PDF, 0.51MB - Impact

impact.kenniscentrum.nl

PDF, 0.51MB - Impact

Jaarverslag 2007


IMPACT

JAARVERSLAG

2007

‘Veiligheid en zelfredzaamheid’


Impact

Colofon

Auteur:

Imkje Cancrinus

Uitgiftedatum: april 2008

Uitgever:

Impact

Bestellen:

Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN

2


Impact

Inhoudsopgave

Woord vooraf .................................................................................................................... 4

1 Impact ............................................................................................................................... 6

2 Algemene informatie......................................................................................................... 7

3 Organisatie........................................................................................................................ 8

3.1 Raad van Toezicht............................................................................................................ 8

3.2 Directie.............................................................................................................................. 9

3.3 Raad van Advies............................................................................................................... 9

3.4 Personeel........................................................................................................................ 10

4 Inbedding ........................................................................................................................ 12

5 Basisactiviteiten .............................................................................................................. 14

5.1 Bereikbaarheid en advisering ......................................................................................... 15

5.2 Impact als netwerkorganisatie ........................................................................................ 16

5.3 Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten ...................................................................... 18

5.4 Communicatie................................................................................................................. 20

5.5 Onderzoek en Ontwikkeling............................................................................................ 25

6 Projecten......................................................................................................................... 29

6.1 Richtlijn opvang voor geüniformeerden na rampen........................................................ 29

6.2 Nafase - feiten en fictie ................................................................................................... 31

6.3 Modelplan nafase ........................................................................................................... 32

6.4 Voorlichting bij rampen ................................................................................................... 34

6.5 Internationale kennisbank............................................................................................... 35

6.6 Monument voor de brandweer........................................................................................ 36

6.7 Multidisciplinaire richtlijn voor vroegtijdige psychosociale interventies na rampen,

terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen ........................................................ 38

6.8 Een wereld van verschil.................................................................................................. 39

6.9 Samen slimmer, samen sterker...................................................................................... 41

6.10 Update Rampenspirit ...................................................................................................... 42

6.11 Help, ik heb geholpen ..................................................................................................... 43

7 EU-projecten................................................................................................................... 44

7.1 Citizens and Resilience .................................................................................................. 44

7.2 V-Net............................................................................................................................... 46

7.3 EURESTE....................................................................................................................... 47

7.4 RED ................................................................................................................................ 47

7.5 EUTOPA ......................................................................................................................... 48

8 Jaarrekening 2007 .......................................................................................................... 49

Bijlagen

Bijlage I Samenstelling Raad van Toezicht .................................................................................. 52

Bijlage II Samenstelling Raad van Advies..................................................................................... 53

Bijlage III Adviezen ......................................................................................................................... 55

Bijlage IV Congressen, symposia, werkconferenties & masterclasses .......................................... 56

Bijlage V Presentaties.................................................................................................................... 58

Bijlage VI Publicaties....................................................................................................................... 61

Bijlage VII Nederlandse Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen 2007 ...................................................... 62

Bijlage VIII Europese Nieuwsbrieven 2007....................................................................................... 64

Bijlage IX Impact in de media ......................................................................................................... 65

Bijlage X Gebruik digitale kennisbank............................................................................................ 66

Bijlage XI Gebruikte afkortingen ..................................................................................................... 67

3


Impact

Woord vooraf

De ondertitel van dit jaarverslag is ´Veiligheid en Zelfredzaamheid´.

Veiligheid staat hoog op de agenda bij overheid en burgers. Vroeger werd gesproken over de veilige

samenleving als een vanzelfsprekend gegeven in dit deel van de wereld. Nu staat veiligheid in het

teken van het creëren van veiligheid in een dreigende omgeving.

De overheid is zich bewust van deze dreigingen en draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid

van haar burgers. De politieke beleidsagenda wordt dan ook sterk gekleurd door maatregelen om de

veiligheid te waarborgen.

De overheid doet echter ook een beroep op haar burgers. Zij is ervan overtuigd dat de overheid alleen

niet in staat is een veilige samenleving te creëren. De burger heeft hierin ook een eigen

verantwoordelijkheid. ´Veerkracht´ en ´zelfredzaamheid´ zijn dan ook begrippen die op de politieke

agenda zijn geïntroduceerd. De kracht van individuen en van gemeenschappen vormen noodzakelijke

ingrediënten voor veiligheid en cohesie.

Vanuit het besef dat veiligheid bouwt op zowel een verantwoordelijke en effectieve overheid als een

verantwoordelijke en zelfredzame burger, ontstaat een interessant samenspel van de verdeling van

taken en verantwoordelijkheden. Aangezien regelgeving vanuit de overheid niet meer gezien wordt als

het instrument bij uitstek om goede voorwaarden te scheppen voor de veilige samenleving, moeten

andere randvoorwaarden dit gat vullen.

Kennis, bewustwording, voorbereiding en communicatie worden als kern gezien als het gaat om de

psychosociale zorg na rampen. De thema’s liggen in het verlengde van de gevoelige balans tussen

een verantwoordelijke overheid en de zelfredzame burger. Impact laat in 2007 een mooi spiegelbeeld

van deze ontwikkelingen zien.

In 2007 zijn producten ontwikkeld die de zelfredzaamheid van de burger bevorderen zoals de

‘Resilience’ publiekscampagne en het lesmateriaal voor kinderen uit het EU-project ‘Citizens and

Resilience. The balance between awareness and fear’. Ook het project van Stichting Achmea

Slachtoffer en Samenleving ‘ Samen slimmer, samen sterker’ richt zich op de veerkracht van

getroffenen van rampen. In het kader van het project ‘Feiten en fictie’ is in kaart gebracht wat de

psychosociale gevolgen zijn van rampen en calamiteiten voor de geüniformeerde

hulpverleningsdiensten, zoals ambulance, politie en brandweer.

Deze kennis geeft deze beroepsgroepen een middel in handen om goed voor de eigen mensen te

zorgen, veerkracht te bevorderen en de negatieve effecten van de inzet bij calamiteiten te beperken.

4


Impact

Nieuwe producten worden ontwikkeld in het verlengde van de overheidsverantwoordelijkheden voor

een optimale professionele voorbereiding op rampen.

In het kader van het verantwoordelijkheidsdomein van het ministerie van Defensie neemt Impact een

brugfunctie in tussen het militaire kennisdomein en het civiele kennisdomein. Zo is geadviseerd

rondom groepsdebriefing bij uitzendingen van militairen. Ook hier staat de veerkracht van militairen

hoog in het vaandel en is de interventie gericht op het bevorderen van mentale fitheid.

Vanuit Impact is meegewerkt aan het advies rondom de organisatie van de militaire geestelijke

gezondheidszorg om de verantwoordelijkheid van de overheid voor haar militairen effectiever in te

zetten. Het onderzoek ‘Zicht op LOK’ wil Defensie gebruiken om alert te zijn op de gezondheid van

militairen als gevolg van uitzendingen. Het ministerie van Defensie kiest voor een goede voorlichting

door middel van de resultaten van het gezondheidsonderzoek naar de Libanon veteranen.

Het ministerie maakt daarbij vooral gebruik van ad hoc advisering door Impact. In 2007 is dit in relatie

gebracht met de kennisfunctie van het ministerie, welke opnieuw is ingericht.

De confrontatie tussen overheden en verantwoordelijke instanties enerzijds en de wereld van de

getroffene na een ramp anderzijds, wordt beschreven in het boek ‘Een wereld van verschil’ dat samen

met het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) geschreven wordt. Het boek moet een

brug slaan tussen deze beide werelden in de nasleep van een ramp, waarbij de verantwoordelijkheid

cruciaal is en vaak beladen met de emoties die daarmee gepaard gaan.

Het geheel van de maatschappelijke ontwikkelingen speelt zich uiteraard niet alleen binnen de

landsgrenzen van Nederland af. Het speelt zich in de steeds grotere omgeving af van de Europese en

internationale samenwerking. Impact heeft deze oriëntatie ook in 2007 nadrukkelijk meegenomen.

De verzameling van de kennis en de ‘best practices’ richten zich dan ook op het Europese en

internationale kennisdomein. Daarnaast participeert Impact in Europese samenwerkingsverbanden op

het gebied van de psychosociale zorg na rampen.

Dit alles en nog veel meer vindt u beschreven in het jaarverslag 2007: het jaar in het teken van

‘Veiligheid en Zelfredzaamheid’!

Magda Rooze

Directeur Impact

5


Impact

1 Impact

Impact is het landelijk kennis & adviescentrum voor psychosociale zorg na rampen. Zij adviseert

hulpverleningsorganisaties, bestuurders en overheden en biedt een integraal basispakket aan

dienstverlening voor advies in alle fasen van een ramp. Hiermee wordt de gehele veiligheidsketen

bestreken van pro-actie, preventie, preparatie en respons. Voor de geneeskundige keten betekent dit

advisering op het gebied van de voorbereiding op rampen, advies in de acute fase en in de nazorg

fase.

Impact is de makelaar tussen wetenschap en praktijk en biedt kennis en expertise op maat.

Zij werkt vraaggestuurd, biedt concrete producten en diensten, werkt in projectvorm, is multidisciplinair

georiënteerd en heeft een groot nationaal en internationaal netwerk.

Impact is een organisatie met een zakelijke, heldere aanpak met een sterk communicatieve stijl.

De psychosociale zorg na rampen verdient een professionele en kwalitatief sterke aanpak, gezien de

kwetsbaarheid van het onderwerp.

Impact maakt veel werk van haar netwerk en onderhoudt actief het contact met haar stakeholders.

Thema’s die in 2007 prioriteit hebben, zijn:

richtlijnontwikkeling

terrorisme

publieksvoorlichting

nafase van een ramp

belangen getroffenen

veerkracht

lange termijn psychosociale zorg.

6


Impact

2 Algemene informatie

Doelstelling

Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde

psychosociale zorg na rampen. Tot het takenpakket van Impact horen het bundelen van ervaring en

wetenschappelijke kennis, het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen hiervan voor uiteenlopende

doelgroepen en het bevorderen van samenwerking tussen betrokken partijen.

De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness' te

bevorderen.

Doelgroepen

Impact richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmakers, bestuurders en publiek.

Daarnaast raadpleegt Impact regelmatig getroffenen. De kennis en ervaringen van getroffenen zijn

nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen.

Wettelijk kader

De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de

onderstaande wetten:

Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 1990 (artikel 2)

Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen 1991 (artikel 2 en 5)

Wet Rampen en Zware Ongevallen 1985 (Algemene bepalingen, artikel 2)

Kwaliteitswet zorginstellingen 1996

Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 2004

Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding (artikel 15)

Wet bescherming persoonsgegevens 2000

Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen 1994

Wet Publieke Gezondheid (in behandeling bij de Tweede Kamer)

Wet op de Veiligheidsregio’s (in behandeling bij de Tweede Kamer).

7


Impact

3 Organisatie

3.1 Raad van Toezicht

Impact kent een Raad van Toezicht (RvT). De RvT is belast met de strategie en houdt conform de

statuten toezicht op het beleid van de directeur, op het financiële beleid en op de algemene gang van

zaken. De RvT staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit aan de

directeur en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke

besluitvorming.

Vergaderingen

De RvT bestaat uit vier onafhankelijke leden en komt in 2007 viermaal in vergadering bijeen.

In deze vergaderingen komen de volgende onderwerpen (in alfabetische volgorde) aan de orde:

begroting 2007

(nieuwe) EU-projecten

financiële situatie Impact

integraal werkprogramma 2008 voor de activiteiten in het kader van het Centrum Gezondheid

en Milieu

jaarrekening 2006

jaarverslag 2006

kennisvragen RIVM en aankondiging bezuinigingsplannen ministerie van VWS

samenwerking RIVM – Impact

terugblik gezamenlijke vergadering RvA/RvT 2006

voortgang 2007 (personeel, organisatie & structuur, de 5 basisactiviteiten, de lopende

projecten, de Europese projecten en de nieuwe EU-projectaanvragen)

werkplan 2007.

Bestuursinformatie

De RvT krijgt in 2007 inzicht in het besturen van Impact op basis van de onderstaande documenten

(in alfabetische volgorde):

begroting 2007

EU-projecten - stand van zaken

EU-projecten - informatie

integraal werkprogramma 2008 voor de activiteiten in het kader van het Centrum Gezondheid

en Milieu

8


Impact

Bestuursinformatie (vervolg)

jaarrekening 2006

jaarverslag 2006

kennisvragen RIVM en aankondiging bezuinigingsplannen ministerie van VWS

voortgangsrapportage 2007

werkplan 2007.

Samenstelling

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht: zie bijlage I op pagina 52.

3.2 Directie

De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en heeft de dagelijkse leiding van

Impact.

3.3 Raad van Advies

Impact wordt bijgestaan door een Raad van Advies (RvA).

De RvA adviseert en ondersteunt de directie en geeft algemene richtlijnen voor het te voeren

inhoudelijk beleid. De RvT benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de

directeur en na raadpleging van de zittende leden van de RvA.

De directeur en de beleidsmedewerkers wonen de vergaderingen van de RvA bij.

Vergaderingen

De RvA bestaat uit elf personen, allen inhoudelijk deskundigen en komt in 2007 viermaal bijeen.

