(PSHOR) regio Zuid - Impact

impact.kenniscentrum.nl

(PSHOR) regio Zuid - Impact

Ondertekening

De ondergetekenden,

de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) regio Zuid-

Limburg

en

de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) regio Zuid-

Limburg

stellen hierbij vast:

• Dat wederzijds overleg tot overeenstemming heeft geleid over bijgaand convenant;

• Dat het convenant ieder jaar wordt geëvalueerd en zonodig wordt bijgesteld;

• Dat op onderdelen van het convenant tussentijds nadere afspraken kunnen worden

gemaakt.

Aldus besloten door alle betrokken partijen in Zuid-Limburg,

In dertienvoud opgemaakt en ondertekend te Heerlen, 14 november 2005

Namens de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) regio

Zuid-Limburg

Mondriaan Zorggroep, wettelijk vertegenwoordigd door de heer drs. P.L.G. Peters, lid Raad

van Bestuur.

Handtekening:

Psycho-Medisch-Streekcentrum Vijverdal, wettelijk vertegenwoordigd door de heer dr. M.

Verkerk, directeur.

Handtekening:

RIAGG Maastricht, wettelijk vertegenwoordigd door de heer drs. J.F.W.M. Timmermans,

MPA, directeur.

Handtekening:

Prins Claus Centrum, wettelijk vertegenwoordigd door de heer R. Stam, directeur.

Handtekening:

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 1 -


Slachtofferhulp Nederland regio Noord en Midden Limburg, Zuid-Limburg, wettelijk

vertegenwoordigd door de heer J. Lassauw, namens drs. J. Huisintveld, regiodirecteur.

Handtekening:

Stichting Trajekt, wettelijk vertegenwoordigd door de heer R. Hageman, directeur.

Handtekening:

Partners in Welzijn, wettelijk vertegenwoordigd door de heer M. Schats, algemeen directeur.

Handtekening:

Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum en Onderbanken,

wettelijk vertegenwoordigd door de heer P. Gielen, directeur.

Handtekening:

Impuls en Tracee, beide organisaties wettelijk vertegenwoordigd door de heer E.

Hoesbergen, directeur.

Handtekening:

Maatschappelijke dienstverlening Nuth-Voerendaal, ZorggroepThuis, Thuiszorg OZL,

wettelijk vertegenwoordigd door de heer W.C.M.L. Curfs, hoofd MaDi zorggroep.

Handtekening:

Welsun , wettelijk vertegenwoordigd door de heer drs. A.E.W. van Someren, directeur.

Handtekening:

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 2 -


Namens de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen regio Zuid-

Limburg

Wettelijk vertegenwoordigd door de heer F.C.W. Klaassen, arts en Regionaal Geneeskundig

Functionaris regio Zuid-Limburg.

Handtekening:

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 3 -


Aanleiding

De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen in Zuid-Limburg is een

regionale keten- en netwerkorganisatie, waarin gezondheidszorgorganisaties met elkaar

zorgdragen voor de grootschalige hulpverlening op het terrein van de geneeskundige

hulpverlening Somatisch, de psychosociale hulpverlening en de preventieve openbare

gezondheidszorg.

Ontwikkelingen binnen de GHOR Zuid – Limburg geschieden niet in het luchtledige. De

kwaliteit van de hulpverlening wordt niet alleen bepaald door datgene wat alle afzonderlijke

organisaties en instellingen aan hulpverlening en zorg verrichten, maar zeker ook door de

kwaliteit van de samenwerking en coördinatie. Geen van de organisaties kan het alleen;

iedere instelling is van anderen afhankelijk. Dat betekent dat, naast de inhoudelijke

investeringen binnen de eigen keten en het netwerk, het zwaartepunt voor de komende jaren

ligt bij de intensivering van deze samenwerking en coördinatie.

Doel is te komen tot een efficiënt en doelmatig werkende netwerkorganisatie voor de GHORregio

Zuid-Limburg, waarin alle betrokken organisaties voorbereid zijn op en in staat zijn de

meest adequate grootschalige hulpverlening in gezamenlijkheid te bieden. Deze hulpverlening

vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur en de regievoering is in

handen van de Regionaal Geneeskundig Functionaris.

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 4 -


Convenant

Voor u ligt het resultaat van intensief overleg tussen dertien partijen:

De organisaties in Zuid-Limburg betrokken bij de psychosociale hulpverlening ongevallen en

rampen (zie hoofdstuk Ondertekening), elk vertegenwoordigd door haar eigen directeur

en

de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Zuid-Limburg,

vertegenwoordigd door de Regionaal Geneeskundig Functionaris, de heer F.C.W. Klaassen,

arts, als ambtelijk eindverantwoordelijke, verder te noemen ‘RGF’.

Gezien de feiten en de omstandigheden:

Het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op grond van een gemeenschappelijke

regeling optreedt als openbaar bestuur voor de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen

en Rampen (GHOR) in de regio Zuid-Limburg;

De regio GHOR Zuid-Limburg voor de 19 gemeenten invulling geeft aan de regionale taken

op het gebied van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen op basis van

artikel 5 van de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen (WGHR);

De verantwoordelijkheden van het Veiligheidsbestuur van de regio Zuid-Limburg met

betrekking tot de GHOR zijn opgedragen aan de Regionaal Geneeskundig Functionaris

(RGF);

De uitvoering van de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR), in

de acute fase direct na de ramp als een van de drie processen van de GHOR, tot de

professionele verantwoordelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg kan worden geacht,

onder regie en verantwoordelijkheid van de Regionaal Geneeskundig Functionaris;

Overwegende dat:

De noodzaak tot verantwoorde GHOR-zorg onder alle omstandigheden tot een afstemming

met de verschillende zorgketenpartners noopt;

De doelstelling van de regio GHOR Zuid-Limburg is bij grootschalige ongevallen en rampen

te komen tot een als één organisatie werkende zorgketen in brede zin;

De geneeskundige hulpverlening onder verantwoordelijkheid en regie van het openbaar

bestuur dient te geschieden met op de regio toegesneden slagkracht, kwaliteit en optimale

afstemming;

De PSHOR de deskundigheid kan bieden aan de RGF voor de uitvoering van de

psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen;

Het overleg tussen RGF en de organisaties betrokken bij de PSHOR heeft geleid tot

overeenstemming over de wijze waarop en de mate waarin de organisaties invulling geven

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 5 -


aan de taken op het gebied van de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen in

het kader van de GHOR;

De rechtsverhouding tussen partijen ten behoeve van de samenwerking bij grootschalige

hulpverlening in een overeenkomst vastgelegd dient te worden;

Verklaren het volgende te hebben vastgelegd dan wel te zijn overeengekomen.

