Leerlingenprognose 2014 - 2028 - Gemeente Utrecht

utrecht.nl

Leerlingenprognose 2014 - 2028 - Gemeente Utrecht

Utrechtse Vastgoed Organisatie

Leerlingenprognose 2014 - 2028

Prognose van de leerlingenaantallen in het Utrechtse

• basisonderwijs

• speciaal basisonderwijs

• (voortgezet) speciaal onderwijs

• voortgezet onderwijs


Colofon

Uitgave

Pr onexus

Postbus 4126, 5604 EC Eindhoven

040 - 236 62 00

www.pronexus.nl

In opdracht van

Gemeente Utrecht

Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

www.utrecht.nl

Foto omslag

Pr onexus , Eindhoven

Bronvermelding

Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding:

Pr onexus , Eindhoven

Datum

September 2013

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat

van de Utrechtse Vastgoed Organisatie

Telefoon 030 - 286 26 02

Het rapport Leerlingenprognose 2014-2028 is ook te raadplegen via de website van

de gemeente Utrecht. Volg daarvoor de onderstaande aanwijzingen.

Kies: www.utrecht.nl

Kies: Onderwijs

Kies: Masterplannen Onderwijs

Kies: Publicaties


Voorwoord

Inleiding

De gemeente Utrecht stelt jaarlijks leerlingenprognoses op. Het doel hiervan is om de programmering van

onderwijsvoorzieningen mogelijk te maken. Door dit jaarlijks te doen wordt er geprobeerd om zo actueel mogelijk te zijn.

De actualiteit komt terug in de prognoses doordat er steeds met recente cijfers wordt gewerkt en dat nieuwe

ontwikkelingen in cijfers naar voren komen.

Systematiek leerlingenprognoses

De leerlingenprognoses bestaan uit twee componenten. Als basis voor de leerlingenprognose dient de

bevolkingsprognose. Deze prognose wordt opgesteld door de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht. In

deze prognose zijn dan verwerkt de meest recente bevolkingsgegevens en de op dat moment bekende

woningbouwplannen. In de leerlingenprognose is de ontwikkeling van de bevolking een gegeven. Naast de

bevolkingsprognose van de gemeente Utrecht wordt ook gebruik gemaakt van de Primosprognoses (Primos ©, ABF

Research B.V. Delft). In de onderliggende prognoses zijn dit de Primosprognoses van oktober 2012.

In tegenstelling tot andere jaren wordt in deze rapportage niet meer ingegaan op de ontwikkelingen van de

basisgeneratie per deelgebied en de woningbouwontwikkeling die daar aan ten grondslag ligt. Hoewel de gemeente

Utrecht en Pronexus weten dat dit een belangrijke indicator is voor de ontwikkeling van het aantal leerlingen op een

school is deze rapportage niet de plek waar dat hoort te worden besproken.

Na de bevolkingsprognose volgt de leerlingenprognose. Deze prognose wordt gebaseerd op de tellingen van de

verschillende instellingen van de afgelopen drie jaar en op de verdeling van de leerlingen over de verschillende gebieden.

Als standaardaanname wordt gebruik gemaakt van de afvlakkende trend van de laatste drie jaar. Door het gebruik van

deze trend wordt recht gedaan aan de recente ontwikkeling op de verschillende scholen en wordt er rekening gehouden

met een toename of afname van de belangstelling in bepaalde gebieden. Binnen het basisonderwijs wordt nog gebruik

gemaakt van een tweede indicator, als daar een groot verschil, 5% of meer, zit tussen de belangstelling van de instroom

en de totale belangstelling wordt er gerekend naar de helft van dat verschil waarbij het belangstellingspercentage voor de

instroom leidend is.

Door het gebruik van deze standaardaanname kan het voorkomen dat niet elke ontwikkeling bij een school direct in beeld

komt. Door het jaarlijks opstellen van de prognoses proberen we dit te ondervangen.

Complexiteit leerlingenprognoses

In de prognoses wordt geen rekening gehouden met beleid van de scholen of van de gemeente. Op basis van de

historische ontwikkelingen worden de prognoses opgesteld. Indien de besturen samen een postcodebeleid formuleren zie

je dat de eerste jaren niet terug in de prognoses. Na een bepaalde tijd ga je dit wel terug zien in de prognose. Daarnaast

is er nog het keuzegedrag van ouders dat kan veranderen. Leerlingenprognoses geven een beeld van de ontwikkeling van

het aantal leerlingen op een school op basis van het recente verleden.


Deel 1. 1

Leerlingenprognose basisonderwijs 1

1.1 Inleiding 1

1.2 Overzicht van de scholen naar brinnummer 2

1.3 Leerlingenprognoses 4

WIJK 1: Utrecht-West 7

1.10 Subwijk Oog in Al, Welgelegen 8

1.20 Subwijk Lombok, Leidseweg 9

1.30 Subwijk Nieuw Engeland, Schepenbuurt 10

WIJK 2: Utrecht-Noordwest 13

2.10 Subwijk Pijlsweerd 14

2.20 Subwijk Ondiep, 2 e Daalsebuurt 15

2.30 Subwijk Zuilen-west 16

2.40 Subwijk Zuilen-noord en -oost 17

WIJK 9: Leidsche Rijn 51

9.10 Buurten Terwijde, De Wetering 52

9.20 Buurt Het Zand 53

9.30 Buurten Grauwaart, Hoge Weide 54

9.40 Buurt Parkwijk 55

9.43 Buurt Langerak 56

9.50 Overige gebieden Leidsche Rijn 56

WIJK 10: Vleuten - De Meern 59

10.12 Buurt Haarzuilens 60

10.13 Buurt Vleuten 61

10.20 Buurt Vleuterweide 62

10.24 Buurt Veldhuizen 63

10.30 Buurten De Meern, Oudenrijn 64

10.40 Overige Buurten Vleuten - De Meern 65

WIJK 3: Overvecht 19

3.10 Subwijk Taagdreef, Wolgadreef 20

3.20 Subwijk Zamenhofdreef, Neckardreef 21

3.30 Subwijk Vechtzoom, Klopvaart 22

3.40 Subwijk Zambesidreef, Tigrisdreef 23

Bijlage 1 Gebiedsindeling 66

Bijlage 2 Toelichting op de prognosemethodiek 67

Bijlage 3 Overzichten basisgeneratie per wijk 68

Bijlage 4 Leerlingenprognose per wijk 70

Bijlage 5 Reacties besturen 77

WIJK 4: Utrecht-Noordoost 25

4.10 Subwijk Votulast 26

4.20 Subwijk Tuindorp, Voordorp 27

4.30 Subwijk Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt 28

WIJK 5: Utrecht-Oost 31

5.10 Subwijk Oudwijk, Buiten Wittevrouwen 32

5.20 Subwijk Abstede, Gansstraat 33

5.30 Subwijk Wilhelminapark, Rijnsweerd 34

5.31 Subwijk De Uithof 34

WIJK 6: Binnenstad 37

6.10 Subwijk Binnenstad city- en winkelgebied 38

6.20 Subwijk Binnenstad Woongebied 39

WIJK 7: Zuid 41

7.10 Subwijk Lunetten 42

7.20 Subwijk Oud-Hoograven, Tolsteeg 42

7.30 Subwijk Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt 43

WIJK 8: Zuidwest 45

8.10 Subwijk Dichterswijk, Rivierenwijk 46

8.20 Subwijk Transwijk 47

8.30 Subwijk Kanaleneiland 48


1.1 Inleiding

3-2027; Prognose van de leerlingenaantallen in het Utrechtse

Utrecht uit september 2012, is voor dit jaar een actualisatie gemaakt. De gebiedsindeling in deze prognose is dezelfde als

in de vorige prognose. Door de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht is in april 2013 een

bevolkingsprognose opgesteld op basis van de standbevolking van 1-1-2013 en met de op dat moment bekende

woningbouwprogrammering op gebiedsniveau. In tegenstelling tot de vorige rapportage wordt niet ingegaan op de

verschillen in de basisgeneratie en woningbouwprogrammering. De verantwoording voor deze cijfers ligt niet bij de dienst

DMO van de gemeente Utrecht of bij Pronexus maar bij de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht. In

historisch perspectief zijn alle inputgegevens op de nieuwe gebiedsindeling geënt. Uitgangspunt voor de prognose is

derhalve de bevolking van 1-1-2013 naar leeftijd en geslacht, de woningvoorraad van 1-1-2013 en de

woningbouwprogrammering uit maart 2013.

Ten aanzien van de leerlingengegevens zijn de uitgangspunten de tellingen van 1-10-2010, 1-10-2011 en 1-10-2012,

met de daarbij behorende leerlingenverdeling naar postcode van deze drie teldata. De leerlingverdeling naar postcode is

gehercodeerd naar de gebiedsindeling. De leerlingtelling van 1-10-2012 is gebaseerd op de gegevens zoals ze in het

G4net registratiesysteem van de gemeente Utrecht zitten de stand van april 2013.

Opbouw deel 1 basisonderwijs

Voor het basisonderwijs wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen in het basisonderwijs van de gemeente

Utrecht. Waar in de de vorige rapportage alleen de leerlingontwikkeling en de ruimtebehoefte werden besproken zal er in

deze rapportage weer plaats zijn voor de herkomst van de leerlingen. Dit gebeurt per subwijk/buurt. In tegenstelling tot

vorige jaren zal er meer in worden gegaan op de vergelijking met de vorige prognose. Ook zal worden geprobeerd om in

de ruimtebehoefte aan te geven als het maximale aantal groepen is bereikt. Dit is voornamelijk bedoeld als een signaal

naar school, schoolbestuur en gemeente dat er iets te gebeuren staat bij die instelling. In de bijlagen staan de

gebiedsindeling (bijlage 1), de manier van werken (bijlage 2), een overzicht van de basisgeneratie (bijlage 3) en een

overzicht van de leerlingenprognose tot en met 2028 (bijlage 4).

Herkomst van de leerlingen in het basisonderwijs

Op dit moment (telling 1 oktober 2012) volgen 27.870 leerlingen (afkomstig uit binnen en buiten Utrecht) regulier

basisonderwijs in Utrecht. Dit zijn er 824 meer dan op de teldatum 1-10-2011. Dat zijn per locatie voor basisonderwijs

gemiddeld 7 tot 8 leerlingen meer dan vorig jaar. In de prognose van vorig jaar waren voor 1-10-2012, 27.549 leerlingen

voorspeld. Dit is een verschil van 321 leerlingen. In totaal 67% van deze leerlingen bezoekt een basisschool in de eigen

subwijk/buurt, 31% is afkomstig uit een andere subwijk/buurt en 2% van de leerlingen is afkomstig van buiten Utrecht.

Deze verdeling is gelijk aan de verdeling van de vorige jaren.

Her kom st van de leer lingen

Binnen subwijk/buur t Ander e subwijk/buur t in Buiten Utr echt

Utr echt

1-10-2009 67% 31% 2%

1-10-2010 67% 31% 2%

1-10-2011 67% 31% 2%

1-10-2012 67% 31% 2%

Prognose basisgeneratie en leerlingenprognose

In de gemeente Utrecht wonen op dit moment 29.656 kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit zijn 807 kinderen meer dan

op 1 januari 2012 en 15 kinderen meer dan in de vorige prognose was voorspeld voor 1 januari 2013. De afwijking is

minimaal. In 2028 zal dit naar verwachting toenemen tot een omvang van 36.347 kinderen. Dit zijn er beduidend meer

dan in de vorige prognose. Deze toename is inclusief de ontwikkeling in Rijnenburg en leidt op de meeste scholen tot een

forse leerlingengroei.

1 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


1.2 Overzicht van de scholen naar brinnummer

In onderstaande tabel wordt per basisschool en geordend naar wijk, het huidige (teldatum 1-10-2012) en het verwachte

leerlingenaantal in 2017 en 2021 weergegeven. Omdat sommige scholen over meerdere locaties beschikken, worden

deze scholen nogmaals in een totaaloverzicht weergegeven.

1-10-2012 Prognose

Wijk Brinnr Naam School Adres 2013 2017 2021

1 03MJ00 Eben Haezer Victor Hugoplantsoen 33 93 101 101

1 04NN00 2e Marnixschool Dantelaan 2a 231 266 286

1 06OY00 St Dominicus Handelstraat 51 550 620 639

1 17SK00 Oog in Al Victor Hugoplantsoen 34 268 301 325

1 17SK01 Oog in Al Beethovenplein 2 125 144 154

1 17ST00 Parkschool Van Riebeeckstraat 40 124 130 140

1 17TE00 Jan Nieuwenhuyzen Maetsuykerstraat 1a 89 92 100

1 17YX00 Jenaplan De Brug Laan van Nieuw-Guinea 20 + Billitonkade 45 288 339 372

1 16UO00 De Kameleon Vleutenseweg 515 105 126 136

1 16UO01 De Kameleon Staringstraat 1 199 249 277

1 17XZ00 Jhr Mr HMJ van Asch van Wyck Louis Couperusstraat 85 184 215 239

2 16DH00 De Pijlstaart Amsterdamsestraatweg 1 96 114 128

2 16IJ00 Rietendakschool Laan van Chartroise 160 114 147 163

2 16JP00 Jules Verne Opzoomerstraat 1 + Joan Roellstraat 12 193 218 242

2 17PA00 De Boemerang Amandelstraat 12 124 124 139

2 17PA01 De Boemerang Boerhaaveplein 110 38 45 51

2 17PA02 De Boemerang Mariendaalstraat 25 119 132 147

2 17ZR03 Lukasschool, Taalschool Het Mozaïek Ondiep 63 120 125 129

2 28BF00 Shri Krishna school Ondiep 63 69 74 76

2 30FR01 Talitha Thorbeckelaan 5 45 66 72

2 16AF00 Ludgerschool St Bonifaciusstraat 8 358 396 425

2 17XB00 De Piramide C. van Maasdijkstraat 33 226 238 254

2 17XB01 De Piramide Bisschopsplein 8 188 195 206

2 09VY00 De Carrousel Jan van Ransdorpstraat 32 95 98 103

2 16BL00 De Cirkel Pr. Margrietstraat 118 + 124 204 210 222

2 16EJ00 Prinses Margriet Pr. Margrietstraat 20 296 314 329

2 24ZJ00 Aboe Da'oed Marnixlaan 362 300 338 357

3 05JQ00 Cleophas Jenaplan Winterboeidreef 6+8 257 279 293

3 16NM00 OBS Overvecht Teun de Jagerdreef 5 92 80 86

3 17TC00 Op Dreef Stroyenborchdreef 2 + Jeanne d'Arcdreef 1 184 201 212

3 07VW00 Joannes XXIII Neckardreef 115 186 203 220

3 16NM04 OBS Overvecht Wezerdreef 3 129 135 144

3 06GN00 Marcusschool Piramidedreef 5 + Ramsesdreef 190 303 329 349

3 06GN01 Marcusschool Ghanadreef 2 192 212 221

3 08KK00 Johannes Pagodedreef 4 + 49 220 238 247

3 16NM01 OBS Overvecht Grote Trekdreef 4 + Voortrekkersdreef 2 206 230 242

3 16NM02 OBS Overvecht Beiroetdreef 5 + Bangkokdreef 233 184 203 211

3 17QE00 De Schakel Bangkokdreef 4 232 253 263

4 17CL00 De Koekoek Koekoeksplein 2a 315 335 367

4 17CV00 Dr D Bos Maria van Reedestraat 4 + Nolenslaan 33 375 449 489

4 17ZG00 De Fakkel Nolenslaan 33A 228 254 279

4 10PY00 De Beiaard Van Loonlaan 46 237 237 249

4 14ZJ00 Paulusschool Prof van Bemmelenlaan 51b 395 413 438

4 17BT00 Tuindorp Prof van Bemmelenlaan 34 343 346 366

4 17UC00 De Regenboog Regentesselaan 70 231 248 263

4 17UC01 De Regenboog Wevelaan 2 103 103 108

4 23DK00 Voordorp Che Guevarastraat 15 196 195 206

4 05TR00 Gereformeerde basisschool De Wissel Oortlaan 1 157 173 179

4 17CA00 Jenaplan Wittevrouwen Oude Kerkstraat 2a + Poortstraat 73 561 605 626

2 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


1-10-2012 Prognose

Wijk Brinnr Naam School Adres 2013 2017 2021

5 06UD00 Nieuwe Regentesseschool Kruisdwarsstraat 6 229 238 247

5 13RS00 RK Montessori Buiten-Wittevrouwen Pallaesstraat 3 + Schoolplein 6 320 333 345

5 17ZR01 Lukasschool Homeruslaan 40 320 336 348

5 17DZ00 Prof Dr Ph Kohnstamm Marislaan 1 424 456 489

5 17ZL00 De Notenboom Notebomenlaan 137 95 92 98

5 07PH00 Utrechtse Schoolvereniging Frans Halsstraat 22a 236 230 229

5 17ON00 Daltonschool Rijnsweerd Jan Muschlaan 24 488 477 474

6 17FL00 De Twijn Pieterskerkhof 10 211 208 224

6 17FL01 De Twijn Laan van Puntenburg 2a 191 209 222

6 04BK00 Vrije school Hieronymusplantsoen 3 244 257 268

6 05JR00 Kathedrale Koorschool Plompetorengracht 5 65 69 72

6 07KN00 Agatha Snellen Nicolaasdwarsstraat 3 222 224 238

7 15MP00 De Spits Eifel 8 521 516 517

7 17NX00 Werkkring de Klim Eifel 26 - 28 285 274 273

7 17ZY00 De Baanbreker Eifel 20 151 144 143

7 15DK00 Ariensschool Duurstedelaan 18 173 198 225

7 15WG00 St Jan de Doper Rijnhuizenlaan 2-4 172 203 230

7 17EH00 De Hoge Raven Wijnesteinlaan 6 253 293 334

7 17TX00 Blauwe Aventurijn Ridderlaan 4 141 162 183

7 18AC00 Da Costa Hoograven Duurstedelaan 16 160 178 202

8 15WG01 St Jan de Doper Amaliadwarsstraat 2 398 501 529

8 16BL01 De Cirkel Maasplein 1 155 168 175

8 17RK01 De Panda Heycopplein 1 327 394 411

8 17YN00 W G v d Hulstschool Lingestraat 2a 143 143 149

8 17ER00 Anne Frank Van Bijnkershoeklaan 280 189 187 216

8 17ZR04 Lukasschool, Kopklas Grebbeberglaan 7 30 30 31

8 30AP00 Al Hambra Australiëlaan 1 150 160 165

8 15PD00 De Zeven Gaven Trumanlaan 60b 242 226 229

8 15RL00 Her Schateiland Fernandezlaan 100 253 235 237

8 17QH00 De Kaleidoskoop Columbuslaan 40 135 126 127

8 17QH01 De Kaleidoskoop Marco Pololaan 523 124 117 119

8 17RK00 De Panda Trumanlaan 60a 210 195 198

8 17ZR00 Lukasschool Trumanlaan 60d 342 327 331

8 17ZR02 Lukasschool Bontekoelaan 7-9 174 178 179

9 28AF00 De Ridderhof Emile Hullebroeckstraat 66 + 101 746 735 842

9 28AW00 Hof ter Weide Musicallaan 108 397 320 363

9 28BC00 OBS Waterrijk Musicallaan 102 314 349 404

9 27PN00 Arcade Pauwoogvlinder 12 335 403 436

9 28AW01 Hof ter Weide Jazzsingel 7 107 127

9 29TZ00 OBS Het Zand Pauwoogvlinder 18 405 519 573

9 30GY00 De Oase James Johnsonstraat 100 234 628 752

9 30JR00 Op de Groene Alm Kruidenlaan 4 28 426 516

9 27CM00 OBS De Klimroos Eerste Oosterparklaan 88 181 144 141

9 27CL00 De Achtbaan Akkrumerraklaan 121 459 434 412

9 27CN00 De Boomgaard Akkrumerraklaan 101 + Houtrakgracht 211 719 642 610

10 04IM01 Willibrordschool Brinkstraat 4 70 73 69

10 04IM00 Willibrordschool Pastoor Ohllaan 28 505 494 479

10 06PC00 Torenpleinschool Schoolstraat 7 234 242 232

10 08HP00 Kees Valkensteinschool Kortland 23 322 315 306

10 27YF00 Vleuterweide Teunisbloemlaan 52 + Passiebloemweg 7 669 846 791

10 27YH00 De Twaalfruiter Doyenneperenlaan 1 + Kweektuinlaan 11 999 1.309 1.221

10 28AE00 Jenaplanschool Zonnewereld Teunisbloemlaan 54 383 439 409

10 27CP00 Pantarijn Keerderberg 25 135 116 104

10 27CR00 De Krullevaar Keerderberg 27 + Van Lawick van Pabstlaan 1a 443 403 362

10 27CT00 Het Veldhuis Keerderberg 23 + Van Lawick van Pabstlaan 1a 730 724 647

10 03LX00 Drie Koningen Ten Veldestraat 96 + Pastoor Boelenslaan 10 675 697 661

10 09HX00 De Meander Centrumlaan 1 531 556 526

10 09QA00 Koningin Beatrixschool Rosweijdelaan 1 256 274 263

10 10DL00 Apollo 11 Ten Veldestraat 98 153 159 150

27870 30576 31723

3 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Bij scholen met meerdere locaties kan het voorkomen dat er intern met leerlingen wordt geschoven. Dit heeft effect op de

prognoses van de verschillende locaties, maar minder effect op de prognose voor de hele instelling.

1-10-2012 Prognose

Wijk Brinnr Naam School 2013 2017 2021

04IM Willibrordschool 575 567 548

06GN Marcusschool 495 541 570

15WG St. Jan de Doper 570 551 759

16BL De Cirkel 359 378 397

16NM OBS Overvecht 611 648 683

16UO De Kameleon 304 375 413

17FL De Twijn 402 417 446

17PA De Boemerang 281 301 337

17QH De Kaleidoscoop 259 243 246

17RK De Panda 537 589 609

17SK Oog in Al 393 445 479

17UC De Regenboog 334 351 371

17ZR Lukasschool 986 996 1.018

28AW Hof ter Weide 404 427 490

6510 6829 7366

1.3 Leerlingenprognoses

buurten, beschreven.

genprognoses voor de 10 Utrechtse wijken, onderverdeeld in 42 subwijken en

4 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


5 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


6 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


WIJK 1: Utrecht-West

Gebiedsindeling

In de wijk Utrecht-West worden de volgende subwijken onderscheiden:

Num m er subwijk

110 Oog in Al, Welgelegen

120 Lombok, Leidseweg

130 Nieuw Engeland, Schepenbuurt

Instellingen

In de wijk staan (geordend per subwijk) de volgende instellingen voor basisonderwijs.

Aantal ll. Aantal ll. Aantal ll.

Br innr . Den. Naam school Adr es

2013 2017 2021

03MJ00 PC Eben Haëzer Victor Hugoplantsoen 33 93 101 101

04NN00 PC 2e Marnixschool Dantelaan 2A 231 266 286

06OY00 RK St. Dominicus Händelstraat 51 550 620 639

17SK00 OPB Oog in Al Victor Hugoplantsoen 34 268 301 325

17SK01 OPB Oog in Al Beethovenplein 2 125 144 154

Totaal subwijk Oog in Al, Welgelegen 1.267 1.432 1.505

17ST00 PC Parkschool v. Riebeeckstraat 40 124 130 140

17TE00 OPB Jan Nieuwenhuyzen Maetsuijkerstraat 1a 89 92 100

17YX00 PC Jenaplan De Brug Laan v. Nieuw Guinea 20 + Billitonkade 45 288 339 372

Totaal subwijk Lombok, Leidseweg 501 561 612

16UO00 RK De Kameleon Vleutenseweg 515 105 126 136

16UO01 RK De Kameleon Staringstraat 1 199 249 277

17XZ00 PC Jhr. Mr. H.M.J. van Asch van Wyck L. Couperusstraat 85 184 215 239

Totaal subwijk Engeland, Schepenbuurt 488 590 652

Wijktotaal West

2.256 2.583 2.769

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

De Kameleon en Oog in Al beschikken binnen deze wijk over meerdere locaties:

Aantal ll. Aantal ll. Aantal ll.

Br innr . Den. Naam school subwijk

2013 2017 2021

16UO RK De Kameleon Nieuw Engeland, Schepenbuurt 304 375 413

17SK OPB Oog in Al Oog in Al, Welgelegen 393 445 479

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

7 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


1.10 Subwijk Oog in Al, Welgelegen

Prognose leerlingenaantallen

In totaal waren er 1.230 leerlingen voorspeld op deze scholen. Het zijn er in totaal 1.267 geworden een afwijking van 37

leerlingen.

De Eben Haëzerschool is ten op zichte van de vorige telling iets gestegen en blijft in de prognose licht stijgen. De school

ligt nu boven de vorige prognose.

De 2e Marnixschool groeit gestaag door naar 286 leerlingen in 2021. Dit ligt net boven de vorige prognose.

Het leerlingenaantal op de St. Dominicus is ten opzichte van de laatste telling fors gestegen. Deze stijging was voorspeld

maar is nog iets groter geworden. Als gevolg van de grotere groei en de trend ligt het leerlingenaantal hoger dan in de

vorige prognose in 2021.

Het leerlingenaantal bij Oog in Al, Victor Hugoplantsoen is licht gedaald. De prognose is licht hoger dan de vorige.

Bij de locatie Oog in Al, Beethovenplein is het leerlingenaantal ten opzichte van de vorige teldatum met 36 toegenomen

waar een lichte groei was verwacht. Door deze positieve ontwikkeling komt de prognose ruim boven de vorige prognose,

in 2021 49 leerlingen meer.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

03MJ00 Eben Haezer Victor Hugoplantsoen 33 95 91 93 97 100 100 101 101 88 87

04NN00 2e Marnixschool Dantelaan 2a 220 231 231 238 248 257 266 286 235 279

06OY00 St Dominicus Handelstraat 51 487 521 550 576 601 611 620 639 537 624

17SK00 Oog in Al Victor Hugoplantsoen 34 254 277 268 278 286 294 301 325 277 314

17SK01 Oog in Al Beethovenplein 2 107 89 125 131 139 141 144 154 93 105

Totaal subwijk Oog in Al, Welgelegen 1163 1209 1267 1320 1374 1403 1432 1505 1230 1409

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

03MJ00 Eben Haezer Victor Hugoplantsoen 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

04NN00 2e Marnixschool Dantelaan 2a 10 10 10 10 11 11 12 12 10 12

06OY00 St Dominicus Handelstraat 51 21 22 24 25 26 26 27 27 23 27

17SK00 Oog in Al Victor Hugoplantsoen 34 11 12 12 12 13 13 13 14 12 14

17SK01 Oog in Al Beethovenplein 2 5 4 6 6 6 6 6 7 4 5

Totaal subwijk Oog in Al, Welgelegen 52 53 57 58 61 61 63 65 54 63

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Het aantal lokalen voor de Eben Haëzer blijft in de prognose op 5. In de vorige prognose waren dit er eveneens 5. De 2 e

Marnixschool stijgt op termijn met 2 lokalen net als in de vorige prognose. Het aantal lokalen van de St. Dominicus stijgt

net als in de vorige prognose naar 27. Op de teldatum was er wel een lokaal meer nodig dan verwacht. Oog in Al, Victor

Hugoplantsoen, stijgt naar 14 net als in de vorige prognose. De locatie Oog in AL, Beethovenplein stijgt naar 7 in plaats

van een stijging naar 5. In het uitgangsjaar was de behoefte 6 in plaats van de 4 die voorspeld waren. De ruimtebehoefte

neemt in totaal met 8 lokalen toe tot en met 2021.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Eben Haezer 6% 1% 43% 49%

2e Marnixschool 48% 42% 10% 0%

St. Dominicus 89% 3% 7% 0%

Oog in Al, Victor Hugoplantsoen 43% 20% 37% 0%

Oog in Al, Beethovenplein 42% 26% 31% 0%

De Eben Haëzer is een school met een voedingsgebied dat regionaal is. Van de 2 e Marnixschool kan worden gesteld dat

het een echte wijkschool is. De St. Dominicus is zelfs een buurtschool en beide locaties van Oog in Al trekken toch wel

leerlingen gemeentebreed.

8 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


1.20 Subwijk Lombok, Leidseweg

Prognose leerlingenaantallen

Het aantal leerlingen wat was voorspeld voor 1-10-2013 in de vorige prognose was 527. In totaal zijn het 501 leerlingen

geworden. Dit zijn 26 leerlingen minder.

De Parkschool (124 leerlingen in 2013, 136 voorspeld) zal geleidelijk gaan stijgen naar 140 leerlingen in 2021. Dit is wat

lager als in de vorige prognose.

De school Jan Nieuwenhuyzen is gedaald in leerlingenaantal waar stabiliteit was verwacht. Gevolg hiervan is dat er op de

lange termijn 18 leerlingen minder zijn dan in de vorige prognose. Deze school sluit in augustus 2013 de deuren.

De stijging van Jenaplan De Brug is minder groot dan de stijging van vorig jaar. Steeg de school van 2011 naar 2012 met

40 leerlingen dit jaar is de school met 5 leerlingen gestegen. Deze stijging was in de prognose iets groter verwacht. In de

prognose stijgt de school nu op basis van de trend verder door naar 372 leerlingen in 2021.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

17ST00 Parkschool Van Riebeeckstraat 40 136 132 124 122 125 126 130 140 136 155

17TE00 Jan Nieuwenhuyzen Maetsuykerstraat 1a 104 97 89 85 88 89 92 100 97 113

17YX00 Jenaplan De Brug Laan van Nieuw-Guinea 20 + Billitonkade 45 243 283 288 297 311 324 339 372 294 380

Totaal subwijk Lombok, Leidseweg

483 512 501 504 524 539 561 612 527 648

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

17ST00 Parkschool Van Riebeeckstraat 40 8 7 7 6 7 7 7 7 7 8

17TE00 Jan Nieuwenhuyzen Maetsuykerstraat 1a 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6

17YX00 Jenaplan De Brug Laan van Nieuw-Guinea 20 + Billitonkade 45 11 12 13 13 14 14 15 16 13 17

Totaal subwijk Lombok, Leidseweg

25 24 25 24 26 26 27 28 25 31

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De behoeft bij de Parkschool blijft 7 groepen en ligt 1 groep onder de vorige prognose. De Jan Nieuwenhuyzen blijft op

5. De ruimtebehoefte van Jenaplan De Brug stijgt minder fors ten opzichte van de vorige prognose, nu 16 in 2021 ten

opzichte van 17 in de vorige prognose.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Parkschool 77% 5% 18% 0%

Jan Nieuwenhuijzen 81% 13% 7% 0%

Jenaplan De Brug 54% 39% 6% 2%

De Parkschool en de Jan Nieuwenhuijzen zijn redelijk buurt scholen. Voor Jenaplan De Brug is de wijk toch het echte

voedingsgebied.