In deze vergaderingen komen de volgende onderwerpen (voor advies) aan de orde:

het door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Sanctietoepassing en Impact

opgestelde Referentiekader psychosociale zorg

het door Impact verzorgde ‘Targeted Agenda Program’ binnen het kader van het 15 e ‘World

Congress on Disaster and Emergency Medicine’ dat van 13 tot 16 mei 2007 plaatsvindt

het EU-project RED to Reinforce Rescuers’ Resilience by Empowering a well-being

Dimension

invulling werkplan 2008

‘Zicht op LOK’: review met betrekking tot het vóórkomen en de behandeling van lichamelijk

onverklaarde klachten

9


Impact

Vergaderingen (vervolg)

‘Feiten en Fictie’: review van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van psychosociale

gevolgen van inzet bij grootschalige calamiteiten en rampen bij geüniformeerde hulpverleners

de conferentie ‘European Society for Traumatic Stress Studies’ (ESTSS) die van 6 tot 9 juni

plaatsvindt in Kroatië

project ‘Samen slimmer, samen sterker’. De doelstelling van dit project is: het ontwikkelen van

een handreiking voor het opzetten, in stand houden en afbouwen van een belangenvereniging

of lotgenotengroep van rampgetroffenen

multidisciplinaire Richtlijn vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en

andere schokkende gebeurtenissen

project ‘Een monument voor de brandweer’

de film ‘Impact, de musical’. Deze film bevat een weergave van het kinderdeel van het EUproject

‘Citizens and resilience. The balance between awareness and fear’.

Samenstelling

Voor de samenstelling van de Raad van Advies: zie bijlage II op pagina 53.

3.4 Personeel

Medewerkers

Op 31 december 2007 zijn acht medewerkers in dienst bij Impact: een directeur (100%), twee senior

beleidsmedewerkers (beiden 100%), een beleidsmedewerker ten behoeve van het EU-project (67%),

een beleidsmedewerker (89%), een projectmedewerker (23%), een persoonlijk assistent (89%) en een

secretaresse (67%).

Vijf van deze medewerkers werken in deeltijd en drie fulltime (zie de percentages achter de functies).

De leeftijd van medewerkers varieert van 36 tot 57 jaar.

Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, maakt Impact nog gebruik van:

een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen en

administratieve ondersteuning

een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk

een grafisch vormgever voor het ontwerpen van diverse uitingen van de huisstijl

twee bureaus voor internethosting, vormgeving en programmering van de website

een extern accountant

een communicatieadviseur

externe consultants

bureaus voor communicatie

10


Impact

Externen (vervolg)

bureaus voor grafische vormgeving

een projectmedewerker op geleide van de lopende projecten.

Tevens zijn de financiële administratie en personeelszaken uitbesteed.

Ziekteverzuim

Het totale percentage ziekteverzuim onder de medewerkers van Impact is 2,9%.

Stagiaire

Van september 2006 tot juli 2007 werkt Sujuan Zhang bij Impact en bij het Topzorgprogramma

Psychotrauma. Sujuan Zhang kreeg een Constantijn Huygens Scholarship om gedurende tien

maanden haar kennis rondom psychosociale zorg na rampen te verdiepen.

In China werkt Sujuan al acht jaar als beleidsmedewerker voor het Civil Affairs Department in de

provincie Yunnan.

Sujuan heeft als doelstelling dat zij na deze tien maanden in Nederland, in haar eigen land een

betekenisvolle bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van de psychosociale hulpverlening.

Sujuan Zhang heeft in Nederland een wetenschappelijk artikel geschreven: ‘Psychosocial

Consequences of Disasters in China: A Review of the Literature’, waarin zij onder meer een

vergelijking maakt tussen de Nederlandse en Chinese benadering van rampen.

Verhuizing

In april 2007 verhuist Impact naar een nieuw kantoorpand op het AMC terrein.

11


Impact

4 Inbedding

Nederland

Impact streeft naar inbedding van haar dienstverlening en producten in bestaande structuren.

Impact werkt mee aan de inrichting van het Centrum Gezondheid en Milieu om tot een

integrale werkwijze te komen tussen de verschillende partners die betrokken zijn bij incidenten

en rampen. Het gaat hierbij om het Team Medische Milieukunde, het Centrum

Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) het Back Office Geneeskundige Informatie

(BOGI), het Project ‘Informatie Intoxicaties en Calamiteitengeneeskunde’, Impact en NIVEL

voor de Raad van RGF‘en treedt Impact op als adviseur psychosociale zorg na rampen; er is

een structureel kwartaaloverleg tussen partijen

voor het ministerie van VWS treedt Impact op als het landelijk kennis en adviescentrum

psychosociale zorg na rampen. Impact ontwikkelt instrumenten om regie en sturing te kunnen

geven op de inzet van de PSHOR

voor het ministerie van BZK treedt Impact op als het kenniscentrum dat uitwerking geeft aan

het beleid aangaande de nafase van rampen

het ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied

psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar

kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie

de samenwerking Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid - Impact is vastgelegd in een

samenwerkingsconvenant

Impact maakt deel uit van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma

Impact maakt deel uit van het landelijke kennisplatform van het Trimbos-instituut

voor de kennisfunctie zoekt Impact aansluiting bij ARQ, de koepel van organisaties voor

psychotrauma, onder regie van Centrum '45.

Europa

Impact heeft als Europees doel het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die alle

op hun eigen deelgebied actief zijn. Bijvoorbeeld ‘Civil Protection’, het psychosociale netwerk van het

internationale Rode Kruis, ‘Public Health’, het netwerk van Europese psychologen, het

wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de ‘European Society for Traumatic Stress Studies’.

Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de ‘International Society for Traumatic Stress

Studies’ (ISTSS), WADEM (‘World Association for Disaster Medicine’), ‘World Health Organisation’ en

de Verenigde Naties.

12


Impact

Impact maakt deel uit van deze netwerken en is zich ervan bewust dat dwarsverbindingen tussen

deze netwerken nodig zijn om voor het beleidsterrein van Impact een maximale opbreng te genereren.

Impact wil haar kennis en ervaring op het gebied van het onderhouden van netwerken graag inzetten

voor het samenbrengen van de relevante expertise van deze internationale netwerken.

De voorwaarden bij Impact zijn daarvoor aanwezig: een Engelstalige website, een internationale

nieuwsbrief in vier talen, kennis van de mogelijkheden voor digitale ondersteuning van deze

netwerken en ervaring in het organiseren van (internationale) netwerkbijeenkomsten.

EU-project ‘Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear’

Door de activiteiten rond het EU-project ‘Citizens and Resilience. The balance between awareness

and fear’ heeft Impact haar netwerk uitgebreid naar de nieuwe lidstaten en een centrale, niet meer

weg te denken plek in Europa ingenomen.

Standing Committee disasters and crisispsychologists

Sinds begin 2006 heeft de directeur van Impact zitting in het Standing Committee disasters and

crisispsychologists van de European Federation of Psychologists’ Associations.

Het Nederlands Instituut voor Psychologen maakte deelname aan dit netwerk mogelijk.

Impact is de Nederlandse afgevaardigde namens het NIP.

EU-projecten: subsidieaanvragen

Mede als gevolg van de activiteiten binnen het EU-project ‘Citizens and Resilience’ en deelname

namens Nederland aan het Standing Committee of disaster and crisispsychologists van de European

Federation of Psychologists’ Association (EFPA) blijft de kracht van Impact in Europa niet

onopgemerkt.

Dit resulteert in 2006 onder andere in het verzoek aan Impact om partner te worden in vier nieuwe

Europese projecten. Impact ondersteunde de subsidieaanvragen voor deze projecten, die alle in 2006

zijn gehonoreerd en in 2007 zijn uitgevoerd.

Het betreft de projecten:

V-Net, dat leidt tot de oprichting van een Europees netwerk van Europese getroffenen van

terrorisme en professionals

RED, dat zich richt op de veerkracht en het welbevinden van reddingswerkers

EURESTE, met als doel implementatie van het ‘handbook of needs of victims’ in de training

van zorg- en dienstverleners

EUTOPA, dat tot doel heeft te komen tot standaardisering van de psychosociale zorg na

rampen in Europa, zodat onderlinge bijstand van lidstaten mogelijk wordt.

13


Impact

Basisactiviteiten en projecten

Het programma van Impact bestaat uit het basisprogramma gefinancierd uit de basissubsidie plus

opdrachten via aanvullende financiering. De basissubsidie wordt gefinancierd door de ministeries van

VWS, BZK en Defensie. Het ministerie van VWS is accounthouder voor het basisprogramma.

Daarnaast voert Impact opdrachten via aanvullende financiering uit voor het ministerie van VWS,

de Europese Commissie, het ministerie van LNV en Defensie, de Stichting Achmea Slachtoffer en

Samenleving en het ministerie van BZK.

Impact stelt elk jaar een werkprogramma op. Dit werkprogramma bevat meerjarige programma ’s en

nieuwe projecten. Voor de bepaling van het werkprogramma zijn de beleidskaders van de ministeries

van VWS, BZK en Defensie van belang. Daarbij werkt Impact vraaggestuurd en worden de vragen

vanuit het veld vertaald in concrete producten en diensten.

5 Basisactiviteiten

Toelichting

Dit basisprogramma is het resultaat van het werk van de afgelopen vijf jaar.

De uitwerking in de verschillende projecten en de resultaten daarvan vormen het basispakket in de

dienstverlening van Impact.

De basisactiviteiten zijn:

1. Bereikbaarheid en advisering

2. Impact als netwerkorganisatie

3. Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten

4. Communicatie

5. Ontwikkeling en Onderzoek.

14


Impact

5.1 Bereikbaarheid en advisering

Doelstelling

Impact levert advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen en is daarvoor 24 uur per

dag beschikbaar. Deze advisering omvat het volgende:

ondersteuning van professionals met inhoudelijke adviezen in de uitvoering van hun werk

ondersteuning van beleidsmakers in de opzet van het beleid rondom psychosociale zorg op

de middellange en lange termijn

advisering van bestuurders in hun besluitvorming.

Het doel van 24-uurs beschikbaarheid van advies op het gebied van de psychosociale zorg na

rampen is essentieel in geval van een ramp en/of calamiteit. In rampomstandigheden is behoefte aan

op maat gesneden adviezen, die direct toegepast kunnen worden in de acute fase.

Werkwijze

Hulpverleningsorganisaties en overheden kunnen medewerkers van Impact als adviseur inschakelen.

Ook is een nationaal netwerk van experts beschikbaar via de expertise databank. Daarnaast wordt

Impact ondersteund door een Raad van Advies met gezaghebbende adviseurs, die op specialistische

gebieden geconsulteerd kunnen worden.

Producten

24-uurs bereikbaarheid

- Impact onderhoudt een 24-uurs bereikbaarheidsdienst ten behoeve van professionals,

bestuurders en overheden voor advies inzake calamiteiten en rampen

- in het kader van de inzet bij calamiteiten en rampen zijn ook experts te raadplegen en

beschikbaar. Dit betreft experts op het operationele niveau uit het expertise netwerk

en de adviseurs van de Raad van Advies van Impact

advisering

- Impact geeft uitgebreid advies naar aanleiding van rampen en crises aan

professionals en beleidsmakers vanuit de verschillende overheden en bestuurders

- Impact wordt als adviseur betrokken bij beleidsvoorbereidende advisering.

Voor een overzicht van de gegeven adviezen: zie bijlage III op pagina 55.

15


Impact

5.2 Impact als netwerkorganisatie

Doelstelling

Impact onderhoudt actief de relevante netwerken in de rampenhulpverlening. Impact maakt daarbij

gebruik van bestaande netwerken, die zij verder ontsluit en verbindt. Dit doet Impact vanuit de

overzichtsfunctie die zij heeft over het gehele multidisciplinaire veld dat verschillende beleidsterreinen

bestrijkt. Voor een goede en snelle ontwikkeling van het kennisveld participeert Impact ook in het

Europese en internationale netwerk.

Wat doet Impact hiervoor?

Inventariseren van experts uit de verschillende netwerken

opzetten en onderhouden van een landelijke expertisedatabank

verzorgen van netwerkdagen waarbij de laatste ontwikkelingen vanuit het wetenschappelijke

veld en de ervaringen vanuit de (internationale) praktijk behandeld worden

bijeenbrengen van experts uit de verschillende netwerken en de verschillende disciplines om

verbindingen te leggen en een meerwaarde te creëren

organiseren van in-company workshops voor deskundigheidstraining

aanbieden van ondersteunende structuren voor de verschillende netwerken.

Nederlandse netwerken

Geestelijke verzorgers (alle denominaties)

netwerk van agrohulpverlening

samenwerking met het bestuurlijke netwerk crisisbeheersing onder voorzitterschap van de

heer Mans, voormalig burgemeester van Enschede

netwerk van de GHOR burgemeesters

Raad van RGF’en en GHOR regio’s

netwerk ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid

OPRON (Overleg Psychosociale Zorg na Rampen en Ongevallen Nederland)

Netwerk van Militaire Geestelijke Gezondheidszorg

Netwerk sleutelfiguren en organisaties grote etnische groepen in Nederland.

Europees en internationaal netwerk

Een belangrijk doel van Impact is het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die

allen op hun eigen deelgebied actief zijn. Denk hierbij aan: ‘Civil Protection’, het psychosociale

netwerk van het internationale Rode Kruis, ‘Public Health’, het netwerk van Europese psychologen,

het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de ‘European Society for Traumatic Stress Studies’.

16


Impact

Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de ‘International Society for Traumatic Stress

Studies’ (ISTSS), WADEM (‘World Association for Disaster Medicine’), ‘World Health Organisation’ en

de Verenigde Naties.

Impact maakt deel uit van deze netwerken en communiceert met deze netwerken via een Engelstalige

website en een internationale nieuwsbrief. De Europese en internationale netwerken staan garant

voor een snelle opbouw van de kennis voor het Nederlandse veld.

Producten

Onderhouden van de expertisedatabank

Het betreft:

- het up-to-date houden van de experts en hun gegevens

- het identificeren van nieuwe experts

- de aanvulling met experts binnen de verschillende disciplines zoals maatschappelijk

werkers, slachtofferhulp, adviseurs op het gebied van het openbare bestuur,

communicatie-experts etc.

onderhouden van de diverse netwerken

Naast de specifieke netwerken zoals eerder genoemd zijn er bijvoorbeeld nog

- netwerken met betrekking tot cultuur en trauma

- het netwerk van de militaire GGZ

- het netwerk van de kinderexperts etc.

bijwonen van congressen en symposia

faciliteren van het landelijk OPRON netwerk en de vergaderingen

faciliteren van het netwerk agrohulpverlening

faciliteren van het netwerk geestelijk verzorgers

opzetten en ondersteunen van de regionale netwerken geestelijk verzorgers

participeren in het Europese netwerk: meestal in Brussel.

