def. verkiezingsprogramma 2014

willardwoord

def. verkiezingsprogramma 2014

In vertrouwde handen

SGP-verkiezingsprogramma gemeente URK 2014 – 2018


Inhoudsopgave

Inleiding 4

Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 6

Bestuur in interactie met de burger

Bestuur mét de samenleving

Duidelijkheid

Verbinding

Zichtbaarheid

Samenwerken/samengaan

Hoofdstuk 2. Veiligheid 9

Brandweer en hulpverlening

Hoofdstuk 3. Zorg en welzijn 11

Wet maatschappelijke ondersteuning

Vrijwilligerswerk

Jeugd

Decentralisatie Jeugdzorg

Zorg voor ouderen

Volksgezondheid

Verslaving

Hoofdstuk 4. Lokale economie, werk en inkomen 16

Zondagsrust

Werk!

Schuldhulpverlening

Hoofdstuk.5..Visserij

Noordzeevisserij

Pulsvisserij

IJsselmeerviserij

Hoofdstuk 6. Onderwijs 20

Onderwijsbeleid

Huisvesting

Bibliotheek

2


Hoofdstuk 7. Cultuur, recreatie en sport 22

Cultuur

Cultuurhistorie

Recreatie

Evenementen

Toerisme

Recreatieve sport

Hoofdstuk 8. Leefomgeving 26

Milieubeleid

Afvalstoffenbeleid

Verkeer

Speelplaatsenplan

Hoofdstuk 9. Ruimtelijke ordening en wonen 28

Structuurvisie

Bestemmingsplan

Urk, de parel van Flevoland

Woningbouw en leefmilieu

Hoofdstuk 9. Financiën en risico’s 30

Het huis op orde

Transparantie

Financieel beleid

3


Inleiding

Voor de SGP is de overheid Gods dienares. Dat is geen populistisch, maar een

Bijbels gegeven. Hecht de SGP dan niet aan een overheid voor de burgers? Jazeker.

Juist daarom ziet de SGP de overheid als ‘Gods dienares, u ten goede’. De overheid

beoogt in die visie het welzijn en de welvaart van de burgers. Een overheid die

handelt naar de normen van de Bijbel zorgt voor rust en stabiliteit in de

samenleving, zodat God naar Zijn Woord gediend kan worden.

De SGP, de oudste politieke partij in ons land, heeft in al die jaren getoond een

constructieve bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur, zowel in

vertegenwoordigende, als besturende organen. De publieke taak in de samenleving

ziet zij als een grote verantwoordelijkheid. In die bijdrage wil de SGP zich laten

leiden door Gods Woord, omdat zij ervan overtuigd is dat juist Gods geboden

heilzaam zijn voor alle burgers van Nederland.

Als een rode draad loopt de principiële invalshoek van Gods Woord door de

beleidshoofdstukken waarvan de SGP overtuigd is, dat zij relevant zijn voor de

bestuurslaag die het dichtste bij de burger staat, namelijk de gemeente.

De SGP wil de dienst van God duidelijk en herkenbaar houden voor de gemeente

van Urk, maar ook voor haar bezoekers. Het Christelijke karakter van onze

gemeente is de SGP veel waard. Gods dag, een dag van rust, is de SGP lief.

Gods wet geeft eveneens richtlijnen voor de omgang met de andere mensen. Het

voorkomen van criminaliteit en het bevorderen van de veiligheid van burgers is een

belangrijke taak. Zorg voor de kwetsbaren in de samenleving, zoals ouderen,

jongeren, zieken, gehandicapten en vele anderen rekent de SGP tot het takenpakket

van de gemeente. Zedeloos gedrag lijkt positief, maar ten diepste ondermijnt het de

verhouding tot God en de naaste. Eerbaarheid in de samenleving is een groot goed.

De gemeente Urk moet zedeloze uitingen in het publieke domein weren.

Betrouwbaarheid staat hoog aangeschreven in de samenleving. Dat is volgens Gods

Woord: waarheid bevorderen en leugen afstraffen. De overheid heeft hierin een

voorbeeldfunctie.

In het verkiezingsprogramma zijn de beginselen van Gods Woord nog verder

concreet toegesneden op de praktijk van het gemeentelijk beleid. Na een schets van

de intentie van de SGP en de bestuurlijke werkelijkheid staan in dit programma

concrete acties en voornemens die een bijdrage kunnen en zullen leveren aan het

welzijn en de welvaart van de burgers.

De SGP staat voor een overheid overeenkomstig Gods Woord. Het gevolg daarvan

is dat die overheid van grote en wezenlijke betekenis zal zijn voor de burgers in de

samenleving. Om dit gestalte te geven moeten wij doen en handelen wat onze

handen vinden om te doen. De hand aan de ploeg …

Dat alleen is niet genoeg! Onze verkiezingsthema is: in vertrouwde handen.