9 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


1.30 Subwijk Nieuw Engeland, Schepenbuurt

Prognose leerlingenaantallen

In totaal is het aantal leerlingen in deze subwijk 11 hoger dan vorig jaar voorspeld.

Het leerlingenaantal bij De Kameleon, Vleutenseweg is gestegen in plaats van verder gedaald. In de prognose neemt het

leerlingenaantal toe naar 136 in 2021, dit zijn er 32 meer dan in de vorige prognose.

Bij de andere locatie van De Kameleon, Villa Nova Staringstraat is het leerlingenaantal gestegen van 192 naar 199, iets

meer als verwacht. Naar verwachting stijgt het leerlingenaantal naar 277 in 2021, ruim 40 meer dan in de vorige

prognose.

Bij de Jhr. Mr. van Asch van Wijck is het aantal leerlingen licht gedaald. De prognose komt in 2021, 18 leerlingen hoger

uit dan de vorige prognose.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

16UO00 De Kameleon Vleutenseweg 515 98 94 105 111 117 121 126 136 92 104

16UO01 De Kameleon Staringstraat 1 179 192 199 207 218 234 249 277 196 236

17XZ00 Jhr Mr HMJ van Asch van Wyck Louis Couperusstraat 85 191 193 184 185 193 204 215 239 189 221

Totaal subwijk Nieuw Engeland, Schepenbuurt 468 479 488 503 528 559 590 652 477 561

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

16UO00 De Kameleon Vleutenseweg 515 6 6 6 6 7 7 7 7 5 6

16UO01 De Kameleon Staringstraat 1 8 9 9 10 10 11 12 13 9 11

17XZ00 Jhr Mr HMJ van Asch van Wyck Louis Couperusstraat 85 9 9 8 8 9 9 10 11 9 10

Totaal subwijk Nieuw Engeland, Schepenbuurt 23 24 23 24 26 27 29 31 23 27

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

In totaal komt de behoefte 4 hoger uit dan in de vorige prognose in 2021. De Kameleon, Villa Nova Staringstraat kent

een groei van 4 tot aan 2021.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

De Kameleon, Vleutenseweg 23% 61% 16% 0%

De Kameleon,Villa Nova Staringstraat 69% 22% 9% 0%

Jhr. Mr. HMJ van Asch van Wijck 58% 28% 14% 0%

De drie scholen in deze subwijk zijn scholen waarin vooral de subwijk en de wijk het gros van de kinderen levert.

10 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


11 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


12 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


WIJK 2: Utrecht-Noordwest

Gebiedsindeling

In de wijk Utrecht-Noordwest worden de volgende subwijken onderscheiden:

Num m er subwijk

210 Pijlsweerd

220 Ondiep/ 2 e Daalsebuurt

230 Zuilen-west

240 Zuilen-noord en -oost

Instellingen

In de wijk staan (geordend per subwijk) de volgende instellingen voor basisonderwijs:

Aantal ll. Aantal ll. Aantal ll.

Br innr . Den. Naam school Adr es

2013 2017 2021

16DH00 RK De Pijlstaart Amsterdamsestraatweg 1 96 114 128

Totaal subwijk Pijlsweerd 96 114 128

16IJ00 OPB Rietendakschool Laan van Chartoise 160 114 147 163

16JP00 OPB Jules Verne Opzoomerstraat 1 + Joan Roëllstraat 12 193 218 242

17PA00 PC De Boemerang Amandelstraat 12 124 124 139

17PA01 PC De Boemerang Boerhaaveplein 110 38 45 51

17PA02 PC De Boemerang Mariëndaalstraat 25 119 132 147

17ZR03 PC Lukasschool, Taalschool Het Mozaïek Ondiep 63 120 125 129

28BF00 HIN Shri Krishna school Ondiep 63 69 74 76

30FR01 EV Talitha Thorbeckelaan 5 45 66 72

Totaal subwijk Ondiep, 2e Daalsebuurt 822 931 1.019

16AF00 RK Ludgerschool St. Bonifatiusstraat 8 358 396 425

17XB00 PC De Piramide C. van Maasdijkstraat 33 226 238 254

17XB01 PC De Piramide Bisschopsplein 8 188 195 206

Totaal subwijk Zuilen-west 772 829 885

09VY00 RK De Carrousel J. van Ransdorpstraat 32 95 98 103

16BL00 OPB De Cirkel Pr. Margrietstraat 118 + 124 204 210 222

16EJ00 OPB Prinses Margriet Pr. Margrietstraat 20 296 314 329

24ZJ00 I Aboe Da'oed Marnixlaan 362 300 338 357

Totaal subwijk Zuilen-noord en -oost 895 960 1.011

Wijktotaal Noor dwest

2.585 2.834 3.043

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

De Piramide en De Boemerang beschikken binnen deze wijk over meerdere locaties.

Aantal ll. Aantal ll. Aantal ll.

Br innr . Den. Naam school subwijk

2013 2017 2021

17XB PC De Piramide Zuilen-West 414 433 460

17PA PC De Boemerang Ondiep, 2e Daalsebuurt 281 302 327

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

De Lukasschool, Taalschool Het Mozaïek, heeft ook een locatie in de wijk Oost. Dit is de Lukasschool, Maliebaan in

subwijk Oudwijk/Buiten Wittevrouwen. Daarnaast zijn er nog drie locaties in de wijk Zuidwest: Lukasschool, Trumanlaan,

Lukasschool, Bontekoelaan en de Kopklas in de subwijk Kanaleneiland.

13 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


2.10 Subwijk Pijlsweerd

Prognose leerlingenaantallen

Het leerlingenaantal op De Pijlstaart is ten opzichte van de vorige telling met 4 gedaald naar 96. Dit aantal ligt 10 lager

dan verwacht. Het aantal leerlingen zal de komende jaren toenemen; naar 128 leerlingen in het jaar 2021. Dit is wat lager

dan in de vorige prognose.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

16DH00 De Pijlstaart Amsterdamsestraatweg 1 112 100 96 109 114 114 114 128 106 137

Totaal subwijk Pijlsweerd 112 100 96 109 114 114 114 128 106 137

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

16DH00 De Pijlstaart Amsterdamsestraatweg 1 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7

Totaal subwijk Pijlsweerd 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De ruimtebehoefte van de Pijlstaart is stabiel op 6, in de vorige prognose waren dit er nog 7 op termijn.

Herkomst

Herkom st van de leerlingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utrecht Buiten Utrecht

De Pijlstaart 59% 15% 26% 0%

De Pijlstaart trekt vooral kinderen uit de eigen subwijk. Daarnaast zijn de andere wijken van Utrecht ook deel van het

voedingsgebied.

14 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


2.20 Subwijk Ondiep, 2 e Daalsebuurt

Prognose leerlingenaantallen

Het totaal aantal leerlingen is met 18 gedaald ten opzichte van de vorige telling. De verwachting was dat dit aantal licht

zou stijgen. In die verwachting was de Talitha toen niet meegenomen.

De Rietendakschool blijft de komende jaren groeien naar 163 kinderen in 2021. Dit is duidelijk hoger dan de vorige

prognose.

De school Jules Verne is op de teldatum gestegen naar 198 leerlingen. Dit is hoger dan de verwachting van vorig jaar.

Hierdoor is de trend voor de school positief waardoor de school groeit naar 242 leerlingen in 2021.

Het aantal leerlingen op De Boemerang is op de teldatum gedaald met 28.

Op De Boemerang, Amandelstraat is het aantal leerlingen op de teldatum met 14 gedaald De Boemerang,

Boerhaaveplein is met 1 leerling gedaald en De Boemerang, Mariëndaalstraat is met 13 gedaald. Op basis van de

standaardaanname de trend is het moeilijk om hier een betrouwbaar beeld te geven per locatie.

De Lukasschool, Taalschool Het Mozaïek kent minder leerlingen op de telling waardoor de positieve trend omslaat naar

stabilisatie.

De Shri Krishna school is ten opzichte van de vorige telling gedaald. Op basis van de ontwikkeling van de doelgroep in

heel Utrecht groeit de school weer naar 76 leerlingen in 2021.

Thalita begint zich te ontwikkelen, het blijft lastig oom aan te geven wat de toekomstige ontwikkeling van deze school

zal zijn. De komende jaren zullen hier meer duidelijkheid over moeten verschaffen.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

16IJ00 Rietendakschool Laan van Chartroise 160 120 111 114 123 130 139 147 163 116 140

16JP00 Jules Verne Opzoomerstraat 1 + Joan Roellstraat 12 196 180 193 204 209 214 218 242 182 217

17PA00 De Boemerang Amandelstraat 12 174 138 124 121 121 122 124 139 148 178

17PA01 De Boemerang Boerhaaveplein 110 30 39 38 42 44 45 45 51 25 28

17PA02 De Boemerang Mariendaalstraat 25 113 132 119 126 127 130 132 147 150 188

17ZR03 Lukasschool, Taalschool Het Mozaïek Ondiep 63 124 136 120 121 122 123 125 129 139 154

28BF00 Shri Krishna school Ondiep 63 76 76 69 71 72 73 74 76 77 84

30FR01 Talitha Thorbeckelaan 5 40 28 45 57 62 65 66 72 26 29

Totaal subwijk Ondiep, 2e Daalsebuurt 873 840 822 865 887 911 931 1019 863 1018

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

16IJ00 Rietendakschool Laan van Chartroise 160 6 5 6 6 6 7 7 8 6 7

16JP00 Jules Verne Opzoomerstraat 1 + Joan Roellstraat 12 9 8 9 9 10 10 10 11 8 10

17PA00 De Boemerang Amandelstraat 12 8 6 5 5 5 5 5 6 7 8

17PA01 De Boemerang Boerhaaveplein 110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

17PA02 De Boemerang Mariendaalstraat 25 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8

17ZR03 Lukasschool, Taalschool Het Mozaïek Ondiep 63 7 7 6 6 6 6 6 6 7 8

28BF00 Shri Krishna school Ondiep 63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

30FR01 Talitha Thotbeckelaan 5 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2

Totaal subwijk Ondiep, 2e Daalsebuurt 46 42 42 42 44 45 45 49 44 50

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Op de teldatum is het aantal groepen stabiel gebleven. In de prognose groeit de behoefte met 7 groepen naar 49 waar in

de vorige prognose 50 groepen werden gehaald.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Rietendakschool 60% 24% 16% 1%

Jules Verne 59% 26% 14% 1%

De Boemerang, Amandelstraat 67% 19% 14% 0%

De Boemerang, Boerhaaveplein 55% 21% 21% 3%

De Boemerang, Mariendaalstraat 61% 23% 13% 3%

Lukasschool, Taalschool Het Mozaïek 3% 17% 67% 13%

Shri Krishna School 7% 14% 55% 23%

Talitha 29% 27% 44% 0%

De Shri Krishna School, Talitha en de Taalschool Het Mozaïek trekken leerlingen uit heel de gemeente de overige

scholen zijn voornamelijk subwijk en wijk gericht.

15 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


2.30 Subwijk Zuilen-west

Prognose leerlingenaantallen

Het gerealiseerd aantal leerlingen op de teldatum 1-10-2013 blijft net achter op de prognose.

Op de Ludgerschool zal het leerlingenaantal naar verwachting toenemen: van 358 leerlingen nu, naar 425 in 2021.

Het aantal leerlingen van De Piramide, C. van Maasdijkstraat is in de prognoseperiode licht groeiend.

Een lichte groei zal plaatsvinden op De Piramide, Bisschopsplein; van 188 leerlingen nu, naar 206 in het jaar 2021. Deze

aantallen zijn vergelijkbaar met de vorige prognose.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

16AF00 Ludgerschool St Bonifaciusstraat 8 356 345 358 370 373 388 396 425 356 399

17XB00 De Piramide C. van Maasdijkstraat 33 231 231 226 227 225 233 238 254 229 232

17XB01 De Piramide Bisschopsplein 8 194 188 188 188 186 191 195 206 190 209

Totaal subwijk Zuilen-west 781 764 772 785 784 812 829 885 775 840

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2012; 2011 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

16AF00 Ludgerschool St Bonifaciusstraat 8 15 15 15 16 16 17 17 18 15 17

17XB00 De Piramide C. van Maasdijkstraat 33 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11

17XB01 De Piramide Bisschopsplein 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 9

Totaal subwijk Zuilen-west 34 34 34 35 35 36 37 39 34 37

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2012; 2011 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

In de huidige prognose stijgt de Ludgerschool door naar 18 groepen. Totaal worden er 2 groepen meer verwacht dan in

de vorige prognose in 2021.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Ludgerschool 61% 35% 3% 1%

De Piramide, C. van Maasdijkstraat 74% 21% 4% 1%

De Piramide, Bisschopsplein 58% 35% 5% 1%

Alle drie de scholen krijgen meer dan 90% van hun leerlingen uit de eigen subwijk en wijk.

16 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


2.40 Subwijk Zuilen-noord en -oost

Prognose leerlingenaantallen

In totaal waren er op de teldatum 36 leerlingen meer op school in de subwijk dan verwacht.

Op De Carrousel blijft het leerlingenaantal de komende jaren naar verwachting vrij constant. Waarschijnlijk zijn er in

2021 totaal 108 leerlingen op de school, ten opzichte van 95 nu. Deze getallen liggen een fractie boven de aantallen uit

de vorige prognose.

Ook op De Cirkel, Pr. Margrietstraat is het leerlingenaantal de laatste jaren redelijk stabiel. Dit komt tot uiting in de

prognose die de eerste jaren stabiel is en dan licht groeit naar 222 in 2021.

Het leerlingenaantal op de school Prinses Margriet is toegenomen van 283 naar 296. Er was minder groei verwacht. Deze

hogere telling werkt door in de prognose die dan ook 22 hoger is dan de vorige in 2021.

Op de Aboe Da'oed is sprake van een stijging. Deze beweging zet zich door in de prognose. In 2021 komt het aantal

leerlingen 60 hoger uit dan in de vorige prognose.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

09VY00 De Carrousel Jan van Ransdorpstraat 32 99 89 95 95 94 96 98 103 90 96

16BL00 De Cirkel Pr. Margrietstraat 118 + 124 201 210 204 204 202 206 210 222 215 233

16EJ00 Prinses Margriet Pr. Margrietstraat 20 269 283 296 303 303 309 314 329 286 307

24ZJ00 Aboe Da'oed Marnixlaan 362 261 267 300 317 328 333 338 357 268 297

Totaal subwijk Zuilen-noord en -oost 830 849 895 919 927 944 960 1011 859 933

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

09VY00 De Carrousel Jan van Ransdorpstraat 32 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5

16BL00 De Cirkel Pr. Margrietstraat 118 + 124 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12

16EJ00 Prinses Margriet Pr. Margrietstraat 20 13 13 14 14 14 14 15 15 13 14

24ZJ00 Aboe Da'oed Marnixlaan 362 13 12 14 15 16 16 16 17 12 13

Totaal subwijk Zuilen-noord en -oost 41 40 43 44 45 45 46 49 41 44

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Op de teldatum 1-10-2012 waren er 2 groepen meer dan vorig jaar verwacht. In 2021 ligt het totaal aantal groepen 5

hoger dan in de vorige prognose. Vooral de Aboe Da'oed ligt duidelijk hoger.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

De Carrousel 74% 21% 4% 1%

De Cirkel, Pr. Margrietstraat 58% 35% 5% 1%

Prinses Margriet 74% 21% 4% 1%

Aboe Da 'oed 58% 35% 5% 1%

Alle vier de scholen krijgen meer dan 90% van hun leerlingen uit de eigen subwijk en wijk.

17 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


18 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


WIJK 3: Overvecht

Gebiedsindeling

In de wijk Overvecht worden de volgende subwijken onderscheiden:

Num m er subwijk

310 Taagdreef, Wolgadreef

320 Zamenhofdreef, Neckardreef

330 Vechtzoom, Klopvaart

340 Zambesidreef, Tigrisdreef

Instellingen

In de wijk staan (geordend per subwijk) de volgende instellingen voor basisonderwijs:

Aantal ll. Aantal ll. A antal ll.

Br innr . Den. Naam school Adr es

2013 2017 2021

05JQ00 RK Cleophas Jenaplan Winterboeidreef 6 + 10 257 279 293

16NM00 OPB OBS Overvecht Teun de Jagerdreef 5 92 80 86

17TC00 PC Op Dreef Stroyenborchdreef 2 + Jeanne d'Arcdreef 1 184 201 212

Totaal subwijk Taagdreef, Wolgadreef 533 560 591

07VW00 RK Joannes XXIII Neckardreef 115 186 203 220

16NM04 OPB OBS Overvecht Wezerdreef 3 129 135 144

Totaal subwijk Zamenhofdreef, Neckardreef 315 338 364

06GN00 RK Marcusschool Piramidedreef 5 + Ramsesdreef 190 303 329 349

Totaal subwijk Vechtzoom, Klopvaart 303 329 349

06GN01 RK Marcusschool Ghanadreef 2 192 212 221

08KK00 RK Johannes Pagodedreef 4 + 49 220 238 247

16NM01 OPB OBS Overvecht Grote Trekdreef 4 + Voortrekkersdreef 2 206 230 242

16NM02 OPB OBS Overvecht Beiroetdreef 5 + Bangkokdreef 233 184 203 211

17QE00 PC De Schakel Bangkokdreef 4 232 253 263

Totaal subwijk Zambesidreef, Tigrisdreef 1.034 1.136 1.184

Wijktotaal O ver vecht

2.185 2.363 2.488

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

Verdeeld over de wijk Overvecht beschikken OBS Overvecht en de Marcusschool over meerdere locaties.

Aantal ll. Aantal ll. Aantal ll.

Br innr . Den. Naam school subwijk

2013 2017 2021

16NM OPB OBS Overvecht Taagdreef, Wolgadreef 92 80 86

Zamenhofdreef, Neckardreef 129 135 144

Zambesidreef, Tigrisdreef 390 433 453

Totaal 611 648 683

06GN RK Marcusschool Vechtzoom, Klopvaart 303 329 349

Zambesidreef, Tigrisdreef 192 212 221

Totaal 495 541 570

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

19 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


3.10 Subwijk Taagdreef, Wolgadreef

Prognose leerlingenaantallen

Het totaal aantal leerlingen is meer gedaald dan verwacht in de vorige prognose.

Op de Cleophas Jenaplan vindt een gestage groei plaats naar 293 leerlingen in 2021. Dit is vergelijkbaar met de vorige

prognose.

Op de OBS Overvecht, Teun de Jagerdreef vindt een nog sterkere daling plaats dan vorig jaar door een daling van het

leerlingenaantal op de teldatum, 92. Het beeld is, in de eerste jaren een lichte teruggang om vervolgens net onder het

huidige niveau terug te komen, 86 leerlingen in 2021.

Op Dreef kent weer een daling van de telling. Dit heeft ook direct gevolg voor de prognose die daardoor ook weer wat

lager ligt.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

05JQ00 Cleophas Jenaplan Winterboeidreef 6+8 259 261 257 263 273 276 279 293 266 299

16NM00 OBS Overvecht Teun de Jagerdreef 5 149 129 92 80 79 80 80 86 121 131

17TC00 Op Dreef Stroyenborchdreef 2 + Jeanne d'Arcdreef 1 187 198 184 188 197 199 201 212 195 225

Totaal subwijk Taagdreef, Wolgadreef 595 588 533 531 549 555 560 591 582 655

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

05JQ00 Cleophas Jenaplan Winterboeidreef 6+8 11 11 11 12 12 12 12 13 12 13

16NM00 OBS Overvecht Teun de Jagerdreef 5 8 7 5 5 5 5 5 5 7 7

17TC00 Op Dreef Stroyenborchdreef 2 + Jeanne d'Arcdreef 1 10 11 9 10 10 10 10 11 10 12

Totaal subwijk Taagdreef, Wolgadreef 29 29 25 27 27 27 27 29 29 32

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ten opzichte van de vorige prognose is de ontwikkeling bij Cleophas Jenaplan gelijk. daalt OBS Overvecht, Teun de

Jagerdreef met 2 groepen en daalt Op Dreef met 1 groep.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Cleophas Jenaplan 48% 33% 18% 1%

OBS Overvecht, Teun de Jagerdreef 70% 11% 18% 1%

Op Dreef 85% 11% 2% 1%

Cleophas Jenaplan trekt de leerlingen gemeentebreed. De andere twee scholen krijgen de leerlingen voornamelijk uit de

eigen subwijk.

20 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


3.20 Subwijk Zamenhofdreef, Neckardreef

Prognose leerlingenaantallen

Op de Joannes XXIII school zal het leerlingenaantal groeien van 186 nu, naar 220 in het jaar 2021. De prognose ligt

gelijk aan de vorige.

Op de OBS Overvecht, Wezerdreef zal het leerlingenaantal groeien van 129 nu, naar 144 in 2021. De trend van de

laatste jaren zorgt voor deze lichte groei.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

07VW00 Joannes XXIII Neckardreef 115 191 193 186 197 201 201 203 220 195 220

16NM04 OBS Overvecht Wezerdreef 3 130 126 129 131 134 134 135 144 130 146

Totaal subwijk Zamenhof, Neckardreef 321 319 315 328 335 335 338 364 325 366

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

07VW00 Joannes XXIII Neckardreef 115 10 9 9 10 10 10 10 11 9 11

16NM04 OBS Overvecht Wezerdreef 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8

Totaal subwijk Zamenhof, Neckardreef 17 16 16 17 17 17 17 18 16 19

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De ontwikkeling van de ruimtebehoefte van beide scholen is vergelijkbaar met de vorige prognose.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Joannes XXIII 80% 19% 1% 0%

OBS Overvecht, Wezerdreef 53% 39% 3% 5%

De beide scholen krijgen de leerlingen voornamelijk uit de eigen subwijk en wijk.

21 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


3.30 Subwijk Vechtzoom, Klopvaart

Prognose leerlingenaantallen

De Marcusschool, Mayadreef zal naar verwachting in 2021, 349 leerlingen hebben. Dat zijn er 46 meer dan nu (303

leerlingen), maar dat zijn er minder als in de vorige prognose. Deze groei volgt de bevolkingsontwikkeling van de

subwijk.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

06GN00 Marcusschool Piramidedreef 5 + Ramsesdreef 190 302 304 303 310 322 326 329 349 322 376

Totaal subwijk Vechtzoom, Klopvaart 302 304 303 310 322 326 329 349 322 376

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

06GN00 Marcusschool Piramidedreef 5 + Ramsesdreef 190 16 16 16 16 17 17 17 18 17 20

Totaal subwijk Vechtzoom, Klopvaart 16 16 16 16 17 17 17 18 17 20

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De ruimtebehoefte geeft eenzelfde beeld als de leerlingenprognose een gestage groei. Wel is in 2021 de behoefte 2

minder dan in de vorige prognose.

Herkomst

Herkom st van de leerlingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utrecht Buiten Utrecht

Marcusschool, Mayadreef 84% 15% 1% 0%

De school krijgt de leerlingen voornamelijk uit de eigen subwijk.

22 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


3.40 Subwijk Zambesidreef, Tigrisdreef

Prognose leerlingenaantallen

Op alle scholen binnen deze subwijk zal de komende jaren naar verwachting groei plaatsvinden, die verband houdt met

de groei van de doelgroep. Ten opzichte van de vorige prognose is de teldatum 4 hoger dan verwacht.

De Marcusschool, Ghanadreef stijgt gedurende de prognoseperiode van 192 leerlingen (2013) naar 221 leerlingen in

2021. De groei is vergelijkbaar met de vorige prognose.

De Johannes is gestegen op de teldatum en heeft derhalve een positieve tendens die tot uiting komt in een hogere

prognose.

De OBS Overvecht, Grote Trekdreef gaat van 206 leerlingen nu, naar 242 leerlingen in 2021.

De OBS Overvecht, Beiroetdreef gaat van 184 leerlingen nu, op basis van de positieve trend naar 211 in 2021. Deze

prognose ligt onder de vorige.

Op De Schakel gaat het iets sneller omhoog dan verwacht. Op basis van het stabiel leerlingenaantal groeit de school naar

263 leerlingen in 2021.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

06GN01 Marcusschool Ghanadreef 2 178 185 192 198 204 206 212 221 202 229

08KK00 Johannes Pagodedreef 4 + 49 223 209 220 221 230 232 238 247 207 225

16NM01 OBS Overvecht Grote Trekdreef 4 + Voortrekkersdreef 2 192 188 206 214 223 224 230 242 194 216

16NM02 OBS Overvecht Beiroetdreef 5 + Bangkokdreef 233 164 178 184 190 196 198 203 211 197 229

17QE00 De Schakel Bangkokdreef 4 224 224 232 235 243 245 253 263 230 255

Totaal subwijk Zambesidreef, Tigrisdreef 981 984 1034 1058 1096 1105 1136 1184 1030 1154

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

06GN01 Marcusschool Ghanadreef 2 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12

08KK00 Johannes Pagodedreef 4 + 49 11 10 11 11 11 11 12 12 10 11

16NM01 OBS Overvecht Grote Trekdreef 4 + Voortrekkersdreef 2 10 10 11 11 12 12 12 13 10 12

16NM02 OBS Overvecht Beiroetdreef 5 + Bangkokdreef 233 9 9 10 10 11 11 11 11 10 12

17QE00 De Schakel Bangkokdreef 4 11 11 11 12 12 12 13 13 11 13

Totaal subwijk Zambesidreef, Tigrisdreef 51 50 53 54 57 57 59 61 52 60

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Door de ontwikkelingen in het gebied zal de ruimtebehoefte met 8 groepen toenemen ten opzichte van nu in 2021. Dit is

1 groep meer dan in de vorige prognose.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Marcusschool, Ghanadreef 66% 26% 7% 1%

Johannes 73% 25% 0% 1%

OBS Overvecht, Grote Trekdreef 61% 0% 38% 1%

OBS Overvecht, Beiroetdreef 78% 17% 2% 3%

De Schakel 82% 14% 3% 0%

Voor de meeste scholen is de eigen subwijk en de wijk het voornaamste gebied waar de leerlingen vandaan komen. Alleen

OBS Overvecht, Grote Trekdreef trekt een behoorlijk aantal leerlingen uit andere wijken in Utrecht.

23 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


24 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


WIJK 4: Utrecht-Noordoost

Gebiedsindeling

In de wijk Utrecht-Noordoost worden de volgende subwijken onderscheiden:

Num m er subwijk

410 Votulast

420 Tuindorp, Voordorp

430 Wittevrouwen, Zeelheldenbuurt

Instellingen

In de wijk staan (geordend per subwijk) de volgende instellingen voor basisonderwijs:

Aantal ll. Aantal ll. A antal ll.

Br innr . Den. Naam school Adr es

2013 2017 2021

17CL00 OPB De Koekoek Koekoeksplein 2a 315 335 367

17CV OPB Dr D Bos Maria van Reedestraat 4 + Nolenslaan 33 375 449 489

17ZG00 PC De Fakkel Nolenslaan 33a 228 254 279

Totaal subwijk Votulast 918 1.038 1.135

10PY00 RK De Beiaard Van Loonlaan 46 237 237 249

14ZJ00 RK Paulusschool Prof. van Bemmelenlaan 51b 395 413 438

17BT00 OPB Tuindorp Prof. van Bemmelenlaan 34 343 346 366

17UC00 PC De Regenboog Regentesselaan 70 231 248 263

17UC01 PC De Regenboog Wevelaan 2 103 103 108

23DK00 OPB OBS Voordorp Ché Guevarastraat 15 196 195 206

Totaal subwijk Tuindorp, Voordorp 1.505 1.542 1.630

05TR00 PC Gereformeerde Basisschool De Wissel Oortlaan 1 157 173 179

17CA00 OPB Jenaplan Wittevrouwen Oude Kerkstraat 2a + Poortstraat 73 561 605 626

Totaal subwijk Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt 718 778 805

Wijktotaal Noor doost

3.141 3.358 3.570

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

Binnen deze wijk beschikt De Regenboog over meerdere locaties.

Aantal ll. Aantal ll. Aantal ll.

Br innr . Den. Naam school subwijk

2013 2017 2021

17UC PC De Regenboog Tuindorp, Voordorp 334 351 371

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

25 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


4.10 Subwijk Votulast

Prognose leerlingenaantallen

Het voorspelde aantal leerlingen lag boven het gerealiseerde aantal leerlingen in deze subwijk.

De Koekoek zal naar verwachting te maken hebben met een groei van 315 leerlingen nu, naar 367 leerlingen in 2021.

Ten opzichte van de vorige prognose is de lijn wat lager.

Op de school Dr. D. Bos, er wordt geen onderscheid gemaakt naar locatie dit jaar ligt het leerlingenaantal onder der

verwachting. In 2021 komt de prognose wat hoger uit.

De Fakkel is in leerlingenaantal gestegen. Toch is de prognose lager dan de vorige prognose in 2021.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

17CL00 De Koekoek Koekoeksplein 2a 326 318 315 328 333 336 335 367 327 402

17CV Dr D Bos Maria van Reedestraat 4 + Nolenslaan 33 378 378 375 394 415 434 449 489 391 476

17ZG00 De Fakkel Nolenslaan 33A 230 219 228 236 243 250 254 279 230 281

Totaal subwijk Votulast 934 915 918 958 991 1020 1038 1135 948 1159

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

17CL00 De Koekoek Koekoeksplein 2a 14 13 13 14 14 14 14 16 14 17

17CV Dr D Bos Maria van Reedestraat 4 + Nolenslaan 33 15 17 17 18 18 19 20 21 17 21

17ZG00 De Fakkel Nolenslaan 33A 10 10 10 10 11 11 11 12 10 12

Totaal subwijk Votulast 39 40 40 42 43 44 45 49 41 50

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ten opzichte van de vorige prognose daalt De Koekoek een groep op lange termijn. De andere twee scholen geven

hetzelfde aantal groepen in 2021.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

De Koekoek 75% 4% 22% 0%

Dr. D. Bos 73% 7% 19% 1%

De Fakkel 57% 4% 39% 0%

De Fakkel is een school die de leerlingen uit heel Utrecht haalt, sterker dan de andere twee scholen. De leerlingen komen

voornamelijk uit de subwijk of een andere wijk in Utrecht.

26 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


4.20 Subwijk Tuindorp, Voordorp

Prognose leerlingenaantallen

De scholen in dit gebied hebben 39 leerlingen minder dan verwacht in de vorige prognose.

Op De Beiaard stijgt het leerlingenaantal licht richting het einde van de periode. De prognose ligt in 2021 20 lager dan

de vorige prognose.

De Paulusschool is op de teldatum met 21 leerlingen gestegen. Vorig jaar kende de school een daling van 18 leerlingen.

In de vorige prognose was groei verwacht naar 418 in 2021, de nieuwe prognose ligt 20 leerlingen hoger.

De school Tuindorp is licht gedaald op de teldatum. Deze daling zorgt voor een minder positieve trend. De prognose ligt

onder de prognose van vorig jaar.

Op De Regenboog, Regentesselaan zal het leerlingenaantal naar verwachting stijgen naar 268 in 2021. Deze aantallen

liggen boven de vorige prognose.