Artikel 1. Doel en definitie

Lid 1:

Doel van de overeenkomst is het realiseren van een adequate psychosociale hulpverlening bij

ongevallen en rampen in de regio Zuid-Limburg.

Lid 2:

De psychosociale hulpverlening heeft in het kader van dit convenant betrekking op de

organisatie van de opvang en de voorbereiding op de psychosociale opvang bij een dreigende

ramp of direct na de ramp tot het moment dat de reguliere (na)zorg het overneemt (maximaal

7x24 uur).

Artikel 2. Uitgangspunten

In dit convenant is overeenstemming bereikt over de volgende uitgangspunten:

De Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen is een organisatie die op verzoek

van de RGF of een gemandateerde namens deze bij opschaling kan worden geactiveerd. Een

verzoek tot opschaling van de PSHOR kan uitsluitend gebeuren als de Gecoördineerde

Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP 3) van kracht is of wordt, of indien een

analoge opschaling plaatsvindt van hulpverleningsdiensten/gemeenten in het kader van

grootschalig optreden.

De PSHOR richt zich op:

• Het identificeren van personen die dringend psychosociale hulp nodig hebben en het

verlenen van deze hulp;

• Het bevorderen van het herstel van het psychische evenwicht (zelfcontrole) van de

getroffenen;

• Het vroegtijdig herkennen van verwerkingsstoornissen bij getroffenen en het

bevorderen van een adequate behandeling ervan.

De belangrijkste inhoudelijke uitgangspunten die aan de PSHOR ten grondslag liggen zijn:

• Getroffenen zijn in principe ‘gezonde’ mensen die een abnormale, schokkende

gebeurtenis hebben meegemaakt. Hun reacties moeten tegen deze achtergrond worden

gezien;

• Getroffenen zijn in de regel het beste af met steun door mensen uit hun directe

omgeving, eventueel aangevuld met 1 ste lijns opvang door Maatschappelijk Werk,

Slachtofferhulp en Rode Kruis. Deze vorm van hulpverlening dient daarom ook zoveel

mogelijk te worden gestimuleerd;

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 6 -


• Hulpverleners verlenen soms curatief hulp met name bij acute psychiatrische

problemen, maar meestal preventief door het troosten, het ondersteunen en het

opsporen van personen met een verhoogd risico op verwerkingsproblemen;

• De hulpverlening is gericht op de groep getroffenen en niet op het individu;

• Psycho-educatie is een belangrijke preventieve interventie. Op verschillende

momenten (herhalen van de boodschap) en op verschillende manieren (mondeling,

schriftelijk, folders, kranten, teletekst, internet en via radio en televisie) wordt psychoeducatie

gegeven;

• Er is sprake van GHOR of opgeschaalde zorg wanneer er een gecoördineerd

overlegniveau volgens de vigerende GRIP 3 procedure wordt ingesteld;

• Psychosociale hulpverlening die plaatsvindt voordat er gecoördineerd overleg (vanaf

GRIP 3) wordt ingesteld is reguliere zorg, tenzij de RGF daarom verzoekt;

• Het opleidingsvoorstel 2005-2006 vormt het kader waarbinnen over opleidingen en

oefeningen, voor aan de PSHOR toebedeelde taken en functies wordt gesproken;

• De Arbeidstijdenwet (ATW) vormt het wettelijk kader waarbinnen over de inzet en

beschikbaarheid van functionarissen wordt gesproken;

• De RGF en de directies van de betrokken organisaties psychosociale hulpverlening bij

ongevallen en rampen bezitten een eigen operationele verantwoordelijkheid in het

voorbereiden en uitvoeren van taken in het kader van de GHOR. De

eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur GHOR;

• De RGF en de directies van de betrokken PSHOR organisaties faciliteren elkaar en

werken samen bij het uitvoeren van hun taak in het kader van de GHOR;

• De operationele inzet van de psychosociale opvangteams vindt in beginsel plaats

binnen het kader van een ingericht opvangcentrum onder gemeentelijke

verantwoordelijkheid;

• Daarnaast kan de RGF een beroep doen op de deskundigheid van de organisaties

betrokken bij PSHOR bij aspecten van psychosociale aard voor zover dit past binnen

het taakveld van de GHOR en het de verantwoordelijkheid betreft van de RGF.

Artikel 3. Inzet, werkwijze en vergoeding

Lid 1

De paraatheid van de PSHOR is 24 uur per dag gegarandeerd. Of en in welke mate wordt

opgeschaald is mede afhankelijk van de aard en de omvang van de gebeurtenis. De opschaling

en inzet van de PSHOR duurt in principe maximaal 7 x 24 uur en wordt daarna overgenomen

door de reguliere zorg. In die tijd wordt overlegd tussen de RGF en de PSHOR organisaties

op welke wijze het vervolg van de hulpverlening plaatsvindt. Of en in welke mate wordt

opgeschaald is mede afhankelijk van de aard en omvang van de gebeurtenis en conform de

vigerende Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP 3). De

opschaling en inzet van opvangteams in de door gemeenten geopende opvanglocaties is voor

de duur van maximaal 6 uur.