Daarmee worden niet bedoeld menselijke handen maar Gods handen. Wat er ook

gebeurd, de HEERE regeert! Wanneer wij in dat vertrouwen onze handen mogen

leggen in Zijn handen dan zijn wij als mensen, als gemeente op de juiste Weg.

Dat wensen wij u allen, inwoners van Urk, alsmede onszelf toe voor de toekomst.

Namens het bestuur en fractie van de Staatkundig Gereformeerde Partij Urk.

4


1

Burger en bestuur

Het overheidsbestuur richt zich op de samenleving en staat ten dienste van de

burger. De SGP streeft naar een gemeentebestuur dat functioneert dicht bij de

burger. Dat vraagt van bestuurders een zorgvuldige luisterhouding en vervolgens

een actieve betrokkenheid op het geheel van de samenleving.

De SGP meent dat daarbij de volgende zes thema’s leidend zouden moeten zijn.

1. Bestuur in interactie met de burger

Het gemeentebestuur hoedt zich voor isolement. Het zoekt gericht het contact met

de samenleving en moedigt aan tot participatie.

Concreet:

• Het gemeentebestuur zoekt actief de samenspraak met de samenleving en

luistert naar gevoelens en argumenten.

• Dat laat onverlet de eerste verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur

voor het algemeen belang, dat tegenover individuele belangen kan staan.

• Ook heeft het gemeentebestuur eigen opvattingen, die geworteld zijn in

politieke overtuigingen.

• In dit spanningsveld motiveert het gemeentebestuur tegenover de

samenleving de keuzes die het maakt.

• Voor de SGP betekent dit dat zij iedere maand een spreekuur hebben waar

burgers met vragen, problemen en/of voorstellen terecht kunnen.

• Het initiatief van de SGP “Gast in de Raad” verdient meer aandacht.

2. Bestuur mét de samenleving

Het gemeentebestuur staat niet alleen in de uitoefening van de publieke taak. Wat

de burger zelf kan aanpakken, zal de overheid niet overnemen.

Concreet:

• Het gemeentebestuur oefent zijn zorgtaken (veiligheid, leefbaarheid,

ontwikkeling) uit met degenen die de samenleving vormen.

• Het gemeentebestuur stimuleert en faciliteert het Urker verenigingsleven.

• Het gemeentebestuur rekent met en speelt in op het ‘zelforganiserend

vermogen’ van de samenleving. Als voorbeeld noemen we hier het

zelforganiserende vermogen van buurtverenigingen om de zogenaamde

tentenkampen te organiseren.

3. Duidelijkheid

Het gemeentebestuur maakt duidelijk wat zijn rol is en hoe de bevoegdheden

liggen. Te allen tijde moet worden voorkomen dat verkeerde verwachtingen

tegenover de burger worden gewekt.

Concreet:

• Juist als interactie en bestuur met de samenleving uitgangspunt zijn, is het

bieden van duidelijkheid een eerste vereiste: waarover gaat het wel en

waarover niet, hoe liggen de formele bevoegdheden, etc.

• Het vraagt van het gemeentebestuur helderheid in bewoordingen, realisme

in te wekken verwachtingen en bewustheid van de concrete context.

6


• Voor de SGP betekent dit dat bij onduidelijkheid en/of ontevredenheid van

onze burgers gezocht moet worden naar oplossingen in een persoonlijk

gesprek en niet door middel van schriftelijke correspondentie.

4. Verbinding

De samenleving vertoont een grote verscheidenheid. Het gemeentebestuur is

gericht op een vreedzaam samenleven.

Concreet:

• Het gemeentebestuur is er voor de hele samenleving: in de regel gaat het

algemeen belang voor het individuele belang.

• Ondertussen bevordert het gemeentebestuur de veiligheid van eenieder.

• Om dat te bereiken streeft het gemeentebestuur naar verbindingen:

initiatieven vanuit de samenleving bij elkaar brengen, verschillen

overbruggen, respect en uitwisseling tussen mensen en groepen van

verschillende pluimage stimuleren.

• Vanuit deze gedachte ondersteunt het gemeentebestuur activiteiten

waarvan het karakter past bij de christelijke identiteit van Urk. Activiteiten

met een ontwrichtend of zedeloos karakter weren wij van ons dorp.

Activiteiten die een breed draagvlak hebben onder de burgers en die

verbindend zijn verdienen onze steun. Te denken valt dan aan Urkerdag,

vlaggetjesdag, Urk in wintersferen, kinderdorp etc.

5. Zichtbaarheid

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Het gemeentebestuur

vult die positie in door zichtbaar, bekend en nabij te zijn.

Concreet:

• De wisselwerking tussen bestuur en burger vraagt om heldere

communicatie en uitwisseling: aanspreken en aangesproken worden,

zichtbaar zijn en gekend worden.

• Dit vergt een zichtbare aanwezigheid van het bestuur in de samenleving.