De Regenboog, Wevelaan is fors gedaald op de teldatum. Daardoor is de trend negatief en blijft de school stabiel in

plaats van de groei uit de vorige prognose.

Het leerlingenaantal op de school OBS Voordorp is dalend in de historie en daalt nog licht door. Na 2015 komt er door

een groeiende doelgroep een omslag voor de school en stijgt het leerlingenaantal weer naar 206. Dit aantal is lager dan

het getal van vorig jaar.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

10PY00 De Beiaard Van Loonlaan 46 243 247 237 237 236 237 237 249 248 269

14ZJ00 Paulusschool Prof van Bemmelenlaan 51b 392 374 395 401 409 411 413 438 377 418

17BT00 Tuindorp Prof van Bemmelenlaan 34 354 352 343 344 346 346 346 366 354 393

17UC00 De Regenboog Regentesselaan 70 219 225 231 238 244 247 248 263 229 259

17UC01 De Regenboog Wevelaan 2 111 121 103 103 102 103 103 108 127 141

23DK00 Voordorp Che Guevarastraat 15 228 213 196 193 193 194 195 206 209 231

Totaal subwijk Tuindorp, Voordorp 1547 1532 1505 1516 1530 1538 1542 1630 1544 1711

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

10PY00 De Beiaard Van Loonlaan 46 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11

14ZJ00 Paulusschool Prof van Bemmelenlaan 51b 17 16 17 17 17 17 17 19 16 18

17BT00 Tuindorp Prof van Bemmelenlaan 34 15 15 14 14 14 14 14 15 15 17

17UC00 De Regenboog Regentesselaan 70 9 10 10 10 11 11 11 11 10 11

17UC01 De Regenboog Wevelaan 2 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6

23DK00 Voordorp Che Guevarastraat 15 10 9 8 8 8 8 8 9 9 10

Totaal subwijk Tuindorp, Voordorp 66 65 64 64 65 65 65 70 67 73

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De totale behoefte in deze subwijk neemt toe met 6. Ten opzichte van de vorige prognose zijn dit 3 groepen minder.

Tuindorp kent 2 groepen minder dan in de vorige prognose.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

De Beiaard 56% 34% 9% 2%

Paulusschool 81% 5% 14% 0%

Tuindorp 88% 5% 6% 1%

De Regenboog, Regentesselaan 55% 8% 35% 1%

De Regenboog, Wevelaan 68% 13% 16% 4%

Voordorp 76% 2% 20% 3%

Meer dan de helft van de leerlingen komt voor elke school uit de eigen subwijk. De Beiaard kent nog een flinke instroom

uit de rest van de wijk, terwijl De Regenboog, Regentesselaan nog een behoorlijk aantal leerlingen uit andere wijken in

Utrecht trekt.

27 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


4.30 Subwijk Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt

Prognose leerlingenaantallen

Het totaal aantal leerlingen in deze subwijk was wat te laag voorspeld.

Op de Gereformeerde basisschool De Wissel zal het aantal leerlingen de komende jaren naar verwachting stijgen, van

157 nu, naar 179 in het jaar 2021.

Het leerlingenaantal van de Jenaplan Wittevrouwen zal naar verwachting stijgen naar 626 leerlingen in 2021. Dit zijn

ruim 60 leerlingen meer als in de vorige prognose.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

05TR00 Gereformeerde Basisschool De Wissel Oortlaan 1 144 145 157 164 169 171 173 179 149 163

17CA00 Jenaplan Wittevrouwen Oude Kerkstraat 2a + Poortstraat 73 532 542 561 573 580 594 605 626 541 560

Totaal subwijk Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt 676 687 718 737 749 765 778 805 690 723

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

05TR00 Gereformeerde Basisschool De Wissel Oortlaan 1 6 6 7 7 7 7 8 8 6 7

17CA00 Jenaplan Wittevrouwen Oude Kerkstraat 2a + Poortstraat 73 22 23 24 24 25 25 26 27 23 24

Totaal subwijk Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt 28 29 31 31 32 32 34 35 29 31

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Op grond van de prognose groeit de ruimtebehoefte voor Gereformeerde Basisschool De Wissel met 1. De Jenaplan

Wittevrouwen kent een stijging van 3, van 24 naar 27. In 2021 zijn dit 4 groepen meer dan in de vorige prognose.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Gereformeerde Basisschool de Wissel 6% 15% 50% 29%

Jenaplan, Wittevrouwen 77% 8% 14% 1%

De Gereformeerde basisschool de Wissel is een school die leerlingen trekt uit de hele gemeente en ook nog 29% van de

leerlingen van buiten de gemeente. Het voornaamste gebied voor Jenaplan Wittevrouwen is de eigen subwijk.

28 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


29 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


30 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


WIJK 5: Utrecht-Oost

Gebiedsindeling

In de wijk Utrecht-Oost worden de volgende subwijk onderscheiden:

Num m er subwijk

510 Oudwijk, Buiten Wittevrouwen

520 Abstede, Gansstraat

530 Wilhelminapark, Rijnsweerd

531 De Uithof

Instellingen

In de wijk staan (geordend per subwijk) de volgende instellingen voor basisonderwijs:

Aantal ll. Aantal ll. A antal ll.

Br innr . Den. Naam school Adr es

2013 2017 2021

06UD00 AB Nieuwe Regentesseschool Kruisdwarsstraat 6 229 238 247

13RS00 RK Mont.Buiten-Wittevrouwen Pallaesstraat 3 + schoolplein 6 320 333 345

17ZR01 PC Lukasschool Homeruslaan 40 320 336 348

Totaal subwijk Oudwijk, Buiten Wittevrouwen 869 907 940

17DZ00 OPB Prof Dr Ph Kohnstamm Marislaan 1 424 456 489

17ZL00 PC De Notenboom Notebomenlaan 137 95 92 98

Totaal subwijk Abstede, Gansstraat 519 548 587

07PH00 AB Utrechtse Schoolvereniging Frans Halsstraat 22a 236 230 229

17ON00 OPB Rynsweerd Daltonschool Jan Muschlaan 24 488 477 474

Totaal subwijk Wilhelminapark, Rijnsweerd 724 707 703

Wijktotaal O ost

2.112 2.162 2.230

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

De Lukasschool, Maliebaan bevat ook een locatie in de wijk Noordwest. Dit is de Lukasschool, Taalschool Het Mozaïek,

in de subwijk Ondiep, 2 e Daalsebuurt. Tevens zijn er nog locaties in de wijk Zuidwest; dit zijn de Lukasschool,

Trumanlaan, Bontekoelaan en de Kopklasin de subwijk Kanaleneiland.

31 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


5.10 Subwijk Oudwijk, Buiten Wittevrouwen

Prognose leerlingenaantallen

Het totaal aantal leerlingen in deze subwijk was te hoog voorspeld.

Op de Nieuwe Regentesseschool was het leerlingenaantal 8 minder dan voorspeld. De ontwikkeling van de doelgroep en

de instroom zorgen voor een vergelijkbaar aantal leerlingen in 2021.

Op de school R.K. Montessori Buiten-Wittevrouwen is het aantal leerlingen op de teldatum gedaald. Er zaten 27

leerlingen minder op school dan voorspeld. Dit levert minder groei op. Hierdoor groeit de school nu naar 345 leerlingen

in 2021, tegenover 371 in de vorige prognose.

Op de Lukasschool, Maliebaan zal het leerlingenaantal toenemen van 320 nu, naar 348 in 2021. Deze groei is minder

dan in de vorige prognose.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

06UD00 Nieuwe Regentesseschool Kruisdwarsstraat 6 232 228 229 233 235 236 238 247 237 254

13RS00 RK Montessori Buiten-Wittevrouwen Pallaesstraat 3 + Schoolplein 6 303 330 320 328 329 329 333 345 347 371

17ZR01 Lukasschool Homeruslaan 40 315 322 320 328 331 332 336 348 342 388

Totaal subwijk Oudwijk, Buiten Wittevrouwen 850 880 869 889 895 897 907 940 926 1013

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

06UD00 Nieuwe Regentesseschool Kruisdwarsstraat 6 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11

13RS00 RK Montessori Buiten-Wittevrouwen Pallaesstraat 3 + Schoolplein 6 13 14 14 14 14 14 14 15 15 16

17ZR01 Lukasschool Homeruslaan 40 14 14 14 14 14 14 14 15 15 17

Totaal subwijk Oudwijk, Buiten Wittevrouwen 37 38 38 38 38 38 38 41 40 44

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Op basis van de prognose groeit de totale ruimtebehoefte in het gebied door naar 41 in 2021. Dit zijn 3 groepen minder

dan in de vorige prognose verwacht.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Nieuwe Regentesseschool 29% 13% 57% 1%

RK Montessori Buiten-Wittevrouwen 38% 14% 47% 1%

Lukasschool, Maliebaan 35% 25% 39% 1%

Alle drie de scholen hebben een voedingsgebied dat duidelijk breder is dan de subwijk en wijk waarin ze staan.

32 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


5.20 Subwijk Abstede, Gansstraat

Prognose leerlingenaantallen

Het leerlingenaantal ligt net boven de prognose voor 1-10-2012.

De Prof. Dr. Ph. Kohnstammschool stijgt in de prognose gestaag door naar 489 leerlingen in 2021. Dit zijn 45 leerlingen

meer dan in de vorige prognose.

Bij De Notenboom is het leerlingenaantal licht gedaald. Het aantal leerlingen blijft in de prognoseperiode redelijk stabiel

en ligt onder het aantal leerlingen uit de vorige prognose.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

17DZ00 Prof Dr Ph Kohnstamm Marislaan 1 401 410 424 425 439 442 456 489 406 444

17ZL00 De Notenboom Notebomenlaan 137 108 101 95 89 90 90 92 98 100 112

Totaal subwijk Abstede, Gansstraat 509 511 519 514 529 532 548 587 506 556

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

17DZ00 Prof Dr Ph Kohnstamm Marislaan 1 18 17 18 18 19 19 19 21 17 19

17ZL00 De Notenboom Notebomenlaan 137 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6

Totaal subwijk Abstede, Gansstraat 24 22 23 23 24 24 24 26 22 25

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De ruimtebehoefte voor De Notenboom is redelijk stabiel. De Prof. Dr. Ph. Kohnstamm kent een groei van 3.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Prof. Dr. Ph. Kohnstamm 42% 17% 39% 2%

De Notenboom 63% 14% 21% 2%

Voor beide scholen is het voedingsgebied duidelijk breder dan de subwijk en de wijk waarin ze staan.

33 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


5.30 Subwijk Wilhelminapark, Rijnsweerd

Prognose leerlingenaantallen

De scholen in deze subwijk hebben op de teldatum 1-10-2012, 59 leerlingen meer dan verwacht. Hiervan zijn 55

leerlingen verklaard die op 1-10-2012 ingeschreven stonden op de Daltonschool Rijnsweerd en in principe

internationaal onderwijs volgden. In een volgende prognose zal worden geprobeerd hier een splitsing in aan te brengen.

Op de Utrechtse Schoolvereniging blijft het leerlingenaantal de komende jaren stabiel rond de 230. In de vorige

prognose zat de school daar iets onder.

Over de Daltonschool Rijnsweerd valt weinig te zeggen in verband met de internationale leerlingen.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

07PH00 Utrechtse Schoolvereniging Frans Halsstraat 22a 234 225 236 235 233 231 230 229 228 225

17ON00 Daltonschool Rijnsweerd Jan Muschlaan 24 447 426 488 488 484 479 477 474 437 424

Totaal subwijk Wilhelminapark, Rijnsweerd 681 651 724 723 717 710 707 703 665 649

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

07PH00 Utrechtse Schoolvereniging Frans Halsstraat 22a 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

17ON00 Daltonschool Rijnsweerd Jan Muschlaan 24 19 18 18 21 21 20 20 20 18 18

Totaal subwijk Wilhelminapark, Rijnsweerd 29 28 28 31 31 30 30 30 28 28

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De ruimtebehoefte van de Utrechtse Schoolvereniging blijft de hele prognoseperiode constant. De Daltonschool

Rijnsweerd heeft te maken met de vervuiling van de leerlingen voor internationaal onderwijs.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Utrechtse Schoolvereniging 74% 20% 6% 0%

Rijnsweerd Daltonschool 75% 10% 10% 6%

Beide scholen hebben een voedingsgebied dat voornamelijk de subwijk en wijk waarin ze staan betreft.

5.31 Subwijk De Uithof

Prognose leerlingenaantallen

In deze subwijk bevindt zich geen instelling voor basisonderwijs.

34 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


35 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


36 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


WIJK 6: Binnenstad

Gebiedsindeling

In de wijk Binnenstad worden de volgende subwijken onderscheiden:

Num m er subwijk

610 Binnenstad city- en winkelgebied

620 Binnenstad woongebied

Instellingen

In de wijk staan (geordend per subwijk) de volgende instellingen voor basisonderwijs:

Aantal ll. Aantal ll. Aantal ll.

Br innr . Den. Naam school Adr es

2013 2017 2021

17FL00 OPB De Twijn Pieterskerkhof 10 211 208 224

17FL01 OPB De Twijn Laan van Puntenburg 2a 191 209 222

Totaal subwijk Binnenstad city- en winkelgebied 402 417 446

04BK00 VRIJ Vrije school Hieronymusplantsoen 3 244 257 268

05JR00 RK Kathedrale Koorschool Plompetorengracht 5 65 69 72

07KN00 AB Agatha Snellen Nicolaasdwarsstraat 3 222 224 238

Totaal subwijk Binnenstad woongebied 531 550 578

Wijktotaal Binnenstad

933 967 1.024

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

De Twijn beschikt binnen deze wijk over meerdere locaties.

Aantal ll. Aantal ll. Aantal ll.

Br innr . Den. Naam school subwijk

2013 2017 2021

17FL OPB De Twijn Binnenstad city- en winkelgebied 402 417 446

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

37 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


6.10 Subwijk Binnenstad city- en winkelgebied

Prognose leerlingenaantallen

Het aantal leerlingen van De Twijn, Pieterskerkhof zal in de toekomst stijgen van 211 nu naar 224 in 2021. De groei

wordt veroorzaakt door de groei van de doelgroep in de wijk Binnenstad en is iets minder dan vorig jaar.

Het leerlingenaantal op De Twijn, Laan van Puntenburg zal naar verwachting gestaag groeien van 191 nu, naar 222

leerlingen in 2021. Deze prognose ligt net boven de vorige prognose van vorig jaar.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

17FL00 De Twijn, Dalton Pieterskerkhof 10 217 212 211 209 211 209 208 224 221 244

17FL01 De Twijn Laan van Puntenburg 2a 188 175 191 196 204 207 209 222 183 213

Totaal subwijk Binnenstad City- en winkelgebied 405 387 402 405 415 416 417 446 404 457

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

17FL00 De Twijn, Dalton Pieterskerkhof 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10

17FL01 De Twijn Laan van Puntenburg 2a 8 8 8 8 9 9 9 9 8 9

Totaal subwijk Binnenstad City- en winkelgebied 17 17 17 17 18 18 18 18 17 19

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De ruimtebehoefte van beide scholen neemt tot 2021 met 1 toe. Deze toename is minder dan in de vorige prognose.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

De Twijn, Dalton 11% 42% 45% 2%

De Twijn, Puntenburg 3% 28% 67% 2%

Beide scholen hebben een voedingsgebied dat heel de gemeente Utrecht beslaat.

38 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


6.20 Subwijk Binnenstad Woongebied

Prognose leerlingenaantallen

Het aantal leerlingen op de Vrije School zal toenemen, van 244 nu, naar 268 in 2021. De ontwikkeling is vergelijkbaar

met de vorige prognose.

Op de Kathedrale Koorschool zullen weinig schommelingen plaatsvinden in het leerlingenaantal. Nu staat dat op 65 en

naar verwachting zullen dat er in 2021, 72 zijn.

De Agatha Snellen had op 1-10-2012, 222 leerlingen, 3 meer dan verwacht. Het gevolg is dat de school vrijwel gelijk

ontwikkelt als in de vorige prognose.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

04BK00 Vrije school Hieronymusplantsoen 3 241 242 244 247 251 254 257 268 245 268

05JR00 Kathedrale Koorschool Plompetorengracht 5 65 62 65 66 68 69 69 72 63 67

07KN00 Agatha Snellen Nicolaasdwarsstraat 3 221 214 222 218 224 223 224 238 219 246

Totaal subwijk Binnenstad woongebied 527 518 531 531 543 546 550 578 527 581

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

04BK00 Vrije school Hieronymusplantsoen 3 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12

05JR00 Kathedrale Koorschool Plompetorengracht 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3

07KN00 Agatha Snellen Nicolaasdwarsstraat 3 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10

Totaal subwijk Binnenstad woongebied 22 22 23 23 24 24 24 25 23 25

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De totale ontwikkeling is gelijk aan de ontwikkeling uit de vorige prognose.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Vrije School 7% 1% 89% 3%

Kathedrale Koorschool 9% 2% 83% 6%

Agatha Snellen 42% 5% 52% 1%

Alle drie de scholen kennen een voedingsgebied dat geheel Utrecht bevat.

39 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


40 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


WIJK 7: Zuid

Gebiedsindeling

In de wijk Zuid worden de volgende subwijken onderscheiden:

Num m er subwijk

710 Lunetten

720 Oud-Hoograven, Tolsteeg

730 Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt

Instellingen

In de wijk staan (geordend per subwijk) de volgende instellingen voor basisonderwijs:

Aantal ll. Aantal ll. A antal ll.

Br innr . Den. Naam school Adr es

2013 2017 2021

15MP00 RK De Spits Eifel 8 521 516 517

17NX00 OPB Werkkring de Klim Eifel 26-28 285 274 273

17ZY00 PC De Baanbreker Eifel 20 151 144 143

Totaal subwijk Lunetten 957 934 933

15DK00 RK Ariensschool Duurstedelaan 18 173 198 225

15WG00 RK St Jan de Doper Rijnhuizenlaan 2-4 172 203 230

17EH00 OPB De Hoge Raven Wijnesteinlaan 6 253 293 334

17TX00 PC Blauwe Aventurijn Ridderlaan 4 141 162 183

18AC00 PC Da Costa Hoograven Duurstedelaan 16 160 178 202

Totaal subwijk Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt 899 1.034 1.174

Wijktotaal Zuid

1.856 1.968 2.107

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

41 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


7.10 Subwijk Lunetten

Prognose leerlingenaantallen

Het totaal aantal leerlingen was te laag voorspeld een verschil van 20.

Op De Spits gaat de stijging van de afgelopen jaren door. De komende jaren stagneert de groei en de prognose komt in

2021 uit op 517, 15 lager dan de vorige.

Op de Werkkring De Klim zal een lichte daling optreden van 285 nu, 1 minder dan op de vorige teldatum, naar 273 in

2021.

Het leerlingenaantal op De Baanbreker is de komende jaren redelijk stabiel net onder de 150 leerlingen. Dit is wat lager

dan de vorige prognose.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

15MP00 De Spits Eifel 8 502 513 521 523 517 521 516 517 514 532

17NX00 Werkkring de Klim Eifel 26-28 306 286 285 280 276 277 274 273 267 261

17ZY00 De Baanbreker Eifel 20 166 158 151 148 145 146 144 143 156 153

Totaal subwijk Lunetten 974 957 957 951 938 944 934 933 937 946

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

15MP00 De Spits Eifel 8 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17NX00 Werkkring de Klim Eifel 26-28 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11

17ZY00 De Baanbreker Eifel 20 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7

Totaal subwijk Lunetten 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De ruimtebehoefte in Lunetten blijft in deze prognose stabiel. In totaal ligt de behoefte gelijk aan de vorige prognose.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

De Spits 80% 11% 5% 4%

Werkkring de Klim 85% 12% 2% 1%

De Baanbreker 81% 10% 3% 5%

Voor alle drie de scholen is de subwijk het belangrijkste gebied waar de leerlingen vandaan komen.

7.20 Subwijk Oud-Hoograven, Tolsteeg

Prognose leerlingenaantallen

In deze subwijk bevindt zich geen instelling voor basisonderwijs.

42 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


7.30 Subwijk Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt

Prognose leerlingenaantallen

Het verschil met de vorige prognose was 7 op de teldatum.

De Ariënsschool kent een vergelijkbare ontwikkeling met de vorige prognose.

Het leerlingenaantal op de school St. Jan de Doper, Rijnhuizenlaan zal toenemen van 172 leerlingen nu, naar 230 in

2021. Deze prognose is hoger dan de vorige als gevolg van een positievere trend.

Op De Hoge Raven loopt het leerlingenaantal naar verwachting op van 258 leerlingen nu naar 334 leerlingen in 2021. Dit

is boven de vorige prognose.

Op de Blauwe Aventurijn zal het leerlingenaantal oplopen van 141 nu, naar 183 in 2021. Als gevolg van een hogere

telling ligt dit aantal boven de vorige prognose.

Op de Da Costa Hoograven zal een groei plaatsvinden van 160 leerlingen nu, naar 202 leerlingen in 2021.

In totaal komen er in deze subwijk 55 leerlingen meer in 2021 dan in de vorige prognose.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

15DK00 Ariensschool Duurstedelaan 18 156 176 173 185 189 195 198 225 179 223

15WG00 St Jan de Doper Rijnhuizenlaan 2-4 155 158 172 183 191 197 203 230 161 202

17EH00 De Hoge Raven Wijnesteinlaan 6 242 240 253 263 274 283 293 334 252 321

17TX00 Blauwe Aventurijn Ridderlaan 4 131 135 141 146 152 156 162 183 136 168

18AC00 Da Costa Hoograven Duurstedelaan 16 160 162 160 165 169 174 178 202 164 205

Totaal subwijk Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt 844 871 899 942 975 1005 1034 1174 892 1119

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

15DK00 Ariensschool Duurstedelaan 18 9 10 10 11 11 11 11 13 10 13

15WG00 St Jan de Doper Rijnhuizenlaan 2-4 8 8 8 9 9 10 10 11 8 10

17EH00 De Hoge Raven Wijnesteinlaan 6 11 11 11 12 12 12 13 15 11 14

17TX00 Blauwe Aventurijn Ridderlaan 4 6 6 6 7 7 7 7 8 6 8

18AC00 Da Costa Hoograven Duurstedelaan 16 8 8 8 8 8 8 8 9 8 10

Totaal subwijk Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt 42 43 43 47 47 48 49 56 43 55

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

In totaal neemt de behoefte toe van 43 naar 56 groepen. Dat is 1 groep meer dan in de vorige prognose.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Ariensschool 91% 3% 5% 2%

St. Jan de Doper, Rijnhuizenlaan 56% 38% 5% 0%

De Hoge Raven 38% 59% 2% 1%

Blauwe Aventurijn 35% 53% 11% 1%

Da Costa Hoograven 66% 28% 6% 1%

Voor de Ariënsschool is het voedingsgebied voornamelijk de subwijk. Bij de andere scholen komen de leerlingen vooral

uit de rest van wijk Zuid.

43 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


44 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


WIJK 8: Zuidwest

Gebiedsindeling

In de wijk Zuidwest worden de volgende subwijken onderscheiden:

Num m er subwijk

810 Dichterswijk, Rivierenwijk

820 Transwijk

830 Kanaleneiland

Instellingen

In de wijk staan (geordend per subwijk) de volgende instellingen voor basisonderwijs:

Aantal ll. Aantal ll. A antal ll.

Br innr . Den. Naam school Adr es

2013 2017 2021

15WG01 RK St Jan de Doper Amaliadwarsstraat 2 398 501 529

16BL01 OPB De Cirkel Maasplein 1 155 168 175

17RK01 OPB De Panda Heycopplein 1 327 394 411

17YN00 PC W G v d Hulstschool Lingestraat 2a 143 143 149

Totaal subwijk Dichterswijk, Rivierenwijk 1.023 1.206 1.264

17ER00 OPB Anne Frank Van Bijnkershoeklaan 280 189 187 216

17ZR04 PC Lukasschool, Kopklas Grebbeberglaan 7 30 30 31

30AP00 I Al Hambra Australiëlaan 1 150 160 165

Totaal subwijk Transwijk 369 377 412

15PD00 RK De Zeven Gaven Trumanlaan 60b 242 226 229

15RL00 RK Het Schateiland Fernandezlaan 100 253 235 237

17QH00 OPB De Kaleidoscoop Columbuslaan 40 135 126 127

17QH01 OPB De Kaleidoscoop Marco Pololaan 523 124 117 119

17RK00 OPB De Panda Trumanlaan 60a 210 195 198

17ZR00 PC Lukasschool Trumanlaan 60d 342 327 331

17ZR02 PC Lukasschool Bontekoelaan 7-9 174 178 179

Totaal subwijk Kanaleneiland 1.480 1.404 1.420

Wijktotaal Zuidwest

2.872 2.987 3.096

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

De Zeven Gaven, De Panda (17RK00) en de Lukasschool (17ZR00) zijn gehuisvest aan de Trumanlaan.

De Kaleidoskoop, De Panda, en de Lukasschool beschikken binnen deze wijk over meerdere locaties.

Aantal ll. Aantal ll. Aantal ll.

Br innr . Den. Naam school subwijk

2013 2017 2021

17QH OPB De Kaleidoscoop Kanaleneiland 259 243 246

17RK OPB De Panda Kanaleneiland 210 195 198

Rivierenwijk 327 394 411

Totaal 537 589 609

17ZR PC Lukasschool Kanaleneiland 546 535 541

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

De Lukasschool, Trumanlaan en Bontekoelaan bevat ook locaties in de wijk Noordwest. Dit is de Lukasschool,

Taalschool Het Mozaïek in de subwijk Ondiep, 2 e Daalsebuurt. Daarnaast is er nog een locatie in wijk Oost, de

Lukasschool, Maliebaan in de subwijk Oudwijk, Buiten Wittevrouwen.

45 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


8.10 Subwijk Dichterswijk, Rivierenwijk

Prognose leerlingenaantallen

Door de hogere basisgeneratie in de subwijk liggen de prognoses in het algemeen boven de vorige prognoses.

Op de St. Jan de Doper, Amaliadwarsstraat zal het leerlingenaantal de komende jaren naar verwachting toenemen, van

398 leerlingen nu, naar 529 leerlingen in 2021.

Op De Cirkel, Maasplein zal het leerlingenaantal in de eerste jaren stabiliseren om op termijn te groeien naar 175.

De Panda, Heycopplein zal een stevige groei van het leerlingenaantal tegemoet kunnen zien. Nu zijn er 327 leerlingen op

de school, 47 meer dan op de vorige telling. Dit zullen er in 2021 naar verwachting 411 zijn.

Het leerlingenaantal op de school W.G. v.d. Hulst zal naar verwachting licht dalen om daarna weer te groeien naar net

boven het huidige aantal van 148.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

15WG01 St Jan de Doper Amaliadwarsstraat 2 334 371 398 418 442 472 501 529 389 464

16BL01 De Cirkel Maasplein 1 144 157 155 157 159 164 168 175 161 180

17RK01 De Panda Heycopplein 1 258 280 327 354 369 383 394 411 304 397

17YN00 W G v d Hulstschool Lingestraat 2a 171 156 143 138 138 141 143 149 151 166

Totaal subwijk Dichterswijk, Rivierenwijk 907 964 1023 1067 1108 1160 1206 1264 1005 1207

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

15WG01 St Jan de Doper Amaliadwarsstraat 2 15 17 18 19 20 21 23 23 17 21

16BL01 De Cirkel Maasplein 1 7 8 7 7 7 8 8 8 8 9

17RK01 De Panda Heycopplein 1 12 13 15 16 16 17 17 18 14 18

17YN00 W G v d Hulstschool Lingestraat 2a 8 7 6 6 6 6 6 7 7 7

Totaal subwijk Dichterswijk, Rivierenwijk 42 45 46 48 49 52 54 56 46 55

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Door de groei van de basisgeneratie in het gebied, de stijging van het leerlingenaantal daardoor, ontstaat een toename

van de ruimtebehoefte voor alle scholen in de subwijk. In totaal stijgt de behoefte van 46 naar 56 groepen in 2021. Dit

laatste getal is 1 groep meer dan in de vorige prognose.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

St. Jan de Doper, Amaliadwarsstraat 81% 2% 16% 1%

De Cirkel, Maasplein 80% 10% 9% 1%

De Panda, Heycopplein 94% 2% 3% 0%

W.G. vd Hulstschool 76% 6% 15% 3%

Het voornaamste gebied voor de scholen is de eigen subwijk.

46 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


8.20 Subwijk Transwijk

Prognose leerlingenaantallen

Het aantal leerlingen van de Anne Frank zal naar verwachting groeien, van 189 nu, naar 216 leerlingen in 2021. De

aantallen zijn wat lager dan in de vorige prognose.

De Lukasschool Kopklas ontwikkelt zich op een 30 leerlingen.

Voor de islamitische school Al Hambra is de groei weer wat getemperd. De prognose komt nu uit op 165 in 2021.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

17ER00 Anne Frank Van Bijnkershoeklaan 280 200 205 189 189 188 188 187 216 200 223

17ZR04 Lukasschool, Kopklas Grebbeberglaan 7 28 30 30 30 30 30 30 31 33 36

30AP00 Al Hambra Australiëlaan 1 99 147 150 162 161 161 160 165 165 174

Totaal subwijk Transwijk 327 382 369 381 379 379 377 412 398 433

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

17ER00 Anne Frank Van Bijnkershoeklaan 280 10 10 9 9 9 9 9 10 10 11

17ZR04 Lukasschool, Kopklas Grebbeberglaan 7 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3

30AP00 Al Hambra Australiëlaan 1 6 8 9 9 9 9 9 9 9 10

Totaal subwijk Transwijk 18 21 20 20 20 20 20 22 22 24

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

In totaal is de ontwikkeling iets lager dan die van vorig jaar. Zowel Anne Frank als Al Hambra hebben in 2012 een groep

minder.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Anne Frank 50% 46% 3% 2%

Lukasschool, Kopklas 3% 13% 70% 13%

Al Hambra 5% 72% 16% 7%

Anne Frank heeft nog 50% van de leerlingen uit de eigen subwijk. De rest van de scholen heeft echt een bovenwijkse

functie.

47 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


8.30 Subwijk Kanaleneiland

Prognose leerlingenaantallen

Op De Zeven Gaven zal het leerlingenaantal licht dalen. Het aantal ligt onder de prognose van vorig jaar.

Op Het Schateiland zal het aantal leerlingen licht dalen van 253 nu naar 237 in 2021.

De Kaleidoskoop, Columbuslaan is fors gestegen op de teldatum, de andere locatie sterk gedaald, en daalt licht in de

prognose.

De Kaleidoskoop, Marco Pololaan is op de telling gedaald waardoor de prognose lager uitkomt. De totale prognose voor

de Kaleiskoop van vorig jaar was 15 hoger in 2021.

De Panda, Trumanlaan zal naar verwachting in 2021 totaal 198 leerlingen tellen, tegenover 210 leerlingen nu, een

verdere trendmatige daling.

