

krijgt de straat meer een pleinachtig,<br />

“Shared Space” karakter. Door<br />

per deeltraject steeds een andere<br />

boomsoort te gebruiken wordt dit<br />

effect versterkt. De automobilist<br />

wordt niet verleid om in één rechte<br />

lijn door te accelereren.<br />

k<br />

Tuinstraat<br />

Julianastraat<br />

Door de nieuwe inrichting van de Julianastraat<br />

wijzigt het karakter van de straat in belangrijke<br />

mate. De oude inrichting was volledig gericht op<br />

de verkeersfunctie met o.a. gescheiden rijbanen<br />

voor de auto en deels voor de fietsers. De nieuwe<br />

inrichting legt het accent op de verblijfsfunctie van<br />

de straat. De hiërarchie tussen de verkeersdeelnemers<br />

(van voetgangers tot automobilist) verdwijnt,<br />

het zwaartepunt wordt eigenlijk verlegd van de<br />

automobilist naar de voetgangers door hen zoveel<br />

mogelijk te faciliteren in het winkelen en het verblijven.<br />

Dat gebeurt door de aanleg van brede trottoirs<br />

zonder niveauverschil met de rijbaan, waardoor<br />

er over de hele weglengte zonder obstakels<br />

kan worden overgestoken.<br />

In deze inrichting<br />

is voor al het<br />

verkeer – van fietsers<br />

tot auto’s – één rijbaan<br />

gereserveerd<br />

in twee rijrichtingen.<br />

Het voordeel van<br />

deze inrichting ten<br />

opzichte van de twee<br />

smalle gescheiden rijbanen in de oude situatie is<br />

dat stilstaand bevoorradend verkeer geen volledige<br />

stagnatie van de doorstroming meer zal veroorzaken.<br />

Marktstraat<br />

Wisseling<br />

even plangrens k<br />

22<br />

23


Herinrichting Wisseling, inclusief vlonder<br />

(deelgebieden 2 en 3)<br />

De Wisseling loopt parallel aan de <strong>Dedemsvaart</strong><br />

en vormt in het zuiden de afronding van het kernwinkelgebied.<br />

Momenteel is de Wisseling toegankelijk<br />

voor autoverkeer in één richting; van west<br />

naar oost. In de toekomst wordt de weg weer<br />

opengesteld in beide richtingen.<br />

de versterking van de identiteit van <strong>Dedemsvaart</strong>.<br />

Door verlenging van de “Shared Space”<br />

inrichting wordt de Wisseling minder aantrekkelijk<br />

voor doorgaand verkeer dat vanuit de nieuwste<br />

uitbreidingswijken haar weg richting de N377<br />

zou gaan zoeken. Met de aanleg van een vlonder<br />

vlak boven het waterniveau van de <strong>Dedemsvaart</strong><br />

wordt de bestaande muur tussen de Wisseling en<br />

de <strong>Dedemsvaart</strong> geslecht en wordt er weer een<br />

verbinding gelegd tussen het dorp en haar oorspronkelijke<br />

ontginningsbasis. De vlonder biedt<br />

mogelijkheden voor terrasvorming van horeca aan<br />

de Wisseling (aan het water en op het zuiden) en<br />

biedt afmeermogelijkheden voor kano’s en overig<br />

kleinschalig watervertier.<br />

Herinrichting Marktstraat (deelgebied 4)<br />

De Marktstraat vormt momenteel de ‘ader’ van<br />

het kernwinkelgebied. Deze winkelstraat vormt de<br />

verbinding tussen de Julianastraat en de Markt en<br />

is alleen toegankelijk voor voetgangers. Dat blijft<br />

ook zo in de toekomst.<br />

MARKT<br />

MARKTSTRAAT<br />

JULIANASTRAAT<br />

De nieuwe inrichting van de openbare ruimte aan<br />

de Wisseling en de Hoofdvaart wordt in westelijke<br />

richting doorgetrokken tot en met de Hervormde<br />

Kerk. De kerk met directe omgeving wordt hierdoor<br />

opgenomen in de “huisstijl” van het centrumgebied.<br />

De kerk heeft haar entree (gezien vanaf de<br />

Hoofdvaart) aan de achterzijde. Aan deze achterzijde<br />

van de kerk (aan de Zacharius Tijllaan) wordt<br />

op de noordelijke helft van het beboste achterterrein<br />

een parkeerterrein van circa 65 parkeerplaatsen<br />

aangelegd. Dit parkeerterrein faciliteert zowel<br />

het centrumbezoek als het kerkbezoek. Dit terreingedeelte<br />

wordt voorzien van een meer parkachtige<br />

ondergroei en een centraal wandelpad<br />