Voor een overzicht van de door de directeur en de beleidsmedewerkers van Impact bezochte

congressen, symposia, werkconferenties en masterclasses: zie bijlage IV op pagina 56.

17


Impact

5.3 Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten

Doelstelling

Impact levert kennis en expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen.

Deze kennis en expertise zijn nodig voor een goede voorbereiding van inhoud en organisatie van de

psychosociale zorg. Er bestaat in de markt een behoefte aan een kenniscentrum dat al deze

kennisdomeinen bestrijkt en de verzamelde kennis bundelt, borgt en ontsluit.

Impact verzamelt de kennis op basis van vragen uit de markt en brengt de verschillende

kennisgebieden in kaart.

Impact borgt de kennis via het papieren archief, de digitale kennisbank en de specialistische

bibliotheek van het kenniscentrum.

Impact ontsluit de kennis via de website, de kennisbank, factsheets, presentaties en workshops.

Wat doet Impact hiervoor?

Oplevering van het rapport van de actualisatie (in 2006) van het al meerdere jaren lopende

project Nationale rampen

bijhouden van de relevante wetenschappelijke literatuur, protocollen en richtlijnen, het

verzamelen van ‘best practices’ en het verzamelen van ‘lessons learned’

consultatie van getroffenen van alle rampen in Nederland

beheren van het digitale en het papieren archief op het gebied van psychosociale zorg na

rampen. Deze archieven bestaan uit wetenschappelijke literatuur, protocollen en richtlijnen,

voorlichtings- en foldermateriaal

expliciteren van kennis die in hoofden van mensen zit

ontsluiten van de beschikbare kennis ten behoeve van professionals, beleidsmakers en

bestuurders

het verzorgen van presentaties inclusief materiaal

het verspreiden van kennis via de media

het publiceren van de verzamelde kennis in gebundelde en bewerkte vorm

het verzamelen van kennis op Europees en internationaal niveau ten behoeve van het

Nederlandse veld door deelname aan Europese en internationale congressen

het opstellen van een referentiekader psychosociale zorg in het verlengde van het onderzoek

in opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

het verzorgen van een Targeted Agenda Program over ‘Basic Psychosocial Life Support’

tijdens het ‘World Congres on Disaster and Emergency Medicine’ (13-16 mei 2007) in

Amsterdam. Impact stelt samen met de door haar uitgenodigde experts een consensus

document op over de psychosociale aspecten van alle betrokken hulpverleningsdiensten na

een ramp

18


Impact

Wat doet Impact hiervoor?(vervolg)

het verzorgen van academische nascholing voor de afdeling urgentiegeneeskunde van de

Vrije Universiteit Amsterdam over urgentiegeneeskunde en de dood, met het accent op

multiculturele aspecten hiervan. Impact schrijft hierover een hoofdstuk in het leerboek

het geven van voorlichting aan de Nederlandse Onderwijsinstituten over het door Impact

ontwikkelde lesmateriaal over veerkracht bij dreigende en schokkende gebeurtenissen op de

basisscholen.

Toelichting op het product ‘Nationale rampen’

Het al meerdere jaren lopende project Nationale rampen is in 2006 geactualiseerd.

Impact levert het rapport medio 2007 op.

Het rapport geeft de stand van zaken van gezondheidsonderzoek dat de afgelopen jaren in Nederland

na rampen is verricht. De verschillende onderzoeken hebben een grote hoeveelheid aan resultaten

opgeleverd en er zijn tal van aanbevelingen gedaan om de zorg, het onderzoek en de

informatievoorziening na rampen te verbeteren. In dit rapport zijn de belangrijkste resultaten en

aanbevelingen op een rij gezet, ofwel ‘wat weten we nu’ en ‘wat zijn de lessen voor de toekomst’.

De overige hoofdstukken van het rapport kunnen als een naslagwerk gebruikt worden door iedereen

die kennis wil nemen van de afzonderlijke onderzoeken.

Hiermee heeft Impact een belangrijk basisdocument gerealiseerd.

Voor een overzicht van de presentaties in 2007: zie bijlage V op pagina 58.

Voor een overzicht van de publicaties in 2007: zie bijlage VI op pagina 61.

19


Impact

5.4 Communicatie

Doelstelling

Impact wil een goede communicatie onderhouden met het relevante netwerk in de markt (extern) en

binnen haar eigen organisatie (intern). In het externe netwerk heeft Impact vooral een verbindende en

adviserende rol. Impact treedt daarbij op als de gebundelde onafhankelijke expert op het gebied van

psychosociale zorg na rampen.

Impact bedient hierbij de volgende doelgroepen:

professionele hulpverlener (politie, brandweer, ambulance, etc.)

professionele zorgverlener (huisarts, psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker, etc.)

vrijwillige hulp- of zorgverlener

geestelijk verzorger

onderzoeker (medewerker van een wetenschappelijk instituut, universiteit, HBO en dergelijke)

bestuurder/manager/beleidsmaker, actief in de voorbereiding van of opvang na ernstige

calamiteiten

getroffene

publiek.

Externe communicatie

Voor het waarmaken van haar doelstellingen zet Impact de volgende communicatiedisciplines in:

projectcommunicatie: alle activiteiten die te maken hebben met het geven van bekendheid

aan de (resultaten van de) projecten die Impact zich ten doel heeft gesteld

‘corporate’ communicatie: alle activiteiten die te maken hebben met het promoten van de

algemene doelstellingen van Impact als geheel.

Interne communicatie

Met interne communicatie wordt zowel de communicatie tussen de medewerkers van Impact zelf, als

de communicatie tussen Impact en de Raad van Advies en de Raad van Toezicht bedoeld.

Voor deze interne communicatie geldt de volgende communicatiestructuur:

werkoverleg (medewerkers)

kennisuitwisseling (medewerkers)

vergadering Raad van Toezicht (directeur, leden Raad van Toezicht)

inhoudelijk overleg Raad van Advies (leden Raad van Advies, directeur en

beleidsmedewerkers)

gemeenschappelijke vergadering (directeur, beleidsmedewerkers, Raad van Toezicht en

Raad van Advies).

Er zijn aparte werkafspraken gemaakt over de interne communicatie in geval van een ramp of ernstige

calamiteit.

20


Impact

Wat doet Impact hiervoor?

Voeren van een herkenbare huisstijl

verzorgen van een digitale Nederlandse nieuwsbrief (zie de toelichting hieronder)

uitbrengen van digitale Nederlandse nieuwsflitsen op basis van de actualiteit (zie de

toelichting hieronder)

verzorgen van een viertalige digitale Europese Nieuwsbrief (zie de toelichting op pagina 22)

onderhouden van een website (zie de toelichting op pagina 22)

opzetten en onderhouden van een stille website (zie de toelichting op pagina 22)

opstellen van factsheets naar aanleiding van actuele gebeurtenissen. Deze factsheets zijn

een weerslag van de stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek en de ‘best

practices’

uitbrengen van DVD’s (zie de toelichting op pagina 23)

uitbrengen van een jaarverslag

free publicity (zie de toelichting op pagina 24)

onderhouden van vier communicatieportefeuilles:

- bestuur en beleid

- zorg

- onderzoek en ontwikkeling en

- cultuursensitieve aspecten van psychosociale zorg.

Digitale Nederlandstalige Nieuwsbrief

Deze digitale Nieuwsbrief verschijnt in 2007 driemaal, bevat actuele informatie en wordt per email

verspreid onder ruim 1.400 abonnees. In de nieuwsbrieven komen allerlei onderwerpen aan de orde:

van projecten en symposia, tot onderzoeken en (inspelen op) rampen die de wereld treffen.

Voor een volledig overzicht van de in deze Nieuwsbrieven behandelde onderwerpen: zie bijlage VII op

pagina 62.

Digitale Nederlandstalige Nieuwsflits

De digitale Nederlandstalige Nieuwsflits verschijnt in 2007 vijfmaal en bevat actueel nieuws dat snel

bekend moet worden. De Nieuwsflits wordt op dezelfde manier en onder dezelfde doelgroep verspreid

als de Nieuwsbrief.

Voor een volledig overzicht van de in deze Nederlandse Nieuwsflitsen behandelde onderwerpen:

zie bijlage VII op pagina 62.

21


Impact

Digitale Europese Nieuwsbrief

In het kader van Europese projecten start Impact in 2005 met het uitgeven van de elektronische

Europese Nieuwsbrief in vier talen (Engels, Frans, Spaans en Nederlands). Door middel van deze

nieuwsbrief houdt Impact geïnteresseerden in het netwerk (ruim 500) op de hoogte van

ontwikkelingen en activiteiten rond de Europese projecten. In eerste instantie betreft dat uitsluitend het

project ‘Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear’. Later komen daar ook de

projecten V-Net, EURESTE, RED en EUTOPA bij. De digitale Europese Nieuwsbrief verschijnt in 2007

vier keer.

Voor het overzicht van de in de Europese Nieuwsbrieven behandelde onderwerpen: zie bijlage VIII op

pagina 64.

Website

De website www.impact-kenniscentrum.nl krijgt bijna 24.000 unieke bezoekers en bijna 37.000

bezoeken per jaar.

Stille website

Achtergrondinformatie

Als getroffenen van rampen over grote gebieden verspreid zijn, is een digitaal Informatie- en

verwijscentrum (IVC) functioneel.

Impact heeft in de afgelopen periode ervaring opgedaan met

een Informatie en Verwijscentrum (IVC) na de Tsunami (2004) en

een IVC na de evacuatie van Nederlanders uit Libanon (2006).

Het IVC fungeerde als een virtuele centrale plaats, waar nabestaanden, getroffenen en familieleden

van getroffenen, andere direct betrokkenen en hulpverleners terecht konden met vragen. Daarnaast

was gerichte doorverwijzing naar de reguliere hulpverlening mogelijk en konden hulpverlenende

instanties interactief kennis uitwisselen.

Deze IVC’s zijn ten tijde van de gebeurtenissen met spoed ontwikkeld en op maat gemaakt.

Nu, in ‘vredestijd’, is het daarom voor Impact zinvol om een basisconcept ‘stille’ website te ontwikkelen

die voor verschillende rampscenario’s relevant is. Zoals een grieppandemie, terroristische aanslag,

vervoersramp, dierziekten, hittegolven en overstromingen. Of bij rampen in het buitenland waarbij

Nederlanders getroffen worden, zoals bij de aanslagen op Bali (2002).

22


Impact

Doelstelling

Het op de plank hebben liggen van een basisconcept van een IVC om te voorzien in de

informatiebehoefte van getroffenen van rampen in het kader van de psychosociale opvang.

Dit concept kan dan, wanneer er zich een ramp voordoet, snel aangepast worden op basis van de

aard van de ramp en de kenmerken van de getroffenen.

Doelgroep

De website is allereerst voor nabestaanden, getroffenen en familieleden van getroffenen, andere

direct betrokkenen na een ramp in Nederland. Maar ook voor Nederlandse getroffenen bij rampen in

het buitenland. Daarnaast is de website bestemd voor hulpverleners en hulpverlenende instanties.

Werkwijze

Het up-to-date maken van bestaande IVC informatie voor de basis website

het aan de hand van literatuuronderzoek identificeren van mogelijke karakteristieken van

bovengenoemde rampscenario’s en de hierdoor benodigde specifieke psychosociale opvang

en zorg. Deze informatie kan, indien relevant, toegevoegd worden aan het basisconcept IVC.

Looptijd

December 2007 tot en met september 2008.

Het project is in 2007 nog in de beginfase.

In het voorjaar 2008 wordt het verder uitgewerkt en in het najaar 2008 wordt het afgerond.

Interactieve DVD ‘Als de schrik je IN het lijf slaat’

Een DVD over de psycho-fysiologische aspecten van ingrijpende gebeurtenissen.

Achtergrondinformatie

De inzet is het ontwikkelen van een interactieve DVD voor rampgetroffenen. Via deze DVD wordt in

woord en beeld (eventueel met animaties) duidelijk gemaakt waardoor, na ingrijpende gebeurtenissen,

lichamelijke reacties als nachtmerries en concentratieproblemen ontstaan en effect blijven hebben.

Deze informatie kan als steun dienen bij het omgaan met deze klachten.

Doelgroep

Getroffenen van rampen en andere ingrijpende gebeurtenissen en hun sociale omgeving.

23


Impact

Werkwijze

Het contact is gelegd met de expert die op een laagdrempelige manier deze informatie kan

overdragen

gesprekken zijn gehouden over hoe deze informatie het beste verkregen en gefilmd kan

worden, wie de regie zal hebben, de beelden zal filmen en de interactieve DVD zal

ontwikkelen.

Behaald resultaat

Aangezien de financiële middelen ontoereikend blijken te zijn voor de gewenste opzet van de

interactieve DVD, is besloten dit project stil te leggen.

Free publicity

Impact grijpt iedere gelegenheid aan om de psychosociale zorg na rampen zo veel mogelijk onder de

aandacht te brengen.

Voor een overzicht van ‘Impact in de media’: zie bijlage IX op pagina 65.

24


Impact

5.5 Onderzoek en Ontwikkeling

Doelstelling

Impact doet onderzoek naar nieuwe instrumenten voor de psychosociale zorg na rampen.

Tevens ontwikkelt Impact nieuwe instrumenten voor deze zorg.

Het doel hiervan is de verbetering van de organisatie van deze zorg.