Lid 2

De hoofdlijnen van de organisatie en structuur van de PSHOR, alsmede de taken, werkwijze

en bevoegdheden van de functionarissen en teams en de taken van de aanpalende organisaties

zijn vastgelegd in het procesplan van de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en

Rampen Regio Zuid-Limburg. Dit procesplan, versie 2.0/21-01-2005, is onderdeel van de

overeenkomst.

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 7 -


Lid 3

De gemeente regelt, als procesverantwoordelijke voor Opvang en Verzorging, het

opvangcentrum, de faciliteiten en de bemensing. De RGF draagt zorg voor afspraken met de

gemeenten in het verzorgingsgebied van de regio Zuid-Limburg omtrent de inrichting en

werkwijze van het opvangcentrum, zodat de PSHOR Zuid-Limburg op adequate wijze haar

taak kan uitvoeren.

Lid 4

Binnen de PSHOR zijn twee organen te onderscheiden: Kernteam en Psychosociaal

Opvangteam. Conform het alarmeringsprotocol laat de RGF of diens plaatsvervanger de

dienstdoende Leider Kernteam via de MKA alarmeren.

Lid 5

De Leider Kernteam informeert (zo nodig) de directie van de betrokken GGZ-organisatie.

Lid 6

De parate GHOR-organisatie is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar operationeel. Bij elke fase

van opschaling moet de RGF kunnen rekenen op voldoende bekwame functionarissen en

hierover direct kunnen beschikken indien noodzakelijk. De Leiders Kernteam vervullen

derhalve voor de GHOR een piketdienst om de 24 uurs bereikbaarheid te garanderen.

Lid 7

Voor de piketregeling Leider Kernteam wordt uitgegaan van zes personen. De GGZorganisaties

leveren inspanning om de regionaal parate pool van Leiders Kernteam te vullen

door het beschikbaar stellen van medewerkers, die passen binnen het regionaal vastgestelde

profiel dat gebaseerd is op landelijke richtlijnen. Ten behoeve van de herkenbaarheid

ontvangen de Leiders kernteam en de leden van de psychosociale opvangteams een

legitimatiebewijs van de GHOR.

Lid 8

Algemeen

Het uitgangspunt is dat de kosten van preparatie (o.a. beschikbaarheiddienst, scholing en

oefening) welke niet tot de reguliere taken van de participerende instellingen behoren,

opgenomen worden in de begroting van het regionaal GHOR-bestuur, waartoe de RGF

voorstellen doet.

De kosten van repressie (hulpverlening in de acute fase) worden – voor zover zij niet tot de

reguliere kosten gerekend kunnen worden, en niet declarabel zijn bij de eigen financier,

gedeclareerd bij het bevoegd gezag (gemeente, provincie, rijk in het kader van de Wet

Rampen en Zware Ongevallen). De RGF zal daarbij ondersteunen.

De bekostiging van de preparatiekosten wordt uitgewerkt in het contract dat regionaal tussen

de RGF en de GGZ instelling(en) wordt gesloten (zie bijlagen 2 en 3).

Het kernteamleiderspiket

De GGZ-instellingen ontvangen een vergoeding voor het kernteamleiderspiket conform de

piketdienstregeling GHOR Zuid-Limburg. (De piketdienstregeling PSHOR Zuid-Limburg is

onderdeel van deze overeenkomst). Tijdens deze piketdienst kan Slachtofferhulp Nederland

de kernteamleider consulteren in het kader van de incidentbestrijdingsprocedure Zuid-

Limburg, die eveneens onderdeel is van deze overeenkomst (zie bijlage 2).

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 8 -


De GGZ-coördinator PSHOR

De GGZ-coördinator PSHOR wordt voor vier uren per week door GHOR Zuid-Limburg

ingehuurd van de Mondriaan Zorggroep. Zijn taken bestaan uit:

• Het ontwikkelen en organiseren van een kernteamleiderspiket op Zuid-Limburgse

schaal;

• Het mede ontwikkelen en organiseren van opleiding, training en oefening voor de

spilfuncties in de PSHOR;

• Het doorontwikkelen en afstemmen met de GGZ-instellingen van de regionale

incidentbestrijdingsprocedure;

• Verdere inhoudelijke ontwikkeling van de planvorming en de spilfuncties;

• Het mede opstellen van een convenant.

Opleiding- en scholing 2005 -2006

De GHOR Zuid-Limburg richt zich binnen het scholingsvoorstel op de vier spilfuncties in het

PSHOR-plan, te weten:

• Medewerkers Psychosociaal Opvangteam;

• Leiders Psychosociaal Opvangteam;

• Leden Kernteam;

• Leider Kernteam.

De inzet van uren voor dit opleidings/scholingsplan voor de betrokken organisaties is

opgenomen in bijlage 3.

Begroting

De declaratie voor het gehele product PSHOR kan niet hoger zijn dan het ter zake

vastgestelde bedrag binnen de GHOR-begroting, tenzij anders in overleg en schriftelijk is

overeengekomen met de GHOR Zuid-Limburg.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden & verantwoording

Lid 1

De verantwoordelijkheid voor het inschakelen van de PSHOR ligt bij de Regionaal

Geneeskundig Functionaris, die procesverantwoordelijk is conform de Wet Geneeskundige

Hulpverlening bij Rampen (WGHR) of toekomstige wetgeving ter zake.

Lid 2

De GHOR en de organisaties voor psychosociale hulp betrokken bij de rampenhulpverlening

zijn verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en werkwijze van de psychosociale

hulpverlening.

Lid 3

De directieleden/raden van bestuur van de GGZ-organisaties in Zuid-Limburg, te weten:

Psycho-Medisch-Streekcentrum Vijverdal, RIAGG Maastricht, Mondriaan Zorggroep, Prins

Claus centrum, in Zuid-Limburg mandateren hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden

aan de leider(s) Kernteam voor zover als nodig voor de uitvoering van de functie

Kernteamleider.

De directieleden van de instellingen voor maatschappelijk werk in Zuid-Limburg mandateren

hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan het lid Kernteam voor zover als nodig voor

de uitvoering van de functie lid Kernteam.