waardoor de kerkentree vanuit het centrumgebied<br />

toegankelijk wordt. Tevens wordt een woning in<br />

het gebied toegevoegd.<br />

Zoals gezegd wordt de herinrichting aan de westkant<br />

doorgetrokken tot en met de monumentale<br />

Hervormde Kerk. Hierdoor wordt de kerk meer<br />

bij het centrum betrokken en draagt het bij aan<br />

Bij de herinrichting van de Marktstraat wordt aangesloten<br />

bij inrichtingsprincipes van de Julianastraat.<br />

Hierdoor verdwijnt het huidig rommelige<br />

beeld met her en der plantenbakken en andere<br />

obstakels.<br />

Aanleg parkeerterrein Tijllaan (deelgebied 5)<br />

en woning Hervormde kerk (deelproject <strong>13</strong>)<br />

Door middel van een eenduidige herinrichting van<br />

de openbare ruimte worden er meer verbindingen<br />

gelegd tussen de verschillende structuurdragers<br />

van het dorp zoals de monumentale Nederlandse<br />

Hervormde Kerk, ’t Olde Postkantoor aan de Wisseling<br />

en de <strong>Dedemsvaart</strong>.<br />

Parkeerterrein Langewijk (deelgebied 6)<br />

Om de parkeerbalans volledig sluitend te krijgen is<br />

de aanleg van een parkeerterrein naast de Zeven<br />

Linden noodzakelijk. Het parkeerterrein zal bestaan<br />

uit halfverharding en zal worden afgezoomd<br />

met een groene inrichting, die voor een belangrijk<br />

deel uit de bestaande bomenschil bestaat.<br />

Herinrichting Prins Bernhardstraat<br />

(deelgebied 7)<br />

Bij de ontwikkeling van de deelgebieden aan de<br />

Markt, inclusief supermarkten, is het noodzakelijk<br />

het verkeer dat vanaf de noordzijde van de Julianastraat<br />

naar de Markt rijdt, te leiden langs de<br />

Prins Bernhardstraat.<br />

Markt<br />

45pp<br />

Momenteel is Prins Bernhardstraat qua inrichting<br />

niet berekend op deze toename van het verkeer,<br />

inclusief de vrachtwagens ter bevoorrading van<br />

de supermarkten. Op de kruising van de Julianastraat<br />

en de Prins Bernhardstraat zal een natuurlijke<br />

overgang gecreëerd worden tussen de verblijfsfunctie<br />

van de eerste en de verkeersfunctie<br />

van de laatste.<br />

24<br />

25


Herinrichting Tuinstraat (deelgebied 14)<br />

Doordat de Wisseling na de herinrichting in twee<br />

richtingen wordt opengesteld, zal de Tuinstraat<br />

aan de zijde van de Markt worden afgesloten voor<br />

autoverkeer.<br />

Tuinstraat<br />

Julianastraat<br />

west. Het noordelijk gedeelte krijgt een functie<br />

waarbij het boodschappen doen en winkelen ongestoord<br />

kunnen plaatsvinden.<br />

Het marktplein zal herbergzamer worden door de<br />

aanplant van een 25-tal forse bomen. De geparkeerde<br />

auto’s komen hierdoor onder een bladerdak<br />

te staan. De bestaande en nieuwe boombeplanting<br />

worden met boomroosters in de bestrating<br />

opgenomen.<br />

Na realisatie van de ontwikkelprojecten rond het<br />

marktplein is het noodzakelijk de Tijllaan opnieuw<br />

in te richten. De bevoorrading van de supermarkten<br />

vindt aan de achterzijde plaats. Hiervoor zal de<br />

Tijllaan gedeeltelijk moeten worden heringericht.<br />

Tevens kan er dan een betere aansluiting gemaakt<br />

worden tussen de weg en het nieuwe parkeerterrein<br />

achter de Hervormde Kerk.<br />

Markt<br />

Door deze afsluiting ontstaat<br />

aan de noordkant van<br />

de Markt een aantrekkelijk<br />

verblijfsgebied voor het<br />

winkelend publiek.<br />

Herinrichting Markt en<br />

Tijlaan (deelgebied 15)<br />

De Markt heeft momenteel<br />

geen andere functie dan<br />

die van een grote parkeerplaats.<br />

Het ontbreekt hier<br />

aan gezelligheid, karakter<br />

en geborgenheid. Bij de<br />

ontwikkeling van de deelgebieden<br />

aan de Markt<br />

staat de wandvorming van<br />

het marktplein centraal.<br />

Hierdoor krijgt de Markt een<br />

heel andere beleving: van<br />

onbestemd naar beschut.<br />

De herinrichting zal ook<br />

hier de inrichtingsprincipes<br />

volgen zoals die eerder bij<br />