7


6. Samenwerken

De gemeente krijgt te maken met meer en complexere regelgeving. Daarnaast is er

van rijkswege een aansporing tot opschaling, juist ook met het oog om de nieuwe

taken adequaat te kunnen blijven uitvoeren. De schaal waarop de taken zo goed

mogelijk kunnen worden uitgevoerd kan daarom ter discussie komen.

Concreet:

• Intergemeentelijke samenwerking is een probaat middel om efficiënter en

daarmee goedkoper te werken, dat geldt in het bijzonder de ambtelijke

organisaties.

• Bij samenwerking prevaleert de Urker identiteit boven economisch

voordeel.

8


2

Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente heeft hierbij een

belangrijke taak, zowel door onveilige situaties te voorkomen als door handhavend

op te treden tegen burgers en bedrijven die de veiligheid in gevaar brengen. De

SGP wil de komende jaren sterker inzetten op preventie, zonder de handhavende

rol van de overheid te veronachtzamen. De eigen verantwoordelijkheid van

burgers, bedrijven en instellingen wordt daarbij niet uit het oog verloren.

Concreet:

• De wijkagenten blijven behouden en zijn duidelijk zichtbaar op straat

aanwezig.

• De politie participeert actief in het lokale zorgnetwerk om bij te dragen aan

preventief handelen.

• Actieve deelname van burgers stimuleren via Burgernet of SMS-Alert.

• In het kader van Halt-trajecten ouders nauw betrekken bij de aanpak van

overlastgevende jongeren.

• Schade als gevolg van vandalisme zoveel mogelijk verhalen op de dader.

• Openstaan voor buurtpreventieprojecten.

• Middelen voor buurtbemiddeling beschikbaar stellen, waarbij zoveel

mogelijk gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers.

• Blijven controleren op de naleving van de regels voor de jeugdhonken.

Brandweer, FRS en KNMR

De hulpdiensten, brandweer, reddingsmaatschappij en ambulancezorg, zijn

voldoende toegerust om hun taken goed te kunnen vervullen. De brandweer

investeert, naast de reguliere brandbestrijding, ook in preventieve taken.

Concreet:

• Zorgen voor het behoud van onze ambulancestandplaats. Urk verdient een

volwaardige ambulancedienst.

• Het in stand houden en faciliteren van onze First Responder. De FRS heeft

op Urk al menig leven gered.

9


• Ambulancevervoer is gebiedsdekkend, de aanrij-tijden liggen binnen de

landelijke norm en ook voor de nachtelijke uren moet men kunnen rekenen

op effectieve inzet van de ambulance.

• Onze FRS blijft gehandhaafd.

• D4e SGP is van mening dat ook de Urker afdeling van de KNMR gesteund

en indien nodig gefaciliteerd moet worden.

• De regionalisering van de brandweer mag niet leiden tot uitholling van de

vrijwillige brandweer.

• De brandweer gaat zich meer toeleggen op preventie, o.a. door uitreiking

van brandmelders en voorlichting aan specifieke groepen en op scholen.

Vuurwerk

De SGP kiest ervoor het gebruik van vuurwerk, binnen de landelijke

wettelijke kaders, zoveel mogelijk te ontmoedigen en overlast door

vuurwerk hard aan te pakken.

Concreet:

• Vuurwerkvrije zones aanwijzen rond verzorgingstehuizen,

winkelcentra en kerken.

• Streng toezien op het afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken

van vuurwerk buiten de toegestane tijden.

10


3

Zorg en welzijn

De SGP wil staan voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien naar

mensen in kwetsbare omstandigheden. Vanuit Bijbelse naastenliefde willen wij hen

zorg en ondersteuning of zelfs bescherming bieden en helpen om hun eigen

verantwoordelijkheid weer op te pakken.

De basis vormt de ondersteuning vanuit familie, kerk en maatschappelijke

verbanden. Waar deze basis tekortschiet, wil de SGP zorgen voor adequate

aanvulling.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt vanaf 2015 veel

verantwoordelijkheid neer bij de burgers. De zorg geldt (kwetsbare) medeburgers

en hun leefomgeving, waarbij de gemeente ondersteuning, begeleiding en

verzorging aan huis leveren. De gemeente geeft in een Wmo-beleidsplan elke vier

jaar aan hoe ze deze taak gestalte wil geven.

De SGP pleit voor een ruimhartig beleid, dat voorwaarden schept voor de burger

om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn ten opzichte van

mensen met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte. De SGP

wil daarnaast een optimale keuzevrijheid, zodat de burger hulp kan kiezen die bij

hem past.

Concreet:

• Stimulerende maatregelen nemen om de onderlinge betrokkenheid - binnen

familie, kerk en maatschappelijke verbanden - te (helpen) verbeteren. Ook

niet-kwetsbaren moeten opgeroepen worden tot actief burgerschap, om

zich in te zetten voor hun medeburgers. Het Kerkelijk Platform op Urk kan

hierin een stimulerende en ondersteunende rol vervullen.