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 9 -


Lid 4

Het werkgebied betreft de regio Zuid-Limburg.

Lid 5

De directies van de GGZ-instellingen, - van de maatschappelijk werk instellingen en de

directeur van Slachtofferhulp Nederland, afdeling Limburg zijn tijdens de voorbereiding en

preparatie betreffende de psychosociale hulpverlening bij rampen het aanspreekpunt voor de

RGF Zuid-Limburg. Ten tijde van een ramp zijn voorgenoemde directies inhoudelijk

verantwoordelijk voor de hulpverlening.

Artikel 5. Kosten

Lid 1

De Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen is een onderdeel van het netwerk

van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Dit netwerk valt onder

verantwoordelijkheid van de RGF. De financiering voor de GHOR-gerelateerde

voorbereiding (o.a. piketdienst, coördinatie, oefening en opleiding) worden door de GHOR

betaald tot het maximum bedrag voor PSHOR opgenomen in de bestuurlijk vastgestelde

GHOR-begroting.

Lid 2

Jaarlijks bespreekt de GHOR Zuid-Limburg voor 1 november een werkplan met de PSHORpartners

waarin de activiteiten van de PSHOR worden weergegeven in het kader van de

GHOR voor het daaropvolgend jaar.

Lid 3

Indien bij grootschalige en langdurige inzet op verzoek van de RGF bovenmatige kosten voor

de PSHOR ontstaan die niet via het reguliere budget kunnen worden gedekt, heeft de RGF

een inspanningsverplichting om de kosten PSHOR via andere daarvoor aangewezen

financieringsbronnen vergoed te krijgen.

Artikel 6. Inwerkingtreding convenant

Lid 1

Het bepaalde in deze overeenkomst treedt in werking per 1 januari 2006.

Artikel 7. Duur van de overeenkomst

Lid 1

De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor een bepaalde tijdsduur van een jaar. Per jaar

wordt dit convenant geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie bepalen of en op welke

wijze, een nieuw convenant gestalte krijgt.

Lid 2

Voor zover niet door partijen voor 1 december van het lopende jaar wordt aangegeven dat

door aantoonbare (externe) wijziging bepaalde financiering- en/of organisatiegrondslagen

komen te vervallen wordt overeenkomst steeds op gelijke condities voor de tijdsduur van een

jaar gecontinueerd.

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 10 -


Artikel 8. Evaluatie

Lid 1

Evaluatie vindt per jaar plaats. Uitkomsten van de evaluatie bepalen de eventuele bijstellingen

in het convenant.

Artikel 9. Redelijkheid en billijkheid

Lid 1

Partijen zullen handelen naar de letter, de aard en in de geest van de overeenkomst.

Lid 2

Als zich omstandigheden voordoen waaromtrent in deze overeenkomst niets of onvoldoende

is geregeld, handelen de partijen naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, die in de

gegeven omstandigheden aanvaardbaar zijn.

Dit convenant bestaat uit - 11 - bladzijden.

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 11 -


Bijlage 1: Procesplan PSHOR Zuid-Limburg

Het procesplan PSHOR Zuid-Limburg versie november 2005, vastgesteld 14 november 2005

is onderdeel van dit convenant.

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 12 -


Bijlage 2: Productenoverzicht convenant PSHOR – GHOR Zuid-Limburg

Deze productenlijst geeft een overzicht van de producten welke door de GGZ- instellingen

aan de GHOR Zuid-Limburg worden geleverd en de vergoedingen die de GHOR Zuid-

Limburg aan de GGZ-organisaties betaalt.

Product 1:

GGZ coördinator PSHOR

Omschrijving

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Mondriaan Zorggroep en de GHOR Zuid-Limburg

betreffende de inzet van de GGZ-coördinator PSHOR is van tijdelijke aard en loopt van 21

maart 2005 tot 20 maart 2006.

De te realiseren doelen voor de GGZ-coördinator tot 20 maart 2006 zijn:

• Het ontwikkelen en organiseren van een kernteamleiderspiket op Zuid-Limburgse

schaal;

• Het mede ontwikkelen en organiseren van opleiding, training en oefening voor de

spilfuncties in de PSHOR;

• Het doorontwikkelen en afstemmen met de GGZ-instellingen van de regionale

incidentbestrijdingsprocedure;

• Verdere inhoudelijke ontwikkeling van de planvorming en de spilfuncties;

• Het mede opstellen van een convenant.

De GGZ regiocoördinator vervult zijn werkzaamheden ten kantore van de GHOR Zuid-

Limburg, alwaar een werkplek voor hem zal worden ingericht.

De GHOR Zuid-Limburg blijft verantwoordelijk voor het adequaat organiseren van de

psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen. De GGZ-coördinator PSHOR levert

een belangrijke bijdrage ter verdere professionalisering van de PSHOR in Zuid-Limburg.

Kosten op jaarbasis 0,111 fte € 9.360

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 13 -


Product 2.

De piketdienstregeling PSHOR Zuid-Limburg en ter beschikkingstelling

maxers

Omschrijving

• Het betreft een piketdienstregeling voor 6 kernteamleiders (2 per GGZ-subregio) op

Zuid-Limburgse schaal;

• Een piketdienst loopt van vrijdagmiddag 17.00 uur tot een week later vrijdagmiddag

17.00 uur;

• De vergoeding bedraagt € 198, 93 per week, conform de GHORpiketvergoedingsregeling.