de Julianastraat en de Wisseling<br />

zijn toegepast. De<br />

“Shared Space” inrichting<br />

zorgt ervoor dat de Markt<br />

weliswaar een parkeerfunctie<br />

behoudt, maar toch<br />

een verblijfskarakter krijgt.<br />

Tussen de parkeerplaatsen<br />

worden open verbindingen<br />

gecreëerd van oost naar<br />

26<br />

27


5 | De “bouwstenen” van het <strong>Masterplan</strong>: de<br />

ontwikkelprojecten<br />

In het voorgaande hoofdstuk is het samenbindende<br />

“cement” van het <strong>Masterplan</strong> beschreven.<br />

In de navolgende paragrafen worden de verschillende<br />

“bouwstenen”; de ontwikkelprojecten nader<br />

toegelicht.<br />

Voor een aantal locaties binnen het centrum van<br />

<strong>Dedemsvaart</strong> bestaan wel enige ruimtelijke en<br />

programmatische denkrichtingen, maar nog geen<br />

haalbare plannen. Deze gebieden worden in de<br />

methodiek van dit <strong>Masterplan</strong> ‘studiegebied’ genoemd,<br />

en zijn vooralsnog buiten de exploitatie<br />

gelaten (o.a. studiegebied Markt Zuidzijde en studiegebied<br />

Langewijk).<br />

5.1 Multifunctioneel centrum, inclusief<br />

parkeerterrein (deelprojecten 8 en 12)<br />

Op dit moment gaan de gedachten uit naar renovatie<br />

en uitbreiding van gebouw ‘t <strong>Centrum</strong>.<br />

Op deze locatie verrijst straks een breed geoutilleerd<br />

multifunctioneel centrum (MFC). Planvorming<br />

voor deze locatie verkeert nog in een voorbereidend<br />

stadium. Wat gewaarborgd zal moeten<br />

zijn, is voldoende parkeerruimte voor bezoekers.<br />

Dit is voorzien in de vorm van een parkeerterrein<br />

aan de Tuinstraat voor ca 108 plaatsen, met een<br />

uitbreidingsmogelijkheid naar 166 door hier een<br />

parkeerdek als tweede parkeerlaag te realiseren.<br />

Langs de Tuinstraat zal deze parkeerfaciliteit met<br />

een wintergroene haag worden begrensd.<br />

De basis voor deze ontwikkeling wordt gevormd<br />

door gebouw ’t <strong>Centrum</strong> aan de Julianastraat in<br />

<strong>Dedemsvaart</strong>. Dit betreft een voormalig schoolgebouw<br />

dat reeds sinds de jaren ’50 als verenigingsgebouw<br />

een belangrijke ontmoetingsfunctie<br />

vervult voor de gemeenschap.<br />

Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om op de<br />

huidige plek in combinatie met renovatie van historisch<br />

interessante delen en een deel nieuwbouw<br />

een breed opgezet MFC te ontwikkelen. Het beoogd<br />

maatschappelijk effect van het MFC is het<br />

vergroten van de leefbaarheid en betrokkenheid<br />

binnen het dorp. Een aantrekkelijke ontmoetingsplek<br />

voor jong en oud vormt daarvoor een goede<br />

basis. In de huidige situatie worden welzijnsactiviteiten<br />

uitgevoerd vanuit verschillende locaties<br />

in <strong>Dedemsvaart</strong>. Naast dit versnipperde aanbod<br />

ontbreekt het in <strong>Dedemsvaart</strong> ook aan een open<br />

jongerenvoorziening. Het bouwen van een MFC<br />

betekent de mogelijkheid om een gedifferentieerd<br />

en aansprekend voorzieningenconcept te kunnen<br />

bieden aan zo veel mogelijk lagen van de <strong>Dedemsvaart</strong>se<br />

bevolking. In het hart van het vernieuwde<br />

dorpscentrum wordt een open cultureel centrum<br />

(‘plein publique’) ontwikkeld; de verbinding van<br />

bestaande- met nieuwe gebruikers, voor en door<br />

de inwoners van <strong>Dedemsvaart</strong>. Op die manier<br />

ontstaat op een natuurlijke en spontane wijze de<br />

ontmoeting en verbinding tussen inwoners, verenigingen,<br />

middenstand en overige organisaties.<br />

5.2 Hotel Kop Julianastraat (deelproject 9)<br />

Op het perceel Julianastraat 114/ hoek Langewijk,<br />

staat een particuliere ontwikkeling gepland voor<br />

de bouw van een hotel. In de plint komt een restaurant<br />

met daarboven twee bouwlagen hotelkamers<br />

en een woonappartement. Het onlangs ingediende<br />

plan voor deze locatie past binnen het uitgangspunt<br />