Op Lukasschool, Trumanlaan zal het leerlingenaantal de komende jaren dalen naar 330 leerlingen. Dit is vergelijkbaar

met de vorige prognose.

De Lukasschool, Bontekoelaan blijft rond de 180 leerlingen schommelen.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

15PD00 De Zeven Gaven Trumanlaan 60b 263 253 242 237 230 228 226 229 245 238

15RL00 Het Schateiland Fernandezlaan 100 278 258 253 247 239 237 235 237 250 240

17QH00 De Kaleidoskoop Columbuslaan 40 155 121 135 130 128 127 126 127 111 102

17QH01 De Kaleidoskoop Marco Pololaan 523 124 148 124 126 120 119 117 119 157 159

17RK00 De Panda Trumanlaan 60a 225 217 210 205 198 197 195 198 208 201

17ZR00 Lukasschool Trumanlaan 60d 358 352 342 341 332 330 327 331 341 331

17ZR02 Lukasschool Bontekoelaan 7-9 160 166 174 183 180 180 178 179 167 164

Totaal subwijk Kanaleneiland 1563 1515 1480 1469 1427 1418 1404 1420 1479 1435

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

15PD00 De Zeven Gaven Trumanlaan 60b 14 13 13 13 12 12 12 12 13 13

15RL00 Het Schateiland Fernandezlaan 100 16 14 14 14 13 13 13 13 14 13

17QH00 De Kaleidoskoop Columbuslaan 40 9 6 7 7 7 7 7 7 6 6

17QH01 De Kaleidoskoop Marco Pololaan 523 7 8 7 7 6 6 6 6 9 9

17RK00 De Panda Trumanlaan 60a 13 12 12 11 11 11 11 11 12 11

17ZR00 Lukasschool Trumanlaan 60d 19 18 17 17 17 17 17 17 18 17

17ZR02 Lukasschool Bontekoelaan 7-9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Totaal subwijk Kanaleneiland 87 80 79 78 75 75 75 75 81 78

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De ruimtebehoefte komt op termijn 3 lager uit dan de vorige prognose.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

De Zeven Gaven 95% 2% 2% 1%

Het Schateiland 92% 4% 2% 2%

De Kaleidoskoop, Columbuslaan 96% 1% 3% 0%

De Kaleidoskoop, Marco Pololaan 97% 1% 2% 1%

De Panda, Trumanlaan 93% 3% 3% 0%

Lukasschool, Trumanlaan 99% 1% 0% 0%

Lukasschool, Bontekoelaan 99% 0% 1% 0%

Voor alle scholen is de subwijk het voornaamste voedingsgebied.

48 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


49 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


50 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


WIJK 9: Leidsche Rijn

Gebiedsindeling

In de wijk Leidsche Rijn worden de volgende buurten onderscheiden:

Num m er buur ten

910 Terwijde, De Wetering

920 Het Zand

930 Grauwaart, Hoge Weide

931 Leidsche Rijn Centrum

934 Leeuwesteijn

940 Parkwijk

943 Langerak

950 Leidsche Rijn-zuid

Instellingen

In de wijk staan (geordend per buurt) de volgende instellingen voor basisonderwijs:

Aantal ll. Aantal ll. A antal ll.

Br innr . Den. Naam school Adr es

2013 2017 2021

28AF00 PC De Ridderhof Emile Hullebroeckstraat 66 + 101 746 735 842

28AW00 RK Hof ter Weide Musicalaan 108 397 320 363

28BC00 OPB OBS Waterrijk Musicalaan 102 314 349 404

Totaal buurt Terwijde 1.457 1.404 1.609

27PN00 OPB Arcade Pauwoogvlinder 12 335 403 436

28AW01 RK Hof ter Weide Jazzsingel 7 107 127

29TZ00 OPB OBS 't Zand Pauwoogvlinder 18 405 519 573

30GY00 PC De Oase James Johnsonstraat 100 234 628 752

Totaal buurt Het Zand 981 1.657 1.888

30JR00 RK Op De Groene Alm Kruidenlaan 4 28 426 516

Totaal buurten Grauwaart, Hoge Weide 28 426 516

27CM00 OPB OBS De Klimroos Eerste Oosterparklaan 88 181 144 141

Totaal buurt Parkwijk 181 144 141

27CL00 RK De Achtbaan Akkrumerraklaan 121 459 434 412

27CN00 PC De Boomgaard Akkrumerraklaan 101 + Houtrakgracht 211 719 642 610

Totaal buurt Langerak 1.178 1.076 1.022

Wijktotaal Leidsche Rijn

3.825 4.707 5.176

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

De Hof ter Weide beschikt binnen Leidsche Rijn over meerdere locaties.

Aantal ll. Aantal ll. Aantal ll.

Br innr . Den. Naam school buur ten

2013 2017 2021

28AW RK Hof ter Weide Terwijde 397 320 363

Het Zand 7 107 127

Totaal 404 427 490

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

Dit jaar zijn er nog geen aannames gemaakt voor de gebieden waar nog scholen moeten komen. Volgens planning

moeten er nog een Openbare, een Protestants Christelijke en een Rooms Katholieke school komen in Leidsche Rijn.

51 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


9.10 Buurten Terwijde, De Wetering

Prognose leerlingenaantallen

Voor alle drie de scholen zijn de leerlingen die nu nog uit Het Zand komen weggerekend naar de school van de

denominatie die leerlingen uit Het Zand gaat trekken. Doordat er verder niet meer naar vastgestelde

belangstellingspercentages wordt gerekend zijn de prognoses gebaseerd op de eigen belangstellingscijfers.

Nu heeft De Ridderhof 746 leerlingen op school, waar er 725 waren voorspeld. Dit aantal zal door de groei van de

basisgeneratie gaan stijgen tot 842 in 2021. Dit zijn er 14 minder dan in de vorige prognose.

De Hof ter Weide heeft nu 397 leerlingen waar er 419 waren voorspeld. Door de tweede locatie van Hof ter Weide in

Leidsche Rijn wijkt de prognose af van de prognose van vorig jaar.

OBS Waterrijk heeft nu 314 leerlingen op de school waar er 304 waren voorspeld. In 2021 zijn er naar verwachting 404

leerlingen, net iets meer dan in de vorige prognose.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

28AF00 De Ridderhof Emile Hullebroeckstraat 66 + 101 668 709 746 754 763 730 735 842 725 856

28AW00 Hof ter Weide Musicallaan 108 336 391 397 384 372 339 320 363 419 565

28BC00 OBS Waterrijk Musicallaan 102 240 287 314 325 337 332 349 404 304 386

Totaal buurt Terwijde, De Wetering 1244 1387 1457 1463 1472 1401 1404 1609 1448 1807

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

28AF00 De Ridderhof Emile Hullebroeckstraat 66 + 101 30 31 32 31 32 30 31 35 31 36

28AW00 Hof ter Weide Musicallaan 108 15 17 17 16 16 14 14 15 18 25

28BC00 OBS Waterrijk Musicallaan 102 11 13 14 15 15 15 16 18 14 17

Totaal buurt Terwijde, De Wetering 56 61 63 62 63 59 61 68 63 78

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Door de ontwikkeling van de scholen zal de ruimtebehoefte in het gebied nog stevig toenemen, van 63 nu naar 68 in

2021.Vooral de tweede locatie van Hof ter Weide moet de druk bij de locatie in Terwijde doen afnemen.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen buur t Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

De Ridderhof 80% 15% 4% 1%

Hof ter Weide 80% 10% 7% 3%

OBS Waterrijk 76% 21% 3% 0%

Alle drie de scholen kennen voornamelijk de eigen subwijk als voedingsgebied. De stroom uit de rest van de wijk moet

echter niet worden onderschat.

52 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


9.20 Buurt Het Zand

Prognose leerlingenaantallen

Op Arcade zijn nu 335 kinderen, voorspeld 327. Dit aantal zal aangroeien naar 436 in het jaar 2021. Vanwege het

onderwijsconcept zal deze school ook uit andere nog te realiseren gebieden in Leidsche Rijn leerlingen trekken. Deze

leerlingen zijn nog niet meegenomen.

Hof ter Weide moet de druk op gaan vangen die op de locatie in Terwijde ligt, de praktijk moet gaan leren hoe de

ontwikkeling zich voort zal zetten.

zal gedurende de prognose periode groeien naar 573 leerlingen in 2021.

De Oase zal de komende jaren nog fors gaan groeien. Van belang is het om voor deze school in de gaten te houden uit

welke gebieden het voedingsgebied gaat bestaan. Nu wordt er nog vanuit een aantal gebieden leerlingen naar deze

school toegerekend. De vraag is hoe dit zal gaan ontwikkelen.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

27PN00 Arcade Pauwoogvlinder 12 290 308 335 351 372 383 403 436 327 453

28AW01 Hof ter Weide Jazzsingel 0 0 7 29 55 81 107 127 0 0

29TZ00 OBS 't Zand Pauwoogvlinder 18 360 388 405 446 475 488 519 573 415 618

30GY00 De Oase James Johnsonstraat 100 53 148 234 333 452 563 628 752 216 810

Totaal buurt Het Zand 703 844 981 1159 1354 1515 1657 1888 958 1881

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

27PN00 Arcade Pauwoogvlinder 12 13 14 15 16 17 17 18 19 15 20

28AW01 Hof ter Weide Jazzsingel 0 0 2 3 4 5 5 6 0 0

29TZ00 OBS 't Zand Pauwoogvlinder 18 16 17 18 19 20 21 22 24 18 27

30GY00 De Oase James Johnsonstraat 100 4 7 11 16 22 27 30 34 11 40

Totaal buurt Het Zand 33 38 46 54 63 70 75 83 44 87

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De ruimtebehoefte neemt nog stevig toe. De piek in 2021 is met 83 groepen 4 lager dan in de vorige prognose.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen buur t Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Arcade 53% 40% 7% 0%

Hof ter Weide, Jazzsingel 0% 71% 29% 0%

OBS het Zand 69% 26% 4% 0%

De Oase 49% 48% 2% 0%

Over het algemeen kennen de scholen een voedingsgebied dat binnen de wijk ligt. Voor Hof ter Weide geven de getallen

een scheef beeld omdat het over 7 leerlingen gaat.

53 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


9.30 Buurten Grauwaart, Hoge Weide

Prognose leerlingenaantallen

Op de Groene Alm is de school die leerlingen zal gaan trekken uit dit gebied. Ook zal deze school leerlingen op gaan

vangen vanuit Het Zand.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

30JR00 Op De Groene Alm Kruidenlaan 4 0 8 28 131 257 388 426 516 72 523

Totaal buurten Grauwaart, Hogeweide 0 8 28 131 257 388 426 516 72 523

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

30JR00 Op De Groene Alm Kruidenlaan 4 0 2 3 6 12 18 20 23 4 27

Totaal buurten Grauwaart, Hoge Weide 0 2 3 6 12 18 20 23 4 27

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Over de ontwikkeling van de ruimtebehoefte is nog weinig zinnigs te zeggen.

Herkomst

Herkom st van de leerlingen Binnen buurt Binnen wijk Binnen Utrecht Buiten Utrecht

Op de Groene Alm 39% 54% 0% 7%

De leerlingen van de school komen voornamelijk uit het gebied Leidsche Rijn.

54 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


9.40 Buurt Parkwijk

Prognose leerlingenaantallen

De telling is fors boven de prognose gebleven voor OBS De Klimroos. Hoewel leerlingen uit het Zand worden

toegerekend naar OBS het Zand blijft de prognose van de school boven de prognose van vorig jaar.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

27CM00 OBS De Klimroos Eerste Oosterparklaan 88 152 168 181 176 162 146 144 141 161 121

Totaal buurt Parkwijk 152 168 181 176 162 146 144 141 161 121

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

27CM00 OBS De Klimroos Eerste Oosterparklaan 88 7 8 9 9 8 7 7 7 8 6

Totaal buurt Parkwijk 7 8 9 9 8 7 7 7 8 6

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Als gevolg van de dalende leerlingenaantallen daalt de ruimtebehoefte naar 7, vorig jaar was dit nog 6.

Herkomst

Herkom st van de leerlingen Binnen buurt Binnen wijk Binnen Utrecht Buiten Utrecht

OBS De Klimroos 62% 31% 6% 1%

De meeste leerlingen komen uit Parkwijk, daarnaast is ook de rest van de wijk goed vertegenwoordigd.

55 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


9.43 Buurt Langerak

Prognose leerlingenaantallen

Bij beide scholen zijn de leerlingen uit Het Zand weggerekend naar de nieuwe schoolontwikkeling per denominatie.

Het leerlingenaantal op De Achtbaan is de afgelopen telling gestabiliseerd. In deze prognose zullen de aantallen licht

dalen, de prognose ligt net boven die van vorig jaar.

Voor de Boomgaard geldt dat ze op de vorige telling een kleine stijging hadden en nu een forse daling. De prognose in

2021 is wat hoger dan die van vorig jaar.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

27CL00 De Achtbaan Akkrumerraklaan 121 427 459 459 455 444 434 434 412 468 407

27CN00 De Boomgaard Akkrumerraklaan 101 + Houtrakgracht 211 747 754 719 697 671 649 642 610 724 562

Totaal buurt Langerak 1174 1213 1178 1152 1115 1083 1076 1022 1192 969

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

27CL00 De Achtbaan Akkrumerraklaan 121 18 20 19 19 19 18 18 17 20 17

27CN00 De Boomgaard Akkrumerraklaan 101 + Houtrakgracht 211 32 32 30 29 27 27 26 26 30 23

Totaal buurt Langerak 50 52 49 48 46 45 44 43 50 40

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De doelgroep in Langerak gaat de komende jaren dalen. Dat gaat gevolgen hebben voor de ruimtebehoefte van de twee

scholen. In de ruimtebehoefte daalt het totaal aantal groepen naar 43 in 2021. In de vorige prognose waren dit 40

groepen.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen buur t Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

De Achtbaan 36% 51% 12% 0%

De Boomgaard 40% 50% 10% 0%

Allebei de scholen trekken leerlingen uit Langerak en de rest van Leidsche Rijn.

9.50 Overige gebieden Leidsche Rijn

De gebieden Leidsche Rijn Centrum, Leeuwesteijn en Leidsche Rijn

schoolontwikkelingen toegerekend.

Zuid zijn nog niet aan mogelijke

56 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


57 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


58 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


WIJK 10: Vleuten - De Meern

Gebiedsindeling

In de wijk Vleuten - De Meern worden de volgende buurten onderscheiden:

Num m er buur ten

1010 Haarrijn, Haarzicht

1012 Haarzuilens

1013 Vleuten

1014 Leidsche Rijn Park

1020 Vleuterweide

1024 Veldhuizen

1030 De Meern, Ouderijn

1040 Rijnenburg

Instellingen

In de wijk staan (geordend per buurt) de volgende instellingen voor basisonderwijs:

Aantal ll. Aantal ll. Aantal ll.

Br innr . Den. Naam school Adr es

2013 2017 2021

04IM01 RK Willibrordschool Brinkstraat 4 70 73 69

Totaal buurt Haarzuilens 70 73 69

04IM00 RK Willibrordschool Pastoor Ohllaan 28 505 494 479

06PC00 PC Torenpleinschool Schoolstraat 7 234 242 232

08HP00 OPB Kees Valkensteinschool Kortland 23 322 315 306

Totaal buurt Vleuten (zonder Haarzicht) 1.061 1.051 1.017

27YF00 OPB Vleuterweide Teunisbloemlaan 52 + Passiebloemweg 7 669 846 791

27YH00 RK De Twaalfruiter Doyenneperenlaan 1 + Kweektuinlaan 11 999 1.309 1.221

28AE00 PC Jenaplanschool Zonnewereld Teunisbloemlaan 54 383 439 409

Totaal buurt Vleuterweide 2.051 2.594 2.421

27CP00 OPB Pantarijn Keerderberg 25 135 116 104

27CR00 PC De Krullevaar Keerderberg 27 + Van Lawick van Pabstlaan 1a 443 403 362

27CT00 RK Het Veldhuis Keerderberg 23 + Van Lawick van Pabstlaan 1a 730 724 647

Totaal buurt Veldhuizen 1.308 1.243 1.113

03LX00 RK Drie Koningen, R.K. Basisschool Ten Veldestraat 96 + Pastoor Boelenslaan 10 675 697 661

09HX00 OPB De Meander Centrumlaan 1 531 556 526

09QA00 PC Koningin Beatrixschool Rosweijdelaan 1 256 274 263

10DL00 OPB Apollo 11 Ten veldestraat 98 153 159 150

Totaal buurt De Meern, Ouderijn 1.615 1.686 1.600

Wijktotaal Vleuten-De Meer n

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

6.105 6.647 6.220

De Willibrordschool beschikt binnen Vleuten-De Meern over meerdere locaties.

Aantal ll. Aantal ll. Aantal ll.

Br innr . Den. Naam school buur ten

2013 2017 2021

04IM RK Willibrordschool Haarzuilens, Vleuten (zonder Haarzicht) 575 567 548

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

De prognoses zijn doorgerekend op basis van bestaande ontwikkelingen. Dit betekent ook dat het beleid wat

verschillende schoolbesturen ten aanzien van aanname van leerlingen doen niet doorgerekend is. Effecten van dit

beleid zullen zichtbaar worden in de tijd.

59 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


10.12 Buurt Haarzuilens

Prognose leerlingenaantallen

Het aantal leerlingen voor Willibrordschool, Brinkstraat blijft rond de 70 schommelen. Dit is 10 leerlingen meer

dan in de vorige prognose.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

04IM01 Willibrordschool Brinkstraat 4 63 61 70 71 71 69 73 69 62 54

Totaal buurt Haarzuilens 63 61 70 71 71 69 73 69 62 54

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

04IM01 Willibrordschool Brinkstraat 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3

Totaal buurt Haarzuilens 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De ruimtebehoefte is in de prognoseperiode stabiel.

Herkomst

Herkom st van de leerlingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utrecht Buiten Utrecht

Willibrordschool, Brinkstraat 53% 26% 4% 17%

Relatief veel leerlingen komen van buiten de gemeente Utrecht. Verder is Haarzuilens en de rest van Vleuten

Meern voedingsgebied.

De

60 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


10.13 Buurt Vleuten

Prognose leerlingenaantallen

Het totaal aantal leerlingen in Vleuten was goed voorspeld. In de verdeling per school zitten wel verschillen.

Op de Willibrordschool, Pastoor Ohllaan daalt het aantal leerlingen van 505 nu naar 479 leerlingen in 2021.

Aandachtspunt hierbij is dat het bestuur een postcodebeleid heeft geformuleerd voor deze instelling.

Op de Torenplein groeit het aantal leerlingen. Dit is het gevolg van de positieve ontwikkeling van de laatste teldata.

De piek komt uit op 242 leerlingen in 2017 om op termijn te zakken naar 232 leerlingen. Deze aantallen liggen iets

boven de vorige prognose.

De Kees Valkensteinschool is gestegen ten opzichte van de vorige telling en is derhalve iets positiever dan de

vorige prognose.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

04IM00 Willibrordschool Pastoor Ohllaan 28 505 513 505 504 501 494 494 479 515 477

06PC00 Torenpleinschool Schoolstraat 7 212 231 234 237 240 240 242 232 237 218

08HP00 Kees Valkensteinschool Kortland 23 315 312 322 322 321 316 315 306 314 289

Totaal buurt Vleuten (zonder Haarzicht) 1032 1056 1061 1063 1062 1050 1051 1017 1066 984

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

04IM00 Willibrordschool Pastoor Ohllaan 28 21 21 21 21 21 21 21 20 21 20

06PC00 Torenpleinschool Schoolstraat 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9

08HP00 Kees Valkensteinschool Kortland 23 14 13 14 14 14 13 13 13 13 12

Totaal buurt Vleuten (zonder Haarzicht) 44 44 45 45 45 44 44 43 44 41

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

In de eerste jaren is de ruimtebehoefte stabiel. In 2021 zijn er 2 groepen meer als in de vorige prognose.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Willibrordschool, Pastoor Ohllaan 74% 21% 4% 1%

Torenpleinschool 58% 35% 5% 1%

Kees Valkensteinschool 74% 17% 8% 2%

Alle drie de scholen kennen een voedingsgebied dat de subwijk en de rest van de wijk omvat.

61 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


10.20 Buurt Vleuterweide

Prognose leerlingenaantallen

In totaal zijn er 82 kinderen meer op scholen dan in de vorige prognose verwacht. De basisgeneratie in Vleuterweide

is ook 49 hoger dan verwacht. In de toekomst komt de basisgeneratie ruim 400 kinderen hoger uit dan in de vorige

prognose.

Vleuterweide heeft op dit moment 669 leerlingen en zal doorgroeien naar 846 leerlingen in 2017, om daarna te

gaan dalen naar 791 leerlingen in 2021.

De Twaalfruiter heeft momenteel 999 leerlingen en zal doorgroeien naar 1.309 leerlingen in 2017. In deze

prognose is de leerlingenstop die de school heeft afgekondigd niet verwerkt. Op termijn daalt het aantal leerlingen

naar 1.221.

Op Jenaplanschool Zonnewereld zitten nu 383 leerlingen, dat zullen er in het jaar 2021 naar verwachting 409 zijn.

Op grond van de ontwikkeling van de basisgeneratie zal de school nog groeien naar 439 leerlingen in 2017.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

27YF00 Vleuterweide Teunisbloemlaan 52 + Passiebloemweg 7 448 547 669 730 786 817 846 791 621 552

27YH00 De Twaalfruiter Doyenneperenlaan 1 + Kweektuinlaan 11 734 851 999 1084 1177 1242 1309 1221 975 920

28AE00 Jenaplanschool Zonnewereld Teunisbloemlaan 54 334 356 383 391 411 425 439 409 373 317

Totaal buurt Vleuterweide 1516 1754 2051 2205 2374 2484 2594 2421 1969 1789

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

27YF00 Vleuterweide Teunisbloemlaan 52 + Passiebloemweg 7 20 24 30 32 35 36 37 34 28 24

27YH00 De Twaalfruiter Doyenneperenlaan 1 + Kweektuinlaan 11 33 38 45 48 52 55 58 53 44 41

28AE00 Jenaplanschool Zonnewereld Teunisbloemlaan 54 15 16 16 17 17 18 19 17 16 14

Totaal buurt Vleuterweide 68 78 91 97 104 109 114 104 88 79

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Op basis van de prognose stijgt de ruimtebehoefte door naar 114 groepen in 2017. Vier jaar later is deze al

teruggezakt naar 104. Dat zijn 25 groepen meer dan in de vorige prognose in 2021.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen buur t Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Vleuterweide 95% 3% 2% 1%

De Twaalfruiter 97% 1% 2% 0%

Jenaplanschool Zonnewereld 97% 2% 0% 1%

Alle drie de scholen kennen een vooral de buurt Vleuterweide als voedingsgebied.

62 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


10.24 Buurt Veldhuizen

Prognose leerlingenaantallen

Het leerlingenaantal van Pantarijn is licht gedaald op de teldatum. Deze trend zet zich de komende jaren voort. In

2021 worden er 104 kinderen op Pantarijn verwacht.

De Krullevaar is ook licht gedaald op de teldatum. In 2021 is de verwachting dat er nog 362 leerlingen op de

school zitten.

Op Het Veldhuis is de leerlingenpopulatie gestegen. In de prognose gaat de daling hard, 647 leerlingen in 2021.

In totaal worden er in 2021 ruim 200 leerlingen meer verwacht dan in de vorige prognose. Dit komt voor een groot

deel door de ontwikkeling van de basisgeneratie.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

27CP00 Pantarijn Keerderberg 25 167 137 135 126 124 119 116 104 123 84

27CR00 De Krullevaar Keerderberg 27 + Van Lawick van Pabstlaan 1a 482 455 443 432 426 412 403 362 444 313

27CT00 Het Veldhuis Keerderberg 23 + Van Lawick van Pabstlaan 1a 672 710 730 745 749 731 724 647 709 501

Totaal buurt Veldhuizen 1321 1302 1308 1303 1299 1262 1243 1113 1276 898

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

27CP00 Pantarijn Keerderberg 25 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4

27CR00 De Krullevaar Keerderberg 27 + Van Lawick van Pabstlaan 1a 21 19 18 18 17 17 16 15 18 13

27CT00 Het Veldhuis Keerderberg 23 + Van Lawick van Pabstlaan 1a 29 30 31 32 32 31 31 27 30 21

Totaal buurt Veldhuizen 57 55 55 56 55 53 52 47 53 38

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De behoefte neemt in de prognoseperiode af en komt in 2021, 9 hoger uit dan in de vorige prognose.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Pantarijn 88% 6% 2% 4%

De Krullevaar 86% 9% 3% 1%

Het Veldhuis 93% 5% 2% 0%

Ook deze drie scholen kennen voornamelijk de eigen subwijk als gebied waar de leerlingen vandaan komen.

63 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


10.30 Buurten De Meern, Oudenrijn

Prognose leerlingenaantallen

Het totaal aantal leerlingen in De Meern ligt bijna 70 boven de prognose van vorig jaar. Op termijn wordt dit verschil

groter en in 2021 is het verschil 196 leerlingen. Dit wordt veroorzaakt door een grotere basisgeneratie in de nieuwe

prognose.

Op de Drie Koningen, R.K. Basisschool zijn momenteel 675 leerlingen. Dit aantal zal nog licht groeien om in 2021

gezakt te zijn naar 661.

De Meander heeft momenteel 531 leerlingen. In 2021 zijn dat er naar verwachting 526. Dit zijn er dan 59 meer dan

in de vorige prognose

De Koningin Beatrix heeft momenteel 256 leerlingen en zal te maken krijgen met een kleine groei van het

leerlingenbestand. In 2021 zullen er 263 leerlingen zijn.

Apollo 11 heeft op dit moment 153 leerlingen en dit aantal zal in 2021 iets lager zijn, 150.

Brinnr. Naam school Adres Historie Prognose Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

03LX00 Drie Koningen, R.K. Basisschool Ten Veldestraat 96 + Pastoor Boelenslaan 10 634 643 675 688 701 694 697 661 645 607

09HX00 De Meander Centrumlaan 1 533 514 531 547 558 553 556 526 512 477

09QA00 Koningin Beatrixschool Rosweijdelaan 1 247 247 256 267 273 271 274 263 257 253

10DL00 Apollo 11 Ten Veldestraat 98 127 131 153 157 160 159 159 150 133 117

Totaal buurt De Meern 1541 1535 1615 1659 1692 1677 1686 1600 1547 1454

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Brinnr. Naam school Adres Historie Ruimtebehoefte Prognose 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

03LX00 Drie Koningen, R.K. Basisschool Ten Veldestraat 96 + Pastoor Boelenslaan 10 27 27 29 29 30 30 30 28 27 26

09HX00 De Meander Centrumlaan 1 23 22 23 24 24 24 24 22 22 20

09QA00 Koningin Beatrixschool Rosweijdelaan 1 11 11 11 12 12 12 12 11 11 11

10DL00 Apollo 11 Ten Veldestraat 98 6 6 7 7 7 7 7 6 6 5

Totaal buurt De Meern 67 66 70 72 73 73 73 67 66 62

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

De grotere doelgroep is de reden dat de scholen hoger liggen dan de vorige prognose. Ten opzichte van de vorige

prognose zijn er in 2021, 5 groepen meer.

Herkomst

Her kom st van de leer lingen Binnen subwijk Binnen wijk Binnen Utr echt Buiten Utr echt

Drie Koningen, R.K. Basisschool 78% 16% 5% 0%

De Meander 72% 18% 10% 1%

Koningin Beatrixschool 71% 17% 12% 0%

Apollo 11 40% 41% 18% 1%

Voor Apollo 11 geldt nog sterker dan voor de andere drie scholen dat de wijk Vleuten

voedingsgebied is.

De Meern het

64 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


10.40 Overige Buurten Vleuten - De Meern

Voor het gebied Haarrijn en Haarzicht is wel een prognose van de doelgroep gemaakt maar deze is nog niet vertaald

naar leerlingenaantallen. Ten opzichte van vorig jaar is dit project iets trager gefaseerd.

De ontwikkeling van Rijnenburg zit niet in deze prognose. Op termijn zal hier meer duidelijkheid over moeten

komen. Er is derhalve geen doorrekening gemaakt naar denominatie.

65 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Bijlage 1

Gebiedsindeling

Nummer subwijk Wijk Wijknaam

110 Oog in Al, Welgelegen 01 Utrecht-West

120 Lombok, Leidseweg 01 Utrecht-West

130 Nieuw Engeland, Schepenbuurt 01 Utrecht-West

Nummer subwijk Wijk Wijknaam

210 Pijlsweerd 02 Utrecht-Noordwest

220 Ondiep/ 2 e Daalsebuurt 02 Utrecht-Noordwest

230 Zuilen-west 02 Utrecht-Noordwest

240 Zuilen-noord en -oost 02 Utrecht-Noordwest

Nummer subwijk Wijk Wijknaam

310 Taagdreef, Wolgadreef 03 Overvecht

320 Zamenhofdreef, Neckardreef 03 Overvecht

330 Vechtzoom, Klopvaart 03 Overvecht

340 Zambesidreef, Tigrisdreef 03 Overvecht

Nummer subwijk Wijk Wijknaam

410 Votulast 04 Utrecht-Noordoost

420 Tuindorp, Voordorp 04 Utrecht-Noordoost

430 Wittevrouwen, Zeelheldenbuurt 04 Utrecht-Noordoost

Nummer subwijk Wijk Wijknaam

510 Oudwijk, Buiten Wittevrouwen 05 Utrecht-Oost

520 Abstede, Gansstraat 05 Utrecht-Oost

530 Wilhelminapark, Rijnsweerd 05 Utrecht-Oost

531 De Uithof 05 Utrecht-Oost

Nummer subwijk Wijk Wijknaam

610 Binnenstad city- en winkelgebied 06 Binnenstad

620 Binnenstad woongebied 06 Binnenstad

Nummer subwijk Wijk Wijknaam

710 Lunetten 07 Utrecht-Zuid

720 Oud-Hoograven, Tolsteeg 07 Utrecht-Zuid

730 Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt 07 Utrecht-Zuid

Nummer subwijk Wijk Wijknaam

810 Dichterswijk, Rivierenwijk 08 Utrecht-Zuidwest

820 Transwijk 08 Utrecht-Zuidwest

830 Kanaleneiland 08 Utrecht-Zuidwest

Nummer buurten Wijk Wijknaam

910 Terwijde, De Wetering 09 Leidsche Rijn

920 Het Zand 09 Leidsche Rijn

930 Grauwaart, Hoge Weide 09 Leidsche Rijn

931 Leidsche Rijn Centrum 09 Leidsche Rijn

934 Leeuwesteijn 09 Leidsche Rijn

940 Parkwijk 09 Leidsche Rijn

943 Langerak 09 Leidsche Rijn

950 Leidsche Rijn-zuid 09 Leidsche Rijn

Nummer buurten Wijk Wijknaam

1010 Haarrijn, Haarzicht 10 Vleuten-De Meern

1012 Haarzuilens 10 Vleuten-De Meern

1013 Vleuten 10 Vleuten-De Meern

1014 Leidsche Rijn Park 10 Vleuten-De Meern

1020 Vleuterweide 10 Vleuten-De Meern

1024 Veldhuizen 10 Vleuten-De Meern

1030 De Meern, Ouderijn 10 Vleuten-De Meern

1040 Rijnenburg 10 Vleuten-De Meern

66 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Bijlage 2

Toelichting op de prognosemethodiek

De leerlingenprognoses komen tot stand op basis van een samenwerking tussen de afdeling Bestuursinformatie van

de gemeente Utrecht en Pronexus. Bestuursinformatie levert bevolkingsprognoses, leerlingenaantallen in de

voorafgaande periode en data over de woningvoorraad aan Pronexus. Deze berekent hier, met behulp van het

softwarepakket G4PRO, de leerlingenprognoses uit. Genoemd pakket voldoet aan het "Programma voor het

opstellen van leerlingenprognoses" van de VNG. Overigens zijn de prognoses beleidsarm, wat betekent dat er geen

rekening gehouden wordt met de beperkte ruimte van de scholen. De prognoses zijn dan ook juist bedoeld om aan

te geven waar in de toekomst meer of juist minder ruimte nodig is.