Zo is in 2007 de ‘Multidisciplinaire richtlijn voor vroegtijdige psychosociale interventies na rampen,

terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen’ ontwikkeld. Deze richtlijn wordt begin 2008

geïmplementeerd en zal als gouden standaard dienen voor het handelen in de praktijk.

Het professionele veld heeft behoefte aan standaarden en richtlijnen op basis van de

wetenschappelijke ‘evidence’ en ‘best practices’. Impact werkt bij de ontwikkeling hiervan samen met

het Trimbos-instituut, het Veiligheidsberaad, RIVM, NIFV, kennispunt Defensie, Raad van RGF ‘en en

GHOR burgemeesters. Impact roept een agendacommissie in het leven, die de regie zal voeren op

deze programmering.

Daarnaast werkt Impact in dit basisprogramma samen met het kenniscentrum Militaire GGZ, waarbij

de documentatie, informatie en interactie op het thema psychotrauma en mogelijke andere

verschijnselen nader bestudeerd worden. Een tweede activiteit binnen deze samenwerking is de

onafhankelijke validering van de zorg rondom de uitzendingen en de toetsing daarvan aan de ‘stand

der wetenschap’.

Wat doet Impact hiervoor?

Ontwikkelen van een behoeftepeiling psychosociale zorg na rampen, in samenwerking met

het RIVM. Dit in het kader van het project ‘rapid assessment’

valideren van het screeningsinstrument voor risico’s van gezondheidsklachten op lange

termijn, dat in samenwerking met de GGD Amsterdam en topzorgprogramma psychotrauma

AMC De Meren is ontwikkeld

afronden van het oriënterend onderzoek naar Lichamelijk Onverklaarde Klachten na rampen

en uitzendingen (LOK)

afronden van de verslaglegging Gezondheidsonderzoek onder Libanon veteranen

ontwikkelen van een nieuw procesplan 24 ten behoeve van de psychosociale zorg in de acute

fase, in samenwerking met de Raad van RGF’en, de programmaraad psychosociale zorg

ontwikkelen van een protocol om de rol van de huisarts bij rampen te beschrijven in relatie tot

de structuren van de rampenhulpverlening. Impact werkt hierbij samen met de Raad van

RGF’en, de programmaraad psychosociale zorg.

25


Impact

Producten

Een rapportage van de belangrijkste resultaten van onderzoek betreffende het voorkomen en

de behandeling van LOK in Nederland en daarbuiten (zie de toelichting op pagina 27)

het beschikbaar maken van wetenschappelijke kennis over de psychosociale gevolgen van

rampen via de digitale kennisbank (zie de toelichting op pagina 28)

basisdienstverlening voor Defensie

- concentratie van civiele en militaire deskundigheid op psychosociaal gebied

- wetenschappelijke literatuur psychosociale aspecten militaire uitzending in kennisbank

- actieve kennisoverdracht

- netwerk- en liaisonfunctie: civiel – militair (Defensie, militaire GGZ, Veteraneninstituut,

BNMO)

- advies op aanvraag

het participeren in de projectgroep ‘rapid assessment’/ behoeftepeiling Impact/RIVM

het participeren in de projectgroep Impact/GGD Amsterdam/AMC De Meren

- ontwikkeling van een instrument voor het vroegtijdig opsporen van getroffenen met

verhoogd risico op lange termijn gezondheidsklachten. Impact werkt hierin nauw samen

met het Trauma TIPS project van AMC de Meren, Topzorgprogramma Psychotrauma en

de ontwikkeling van het gemeentelijke Rampenplan door de GGD Amsterdam

de vertaling en publicatie gezondheidsonderzoek Libanon veteranen

het schrijven van een projectplan ten behoeve van de ontwikkeling update procesplan

(in samenwerking met de Raad van RGF’en, programmaraad psychosociale zorg)

de oriëntatie op de rol van de huisarts bij rampen

- inventarisatie ‘lessons learned’ huisartsen Enschede en Volendam

- identificatie van de relevante projectpartners

- voorbereiding op de inrichting van het project

- schrijven van een projectplan

de oriëntatie op het beleidsprogramma ‘Water’ van het ministerie van BZK

- bezoek aan het congres ‘Aware’ in januari in Zeeland

- oriënterend literatuuronderzoek in het kader van het programma ‘Van dreigend

hoogwater tot evacuatie’

- invulling geven aan de ‘Taskforce’ Overstromingen.

26


Impact

Zicht op Lichamelijk Onverklaarde Klachten

Achtergrondinformatie

Impact heeft in 2006 met het project Zicht op LOK een verkennend onderzoek verricht naar de kennis,

expertise en behandelmogelijkheden voor lichamelijk onverklaarde klachten in Nederland.

Kennis over lichamelijk onverklaarde klachten in Nederland lijkt namelijk zeer gefragmenteerd.

Ook bleek het moeilijk om aan te geven bij welke instellingen in Nederland getroffenen van een ramp

het beste behandeld kunnen worden, welke behandelingsmethoden beschikbaar zijn en welke het

meest effectief en/of doelmatig zijn. Ook is het onduidelijk welke kennis en expertise in Nederland

ontbreekt.

Doelstellingen

Het beschrijven van de belangrijkste resultaten van onderzoek betreffende het voorkomen en

de behandeling van LOK in Nederland en daarbuiten

het verkrijgen van een overzicht van de in Nederland beschikbare behandelingsvormen en de

effectiviteit en/of doelmatigheid daarvan

het in kaart brengen van experts en expertise

het signaleren van lacunes in kennis, expertise en behandeling

het verkrijgen van prioriteit voor wetenschappelijk onderzoek

het leveren van een rapportage aan belanghebbenden.

Werkwijze

Het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek in de relevante internationale

wetenschappelijke literatuur

het houden van interviews met deskundigen over de behandeling van LOK

het opstellen van een definitieve versie van het rapport

het bekijken van de review op mogelijke consequenties van beleid en praktijk

de presentatie van de resultaten aan vertegenwoordigers van de diverse betrokken directies

van het ministerie van Defensie en de relevante organisaties uit het veld.

Looptijd

Het project wordt met de presentatie van de resultaten afgerond in februari 2008.

27


Impact

Digitale kennisbank

Doelstelling

Wetenschappelijke kennis over de psychosociale gevolgen van rampen via de kennisbank online

beschikbaar maken.

Werkwijze

Impact blijft door middel van literatuursearches en aanbod vanuit het (internationale) netwerk op de

hoogte van nieuw onderzoek op het gebied van psychosociale zorg na rampen, terrorisme, veerkracht

en crisiscommunicatie. Vervolgens maakt Impact deze nieuwe uitgaven beschikbaar via de

verschillende categorieën van de kennisbank online. In het afgelopen jaar is een opzet gemaakt voor

vernieuwing van verschillende categorieën, om de kennisbank up-to-date te houden.

De digitale kennisbank kent acht categorieën:

1. documentatie rampen: een overzicht van de (gezondheids)onderzoeksactiviteiten uitgevoerd

na nationale rampen en ernstige calamiteiten. Daarnaast is algemene informatie opgenomen

over bepaalde rampen

2. expertise: een overzicht naar GHOR-regio van hulpverleners, deskundigen en organisaties

met expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen

3. protocollen: deze beschrijven de inhoud van de hulpverlening. Ze hebben vooral betrekking op

verwerking van schokkende gebeurtenissen

4. draaiboeken: documenten die de organisatie van de psychosociale zorg beschrijven. Het

betreft zowel de psychosociale zorg na rampen als de psychosociale zorg bij kleinschalige

incidenten

5. wetenschappelijke artikelen: een overzicht van (inter)nationale artikelen over psychosociale

zorg na rampen en ernstige calamiteiten

6. voorlichtingsmateriaal: folders en brochures die gebruikt worden als onderdeel van de psychoeducatie

voor getroffenen

7. overige informatie: algemene informatie over psychosociale zorg na rampen

8. opleidingen: een overzicht van opleidingen op het gebied van psychosociale zorg na rampen.

Zie voor een overzicht van het gebruik van de digitale kennisbank bijlage X op pagina 66.

28


Impact

6 Projecten

Naast de basisactiviteiten voert Impact de volgende Nederlandse projecten uit.

1. Richtlijn opvang voor geüniformeerden na rampen, terroristische aanslagen en andere

schokkende gebeurtenissen

2. Nafase - feiten en fictie

3. Modelplan nafase

4. Voorlichting bij rampen

5. Internationale kennisbank

6. Monument voor de brandweer

7. Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende

gebeurtenissen

8. Een wereld van verschil

9. Samen slimmer, samen sterker

10. Update Rampenspirit

11. Help, ik heb geholpen.

6.1 Richtlijn opvang voor geüniformeerden na rampen

Achtergrondinformatie

Impact stelt een richtlijn op voor de opvang voor geüniformeerde hulpverleners bij rampen en

calamiteiten en bij de dagelijkse inzet bij incidenten. De richtlijn zal de praktijk van de

bedrijfsopvangteams bij politie, brandweer en ambulancediensten ondersteunen door de huidige

inzichten van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied te beschrijven. Ook goede

praktijkvoorbeelden zullen de basis vormen voor aanbevelingen die gedragen worden door het veld.

De richtlijn geeft de opvangteams de basis voor een opvangmodel dat ‘evidence based’ is en dat zij

kunnen toepassen op hun regionale en lokale praktijk.

Doelstelling

Het doel van de richtlijn is optimale psychosociale opvang voor de geüniformeerde hulpverlener te

garanderen, opdat gezondheidsklachten en werkuitval worden voorkomen. De erkende

beroepsverenigingen worden nauw betrokken om de inhoud bij de dagelijkse praktijk te laten

aansluiten. Door de richtlijn zal meer eenduidigheid in de opvang ontstaan.

29


Impact

Doelgroep

De geüniformeerde hulpverleners bij politie, brandweer, ambulancediensten en defensie vormen de

doelgroepen voor dit project. Daarnaast wordt bekeken welke beroepsgroepen en (vrijwilligers-)

organisaties nog bij de richtlijn betrokken zullen worden.

Werkwijze

In een oriënterende fase wordt het veld verkend. Dit leidt tot het contacteren van relevante personen

en organisaties, een besluit om de richtlijn op te stellen conform de methodiek van het Trimbosinstituut

en een overzicht van knelpunten in de zorg. Uiteindelijk volgt uit de eerste fase een

voorlopige ingevulde opzet van de richtlijn.

In de ontwerpfase worden hiaten in de voorlopige opzet in- en aangevuld met aanvullend onderzoek

en ‘best practices’. Daarna volgt autorisatie van alle betrokken partijen. Dit leidt tot een definitieve en

geautoriseerde versie van de richtlijn.

In de laatste fase wordt het veld vertrouwd gemaakt met de richtlijn door middel van voorlichting,

concrete producten en communicatie, bestaande uit bijeenkomsten voor brancheorganisaties, een

voorlichtingsfolder, factsheets, een voorlichtingsfilmpje en communicatie over de nieuwe richtlijn in de

nieuwsbrief van Impact en in nieuwsdragers van relevante organisaties en vakbladen.

Looptijd

Oktober 2007 tot in 2009.

Financier

Het ministerie van BZK financiert dit project.

30


Impact

6.2 Nafase - feiten en fictie

Achtergrondinformatie

Voor gericht beleid op het gebied van de psychosociale gevolgen voor hulpverleners bij grootschalige

incidenten is nog onvoldoende wetenschappelijk gefundeerde kennis voorhanden. Geüniformeerde

hulpverleners, hebben een ‘hoog risico beroep’. Zij kunnen, tijdens het uitoefenen van hun beroep,

blootgesteld worden aan gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende dood of een ernstige

verwonding met zich meebrengen.

Doelstelling

Verdieping van de kennis van de psychosociale gevolgen voor brandweer, politie, vrijwilligers en de

GHOR bij grootschalige incidenten.

Doelgroep

De doelgroep van dit project is: brandweer, politie, vrijwilligers en de GHOR.

Werkwijze

Het inventariseren van de vragen van politie, ambulance, brandweer, dat resulteert in een

onderzoeksvraag voor ieder van de drie hulpverleningsdiensten

het uitzetten van wetenschappelijke searches in PubMed, PsychInfo en de PILOTS-database

voor het identificeren van uitgevoerde reviews en toonaangevende artikelen

het screenen van nationale en internationale gezondheidsonderzoeken na rampen en

grootschalige calamiteiten op gegevens met betrekking tot de geüniformeerde hulpverleners

het inventariseren hoe preventie, opvang en behandeling van geüniformeerde hulpverleners in

Nederland verloopt en welke organisaties, instellingen en experts daarbij betrokken zijn

het analyseren van de verzamelde gegevens

het formuleren van het eindrapport.

Looptijd

December 2006 – juli 2007.

Financier

Het ministerie van BZK financiert dit project.

31


Impact

6.3 Modelplan nafase

Achtergrondinformatie

Impact stelt een landelijk proces- en productplan op dat als model toegepast kan worden tijdens de

nafase bij rampen.

De nafase na een ramp vergt een lange adem van iedereen, waarbij de aandacht van

verantwoordelijke overheden, bestuurders en de media afneemt in de loop van de tijd.

De nafase wordt ook gekenmerkt door moeizame samenwerkingsprocessen tussen de verschillende

organisaties, bestuurlijke fricties, belangentegenstellingen en conflicten. Veel is daarbij te verklaren uit

het feit dat er geïmproviseerd moet worden en dat dat in een buitengewoon gevoelige context gebeurt.

De voorbereiding op deze langdurige nafase van een ramp is geen eenvoudige opgave.

Er zijn veel partijen betrokken bij de zorg en wederopbouw van een getroffen gemeenschap.

Doelstelling

Het ontwerpen van een landelijk modelplan voor de psychosociale nazorg in brede zin voor de lange

termijn (de nafase) na een ramp. Het modelplan heeft als doel om op lokaal niveau richting te geven

aan de voorbereiding en uitvoering van de nazorg bij rampen. In het geval van een ramp weten

gemeenten, besturen van veiligheidsregio’s en betrokken partijen wat er moet gebeuren om tot een

goede afhandeling van de gevolgen van de ramp te komen.

