Views
4 years ago

| \a..

| \a..

t BERICHTEN, NIEU\ilE

t BERICHTEN, NIEU\ilE BOEKEN Nederlandse bos (I) Begrazing in de In de wetenschappelijke onderzoekwe- Kamer reld bestaat geen eenstemmigheid over oorzaken en eÍÍecien van de z.g. zute regen op bosgebieden. In opdracht van de het Meerjarenplan Bosbouw in de Twee- Op 16 februaris bij de behandeling van ministeries van Landbouw en van Milleubeheer en van de electriciteitspÍoducen-ke geweest. Sprekers van de twee regede Kamer ook de bosbegrazing ter spraten en de rafÍinaderijen wordt binnenkort ringspartijen toonden zich niet enthousiast over de bosbegrazingsexperimenten. een groot onderzoek begonnen naar de invloed van het neerdalen van verzurende stoffen op bosgebieden. riment moet beginnen voordat de thans Zij vonden dat de staat geen nleuw expe- Op de Veluwe zullen twee meetplaatsen lopende begrazingsproeven zijn geëvalueerd en dat kan nog enkele jaren duren. worden ingericht, waar viif onderzoeksinstituten met automatische apparatuur Minister Braks antwoordde dat hij de lopende proeven te kleinschalig vindt en continu gegevens kunnen verzamelen betÍeÍÍende de binnenkomst van vervullende stofÍen als ammoniak, zwaveldioxi- grotere oppervlakte - 2.000 hectaren - bleeÍ er bij dat een experiment op een de, stikstoÍdioxid enz. Nagegaan zal door hem noodzakelijk wordt geacht, worden welke efÍecten deze stoffen hebben op de bomen. Dit inzicht in het groei- over de plaats waar en het tijdstip waarop maar nu is nog geen beslissingenomen proces van het bos is nodig omdat de zo'n proef zou moeten worden begonnen. verontreinigers (industrie, krachtcentrales. overheden enz.) elkaar als de schuldigen aanwijzen en zichzelÍ vrijpleiten. ling van de z.g. G.E.N.'s (Grote Eenhe- Énige verwarrlng heerste over de instel- Het onderzoek zal de basis moeten leggen voor de keuze van de besle strategie kon de kamer niet duidelijk maken wat nu den Natuur) op de Veluwe. De minister het bos weer gezond te maken. Uit: PlatÍorm, januari ''|987, precies de bedoeling is met die G.E.N.'s uitg' van en van diverse ziiden werd in de Kamer het ministerie van Landbouw en V. er op aangedrongen, dat alle ruimte moet (adv.) worden gegeven aan de Provinciale Gelderse plannen voor het nationaalandschap Veluwe, dat voor een deel al het voorbereidingsstadium achter zich heeÍt. Minister Braks repliceerde, dat de rege- 26 BADKAMER OF KEUKEN VERNIEUWEN? Bezoek dan onze showÍoom aan de Koningslijn 10 te APeldoorn. Natuursteenbedriif A. Hoogenberg Zn Tel. 055 - 55 30 79 W| hebben regelmatig voordelige aanbied i n gen i n m armertegels, )ok verrichten wii alle voorkomende natuursteenwerken. ring waardering heeft voor de regionale plannen betreÍfende de Veluwe, maar dat hier ook ruimte moet zijn voor een rijks-visie, waar de G.E.N.'s een plaats in nemen. Ook over de voorgenomen privatisering van het beheer in de Staatsbossen ontstond geen duidelijkheid. Ongerustheid was er bij diverse partijen over de mogeliike achterstelling van natuurwaarden als Staatsbosbeheer wordt geprivatiseerd. Minister Braks kon ook hierin weinig licht brengen: Er behoeft geen vrees te bestaan voor verlies van natuurwaarden, zo zei hij, maar de deÍinitieve besluitvorming verkeert nog in een pril stadium. En daar moest de Kamer het mee ooen (Red.)