Aan de hand van drie stappen komen de prognoses tot stand:

De eerste stap is het definiëren van de herkomstgebieden waaruit een school leerlingen betrekt. Per school wordt

op die manier een voedingsgebied berekend. Het voedingsgebied is 'die verzameling herkomstgebieden (wijken)

van waaruit minimaal 70% van de leerlingen afkomstig is'.

Vervolgens wordt een prognose opgesteld van de basisgeneratie. De omvang van de basisgeneratie is vastgesteld

op de 4 tot en met 11-jarigen plus dertig procent van de 12-jarigen. Het overige deel van de 12-jarigen stroomt

door naar een school voor voortgezet onderwijs. De prognose vloeit voort uit de demografische ontwikkelingen die

zich in het verleden voordeden en de aannames over de trends hierin.

Vervolgens wordt het aantal leerlingen per school geprognosticeerd. De leerlingenprognose is gebaseerd op de

herkomst van leerlingen. Voor elk herkomstgebied wordt de belangstelling voor de school berekend. Op deze wijze

ontstaat in de prognose inzicht in de toestroom van leerlingen per herkomstgebied. Tenslotte wordt gecontroleerd

op de deelname aan het basisonderwijs vanuit elk gebiedsdeel; deze zal in de praktijk rond de 95% liggen

(gemiddeld gaat 5% naar het speciaal onderwijs).

67 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Bijlage 3

Overzichten basisgeneratie per wijk

Naam wijk Historie Prognose

West 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

110 Oog in Al, Welgelegen 866 864 901 932 969 987 1003 1020 1029 1035 1037 1031 1032 1029 1029 1033 1034 1037

120 Lombok, Leidscheweg 667 684 685 674 703 710 737 763 772 788 803 817 821 825 840 843 850 857

130 Nieuw Engeland, Schepenbuurt 530 529 551 567 601 656 706 724 744 766 795 814 827 839 857 870 882 894

Totaal West 2063 2077 2137 2173 2273 2353 2446 2507 2545 2589 2635 2662 2680 2693 2726 2746 2766 2788

Historie

Prognose

Noordwest 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

210 Pijlsweerd 252 258 250 280 290 288 286 293 311 324 332 333 337 345 348 354 358 362

220 Ondiep, 2e Daalsebuurt 654 641 666 715 736 754 766 797 818 845 874 878 882 893 906 914 936 970

230 Zuilen-west 620 637 676 694 702 741 759 780 793 811 821 823 827 827 828 833 836 845

240 Zuilen-noord en -oost 1136 1157 1145 1155 1136 1155 1176 1192 1205 1229 1238 1236 1236 1245 1249 1247 1250 1256

Totaal Noordwest 2662 2693 2737 2844 2864 2938 2987 3062 3127 3209 3265 3270 3282 3310 3331 3348 3380 3433

Historie

Prognose

Overvecht 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

315 Taagdreef, Wolgadreef 792 784 727 730 769 777 784 796 771 792 824 834 837 840 850 854 863 871

320 Zamenhofdreef, Neckardreef 523 515 510 533 541 540 542 552 576 585 595 611 627 652 666 685 696 714

330 Vechtzoom, Klopvaart 673 676 712 736 773 786 791 804 822 840 844 857 874 893 919 930 949 970

340 Zambesidreef, Tigrisdreef 1078 1130 1185 1224 1271 1284 1327 1351 1364 1372 1369 1362 1350 1345 1333 1323 1315 1312

Totaal Overvecht 3066 3105 3134 3223 3354 3387 3444 3503 3533 3589 3632 3664 3688 3730 3768 3792 3823 3867

Historie

Prognose

Noordoost 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

410 Votulast 869 877 936 977 1017 1055 1079 1117 1161 1179 1189 1191 1195 1202 1209 1213 1226 1236

420 Tuindorp, Voordorp 1295 1268 1250 1249 1255 1257 1260 1273 1286 1316 1346 1354 1372 1394 1421 1447 1471 1495

430 Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt 821 841 842 855 855 868 874 884 890 893 899 895 894 895 895 898 904 913

Totaal Noordoost 2985 2986 3028 3081 3127 3180 3213 3274 3337 3388 3434 3440 3461 3491 3525 3558 3601 3644

Historie

Prognose

Oost 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

510 Oudwijk, Buiten Wittevrouwen 549 559 595 624 635 637 656 663 678 694 697 689 688 694 695 697 702 707

520 Abstede, Gansstraat 416 434 450 448 469 469 491 501 513 519 524 561 600 606 607 616 632 645

530 Wilhelminapark, Rijnsweerd 780 782 816 811 798 785 778 773 767 763 762 756 754 758 758 764 766 776

531 De Uithof 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1

Totaal Oost 1747 1778 1862 1884 1903 1892 1926 1938 1959 1977 1984 2008 2044 2059 2062 2078 2101 2129

68 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Historie

Prognose

Binnenstad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

610 Binnenstad city- en winkelgeb 75 79 76 77 74 69 68 71 77 92 97 117 135 159 179 202 213 225

620 Binnenstad woongebied 425 422 448 436 452 444 433 436 442 446 443 454 463 478 490 508 526 544

Totaal Binnenstad 500 501 524 513 526 513 501 507 519 538 540 571 598 637 669 710 739 769

Historie

Prognose

Zuid 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

710 Lunetten 952 964 934 925 902 905 890 889 883 880 871 860 852 851 848 849 852 860

720 Oud Hoograven, Tolsteeg 585 601 634 654 689 712 750 785 815 837 854 868 878 885 893 898 903 909

730 Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt 716 703 692 723 739 762 774 797 812 849 886 896 904 916 932 941 947 956

Totaal Zuid 2253 2268 2260 2302 2330 2379 2414 2471 2510 2566 2611 2624 2634 2652 2673 2688 2702 2725

Historie

Prognose

Zuidwest 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

810 Dichterswijk, Rivierenwijk 991 1026 1079 1098 1121 1163 1195 1211 1230 1237 1244 1242 1241 1233 1226 1223 1230 1250

820 Transwijk 219 236 237 244 249 249 247 266 283 291 310 329 345 363 384 404 448 497

821 Studentenflat(s) Transwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

830 Kanaleneiland 2056 2022 1990 1974 1911 1897 1878 1876 1874 1882 1896 1908 1936 1957 1981 1992 2006 2030

Totaal Zuidwest 3266 3284 3306 3316 3281 3309 3320 3353 3387 3410 3450 3479 3522 3553 3591 3619 3684 3777

Historie

Prognose

Leidsche Rijn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

910 Terwijde, De Wetering 1198 1288 1379 1462 1570 1598 1631 1704 1774 1831 1895 1969 2037 2075 2087 2086 2078 2056

920 Het Zand 823 994 1112 1240 1374 1454 1585 1671 1729 1774 1812 1826 1836 1854 1871 1869 1861 1858

930 Grauwaart, Hoge Weide 15 72 80 99 147 170 202 262 327 351 403 451 490 530 564 586 606 612

931 Leidsche Rijn Centrum 0 0 0 0 0 0 0 19 30 48 64 175 203 246 276 279 269 259

934 Leeuwesteijn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 53 101 177 283 377 482 533 565

940 Parkwijk 1064 1056 1039 1031 1004 992 982 979 970 965 962 950 943 939 942 944 949 951

943 Langerak 562 569 571 560 549 540 530 514 498 488 478 478 480 482 483 485 487 490

950 Leidsche Rijn-zuid 13 13 11 10 9 7 6 6 46 89 114 161 207 259 328 405 458 480

Totaal Leidsche Rijn 3675 3992 4192 4402 4653 4761 4936 5155 5380 5577 5781 6111 6373 6668 6928 7136 7241 7271

Historie

Prognose

Vleuten - De Meern 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1010 Haarrijn, Haarzicht 8 10 8 7 7 7 6 10 74 139 197 280 360 421 479 538 596 616

1012 Haarzuilens 47 48 47 46 44 41 45 45 43 43 42 42 43 41 42 42 42 47

1013 Vleuten (zonder Haarzicht) 825 801 782 773 757 734 724 720 713 706 706 702 698 699 701 701 709 714

1014 Leidsche Rijn Park 38 55 73 76 76 80 88 94 102 112 127 137 154 165 183 195 218 223

1020 Vleuterweide 1952 2301 2635 2812 3002 3115 3227 3226 3182 3105 3004 2860 2698 2543 2384 2242 2122 2017

1024 Veldhuizen 1535 1562 1554 1539 1516 1451 1410 1362 1324 1282 1251 1186 1131 1090 1056 1022 996 976

1030 De Meern, Oudenrijn 1355 1361 1352 1360 1380 1371 1383 1368 1352 1332 1317 1296 1284 1291 1303 1317 1322 1331

1040 Rijnenburg 28 27 25 20 17 15 13 14 15 14 15 19 20 20 20 20 20 20

Totaal Vleuten - De Meern 5788 6165 6476 6633 6799 6814 6896 6839 6805 6733 6659 6522 6388 6270 6168 6077 6025 5944

Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Totaal Utrecht 28005 28849 29656 30371 31110 31526 32083 32609 33102 33576 33991 34351 34670 35063 35441 35752 36062 36347

69 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Bijlage 4

Leerlingenprognose per wijk

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

03MJ00 Eben Haezer 95 91 93 97 100 100 101 101 101 101 101 100 99 99 99 98 99 99

04NN00 2e Marnixschool 220 231 231 238 248 257 266 273 277 281 286 288 290 291 295 297 299 301

06OY00 St Dominicus 487 521 550 576 601 611 620 629 634 637 639 635 636 634 635 637 638 641

17SK00 Oog in Al 254 277 268 278 286 294 301 309 314 319 325 328 332 335 340 344 351 360

17SK01 Oog in Al 107 89 125 131 139 141 144 148 150 151 154 155 157 158 161 162 165 169

Totaal subwijk Oog in Al, Welgelegen 1163 1209 1267 1320 1374 1403 1432 1460 1476 1489 1505 1506 1514 1517 1530 1538 1552 1570

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

17ST00 Parkschool 136 132 124 122 125 126 130 134 135 138 140 143 144 145 147 148 149 151

17TE00 Jan Nieuwenhuyzen 104 97 89 85 88 89 92 95 96 98 100 102 103 103 105 105 106 107

17YX00 Jenaplan De Brug 243 283 288 297 311 324 339 349 355 363 372 379 382 385 392 395 399 403

Totaal subwijk Lombok, Leidseweg

483 512 501 504 524 539 561 578 586 599 612 624 629 633 644 648 654 661

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

16UO00 De Kameleon 98 94 105 111 117 121 126 129 131 133 136 137 138 139 141 143 144 145

16UO01 De Kameleon 179 192 199 207 218 234 249 255 261 268 277 283 287 290 296 300 304 308

17XZ00 Jhr Mr HMJ van Asch van Wyck 191 193 184 185 193 204 215 221 226 232 239 243 246 249 254 256 259 262

Totaal subwijk Nieuw Engeland, Schepenbuurt 468 479 488 503 528 559 590 605 618 633 652 663 671 678 691 699 707 715

70 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

16DH00 De Pijlstaart 112 100 96 109 114 114 114 117 122 126 128 129 130 132 133 134 136 138

Totaal subwijk Pijlsweerd 112 100 96 109 114 114 114 117 122 126 128 129 130 132 133 134 136 138

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

16IJ00 Rietendakschool 120 111 114 123 130 139 147 151 155 159 163 164 164 166 169 170 173 178

16JP00 Jules Verne 196 180 193 204 209 214 218 224 229 236 242 243 244 246 249 250 255 261

17PA00 De Boemerang 174 138 124 121 121 122 124 128 132 136 139 140 141 143 144 145 148 152

17PA01 De Boemerang 30 39 38 42 44 45 45 47 48 50 51 52 52 53 54 54 55 57

17PA02 De Boemerang 113 132 119 126 127 130 132 136 139 143 147 148 148 150 152 153 156 160

17ZR03 Lukasschool, Taalschool Het Mozaïek 124 136 120 121 122 123 125 126 127 128 129 129 129 130 131 131 132 133

28BF00 Shri Krishna school 76 76 69 71 72 73 74 75 75 76 76 77 77 77 77 78 78 79

30FR01 Talitha 40 28 45 57 62 65 66 68 69 71 72 72 73 73 74 75 75 77

Totaal subwijk Ondiep, 2e Daalsebuurt 873 840 822 865 887 911 931 955 974 999 1019 1025 1028 1038 1050 1056 1072 1097

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

16AF00 Ludgerschool 164 345 358 370 373 388 396 405 412 420 425 426 427 428 429 430 432 437

17XB00 De Piramide 248 231 226 227 225 233 238 243 246 251 254 254 255 256 256 257 258 260

17XB01 De Piramide 223 188 188 188 186 191 195 198 201 204 206 206 207 208 208 209 210 211

Totaal subwijk Zuilen-west 635 764 772 785 784 812 829 846 859 875 885 886 889 892 893 896 900 908

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

09VY00 De Carrousel 99 89 95 95 94 96 98 99 100 102 103 103 103 104 104 104 105 106

16BL00 De Cirkel 201 210 204 204 202 206 210 213 216 220 222 222 223 224 225 225 226 227

16EJ00 Prinses Margriet 269 283 296 303 303 309 314 318 321 327 329 328 328 330 331 330 331 332

24ZJ00 Aboe Da'oed 261 267 300 317 328 333 338 344 347 353 357 358 360 363 366 367 370 374

Totaal subwijk Zuilen-noord en -oost 830 849 895 919 927 944 960 974 984 1002 1011 1011 1014 1021 1026 1026 1032 1039

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

05JQ00 Cleophas Jenaplan 259 261 257 263 273 276 279 283 281 287 293 296 297 300 304 306 309 312

16NM00 OBS Overvecht 149 129 92 80 79 80 80 82 82 84 86 87 87 88 89 89 90 91

17TC00 Op Dreef 187 198 184 188 197 199 201 204 199 204 212 214 216 217 220 221 224 226

Totaal subwijk Taagdreef, Wolgadreef 595 588 533 531 549 555 560 569 562 575 591 597 600 605 613 616 623 629

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

07VW00 Joannes XXIII 191 193 186 197 201 201 203 206 212 216 220 225 230 238 242 248 251 257

16NM04 OBS Overvecht 130 126 129 131 134 134 135 137 139 141 144 147 150 153 156 159 161 164

Totaal subwijk Zamenhof, Neckardreef 321 319 315 328 335 335 338 343 351 357 364 372 380 391 398 407 412 421

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

06GN00 Marcusschool 302 304 303 310 322 326 329 335 341 348 349 353 359 365 374 378 384 391

Totaal subwijk Vechtzoom, Klopvaart 302 304 303 310 322 326 329 335 341 348 349 353 359 365 374 378 384 391

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

06GN01 Marcusschool 178 185 192 198 204 206 212 215 218 221 221 221 221 222 222 222 223 224

08KK00 Johannes 223 209 220 221 230 232 238 242 245 247 247 247 246 247 247 246 247 248

16NM01 OBS Overvecht 192 188 206 214 223 224 230 234 238 241 242 243 244 247 247 249 250 252

16NM02 OBS Overvecht 164 178 184 190 196 198 203 207 209 211 211 211 210 210 210 210 210 210

71 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht

17QE00 De Schakel 224 224 232 235 243 245 253 257 260 263 263 262 261 261 261 260 259 260

Totaal subwijk Zambesidreef, Tigrisdreef 981 984 1034 1058 1096 1105 1136 1155 1170 1183 1184 1184 1182 1187 1187 1187 1189 1194


Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

17CL00 De Koekoek 326 318 315 328 333 336 335 345 357 364 367 368 370 373 375 377 382 385

17CV00 Dr D Bos 349 378 375 394 415 434 449 462 477 484 489 491 493 496 500 502 508 513

17ZG00 De Fakkel 230 219 228 236 243 250 254 262 269 275 279 281 282 285 287 289 292 296

Totaal subwijk Votulast 905 915 918 958 991 1020 1038 1069 1103 1123 1135 1140 1145 1154 1162 1168 1182 1194

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

10PY00 De Beiaard 243 247 237 237 236 237 237 240 242 245 249 249 251 253 256 259 263 266

14ZJ00 Paulusschool 392 374 395 401 409 411 413 418 421 430 438 440 444 449 456 463 469 476

17BT00 Tuindorp 354 352 343 344 346 346 346 349 352 359 366 368 372 378 384 391 397 403

17UC00 De Regenboog 219 225 231 238 244 247 248 252 253 258 263 265 267 269 273 276 280 283

17UC01 De Regenboog 111 121 103 103 102 103 103 104 105 106 108 109 109 111 112 113 115 116

23DK00 Voordorp 228 213 196 193 193 194 195 197 198 202 206 207 209 211 214 217 220 223

Totaal subwijk Tuindorp, Voordorp 1547 1532 1505 1516 1530 1538 1542 1560 1571 1600 1630 1638 1652 1671 1695 1719 1744 1767

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

05TR00 Gereformeerde Basisschool De Wissel 144 145 157 164 169 171 173 175 177 178 179 180 181 182 183 184 186 187

17CA00 Jenaplan Wittevrouwen 532 542 561 573 580 594 605 612 618 622 626 623 623 625 626 628 633 639

Totaal subwijk Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt 676 687 718 737 749 765 778 787 795 800 805 803 804 807 809 812 819 826

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

06UD00 Nieuwe Regentesseschool 232 228 229 233 235 236 238 241 244 247 247 247 247 248 249 251 254 256

13RS00 RK Montessori Buiten-Wittevrouwen 303 330 320 328 329 329 333 336 340 344 345 344 344 347 349 351 355 359

17ZR01 Lukasschool 315 322 320 328 331 332 336 339 343 347 348 347 348 351 352 354 357 361

Totaal subwijk Oudwijk, Buiten Wittevrouwen 850 880 869 889 895 897 907 916 927 938 940 938 939 946 950 956 966 976

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

17DZ00 Prof Dr Ph Kohnstamm 401 410 424 425 439 442 456 466 476 483 489 506 524 529 531 537 546 554

17ZL00 De Notenboom 108 101 95 89 90 90 92 94 96 97 98 102 107 108 109 110 113 115

Totaal subwijk Abstede, Gansstraat 509 511 519 514 529 532 548 560 572 580 587 608 631 637 640 647 659 669

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

07PH00 Utrechtse Schoolvereniging 234 225 236 235 233 231 230 230 229 229 229 227 227 228 228 229 230 233

17ON00 Daltonschool Rijnsweerd 447 426 488 488 484 479 477 476 474 474 474 471 471 474 475 478 480 486

Totaal subwijk Wilhelminapark, Rijnsweerd 681 651 724 723 717 710 707 706 703 703 703 698 698 702 703 707 710 719

72 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

17FL00 De Twijn, Dalton 217 212 211 209 211 209 208 211 215 222 224 233 242 253 263 275 283 292

17FL01 De Twijn 188 175 191 196 204 207 209 213 217 220 222 224 226 229 232 235 239 244

Totaal subwijk Binnenstad City- en winkelgebied 405 387 402 405 415 416 417 424 432 442 446 457 468 482 495 510 522 536

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

04BK00 Vrije school 241 242 244 247 251 254 257 261 264 266 268 269 271 273 275 277 280 283

05JR00 Kathedrale Koorschool 65 62 65 66 68 69 69 70 71 71 72 72 72 73 73 74 74 75

07KN00 Agatha Snellen 221 214 222 218 224 223 224 227 232 236 238 247 255 262 267 275 282 289

Totaal subwijk Binnenstad woongebied 527 518 531 531 543 546 550 558 567 573 578 588 598 608 615 626 636 647

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

15MP00 De Spits 502 513 521 523 517 521 516 518 518 519 517 513 510 511 510 512 514 518

17NX00 Werkkring de Klim 306 286 285 280 276 277 274 274 274 274 273 271 270 270 270 271 272 275

17ZY00 De Baanbreker 166 158 151 148 145 146 144 144 143 144 143 142 141 141 141 142 142 144

Totaal subwijk Lunetten 974 957 957 951 938 944 934 936 935 937 933 926 921 922 921 925 928 937

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

15DK00 Ariensschool 156 176 173 185 189 195 198 204 207 216 225 228 230 233 236 239 240 242

15WG00 St Jan de Doper 155 158 172 183 191 197 203 210 215 223 230 233 236 238 241 243 245 247

17EH00 De Hoge Raven 242 240 253 263 274 283 293 305 315 325 334 339 342 346 350 353 355 358

17TX00 Blauwe Aventurijn 131 135 141 146 152 156 162 168 173 178 183 186 188 190 192 193 195 196

18AC00 Da Costa Hoograven 160 162 160 165 169 174 178 184 188 195 202 205 207 209 212 213 215 217

Totaal subwijk Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt 844 871 899 942 975 1005 1034 1071 1098 1137 1174 1191 1203 1216 1231 1241 1250 1260

73 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

15WG01 St Jan de Doper 334 371 398 418 442 472 501 510 520 525 529 530 532 530 529 529 532 540

16BL01 De Cirkel 144 157 155 157 159 164 168 170 172 174 175 175 176 175 175 175 176 179

17RK01 De Panda 258 280 327 354 369 383 394 400 406 409 411 411 412 410 408 407 410 416

17YN00 W G v d Hulstschool 171 156 143 138 138 141 143 145 147 148 149 149 149 149 148 148 150 152

Totaal subwijk Dichterswijk, Rivierenwijk 907 964 1023 1067 1108 1160 1206 1225 1245 1256 1264 1265 1269 1264 1260 1259 1268 1287

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

17ER00 Anne Frank 200 205 189 189 188 188 187 196 203 207 216 224 232 241 251 260 279 300

17ZR04 Lukasschool, Kopklas 28 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32 32 32 33

30AP00 Al Hambra 99 147 150 162 161 161 160 161 162 163 165 166 169 171 174 176 179 183

Totaal subwijk Transwijk 327 382 369 381 379 379 377 387 396 401 412 421 432 444 457 468 490 516

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

15PD00 De Zeven Gaven 263 253 242 237 230 228 226 226 226 227 229 230 234 236 239 241 242 245

15RL00 Het Schateiland 278 258 253 247 239 237 235 235 235 236 237 239 242 244 247 248 250 252

17QH00 De Kaleidoskoop 155 121 135 130 128 127 126 126 126 126 127 128 129 131 132 133 133 135

17QH01 De Kaleidoskoop 124 148 124 126 120 119 117 117 117 118 119 120 121 123 124 125 126 127

17RK00 De Panda 225 217 210 205 198 197 195 195 195 196 198 199 202 204 207 208 209 212

17ZR00 Lukasschool 358 352 342 341 332 330 327 327 327 328 331 333 338 341 346 348 350 355

17ZR02 Lukasschool 160 166 174 183 180 180 178 178 177 178 179 181 183 185 187 189 190 192

Totaal subwijk Kanaleneiland 1563 1515 1480 1469 1427 1418 1404 1404 1403 1409 1420 1430 1449 1464 1482 1492 1500 1518

74 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

28AF00 De Ridderhof 668 709 746 754 763 730 735 765 793 816 842 872 899 915 920 919 916 906

28AW00 Hof ter Weide 336 391 397 384 372 339 320 332 343 352 363 375 386 392 394 394 393 389

28BC00 OBS Waterrijk 240 287 314 325 337 332 349 364 378 390 404 419 433 441 443 444 442 438

Totaal buurt Terwijde, De Wetering 1244 1387 1457 1463 1472 1401 1404 1461 1514 1558 1609 1666 1718 1748 1757 1757 1751 1733

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

27PN00 Arcade 290 308 335 351 372 383 403 417 425 431 436 437 437 438 441 440 438 437

28AW01 Hof ter Weide, Jazzsingel 0 0 7 29 55 81 107 113 118 122 127 132 137 140 141 141 141 140

29TZ00 OBS 't Zand 360 388 405 446 475 488 519 540 553 564 573 575 576 580 584 583 582 581

30GY00 De Oase 53 148 234 333 452 563 628 669 705 725 752 772 789 806 820 826 830 829

Totaal buurt Het Zand 703 844 981 1159 1354 1515 1657 1739 1801 1842 1888 1916 1939 1964 1986 1990 1991 1987

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

30JR00 Op De Groene Alm 0 8 28 131 257 388 426 457 483 498 516 528 538 550 560 564 566 566

Totaal buurten Grauwaart, Hogeweide 0 8 28 131 257 388 426 457 483 498 516 528 538 550 560 564 566 566

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

27CM00 OBS De Klimroos 152 168 181 176 162 146 144 143 142 141 141 139 138 138 138 139 139 140

Totaal buurt Parkwijk 152 168 181 176 162 146 144 143 142 141 141 139 138 138 138 139 139 140

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

27CL00 De Achtbaan 427 459 459 455 444 434 434 428 421 416 412 409 408 408 409 410 412 414

27CN00 De Boomgaard 747 754 719 697 671 649 642 633 623 616 610 606 604 604 606 608 611 613

Totaal buurt Langerak 1174 1213 1178 1152 1115 1083 1076 1061 1044 1032 1022 1015 1012 1012 1015 1018 1023 1027

75 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

04IM01 Willibrordschool 63 61 70 71 71 69 73 73 71 71 69 69 69 66 66 66 65 69

Totaal buurt Haarzuilens 63 61 70 71 71 69 73 73 71 71 69 69 69 66 66 66 65 69

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

04IM00 Willibrordschool 505 513 505 504 501 494 494 492 488 482 479 473 466 461 457 453 452 451

06PC00 Torenpleinschool 212 231 234 237 240 240 242 242 239 235 232 227 221 216 211 207 204 202

08HP00 Kees Valkensteinschool 315 312 322 322 321 316 315 314 311 308 306 302 298 296 294 292 292 292

Totaal buurt Vleuten (zonder Haarzicht) 1032 1056 1061 1063 1062 1050 1051 1048 1038 1025 1017 1002 985 973 962 952 948 945

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

27YF00 Vleuterweide 448 547 669 730 786 817 846 846 835 816 791 755 715 676 636 601 571 545

27YH00 De Twaalfruiter 734 851 999 1084 1177 1242 1309 1309 1291 1261 1221 1164 1100 1038 975 919 871 829

28AE00 Jenaplanschool Zonnewereld 334 356 383 391 411 425 439 439 433 423 409 389 368 347 326 307 291 277

Totaal buurt Vleuterweide 1516 1754 2051 2205 2374 2484 2594 2594 2559 2500 2421 2308 2183 2061 1937 1827 1733 1651

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

27CP00 Pantarijn 167 137 135 126 124 119 116 112 109 106 104 99 94 91 89 86 84 83

27CR00 De Krullevaar 482 455 443 432 426 412 403 392 382 371 362 345 330 318 308 298 291 285

27CT00 Het Veldhuis 672 710 730 745 749 731 724 701 683 662 647 614 587 566 548 531 517 507

Totaal buurt Veldhuizen 1321 1302 1308 1303 1299 1262 1243 1205 1174 1139 1113 1058 1011 975 945 915 892 875

Brinnr. Naam school Historie

Prognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

03LX00 Drie Koningen, R.K. Basisschool 634 643 675 688 701 694 697 688 680 669 661 648 639 639 642 645 645 648

09HX00 De Meander 533 514 531 547 558 553 556 549 541 533 526 516 508 508 508 510 510 511

09QA00 Koningin Beatrixschool 247 247 256 267 273 271 274 271 269 265 263 258 255 255 255 256 255 256

10DL00 Apollo 11 127 131 153 157 160 159 159 157 155 152 150 147 144 142 141 140 139 139

Totaal buurt De Meern 1541 1535 1615 1659 1692 1677 1686 1665 1645 1619 1600 1569 1546 1544 1546 1551 1549 1554

76 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Bijlage 5

Reacties besturen

Reactie EBS Talitha

van mijn bestuur ontving ik deel 1 leerlingprognose basisonderwijs

2014-2028. Nu zag ik dat EBS Talitha verkeerd is opgenomen in deze

prognose.

- EBS Talitha zit niet in wijk 8 Zuidwest maar in wijk 2: Utrecht

Noordwest, wij zitten namelijk aan de Thorbeckelaan 5, in de wijk

Ondiep.

Antwoord Pronexus: Dit is in de definitieve prognoserapportage aangepast.

- bij de prognose van EBS Talitha staat dat wij op 1-10-2013 45

leerlingen zouden hebben. Echter doordat wij nu in de wijk Ondiep zitten

zal dit aantal 65 zijn. Een prognose die jullie opgeven voor 2017.

- Verder staat er dat wij in 2021 72 leerlingen zouden hebben, echter nu

wij in Ondiep zitten klopt dit ook niet. Zij komen volgend schooljaar

namelijk al op de 75 leerlingen uit.

Antwoord Pronexus: In de prognose gaat Pronexus net als bij alle andere scholen uit van de historie van de afgelopen

jaren. Voor de EBS Talitha is de ontwikkeling van de afgelopen jaren niet zodanig dat voor de telling 1-10-2013 de

prognose komt op 72. Dat dit in de realiteit wel gebeurt is reden om dit in de gaten te houden bij het opstellen van een

volgende prognose. In de prognose wordt geen rekening gehouden met verwachtingen die de besturen ten aanzien van

individuele scholen formuleren, de recente historie is de basis voor de prognose.

77 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Opmerkingen bij de concept-leerlingenprognoses 2014-2028

Katholieke Scholenstichting Utrecht- KSU

Jon van Zoelen

clusterdirecteur

jon.van.zoelen@ksu-utrecht.nl

06-45142445

Over beleid en systematiek:

In de reactie van de KSU op de prognose 2013-2027; maar ook in reacties op eerdere jaren zijn regelmatig opmerkingen

opgenomen over de systematiek en over keuzes.