Doelgroep

Het modelplan is bedoeld voor gemeenten en veiligheidsregio’s.

Werkwijze

Werkzaamheden 2006

Het in kaart brengen van de vigerende wet- en regelgeving

het inventariseren van de voorhanden zijnde nazorgplannen

het formeren van een stuurgroep en een projectgroep, waarvoor deelnemers zijn geworven

vanuit de VNG, GGZ Nederland, GGD Nederland, de geestelijke verzorgers, Aëdes

woningcorporaties, de Maatschappelijke Ondernemersgroep, het Juridisch Loket,

Zorgverzekeraars Nederland en het Verbond van Verzekeraars en de ministeries van BZK en

VWS.

32


Impact

Werkzaamheden 2007

Het opstellen van een programma van eisen voor het modelplan (gecomplementeerd met een

visuele weergave, op basis van ‘mindmapping’)

het samen met een actieve projectgroep ordenen en zichtbaar maken van de verschillende

processen die er in de nafase spelen. De betrokken uitvoerende organisaties verwoorden de

producten die zij kunnen leveren. Tezamen leidt dit tot een stroomschema van processen in

de voorbereidings- en nafase: er wordt benoemd wie verantwoordelijk, bevoegd en deskundig

is, wie het werk doet en er wordt een productcatalogus opgesteld

Impact ontwikkelt dit model in samenspraak met de betrokken partijen.

Het landelijke modelplan wordt afgestemd met het Regionaal Veiligheidsbestuur van de 25

veiligheidsregio’s.

Werkzaamheden 2008

Het modelplan nafase komt begin maart 2008 beschikbaar.

Looptijd

December 2006 – maart 2008.

Financier

Het ministerie van BZK financiert dit project.

33


Impact

6.4 Voorlichting bij rampen

Doelstelling

Impact maakt een handreiking psychosociale aspecten bij rampen.

Het doel is drieledig:

verbeteren van de communicatie in de nafase van een crisis

ondersteunen van de zelfredzaamheid van burgers

beperken van de psychosociale gevolgen op de lange termijn.

De handreiking wordt geschreven in samenwerking met het Expertisecentrum voor Risico- en

Crisiscommunicatie. Voor een drietal ramptypen kan de handreiking worden ingezet:

terreur, waaronder CBRN-middelen

natuurrampen, waaronder hoog water

virologische rampen, waaronder pandemie, pokkenuitbraak en SARS.

Doelgroep

Deze handreiking is bedoeld voor communicatieadviseurs en beleidsmakers.

Werkwijze

Werkzaamheden 2007

Het vaststellen van welke aspecten van communicatie in de nafase onderscheiden kunnen

worden en welke relevant zijn voor de communicatiestrategie

het in kaart brengen van wat het belang is van communicatie na een ramp/terroristische

aanslag (acute en nafase) en wat de rol is van communicatie binnen de psychosociale zorg.

Werkzaamheden 2008

In 2008 zal het project daadwerkelijk vorm krijgen. De aspecten van communicatie zullen beschreven

worden in relatie tot de psychosociale aspecten van een ramp. Er worden drie scenario’s uitgewerkt

en de handreiking wordt verspreid in samenwerking met het ERC.

Looptijd

November 2007 - juni 2009.

Financier

Het ministerie van BZK financiert dit project.

34


Impact

6.5 Internationale kennisbank

Doelstelling

Impact maakt een digitaal kennisplatform, dat internationaal benaderbaar is en waarop kennis over

psychosociale zorg na rampen door betrokkenen van verschillende nationaliteiten kan worden

gedeeld.

Voor een effectieve opbouw van kennis op Europees niveau is het nodig om de documenten in het

Engels te vertalen, zodat uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk is. Voor een werkelijk open en

toegankelijke uitwisseling is op termijn een vertaling in verschillende talen nodig.

De internationale kennisbank maakt het mogelijk om een Europees platform te creëren voor experts

op het gebied van de nazorg bij rampen.

Doelgroep

De internationale kennisbank is bedoeld voor het internationale forum van wetenschappers,

professionals en beleidsmakers op het gebied van de psychosociale zorg na rampen.

Werkwijze

Impact maakt een zorgvuldige selectie van nationale en internationale kennisdocumenten voor deze

kennisbank. De documenten worden gerubriceerd in onderzoeksverslagen, wetenschappelijke

artikelen, publicaties, protocollen, richtlijnen, brochures, voorlichtingsmateriaal en informatie over

opleidingen. De kennis en expertise die in het Nederlands aanwezig is, komt ook in het Engels

beschikbaar.

In 2004 zijn 1.045 Nederlandstalige documenten in het Engels vertaald met een extra subsidie van het

ministerie van Binnenlandse Zaken. Met de vervolgsubsidie 2006-2007 zijn nieuwe Nederlandse

documenten in de kennisbank vertaald.

Impact is, samen met Zweden en Noorwegen, het enige kenniscentrum op het gebied van

psychosociale zorg na rampen in Europa. Zij kan daardoor een sleutelfunctie vervullen in het

uitwisselen van kennis over dit onderwerp. Kortom: Impact geeft de mogelijkheid om de internationale

uitwisseling over psychosociale zorg na rampen te faciliteren.

Impact heeft inmiddels een uitgebreid netwerk in Europa. Een belangrijk netwerk is dat van ‘Civil

Protection’. In Nederland ressorteert dat netwerk onder de internationale portefeuille van het ministerie

van BZK. Voor het netwerk van ‘Civil Protection’ en het ministerie van BZK is de internationale

kennisbank een belangrijk instrument voor de samenwerking in Europees verband.

35


Impact

Werkzaamheden

De volgende documenten zijn voor het internationale veld vertaald. Het betreft voornamelijk eigen

publicaties op basis van de verzamelde kennis door het kenniscentrum over de afgelopen vier jaar.

‘Cultuur sensitieve psychosociale zorg na rampen’. ‘Lessons learned en good practices’.

Psychosociale zorg aan getroffenen uit etnische groepen bij de Bijlmer vliegramp en

Enschede vuurwerkramp, Impact publicatie, augustus 2005. Josée Netten

‘Libanon laat ons nooit helemaal los’. Resultaten van onderzoek naar de gezondheid en het

welzijn van UNIFIL’ers, die in de periode 1979-1985 naar Libanon zijn uitgezonden.

Publiekssamenvatting 2005, Veteraneninstituut Doorn. Maaike de Vries

‘Rampenspirit, gestructureerd improviseren’, oktober 2005. Ariëlle de Ruijter e.a.

‘Over] [Leven, over het jaar van de Tsunami’, december 2005. Ariëlle de Ruijter e.a.

‘Psychosociale opvang na een ramp van kinderen met lichamelijk letsel’. Hoofdstuk in:

N.M.Turner en J.J.L.M.Bierens (red) Het vitaal bedreigde kind, 2005. Magda Rooze

‘Agrohulpverlening bij besmettelijke dierziekten’, 2005. Ariëlle de Ruijter & Magda Rooze

Voorts zijn 167 samenvattingen van verschenen publicaties ter attendering vertaald.

Looptijd

December 2006 - mei 2007.

Financier

Het ministerie van BZK financiert dit project.

6.6 Monument voor de brandweer

Achtergrondinformatie

Het ministerie van BZK geeft Impact de opdracht een onderzoek uit te voeren naar de wenselijkheid

en het draagvlak voor een monument voor de brandweer. Dit naar aanleiding van een verzoek hiertoe

van een brandweerman na het zien van een TV uitzending over het in 2006 geopende nationaal

monument voor de politie.

Doelstelling

Het komen tot een visie op de wenselijkheid en het onderzoeken van het draagvlak voor een landelijk

herdenkingsteken voor de brandweer.

36


Impact

Doelgroep

Professionele, vrijwillige en bedrijfsbrandweer, nabestaanden van omgekomen brandweermensen en

de brede Nederlandse bevolking.

Werkwijze

Werkzaamheden 2007

Het uitvoeren van een literatuurstudie naar de huidige functie van herdenken en monumenten

en het vastleggen van deze kennis in een artikel

het organiseren van enkele bijeenkomsten met belangrijke vertegenwoordigers van de

verschillende brandweerorganisaties. Zo verkrijgt Impact zicht op hun ervaringen en wensen

aangaande een dergelijk herdenkingsteken en hun reacties op het visiedocument

het contactleggen met het brandweerveld om reacties op dit initiatief te verkrijgen via

uiteenlopende kanalen:

- nieuwsflits naar relevante brandweerpartijen met de oproep aan het veld reacties te geven

op het initiatief

- oproepen tot reacties in papieren en digitale nieuwsbrieven en tijdschriften

- een speciale webpagina over herdenken en monumenten

- artikelen in tijdschriften

het door middel van interviews zichtbaar maken van de wereld van de brandweer

het genereren van een overzicht (beeldmateriaal en beschrijving) van de belangrijkste

monumenten

het vastleggen van de verzamelde kennis in een visiedocument.

Werkzaamheden 2008

Op 14 januari 2008 wordt het visiedocument, met een advies omtrent het verder te lopen traject,

voorgelegd aan het ministerie van BZK.

Looptijd

Maart 2007 – maart 2008.

Financier

Het ministerie van BZK financiert dit project.

37


Impact

6.7 Multidisciplinaire richtlijn voor vroegtijdige psychosociale

interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende

gebeurtenissen

Achtergrondinformatie

In 2005 is gestart met de ontwikkeling van een ‘evidence based’ multidisciplinaire richtlijn voor

vroegtijdige interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen.

Dit gebeurde onder auspiciën van de stuurgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling en in

samenwerking met het Trimbos-instituut.

Doelstelling

Impact ontwikkelt een ‘evidence based’ richtlijn voor de psychosociale opvang na rampen.

Doelgroep

De richtlijn is bedoeld ter ondersteuning van mensen die betrokken zijn bij het verlenen van

vroegtijdige psychosociale interventies in de eerste zes weken na rampen, terrorisme en andere

schokkende gebeurtenissen.

Werkwijze

Werkzaamheden 2006

De werkgroep is vijfmaal bijeen geweest

een getroffenenbijeenkomst en een ‘invitational conference’ heeft plaatsgevonden

de conceptrichtlijn is tot stand gekomen.

Werkzaamheden 2007

Het autoriseren van de definitieve richtlijn

het aanbieden van de richtlijn op 10 oktober 2007 aan ir. J.I.M. de Goeij, Directeur Generaal

Volksgezondheid

de implementatie van de richtlijn vindt plaats

- door het verspreiden van de gedrukte versie van de richtlijn binnen het netwerk van Impact

- door het beschikbaar stellen van de richtlijn via de website van Impact

het verzorgen van presentaties over de nieuwe richtlijn.

Looptijd

Aanvang: mei 2005. Het project is afgerond en de resultaten worden geïmplementeerd.

Financier

Het ministerie van VWS financiert dit project.

38


Impact

6.8 Een wereld van verschil

Doelstelling

Impact stelt een boek samen waarin het perspectief van getroffenen van rampen centraal staat.

Dit boek geeft de lezer meer inzicht in de problemen, zorgen en (immateriële) zaken waar getroffenen

van rampen mee te maken krijgen. Bovendien beschrijft het boek het belang van een goede

benadering van slachtoffers door de professioneel betrokkenen. Het boek staat nadrukkelijk stil bij de

interactie tussen getroffenen enerzijds en bestuurders en professioneel betrokkenen anderzijds en de

lessen die getroffenen voor hulpverleners en bestuurders kunnen aandragen.

Doelgroep

Dit boek is voor bestuurders, beleidsmakers en andere professionals, die bij rampen direct of

zijdelings met getroffenen te maken krijgen. Daarnaast is dit boek voor getroffenen, die herkenning

kunnen vinden in de verhalen van anderen.

Werkwijze

Het boek neemt acht crises als uitgangspunt. Over elk van de crises komt een getroffene aan het

woord. De interviewers benaderen de crisis ‘van binnen naar buiten’, door in de gesprekken in te gaan

op de manier waarop de getroffene de wereld om zich heen heeft beleefd. In de interviews wordt

gesproken over hetgeen de getroffene is overkomen, wat zijn of haar eigen verwachtingen van de

hulpverlening en de overheid waren, de manier waarop de hulpverlening gestalte kreeg en de wijze

waarop hulpverleners zich over hem of haar ontfermden.

Daarnaast komen - in een parallelle reeks interviews - mensen aan het woord, die professioneel bij de

afhandeling van de crisis betrokken waren. In die gesprekken benaderen de interviewers de crisis als

het ware ‘van buiten naar binnen’. Er wordt gesproken over de manier waarop de betrokkene de crisis

vanuit zijn of haar professie heeft beleefd, wat hij/zij heeft ondernomen in de richting van slachtoffers,

de manier waarop het contact gestalte kreeg en de omgang met slachtoffers in de nafase van de

crisis.

De combinatie van beide series interviews levert naar verwachting een goed beeld op van de

verschillende percepties die bij getroffenen enerzijds en hulpverleners anderzijds bestaan.

Het brengt daarmee niet alleen een ‘wereld van verschil’ in kaart, maar geeft ook aanbevelingen om

de soms gespannen relatie tussen getroffenen en professioneel betrokkenen te verbeteren en de

verschillende percepties van beide groepen te overbruggen.

39


Impact

Aanpak

In de opzet voor het boek staan de volgende acht crises centraal:

Bijlmerramp (1992)

Faro-ramp (1992)

legionella-uitbraak in Bovenkarspel (1999)

vuurwerkramp in Enschede (2000)

nieuwjaarsbrand in Volendam (2001)

Bali-bombings (2002)

uitbraak van vogelpest (2003)

Tsunami in Zuid-Oost Azië (2004).