• Goede ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers van Caritas

• Voldoende en adequate psychosociale hulp verlenen via het

maatschappelijk werk. Hierbij bepleit de SGP ruimte en respect voor de

levensovertuiging van de hulpvrager.

• Optimale keuzevrijheid garanderen, zodat burgers hulp kunnen kiezen voor

een organisatie die bij hen past. Daarbij is het van belang dat lokale

(identiteitsgebonden) organisaties ook tot de zorgaanbieders behoren en

mee kunnen doen bij de aanbesteding. Dus er worden contracten afgesloten

met meerdere partners voor dezelfde zorg zodat optimaal wordt tegemoet

gekomen aan de diversiteit en de vraag van de burgers in de gemeente.

• Ouderen en gehandicapten de mogelijkheid bieden zo lang mogelijk

zelfstandig thuis te wonen; daarbij dient wel gewaakt te worden voor

sociaal isolement en eenzaamheid.

• Algemene voorzieningen en welzijnsdiensten goed spreiden, zodat deze

ook voor de minder mobiele medemens bereikbaar en toegankelijk zijn.

Wellicht het nut van wijkzorg noemen, initiatieven voor

wijkverpleegkundigen etc.

• Voorzieningen moeten minimaal aan minimumcriteria voor de kwaliteit

voldoen.

• Zoveel mogelijk het niveau van collectieve (dagopvang) en individuele

voorzieningen in stand houden.

• Zorgen voor een professionele voedselbank waarbij goed wordt gekeken of

de hulp bij de juiste mensen terecht komt. De SGP ziet de voedselbank niet

als een teken van welvaart en betreurt het dat voedselbanken nodig zijn.

11


• Goede informatie, advies en ondersteuning geven door het instellen van

een zorgloket.

• Ervaringsdeskundigheid uit de samenleving benutten door

burgerparticipatie, Wmo-adviesraad en klanttevredenheidsonderzoeken.

• In de Wmo-adviesraad ook plaats inruimen voor een afvaardiging vanuit de

kerken (diaconieën) en de scholen voor speciaal onderwijs

• Zorg dragen voor een sluitende zorgketen om dakloosheid zoveel mogelijk

te voorkomen, overmatig alcohol- en drugsgebruik terug te dringen en

overlast door verslaving, huiselijk geweld e.d. te verminderen.

Vrijwilligerswerk

De SGP koestert de hoge waarde van het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers verdienen

de waardering van de samenleving. Ook moeten zij vrijwilligerswerk kunnen doen

dat past bij hun levensovertuiging.

Concreet:

• De autonomie van verenigingen dient gewaarborgd te blijven, ook al

krijgen zij gemeentelijke subsidie.

• Identiteitsgebonden en interkerkelijke hulpverleningsorganisaties dienen

ook een plek te krijgen in het lokale zorgnetwerk.

• Vrijwilligers zijn van onbetaalbare waarde voor de samenleving, daarom is

een gemeentelijk schouderklopje ‘de vrijwilligersprijs’ zo belangrijk.

Jeugd

Het uitgangspunt bij het jeugdbeleid is gelijk aan dat bij de Wmo, namelijk veel

verantwoordelijkheid bij de burgers. De zorg geldt (kwetsbare) jongeren en

gezinnen, waarbij de gemeente een goed vangnet realiseert. In het gezin moet de

basis worden gelegd voor een goed functioneren in de maatschappij. De SGP

streeft ernaar dat jongeren gezond en veilig opgroeien tot burgers die vanuit een

gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. Daarom wil

de SGP investeren in de jeugd en werken aan goede voorzieningen en netwerken.

Kinderen moeten ook vooral kind kunnen zijn en daarvoor kansen krijgen. Ouders

zijn de eerstverantwoordelijken in het opgroeien en opvoeden. De sociale

omgeving is ook van belang voor de opvoeding en heeft daar gewenst en

ongewenst invloed op. De SGP gaat uit van de eigen kracht van jongeren, ouders

en de gemeenschap. Waar ondersteuning nodig is, behoort die zo dichtmogelijk bij

de leefomgeving van de jeugdigen en gezinnen plaats te vinden.

Concreet:

• Kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden intensief begeleiden

(voor- en vroegschoolse educatie).

• Opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg signaleren via o.a. het

zorgadviesteam en hulp bieden via o.a. schoolmaatschappelijk werk, en zo

nodig een gezinscoach.

12


• Jongeren pas met een diploma het onderwijs laten verlaten

(startkwalificatie); hierbij vervult onze leerplichtambtenaar een belangrijke

rol.

• Voldoende aantrekkelijke accommodaties en activiteiten voor de groep van

12- tot 16-jarigen. Structurele steun aan Buurtwerk en JOW.

• Een laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin in stand houden met een

goede samenwerking en afstemming tussen de partijen, waarbij

gebruikgemaakt wordt van het elektronisch kinddossier en de verwijsindex;

hierbij zoveel mogelijk aansluiten bij het SGP-ideaal van de normen en

waarden van het gezin.