om vooral bij de entrees van <strong>Dedemsvaart</strong><br />

het bestaande kwaliteitsbeeld te verbeteren.<br />

5.3 Markt Noordzijde (deelproject 10)<br />

De kop van het marktplein zal worden gevormd<br />

door een rechthoekig drielaags bouwblok met<br />

een commerciële plint. Dit bouwblok vervangt een<br />

drietal woningen aan de Tuinstraat. De begane<br />

grond van dit bouwblok biedt ruimte aan een full<br />

service supermarkt en afzoomwinkels. Hierdoor<br />

ontstaat de mogelijkheid tot verhuizing van één<br />

van de bestaande supermarkten in <strong>Dedemsvaart</strong>.<br />

Het vloeroppervlak van deze nieuwe supermarktunit<br />

biedt de bestaande supermarkten voldoende<br />

uitbreidingsmogelijkheden. Uitbreiding van het<br />

winkelvloeroppervlak betekent voor een supermarkt<br />

de mogelijkheid om een completer aanbod<br />

van dagelijkse artikelen te bieden. Om de aantrekkelijkheid<br />

van de winkelplint te waarborgen, zal de<br />

supermarktunit afgezoomd worden met een beperkt<br />

aantal schilwinkels. De bevoorrading van de<br />

supermarkt zal via de Tuinstraat plaatsvinden via<br />

een sterk teruggelegen laad- en losfaciliteit.<br />

Markt Noordzijde<br />

28<br />

29


3.2909<br />

z.b. wagens<br />

gesloten erkers v orzien<br />

van daglicht m.b.v. ramen<br />

incl. ventilatie-roosters<br />

c.m.k.<br />

g.m.k.<br />

w.k.<br />

Aan de Tuinstraat en aan de zijde van de Wilhelminastraat<br />

worden boven de commerciële voorzieningen<br />

circa 15 appartementen over twee bouwlagen<br />

gerealiseerd. Deze woningen zullen worden<br />

ontwikkeld als sociale huurwoningen. Ook hier<br />

zijn de woningen georiënteerd op het openbaar<br />

gebied en zijn deze voorzien van grote terrassen.<br />

Het parkeren voor de bewoners van de woningen<br />

vindt plaats op een besloten parkeerdek op het<br />

dak van de winkels.<br />

5.4 Markt Westzijde (deelproject 11)<br />

Dit relatief grote project is beeldbepalend voor de<br />

te realiseren westelijke wand van het marktplein.<br />

Het project behelst de herontwikkeling van de huidige<br />

TNT-locatie. Het nieuwe carrévormige bouwvolume<br />

herbergt op de begane grond een fullservice<br />

supermarkt en een discount supermarkt. Aan<br />

de pleinzijde wordt een schil van kleinschalige<br />

afzoomwinkels voor dagelijkse boodschappen<br />

gerealiseerd, waardoor er aan het plein een open<br />

en gevarieerd winkelfront ontstaat met entrees<br />

aan deze zijde. Op de winkellaag worden aan de<br />

zijde van de Markt twee woonlagen gerealiseerd.<br />

De appartementen zijn georiënteerd op het openbaar<br />

gebied en zijn voorzien van grote terrassen.<br />

Aan de Judith van Marlelaan en aan de Meester<br />

Z. Tijllaan wordt een enkele laag appartementen<br />

op de winkellaag gerealiseerd. De entrees van de<br />

beide supermarkten liggen aan de noordzijde van<br />

het blok. Het laden en lossen is voorzien aan de<br />

westzijde van het bouwblok in een afgesloten half<br />

verdiepte laad- en losstraat. Onder de bebouwing<br />

wordt een parkeergarage voor de bewoners van<br />

de bovenliggende appartementen gerealiseerd,<br />

de capaciteit van deze garage biedt voldoende<br />

stallingsplaatsen voor de woningen in dit bouwblok.<br />

5.5 Julianastraat Noord, inclusief<br />

parkeerterrein (deelprojecten 16 en 18)<br />

Het <strong>Masterplan</strong> gaat voor de eerstelijnsbebouwing<br />

van dit deelgebied uit van het laten “verkleuren”<br />

van dit deelgebied naar een aanloopgebied.<br />

Wanneer meerdere, aaneengesloten<br />

panden beschikbaar komen, zoals bijvoorbeeld<br />

bij verplaatsing van de daar aanwezige supermarkten,<br />

kan in de tweede lijn herontwikkeling<br />

naar woningbouw plaatsvinden. De terugliggende<br />

enkellaags gedeeltes van de supermarktpanden<br />

worden in principe afgebroken en herontwikkeld<br />

naar woningen. De overblijvende commerciële<br />