Voor elk van de crises worden twee personen geïnterviewd: een getroffene en een extern betrokkene.

Dit leidt in totaal tot zestien interviews.

De volgende activiteiten maken deel uit van dit project:

het houden van de interviews

de redactie en vormgeving van het boek

de (gratis) verspreiding naar 500 adressen van hulpverleners en bestuurders in de

Veiligheidsregio’s. De gratis verspreiding van het boek aan deze 500 mensen wordt gedaan

om het bereiken van het doel van het project te vergroten, te weten het overdragen van

ervaringen en aandachtspunten om daarmee de relatie tussen slachtoffers en professionals in

de crisisbeheersing en rampenbestrijding te verbeteren.

Looptijd

December 2007 tot en met juli 2008.

Financier

Het ministerie van BZK financiert dit project.

40


Impact

6.9 Samen slimmer, samen sterker

Achtergrondinformatie

Getroffenen van rampen bevinden zich niet zelden in een kwetsbare positie.

Zij verenigen zich vaak snel na een ramp. Binnen belangenverenigingen en lotgenotengroepen vinden

zij erkenning voor hun problemen en een antwoord op allerlei praktische zaken. Juist door deze

uitwisseling van informatie en ervaring met andere getroffenen worden hun zelfredzaamheid en

veerkracht vergroot.

Echter, na iedere ramp lijkt het alsof het wiel opnieuw moet worden uitgevonden bij het opzetten van

een dergelijke organisatie. Praktische zaken, juridische aangelegenheden en valkuilen zitten in

hoofden van mensen maar staan nergens beschreven.

Hierdoor gaat kostbare energie en tijd verloren.

Doelstelling

De doelstelling van het project ‘Samen slimmer, samen sterker’ is: het ontwikkelen van een

handreiking voor het opzetten, in stand houden en afbouwen van een belangenvereniging/

lotgenotengroep.

Doelgroep

De handreiking komt beschikbaar voor bestaande en toekomstige belangenverenigingen/

lotgenotengroepen en professionals werkzaam in de nazorg van rampen.

Werkwijze

Werkzaamheden 2007

Het verzamelen van data door middel van het interviewen van bestuursleden van

belangenverenigingen en lotgenotengroepen en deskundigen van koepelorganisaties

(Maatschappelijk Werk, Zorgverzekeraars, het Juridisch Loket, Wooncorporaties, Informatie

Advies Centra en dergelijke).

Het onderzoek omvat de volgende rampen:

- Tenerife vliegramp (1977)

- Zanderij vliegramp (1989)

- Bijlmer vliegramp (1992)

- Faro vliegramp (1992)

- Hercules vliegramp (1996)

- Legionella (veteranenziekte) (1999)

- Enschede vuurwerkramp (2000)

- Volendam cafébrand (2001)

het doorwerken en analyseren van de data uit de interviews

41


Impact

Werkzaamheden 2007 (vervolg)

het schrijven van een praktische handreiking, die zowel voor getroffenen als professionals

functioneel bruikbaar is.

Werkzaamheden 2008

Schrijven van de handreiking

vormgeving en druk van de handreiking

officiële presentatie van de handreiking in mei 2008 aan vertegenwoordigers van

belangenverenigingen en lotgenotengroepen, de VNG, Slachtofferhulp Nederland, GHOR

bureaus, voormalige IAC/AIC, Maatschappelijk Werk, Achmea etc.

verspreiding van de handreiking onder:

- vertegenwoordigers van belangenverenigingen en lotgenotengroepen van rampgetroffenen

- de VNG (opname in de Handreiking Informatie Advies Centra)

- Informatie Advies Centra, Advies- en Informatie Centra, Informatie- en Verwijs Centra

vertaling van de handreiking in het Engels

na de vertaling in het Engels: verspreiding van de Engelse versie onder het

internationale/EU-netwerk van Impact.

Looptijd

Maart 2007 – juni 2008.

Financier

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) financiert dit project.

6.10 Update Rampenspirit

In 2005 heeft Impact een handreiking ontwikkeld voor de geestelijke verzorging bij rampen

‘Rampenspirit, gestructureerd improviseren’. De handreiking ‘Rampenspirit’ is bedoeld voor

gemeenten in Nederland, het landelijke netwerk van geestelijke verzorgers bij rampen, Raden van

Kerken en andere religieuze organisaties.

De handreiking ‘Rampenspirit’ wordt ge-update op basis van input uit een literatuursearch, een

werkconferentie en een werkbezoek in de Verenigde Staten.

Er is een begin gemaakt met de literatuursearch, de organisatie van de werkconferentie en het leggen

van contacten voor het werkbezoek in de Verenigde Staten. De update is eind 2008 gereed.

Het ministerie van BZK is de financier van deze update.

42


Impact

6.11 Help, ik heb geholpen

Achtergrond

Een van de taken van Impact is het verzamelen en ontsluiten van kennis over psychosociale zorg na

rampen. In dit kader heeft mevrouw Zwarthoed Impact benaderd.

Mevrouw Zwarthoed heeft, als brandwondenverpleegkundige, de slachtoffers van de brand van

Volendam gedurende langere periode in de noodpoli verzorgd. Deze ervaringen wil zij graag in

boekvorm vastleggen als ‘lessons learned’ voor artsen, verpleegkundigen en andere professionele

betrokkenen. Naast het verhaal van mevrouw Zwarthoed zal het boek een wetenschappelijk deel

bevatten over secundaire traumatisering.

Doelstelling

Het verhaal van mevrouw Zwarthoed met het wetenschappelijke gedeelte over secundaire

traumatisering is enerzijds bedoeld als ‘lesson learned’ voor professionals/leidinggevenden om tijdig

de symptomen van secundaire traumatisering te herkennen en adequaat in te grijpen. Anderzijds is

het ook een ‘early warning’ voor de hulpverleners zelf om - indien nodig - tijdig de juiste signalen om

hulp af te geven.

Doelgroep

Het boek is vooral bedoeld als ‘lessons learned’ voor artsen, verpleegkundigen en andere

professionele betrokkenen, doch het zal ook er- en herkenning geven aan diverse professionals en

vrijwilligers die eenzelfde situatie hebben meegemaakt.

Werkwijze

Impact begeleidt het uitgeven van het boek, dat de titel ‘Help, ik heb geholpen’ draagt, in projectvorm.

In 2007 is de projectgroep regelmatig bij elkaar gekomen om het verhaal te verfijnen en ideeën voor

de vormgeving en illustraties van het boek te bespreken. Ook is er een klankbordgroep gevormd met

experts op het gebied van brandwonden,. Deze klankbordgroep zal vooral expertise en advies

inbrengen voor het wetenschappelijke hoofdstuk van het boek. De klankbordgroep komt tweemaal bij

elkaar.

Looptijd

December 2006 – juli 2008.

Financier

Dit project wordt gefinancierd door de Gratama Stichting.

43


Impact

7 EU-projecten

Het eerste EU-project van Impact ‘Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear’

en deelname van Impact namens Nederland aan het ‘steering committee’ van de ‘European

Federation of Psychologists’ Association’ heeft onder andere geresulteerd in het verzoek aan Impact

om partner te worden in vier nieuwe Europese projecten. Impact ondersteunde de subsidieaanvragen

voor deze projecten, die alle in 2006 gehonoreerd zijn en in 2007 worden uitgevoerd.

Dit betekent dat Impact in 2007 vijf EU-projecten heeft:

1. Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear

2. V-Net

3. EURESTE

4. RED

5. EUTOPA.

7.1 Citizens and Resilience

Doelstelling

Angst voor terroristische aanslagen heeft een grote impact op de samenleving.

Om de zelfredzaamheid van burgers te ondersteunen ontwikkelt Impact drie producten:

een format voor een publiekscampagne die in alle EU-lidstaten gebruikt kan worden, na

eventuele aanpassingen op grond van culturele diversiteit

een lespakket voor leerkrachten van basisschoolleerlingen in het geval van dreigingen en

aanslagen. Dit ter ondersteuning van het omgaan met de emoties van kinderen

strategieën voor psychosociale interventies voor professionals.

Doelgroep

De burgers van Europa.

Werkwijze

Werkzaamheden in 2005 en 2006

Voor de ontwikkeling van de drie producten maakte Impact in 2005 en 2006 gebruik van haar vaste

werkwijze, die op nationaal niveau haar succes bewezen heeft, waarin wetenschappelijke kennis en

‘best practices’ verzameld zijn, bestaande netwerken met elkaar in verbinding zijn gebracht en nieuwe

producten zijn ontwikkeld, die vervolgens in een internationale slotconferentie verbeterd zijn.

44


Impact

Werkzaamheden 2007

In 2007 stelt Impact de format voor de publiekscampagne, het lesmateriaal en het materiaal voor de

professionals bij op basis van de feedback van de ‘EU Final Conference’ van november 2006.

Resultaat (getoetst en gesteund door een uitgebreid internationaal netwerk van experts):

een prachtig Europees symbool voor veerkracht

een theoretische verantwoording van veerkracht in de vorm van een artikel

een handreiking voor professionals ten aanzien van ‘community-based interventions’

de musical ‘Impact’ met het begeleidende lesmateriaal

het project is afgesloten met een eindrapportage voor de Europese commissie.

Looptijd

1 juni 2005 - 31 mei 2007.

Financier

Het ministerie van BZK en het directoraat ‘Justice, Freedom and Security’ van de Europese

Commissie financieren dit project.

De DVD ‘Impact, de musical’ is een onderdeel van het EU-project ‘Citizens and resilience’

Doelstelling

Impact ontwikkelt in het Europees project ‘Citizens and Resilience. The balance between awareness

and fear’ een lespakket voor leerkrachten.

De eindproducten, een musical met bijbehorend lesmateriaal, vormen de basis voor het DVD-project.

Met het DVD-project laat Impact zien op welke manier een abstract begrip als veerkracht concreet

gemaakt kan worden in een lespakket voor de basisschool.

De DVD dient daarnaast als internationaal promotiemiddel voor de musical ‘Impact’ in Europa.

Doelgroep

De kinderen in Europa vormen de doelgroep voor dit project.

Werkwijze

Er is verschillende malen gefilmd, op een multiculturele basisschool in Rotterdam-Hoogvliet, die de

musical heeft uitgevoerd en het lesmateriaal heeft behandeld en op de locaties waar de experts

werkzaam zijn. Daarnaast geven experts en kinderen inhoudelijk commentaar op het begrip

veerkracht. Impact gaat diverse keren mee naar de opnames en geeft feedback op de inhoud en de

uitvoering van de film.

45


Impact

Behaald resultaat

Een DVD van 15 minuten over veerkracht.

Het menu is in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.

De DVD is aan alle GGD’en in Nederland gestuurd, die hem, in combinatie met de musical en het

lesmateriaal, aanbieden aan basisscholen. Ook is de DVD verspreid onder het internationale netwerk

van Impact, ondermeer tijdens verschillende (internationale) congressen, waar de DVD is vertoond.

In totaal zijn ruim 200 exemplaren uitgedeeld.

Looptijd

April - oktober 2007.

Financier

Het ministerie van BZK en het directoraat ‘Justice, Freedom and Security’ van de Europese

Commissie financieren ook dit onderdeel van het project.

7.2 V-Net

Doelstelling

V-Net leidt tot de oprichting van een Europees netwerk van Europese getroffenen van terrorisme en

professionals.

Wat doet Impact hiervoor?

Impact

brengt haar Europese netwerk in

organiseert samen met de Spaanse partner de Europese dag voor de herdenking van

getroffenen van terrorisme op 11 maart 2007

bezoekt met een delegatie van Nederlandse getroffenen de ‘European Day of Remembrance

for Victims of Terrorism’ in Madrid

deelt op 11 maart 2007, om de veerkracht en onderlinge solidariteit te ondersteunen, aan alle

aanwezigen het door haar ontwikkelde EU-lichtsymbool uit met op het lintje de tekst: ‘Make an

impact. Be part of the chain of light’.

Het project heeft de bijzondere aandacht van de heer Frattini, EU-commissaris van het Directoraat

Generaal ‘Freedom Justice and Security’. Hij bezoekt de vergadering van de stuurgroep van het

project die plaatsvindt in Brussel in november 2007.

46


Impact

Looptijd

Dit project is in 2006 gehonoreerd.

De uitvoering vindt plaats in 2007 en 2008.

Financier

Het Directoraat Generaal ‘Environment’ (‘civil protection’) financiert dit project.

7.3 EURESTE

Doelstelling

EURESTE heeft als doel de implementatie van het ‘handbook of needs of victims’ in de training van

zorg- en dienstverleners.

Wat doet Impact hiervoor?

Impact ontwikkelt met de partners een Training voor Trainers. Deze training is bestemd voor trainers

in zeven EU-landen, die in hun eigen land een training gaan geven die zich richt op attitudeaspecten

in de omgang met getroffenen.

Looptijd

Dit project is in 2006 gehonoreerd.

De uitvoering vindt plaats in 2007 en 2008.

Financier

Het Directoraat Generaal ‘Environment’ (‘civil protection’) financiert dit project.

7.4 RED

Doelstelling

RED richt zich op de veerkracht en het welbevinden van reddingswerkers.

Werkwijze

Binnen het project RED ‘Reinforce Rescuers’ Resilience by Empowering a well-being Dimension ‘

wordt wetenschappelijke kennis verzameld. Er wordt een meetinstrument ontwikkeld dat het

welbevinden van reddingswerkers en trainingsmateriaal voor reddingswerkers meet.

Impact brengt haar kennis van veerkracht in en stelt haar Europese netwerk ter beschikking.

47


Impact

Looptijd

Dit project is in 2006 gehonoreerd.

De uitvoering vindt plaats in 2007 en 2008.

Financier

Het Directoraat Generaal ‘Environment’ (‘civil protection’) financiert dit project.