• Gezinnen ondersteunen in de vorm van één gezin, één plan, één begeleider.

• Bij de vormgeving van de gedecentraliseerde jeugdzorg ruimte bieden voor

identiteitsgebonden zorg.

Decentralisatie Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 gaan de verantwoordelijkheden op het terrein van Jeugdzorg

over naar gemeenten; de zogenaamde ‘decentralisatie Jeugdzorg.’ Doel hiervan is:

meer preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruikmaken van de

eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Deze doelstelling sluit aan bij het

uitgangspunt van de SGP.

Voor de SGP zijn bij deze decentralisatie drie keuzes van cruciaal belang. Ten

eerste biedt de gemeente zorgvragers in de Jeugdzorg keuzevrijheid, waardoor

rekening gehouden wordt met de levensovertuiging van ouders en jongeren. Dat

betekent ook dat de gemeente in de bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden

haar eigen keuzes verdedigt, waaronder de keuze voor identiteitsgebonden

instellingen. Ten tweede betekent decentralisatie dat zorgvoorzieningen

daadwerkelijk dichter bij de burger worden georganiseerd. Oplossingen worden

zoveel mogelijk gezocht in het eigen netwerk en zo weinig mogelijk bij specifieke

instellingen. Ten derde gaat de gemeente zorgvuldig om met de financiële risico’s

van deze decentralisatie. De kwaliteit van zorg mag niet onder druk komen te staan

door het behalen van een zo groot mogelijke korting. Ook wordt geld dat voor

jeugdzorg bedoeld is, ingezet op jeugdzorg.

Concreet:

• De gemeente respecteert de achtergrond van de cliënt waar het gaat om de

christelijke levensovertuiging van ouders en jongeren. Zorg die aansluit bij

de overtuiging van het gezin is effectiever en daardoor goedkoper! De

gemeente contracteert zorgaanbieders die de taal spreken van de

zorgvrager.

• De gemeente zet in op een daadwerkelijke transformatie: zoveel mogelijk

ondersteunen in de natuurlijke context van een jongere, eventueel in een

pleeggezin, en zo weinig mogelijk in instellingen waarin jongeren

langdurig verblijven.

• Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen worden intensief

betrokken bij het tot stand komen van gemeentelijke beleid bij de

decentralisatie Jeugdzorg.

• Het Centrum voor Jeugd en Gezin krijgt een spilfunctie in de

decentralisatie Jeugdzorg. De gemeente zorgt ervoor dat zij cont(r)acten

heeft in de volle breedte van de gemeente.

Zorg voor ouderen

Ouderen en kwetsbaren moeten zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen

blijven wonen. De SGP vindt dat de gemeente een belangrijke regierol heeft om

een goed en samenhangend pakket aan voorzieningen te realiseren en in stand te

houden.

13


Concreet:

• Terugkeer van de wijkverpleegkundige stimuleren. Naast verpleegkundige

zorg kan zij ook andere behoeften en bedreigingen signaleren en hierop

actie ondernemen.

• Werken aan een sluitend zorgpakket en -netwerk, zoals thuiszorg,

maaltijdvoorziening, alarmering, voorlichting (voeding, beweging,

veiligheid) en terminale thuiszorg.

• Zorgen voor een goede spreiding van voldoende en betaalbare

seniorenwoningen met bereikbare en (ook voor gehandicapten)

toegankelijke voorzieningen in de directe omgeving (‘woonservicezone’).

• Voorzieningen spreiden om sociaal isolement en eenzaamheid te

voorkomen.

• Mantelzorgers goede ondersteuning bieden.


Volksgezondheid

Welvaart brengt risico’s met zich mee voor de volksgezondheid. Menig burger leeft

niet (geheel) gezond. Te weinig beweging, ongezonde voeding, roken en overmatig

alcoholgebruik vormen bedreigingen voor de gezondheid. Daarnaast vragen zaken

als depressiviteit, eenzaamheid en diabetes de aandacht, aangezien die het

welbevinden beïnvloeden.

De SGP vindt gezond leven in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de

burger zelf, maar wil wel actief bijdragen aan bezinning en maatregelen om de

volksgezondheid te bevorderen.

Concreet:

• Optimale voorwaarden voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

(GGD) scheppen om zijn activiteiten uit te kunnen voeren en zijn

deskundigheid benutten.

• Pal staan voor een vrije ziekenhuiskeuze van de patiënt.

• De SGP steunt de plannen van Antonius om in Emmeloord een nieuw

zorgplein te realiseren. De SGP pleit ervoor om ook de kraamzorg in dit

zorgdorp op te nemen.

• Toezicht houden op de effecten van gezondheidsbeleid en zo nodig

beleidsmatig bijsturen.

• Zorg blijven dragen voor toegankelijke hulpverlening, onafhankelijk van

het inkomen.