<strong>Dedemsvaart</strong> 31 mei 2011<br />

schaal 1:500<br />

Markt Westzijde<br />

Judith van Marlelaan<br />

tuinstraat<br />

49 pp plaatsen<br />

Trekker Nt<br />

1473m2<br />

6m<br />

6m<br />

6.5m<br />

markt<br />

17 pp plaatsen<br />

Meester Z Tijllaan<br />

1.7m<br />

2m<br />

5m<br />

2m<br />

Alzijdig blok<br />

472 m2<br />

30<br />

31


3.2909<br />

gesloten erkers v orzien<br />

incl. ventilatie-r osters<br />

ruimte aan de Julianastraat kan worden ingevuld<br />

met dienstverlening, horeca, detailhandel of kan<br />

een functie krijgen voor startende, creatieve bedrijven.<br />

Het achterliggende parkeerterrein zal niet<br />

in zijn volle omvang gehandhaafd worden. Deze<br />

capaciteit was immers gekoppeld aan de twee<br />

vertrekkende supermarkten. Hier kan eveneens<br />

woonbebouwing worden gerealiseerd. Een deel<br />

van de parkeercapaciteit zal evenwel gehandhaafd<br />

dienen te blijven in verband met de nieuw te<br />

ontwikkelen woningen. In de stedenbouwkundige<br />

schets is getoond hoe hier een verkaveling voor<br />

34 grondgebonden rijwoningen zou kunnen worden<br />

gerealiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat de<br />

aan het openbaar gebied grenzende tuingedeeltes<br />

worden afgezoomd met een halftransparante<br />

bouwkundige erfafscheiding, die aansluit op de<br />

architectuur van de woningen.<br />

5.6 Alzijdig Blok (deelproject 17)<br />

Op de locatie waar nu een snackbar en een woning<br />

zijn gevestigd, is een alzijdig bouwblok met<br />

een commercieel gebouw voorzien. Dit wordt een<br />

bijzonder gebouw met drie voorzijden naar de<br />

Markt, de Meester Z. Tijllaan en het nieuw aan te<br />

leggen parkeerterrein. Het gebouw krijgt een bijzondere<br />

uitstraling met veel glas en transparante<br />

gevels. De hier voorziene uitbreiding aan commerciële<br />

ruimte op de verdieping wordt gecompenseerd<br />

door een vermindering van hetzelfde aantal<br />

m² commerciële ruimte in de huidige C1000.<br />

Het parkeren voor winkelend publiek vindt op het<br />

maaiveld plaats.<br />

5.7 Studiegebied Langewijk (deelproject 19)<br />

Deze locatie, die ligt naast scholengemeenschap<br />

De Zeven Linden, is mede beeldbepalend voor de<br />

centrumentree van <strong>Dedemsvaart</strong>. Voor dit gebied<br />

wordt gekeken naar verschillende invullingmogelijkheden.<br />

Daarom wordt dit gebied vooralsnog<br />

aangemerkt als studiegebied.<br />

5.8 Studiegebied Markt Zuidzijde<br />

(deelproject 20)<br />

Het zuidelijk gedeelte van het Marktplein wordt<br />

ingericht als een aantrekkelijk verblijfsgebied met<br />

goede mogelijkheden voor terrasvorming. Het<br />

noordelijk gedeelte van ’t Olde Postkantoor bestaat<br />

uit een plat afgedekte aanbouw van circa<br />

275 m2. De noordgevel van deze aanbouw heeft<br />

Alzijdig blok<br />

van daglicht m.b.v. ramen<br />

Markt Zuidzijde<br />

markt<br />

17 pp plaatsen<br />

68 pp plaatsen<br />

Meester Z Tijllaan<br />

Alzijdig blok<br />

472 m2<br />

Markt<br />

Horeca<br />

275m2<br />

Horeca<br />

250m2<br />

Hoofdvaart<br />

32<br />

33


een anoniem karakter; grote vlakken metselwerk<br />

met kleine raamopeningen. ‘t Olde Postkantoor<br />

heeft hierdoor een typische, weinig fraaie achterkant.<br />

Aan de oostzijde van ’t Olde Postkantoor bevindt<br />

zich de brandweerkazerne.Gelet op de mogelijke<br />

vestiging van diverse functies in dit gebied en het<br />

op dit moment ontbreken van een concrete invulling,<br />

is gekozen om dit gebied als studiegebied<br />

aan te merken. Vastgoed heeft een lange levenscyclus.<br />

De keuzes die tijdens de planontwikkelingsfase<br />

van vastgoed worden gemaakt, hebben<br />

dus langdurige consequenties met name ook op<br />

het vlak van duurzaamheid. Duurzaamheid is dan<br />

ook niet meer weg te denken bij vastgoedontwikkeling.<br />

Duurzaamheid betekent niet alleen het beperken<br />