De GHOR betaalt deze vergoeding aan de GGZ-instelling

(en). De GGZ-instelling (en) betaalt vervolgens de betreffende kernteamleider(s);

• Piketdienst op Zuid-Limburgse schaal betekent dat kernteamleiders ingezet kunnen

worden buiten hun eigen regio;

• De kernteamleiders worden uitgerust met een maxer van de GHOR. Elke

maandagavond ontvangt de dienstdoende kernteamleider een proefalarmering. Deze

dient conform de berichtgeving in de display afgehandeld te worden;

• Via de MKA kan de kernteamleider in overleg treden met de HS-GHOR of OvDG;

• Via de diverse directiepiketdiensten GGZ-instellingen kan de kernteamleider

overleggen met de GGZ-organisatie die betrokken is bij de uitvoering van de

grootschalige hulpverlening;

• Via een maxer zijn de kernteamleden bereikbaar voor de kernteamleider;

• De GHOR draagt zorg voor de aansluiting van de maxers in het GMS-systeem van de

MKA.

De kernteamleiders zijn:

GGZ-subregio Organisatie Kernteamleider

Regio Zuidelijk Zuid Psycho Medisch

De heer Geert de Booij

Limburg

Streekcentrum Vijverdal

RIAGG Maastricht

De heer Bert Rademaker

Regio Westelijke Mijnstreek Prins Claus Centrum Mevrouw Hubertien Schetters

Mevrouw Philo Brosky

Regio Oostelijk Zuid- Mondriaan Zorggroep De heer Frank Schoonbrood

Limburg

De heer Ron Hendriks

Dienstrooster

Het kernteamleiderspiket gaat in op 1 januari 2006. In dit convenant is het rooster

opgenomen tot 5 mei 2006.

Datum Week Functionaris

1 jan. 2006 – 6 jan. 2006 1-2 De heer Geert de Booij

6 jan. 2006 – 13 jan. 2006 2-3 De heer Bert Rademaker

20 jan. 2006 – 27 jan. 2006 3-4 Mevrouw Hubertien Schetters

27 jan. 2006 – 3 feb. 2006 4-5 Mevrouw Philo Brosky

3 feb. 2006 – 10 – feb. 2006 5-6 De heer Frank Schoonbrood

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 14 -


10 feb. 2006 – 17 feb. 2006 6-7 De heer Ron Hendriks

17 feb. 2006 – 24 feb. 2006 7-8 De heer Geert de Booij

24 feb. 2006 – 3 mrt. 2006 8-9 De heer Bert Rademaker

3 mrt. 2006 – 10 mrt. 2006 9 – 10 Mevrouw Hubertien Schetters

10 mrt. 2006 – 17 mrt. 2006 10 - 11 Mevrouw Philo Brosky

17 mrt. 2006 – 24 mrt. 2006 11 - 12 De heer Frank Schoonbrood

24 mrt. 2006 – 31 mrt. 2006 12 - 13 De heer Ron Hendriks

31 mrt. 2006 – 7 april 2006 13 - 14 De heer Geert de Booij

7 april 2006 – 14 april 2006 14 - 15 De heer Bert Rademaker

14 april 2006 – 21 april 2006 15- 16 Mevrouw Hubertien Schetters

21 april 2006 – 28 april 2006 16- 17 Mevrouw Philo Brosky

28 april 2006 – 5 mei 2006 17 - 18 De heer Frank Schoonbrood

De GGZ-instellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een sluitend dienstrooster voor

de duur van het convenant.

Inzet

Als de kernteamleider gealarmeerd is door MKA in verband met het opstarten van het proces

PSHOR, dan neemt de kernteamleider via de meldkamer contact op met de kernteamleden om

het kernteam samen te stellen.

De oproepbare kernteamleden zijn:

Organisatie

Slachtofferhulp Nederland

Nederlands Rode Kruis

Stichting Trajekt Maastricht Heuvelland 1

Stichting Partners in Welzijn Sittard-Geleen

Centrum voor Maatschappelijk Werk en

Welzijnswerk Brunssum en Onderbanken

Impuls Kerkrade

Tracee Heerlen

Maatschappelijke dienstverlening Nuth-

Voerendaal

Welsun Landgraaf

Kernteamleden

De heer J. Huisintveld

De heer J. Lassauw

Mevrouw M. Bolech

Mevrouw N. Erens-Hofman

De heer R. Hageman

De heer P. Christophe

De heer M. Schats

De heer P. Gielen

De heer G. Huisman

De heer E. Hoesbergen

De heer F. Savelbergh

De heer E. Hoesbergen

De heer W. Curfs

De heer A. Van Someren

De heer G. Kösters

Facultatief kan de kernteamleider de geestelijkheid en het Rode Kruis inschakelen in het

kernteam. Tevens kan de geestelijkheid ook facultatief in het opvangteam(s) ingeschakeld

worden.

1 Bij maatschappelijk werk instelling Trajekt is de vertegenwoordiging in het kernteam nog geen definitieve keuze. Deze keuze zal voor 1

januari 2006 gemaakt worden.

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 15 -


Dekenaat

Dekenaat Sittard

Dekenaat Schinnen/Geleen

Dekenaat Meerssen

Dekenaat Gulpen/Gronsveld

Dekenaat Maastricht

Dekenaat Kerkrade

Dekenaat Heerlen/Landgraaf

Dekenaat Brunssum

Organisatie

Nederlands Rode Kruis

Geestelijkheid

Mgr. Van Rens

Mgr. drs. Schreurs

Deken L. Kirkels

Deken drs. J. Hafmans

Mgr. M. Hanneman

Deken drs. A. Borghans

Deken Th. V. Galen F.S.O.

Deken drs. P. DelaHaye

Kernteamleden

Mevrouw M. Bolech

Mevrouw N. Erens-Hofman

De kernteamleider informeert de directie van de betrokken GGZ instelling.

Organisatie

Prins Claus Centrum

PMS Vijverdal

RIAGG Maastricht

Mondriaan Zorggroep

GGZ-directieleden

De heer R. Stam

De heer M. Verkerk

De heer J. Timmermans

De heer R. Janssen

De heer P. Peters

Het kernteam is verantwoordelijk voor de samenstelling van het opvangteam (s). De

alarmering van de leider (s) opvangteam (s) en medewerkers opvangteam (s) is de

verantwoordelijkheid van de kernteamleden zelf en verloopt niet via de MKA.