14


Verslaving

De SGP vraagt speciale aandacht voor het verslavingsbeleid. Er bestaan veel

vormen van verslaving. Met name verslaving aan alcohol, drugs, roken en gokken

vragen gerichte behandeling. Verslaving vormt een bedreiging voor de gezondheid

en het toekomstperspectief van de betrokkene en leidt soms ook tot openbare

overlast. Daarom wil de SGP een actief verslavingsbeleid, dat begint met erkenning

van de problematiek en vraagt om gerichte maatregelen. Uit onderzoek blijkt dat

voorkomen goedkoper en beter is dan genezen.

Concreet:

• Adequaat handhaven, omdat preventie en zorg alleen dan effectief zijn.

• De ingezette voorlichting op de basisscholen elk jaar evalueren en

aanpassen aan de actuele situatie op Urk.

• De SGP is voorstander van voorlichting door de stichting Waypoint daar

zij het beste op de hoogte zijn van de Urker situatie.

• Blijven ondersteunen van moedige ouders.

• Het uitbreiden van alcohol en drugsvrije zones.

• Kerken en scholen faciliteren in hun professionalisering rond preventie.

15


4

Locale economie, werk en

inkomen

Werken is van groot belang. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor

contacten. Wie werkt, vereenzaamt doorgaans niet. Maar wie dat niet kan, verdient

ondersteuning van de overheid die zorgt voor haar burgers.

Zondagsrust

Conform de Bijbel als Gods Woord en de christelijke traditie, is de zondag als de

dag van de Heere een dag waarop de mens niet alleen moet, maar vooral ook mág

rusten. Daarom is de SGP principieel tegen commercieel gerichte bedrijvigheid op

zondag en de zondagsopenstelling van winkels. Daarnaast is het vanuit sociale

motieven en uit oogpunt van welzijn/gezondheid van belang om wekelijks te

rusten.

Concreet:

• Ontmoedigen van 24-uurs economie

• Zondag is rustdag

• Geen winkelopenstelling op christelijke feest- en gedenkdagen

• Ondernemers beschermen tegen koopzondagen

Werk!

De SGP wil economische activiteiten stimuleren, maar trekt daarbij ook grenzen.

Werk is geen doel in zichzelf, maar richt zich op de bijdrage aan de maatschappij

en het verwerven van inkomen. Werk is geen vanzelfsprekendheid meer gezien de

economische crisis. Het vraagt om een betrokken samenwerking tussen gemeente

en bedrijfsleven.

Concreet:

• Een goede relatie gemeente - ondernemers nastreven.

• Het ‘ondernemersloket’ meer bekendheid geven.

• Het Westgat revitaliseren en een ontwikkelplan opstellen voor de

Lemsterhoek.

• De gemeentelijke administratieve lasten voor ondernemers beperken.

• Mogelijkheden creëren voor bedrijven aan huis.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. Deze taak is belegd bij de Stichting

Hulp en Steun, welke dit naar tevredenheid uitvoert voor de gemeente. De SGP

vindt dat voorkomen beter is dan genezen.

Concreet:

• Met hulpverleners afspraken maken over het vroegsignaleren;

• Gerichte budgetvoorlichting geven aan jongeren en pasgetrouwden;

• Burgers die onvoldoende financieel besef tonen begeleiden;

• Verschil maken tussen schulden en schulden: wie zelf verantwoordelijk is

voor zijn schuld moet anders ‘aangepakt’ worden dan wie er niets aan kan

doen;

• Bij dreigende huisuitzetting van gezinnen met kinderen met voorrang een

schuldhulpverleningstraject starten.

16


5

Visserij

De visserijsector zit in zwaar weer. Door nog meer wet en regelgeving vanuit Den

Haag en Brussel wordt het daardoor voor de sector niet makkelijker. De SGP zet

zich al jaren in voor onze visserij en heeft een sterke lobby in Den Haag en Brussel.

Dit neemt niet weg dat wij moeten blijven vechten voor de belangen van onze

vissers.

Naast het belang van vermindering wet- en regelgeving en/of gelijke handhaving in

Europa denkt de SGP mee over de toekomst van de sector. Innovatie op het gebied

van nieuwe schepen, vangstmethoden en technische ontwikkelingen worden door

de SGP van harte toegejuicht. Daar waar zij kan zal de SGP dan ook faciliteren om

verdere doorontwikkeling te stimuleren en/of te realiseren.

De SGP wil ook haar steun uitspreken voor het initiatief van de BKU om een

kredietunie op te richten. Deze unie is erop gericht om bedrijven te financieren

zonder zelf winst te maken. Deze unie zou o.a. visserijbedrijven verder kunnen

helpen daar waar banken niet verder willen gaan met financiering. Wanneer de

politiek hier een rol in kan vervullen zal de SGP zeker haar steun verlenen.

De Noordzeevisserij

De Noordzeevisserij heeft te kampen met hoge brandstofkosten, aanlandplicht,

beperkende quota en concurrerende kweekvis. Ook wordt zij op de huid gezeten

door milieuorganisaties. Innoveren is het toverwoord. Dat moet zich niet alleen

richten op de vangstmethode, maar ook op de marketing. Daarvoor is tijd en steun

onontbeerlijk. De belangen van al onze vissers verdienen volop aandacht.