7.5 EUTOPA

Doelstelling

EUTOPA heeft als doel te komen tot standaardisering van het de psychosociale zorg na rampen in

Europa, zodat onderlinge bijstand van lidstaten mogelijk wordt.

Wat doet Impact hiervoor?

Impact

werkt aan de standaardisering van de zorg na rampen in Europa.

Het screeningsinstrument dat de Duitse partners in dit project hebben ontwikkeld, speelt hierin

een belangrijke rol

stelt haar richtlijn voor vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en

andere schokkende gebeurtenissen beschikbaar

beschrijft de ‘state of the art’ in de psychosociale zorg na rampen.

De eerste workshop in dit project vindt van 29 november tot 1 december plaats in Keulen.

Experts uit veel EU-lidstaten zijn aanwezig.

Doel is om op basis van de ‘state of the art’ op het gebied van vroegtijdige interventie en screening

een belangrijke stap te maken naar Europese standaardisatie van de praktijk van de zorg na rampen.

Looptijd

Dit project is in 2006 gehonoreerd.

De uitvoering vindt plaats in 2007 en 2008.

Financier

Het Directoraat Generaal ‘Environment’ (‘civil protection’) financiert dit project.

48


Impact

8 Jaarrekening 2007

Balans per 31 december 2007

ACTIVA 31-12-'07 31-12-'06

€ €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris 734 2.752

------------- ------------

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Lopende projecten 1.028.229 572.805

------------- -----------

Vorderingen

Debiteuren --- 270

Overlopende activa 86.176 20.690

86.176 20.960

------------- ------------

Liquide middelen 270.690 135.104

-------------- ------------

1.385.830 731.620

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves 36.475 35.642

------------- ------------

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 94.614 38.399

Belasting en sociale premies 17.753 21.558

Ontvangen subsidies lopende projecten 1.081.860 499.189

Overlopende passiva 155.128 136.832

1.349.355 695.978

------------- ------------

1.385.830 731.620

49


Impact

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2007

begroting realisatie realisatie

2007 2007 2006

€ € €

BATEN

Subsidie VWS/DEF via RIVM 500.000 500.000 500.000

Subsidie BZK 150.000 75.000 150.000

Rente --- 1.846 2.860

Overige 1.500 5.970 42.262

Bijdrage aan Richtlijn Opvang geüniformeerden 54.239-

A 651.500 582.815 640.883

----------- ----------- ----------

LASTEN

Personeel 423.500 501.501 457.159

Huisvesting 32.684 35.559 30.000

Bureau en organisatie 77.043 117.091 101.354

Kennis verzamelen, borgen, ontsluiten 100.587 50.358 ---

Communicatie 86.177 56.163 83.018

Advisering 20.000 15.053 6.356

Ontwikkeling en onderzoek 6.000 --- 24.217

745.991 775.724 702.103

aan externe projecten toe te rekenen kosten 96.870 193.742 101.421

B 649.121 581.982 600.682

----------- ----------- -----------

EXPLOITATIERESULTAAT A-B=C 2.379 833 40.201

----------- ----------- ----------

50


Impact

Bijlagen

51


Impact

Bijlage I

Samenstelling Raad van Toezicht

Voorzitter

De heer mr. W. Blanken, voormalig burgemeester.

Leden

Mevrouw drs. L.V. Jonkers, partner bij een organisatie- en adviesbureau, adviseur in de openbare

gezondheidszorg, voormalig RGF, voormalig directeur GGD Zuid-Holland Noord en voormalig

bestuurslid GGD Nederland.

De heer mr. A.J. Heerma van Voss, journalist, hoofdredacteur VPRO radio en ex-eindredacteur

Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGv).

Mevrouw drs. M. Bot, voorzitter van de Raad van Bestuur van AMC de Meren, lid van de Raad van

Toezicht van het Trimbos-instituut en commissaris bij Centrada.

52


Impact

Bijlage II

Samenstelling Raad van Advies

Voorzitter

De heer prof. dr. B.P.R. Gersons.

Hoogleraar psychiatrie AMC/universiteit van Amsterdam; wetenschappelijk adviseur Centrum’45.

Vice-voorzitter

De heer prof. dr. R.J. Kleber.

Bijzonder hoogleraar psychotraumatologie verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen

van de universiteit van Utrecht vanwege de Stichting Kennis en Toepassing psychotraumatologie

Psychotrauma.

Leden

De heer C.M.A. Dekkers MPM, op voordracht van de Raad van RGF’en.

Directeur GGD/RGF Zuid-Holland Zuid.

De heer Dekkers heeft de portefeuille psychosociale hulpverlening in de Raad van RGF’en.

De heer M.J.J. Hoejenbos, MD, MPH.

Oud-militairarts en sociaal geneeskundige, directeur Hoejenbos Health Consultancy.

De heer dr. Ir. E. Lebret.

Hoofd Centrum Milieu Gezondheidsonderzoek van het RIVM.

Jonkheer drs. J. van Lidth de Jeude.

Voormalig burgemeester.

De heer drs. W.J. Martens.

Psycholoog/psychotherapeut, voormalig hoofd Individuele Hulpverlening Koninklijke Landmacht.

Mevrouw drs. C.J.A.M. de Roos.

Psychotherapeut/behandelcoördinator Top Referent Behandelcentrum Psychotraumacentrum GGZ

Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Leiden.

53


Impact

Bijlage II samenstelling Raad van Advies (vervolg)

De heer M. de Ruiter.

Directeur Crisis Control, plaatsvervangend RGF regio Zeeland.

Mevrouw prof. dr. P.M. Valkenburg.

Hoogleraar Kind en Media, universiteit van Amsterdam.

Mevrouw drs. A. van der Wurff.

Coördinator Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en staffunctionaris

Dienstverlening RIAGGz over de IJssel, voorzitter Overleg Psychosociale Rampenopvang (OPRON).

54


Impact

Bijlage III

Adviezen

In 2007 brengt Impact onder andere een of meerdere adviezen reactief of proactief uit:

aan het kenniscentrum Defensie over de opzet van een kenniscentrum

aan de wetenschappelijke adviescommissie Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid

in het kader van het NATO Joint Medical Committee

aan het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie over de psychosociale opvang na

treinongevallen in een tunnel

aan een basisschool in Enschede over veerkracht bij kinderen

aan de expertmeeting pandemie

aan de expertmeeting Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid

aan de wetenschappelijke adviescommissie Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid

aan het Nederlands Instituut voor Psychologen over rampenpsychologie

in het kader (van de expertmeeting) van het project dreigend hoogwater

aan het ministerie van BuZa, expertmeeting directie Consulaire Zaken, in het kader van het

project Wijs op Reis en inzake de vliegramp Phuket

aan het ministerie van BZK, expertmeeting programmering Nationale Veiligheid

aan Artsen zonder Grenzen

aan de veiligheidsregio Utrecht over vakbekwaamheid GHOR

aan Consument en Veiligheid

aan de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding over veerkracht van de bevolking

aan de politieregio Rotterdam/Rijnmond over de opvang van personeel

aan het Fonds Slachtofferhulp over projecten en de Richtlijn vroegtijdige interventies

in het kader van het programma Nationale Veiligheid

in het kader van de update Nationaal Incident Management Plan Tweede Kamer

aan studenten MCDM over rol van de kerk bij een ramp

aan het Rode Kruis over de implementatie ‘Basic Life Support’

aan de regionale netwerken Rampenspirit: ondersteunende adviezen

aan de GGD Hart voor Brabant in het kader van de verdiepingscursus PSHOR

over monumenten en rituelen na rampen voor een documentaire over de eerste internationale

herdenking en onthulling van monument op Tenerife voor de vliegramp op Tenerife, 30 jaar

geleden

tijdens de waarneming bij de oefening ‘Voyager’, nationale oefening terrorisme Rotterdam,

psychosociale opvang van getroffenen, 3 oktober 2007

aan MGGZ (Militaire Geestelijke Gezondheidszorg) over rotatiegesprekken

aan het ministerie van VWS over het Advies van de Gezondheidsraad en de Richtlijn

vroegtijdige interventies.

55


Impact

Bijlage IV

Congressen, symposia, werkconferenties &

masterclasses

De directeur en de beleidsmedewerkers van Impact bezoeken onderstaande congressen, symposia,

werkconferenties en masterclasses om kennis te genereren.

Conferentie AWARE Zeeland over dreigend hoogwater. Zeeland, 18 januari 2007, Magda Rooze

Het security programma in Framework Program 7 (FP-7). Den Haag, 25 januari 2007,

Ariëlle de Ruijter

Symposium ‘Dilemma's in Kennis en Toepassing’ ter gelegenheid van de oratie van prof. R. Kleber bij

zijn benoeming als bijzonder hoogleraar psychotraumatologie aan de universiteit van Utrecht.

Utrecht, 9 februari 2007, Magda Rooze, Josée Netten & Ariëlle de Ruijter

PAOG cursus Urgentiegeneeskunde en de dood. Amsterdam, 16 februari 2007, Josée Netten

Afscheidssymposium ‘De cirkel is rond’ van prof. dr. B.P.R. Gersons.

Amsterdam, 9 maart 2007, Magda Rooze, Josée Netten, Ariëlle de Ruijter & Maaike de Vries

The voice of the victims. Madrid, Spanje, 11 maart 2007, Magda Rooze & Ariëlle de Ruijter

BNMO Minisymposium Militaire Geestelijk Gezondheidszorg. Doorn, 9 mei 2007, Magda Rooze

WCDEM congres. Amsterdam, 13-16 mei 2007, Magda Rooze, Josée Netten, Ariëlle de Ruijter &

Maaike de Vries

ESTSS congres. Opatija, Kroatië, 5-10 juni 2007, Magda Rooze, Josée Netten & Ariëlle de Ruijter

Conference of the Society of Risk Analysis - Europe 'Building Bridges: Issues for Future Risk

Research’. Den Haag, 18-19 juni 2007, Magda Rooze & Ariëlle de Ruijter

Cities against terrorism. Brussel, België, 10-11 september 2007, Marieke van der Post &

Ariëlle de Ruijter

56


Impact

Bijlage IV congressen, symposia, werkconferenties en masterclasses (vervolg)

Vrede van Utrecht, conferentie voor hulpverleners psychosociale zorg, kunst en beleid.

Utrecht, 20 september 2007, Marieke van der Post

‘Het regionaal crisisplan’. Almen, 4-5 oktober 2007, Magda Rooze, Annette Koopmans &

Ariëlle de Ruijter

Girrrrl power. Amsterdam, 2 november 2007, Ariëlle de Ruijter

Teamleiderdag Slachtofferhulp Nederland. Woudschoten, 6 november 2007,

Hans te Brake & Ariëlle de Ruijter

Veiligheidscongres ministerie van BZK. Den Haag, 8 november 2007, Magda Rooze

Invited symposium ‘Developing Standards for assistance of victims of terrorism’ van Intervict,

universiteit van Tilburg. Leuven, 9 november 2007, Magda Rooze

Teamleidersdag Slachtofferhulp Nederland. Woudschoten, 20 november 2007, Hans te Brake

Congres Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) ‘Traumazorg in actie: ontwikkelingen

in de hulp na schokkende gebeurtenissen in Nederland en België'. Zwolle, 28 november 2007,

Magda Rooze, Hans te Brake, Josée Netten, Marieke van der Post & Ariëlle de Ruijter

EUTOPA: towards standardisation in Europe. Keulen, 29, 30 november en 1 december 2007,

Hans te Brake & Ariëlle de Ruijter

Lustrum congres GGZ Nederland ‘10 jaar GGZ in Nederland’.

Amsterdam, 6 december 2007, Magda Rooze

Lustrum congres Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Utrecht, 12 december 2007, Magda Rooze

GHOR Kennemerland, themadag psychosociale zorg na rampen.

Haarlem, 18 december 2007, Josée Netten

57


Impact

Bijlage V

Presentaties

De directeur en de beleidsmedewerkers van Impact houden bij onderstaande gelegenheden

presentaties.

Topzorgprogramma psychotrauma AMC, themaoverleg Richtlijn vroegtijdige interventies.

Amsterdam, 8 januari 2007, Maaike de Vries

PAO universiteit Delft, presentatie over psychosociale zorg na rampen.

Delft, 1 februari 2007, Maaike de Vries

Impact & IPSHOR: training ‘culturen’, waaronder de presentatie ‘Lessons learned’ ten behoeve van

psychosociale opvangteams. Rotterdam, 6 en 13 februari, 20 maart en 12 april 2007, Josée Netten

Congres ‘Ingrijpende gebeurtenissen: vroeg ingrijpen?’ ter gelegenheid van de promotie van Marit

Sijbrandij, presentatie over richtlijn vroegtijdige interventies.

Amsterdam, 9 februari 2007, Maaike de Vries

PAOG cursus Urgentiegeneeskunde en de dood: presentatie ‘Multiculturele dood’, Vrije Universiteit.

Amsterdam, 16 februari 2007, Josée Netten

Basisschool Idenburg Andijk: presentatie ‘Impact, de musical!’.

Andijk, 16 maart 2007, Marieke van der Post

The International conference on National and International Coordination, Cooperation and

Humanitarian Assistance in Natural Disasters and State of Emergency: presentatie 'Psychosocial

consequences of natural disasters'.

Turkish Republic of Northern Cyprus, 17-18 april 2007, Magda Rooze

Project Brandweermonument: presentatie ‘Monumenten en herdenken’.

Amsterdam, 23 april 2007, Josée Netten

World Congres on Disaster and Emergency Medicine: Targeted Agenda Program: presentatie

'prioritizing care during the acute phase: the prominent role of basic psychosocial life support'.

Amsterdam, 13-15 mei 2007. Magda Rooze & Maaike de Vries

58


Impact

Bijlage V Presentaties (vervolg)

10th European Conference on Traumatic Stress, Truth and Trust after Trauma.