1. Zo is vorig jaar melding gemaakt over de instroom van leerlingen in het speciaal basisonderwijs (en speciaal

onderwijsscholen) rondom het alleen hanteren van de TELDATUM en de aparte manier van instroom en uitstroom in dit

onderwijs. Er is wel een grote uitstroom in augustus, in verband met de doorstroom naar voortgezet onderwijs. De

instroom is geleidelijk, vaker halverwege het jaar, vandaar dat er in formatie en bekostiging met een extra PEILDATUM

wordt gewerkt. Die wordt voor huisvesting niet in beschouwing genomen.

2. Ook vorig ja

opheffings- en stichtingsnorm van scholen is sterk toegenomen. In de school ontstaat scholen met 17 of 25 groepen

kinderen, waardoor de jaarlijks 60 tot 90 kleuters instromen in de onderbouwgroepen.

De systematiek van prognoses op 1 oktober datum betekent dat het aantal kinderen op 1 oktober bepalend is, en na die

datum zijn er op basis van de instroom in sommige gebouwen nog 2 tot 3 groepslokalen extra nodig.

3. In de opmerkingen bij de prognoses wordt door Pronexus een opmerkingen opgenomen dat zij op deze twee punten

geen reactie geven, omdat de opmerkingen geen betrekking hebben op de resultaten van de prognose. Het bestuur

heeft de punten bij deze aangekaart.

4. Ook in eerdere jaren is gesproken over systematiek en knelpunten die de prognoses beinvloeden. Verzoek is ditmaal

een uitspraak van degene in wiens opdracht Pronexus de prognoses opstelt.

Wanneer wordt een reactie op deze opmerkingen gegeven ?

Hoe kunnen de prognoses met aanpassingen meer toegepast/toegesneden op de Utrechtse situatie ?

Gaat de opdrachtgever zelf antwoord geven op vragen waarop Pronexus geen antwoord kan geven ?

Over individuele scholen:

5. zoals uit onze reactie vorig jaar al bleek is de St Dominicus sterker gegroeid. Goed dat de prognose nu lijkt aan te

sluiten bij de teldatum 1-10-2013

6. subwijk Lombok en subwijk nieuw Engeland

De Jan Nieuwenhuyzenschool staat als school aangegeven terwijl besluit genomen is door SPOU om deze school te

sluiten. Waarom is bij toekomstbeelden deze ontwikkeling niet meegenomen ? Toestroom van leerlingen naar andere

scholen in deze subwijken zal gevolgen hebben. De prognose is niet naar belangstellingsnormen bijgesteld. Nu lijkt alsof

we afwachten wat er komende jaren gebeurt.

Is de prognose voor deze wijken nog wel waardevol om komend jaar besluiten op basis hiervan te kunnen nemen in kader

van huisvesting ? Voor onderwijskundige vernieuwing zijn activiteiten in twee gebouwen van de KSU (Kameleon en Villa

Nova) wellicht onterecht niet gehonoreerd.

Antwoord Pronexus: Gezien de onzekerheid over de verspreiding van de leerlingen over de verschillende scholen wordt in

de prognose een afwachtende houding aangenomen ten aanzien van de verdeling van de leerlingen over andere scholen.

7. Marcusschool, Mayadreef verwacht per teldatum 1-10-2013 in iets lager lln aantal (304) dan nu in de prognose

opgenomen (310). Waarschijnlijk door het feit dat de school tijdelijk op twee locaties gehuisvest is in afwachting van de

nieuwbouw die gereed moet zijn in mei 2014. Er is woningbouw gepland op het terrein dat ziekenhuis Overvecht verlaat.

Met die ontwikkeling lijkt de prognose in 2021 niet aangevuld.

Antwoord Pronexus: Ten aanzien van de woningbouw kan Pronexus niet exact aangeven of dat wel of niet is

meegenomen, die vraag zou bij de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht moeten worden gesteld, zij

hebben de bevolkingsprognose opgesteld. Pronexus gaat er van uit dat alle relevante woningbouw in de prognose is

meegenomen.

8. De Paulusschool, daar is na de vorige prognose al gemeld dat er een afwijking was ten opzichte van de toenmalige

prognoses. Dat wordt in deze prognoses erkend. Wij verwachten wel iets meer leerlingen dan nu opgenomen per 1-10-

2014 (410 tov 401).

De Paulusschool krijgt een prognose die oploopt naar 19 groepsruimtes. Wij richten ons op een ideale grootte van de

school van 17 groepen.

78 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Antwoord Pronexus: In de prognose wordt op basis van belangstellingspercentages en bevolkingsontwikkelingen

doorgerekend. Indien er een maximale schoolomvang bereikt wordt is dat een signaal voor de gemeente, het bestuur en

de school dat er op dat moment zich een probleem aandient.

9. De Montessorischool Buiten-Wittevrouwen zal een sterkere groei krijgen dan hier aangegeven. Op dit moment is er een

groot verschil tussen aantal onderbouwleerlingen en aantal bovenbouwleerlingen. In de komende jaren is er dus een

beperkte uitstroom van leerlingen en een gewone, zelfs iets grotere instroom van leerlingen. Het aantal benodige

groepsruimtes klopt dan niet in de berekening voor 2017-2021

Antwoord Pronexus: Het verschil tussen de onderbouw en de bovenbouw is op 1-10-2012, 14 leerlingen. In de prognose

wordt gerekend met een naar verhouding grotere onderbouw dan bovenbouw in de eerste jaren van de prognose. De

grotere onderbouw is derhalve wel verdisconteerd in de ruimtebehoefteberekening.

10. De Jan de Doper Rijnhuizenlaan kent een sterkere groei. Op teldatum 1-10-2013 wordt een aantal van 192 lln

verwacht (tov 183 in de prognose). Ook vorig jaar is een signaal afgegeven.

Antwoord Pronexus: In de prognose wordt een forse groei van de school voorzien. Deze loopt misschien niet gelijk met

de werkelijke groei, maar de stijgende lijn zit wel degelijk in de ontwikkeling van de school.

11. De Gertrudis, Amaliadwarsstraat verwacht op de teldatum 1-10-2013 430 lln, itt de 418 in de prognose. Ook vorig

jaar is een signaal afgegeven.

Antwoord Pronexus: Ook voor deze school geldt dat er een forse groei gaat plaatsvinden in de prognose. In 4 jaar tijd

komen er volgens de prognose 100 leerlingen meer.

12. Leidsche Rijn, hier is geen rekening gehouden met de opmerkingen zoals die eerder gemaakt zijn over sturing op

schoolgrootte van de diverse scholen en schoolbesturen.

In de prognose worden alle scholen nog behandeld alsof zij lineair doorgroeien en dat is niet correct, bovendien geeft het

dan geen juist beeld bij de andere scholen.

Antwoord Pronexus: Sturing naar schoolgrootte is in een leerlingenprognose zo goed als niet te verwerken. De prognose

heeft in deze veel meer een signaalfunctie.

13. In Terwijde is voor basisschool Hof ter Weide een minder groot aantal leerlingen in de prognose opgenomen omdat er

een nieuwe locatie geopend is, de JazzSingel. Daardoor is mogelijk in de cijfermatige prognose een deel van het lln aantal

naar de verkeerde school gerekend. Hof ter Weide heeft volgens onze gegevens per 1-10-2013 410 leerlingen. Zij zullen

op 17 groepen blijven sturen.

schoollocatie, de JazzSingel gestart, dat lln aantal (29) is vrijwel correct per die

teldatum; maar gaat dus niet ten laste van het belangstellingspercentage van Hof ter Weide.

Antwoord Pronexus op 13 en 14: De nieuwe locatie van Hof ter Weide dient niet als opvang voor de Hof ter Weide maar

moet in zijn eigen zelfstandigheid gaan voorzien en een eigen voedingsgebied binnen Leidsche Rijn zien te veroveren. In

principe is het dus een concurrent van alle scholen binnen dat gebied.

Indien van toepassing wil ik na het overleg over de conceptprognoses deze opmerkingen aanvullen als de informatie in de

bijeenkomst daar aanleiding toe geeft.

79 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Aanvullende opmerkingen bij de concept-leerlingenprognoses 2014-2028

Katholieke Scholenstichting Utrecht-KSU

Jon van Zoelen

clusterdirecteur

jon.van.zoelen@ksu-utrecht.nl

06-45142445

In aanvulling op de eerder aangeleverde opmerkingen, wil ik namens de KSU, na het overleg tussen vertegenwoordigers

van schoolbesturen, UVO en Pronexus, de volgende twee opmerkingen maken:

15. De KSU wil zich graag aansluiten bij de vaststelling tijdens het overleg dat het goed is om Pronexus te vragen in de

prognoses de weergave van het aantal lln te arceren, indien de betreffende locatie niet toereikend is om die lln op te

vangen.

Doel van die uitvoering is dan in beeld brengen van knelpunten.

Op die manier ontstaat er een mogelijkheid om bijtijds met de betrokken schoolbesturen en de gemeente afspraken te

maken over oplossingen.

16. de totale lln populatie stijgt in de leeftijd 4-12 jaar. Bovendien is regelmatig sprake van een impuls voor het

bewegingsonderwijs.

In een aantal wijken/buurten is het nu al een grote puzzel om voor alle groepen voldoende gymzaalruimte in te

roosteren.

Verzoek om in beeld te brengen waar de verwachte stijging van lln aantallen tot problemen in gymnastiekmogelijkheid zal

leiden.

Antwoord Pronexus: Deze zaken dienen met de gemeente opgenomen te worden. Pronexus is in deze geen partij en voert

in deze alleen uit. Bij Pronexus is de bereidheid om aan verschillende oplossingen mee te werken.

80 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Hierbij de reactie van SPO Utrecht op de concept-leerlingprognoses PO over 2014-2028, mede naar aanleiding van het

gevoerde overleg van 3 juli 2013:

- Het is ons onduidelijk wat er gebeurt met eerdere reacties van SPO Utrecht over eerdere prognoses. Wat is er

bijvoorbeeld gebeurd met mijn opmerkingen van 26 juni 2012 over de prognoses 2013-2017? Ik voeg die reactie

nogmaals bij. De in die e-mail genoemde punten zijn wat mij betreft nog steeds relevant. Mede namens het bestuur van

SPO Utrecht wil ik vragen om daar alsnog inhoudelijk op te reageren.

Antwoord Pronexus: voor zover het opmerkingen betrof die de resultaten van de prognose betreft zijn deze in het proces van

de nieuwe prognoses daar waar mogelijk meegenomen.

- Het is kennelijk niet meer mogelijk om voor nevenlocaties telgegevens op te nemen in de prognoses. De afgelopen keer

is dat aan de directies van onze scholen gevraagd. Dat doet echter een onevenredig beroep op hun kostbare

(onderwijs)tijd. Ik ben van mening dat dit de omgekeerde wereld is en heb UVO gevraagd om in zijn behoefte op een

andere manier te voorzien. Dat blijkt helaas vanwege de nieuwe systematiek niet mogelijk. Het is wel fijn dat UVO heeft

aangegeven ons tijdig te zullen vragen om de gewenste informatie zodat ik dat ook tijdig bij onze scholen kan uitzetten.

Antwoord Pronexus: het is wel mogelijk om nevenlocaties mee te nemen in de prognoses. Door een wijziging in de taak van de

leerplicht komen deze echter niet meer direct mee. In een toekomstig traject zal hier tijdig aandacht aan worden besteed

om dit weer mee te kunnen laten draaien.

- De sluiting van de Jan Nieuwenhuyzenschool zal in de komende prognoses vertaald moeten worden en onmiskenbaar

effect hebben.

Antwoord Pronexus: Gezien de onzekerheid over de verspreiding van de leerlingen over de verschillende scholen wordt in

de prognose een afwachtende houding aangenomen ten aanzien van de verdeling van de leerlingen over andere scholen.

- De aantallen voor De Pels en A. de Ranitz zijn per ongeluk verwisseld en zullen gecorrigeerd worden.

Antwoord Pronexus: gebeurd

- Ik sta (namens het bestuur van SPO Utrecht en namens het bestuur van De Pels) achter het voorstel van de KSU om de

telling die invloed heeft op de huisvesting SO te verleggen van 1-10 naar 16-1. Dat geeft een voor de scholen veel reëler

beeld. Een en ander zal wel nog dit jaar geëffectueerd moeten worden in de huisvestingsverordening die per 2014 in gaat.

Antwoord Pronexus: dit voorstel zal verder met de gemeente Utrecht moeten worden besproken. Pronexus is in deze de

uitvoerder van de opdracht.

- Er blijft onzekerheid bestaan of de woningbouwplanning is opgenomen in de leerlingprognoses. Ondanks de opmerking

van Bas Lamers dat dit per definitie wél het geval is, kan er veel onzekerheid en daardoor discussie (op verschillende

niveaus) worden weggenomen als Bestuurinformatie per gesignaleerd geval zou bevestigen dat de betreffende

woningbouwplanningen inderdaad zijn opgenomen.

Antwoord Pronexus: als alle opmerkingen ten aanzien van de woningbouw gebundeld zijn zou dit gevraagd kunnen worden bij

Bestuursinformatie.

- Het is goed om te merken dat wordt meegedacht hoe afgesproken maximale schoolgroottes in de prognoses kunnen

worden vertaald. De vraag van Bas Lamers of stadsbreed maximale schoolgroottes kunnen worden afgesproken moet in

een ander bestuurlijk overleg worden aangekaart.

- Ik ben blij met de toezegging van Bas Lamers dat er een Masterplan II komt waar ook de huisvesting voor de scholen die

het aangaat, op verantwoorde wijze zal worden geregeld. De constatering van PCOU (Frans Durian) dat er sprake is van

een huisvestingsbehoefte van 60 lokalen is veelzeggend. Ik kijk uit naar de door Frans toegezegde overzichten

daaromtrent.

- Ik deel de zorg van de KSU over de gymcapaciteit in de stad. Ook deze zou, in het licht van de prognoses, nader onder

de loep genomen moeten worden.

- We vragen ons af wat de gevolgen van de stagnerende economie zijn en de achterblijvende woningbouw voor het totaal

van de scholen stadsbreed 9dus niet alleen in Leidsche Rijn).

- De frustratie ten aanzien van Apollo 11 is groot. We voorzien al jaren dat de prognoses niet in de pas lopen met de

werkelijke leerlingenontwikkelingen. Concreet betekent dat dat de school nu een huisvestingsprobleem heeft dat pas in

Antwoord Pronexus: De groei van de Apollo 11 komt niet uit een groei van het leerlingenaantal uit het gebied De Meern. De

groei wordt ingegeven door een toename uit de gebieden Veldhuizen en in mindere mate Vleuterweide.

- We voorzien nog steeds dat de leerlingontwikkelingen van OBS Oog in Al op beide locaties ver uitstijgen boven de

genoemde prognoses. Volgens de gegevens van de gemeente vs school zijn dat over 2013: 409:422 en in 2016: 445:520.

81 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Antwoord Pronexus: Als de laatste drie tellingen in ogenschouw worden genomen dan is het mogelijk dat de locatie

Beethovenlaan een snellere ontwikkeling door zal gaan maken.

- Ook de leerlingenaantallen van OBS De Klimroos wijken fors af van de prognoses. Ook hier voorzien we dus groei.

Antwoord Pronexus: Zoals in alle voorgaande

verschil tussen de daling die Pronexus voorspelt en de stijging die het bestuur verwacht.

- De ontwikkelingen op alle locaties van OBO Overvecht vertonen eenzelfde beeld.

Antwoord Pronexus: Dit kan veroorzaakt worden doordat de locaties voornamelijk leerlingen trekken uit dezelfde gebieden.

- Voor OBS De Koekoek voorzien we groei die niet op locatie Koekoeksplein kan worden opgevangen. In dit gebouw zijn

we wel aan het onderzoeken hoe slim met ruimte en dubbelgebruik met de kinderopvangorganisatie kan worden

omgegaan. Dit doen we met architectenbureau STOOM die eerder voor OBS De Klimroos met creatieve en inventieve

oplossingen is gekomen. Mogelijk kan (een deel van) het gebouw Singeldwarsstraat voorzien in de extra

huisvestingsbehoefte, hoewel we de verkeersveiligheid een zeer belangrijke risicofactor vinden. We zouden graag zien dat

UVO financiële reserveringen doet in de externe opvang voor kinderen van De Koekoek op de locatie Singeldwarsstraat.

Hierover zal ik afzonderlijk met Bas Lamers in contact treden.

Antwoord Pronexus: De mogelijke grotere groei van de Koekoek is een ontwikkeling die niet direct uit de laatste tellingen

blijkt.

- Doordat de locatie Veemarkt op korte termijn niet door een reguliere po-school in gebruik genomen zal worden

voorzien wij een toename van leerlingen op OBS Voordorp. Daar is eerder rekening mee gehouden in de fundering. Kan

UVO voorzien wanneer die uitbreiding geëffectueerd zal worden?

Antwoord Pronexus: Deze vraag wordt doorgespeeld aan UVO.

- De maximale capaciteit voor de Jenaplanschool in Wittevrouwen is bereikt. We verwachten nog steeds een toename van

het aantal kinderen. Daarvoor zal elders opvang gecreëerd moeten worden (Maliebaan?). We zouden graag zien dat UVO

financiële reserveringen doet in de externe opvang voor kinderen van deze school.

Antwoord Pronexus: Deze vraag wordt doorgespeeld aan UVO.

-

Twijn aan de Laan van Puntenburg heet tegenwoordig: Puntenburg (openbare basisschool voor dalton-onderwijs). Ik

verzoek u deze naamaanduiding voortaan aan te houden.

Antwoord Pronexus: De naamswijziging wordt vanaf volgende prognose aangepast.

- Is er in de wijk Zuidwest rekening gehouden met de bouw van 1400 woningen op het militair terrein langs de Merwede?

Antwoord Pronexus: Deze vraag moet gesteld worden bij bestuursinformatie.

- Voor De Hoge Raven aan de Wijnesteinlaan hanteren we een maximale schoolgrootte van 14 lokalen. Groei voor deze

school wordt dan ook niet voorzien.

Antwoord Pronexus: De groei van de school is het gevolg van de ontwikkeling van de doelgroep en het

belangstellingspercentage. Als de school over de maximale schoolgrootte groeit is het een teken aan de wand dat andere

scholen in de buurt een opvangtaak daaruit krijgen. De prognosemaker is niet degene die op dat moment moet aangeven

waar het teveel aan leerlingen naar toe moet gaan.

- Voor De Kaleidoscoop (2 locaties in Kanaleneiland) voorzien we snellere groei dat de prognoses voorspellen.

Antwoord Pronexus: gezien de wisselingen in de tellingen van de laatste jaren is dat erg lastig te prognosticeren.

- Voor Hart van Noord wordt nu een krimp gesignaleerd. Wij vragen ons af of die signalering terecht is. Is er bijvoorbeeld

rekening gehouden met geplande woningopgaves op het terrein van het Antonius Ziekenhuis aan de Van Heuven

Goedhartlaan?

Antwoord Pronexus: Deze vraag moet gesteld worden bij bestuursinformatie.

- Voor De Ridderhof is een maximale schoolgrootte afgesproken. Deze vertaalt zich niet in de prognoses. Een niet op

zichzelf staand probleem dat maximale schoolgroottes niet in de prognoses zijn vertaald.

82 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Antwoord Pronexus: als de school over de maximale schoolgrootte groeit is het een teken aan de wand dat andere scholen in

de buurt een opvangtaak daaruit krijgen. De prognosemaker is niet degene die op dat moment moet aangeven waar het

teveel aan leerlingen naar toe moet gaan.

- Op OBS Waterrijk wordt groei voorzien. We zijn benieuwd hoe en waar in deze groei wordt voorzien.

Antwoord Pronexus: de groei komt voor uit de ontwikkeling in het gebied, hoe hier huisvesting technisch handen en voeten

aan worden gegeven is aan de besturen en UVO.

- De Oase kent ook een maximale afgesproken schoolgrootte van 25 lokalen. Wat zijn

Antwoord Pronexus: op basis van de afstand zouden daar effecten moeten zijn, indien denominatie wordt meegewogen dan

zal het effect minder zijn. Het effect is niet cijfermatig te onderbouwen.

- De school Op de Groene Alm is gebouwd rekening houdend met nog te bouwen woningen. De ontwikkelingen van het

veemarktterrein vertonen een totaal ander beeld; daar lijkt geen rekening gehouden te zijn met de woningprognoses?

Antwoord Pronexus: Deze vraag moet gesteld worden bij bestuursinformatie.

- De opvang van kinderen in Vleuterweide baart ons zorgen. Servaas Schoone kan daarover desgewenst nadere informatie

verstrekken.

Antwoord Pronexus: hier zal overleg noodzakelijk zijn tussen het bestuur en UVO.

- Voor de OBS Kees Valkenstein is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen in Haarzicht.

Antwoord Pronexus: dat klopt de mogelijke woningbouwontwikkeling is in de prognose naar 2019 gezet. Dat is de reden dat

het nog niet is meegenomen.

- Ook voor De Pantarijn voorzien we groei naar 10 lokalen

Antwoord Pronexus: dat blijkt niet uit de leerlingenaantallen van de afgelopen jaren.

- Persberichten van de afgelopen weken geven aan dat de groei in Utrecht (stad en Leidsche Rijn) fors is. Dit lijkt in de

prognoses niet te zijn vertaald.

Antwoord Pronexus: de doelgroep in de prognose groeit van 29656 op 1 januari 2013 naar 32083 op 1 januari 2017, een

groei van ruim 8%. Het aantal leerlingen in de prognose basisonderwijs groeit van 27870 op 1-10-2012 naar 30576 op

1-10-2016 een groei van bijna 10%. Dit lijkt me toch een behoorlijke groei.

- Ik ben blij dat er na de zomer door UVO een vervolgoverleg wordt gepland waarin concrete aanpassingen als gevolg van

de voorliggende prognoses zullen worden besproken. Tot die tijd maakt het bestuur van de SPO Utrecht een voorbehoud

wat formele instemming met de prognoses betreft. We signaleren namelijk dat groei jaren achtereen onvoldoende is

voorzien in de prognoses. Dat stelt ons voor forse problemen. Ook de gemeenteraad heeft daarover eerder vragen gesteld

en het college ter verantwoording geroepen. Dat resulteerde in een raadsinformatieavond waarbij de focus lag op

Leidsche Rijn. Ook de effecten voor de stad werden echter zichtbaar. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger dan de

prognoses. We zien daarin geen toenadering of verbetering en overwegen de gemeenteraad in hun zorg te ondersteunen.

We beraden ons over de wijze waarop dat naar onze mening zal moeten geschieden, maar dat zal via eerder afgesproken

escalatiemodellen worden vorm gegeven.

Met vriendelijke groet,

Rob van der Westen

Beleidsadviseur huisvesting SPO Utrecht

83 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


84 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Deel 2.

Leerlingenprognose speciaal

basisonderwijs, speciaal onderwijs,

voortgezet speciaal onderwijs


Deel 2.

Leerlingenprognose speciaal basisonderwijs,

speciaal onderwijs, voortgezet

speciaal onderwijs

1.1 Inleiding 5

1.2 Overzicht van de scholen naar brinnummer 6

2.1 Speciaal basisonderwijs 9

2.2 Speciaal Onderwijs Cluster II 11

2.3 Speciaal Onderwijs Cluster III 12

2.4 Speciaal Onderwijs Cluster IV 13

3.1 Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster II 15

3.2 Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster III 16

3.3 Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster IV 17

Bijlage 1 Doelgroepen speciaal (voortgezet) onderwijs 18

Bijlage 2 Leerlingenaantal per school naar cluster 20

Bijlage 3 Reacties Besturen 22

3 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


4 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


1.1 Inleiding

In deel 2 van deze rapportage wordt het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal

onderwijs besproken. Door de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht is in april 2013 een

bevolkingsprognose opgesteld op basis van de standbevolking van 1-1-2013 en met de op dat moment bekende

woningbouwprogrammering op gebiedsniveau. In tegenstelling tot de vorige rapportage wordt niet ingegaan op de

verschillen in de basisgeneratie en woningbouwprogrammering. De verantwoording voor deze cijfers ligt niet bij de dienst

DMO van de gemeente Utrecht of bij Pronexus maar bij de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht. In

historisch perspectief zijn alle inputgegevens op de nieuwe gebiedsindeling geënt. Uitgangspunt voor de prognose is

derhalve de bevolking van 1-1-2013 naar leeftijd en geslacht, de woningvoorraad van 1-1-2013 en de

woningbouwprogrammering uit maart 2013.

Ten aanzien van de leerlingengegevens zijn de uitgangspunten de tellingen van 1-10-2010, 1-10-2011 en 1-10-2012,

met de daarbij behorende leerlingenverdeling naar postcode van deze drie teldata. De leerlingverdeling naar postcode is

gehercodeerd naar de gebiedsindeling.

In de lijn van het vorige rapport, worden in het onderliggende rapport de actuele resultaten van de verschillende

leerlingenprognoses besproken.

Opbouw deel 2

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het speciaal basisonderwijs en met name op de

veranderingen die hebben plaatsgevonden of zullen gaan plaatsvinden. Naast een overzicht van de leerlingenprognose zal

er een overzicht van de ruimtebehoefte gegeven worden. Het tweede hoofdstuk gaat in op de ontwikkelingen van het

speciaal basisonderwijs. In deel drie komen de verschillende clusters van speciaal onderwijs aan bod Tenslotte is er nog

het voortgezet speciaal onderwijs waarbij ook de clusterindeling leidend zal zijn.

De vestigingen bevinden zich redelijk verspreid over het 'oude' Utrecht; in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is op dit

moment alleen een locatie voor speciaal basisonderwijs.

In Utrecht zijn geen scholen voor Cluster I onderwijs.

Kanttekening bij de prognose voor het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs: Landelijk is er een

belangrijke ontwikkeling gaande voor het gehele speciaal onderwijs. Uitgangspunt is de zorgplicht van schoolbesturen

om voor elke leerling een passend onderwijszorgaanbod te ontwikkelen (concept Passend Onderwijs).

Als een schoolbestuur het passende onderwijs niet (volledig) kan bieden, dan moet het met andere schoolbesturen en

scholen afspreken wie dat wel aan zal bieden en hoe. Regionaal moeten er sluitende afspraken zijn om elke leerling een

passend aanbod te bieden.

Dit gaat leiden tot een herziening van de zorgstructuren. Schoolbesturen gaan daarvoor regionaal samenwerken. Er is een

wetsvoorstel uitgewerkt dat de invoering van passend onderwijs landelijk regelt.

Deze netwerken, die worden opgebouwd uit bestaande samenwerkingsverbanden Weer samen naar school, de

samenwerkingsverbanden VO en de Regionale Expertise Centra, maken onderling afspraken op grond waarvan voor elke

leerling een passend onderwijszorgaanbod kan worden geboden.

Het is van belang goed te volgen hoe deze ontwikkeling in Utrecht en omgeving vorm wordt gegeven en welke eventuele

(onderwijs)huisvestingsconsequenties dit heeft.

5 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


1.2 Overzicht van de scholen naar brinnummer

In het onderstaande overzicht staat per onderwijssoort een samenvatting voor de resultaten voor de jaren 2013, dit is 1-

10-2012, 2017 en 2021.

1-10-2012 Prognose

Cluster Brinnr Naam School Adres 2013 2017 2021

SBO 06UJ00 St Maarten, Neckardreef Neckardreef 20 102 109 116

SBO 06UJ01 De Binnentuin Binnentuinlaan 6 116 133 140

SBO 16QI00 Het Keerpunt Prof H Bavinckstraat 3 75 86 93

SBO 21GQ00 Luc Stevens Van Bijnkershoeklaan 8 151 168 176

Totaal SBO 444 496 525

1-10-2012 Prognose

Cluster Brinnr Naam School Adres 2013 2017 2021

II SO 02CV00 Het Rotsoord Rotsoord 36 186 190 192

II SO 17ZT00 Bertha Muller Santa Cruzdreef 30 157 157 160

II SO 21KW00 De Taalkring Agavedreef 92 192 211 217

Totaal Cluster II SO 535 558 569

1-10-2012 Prognose

Cluster Brinnr Naam School Adres 2013 2017 2021

III SO 02YT00 Mytylschool A de Ranitz Blauwe Vogelweg 11 161 144 147

III SO 03ND00 De Schans Orinocodreef 15 74 78 80

III SO 04BF00 Rafael Attleeplantsoen 39 115 120 122

III SO 14RZ00 Prinses Wilhelmina Lanslaan 12 93 97 100

III SO 26LF00 Dr D Herderschee Stauntonstraat 9 65 73 76

Totaal Cluster III SO 508 512 525

1-10-2012 Prognose

Cluster Brinnr Naam School Adres 2013 2017 2021

IV SO 00PQ01 De Pels Winklerlaan 79 + Amsterdamsestraatweg 239a 121 120 123

IV SO 00VV00 Fritz Redl Heidelberglaan 100 36 36 37

Totaal Cluster IV SO 157 156 160

1-10-2012 Prognose

Cluster Brinnr Naam School Adres 2013 2017 2021

II VSO 02CV01 Het Rotsoord Noordse Parklaan 4 107 106 108

II VSO 16ZL00 Auris College Utrecht Boadreef 2 158 169 175

Totaal Cluster II VSO 265 275 283

1-10-2012 Prognose

Cluster Brinnr Naam School Adres 2013 2017 2021

III VSO 02YT01 Mytylschool A de Ranitz Blauwe Vogelweg 11 159 204 210

III VSO 04BF01 Rafael Afrikalaan 28 110 120 125

III VSO 14RZ01 Prinses Wilhelmina Grebbenberglaan 25 135 149 156

III VSO 26LF01 Dr D Herderschee Weerdsingel ZW 22 72 74 78

Totaal Cluster III VSO 476 547 569

1-10-2012 Prognose

Cluster Brinnr Naam School Adres 2013 2017 2021

IV VSO 00PQ00 De Pels Kranenburgerweg 20 87 104 111

IV VSO 00VV01 Fritz Redl Heidelberglaan 100 18 20 22

Totaal Cluster IV VSO 105 124 133

6 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


7 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


8 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


2.1 Speciaal basisonderwijs

In dit hoofdstuk bespreken we de leerlingenprognoses voor verschillende scholen voor speciaal basisonderwijs.

Basisgegevens.

Utrecht kent drie scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), verdeeld over in totaal vier vestigingen. Het gaat om Sint

Maarten (218 leerlingen), het Keerpunt (75 leerlingen) en Luc Stevens (151 leerlingen). Ten opzichte van 1-10-2011

zijn er 26 leerlingen meer in het SBO. Het aantal leerlingen op Luc Stevens is ten opzichte van de vorige telling weer fors

gestegen van 133 naar 151 leerlingen. Daarnaast is ook het aantal leerlingen van De Binnentuin, de locatie van Sint

Maarten

Prognose leerlingenaantallen

Het aantal leerlingen op Sint Maarten, Neckardreef gaat in de prognose stijgen van 102 leerlingen nu naar 116

leerlingen in 2021. De ontwikkeling is iets lager dan de ontwikkeling van het vorig jaar.