van de milieubelasting. Voor de toekomstige gebruikers<br />

betekent het een aangenamer en veiliger<br />

woon- en leefklimaat en lagere energie- en exploitatielasten.<br />

Voor de eigenaar betekent het een pre<br />

in de waardeontwikkeling. Duurzaamheid zal binnen<br />

afzienbare termijn de standaardnorm zijn voor<br />

vastgoedontwikkeling.<br />

6 | Duurzaamheid<br />

Ook steeds meer gemeenten stellen duurzaamheid<br />

bij nieuwbouwprojecten als uitgangspunt.<br />

Op gebouwniveau kiest de gemeente ervoor om<br />

de prestatie eisen op duurzaamheid te toetsen<br />

met het instrument “GPR gebouw”. Voor eigen<br />

gebouwen wil de gemeente een minimumscore<br />

van 7,5 handhaven, voor ontwikkelingsprojecten<br />

van derden gaat waarschijnlijk een minimale GPReis<br />

van 7,0 gelden.<br />

6.2 Procesaanpak en ambitie met betrekking<br />

tot duurzaamheid<br />

Bij het toepassen van duurzaamsheidmaatregelen<br />

is altijd sprake van maatwerk. De specifieke<br />

locatie, de stedenbouwkundige situatie, het te realiseren<br />

programma en het gewenste ambitieniveau<br />

zijn steeds bepalend voor de toe te passen<br />

maatregelen.<br />

De gemeente Hardenberg en Leyten en hebben<br />

daarom bij de ”Co-design sessies”, samen met<br />

de toekomstige gebruikers (o.a. exploitanten van<br />

de supermarkten), de architect en een duurzaamheidsexpert,<br />

concreet gekeken naar specifieke<br />

duurzaamheidsmaatregelen die bij de centrumontwikkeling<br />

van <strong>Dedemsvaart</strong> kunnen worden<br />

toegepast.<br />

6.3 Duurzaamheidambitie centrumplan<br />

<strong>Dedemsvaart</strong><br />

De ontwikkelpartijen hebben vastgesteld om een<br />

GPR-eis van 7,5 als uitgangspunt te hanteren.<br />

Kortgeleden is op initiatief van de Dutch Green<br />

Building Council (DGBC) BREEAM.NL geïntroduceerd.<br />

Het is een nieuwe methode om duurzaamheid<br />

te meten, die breder is dan de reeds bestaande<br />

duurzaamheidsmethodieken. Deze methodiek<br />

vormt een integrale leidraad tijdens het ontwerpen<br />

en het bouwen. Ook is BREEAM.NL beter in staat<br />

om winkelformules mee te nemen in de toetsing.<br />

Leyten ondersteunt de DGBC en heeft zich als lid<br />

aangemeld. Partijen gaan voor het centrumplan<br />

<strong>Dedemsvaart</strong> uit van een BREEAM score “pass”<br />

maar hebben de ambitie de score “good” te realiseren.<br />

6.4 Specifieke kansen met betrekking tot<br />

duurzaamheidsmaatregelen<br />

De gemeente zal naarmate de planvorming vordert,<br />

in samenwerking met Leyten en de toekomstige<br />

gebruikers, het exacte pakket van duurzaamheidmaatregelen<br />

moeten bepalen. Een en<br />

ander kan in deze fase van de planvorming nog<br />

niet definitief worden vastgesteld. Daarom wordt<br />

bij de nadere uitwerking van het <strong>Masterplan</strong> het<br />

exacte pakket van maatregelen bepaald.<br />

34 35


7 | Financiële haalbaarheid <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong><br />

<strong>Dedemsvaart</strong><br />

7.6 Conclusies financiële haalbaarheid <strong>Centrum</strong>plan <strong>Dedemsvaart</strong><br />

Het tekort op de integrale uitvoering van het <strong>Centrum</strong>plan <strong>Dedemsvaart</strong> incl. het MFC <strong>Dedemsvaart</strong><br />

wordt geraamd op ca. € 1,29 mln. netto<br />

contante waarde per 1-1-2011 (zie ook onderstaande tabel).<br />

7.1 Inleiding<br />

Het <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong>plan <strong>Dedemsvaart</strong> is financieel<br />

vertaald in een grondexploitatie. Deze<br />

grondexploitatie bestaat uit een viertal hoofdelementen:<br />

• deelgebieden<br />

• herinrichting openbare ruimte<br />

• algemeen projectmanagement<br />

• fonds <strong>Centrum</strong>plan (inclusief subsidies/bijdragen<br />

derden).<br />

Deze vier hoofdelementen vormen samen de integrale<br />

grondexploitatie <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Dedemsvaart</strong>.<br />