Presentatie ‘Terrorism: citizens and resilience, the balance between awareness and fear',

Magda Rooze & Ariëlle de Ruijter

Presentatie ‘Culture sensitive aspects of psychosocial post disaster care in the Netherlands’.

Voorzitter van de workshop ‘Children and trauma’s in various contexts’, Josée Netten

Opatija, Kroatië, 6-8 juni 2007

Conference of the Society of Risk Analysis - Europe 'Building Bridges: Issues for Future Risk

Research’: workshop ‘Emergent Phenomena after a disaster’.

Den Haag, 18-19 juni 2007, Magda Rooze & Ariëlle de Ruijter

Gemeente Delft en Rijswijk: presentatie ‘Nafase’. Delft, 6 september 2007, Ariëlle de Ruijter

Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding: presentatie ‘Een veerkrachtige samenleving’,

Magda Rooze en presentatie ‘Citizens and resilience, the balance between awareness and fear’,

Ariëlle de Ruijter. Den Haag, 13 september 2007

Ministerie van VWS, Directeur Generaal Volksgezondheid, ir. J.I.M. de Goeij: presentatie

‘Multidisciplinaire richtlijn vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere

schokkende gebeurtenissen’. Den Haag, 10 oktober 2007, Magda Rooze

Politie Rotterdam Rijnmond: presentatie ‘Mij ’n zorg’. Rotterdam, 15 oktober 2007, Magda Rooze &

Ariëlle de Ruijter

PSHOR Gooi en Vechtstreek: ‘Richtlijn voor vroegtijdige psychosociale interventies na rampen,

terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen’. Hilversum, 30 oktober 2007, Ariëlle de Ruijter

Hendrik Kraemer Instituut, terugkomdag geestelijk verzorgers: presentatie ‘De rol van de kerk na een

ramp; rituelen’. Utrecht, 6 november 2007, Josée Netten

Slachtofferhulp Nederland: presentatie ‘Richtlijn voor vroegtijdige psychosociale interventies na

rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen’.

Woudschoten, 6 november 2007, Ariëlle de Ruijter

59


Impact

Bijlage V Presentaties (vervolg)

Masterclass Crisismanagement: presentatie 'Psychosociale gevolgen van rampen en vroegtijdige

psychosociale interventies'. Bergambacht, 14 november 2007, Magda Rooze

Teamleiderdag Slachtofferhulp Nederland: presentatie ‘Richtlijn vroegtijdige psychosociale interventies

na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen’.

Woudschoten, 20 november 2007, Hans te Brake

OPRON: presentatie ‘Impact DVD Veerkracht’: Marieke van der Post en presentatie ‘Richtlijn

vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen’,

Hans te Brake. Amsterdam, 20 november 2007

Congres Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) ‘Traumazorg in actie: ontwikkelingen

in de hulp na schokkende gebeurtenissen in Nederland en België'.

Voorzitter van de workshop ‘Veerkracht’, Josée Netten

Presentatie ‘Veerkracht, veelbelovend en veelzijdig’, Ariëlle de Ruijter

Presentatie ‘Impact DVD’ & ‘Veerkracht’, Marieke van der Post. Zwolle, 28 november 2007.

EUTOPA: towards standardisation in Europe: presentaties ‘EU Guidelines for children’ &

‘EU Guidelines for children and rescueworkers’.

Keulen, 29 november & 1 december 2007, Magda Rooze & Ariëlle de Ruijter

GHOR Kennemerland: themadag psychosociale zorg na rampen: workshop ‘Cultuurspecifieke

elementen in de psychosociale opvang na rampen’, waaronder de presentatie ‘Lessons learned &

good practices. Ervaringen bij de Bijlmerramp en Enschede vuurwerkramp’. Haarlem, 18 december

2007, Josée Netten

60


Impact

Bijlage VI

Publicaties

‘Community-based interventions in the wake of terrorism, the overview’.

Uitgave van Impact, Amsterdam, 1 juni 2007, Ariëlle de Ruijter & Liesbeth Smeets

Crisisbeheersing anders belicht, 'Gevolgen van rampen duren langer dan je denkt'.

Uitgave van Impact, Amsterdam, december 2007, Magda Rooze

Hoofdstuk 3 ‘Multiculturele dood op de afdeling spoedeisende hulp’, in Urgentiegeneeskunde en de

dood (red: J.J.L.M. Bierens, K. Bronselaer, A.R.J. Girbes).

Uitgave van Elsevier Gezondheidszorg, Maarsen, 2007, ISBN 978 90 352 2902 0, Josée Netten

‘Monumenten en herdenken’ in: ‘Een monument voor de brandweer. Visiedocument’.

Uitgave van Impact, Amsterdam, 2007, Josée Netten & Hans te Brake

‘Richtlijn voor vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende

gebeurtenissen’. Uitgave van Trimbos-instituut in opdracht van Impact, Amsterdam 2007

DVD ‘Impact, de musical’, gemaakt door MeerMusical, geproduceerd door Deviator in opdracht van

Impact, Amsterdam 2007

61


Impact

Bijlage VII Nederlandse Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen 2007

Wilt u meer weten over de hieronder genoemde onderwerpen: ga naar www.impact-kenniscentrum.nl

en klik in het menu aan de linkerzijde achtereenvolgens op ‘actueel’ en nieuwsbrief/nieuwsflits.

Nieuwsflits nummer 11, 23 januari 2007

Onderwerp: De musical ‘Impact’ is klaar voor opvoering

Nieuwsflits nummer 12, 21 februari 2007

Onderwerp: Nieuw opgericht: Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma

Nieuwsflits nummer 13, 7 maart 2007

Onderwerp: Madrid, 11 maart: Europese dag voor de herdenking van getroffenen van terrorisme

Nieuwsbrief nummer 20, 23 april 2007

Onderwerpen:

• Interview met Annelore Roelofs: de rol van Impact in de veiligheidsketen

Impact verhuisd

• Jaarverslag Impact 2006 verschenen

• Vliegtuigramp Tenerife na 30 jaar voor het eerst internationaal herdacht

• Madrid 11 maart 2007: verslag van de eerste Europese dag voor de herdenking van

getroffenen van terrorisme

• WCDEM TAP Impact

• De richtlijn vroegtijdige psychosociale interventies komt eraan

• Project Modelplan Nafase na Rampen van start

• NtVP-congres op 28 november 2007

• Workshop Rampenplan en zelfmoordterrorisme

Impact start vier nieuwe EU-projecten: V-Net, EUTOPA, RED en EURESTE

Nieuwsbrief nummer 21, 28 juni 2007

Onderwerpen:

Impact – de musical door basisschool de Notenkraker

• ESTSS Kroatië

• Monument voor de Brandweer

• Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear

62


Impact

Nieuwsbrief nummer 21 (vervolg)

• EUTOPA

• NtVP congres op 28 november 2007

• Geestelijke verzorging bij rampen of andere ingrijpende gebeurtenissen: ‘Rampenspirit’ blijft

actueel

• WCDEM

• Voortgang Project Modelplan Nafase na Rampen

• Overstromingen en stortregens in China

Nieuwsflits nummer 14, 29 juni 2007

Onderwerp: Monument voor de Brandweer

Nieuwsflits nummer 15, 24 juli 2007

Onderwerp:

Project ‘Citizens and Resilience’ afgerond

Impact gaat door met thema ‘Veerkracht’

Opvoering musical een succes

Nieuwsbrief nummer 22, 14 november 2007

Onderwerpen:

• Richtlijn psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende

gebeurtenissen

• EUTOPA

• Modelplan Nafase naar de knoppen

• Monument voor de Brandweer

• Interview met Frans Schippers, directeur Hulpverleningsdienst Kennemerland en regionaal

commandant van de Brandweer

• Traumazorg in actie: NtVP-congres 28 november 2007

Impact, de film

• Interview met Cor ten Hove over de overeenkomsten tussen de vliegrampen op Faro en

Phuket

• Samenwerking Impact en Infopunt Veiligheid GHOR Academie

• Internationale conferentie 'Chronic Traumatization' 17 – 19 april 2008

• Symposium PsychoTraumaCentrum Riagg Rijnmond 22 november 2007

• Hans te Brake: in de voorbereiding ligt het resultaat

63


Impact

Bijlage VIII Europese Nieuwsbrieven 2007

Wilt u meer weten over de hieronder genoemde onderwerpen: ga naar www.impact-kenniscentrum.nl

en klik in het menu aan de linkerzijde achtereenvolgens op ‘eu-project’ en nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 11, 8 februari 2007

Onderwerpen:

• De kindermusical is af

• Evaluatie van de EU-conferentie ‘Citizens and Resilience. The balance between awareness

and fear’

• Highlights van de round tables

• Workshopverslag 'Children'

• Workshopverslag ‘Community based interventions’

• Workshopverslag ‘Publiekscampagne'

Nieuwsbrief 12, 8 maart 2007

Onderwerp: Madrid, 11 maart: Europese dag voor de herdenking van getroffenen van terrorisme

Nieuwsbrief 13, 10 mei 2007

Onderwerpen:

• Vier nieuwe EU-projecten

• Vliegtuigramp Tenerife, na 30 jaar voor het eerst internationaal herdacht

• Madrid 11 maart 2007: een verslag van de eerste Europese dag voor de herdenking van

getroffenen van terrorisme

Nieuwsbrief 14, 24 juli 2007

Onderwerpen:

• EU-project 'Citizens and resilience'

• EU-project EUTOPA

• ESTSS Kroatië

• WCDEM TAP Impact

64


Impact

Bijlage IX

Impact in de media

NRC, 'Op Tenerife zijn dertig jaar opeens weg', 27 maart 2007, Magda Rooze

Website ERC, ‘De rol van een IAC’, mei 2007, Ariëlle de Ruijter

Website International strategy for disaster reduction Verenigde Naties, ‘Lesson material for children’,

mei 2007, Ariëlle de Ruijter & Marieke van der Post

MGv, boekbespreking 'Een heel klein beetje oorlog', juni 2007, Ariëlle de Ruijter

Health Management Forum, tijdschrift voor toekomstverkenning, strategieontwikkeling en innovatie,'

Psychosociale zorg na rampen in Europa, een veerkrachtige samenleving', jaargang 13, juli 2007,

Magda Rooze

Nieuwsbrief GGZ-richtlijnen 11, ‘De Richtlijn vroegtijdige psychosociale interventies, september 2007,

Maaike de Vries

Alert, 'Getroffenen hebben recht op meest effectieve nazorg', jaargang 24, oktober 2007,

Magda Rooze & Maaike de Vries

Brand en brandweer 'Nationaal brandweermonument ja of nee?', jaargang 31, oktober 2007,

Magda Rooze

65


Impact

Bijlage X

Gebruik digitale kennisbank

Overzicht gebruik kennisbank 1 januari t/m 31 december 2007.

Het aantal keren, per categorie, dat de kennisbank (Nederlands en Engels), is gebruikt.

1200

1000

800

600

400

200

0

1 Algemene literatuur

2 Documentatie rampen

3 Expertise GGZ

4 Protocollen

5 Wetenschappelijke literatuur

6 Voorlichtingsmaterialen

7 Opleidingen

8 Draaiboeken

9 Expertise centra

10 Expertise geestelijke verzorging

11 Expertise maatschappelijk werk

12 Expertise overig

Nederlands

Engels

66


Impact

Bijlage XI

Gebruikte afkortingen

AMC

ARQ

BNMO

BOGI

BZK

BuZa

CBRN

CIO

COGIS

COT

CGOR

EFPA

ERC

ESTSS

EU

FP

GGD

GGZ

GHOR

HBO

IAC

IPSHOR

ISTSS

IVC

LOK

LNV

MCDM

MD

MEV

MGGZ

MGv

MPH

MPM

Academisch Medisch Centrum

is de koepel waar instellingen en organisaties die zich richten op psychotrauma in

relatie tot vervolging, oorlog, agressie en geweld, samenwerken en hun ervaringen en

expertise delen

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers

Back Office Geneeskundige Informatie

(ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

(ministerie van) Buitenlandse Zaken

chemische, biologische, radiologische of nucleaire (middelen)

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld

Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen

European Federation of Psychologists’ Association

Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie

European Society of Traumatic Stress Studies

Europese Unie

Framework Program

(hier algemeen) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

Geestelijke Gezondheidszorg

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

Hoger Beroeps Onderwijs

Informatie- en Adviescentrum

Instituut voor Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

International Society for Traumatic Stress Studies

Informatie- en Verwijscentrum

Lichamelijk Onverklaarde Klachten

(ministerie van) Landbouw, Natuurbeheer & Voedselkwaliteit

Master of Crisis and Disaster Management

Doctor of Medicine

Milieu en Veiligheid

Militaire Geestelijke Gezondheidszorg

Maandblad Geestelijke volksgezondheid

Master of Public Health

Master of Public Management

67


Impact

Bijlage XI Gebruikte afkortingen (vervolg)

NCTB

NATO

NIFV

NIVEL

NtVP

OBO

OPRON

PAO

PAOG

PSHOR

RED

RGF

RIAGG

RIVM

RvA

RvT

SARS

SASS

SRA

TAP

VNG

VWS

WADEM

WCDEM

Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (voorheen NIBRA)

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma

Onderzoeksgroep Brandweerongevallen

Overleg Psychosociale Rampenopvang Nederland

Postacademisch Onderwijs

Post academisch Onderzoek Geneeskunde

PsychoSociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

Reinforce Rescuers’ Resilience by Empowering a well-being Dimension

Regionaal Geneeskundig Functionaris

Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Raad van Advies

Raad van Toezicht

Severe Acute Respiratory Syndrome

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving

Society of Risk Analysis

Targeted Agenda Programme

Vereniging Nederlandse Gemeenten

(ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

World Association for Disaster and Emergency Medicine

World Congress on Disaster and Emergency Medicine

68

More magazines by this user
Similar magazines