federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de ...

phytoweb.fgov.be

federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de ...

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,

VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DG Dier, Plant en Voeding (DG4)

DIENST PESTICIDEN EN MESTSTOFFEN

COMPO BENELUX N.V.

FILLIERSDREEF 14

9800 DEINZE

Correspondent :

DENIS JEREMY

ingenieur

02 524 72 77

Onze referten : Dossiernummer : 23148 Datum : 06/04/2012

1/5

Betreft : harmonisatie splitsing

ERKENNING VAN EEN BESTRIJDINGSMIDDEL VOOR LANDBOUWKUNDIG GEBRUIK

1. Algemene bepalingen van de erkenning

In toepassing van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het

bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor

landbouwkundig gebruik, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité, wordt

het product :

AXORIS TRIPLE

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden erkend onder het

nr :

voor :

9876G/B

AMATEURGEBRUIK

als :

Fungicide

Insecticide

Insecticide / Acaricide

op naam van :

COMPO BENELUX N.V.

Eurostation, blok II, 7e verdieping, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel

Tel. 02/524.72.60 - Fax 02/524.72.99


Erk. nr :

9876G/B

2/5

2. Samenstelling en vorm

2.1. Algemene bepalingen :

Onverminderd de bepalingen voorzien in het K.B. van 28 februari 1994 moeten de

samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede

de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de in of bij

de aanvraag verstrekte gegevens.

2.2. Werkzame stof(fen) en gewaarborgde gehalte(n) :

THIAMETHOXAM

ABAMECTINE

DIFENOCONAZOOL

0,1 g/l

0,015 g/l

0,167 g/l

Algemene opmerking

/

2.3. Formuleringstype :

AL (Vloeistof voor toepassing zonder verdunning)

3. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Zie bijlage

4. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen

4.1. Gevarencategorie(ën) : milieugevaarlijk

4.2. De volgende symbolen van Richtlijn 67/548/EEG of van de bijlage XIV van

het K.B. van 28/02/1994 :

N

4.3. De volgende R en S zinnen van de bijlage XIII van het K.B. van 28/02/1994 :

4.3.1.

R51/53

4.3.2.

S2-S13-S20/21-S29-S56

4.4. Aantal punten toegekend in toepassing van art. 2bis §1 van het KB van 14/01/04:

2

4.5. Andere vermeldingen :

- Goedgekeurde verpakking: gebruiksklare HDPE of PET spray van 750 ml.

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water

verontreinigt.

- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de

spuitvloeistof is opgedroogd.

- Aquaria goed afdekken en de aquariumpomp uitschakelen.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden

op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de

erkenning.

- Enkel te gebruiken in aanwezigheid van alle geviseerde vijanden, d.w.z., wanneer

zowel de te bestrijden ziekten als de te bestrijden insecten samen voorkomen.

Indien enkel de insecten of enkel de ziekten aanwezig zijn gebruik dan een product

dat specifiek bedoeld is ofwel voor de insecten ofwel voor de ziekten.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden

op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de


Erk. nr :

9876G/B

3/5

erkenning.

- SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten

met eenzelfde resistentieletter of -code niet al te vaak toepassen op dezelfde

planten en dient u andere producten te gebruiken van zodra u een vermindering van

de werkzaamheid vaststelt. De resistentieletter voor de werkzame stoffen van dit

product is S. De codes voor de werkingswijzen van dit product zijn 3, 4A en 6.

- SPe8: Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende

insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande

gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door

bijen of hommels. Gebruik dit product ook niet in de buurt van in bloei staand

onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Vermijd drift naar bloeiende

onkruiden en gewassen in de omgeving van het behandelde gewas.

5. Geldigheidsduur van de erkenning

5.1. Geldigheidsduur :

vanaf 06/04/2012 tot en met 26/11/2020

5.2. Bijzondere voorwaarden voor de verlenging :

/

Opmerking : Indien de geldigheidsduur van de erkenning 10 jaar bedraagt dan wordt

zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij

van rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd

behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor

een maximum van 10 jaar.

Deze erkenningsakte vervangt elke voorgaande erkenningsakte betreffende dit product.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een erkenningsakte op naam van een

buitenlandse firma:

De erkenning is slechts geldig voor zover mij de namen en adressen van elke

invoerder van dit product meegedeeld worden.

De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden

voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze erkenning is afgeleverd.

Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en

Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of

schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

GUELTON O.

Celhoofd Erkenningen


Erk. nr :

9876G/B

4/5

Bijlage

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden :

Te behandelen : sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

Opmerking

: - max. 3 toepassingen/12 maanden.

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op

basis van proeven uitgevoerd met de volgende

soorten: Eustoma, Viola, Celosia, Azalea en Hebe.

Ter bestrijding van : roest(Puccinia, Uromyces, Phragmidium,...)

Toepassingsstadium : Bij het verschijnen van de eerste symptomen of

bij het begin van aantasting.

Dosis / Concentratie : Tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval

van 10-14 dagen

Ter bestrijding van : echte meeldauw/witziekte(Erysiphaceae)

Toepassingsstadium : Bij het verschijnen van de eerste symptomen of

bij het begin van aantasting.

Dosis / Concentratie : Tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval

van 10-14 dagen

Ter bestrijding van : sterroetdauw/zwartevlekkenziekte(Diplocarpon

rosae)

Toepassingsstadium : Bij het verschijnen van de eerste symptomen.

Dosis / Concentratie : Tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval

van 10-14 dagen

Ter bestrijding van : bladvlekkenziekte(Alternaria, Ascochyta,

Colletotrichum, Cylindrosporium, Marssonina,

Drepanopeziza, Cladosporia,...)

Toepassingsstadium : Bij het verschijnen van de eerste symptomen of

bij het begin van aantasting.

Dosis / Concentratie : Tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval

van 10-14 dagen

Ter bestrijding van : trips(Thysanoptera)

Toepassingsstadium : Bij het verschijnen van de eerste symptomen of

bij het begin van aantasting.

Dosis / Concentratie : Tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval

van 10-14 dagen

Ter bestrijding van : dop-, schild- en wolluizen(Coccoidea)

Toepassingsstadium : Bij het verschijnen van de eerste symptomen of

bij het begin van aantasting.

Dosis / Concentratie : Tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval

van 10-14 dagen

Ter bestrijding van : bladluizen(Aphididae)

Toepassingsstadium : Bij het verschijnen van de eerste symptomen of

bij het begin van aantasting.

Dosis / Concentratie : Tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval

van 10-14 dagen

Ter bestrijding van : witte vliegen(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia

tabaci)

Toepassingsstadium : Bij het verschijnen van de eerste symptomen of

bij het begin van aantasting.

Dosis / Concentratie : Tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval

van 10-14 dagen

Ter bestrijding van : mijten(Tetranichidae, Eriophyidae,

Tarsonemidae,....)

Toepassingsstadium : Bij het verschijnen van de eerste symptomen of

bij het begin van aantasting.

Dosis / Concentratie : Tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval

van 10-14 dagen

Ter bestrijding van : cicaden(Cicadellidae)

Toepassingsstadium : Bij het verschijnen van de eerste symptomen of

bij het begin van aantasting.

Dosis / Concentratie : Tot afdruipen, 1-3 toepassingen met een interval

van 10-14 dagen


Erk. nr :

9876G/B

5/5

Algemene opmerking :

/

Driftreducerende maatregelen : /

More magazines by this user
Similar magazines