Gezien de groei van de basisgeneratie in Leidsche Rijn en Vleuten De Meern is de groei van De Binnentuin geen

verrassing. De school groeit van 116 leerlingen nu naar 140 leerlingen in 2021. Deze prognose ligt duidelijk boven de

vorige prognose.

Het Keerpunt is op de telling 75 leerlingen en stijgt in de prognose naar 93 in 2021. Dit aantal is vergelijkbaar met de

vorige prognose.

Bij de Luc Stevens gaat de stijging nog verder door dan in de vorige prognose. Dit is het gevolg van de ontwikkeling van

de laatste jaren waardoor de trend berekening een grotere stijging te zien geeft. In 2021 komen we nu op 176 leerlingen.

De totale deelname van het speciaal basisonderwijs is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen naar 1,6%. Vorig jaar was

dit nog 1,4%. de laatste jaren gedaald van 2,2% op 1-10-2005 naar, 1,4% op 1-10-2011. In de prognoseperiode stijgt dit

percentage licht naar 1,7 op het einde van de periode.

Historie

Prognose

Prognose 2012

Brinnr. Naam school Adres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

06UJ00 St Maarten Neckardreef 20 119 112 102 104 106 107 109 116 114 131

06UJ01 De Binnentuin Binnentuinlaan 6 96 98 116 122 129 130 133 140 96 112

16QI00 Het Keerpunt Prof H Bavinckstraat 3 73 73 75 81 83 85 86 93 77 91

21GQ00 Luc Stevens Van Bijnkershoeklaan 8 118 135 151 161 164 167 168 176 140 170

Totaal SBO 406 418 444 468 482 489 496 525 427 504

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

In het overzicht van de ruimtebehoefte staat naast de voorspelde ruimtebehoefte de behoefte uit de vorige prognose.

Ruimtebehoefte

Historie

Prognose

Prognose 2012

Brinnr. Naam school Adres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

06UJ00 St Maarten Neckardreef 20 9 8 7 8 8 8 8 9 9 10

06UJ01 De Binnentuin Binnentuinlaan 6 7 7 8 9 10 10 10 10 7 8

16QI00 Het Keerpunt Prof H Bavinckstraat 3 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7

21GQ00 Luc Stevens Van Bijnkershoeklaan 8 9 10 10 12 12 12 12 13 10 12

Totaal SBO 31 31 31 35 36 37 37 39 32 37

Uit deze cijfers blijkt dat er 2021 ten opzichte van de vorige prognose 2 lokalen meer nodig zijn. Het totaal

leerlingenaantal ligt ook ruim 25 hoger.

9 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


10 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


2.2 Speciaal Onderwijs Cluster II

In dit hoofdstuk behandelen we de prognose voor de leerlingen op de Utrechtse scholen voor speciaal onderwijs (SO),

cluster II.

Basisgegevens

Utrecht kent drie scholen voor speciaal onderwijs cluster II; het gaat om Bertha Muller (157 leerlingen), Het Rotsoord

(186 leerlingen) en De Taalkring (192 leerlingen). Het aantal leerlingen speciaal onderwijs voor cluster II is met 8

leerlingen gestegen ten opzichte van de vorige telling.

Prognose leerlingenaantallen

Het aantal leerlingen voor Het Rotsoord is redelijk stabiel in de prognoseperiode. De prognose ligt duidelijk boven de

vorige prognose. De trend in die prognose was behoorlijk negatief en nu zijn de aantallen stabieler.

In de prognoseperiode blijft het aantal leerlingen van Bertha Muller redelijk stabiel. Het aantal ligt net onder de aantallen

uit de vorige prognose.

De Taalkring kent een toename van het leerlingenaantal op basis van de ontwikkeling van de laatste jaren. In 2021 ligt

het aantal leerlingen 3 boven het aantal uit de vorige prognose, op 217.

Historie

Prognose

Prognose 2012

Brinnr. Naam school Adres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

02CV00 Het Rotsoord Rotsoord 36 184 176 186 187 190 190 190 192 166 168

17ZT00 Bertha Muller Santa Cruzdreef 30 161 165 157 156 156 156 157 160 162 167

21KW00 De Taalkring Agavedreef 92 156 186 192 203 208 209 211 217 197 214

Totaal Cluster II SO 501 527 535 546 554 555 558 569 525 549

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

Hat aantal benodigde lokalen voor Het Rotsoord is stabiel op 18 Dit zijn er 2 meer dan in de vorige prognose.

De behoefte bij de Bertha Muller blijft in de prognoseperiode stabiel. Op het einde is er een stijging van 1. In 2021 ligt

de behoefte 1 lager dan in de vorige prognose.

Op basis van de groei op de telling is de behoeft van De Taalkring gestegen met 1. In de prognose stijgt de behoefte

verder door naar 20 lokalen. Dit is hetzelfde als in de vorige prognose.

Ruimtebehoefte

Historie

Prognose

Prognose 2012

Brinnr. Naam school Adres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

02CV00 Het Rotsoord Rotsoord 36 17 17 17 18 18 18 18 18 16 16

17ZT00 Bertha Muller Santa Cruzdreef 30 17 17 15 15 15 15 15 16 17 17

21KW00 De Taalkring Agavedreef 92 15 17 18 19 19 19 19 20 18 20

Totaal Cluster II SO 49 51 50 52 52 52 52 54 51 53

11 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


2.3 Speciaal Onderwijs Cluster III

In dit hoofdstuk behandelen we de prognose voor de leerlingen op de Utrechtse scholen voor speciaal onderwijs (SO),

cluster III.

Basisgegevens

Utrecht kent vijf scholen voor speciaal onderwijs cluster III; het gaat om Mytylschool A. de Ranitz (161 leerlingen), De

Schans (74 leerlingen), Rafaël (115 leerlingen), Prinses Wilhelmina (93 leerlingen) en Dr. D. Herderschee (65

leerlingen). Het aantal leerlingen speciaal onderwijs voor cluster III is met 11 leerlingen gedaald ten opzichte van de

vorige telling.

Prognose leerlingenaantallen

De prognose van Mytylschool A. de Ranitz daalt verder die gezien de ontwikkeling van de laatste jaren een voortzetting

is van de trendmatige ontwikkeling. In 2021 zit de school op 147 leerlingen bijna 25 leerlingen minder dan in de vorige

prognose.

De Schans telt momenteel 74 leerlingen, naar verwachting zal dit aantal in de toekomst licht stijgen naar 80 in 2021. De

prognose ligt net boven de vorige prognose.

Het aantal leerlingen van Rafaël zal de komende jaren gaan groeien naar 122 in 2021. Dit is vergelijkbaar met de vorige

prognose.

De Prinses Wilhelmina krijgt de komende jaren te maken met een groei naar 100 leerlingen. Deze groei is minder dan in

de vorige prognose.

De Dr. D. Herderschee heeft op de telling 65 leerlingen, 9 meer dan op de vorige telling. Door deze ontwikkeling stijgt

het leerlingenaantal door naar 76 in 2021, waar de vorige prognose op 58 bleef steken.

Historie

Prognose

Prognose 2012

Brinnr. Naam school Adres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

02YT00 Mytylschool A. de Ranitz Blauwe Vogelweg 11 227 169 161 146 145 143 144 147 167 172

03ND00 De Schans Orinocodreef 15 76 76 74 76 77 77 78 80 75 75

04BF00 Rafaël Attleeplantsoen 39 114 114 115 118 119 120 120 122 116 122

14RZ00 Prinses Wilhelmina Lanslaan 12 90 104 93 95 96 97 97 100 108 116

26LF00 Dr. D. Herderschee Stauntonstraat 9 53 56 65 68 71 72 73 76 55 58

Totaal Cluster III SO 560 519 508 503 508 509 512 525 521 543

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

De behoefte van Mytylschool A. de Ranitz laat een daling zien met 1 lokaal. Ten opzichte van de vorige prognose gaat

het om 2 lokalen minder in 2021.

De Schans blijft op 7 staan, net als in de vorige prognose.

Het aantal lokalen voor Rafaël laat in de tijd een stabiel beeld zien vergelijkbaar met de vorige prognose.

De Prinses Wilhelmina groeit op het einde met 1 lokaal.

De Dr. D. Herderschee groeit van 6 naar 7. Dit is één lokaal meer dan in de vorige prognose.

Ruimtebehoefte

Historie

Prognose

Prognose 2012

Brinnr. Naam school Adres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

02YT00 Mytylschool A. de Ranitz Blauwe Vogelweg 11 30 21 20 18 18 18 18 19 20 21

03ND00 De Schans Orinocodreef 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

04BF00 Rafaël Attleeplantsoen 39 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

14RZ00 Prinses Wilhelmina Lanslaan 12 9 11 10 10 10 10 10 11 11 12

26LF00 Dr. D. Herderschee Stauntonstraat 9 5 6 6 7 7 7 7 7 6 6

Totaal Cluster III SO 62 56 54 53 53 53 53 55 55 57

12 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


2.4 Speciaal Onderwijs Cluster IV

In dit hoofdstuk behandelen we de prognose voor de leerlingen op de Utrechtse scholen voor speciaal onderwijs (SO),

cluster IV.

Basisgegevens

Utrecht kent drie locaties voor speciaal onderwijs cluster IV; het gaat om De Pels, locatie Winklerlaan (68 leerlingen),

De.Pels locatie Optimist (53 leerlingen) en de Fritz Redl (36 leerlingen). Vanwege het ontbreken van informatie op

locatieniveau zijn de aantallen van De Pels samen genomen en is er voor één locatie een prognose opgesteld. Het aantal

leerlingen van De Pels is met 6 leerlingen gestegen ten opzichte van de vorige telling. De voorspelling was een stijging

van 2 leerlingen

Prognose leerlingenaantallen

Op basis van de trendmatige aanname groeit De Pels naar 123 leerlingen in 2021. Dit is vergelijkbaar met de vorige

prognose.

Het aantal leerlingen van de Fritz Redl blijft in de prognoseperiode nagenoeg gelijk.

Historie

Prognose

Prognose 2012

Brinnr. Naam school Adres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

00PQ01 De Pels Winklerlaan 79 + Amsterdamsestraatweg 239a 111 115 121 120 120 120 120 123 117 123

00VV00 Fritz Redl Heidelberglaan 100 0 0 36 36 36 36 36 37 0 0

Totaal Cluster IV SO 111 115 157 156 156 156 156 160 117 123

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

De ruimtebehoefte voor De Pels daalt met 1 lokaal in de prognoseperiode.

Het aantal lokalen van de Fritz Redl blijft stabiel op 4.

Ruimtebehoefte

Historie

Prognose

Prognose 2012

Brinnr. Naam school Adres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

00PQ01 De Pels Winklerlaan 79 + Amsterdamsestraatweg 239a 15 14 12 11 11 11 11 11 15 15

00VV00 Fritz Redl Heidelberglaan 100 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0

Totaal Cluster IV SO 15 14 16 15 15 15 15 15 15 15

13 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


14 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


3.1 Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster II

In dit hoofdstuk behandelen we de prognose voor de leerlingen op de Utrechtse scholen voor speciaal voortgezet

onderwijs (VSO), cluster II.

Basisgegevens

Utrecht kent twee scholen voor speciaal voortgezet onderwijs cluster II; het gaat om Het Rotsoord (107 leerlingen)

en Het Auris College Utrecht (158 leerlingen). Het aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs voor cluster II is

met 2 leerlingen toegenomen ten opzichte van de vorige telling. In totaal zijn er 10 leerlingen meer dan vorige keer

voorspeld.

Prognose leerlingenaantallen

Het Rotsoord zal eerst wat dalen om daarna weer te groeien naar 108 leerlingen, duidelijk onder de vorige

prognose.

Het Auris College Utrecht groeit door naar 175 leerlingen. Deze aantallen liggen beduidend onder de vorige

prognose

Historie

Prognose

Prognose 2012

Brinnr. Naam school Adres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

02CV01 Het Rotsoord Noordse Parklaan 4 123 116 107 103 102 104 106 108 114 126

16ZL00 Auris College Utrecht Boadreef 2 169 147 158 158 162 165 169 175 141 158

Totaal Cluster II VSO 292 263 265 261 264 269 275 283 255 284

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

De ruimtebehoefte is in totaal gelijk gebleven. Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden van Het Rotsoord naar

Het Auris College.

In de prognoseperiode groeit de behoefte bij Het Rotsoord naar 18 en bij het Auris College Utrecht naar 27. Dit is

nog steeds gelijk aan de behoefte uit de vorige prognose.

Ruimtebehoefte

Historie

Prognose

Prognose 2012

Brinnr. Naam school Adres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

02CV01 Het Rotsoord Noordse Parklaan 4 19 19 17 17 17 17 17 18 19 20

16ZL00 Auris College Utrecht Boadreef 2 26 23 25 25 25 26 26 27 22 25

Totaal Cluster II VSO 45 42 42 42 42 43 43 45 41 45

15 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


3.2 Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster III

In dit hoofdstuk behandelen we de prognose voor de leerlingen op de Utrechtse scholen voor speciaal voortgezet

onderwijs (VSO), cluster III.

Basisgegevens

Utrecht kent vier scholen voor speciaal voortgezet onderwijs cluster II; het gaat om Mytylschool A. De Ranitz (159

leerlingen), Rafaël (110 leerlingen), Prinses Wilhelmina (135 leerlingen) en Dr. D. Herderschee (72 leerlingen). Het

aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs voor cluster III is met 6 leerlingen toegenomen ten opzichte van de

vorige telling.

Prognose leerlingenaantallen

In de prognose groeit de Mytylschool A. De Ranitz naar 210 leerlingen, meer groei dan in de vorige prognose.

De Rafaël groeit met 15 leerlingen en komt hiermee niet boven de getallen uit de vorige prognose.

Het aantal leerlingen van de Prinses Wilhelmina stijgt met 21 leerlingen, hierdoor komt het aantal leerlingen in

2021 op 156. Dit zijn meer leerlingen dan in de vorige prognose.

Dr. D. Herderschee groeit in de prognoseperiode naar 78 leerlingen. Het verschil met de vorige prognose wordt

veroorzaakt door het verschil op de teldatum.

Historie

Prognose

Prognose 2012

Brinnr. Naam school Adres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

02YT01 Mytylschool A. de Ranitz Blauwe Vogelweg 11 84 144 159 184 193 200 204 210 152 180

04BF01 Rafaël Afrikalaan 28 107 117 110 113 115 117 120 125 119 136

14RZ01 Prinses Wilhelmina Grebbenberglaan 25 137 127 135 137 142 146 149 156 128 147

26LF01 Dr. D. Herderschee Weerdsingel ZW 22 84 82 72 72 72 73 74 78 86 101

Totaal Cluster III VSO 412 470 476 506 522 536 547 569 485 564

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

De ruimtebehoefte voor de Mytylschool A. De Ranitz stijgt van 25 naar 33. In 2021 is dit 6 hoger dan in de vorige

prognose.

Voor de Rafaël stijgt de ruimtebehoefte iets minder snel dan in de vorige prognose. Nu in 2021 13 ten opzichte van

vorig jaar 14.

De behoefte bij de Prinses Wilhelmina stijgt van 14 naar 16. Deze groei is vergelijkbaar met de vorige prognose.

Dr. D. Herderschee kent een stabiel verloop van de ruimtebehoefte. Op basis van het verschil in de prognose komt

de behoefte 3 lager uit dan in de vorige prognose.

Ruimtebehoefte

Historie

Prognose

Prognose 2012

Brinnr. Naam school Adres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

02YT01 Mytylschool A. de Ranitz Blauwe Vogelweg 11 13 23 25 28 29 31 32 33 23 27

04BF01 Rafaël Afrikalaan 28 10 11 11 11 11 11 12 13 11 14

14RZ01 Prinses Wilhelmina Grebbenberglaan 25 14 13 14 14 14 16 16 16 13 16

26LF01 Dr. D. Herderschee Weerdsingel ZW 22 9 9 7 7 7 7 7 7 9 10

Totaal Cluster III VSO 46 56 57 60 61 65 67 69 56 67

16 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


3.3 Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster IV

In dit hoofdstuk behandelen we de prognose voor de leerlingen op de Utrechtse scholen voor speciaal voortgezet

onderwijs (VSO), cluster IV.

Basisgegevens

Utrecht kent twee scholen voor speciaal voortgezet onderwijs cluster IV; het gaat om De Pels (87 leerlingen) en de

Fritz Redl (18 leerlingen). Het aantal leerlingen van De Pels is met 22 gedaald ten opzichte van de vorige telling en

ligt 37 lager dan voorspeld.

Prognose leerlingenaantallen

Als gevolg van de laatste telling begint de prognose voor De Pels op een ander niveau. Het aantal leerlingen gaat

wel toenemen maar ligt beduidend onder het aantal uit de vorige prognose.

Het aantal leerlingen van de Fritz Redl stijgt van 18 naar 22 in de prognoseperiode.

Historie

Prognose

Prognose 2012

Brinnr. Naam school Adres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

00PQ00 De Pels Kranenburgerweg 20 101 119 87 95 98 101 104 111 124 147

00VV01 Fritz Redl Heidelberglaan 100 18 18 19 19 20 22 0 0

Totaal Cluster IV VSO 101 119 87 95 98 101 104 111 124 147

Let Op: Historie 2011 is teldatum 1-10-2010; 2012 is teldatum 1-10-2011; 2013 is teldatum 1-10-2012.

Ruimtebehoefte

De gewijzigde prognose voor De Pels heeft tot gevolg dat ook de ruimtebehoefte wijzigt. Was de behoefte in de

vorige prognose in 2021 nog 23, in de huidige prognose is er in 2021 een ruimtebehoefte van 18.

De behoefte voor de Fritz Redl stijgt van 3 naar 4.

Ruimtebehoefte

Historie

Prognose

Prognose 2012

Brinnr. Naam school Adres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2013 2021

00PQ00 De Pels Kranenburgerweg 20 16 19 13 14 16 16 17 18 20 23

00VV01 Fritz Redl Heidelberglaan 100 3 3 4 4 4 4 0 0

Totaal Cluster IV VSO 16 19 13 14 16 16 17 18 20 23

17 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Bijlage 1

Doelgroepen speciaal (voortgezet) onderwijs

Speciaal Onderwijs

Wijk Naam 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Utrecht - West 2063 2077 2137 2173 2273 2353 2446 2507 2545 2589 2635 2662 2680 2693 2726 2746 2766 2788

2 Utrecht - Noordwest 2662 2693 2737 2844 2864 2938 2987 3062 3127 3209 3265 3270 3282 3310 3331 3348 3380 3433

3 Overvecht 3066 3105 3134 3223 3354 3387 3444 3503 3533 3589 3632 3664 3688 3730 3768 3792 3823 3867

4 Utrecht - Noordoost 2985 2986 3028 3081 3127 3180 3213 3274 3337 3388 3434 3440 3461 3491 3525 3558 3601 3644

5 Utrecht - Oost 1747 1778 1862 1884 1903 1892 1926 1938 1959 1977 1984 2008 2044 2059 2062 2078 2101 2129

6 Binnenstad 500 501 524 513 526 513 501 507 519 538 540 571 598 637 669 710 739 769

7 Utrecht - Zuid 2253 2268 2260 2302 2330 2379 2414 2471 2510 2566 2611 2624 2634 2652 2673 2688 2702 2725

8 Utrecht - Zuidwest 3266 3284 3306 3316 3281 3309 3320 3353 3387 3410 3450 3479 3522 3553 3591 3619 3684 3777

9 Leidschen Rijn 3675 3992 4192 4402 4653 4761 4936 5155 5380 5577 5781 6111 6373 6668 6928 7136 7241 7271

10 Vleuten - de Meern 5788 6165 6476 6633 6799 6814 6896 6839 6805 6733 6659 6522 6388 6270 6168 6077 6025 5944

Totaal 28005 28849 29656 30371 31110 31526 32083 32609 33102 33576 33991 34351 34670 35063 35441 35752 36062 36347

Gem eente Naam 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1904 Stichtse Vecht 6429 6370 6295 6297 6231 6108 6008 5908 5806 5738 5683 5608 5584 5606 5624 5644 5700 5725

310 De Bilt 4322 4325 4271 4142 4061 3996 3903 3833 3777 3725 3649 3609 3581 3537 3505 3500 3474 3476

312 Bunnik 1624 1631 1644 1649 1600 1608 1606 1601 1602 1637 1598 1564 1554 1536 1521 1507 1521 1529

321 Houten 6087 6167 6197 6176 6121 6061 5966 5852 5743 5663 5544 5468 5397 5351 5319 5296 5254 5244

353 IJsselstein 4180 4114 4029 3901 3807 3635 3498 3406 3274 3178 3120 3064 2999 2954 2920 2911 2925 2936

355 Zeist 6249 6347 6286 6345 6358 6349 6392 6431 6484 6573 6669 6776 6880 6976 7071 7180 7278 7353

356 Nieuwegein 5733 5673 5626 5616 5626 5609 5590 5647 5734 5787 5912 6025 6116 6210 6295 6390 6515 6673

632 Woerden 5699 5645 5605 5492 5414 5363 5302 5253 5240 5227 5172 5156 5133 5115 5120 5122 5119 5112

Totaal 40323 40272 39953 39618 39218 38729 38265 37931 37660 37528 37347 37270 37244 37285 37375 37550 37786 38048

18 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Voortgezet speciaal onderwijs

Stadsdeel Naam 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Utrecht - West 1405 1394 1465 1453 1493 1535 1603 1631 1644 1675 1704 1731 1761 1788 1803 1812 1828 1844

2 Utrecht - Noordwest 2102 2061 2122 2188 2192 2201 2225 2249 2254 2281 2326 2371 2406 2434 2465 2501 2535 2569

3 Overvecht 2084 2074 2073 2147 2269 2358 2405 2453 2496 2532 2597 2638 2690 2730 2774 2804 2849 2868

4 Utrecht - Noordoost 2280 2306 2333 2389 2441 2464 2528 2582 2615 2661 2690 2734 2768 2794 2827 2850 2875 2888

5 Utrecht - Oost 1447 1431 1459 1486 1517 1585 1628 1638 1655 1665 1684 1730 1762 1817 1830 1852 1863 1860

6 Binnenstad 404 416 434 435 445 457 470 480 478 492 498 533 560 584 609 640 659 674

7 Utrecht - Zuid 1616 1620 1686 1744 1748 1778 1822 1849 1867 1885 1915 1932 1954 1975 1997 2014 2041 2055

8 Utrecht - Zuidwest 2135 2109 2152 2201 2235 2281 2335 2409 2477 2468 2488 2517 2522 2550 2568 2591 2640 2697

9 Leidschen Rijn 1412 1580 1728 1921 2155 2332 2532 2723 2943 3141 3293 3518 3698 3885 4030 4150 4265 4356

10 Vleuten - de Meern 3003 3177 3397 3591 3773 4007 4192 4385 4570 4703 4815 4890 4959 4980 4998 4994 4969 4925

Totaal 17888 18168 18849 19555 20268 20998 21740 22399 22999 23503 24010 24594 25080 25537 25901 26208 26524 26736

Gem eente Naam 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1904 Stichtse Vecht 5220 5231 5221 5198 5203 5223 5193 5196 5148 5068 5034 5002 4969 4906 4813 4735 4681 4590

310 De Bilt 3628 3601 3610 3618 3652 3673 3704 3690 3642 3563 3453 3374 3295 3198 3148 3105 3042 2984

312 Bunnik 1293 1282 1301 1324 1387 1443 1513 1610 1650 1689 1678 1644 1613 1567 1509 1491 1454 1408

321 Houten 4429 4444 4424 4491 4600 4740 4866 4977 5049 5121 5102 5037 4951 4820 4675 4550 4435 4352

353 IJsselstein 3069 3057 3089 3147 3247 3289 3334 3303 3268 3204 3092 2954 2834 2749 2696 2597 2536 2477

355 Zeist 5073 4996 5198 5325 5507 5639 5763 5832 5882 5891 5859 5802 5793 5775 5804 5874 5939 6021

356 Nieuwegein 4482 4441 4554 4644 4729 4810 4855 4845 4815 4710 4776 4871 4988 5078 5226 5358 5512 5646

632 Woerden 4251 4323 4410 4498 4594 4645 4715 4666 4605 4542 4449 4353 4290 4231 4192 4140 4098 4044

Totaal 31445 31375 31807 32245 32919 33462 33943 34119 34059 33788 33443 33037 32733 32324 32063 31850 31697 31522

19 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Bijlage 2

Leerlingenaantal per school naar cluster

Histor ie

Pr ognose

Instnr Naam 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

06UJ00 St Maarten 119 112 102 104 106 107 109 111 113 115 116 118 118 120 121 122 123 125

06UJ01 De Binnentuin 96 98 116 122 129 130 133 135 137 139 140 143 144 146 148 150 150 150

16QI00 Het Keerpunt 73 73 75 81 83 85 86 88 90 92 93 93 94 95 96 96 97 98

21GQ00 Luc Stevens 118 135 151 161 164 167 168 170 172 174 176 178 180 181 183 185 187 191

Totaal SBO 406 418 444 468 482 489 496 504 512 520 525 532 536 542 548 553 557 564

Histor ie

Pr ognose

Instnr Naam 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

02CV00 Het Rotsoord 184 176 186 187 190 190 190 190 191 192 192 194 194 195 197 198 200 201

17ZT00 Bertha Muller 161 165 157 156 156 156 157 157 158 159 160 160 161 162 163 164 165 166

21KW00 De Taalkring 156 186 192 203 208 209 211 212 213 215 217 218 219 221 222 223 226 227

Totaal cluster II SO 501 527 535 546 554 555 558 559 562 566 569 572 574 578 582 585 591 594

Histor ie Pr ognose

Instnr Naam 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

02YT00 Mytylschool A de Ranitz 227 169 161 146 145 143 144 145 145 146 147 148 149 150 152 153 155 156

03ND00 De Schans 76 76 74 76 77 77 78 79 79 79 80 80 80 80 80 81 81 82

04BF00 Rafael 114 114 115 118 119 120 120 120 121 122 122 122 123 124 124 125 125 126

14RZ00 Prinses Wilhelmina 90 104 93 95 96 97 97 98 99 99 100 101 101 102 103 104 105 106

26LF00 Dr D Herderschee - SO afdeling 53 56 65 68 71 72 73 74 74 75 76 76 77 77 77 78 79 80

Totaal cluster III SO 560 519 508 503 508 509 512 516 518 521 525 527 530 533 536 541 545 550

Histor ie Pr ognose

Instnr Naam 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

00PQ01 De Pels 111 115 121 120 120 120 120 121 121 122 123 123 124 124 125 126 128 128

00VV00 Fritz Redl 0 0 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 38 37 38 38

Totaal cluster IV SO 111 115 157 156 156 156 156 157 158 159 160 160 161 161 163 163 166 166

20 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Histor ie

Pr ognose

Instnr Naam 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

02CV01 Het Rotsoord 123 116 107 103 102 104 106 107 108 108 108 110 109 109 110 110 110 110

16ZL00 Auris College Utrecht 169 147 158 158 162 165 169 171 173 174 175 177 178 179 179 180 182 183

Totaal cluster II VSO 292 263 265 261 264 269 275 278 281 282 283 287 287 288 289 290 292 293

Histor ie Pr ognose

Instnr Naam 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

02YT01 Mytylschool A de Ranitz 84 144 159 184 193 200 204 207 209 209 210 210 211 210 211 211 212 212

04BF01 Rafael 107 117 110 113 115 117 120 122 124 124 125 125 126 126 127 127 127 128

14RZ01 Prinses Wilhelmina 137 127 135 137 142 146 149 152 154 155 156 157 158 159 160 160 162 162

26LF01 Dr D Herderschee - VSO afdeling 84 82 72 72 72 73 74 76 77 77 78 78 79 80 80 81 81 82

Totaal cluster III VSO 806 805 771 770 785 803 547 842 856 865 870 877 885 889 896 900 907 915

Histor ie Pr ognose

Instnr Naam 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

00PQ00 De Pels Locatie Kranenburgerweg 101 119 87 95 98 101 104 106 107 109 111 113 115 117 119 120 122 123

00VV00 Fritz Redl 18 18 19 19 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Totaal cluster IV VSO 101 119 105 113 117 120 124 127 128 131 133 135 137 139 141 142 144 145

21 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Bijlage 3

Reacties Besturen

Memo

Van

Aan

CC

: Jan Reitsma, cvb De Kleine Prins

: Pierre Grooten, Utrechtse Vastgoed Organisatie

: directieleden De Kleine Prins en Marc Kemp

Datum : 2 juli 2013

Betreft : Reactie op aangeboden prognoses gemeente Utrecht d.d. 3 juni 2013

Algemeen

We schatten in dat, gezien de ontwikkelingen i.v.m. Passend Onderwijs, we in 2020 5 tot 10 %

minder leerlingen zullen inschrijven in het speciaal onderwijs bij De Kleine Prins. Maar als we

de groei van het aantal inwoners van Utrecht e.o. nemen, wetende dat de scholen een

bovenregionale functie hebben, dan wordt dit weer gecompenseerd en geven we

hieronder aan wat volgens ons de trend is per school.

De trends zien we op basis van de gebruikelijke parameters (deelnamepercentage in de verschillende vormen van

speciaal onderwijs van De Kleine Prins en de ontwikkeling van het inwoneraantal in Midden-Nederland) graag

doorgerekend.

Mytylschool Ariane de Ranitz algemeen

Het lijkt erop alsof de prognoses van het SO en VSO van Mytylschool Ariane de Ranitz met

elkaar verwisseld zijn. Wij zien een kleine groei in het SO en stabilisatie in het VSO. We geven

hieronder de cijfers vanuit de historie (teldatum 1 oktober 2012) en de verwachte prognose

op basis van de huidige verwachte netto instroom per 1 augustus 2013 c.q. per teldatum 1

oktober 2013.

Mytylschool Ariane de Ranitz SO

De prognose voor het SO lijkt ons te laag. De prognose voor 2013 is gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2012 en

die was 161 leerlingen. Op 1 oktober 2013 is onze verwachting 170 leerlingen.

Dat betekent dat de prognose voor 2014 niet 146 zou moeten zijn, maar 170 op basis van het werkelijke aantal

leerlingen voor zover ons nu bekend. Een positief van verschil van 24 leerlingen. Dit zal ook in de trend een ander

beeld opleveren.

De opmerking bij par. 2.3 in de prognoses

te jaren zien we juist bij het SO een stijging van het aantal leerlingen.

De terugval naar 144 leerlingen in 2017 lijkt te snel te gaan en kan niet alleen ingegeven zijn doordat Passend

Onderwijs dit gaat veroorzaken.

Conclusie:

We zien eerder een trend de andere kant op met een stabiel of licht toenemend leerlingenaantal.