Wild, het bekijken Ontbossing in waard ... China Als je op een verdwaalde donderdagavond in september eens poolshoogte wilt men zit China tegen het jaar 2000 geheel Als er geen maatregelen worden geno- nemen van de bronstgevoelens van het ,.zonder bos. Op het ogenblik is er geen edelhert en je bij toeval op de Vaassenseweg bij Elspeet uitkomt, weet je niet staatsbosgebieden. Die gebieden zijn boom meer over in vijÍ van de 13 Chinese wat je meemaakt. Het is er nog drukker goed voor 70o/o van China's houtvoorraden. Er wordt steeds meer bos gekapt en dan in de Kalverstraat in Amsterdam. Auto aan auto rijdt er stapvoets om een het hout wordt tegen steeds lagere prijzen verkocht. glimp op te vangen van bedelende wilde zwijnen. Bos en Hout Nieuws, nov. 'Bo Als dat niet wil lukken gooit men er een schepje, voer, wel te verstaan, boven op. Hele broden, emmers met voer, ja zelÍs maïskolven worden er uitgestrooid om toch maar alstublieft ,,wilde" zwijen te zien. Als ze dan toch nog in de dekking Nederlqndse bos (2) blijven, wordt deze afgezocht met zaklantaarns, wanl men moet enzalze vinden. De gezondheid van de Nederlandse bossen is in 1986 verder achteruitgegaan. Komt er dan een zware verpeste keiler op dit eenvoudig verdiende maal aÍ, dan Het percentage vitaal bos is ten opzichte wordt er geschreeuwd en gekrijst en gejoeld, waarop zo'n zwate kolos al hele- Vitaal bos moet in staat zijn zich te her- van 1985 met 3olo afgenomen tot 46,90/0. maal niet meer weet wat te doen dan de stellen van aantastingen als gevolg van dekking op te zoeken. exlreme weersomstandigheden, insecten- en schimmelaantastingen. Luchtver- Daarna herhaalt deze tragedie zich tot men genoeg zwijn gezien heeÍt en verder ontreiniging kan echter de invloed van gaat, waarna een volgende auto zich verdringt op die plek en het spel opnieuw ken en wordt daarom in sterke mate be- deze factoren direct of indirect verster- begint. lpalend geacht voor de achteruitgang in Uit: Natuurlijkerwijze, de gezondheid van het Nederlandse bos. IVN Lunteren/Barneveld) (Staatsbosbehee0 Samenstelling von het bestuur Tijdens de op 7 maart gehouden algemene ledenvergadering is het aftredenden herkiesbare bestuurslid R. Schuitemaker als bestuurslid herkozen. Als opvolger van onze penningmeester D.J. van der Bie die na zes jaren niet meer herkiesbaar was benoemde het bestuur tot penningmeester het bestuurslid J.J. Franchimont. ln onze convocatie van 16.2.87 was aanvankelijk de heer A. Strijbis te Harderwijk als penningmeester voorgedragen. Overwegende dat er met betrekking tot de bestuurssamenstelling het verleden afspraken zijn gemaakt die er voor zorgdragen dat er een evenwichtige verdeling is van bestuursÍuncties van jagende en niet-jagende bestuursleden, vond het bestuur het noodzakelijk om in overleg met de betrokkene de voorgenomen benoeming ongedaan te maken omdat de heer Strijbis jager is en de aígetreden penningmeester de heer Van der Bie niet. Voor deze onzorgvuldige handelwijze bood de voorzitter de heer Strijbis excuses aan. De ledenvergadering van 7 maart ging met algemene stemmen akkoord met de benoeming van de heer R. Peltzer te Zeist tot bestuurslid. van den Hoorn 27

Winter 2007 - Vereniging Het Edelhert
Winter2010 45e jaargang - Vereniging Het Edelhert
Lente2009 44e jaargang - Vereniging Het Edelhert
Herfst2010 45e jaargang - Vereniging Het Edelhert
Lente2010 45e jaargang - Vereniging Het Edelhert
Zomer2010 45e jaargang - Vereniging Het Edelhert
Zomer2009 44e jaargang - Vereniging Het Edelhert
Herfst2009 44e jaargang - Vereniging Het Edelhert
Birthe ontmoet Anouk - Make a Wish
Prof. Dr. Ir. Demetris Koutsoyiannis battles for a paradigm shift ...
ATJ1B A VOL D'OISEAU - the Aceh Books website
Edelhert in concert - Blue Imprint
n a v i s e t n a u t a - Sluiskade 11
Droomfeest - Brasschaat - Make a Wish
1 a - Technische Universiteit Eindhoven
& P o l i t i e k M a a tsc h a p p i - Maatschappij en Politiek Magazine
Computeropdrachten niveau A-B week (nog invullen) - Alles-in-1
A. DE GRIJS R J. VETH - Acehbooks.org
nr. 31 | herfst 2012 - Jezuiëten in Nederland en Vlaanderen