06.01.2014 Views

Bestemmingsplan - Gemeente Hardenberg

Bestemmingsplan - Gemeente Hardenberg

Bestemmingsplan - Gemeente Hardenberg

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Bestemmingsplan</strong><br />

Buitengebied<br />

Juni 2012<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> heeft een nieuw bestemmingsplan<br />

opgesteld voor het buitengebied. Het<br />

bestemmingsplan kent een nieuwe aanpak. Er is<br />

veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en nieuwe<br />

ontwikkelingen in het buitengebied. De bestemmingsplanprocedure<br />

start op 7 juni 2012 met de ter inzage<br />

legging van het voorontwerp. Deze flyer geeft antwoord op<br />

belangrijke vragen over het nieuwe bestemmingsplan.<br />

Wat is een bestemmingsplan?<br />

In een bestemmingsplan is vastgelegd waarvoor een gebied is<br />

bestemd. Er staat bijvoorbeeld in waar bedrijven of woningen<br />

mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. Een<br />

bestemmingsplan geeft dus aan wat wel of juist niet mag in<br />

een gebied.<br />

Waarom een nieuw bestemmingsplan?<br />

De gemeente wil de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied<br />

vergroten en nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. De<br />

geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied bieden deze<br />

mogelijkheden niet. Ook zijn deze plannen verouderd. Dit zijn de<br />

belangrijkste redenen om een nieuw bestemmingsplan voor het<br />

buitengebied op te stellen.<br />

Om welk gebied gaat het?<br />

Het nieuwe bestemmingsplan is opgesteld voor het gehele<br />

buitengebied van de gemeente <strong>Hardenberg</strong>, met uitzondering<br />

van de deelgebieden Reestdal en Bergentheim-Zuid, landgoed de<br />

Groote Scheere en verschillende individuele percelen.<br />

Reageren op het bestemmingsplan<br />

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 7 juni 2012 tot en met<br />

18 juli 2012 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk<br />

of mondeling een inspraakreactie indienen. Het bestemmingsplan<br />

is digitaal te bekijken op de websites www.hardenberg.nl en<br />

www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook is het mogelijk om het bestemmingsplan<br />

in te zien bij de Publieksdienst van de gemeente.<br />

Inloopavonden<br />

De gemeente organiseert meerdere inloopavonden over het bestemmingsplan buitengebied. Tijdens de inloopavonden geven medewerkers<br />

van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> uitleg over het bestemmingsplan en kunnen er vragen gesteld worden over het betreffende deelgebied. De<br />

bijeenkomsten worden per deelgebied gehouden tussen 18.00 en 21.00 uur.<br />

Datum Locatie Deelgebied<br />

Dinsdag 12 juni 2012 MFC ’t Trefpunt, Meppelerweg 34 te Balkbrug Balkbrug, Westerhuizingerveld,<br />

Dinsdag 19 juni 2012 Gashouder, Oude Zuidwolderstraat 13 te Dedemsvaart Dedemsvaart, Heemserveen, Rheezerveen<br />

Donderdag 21 juni 2012 Ons Trefpunt, Lage Landweg 2 te Schuinesloot Ane (ten noorden van Dedemsvaartseweg),<br />

Anerveen, Slagharen, De Krim, Schuinesloot,<br />

(oud)-Lutten<br />

Maandag 25 juni 2012 de Anerhof, Marsweg 6 te Ane Ane (ten zuiden van Dedemsvaartseweg), Anevelde,<br />

Collendoorn, Den Velde, Gramsbergen, Holtheme,<br />

Holthone, Loozen<br />

Donderdag 28 juni 2012 Dorpshuis, Hoogenweg 45 te Hoogenweg Bruchterveld, Hoogenweg, Kloosterhaar, Radewijk,<br />

Sibculo, Venebrugge,<br />

Dinsdag 3 juli 2012 Het Kalfje, <strong>Hardenberg</strong>erweg 19 te Bergentheim (Oud-)Bergentheim, Brucht, Diffelen, Mariënberg,<br />