De leiders opvangteam PSHOR zijn:

GGZ- subregio Organisatie Leiders opvangteam (s)

Regio Westelijke Mijnstreek Prins Claus Centrum De heer Wil Schaekens

De heer Jan Schulpen

De heer Paul Somers

Regio Zuidelijk Zuid Limburg Psycho Medisch

-

Streekcentrum Vijverdal

Regio Oostelijk Zuid-

Limburg

De leden opvangteam PSHOR zijn:

RIAGG Maastricht

Mondriaan Zorggroep

Mw. Ingrid Wijnen

De heer Daniel Bergs

Mw. Margriet in ’t Panhuis

De heer Fons Lafleur

De heer Maarten Boogert

GGZ-subregio Organisatie Leden opvangteam

Regio Westelijke Mijnstreek Partners In Welzijn Namen onbekend. Kunnen via

de SOS worden opgeroepen.

Regio Zuidelijk Zuid Limburg Stichting Trajekt

Mevrouw Monique Bleeker

Regio Oostelijk Zuid-

Limburg

AMW Heuvelland

Maatschappelijk werk

instellingen Parkstad

Mevrouw Lea Schellekens

Overzichtslijst is beschikbaar

gesteld.

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 16 -


Het uitgangspunt van het procesplan PSHOR en het scholingsvoorstel is om binnen de regio

Zuid-Limburg de eerste 18 uren na een ramp de opvangteams zelf in te kunnen vullen.

Hiervoor wil de GHOR per GGZ subregio 10 GGZ medewerkers, 12 medewerkers van

maatschappelijk werk en 3 medewerkers Slachtofferhulp Nederland opleiden.

Maxers

Om continuïteit in de alarmering van de spilfuncties PSHOR te genereren worden door de

GHOR aan de kernteamleiders en aan de directies van de maatschappelijk werk instellingen

maxers ter beschikking gesteld. Het betreft zes maxers voor de kernteamleiders en zes maxers

voor de directies van de maatschappelijk werk instellingen.

Aan Slachtofferhulp Nederland en de geestelijkheid worden geen maxers ter beschikking

gesteld, omdat deze organisaties de 24-uurs bereikbaarheid sluitend geregeld hebben.

Kosten maxers

Maxers voor kernteamleiders

De regio Zuid-Limburg heeft drie GGZ-subregio’s.

Elke subregio levert twee kernteamleiders en deze kernteamleiders krijgen elk voor de GHOR

bereikbaarheid en – beschikbaarheid, een maxer aangereikt.

Maxers voor maatschappelijk werk instellingen

De maatschappelijk werk instellingen in Zuid-Limburg kennen nagenoeg geen 24-uurs

bereikbaarheid meer. De alarmeringsafspraken in het procesplan PSHOR betreffende

maatschappelijk werkinstellingen zijn gebaseerd op aanwezigheid van telefoonlijsten.

Om de continuïteit in de alarmering van de PSHOR-keten te vergroten wil de GHOR aan de

vraagstelling van de maatschappelijk werk instellingen tegemoet komen en voor geheel Zuid-

Limburg zes maxers ter beschikking stellen.

Deze worden uitgereikt aan nog aan te wijzen directeuren van maatschappelijk werk

instellingen.

Kosten

De kosten voor de aanschaf van een maxer (DE900) en het gebruik ervan bestaan uit:

Aanschafkosten: € 256

Aansluitkosten € 26,50

Programmeerkosten € 10,30

Abonnement € 31,32 (€ 7,83 per kwartaal met 30 oproepen)

--------------

Totaal € 385,70

Voor de PSHOR-alarmering zijn 12 maxers nodig. De jaarlijkse kostenpost hiervoor bedraagt

€ 4.628,40.

Kostenoverzicht product op jaarbasis

Kernteamleiderspiket € 10.344,36

Maxers € 4.628,40

Totaal € 14.972,76

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 17 -


Product 3:

Opleiden en oefenen

Scholingsvoorstel PSHOR regio Zuid-Limburg

Uitgangspunten

Het scholingsvoorstel PSHOR regio Zuid-Limburg richt zich op de vier spilfuncties in het

PSHOR-plan Zuid-Limburg, te weten:

• Medewerkers Psychosociaal Opvangteam;

• Leiders Psychosociaal Opvangteam;

• Leden kernteam;

• Leider kernteam.

De leden van het kernteam en de leider kernteam nemen deel aan een gezamenlijke scholing.

Het voorstel is om die medewerkers te scholen die nodig zijn om de eerste 18 uren van de

hulpverlening, uitgaande van drie opvangteams, zelf in de regio op te vangen.

Van de kernteamleiders wordt verwacht dat zij zich via zelfstudie verdiepen in de

basisleerstof GHOR en vervolgens een examen afleggen. De kernteamleiders krijgen de

basisleerstof aangereikt door de GHOR Zuid-Limburg. Het traject van zelfstudie wordt door

de GHOR ondersteund middels groepsbijeenkomsten, waar vragen over de stof gesteld

kunnen worden.

De overige spilfuncties krijgen die informatie over de basisleerstof GHOR die noodzakelijk is

om de functie uit te kunnen oefenen.

In onderstaande tekst worden de trainingen per functie besproken

A: De functiegerichte basistraining voor medewerkers Psychosociaal

Opvangteam (MPO)

1. Doelgroep

De functiegerichte basistraining voor MPO is bestemd voor medewerkers van GGZ en

Maatschappelijk Werk instellingen en vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland, die bekend

zijn met crisisinterventie en psychosociale hulp aan individuen. Zij hebben nog niet eerder

een training/opleiding op het gebied van de psychosociale opvang na rampen gevolgd.

Aantallen

Per GGZ- subregio:

• 10 GGZ-medewerkers (artsen in opleiding worden uitgesloten);

• 12 maatschappelijk werkenden;

• 3 medewerkers Slachtofferhulp Nederland.

Voor Zuid-Limburg worden in totaal 75 medewerkers opgeleid.