22 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Mytylschool Ariane de Ranitz VSO

De trend kom niet overeen met het beeld dat onze cijfers geven. We voorspellen een lichte daling/stabilisatie voor

het VSO deel terwijl hier uitgegaan wordt van een groei.

Op 1 oktober 2013 is onze verwachting 170 leerlingen.

Dat betekent dat de prognose voor 2014 niet 184 zou moeten zijn, maar 170 op basis van het werkelijke aantal

leerlingen voor zover ons nu bekend. Een negatief verschil van 14 leerlingen.

Conclusie: We schatten nu in dat we in 2014 en de jaren daarna zullen stabiliseren rond 170 leerlingen. Dit

zal ook in de trend een ander beeld opleveren.

De Schans

We zien dat de gemeente Utrecht ervan uitgaat dat de Schans de komende jaren een lichte groei door gaat maken.

Conclusie: Wij onderschrijven deze trend van lichte groei.

Ik ben natuurlijk graag bereid bovenstaande toe te lichten, evenals de directeuren van de scholen en Ambulante

Dienstverlening van De Kleine Prins.

Met vriendelijke groet,

Jan Reitsma,

cvb

Antwoord Pronexus: Bij de prognose van de mytylschool Ariane de Ranitz is het probleem de registratie van de

leerlingen. De gemeente Utrecht registreert niet de leerlingen op residentiële plaatsen. Dit zou het verschil in trend

moeten verklaren voor het so deel van de school.

Gezien de registratie is het aantal leerlingen VSO de laatste jaren fors gestegen op 1-10-2010, 84 leerlingen een

jaar later 144 leerlingen en weer een jaar later 159 leerlingen. Dit betekent een sterk groeiende trend die op basis

van de analyse wordt doorgerekend. Gezien de explosieve ontwikkeling van de laatste jaren blijft dit lastig om te

voorspellen.

23 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


24 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Deel 3.

Leerlingenprognose voortgezet

onderwijs


Deel 3

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs

1.1 Inleiding 5

1.2 Overzicht scholen naar brinnummer 6

2.1 Doelgroepen Leerlingenprognose Voortgezet

Onderwijs 7

3.1 Huidige in- en uitstroomgegevens (in de regio) 9

4.1 Leerlingenprognose per onderwijssoort 12

5.1 Leerlingenprognose per school 13

Bijlage 1 Overzicht Doelgroep 15

Bijlage 2 Overzicht Leerlingen per school 16


4 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


1.1 Inleiding

In deel 3 van deze rapportage behandelen we de prognose voor de leerlingen op de Utrechtse scholen voor

voortgezet onderwijs (VO). Naast de prognoses bevat het hoofdstuk een blik op de instroom van leerlingen van

buiten Utrecht naar Utrecht en een overzicht van de uitstroom van leerlingen uit Utrecht naar de regio.

Opbouw deel 3

Na de inleiding wordt getoond hoe de ontwikkeling van de doelgroep voor het voortgezet onderwijs gaat lopen.

Daarna komt aan bod wat de verhouding van de instroom en de uitstroom met de regio de laatste teldatum was.

Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de lange termijn prognose naar richting en in het laatste hoofdstuk

wordt de prognose per school getoond. Bij dit laatste hoofdstuk zal ook aandacht worden geschonken aan de

maximale schoolgrootte en zal worden aangegeven op welk moment een instelling over deze schoolgrootte heen

gaat. Hiermee wordt gesignaleerd dat er op die instelling meer leerlingen komen dan dat er volgens de maximale

schoolgrootte kunnen zitten.

In de bijlagen staat een overzicht van de doelgroep per wijk voor de gemeente Utrecht en per gemeente van de

regiogemeenten (bijlage 1). Daarnaast bevat de tweede bijlage een overzicht van de leerlingenaantallen per school

tot en met 2028.

Basisgegevens

De gemeente Utrecht telt binnen het voortgezet onderwijs 16 onderwijslocaties (met eigen brinnummer) waar

prognoses voor worden opgesteld. De ontwikkeling van samenvoeging en realisering van onderwijslocaties in

Utrecht staan de laatste jaren niet stil. Dit betekent ook dat het moeilijk is om de verschillende scholen goed te

voorspellen. Een inschatting geven van de ontwikkeling van een samenvoeging is namelijk erg lastig.

De ontwikkelingen ten aanzien van de Utrechtse School zijn niet in deze leerlingenprognose verwerkt.

In de prognose is nog geen rekening gehouden met een school voor voortgezet onderwijs in Vleuterweide die

gepland staat in het schooljaar 2015/2016.

5 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


1.2 Overzicht scholen naar brinnummer

In het onderstaande overzicht staat per onderwijssoort een samenvatting voor de resultaten voor de jaren 2013, dit

is 1-10-2012, 2017 en 2021.

1-10-2012 Prognose

Br innr . Naam Adr es 2013 2017 2021

16PA00 Christelijk Gymnasium Koningsbergerstraat 2 933 1.019 1.089

24TJ02 Unic College Van Bijnkershoeklaan 2 617 745 797

Totaal wijk West 1.550 1.764 1.886

17AO00 Pouwer La Bohemedreef 5-7 195 219 233

24TJ00 Trajectum College Vader Rijndreef 9 548 652 694

24TR02 I.S.K. La Bohemedreef 5-7 240 236 234

Totaal wijk Overvecht 983 1.107 1.161

14OY00 Gerrit Rietveld College Winklerlaan 373 966 1.041 1.104

Totaal wijk Noordoost 966 1.041 1.104

01EK00 Kranenburg Tamboersdijk 9 152 165 178

02UE00 St Bonifatius College Burg F Andreaeln 7 1.471 1.607 1.706

15JM00 Stedelijk Gymnasium Ina Boudier-Bakkerlaan 7 793 906 934

Totaal wijk Oost 2.416 2.678 2.818

01KF00 St Gregorius College Van Asch van Wijckskade 20 +

1.189 1.308 1.412

Nobeldwarsstraat 9 + Muntstraat 3

Totaal wijk Binnenstad 1.189 1.308 1.412

27DG00 De Passie Zwarte Woud 211 781 894 918

Totaal wijk Zuid 781 894 918

18AN00 Globe College Grebbeberglaan 7 611 648 690

24TR03 X11 Vondellaan 178 352 411 443

Totaal wijk Zuidwest 963 1.059 1.133

24TR00 Leidsche Rijn College Maartvlinder 1 929 1.132 1.328

24TR05 Via Nova College Maartvlinder 7 572 690 792

Totaal wijk Leidsche Rijn 1.501 1.822 2.120

00RO Amadeus Lyceum Burchtpoort 3 1.196 1.587 1.776

Totaal wijk Vleuten-De Meern 1.196 1.587 1.776

Totaal VO 11.545 13.260 14.328

Let Op: 2013 is teldatum 1-10-2012.

Het totaal aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs is met 520 leerlingen toegenomen. In de vorige prognose

was een toename van 377 leerlingen voorspeld, een verschil van 143 leerlingen.

6 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


2.1 Doelgroepen Leerlingenprognose

Voortgezet Onderwijs

Prognose basisgeneratie 12- tot en met 18-jarigen per wijk

Door de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht is in april 2013 een bevolkingsprognose opgesteld op

basis van de standbevolking van 1-1-2013 en met de op dat moment bekende woningbouwprogrammering op

gebiedsniveau. In tegenstelling tot de vorige rapportage wordt niet ingegaan op de verschillen in de basisgeneratie

en woningbouwprogrammering. De verantwoording voor deze cijfers ligt niet bij de dienst DMO van de gemeente

Utrecht of bij Pronexus maar bij de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht. In historisch perspectief

zijn alle inputgegevens op de nieuwe gebiedsindeling geënt. Uitgangspunt voor de prognose is derhalve de

bevolking van 1-1-2013 naar leeftijd en geslacht, de woningvoorraad van 1-1-2013 en de

woningbouwprogrammering uit maart 2013. Naast de bevolkingsprognose van de gemeente Utrecht wordt ook

gebruik gemaakt van de Primosprognoses (Primos ©, ABF Research B.V. Delft). In de onderliggende prognoses zijn

dit de Primosprognoses van oktober 2012.

Hieronder staat een overzicht van de ontwikkeling van de doelgroep per wijk in Utrecht. De doelgroep is zeker voor

de lange termijn erg belangrijk voor de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. De totale doelgroep voor het

voortgezet onderwijs stijgt van 18.849 naar 26.736 in 2028, een stijging van 7.887 kinderen. Het grootste deel

komt voor rekening van de wijken Leidsche Rijn en Vleuten De Meern, 4.156. De toename in de rest van de stad

bedraagt ruim 3.700. Inherent aan de groei van de doelgroep is dat op termijn het leerlingenaantal op de scholen

voor voortgezet onderwijs zal gaan stijgen. Het voorspeld aantal kinderen in de doelgroep voor 2013 was 18.897,

een verschil van 48 kinderen.

Doelgr oepontwikkeling 12- tot en m et 18- jar igen per wijk

Naam wijk

Historie

Pr ognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2028

Utrecht - West 1405 1394 1465 1453 1493 1535 1603 1704 1844

Utrecht - Noordwest 2102 2061 2122 2188 2192 2201 2225 2326 2569

Overvecht 2084 2074 2073 2147 2269 2358 2405 2597 2868

Utrecht - Noordoost 2280 2306 2333 2389 2441 2464 2528 2690 2888

Utrecht - Oost 1447 1431 1459 1486 1517 1585 1628 1684 1860

Binnenstad 404 416 434 435 445 457 470 498 674

Utrecht - Zuid 1616 1620 1686 1744 1748 1778 1822 1915 2055

Utrecht - Zuidwest 2135 2109 2152 2201 2235 2281 2335 2488 2697

Totaal 13473 13411 13724 14043 14340 14659 15016 15902 17455

Historie

Pr ognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2028

Leidschen Rijn 1412 1580 1728 1921 2155 2332 2532 3293 4356

Vleuten - de Meern 3003 3177 3397 3591 3773 4007 4192 4815 4925

Totaal 4415 4757 5125 5512 5928 6339 6724 8108 9281

Totaal 17888 18168 18849 19555 20268 20998 21740 24010 26736

Prognose basisgeneratie 12- tot en met 18-jarigen per gemeente

Leerlingen die afkomstig zijn uit buurgemeenten worden gerelateerd aan de meest recent beschikbare PRIMOS

prognoses (Primos ©, ABF Research B.V. Delft) van deze gemeenten. De ontwikkeling van de doelgroep 12 tot en

met 18 jarigen is per gemeente in de onderstaande tabel opgenomen.

7 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Doelgr oepontwikkeling 12- tot en m et 18- jar igen per gem eente

Naam gem eente Historie

Pr ognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2028

Stichtse Vecht 5220 5231 5221 5198 5203 5223 5193 5034 4590

De Bilt 3628 3601 3610 3618 3652 3673 3704 3453 2984

Bunnik 1293 1282 1301 1324 1387 1443 1513 1678 1408

Houten 4429 4444 4424 4491 4600 4740 4866 5102 4352

IJsselstein 3069 3057 3089 3147 3247 3289 3334 3092 2477

Zeist 5073 4996 5198 5325 5507 5639 5763 5859 6021

Nieuwegein 4482 4441 4554 4644 4729 4810 4855 4776 5646

Woerden 4251 4323 4410 4498 4594 4645 4715 4449 4044

Totaal 31445 31375 31807 32245 32919 33462 33943 33443 31522

Over het algemeen kennen de randgemeenten de eerste jaren nog een positieve ontwikkeling. Alleen de gemeente

Stichtse Vecht kent de eerste jaren een dalende doelgroep. Op de langere termijn zijn de doelgroepen in Bunnik,

Zeist, en Nieuwegein hoger dan de huidige doelgroep. Het aantal kinderen in de doelgroep ligt in totaal lager dan in

de prognose van vorig jaar.

8 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


3.1 Huidige in- en uitstroomgegevens (in de regio)

Verdeling Brugklassers

In de onderstaande tabel staat de ontwikkeling van het aantal brugklassers van de teldata 1-10-2010, 1-10-2011

en 1-10-2012 voor de afzonderlijke scholen, exclusief ISK.

Br innr . Naam school 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012

00RO Amadeus Lycceum 204 326 366

01EK00 Kranenburg 26 30 27

01KF00 St Gregorius College 242 253 259

02UE00 St Bonifatius College 231 229 233

14OY00 Gerrit Rietveld College 182 205 191

15JM00 Stedelijk Gymnasium 138 177 144

16PA00 Christelijk Gymnasium 177 160 161

17AO00 Pouwer 37 43 37

18AN00 Globe College 158 143 149

24TJ00 Trajectum College 88 84 155

24TJ02 Unic College 64 155 170

24TR00 Leidsche Rijn College 170 198 166

24TR03 X11 69 74 99

24TR05 Via Nova College 117 137 160

27DG00 De Passie 125 163 179

Totaal 2028 2377 2496

Ten opzicht van het vorig jaar is het aantal brugklassers met 119 gestegen. De drie scholen in de nieuwe stad

zorgen voor een groei van 31 leerlingen. Verder heeft het Trajectum College een grote sprong gemaakt.

9 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Instroom

Gezien de ontwikkeling van het aantal leerlingen van buiten Utrecht die in Utrecht voortgezet onderwijs volgen zijn

hier de instroomgegevens van buiten naar binnen neergezet. Dit is exclusief de ISK leerlingen. In totaal kwamen er

2.307 leerlingen van buiten de gemeente Utrecht. Dat zijn er 138 meer dan vorig jaar.

Regio leer lingen op U tr echtse scholen

Br innr . Naam school 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012

00RO Amadeus Lyceum 203 301 350

01EK00 Kranenburg 26 18 13

01KF00 St Gregorius College 48 47 46

02UE00 St Bonifatius College 125 86 88

14OY00 Gerrit Rietveld College 65 59 45

15JM00 Stedelijk Gymnasium 419 431 435

16PA00 Christelijk Gymnasium 275 268 268

17AO00 Pouwer 7 6 11

18AN00 Globe College 27 23 18

24TJ00 Trajectum College 16 13 8

24TJ02 Unic College 127 131 132

24TR00 Leidsche Rijn College 55 51 71

24TR03 X11 93 58 76

24TR05 Via Nova College 49 45 46

27DG00 De Passie 604 632 700

Totaal 2139 2169 2307

De drukst bezochte scholen door leerlingen van buiten Utrecht zijn De Passie, het Stedelijk Gymnasium,

Christelijk Gymnasium, Unic College en het Amadeus.

Instroom Brugklassers

In het onderstaande overzicht staat de verdeling van de brugklassers van buiten de gemeente.

Het totaal aantal brugklassers van buiten Utrecht is met 27 afgenomen.

Regio Br ugklasser s op U tr echtse scholen

Br ugklasser sBr ugklasser s

Br innr . Naam school 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012

00RO Amadeus Lyceum 54 124 91

01EK00 Kranenburg 3 0 1

01KF00 St Gregorius College 11 11 7

02UE00 St Bonifatius College 4 5 11

14OY00 Gerrit Rietveld College 9 6 5

15JM00 Stedelijk Gymnasium 80 87 66

16PA00 Christelijk Gymnasium 50 34 47

17AO00 Pouwer 1 2 3

18AN00 Globe College 3 2 1

24TJ00 Trajectum College 2 1 0

24TJ02 Unic College 14 35 19

24TR00 Leidsche Rijn College 9 7 12

24TR03 X11 12 8 20

24TR05 Via Nova College 9 11 11

27DG00 De Passie 114 148 160

Totaal 375 481 454

10 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


De scholen met de meeste brugklassers van buiten de gemeente zijn De Passie, het Stedelijk Gymnasium,

Christelijk Gymnasium en het Amadeus. Vooral X11 kent een relatieve toename van de instromers van buiten.

Uitstroom

Vanuit Utrecht gaan 3.980 kinderen naar een school voor voortgezet onderwijs buiten Utrecht. Dit is wederom een

toename. Vorig jaar gingen no 3.755 kinderen naar een school buiten Utrecht. Scholen die veel leerlingen uit

Utrecht trekken zijn De Werkplaats in Bilthoven, het Nifterlake College te Maarssen, het Minkema College te

Woerden en het Anna van Rijn College te Nieuwegein.

Het aantal brugklassers dat buiten Utrecht naar school gaat is gedaald van 930 naar 890, een daling van 4%. De

totale groep die buiten Utrecht naar school gaat is gestegen met 6%.

Concluderend kan gesteld worden dat de instroom vanuit de regio naar Utrecht absoluut iets is toegenomen, 6%. De

uitstroom is ook met 6% gegroeid ten opzichte van 1-10-2011.

11 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


4.1 Leerlingenprognose per onderwijssoort

Om een beeld te krijgen van hoe de verschillende richtingen in het voortgezet onderwijs zich ontwikkelen is er in

het verleden een prognose opgesteld naar richting. De moeilijkheid bij deze prognose is om de data goed te

krijgen. Op basis van de huidige gegevens is dit niet meer mogelijk. Om dit toch te kunnen doen is een extra data

aanlevering van de scholen noodzakelijk.

12 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


5.1 Leerlingenprognose per school

Op dit moment bezoeken 11.545 leerlingen het Utrechtse voortgezet onderwijs. De verwachting is dat, dat er in het

jaar 2028 in totaal 15.496 zullen zijn, een groei van 3.951 leerlingen (34,2%).

In Utrecht zijn afspraken gemaakt over de maximale leerlingenaantallen per school. De prognoses die we hieronder

per school geven zijn puur theoretisch. Indien de maximale schoolgrootte wordt overschreden is dit een signaal dat

er teveel leerlingen op een school zitten.

Leerlingenprognoses

In de onderstaande tabel staan de overzichten van de leerlingenaantallen per school. Vanaf 2014 wordt aangegeven

door middel van arcering of de maximale schoolgrootte wordt gerealiseerd of overschreden. In de kolom prognose

2012 staat de prognose voor 2021 van vorig jaar. Qua totaal was de prognose voor het eerste jaar redelijk goed,

een afwijking van 1,3%. Per school zitten er behoorlijke verschillen in.

Brinnr. Naam School Adres Historie

Prognose Prognose 2012

schoolgrootte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2021

00RO Amadeus College Burghtpoort 3 1700 758 961 1196 1342 1447 1521 1587 1776 1521

01EK00 Kranenburg Tamboersdijk 9 200 165 148 152 152 156 160 165 178 170

01KF00 St. Gregorius College Van Asch van Wijckskade 20 1150 1193 1184 1189 1211 1240 1272 1308 1412 1463

02UE00 St. Bonifatius College Burg. F. Andrealaan 7 1470 1494 1470 1471 1496 1525 1563 1607 1706 1727

14OY00 Gerrit Rietveld College Winklerlaan 373 1200 1006 1013 966 979 996 1017 1041 1104 1193

15JM00 Stedelijk Gymnasium Ina Boudier-Bakkerlaan 7 850 681 747 793 832 861 884 906 934 855

16PA00 Christelijk Gymnasium Koningsbergerstraat 2 850 943 952 933 943 963 989 1019 1089 1162

17AO00 Pouwer La Bohemedreef 5-7 220 179 180 195 202 209 215 219 233 227

18AN00 Globe College Grebbeberglaan 7 600 669 611 611 610 620 634 648 690 742

24TJ00 Trajectum College Vader Rijndreef 9 600 476 442 548 585 620 639 652 694 539

24TJ02 Unic College Van Bijnkershoeklaan 2 600 473 520 617 667 701 723 745 797 663

24TR00 Leidsche Rijn College Maartvlinder 1 1000 863 922 929 968 1019 1074 1132 1328 1446

24TR02 ISK La Bohemedreef 5-7 220 274 301 240 239 230 233 236 234 355

24TR03 X11 Vondellaan 178 380 321 313 352 371 386 398 411 443 377

24TR05 Via Nova College Maartvlinder 7 600 540 557 572 600 632 660 690 792 808

27DG00 De Passie Zwarte Woud 211 775 663 704 781 821 852 875 894 918 831

12415 10698 11025 11545 12018 12457 12857 13260 14328 14079

De groei van het Amadeus Lyceum 1.196 leerlingen nu zet de komende jaren door. Op dit moment is de

verwachting dat de maximale schoolgrootte vanaf 2020 wordt gehaald. De toename van het aantal leerlingen is

groter dan in de vorige prognose werd verwacht. Dit is conform de verwachting van de instelling.

Kranenburg telt 152 leerlingen. In totaal 4 leerlingen meer dan op de vorige teldatum. De verwachting is dat de

school op het einde van de prognoseperiode de maximale schoolomvang van 200 nog niet gaat halen.

Het St Gregorius College telt 1.189 leerlingen. De maximale schoolomvang is op dit moment al bereikt en zal naar

verwachting de hele prognoseperiode overschreden worden. De prognose valt iets lager uit dan die van vorig jaar. In

deze prognose zijn een aantal leerlingen verwerkt die internationaal onderwijs volgen.

Op dit moment zitten er 1.471 leerlingen op het St Bonifatius College. De verwachting is dat, dat er in het jaar

2021 1.706 zullen zijn, een stijging van 235 leerlingen. Het aantal leerlingen van de maximale schoolgrootte wordt

de hele periode overschreden. Ook deze prognose ligt net onder de prognose van vorig jaar.

Gerrit Rietveld college telt momenteel 966 leerlingen, bijna 50 leerlingen minder dan op de vorige teldatum. In de

prognose stijgt het leerlingenaantal geleidelijk naar 1.104 in 2021. Dit zijn 94 leerlingen minder dan in de vorige

prognose.

Het Stedelijk Gymnasium kende het afgelopen jaar een stevige groei. Dit zet door in de prognose. Deze ligt boven

de prognose van vorig jaar. De maximale schoolomvang wordt vanaf 2015 gehaald.

Het Christelijk Gymnasium telt 933 leerlingen. De prognose ligt de hele prognoseperiode boven de 850 en stijgt

naar 1.089 in 2021. Dit aantal ligt iets onder de vorige prognose. Het leerlingenaantal ontwikkelt minder snel dan in

de vorige prognoses. Door de groei van de doelgroep blijft het aantal leerlingen boven de maximale schoolgrootte.

De Pouwer telt op dit moment 195 leerlingen. De verwachting is dat de school de maximale schoolomvang van 220

rond 2018 gaat bereiken.

Het Globe College telt op 1-10-2012, 611 leerlingen. Dit aantal leerlingen stijgt in de prognoseperiode geleidelijk.

Het aantal leerlingen van 600 van de maximale schoolgrootte wordt de hele prognoseperiode overschreden.

13 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Trajectum College telt 548 leerlingen dit aantal gaat behoorlijk stijgen en komt vanaf 2015 boven de maximale

schoolgrootte. De prognose in 2021 ligt ruim 150 leerlingen boven de prognose van vorig jaar.

Unic College telt op dit moment 617 leerlingen. Een stijging ten opzichte van de vorige telling van bijna 100

leerlingen. De maximale schoolomvang van 600 is reeds op de laatste telling bereikt. De prognose ligt iets boven de

prognose van vorig jaar.

Het Leidsche Rijn College is licht gestegen en haalt in 2015 de maximale schoolgrootte. De prognose is duidelijk

lager dan de prognose van vorig jaar.

Op ISK zitten op dit moment 240 leerlingen. Dit zijn 61 leerlingen minder dan op 1-10-2011. Op basis van de

trendmatige ontwikkeling zullen dit er in 2021, 234 zijn. Dit aantal ligt boven de maximale schoolgrootte. Gezien

het karakter van de school is het de vraag wat de waarde van een prognose voor deze school is.

X11 telt op dit moment 352 leerlingen. De verwachting is dat, dat er in het jaar 2021, 443 zullen zijn, een stijging

van 91. Deze stijging is groter dan in de vorige prognose. De school zit vanaf 2015 boven de maximale

schoolgrootte.

Via Nova College heeft 572 leerlingen. De verwachting is dat, dat er in het jaar 2021, 792 zullen zijn. Door de

groei van de totale doelgroep gaat het leerlingenaantal stijgen en komt vanaf 2014 uit boven de maximale

schoolgrootte.

De Passie telt op dit moment 781 leerlingen, 77meer dan op de vorige telling. De verwachting is dat, dat er in het

jaar 2021, 918 zullen zijn. Dit zijn 87 leerlingen meer dan in de vorige prognose. Deze groei is conform hetgeen de

school vorig jaar heeft aangegeven.

14 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Bijlage 1

Overzicht Doelgroep

Doelgr oepontwikkeling 12- tot en m et 18- jar igen per wijk

Naam wijk Historie

Pr ognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Utrecht - West 1405 1394 1465 1453 1493 1535 1603 1631 1644 1675 1704 1731 1761 1788 1803 1812 1828 1844

Utrecht - Noordwest 2102 2061 2122 2188 2192 2201 2225 2249 2254 2281 2326 2371 2406 2434 2465 2501 2535 2569

Overvecht 2084 2074 2073 2147 2269 2358 2405 2453 2496 2532 2597 2638 2690 2730 2774 2804 2849 2868

Utrecht - Noordoost 2280 2306 2333 2389 2441 2464 2528 2582 2615 2661 2690 2734 2768 2794 2827 2850 2875 2888

Utrecht - Oost 1447 1431 1459 1486 1517 1585 1628 1638 1655 1665 1684 1730 1762 1817 1830 1852 1863 1860

Binnenstad 404 416 434 435 445 457 470 480 478 492 498 533 560 584 609 640 659 674

Utrecht - Zuid 1616 1620 1686 1744 1748 1778 1822 1849 1867 1885 1915 1932 1954 1975 1997 2014 2041 2055

Utrecht - Zuidwest 2135 2109 2152 2201 2235 2281 2335 2409 2477 2468 2488 2517 2522 2550 2568 2591 2640 2697

Totaal 13473 13411 13724 14043 14340 14659 15016 15291 15486 15659 15902 16186 16423 16672 16873 17064 17290 17455

Historie

Pr ognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Leidschen Rijn 1412 1580 1728 1921 2155 2332 2532 2723 2943 3141 3293 3518 3698 3885 4030 4150 4265 4356

Vleuten - de Meern 3003 3177 3397 3591 3773 4007 4192 4385 4570 4703 4815 4890 4959 4980 4998 4994 4969 4925

Totaal 4415 4757 5125 5512 5928 6339 6724 7108 7513 7844 8108 8408 8657 8865 9028 9144 9234 9281

Totaal 17888 18168 18849 19555 20268 20998 21740 22399 22999 23503 24010 24594 25080 25537 25901 26208 26524 26736

Doelgr oepontwikkeling 12- tot en m et 18- jar igen per gem eente

Naam gem eente Historie

Pr ognose

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Stichtse Vecht 5220 5231 5221 5198 5203 5223 5193 5196 5148 5068 5034 5002 4969 4906 4813 4735 4681 4590

De Bilt 3628 3601 3610 3618 3652 3673 3704 3690 3642 3563 3453 3374 3295 3198 3148 3105 3042 2984

Bunnik 1293 1282 1301 1324 1387 1443 1513 1610 1650 1689 1678 1644 1613 1567 1509 1491 1454 1408

Houten 4429 4444 4424 4491 4600 4740 4866 4977 5049 5121 5102 5037 4951 4820 4675 4550 4435 4352

IJsselstein 3069 3057 3089 3147 3247 3289 3334 3303 3268 3204 3092 2954 2834 2749 2696 2597 2536 2477

Zeist 5073 4996 5198 5325 5507 5639 5763 5832 5882 5891 5859 5802 5793 5775 5804 5874 5939 6021

Nieuwegein 4482 4441 4554 4644 4729 4810 4855 4845 4815 4710 4776 4871 4988 5078 5226 5358 5512 5646

Woerden 4251 4323 4410 4498 4594 4645 4715 4666 4605 4542 4449 4353 4290 4231 4192 4140 4098 4044

Totaal 31445 31375 31807 32245 32919 33462 33943 34119 34059 33788 33443 33037 32733 32324 32063 31850 31697 31522

15 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Bijlage 2

Overzicht Leerlingen per school

Brinnr. Naam School Adres Historie

Prognose

schoolgrootte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

00RO Amadeus College Burghtpoort 3 1700 758 961 1196 1342 1447 1521 1587 1643 1698 1742 1776 1816 1850 1878 1898 1912 1923 1926

01EK00 Kranenburg Tamboersdijk 9 200 165 148 152 152 156 160 165 169 173 175 178 182 184 188 190 192 195 197

01KF00 St. Gregorius College Van Asch van Wijckskade 20 1150 1193 1184 1189 1211 1240 1272 1308 1340 1365 1387 1412 1440 1464 1487 1507 1525 1545 1560

02UE00 St. Bonifatius College Burg. F. Andrealaan 7 1470 1494 1470 1471 1496 1525 1563 1607 1638 1660 1683 1706 1738 1765 1792 1812 1832 1851 1861

14OY00 Gerrit Rietveld College Winklerlaan 373 1200 1006 1013 966 979 996 1017 1041 1060 1074 1087 1104 1123 1140 1155 1169 1182 1196 1206

15JM00 Stedelijk Gymnasium Ina Boudier-Bakkerlaan 7 850 681 747 793 832 861 884 906 920 929 934 934 937 938 938 937 937 937 934

16PA00 Christelijk Gymnasium Koningsbergerstraat 2 850 943 952 933 943 963 989 1019 1043 1061 1076 1089 1107 1121 1134 1143 1152 1160 1164

17AO00 Pouwer La Bohemedreef 5-7 220 179 180 195 202 209 215 219 224 227 229 233 237 240 243 246 249 252 255

18AN00 Globe College Grebbeberglaan 7 600 669 611 611 610 620 634 648 664 677 681 690 699 706 713 720 727 738 748

24TJ00 Trajectum College Vader Rijndreef 9 600 476 442 548 585 620 639 652 664 673 681 694 705 716 725 735 742 753 759

24TJ02 Unic College Van Bijnkershoeklaan 2 600 473 520 617 667 701 723 745 762 776 786 797 810 821 832 840 848 857 864

24TR00 Leidsche Rijn College Maartvlinder 1 1000 863 922 929 968 1019 1074 1132 1186 1242 1289 1328 1375 1414 1449 1476 1497 1517 1531

24TR02 ISK La Bohemedreef 5-7 220 274 301 240 239 230 233 236 238 238 237 234 232 230 228 227 227 226 226

24TR03 X11 Vondellaan 178 380 321 313 352 371 386 398 411 420 429 436 443 452 459 467 472 478 484 488

24TR05 Via Nova College Maartvlinder 7 600 540 557 572 600 632 660 690 718 746 770 792 819 842 864 882 897 913 925

27DG00 De Passie Zwarte Woud 211 775 663 704 781 821 852 875 894 909 917 921 918 913 905 893 880 870 860 852

12415 10698 11025 11545 12018 12457 12857 13260 13598 13885 14114 14328 14585 14795 14986 15134 15267 15407 15496

16 Leerlingenprognose 2014 2028, Gemeente Utrecht


Utrechtse Vastgoed Organisatie

More magazines by this user
Similar magazines