De Pulsvisserij

Pulsvisserij is een nieuw soort visserij die sinds kort wordt uitgeoefend op de

Noordzee. Voorheen werd de vis opgeschrikt door kettingen die over de bodem

werden gesleept. Met pulsvisserij wordt de vis die op de bodem van de zee leeft

opgeschrikt door middel van elektrische pulsjes (stroomstootjes met een spanning

van maximaal 15 volt). Met pulsvisserij is er haast geen bodemberoering meer en

er kan een brandstofbesparing van 50% (ofwel 19.000 liter diesel per week!)

worden gerealiseerd met als positief neveneffect een sterke reductie van de CO2-

uitstoot verdient de aandacht.

Deze vangstmethode heeft duidelijk laten zien dat zij beter voor de kwaliteit van de

gevangen vis is als beter voor het milieu. Helaas heeft Brussel alleen nog maar

tijdelijke vergunningen afgegeven.

17


De SGP werkt hard om samen met de sector en de politieke vertegenwoordigers

om deze vergunningen om te zetten in permanente vergunningen. Ook pleit de SGP

om zo snel mogelijk meer vergunningen af te geven.

IJsselmeervisserij

De IJsselmeervisserij heeft het moeilijk mede door de beperkingen van Natura

2000. Ook de beperkende maatregelen die afgelopen jaren zijn opgelegd vanuit

Den Haag heeft de IJsselmeervisserij geen goed gedaan. Wij noemen hier expliciet

het verbod op de spieringvisserij.

Naar de mening van de SGP moeten de IJsselmeervissers, daar waar de gemeente

kan, hun blijven ondersteunen. De IJsselmeervisserij heeft niet alleen een

economische waarde maar ook een culturele waarde voor Urk. De afslag moet

beschikbaar blijven voor de IJsselmeervissers om hun vangsten te kunnen lossen,

nu en in de toekomst.

De SGP zal zich in blijven zetten voor een vitale visserijsector.

Concreet:

Europese regels, o.a. over aanlandingen, pk’s van kotters en palingvisserij,

moeten in héél Europa identiek worden toegepast en daadwerkelijk

gehandhaafd.

Ongewenste bijvangsten moeten verminderd worden, maar niet door een

verplichting om alle bijvangsten aan wal te brengen (aanlandingsplicht).

Ondanks dat deze regeling aangenomen is door Brussel moeten wij als

gezamenlijke visserijgemeenten blijven lobbyen in Brussel om deze regel

terug te draaien.

Wat de SGP betreft komt er een vaste lobbyist voor visserijzaken.

Met betrekking tot de pulsvisserij: afgeven van meer permanente

vergunningen.

Het natuurbeschermingsbeleid moet voldoende ruimte blijven bieden voor

visserij op Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer.

De visserijsector moet reële tijd krijgen voor verduurzaming.

Betrokkenheid van de sector is essentieel.

Het Masterplan Duurzame Visserij voor ombouw van de kottervloot krijgt

voluit steun.

18


6

Onderwijs

Het belang van onderwijs van goede kwaliteit kan moeilijk worden overschat. De

rol van de gemeenten - het creëren van optimale randvoorwaarden hiertoe - is

beperkt, maar niet onbelangrijk. Immers, zaken als huisvesting, lokaal

onderwijsbeleid en leerlingenvervoer vallen onder verantwoordelijkheid van het

gemeentebestuur. De vrijheid van onderwijs is leidend voor het gemeentelijk

onderwijsbeleid.

Onderwijsbeleid

Het lokale onderwijsbeleid wordt voortdurend besproken en afgestemd met de

verschillende schoolbesturen. Dit loopt dan steeds via de Lokale Educatieve

Agenda. De ontwikkelingen rondom het passend onderwijs vormen een belangrijk

agendapunt. De SGP is van mening dat een goede verstandhouding tussen de

verschillende partners (schoolbesturen, directies en gemeente) van groot belang is.

Concreet:

• Passend onderwijs voor iedereen.

• Een integrale aanpak van ondersteuning en zorg realiseren, in en buiten de

school.

• In overleg met de scholen maatregelen nemen ter voorkoming van

vroegtijdige schooluitval.

• Het leerlingenvervoer adequaat regelen, zodat ouders in staat zijn hun

kinderen passend onderwijs te laten volgen dat aansluit bij de gewenste

identiteit. In bepaalde gevallen kan dependancevorming de kosten van het

leerlingenvervoer minimaliseren.

Huisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs.

Concreet:

• Niet bezuinigen op het onderwijshuisvestingsbudget

• Zorg blijven dragen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting, waarbij

binnenklimaat, veiligheid en duurzaamheid prioriteit hebben. Denk hierbij

aan de huisvesting van de nieuwe Harmpje Visserschool.