2. Doelstellingen

Organisatie

GHOR - GGZ instelling

GHOR - GGZ instelling

GHOR - GGZ instelling

Te bereiken doelen

Kennis maken met elkaars organisaties en

werkzaamheden.

Kennis van de GHOR en PSHOR organisatie voor

zover dit bij hun werkzaamheden als MPO relevant

is.

Kennis van het procesplan psychosociale opvang na

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 18 -


Extern scholingsinstituut

Extern scholingsinstituut

Extern scholingsinstituut

Extern scholingsinstituut

Extern scholingsinstituut

Extern scholingsinstituut

rampen en het draaiboek zoals dat in hun regio van

kracht is en de taken die het opvangteam volgens

dit procesplan heeft.

Kennis van de gevolgen en de verwerking van

ingrijpende gebeurtenissen.

Informatie over de inrichting van het

opvangcentrum.

Informatie over opvang van speciale groepen

(allochtonen, kinderen, jongeren, ouderen).

Informatie over “opvang voor de opvangers” als

onderdeel van personeelszorg.

Geoefend in het samenwerken in een team en het

verlenen van psychosociale opvang voor een groep

slachtoffers en daarbij.

Kennis gemaakt met de speciale problematiek

behorend bij de eerste opvang van een groep

slachtoffers, (herkennen van stress-gerelateerd

gedrag, zo nodig hulp van anderen inroepen voor

triage of consultatie, geven van informatie aan

getroffenen, praktische regelzaken).

3. Werkwijze

De functiegerichte basistraining voor de MPO is een training van twee dagdelen. Er wordt

gebruik gemaakt van diverse actieve werkvormen. Theorie overdracht vindt plaats middels

korte inleidingen. De nadruk ligt op oefenen met acteurs.

Het maximale aantal deelnemers is 15.

4. Planning

Training zal plaatsvinden in het voorjaar van 2006.

B. Functiegerichte training voor Leiders Psychosociaal Opvangteam

(LPO)

1. Doelgroep

De functiegerichte basistraining voor LPO is bestemd voor medewerkers van de

participerende GGZ-organisaties, die bij voorkeur ervaring hebben met coördineren en/of

leidinggeven, een brede en grondige kennis hebben van psychische en psychiatrische

problematiek en stressbestendig zijn.

Aantallen

Per GGZ subregio:

• 4 leiders opvangteam.

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 19 -


2. Doelstellingen

Organisatie

GHOR – GGZ-instelling

GHOR – GGZ-instelling

GHOR – GGZ-instelling

Extern scholingsinstituut

Extern scholingsinstituut

Extern scholingsinstituut

Extern scholingsinstituut

Extern scholingsinstituut

Extern scholingsinstituut

Te bereiken doelen

Onderlinge kennismaking

Opfrissen van kennis omtrent de PSHORorganisatie

en PSHOR-procesplan

Kennis hebben van de gemeentelijke processen

Opvang en Verzorging, Registratie van slachtoffers

(CRIB) en Nazorg

Kennis hebben van taken, verantwoordelijkheden

en bevoegdheden LPO

Theorieën over leiderschapsstijlen, met nadruk op

leiderschapsstijl in opvanglocatie

Inzicht in de eigen voorkeursstijl van leidinggeven

Geoefendheid in het geven van instructies aan het

eigen team

Geoefendheid in het maken van een Sitrap

Geoefendheid in het omgaan met dilemma’s die

zich bij hun werk als LPO kunnen voordoen

3. Werkwijze

De functiegerichte basistraining voor de LPO is een training van twee dagdelen. Het

ochtendprogramma bestaat naast het kennismaken uit theorieblokjes over de Gemeentelijke

processen en het eigen proces. Ieder blok wordt afgesloten met een opdracht. Gedurende het

middagprogramma wordt vooral aandacht besteed aan de taken, verantwoordelijkheden en

bevoegdheden van de LPO. Daarnaast zal ingegaan worden op de competentie Leidinggeven

(welke stijlen van leidinggeven zijn er en wat is de eigen voorkeursstijl). Er zal geoefend

worden in het instrueren van het eigen team en het maken van een Situatierapport op verzoek

van het Kernteam.

Het maximum aantal deelnemers is 12.

Het is een optie om de Leiders Opvangteam eveneens de scholing voor Medewerkers

Opvangteam te laten volgen, om kennis te maken met ‘hun’ team. De training zal dan uit

vier dagdelen bestaan. Het is aan de GGZ-directies om hier een besluit over te nemen.

4. Planning

De training zal plaatsvinden in december 2005.

C. Functiegerichte basistraining voor Leider/Leden kernteam

1. Doelgroep

De functiegerichte basistraining voor leider/leden van het Kernteam is bestemd voor

medewerkers van GGZ, Maatschappelijk Werk instellingen en van Slachtofferhulp

Nederland, die bij voorkeur een management of directeurs functie hebben. De training is

bestemd voor personen die nog niet eerder een training op het gebied van de psychosociale

opvang na rampen hebben gevolgd.

Aantallen

Op Zuid-Limburgse schaal:

• 6 kernteamleiders;

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 20 -


• 8 directieleden Algemeen Maatschappelijk Werk;

• 2 directie-/ managementleden Slachtofferhulp Nederland.

2. Doelstellingen

Organisatie

GHOR – GGZ-instelling

Extern scholing instituut

Extern scholingsinstituut

GHOR – GGZ-instelling

Extern scholingsinstituut

Extern scholingsinstituut

Extern scholingsinstituut

Extern scholingsinstituut

Extern scholingsinstituut

Te bereiken doelen

Onderlinge kennismaking en informatieuitwisseling

betreffende elkaars werkzaamheden

Kennis van de organisatie van de

rampenhulpverlening in het algemeen (25 regio’s,

drie ketens/kolommen, processen)

Kennis van andere GHOR processen (voor zover

dit relevant is voor het eigen proces); kennis van de

PSHOR organisatie;

Kennis van het regionale PSHOR-plan

Geoefend in onderlinge samenwerking

(kernteamleden)

Geoefend in het werken volgens het draaiboek;

Geoefend in het maken van een plan van aanpak

Geoefend in het werken onder een bepaalde mate

van stress

Geoefend in communiceren met HS-GHOR en

Leider Opvangteam

3. Werkwijze

De training voor het Kernteam is een training van twee dagdelen. Er vindt in de ochtenduren

casuïstiekbespreking plaats. In het middagprogramma staat oefenen centraal. De evaluatie

van de oefening leidt tot aanbevelingen t.a.v. het actualiseren van het procesplan. Het

maximum aantal deelnemers is 15.