Onderstaand worden de vier hoofdelementen<br />

(financieel) nader toegelicht en wordt<br />

het integrale grondexploitatieresultaat van het<br />

<strong>Centrum</strong>plan <strong>Dedemsvaart</strong> gepresenteerd.<br />

7.2 Deelgebieden<br />

Binnen het <strong>Masterplan</strong> <strong>Dedemsvaart</strong> worden vier<br />

deelgebieden onderscheiden, waarin grond- en<br />

vastgoedontwikkelingen zijn voorzien. Deze deelgebieden<br />

zijn in de grondexploitatie opgenomen.<br />

Het gaat hier om de volgende deelgebieden:<br />

• Markt Westzijde (huidige TNT-locatie en omgeving)<br />

• Markt Noordzijde<br />

• MFC<br />

• Julianastraat-Noord (huidige locatie Aldi/<br />

Jumbo incl. bibliotheek en politiebureau).<br />

Daarnaast is nog een aantal studiegebieden benoemd.<br />

Verder onderzoek naar deze studiegebieden<br />

moet leiden tot besluitvorming of deze studiegebieden<br />

worden omgezet naar ontwikkelingsgebieden.<br />

Financieel worden deze studiegebieden<br />

vooralsnog buiten de grondexploitatie gelaten.<br />

7.3 Herinrichting openbare ruimte<br />

In het <strong>Masterplan</strong> <strong>Dedemsvaart</strong> wordt de openbare<br />

ruimte grootschalig heringericht ter verbetering<br />

van de ruimtelijke kwaliteit en de verkeersveiligheid.<br />

Hieronder vallen infrastructurele projecten<br />

die essentieel worden geacht voor de ontwikkeling<br />

van het centrum volgens de ruimtelijke en<br />

programmatische uitgangspunten van het <strong>Masterplan</strong>.<br />

Deze projecten kunnen niet worden toegerekend<br />

aan individuele deelgebieden.<br />

Binnen het centrumplan <strong>Dedemsvaart</strong> worden<br />

diverse gedeelten van de openbare ruimte in het<br />

centrum heringericht. Het gaat hier om de volgende<br />

straten/gebieden:<br />

• Julianastraat<br />

• Markt en omgeving<br />

• Wisseling, inclusief vlonder<br />

• Prins Bernhardstraat, inclusief parkeerterrein<br />

achter MFC<br />

• Marktstraat<br />

• Tuinstraat<br />

• Mr. Zacharias Tijllaan, inclusief parkeerterrein<br />

• Parkeerterrein Langewijk<br />

• Parkeerterrein Julianastraat Noord<br />

7.4 Algemeen projectmanagement<br />

Naast de geraamde planvoorbereidingskosten in<br />

de diverse deelgebieden en de herinrichting van<br />

de openbare ruimte, maakt de gemeente algemene<br />

plankosten ten behoeve van het <strong>Centrum</strong>plan<br />

<strong>Dedemsvaart</strong>. Het gaat daarbij om kosten van<br />

programmamanagement, coördinatie en communicatie.<br />

Voor een belangrijk deel betreft het de<br />

inzet van eigen medewerkers en adviseurs.<br />

Deze kosten lopen door tot 2015, maar er is wel<br />

rekening gehouden met het feit dat de omvang<br />

van de kosten terugloopt. Het te managen project<br />

wordt immers minder complex en omvangrijk<br />

naarmate een groter deel van de opgave is gerealiseerd.<br />

Bovendien verschuift de aandacht naar<br />

de deelprojecten.<br />

7.5 Fonds <strong>Centrum</strong>plan (incl. subsidies en<br />

bijdragen)<br />

In het Fonds <strong>Centrum</strong>plan komen de saldi van de<br />

investeringen in de openbare ruimte, algemeen<br />

projectmanagement en de resultaten van de gerealiseerde<br />

deelgebieden tot uiting. Tevens worden<br />

de (interne en externe) bijdragen en de subsidies<br />

binnen het Fonds <strong>Centrum</strong>plan geboekt.<br />

Dit tekort wordt volledig veroorzaakt door de ontwikkeling en bouw van het Multifunctionele <strong>Centrum</strong><br />

<strong>Dedemsvaart</strong>. De grondexploitatie voor het <strong>Centrum</strong>plan <strong>Dedemsvaart</strong> verloopt met in achtneming van<br />

de kosten, opbrengsten en overige dekkingsbronnen inclusief € 1,3 miljoen extra investeringsmiddelen,<br />

te dekken uit de voor de periode 2014-2018 gereserveerde middelen, budgettair neutraal.<br />