Rheeze


Wat is ruimtelijke kwaliteit?<br />

Ruimtelijke kwaliteit is de “eigen identiteit” van een gebied. Het<br />

is bijvoorbeeld zichtbaar in de vorm van een fraai landschap,<br />

een natuurgebied of een boerenerf dat goed is ingepast in zijn<br />

omgeving.<br />

De nieuwe aanpak<br />

<strong>Hardenberg</strong> heeft een groot buitengebied met verschillende<br />

landschappen. Elk landschap heeft zijn eigen ruimtelijke kwaliteit<br />

die de gemeente graag wil behouden en versterken. Ook wil de<br />

gemeente graag meewerken aan nieuwe ontwikkelingen in het<br />

buitengebied. Om deze twee doelstellingen te bereiken heeft de<br />

gemeente gekozen voor een nieuwe aanpak. Uitgangspunt van<br />

deze aanpak is dat nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan<br />

het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.<br />

In het nieuwe bestemmingsplan is dit geregeld door ‘landschapsbestemmingen’<br />

op te nemen, waarbij rekening wordt gehouden met<br />

de kenmerken van het gebied en het landschapstype. De bouw- en<br />

gebruiksmogelijkheden verschillen per gebied en landschapsttype.<br />

Elke functie (zoals landbouw, wonen, recreatie) maakt onderdeel<br />

uit van een landschapsbestemming. Op deze manier dragen nieuwe<br />

ontwikkelingen bij aan het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit.<br />

Wat vooraf ging<br />

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is een zorgvuldig<br />

proces gevolgd. Als eerste zijn de ruimtelijke kwaliteiten en<br />

vervolgens de gewenste ontwikkelingen per landschap bepaald. De<br />

plaatselijke belangen en andere partijen zoals de provincie, LTO en<br />

waterschappen hebben hieraan een actieve bijdrage geleverd. De<br />

resultaten van dit proces zijn vastgelegd in Landschap Identiteit<br />

Kaarten en Ontwikkelingsvisies. Deze kaarten en visies maken<br />

onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan.<br />

Vastleggen bestaande situatie<br />

In het nieuwe bestemmingsplan is uitgegaan van de bestaande<br />

situatie in het buitengebied. De bestaande bebouwing krijgt een<br />

bestemming volgens het huidige gebruik, tenzij er dringende<br />

redenen zijn voor een andere bestemming. Wat er vervolgens<br />

binnen deze bestemming allemaal mogelijk is, verschilt per<br />

landschapstype.<br />

Aanzet tot ruimtelijk kwaliteitsplan.<br />

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen<br />

In het nieuwe bestemmingsplan verschillen de mogelijkheden per<br />

landschapstype. In het nieuwe plan is geregeld dat woningen in alle<br />

gebieden een grotere inhoud kunnen krijgen. Het bestemmingsplan<br />

maakt het daarnaast mogelijk dat oude stallen worden gesloopt en<br />

in ruil daarvoor een woning mag worden gebouwd. Ook zijn er<br />

ruimere mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende agrarische<br />

bedrijfsgebouwen, multifunctionele landbouw en bedrijvigheid<br />

aan huis. Om gebruik te kunnen maken van deze ruimere<br />

mogelijkheden is het opstellen van een ruimtelijke kwaliteitsplan<br />

in veel gevallen een voorwaarde. Via dit plan moet aangetoond<br />

worden dat de nieuwe ontwikkeling bijdraagt aan het verbeteren<br />

van de ruimtelijke kwaliteit.<br />

Vervolgprocedure<br />

Na de inspraakperiode wordt het bestemmingsplan aangepast<br />

tot ontwerpbestemmingsplan. Tegen dit ontwerp kunnen<br />

zienswijzen worden ingediend bij de raad. Vervolgens wordt<br />

het bestemmingsplan voor vaststelling voorgelegd aan de<br />

gemeenteraad. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan<br />

beroep ingesteld worden bij de Raad van State.<br />

Heeft u vragen?<br />

Heeft u vragen over het bestemmingsplan, dan kunt u deze bij<br />

voorkeur mailen aan buitengebied@hardenberg.nl.<br />

Het team Ruimte van de gemeente is telefonisch bereikbaar via:<br />

0523-289 139.<br />

de inhoud van deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend.<br />

www.hardenberg.nl Aan

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!