4. Planning

De training zal plaatsvinden in november 2005.

Totaaloverzicht trainingen en geraamde kosten 2005 – 2006

Training Datum Kosten

Training basisleerstof GHOR September – oktober 2005 € 1.350

voor kernteamleiders

Training kernteam November 2005 € 2.775

Training Leiders Opvangteam December 2005 € 2.560

Training medewerkers Najaar 2005/ voorjaar 2006 € 14.260

opvangteam

5 groepen

Totaal € 20.945

De inzet van uren voor dit opleiding- en oefenvoorstel voor de betrokken instellingen is

opgenomen in bijlage 3.

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 21 -


Product 4:

Incidentbestrijdingsprocedure

Incidentbestrijdingsprocedure Zuid-Limburg

Wat is een incident?

Een incident is een onverwacht alarmerende situatie waarbij een klein aantal slachtoffers zijn

met lichamelijke en of psychische traumata, die direct medische en of psychosociale

hulpverlening noodzakelijk maakt. Ditzelfde geldt voor hulpverlening aan ooggetuigen,

familie en overige indirect getroffenen bij het incident.

Incidentbestrijding PSH is reguliere zorg.

Verantwoordelijkheden

Slachtofferhulp Nederland is een organisatie die een 24 uurs bereikbaarheidsdienst heeft.

Buiten kantoortijden is er een piketdienst aanwezig op het niveau van een HBO- teamleider.

Slachtofferhulp Nederland is de organisatie die het allereerst gealarmeerd wordt door de

meldkamer van de politie.

Slachtofferhulp Nederland verleent de allereerste zorg. Indien de hulpvraag de expertise van

Slachtofferhulp Nederland overvraagt of de omvang de reguliere hulp overstijgt, bestaat de

mogelijkheid om de eerste lijn:’Maatschappelijk Werk en/of huisarts’ in te schakelen. In

voorkomende gevallen kan de huisarts – voor individuele cliënten - een beroep doen op de

tweede lijns GGZ 7 x 24 uurs bereikbaarheidsdienst.

Binnen voorgenoemd kader is het te allen tijde mogelijk voor de dienstdoende teamleider van

Slachtofferhulp Nederland om de kernteamleider PSHOR te consulteren via de MKA. Binnen

deze consultfunctie past telefonisch overleg, maar ook de vraag aan de kernteamleider om

zich persoonlijk ter plekke op de hoogte te komen stellen.

Het alarmeringsschema

Het incident

Meldkamer politie

Relevante telefoonnummers

Slachtofferhulp Nederland

• Tijdens kantooruren: 046-4203500

• Buiten kantooruren: 06-21210739

Meldkamer politie: 043 - 4006000

Meldkamer ambulance: 043 - 4006700

Huisarts

Slachtofferhulp Nederland

Maatschappelijk werk

Consultatie

kernteamleider

PSHOR via MKA

De kernteamleider kan alleen met

toestemming van de Raad van Bestuur

besluiten tot inzet van GGZ-personeel.

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 22 -


Bijlage 3

Totale kosten in euro’s of inzet personele uren per organisatie

GHOR

GGZ-coördinator PSHOR € 9.360

Kernteamleiderspiket en maxers € 14.972,76

Opleiden en oefenen € 20.945

Incidentbestrijdingsprocedure € -

Totaal € 45.277,76

GGZ-instellingen

Inzet personele uren voor scholing per GGZ-regio 2005 - 2006

Scholing

Aantal medewerkers Aantal dagdelen per Aantal uren

persoon

10 2 20 dagdelen = 80 uren

Medewerker

Opvangteam

Leider Opvangteam 4 2 of 4 afhankelijk van

het opleidingsmodel

(zie pag. 20)

8 dagdelen = 32 uren

of

16 dagdelen = 64 uren

Kernteamleiders 2 2 4 dagdelen = 16 uren

Basisleerstof GHOR

voor kernteamleiders

Totaal

2 6 12 dagdelen = 48 uren

176 uren

of

208 uren

Maatschappelijk werk instellingen Zuid-Limburg 2005 - 2006

Inzet personele uren voor scholing functionarissen maatschappelijk werk instellingen Zuid-

Limburg 2005 – 2006

Scholing

Aantal medewerkers Aantal dagdelen per Aantal uren

persoon

Medewerker

Opvangteam

36 2 72 dagdelen =

288 uren

Leden kernteam 8 2 16 dagdelen =

64 uren

Totaal

352 uren

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 23 -


Slachtofferhulp Nederland

Inzet personele uren voor scholing functionarissen van de afdeling Limburg 2005 - 2006

Scholing

Aantal medewerkers Aantal dagdelen per Aantal uren

persoon

Medewerker

Opvangteam

9 2 18 dagdelen =

72 uren

Leden Kernteam 2 2 4 dagdelen =

16 uren

Totaal

88 uren

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 24 -


Afkortingenlijst

GRIP

HS-GHOR

MKA

OvDG

PSHOR

RGF

Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdings Procedure

Hoofd Sectie Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen

Meldkamer Ambulancezorg

Officier van Dienst Geneeskundig

Psychosociale Hulpverlening Ongevallen en Rampen

Regionaal Geneeskundig Functionaris

Convenant PSHOR ZL en GHOR ZL - 25 -

More magazines by this user
Similar magazines