36 37


8 | Planning en fasering 9 | Bijlagen<br />

8.1 Inleiding<br />

Het <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Dedemsvaart</strong> bestaat uit<br />

verschillende deelprojecten welke in hoofdstuk 4<br />

en 5 van dit <strong>Masterplan</strong> nader zijn omschreven.<br />

De uitvoering van deze deelprojecten zal gefaseerd<br />

verlopen. De gemeente Hardenberg is verantwoordelijk<br />

voor het openbaar gebied in het<br />

plangebied en de aanleg en onderhoud van een<br />

goede infrastructuur. Omdat het van belang is dat<br />

de nieuw te bouwen onderdelen van het centrumplan<br />

goed bereikbaar zijn als deze gerealiseerd<br />

zijn, is de gemeente Hardenberg reeds gestart<br />

met de herstructurering van een aantal belangrijke<br />

wegen binnen het plangebied.<br />

8.2 Openbare ruimte<br />

De herinrichting van de Julianastraat is het eerste<br />

deelproject dat de gemeente ter hand heeft<br />

genomen. De uitvoering hiervan is in april 2011<br />

afgerond. De herinrichting van de Marktstraat en<br />

de Wisseling sluiten qua werkzaamheden hierop<br />

aan en zijn eind 2011 afgerond. Dit geldt ook voor<br />

de aanleg van de vlonder langs de Wisseling. De<br />

herinrichting van het terrein van de Hervormde<br />

Kerk aan de Tijllaan (parkeerterrein en groen) zal<br />

in 2011 plaatsvinden. Aan de Langewijk wordt<br />

ook een parkeerterrein aangelegd. Dit wordt in<br />

2012 gerealiseerd. De Prins Bernhardstraat wordt<br />

tevens in 2012 aangepast en gedimensioneerd<br />

voor vrachtwagens, voor de ontwikkeling van de<br />

bouwblokken aan de Markt.<br />

Het parkeerterrein achter het multifunctioneel<br />

centrum zal in aansluiting op de realisatie van de<br />

verbouw worden aangelegd in 20<strong>13</strong>. Tijdens de<br />

verbouwwerkzaamheden is dit terrein ingericht als<br />

bouwplaats. Het herinrichten van de Markt en de<br />

Tijllaan zal worden aangepakt als de ontwikkellocaties<br />

Markt Noordzijde en Markt Westzijde zijn<br />

gerealiseerd, naar verwachting in 2014.<br />

Markt Noordzijde en Markt Westzijde worden<br />

daarna ontwikkeld. Naar verwachting zal de start<br />

bouw in de eerste helft van 20<strong>13</strong> plaatsvinden.<br />

Het deelproject Alzijdig Blok komt tot stand in<br />

aansluiting op de realisatie van het vastgoed en<br />

de openbare ruimte aan en op de Markt.<br />

De herontwikkeling van de Julianastraat Noord zal<br />

starten na oplevering van het deelproject Markt<br />

Westzijde. Als de supermarkten zijn verhuisd,<br />

kunnen de oude panden worden gesloopt en kan<br />

gestart worden met de woningbouw. De ontwerpen<br />

voorbereidingsfase zal gelijktijdig plaatsvinden<br />

met de realisatie van de Markt Westzijde.<br />

8.4 Studiegebieden<br />

Naast bovenstaande ontwikkelingen is er een<br />

tweetal studiegebieden benoemd, waarvan de<br />

realisatie op langere termijn zal plaatsvinden. Het<br />

gaat om de locatie aan de Langewijk, gelegen<br />

naast de parkeervoorziening die hier wordt aangelegd<br />

en de locatie aan de zuidzijde van de Markt<br />

(de Brandweerkazerne en ’t Olde Postkantoor).<br />

Bijlage 1 Communicatieplan<br />

Bijlage 2 Verslagen Co-designsessies d.d. 28 april en 23 juni 2010<br />

Bijlage 3 Verslag Hearing d.d. <strong>13</strong> december 2010<br />

Bijlage 4 Parkeerbalans Julianastraat Noord en<br />

Markt en omgeving d.d. 31 maart 2011<br />

8.3 Ontwikkellocaties<br />

Naast de deelprojecten openbare ruimte, is er een<br />

aantal ontwikkellocaties benoemd. In 2010 is gestart<br />

met de voorbereidingen voor de ontwikkeling<br />

van een multifunctioneel centrum (MFC). De ontwerp-<br />

en voorbereidingsfase loopt door tot medio<br />

2012. In de tweede helft van 2012 staat de start<br />

van de werkzaamheden (renovatie en aanbouw)<br />

gepland.<br />

38 39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!