• Bij het verlaten van de wissellokalen kunnen deze weer een oplossing

bieden voor de huisvestingsbehoefte van andere scholen. Te denken valt

aan de overvolle Petrus Dathenusschool.

• De onderwijsgebouwen zodanig inrichten, dat tegemoetgekomen kan

worden aan een toenemende diversiteit van leerlingen als gevolg van

passend onderwijs.

• Stimuleren van initiatieven die leiden tot het terugdringen van

doorverwijzingen naar speciaal onderwijs.

20


Bibliotheek

De SGP streeft in deze tijd van de beeldcultuur de bevordering van de leescultuur

onder jong en oud na. De bibliotheek vervult hierbij een belangrijke functie. Zeker

ook in het huidige tijdperk als ‘informatiemakelaar’.

De bibliotheek verdient een plaats in de Urker samenleving.

Concreet:

• De aangeboden boeken en andere informatiebronnen kennen geen

godslasterlijke, aanstootgevende en gezagsondermijnende uitingsvormen,

maar bevorderen goede zeden.

• De bibliotheek is zo optimaal mogelijk bereikbaar, en wij streven naar

uitbreiding van de openingstijden.

• Bij samenstelling en uitbreiding van het assortiment is er aandacht voor

verschillende doelgroepen, zoals laaggeletterden, en verschillende

denominaties binnen de gemeente.

• Samen met de bibliotheek nadenken over de toekomst.

21


7

Cultuur, recreatie en sport

De SGP ziet als hoofddoel van de cultuuropdracht, zoals de Bijbel ons leert, de eer

van God en het welzijn van de naaste. Deze visie geeft ook richting aan de

invulling van cultuur, recreatie en sport. Het karakter van de lokale samenleving

geeft vaak herkenning en heeft een samenbindende functie. Mensen willen zichzelf

kunnen zijn en de eigenheid ook delen met elkaar. De SGP wil een samen-leving,

en niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurhistorie kunnen hierin een

belangrijke rol spelen, evenals het verantwoord samen recreëren en sporten.

Cultuur

De SGP hecht grote waarde aan de beleving van de cultuur. Het stimuleren van

(sociaal-)culturele activiteiten zoals SCAB Urk en Stichting Urker Taol kunnen

hieraan bijdragen. Primair dienen culturele activiteiten voort te komen uit

particulier initiatief, maar de gemeente vervult hierbij een stimulerende en

ondersteunende rol. Kunstuitingen in de publieke ruimte moeten in

overeenstemming zijn met de Bijbelse cultuuropdracht. De SGP wil dit beleid

vastleggen in een kunst- en cultuurnota.

Concreet:

• Actieve of passieve deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners

bevorderen.

• Scholieren in aanraking brengen met diverse cultuurvormen onder leiding

van de cultuurcoach van de bibliotheek. Dit brengt basisschoolleerlingen in

contact met professionele kunst); hierbij dient wel rekening te worden

gehouden met de identiteit van de scholen.

• Beeldende kunst in de openbare ruimte als uitingsvorm van identiteit en

cultuur(beleving) stimuleren en realiseren.

22


Cultuurhistorie

Naast cultuurbeleving is ook waardering van de cultuurhistorie erg belangrijk. De

geschiedenis hangt uiteraard nauw samen met de lokale identiteit. De SGP maakt

zich sterk voor het behoud en herstel van cultuurhistorische waarden. De gemeente

schept mogelijkheden, ordent en beschermt.

Concreet:

• Cultuurhistorische waarden (archeologie en monumenten) behouden en

deze op de kaart zetten. Het palenscherm moet in de komende jaren

opgeknapt en vernieuwd worden.

• Musea als zichtbare dragers van de lokale geschiedenis steunen.

• Cultuurhistorische waarden inzetten om de toeristische en recreatieve

aantrekkingskracht van de gemeente te bevorderen.

Recreatie

De hoge woningdichtheid en veeleisende arbeidsomstandigheden veroorzaken

behoefte aan ontspanning. De SGP wil daarom bijdragen aan verantwoorde

recreatie. De gemeentelijke taak bestaat vooral in het scheppen van goede

randvoorwaarden.

Concreet:

• Zorgen voor een goed voorzieningenniveau van vrijwilligersverenigingen

die een verantwoorde vrijetijdsbesteding bieden.

• Recreatievoorzieningen die passen bij het karakter van de gemeente en de

zondagsrust niet aantasten.

23


Evenementen

Evenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid van de

gemeente. De SGP staat open voor gezellige activiteiten die de sociale cohesie

bevorderen. Wel zijn duidelijke spelregels nodig, onder andere om overlast voor

omwonenden te voorkomen.

Concreet:

• Geen vergunningen verlenen voor evenementen met een verhoogd risico op

drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik en activiteiten die in strijd zijn met

de goede zeden.

• Het haventerrein meer inzetten voor kleinschalige evenementen. Dit ter

ontlasting van het Oude Dorp.

Toerisme

Behalve recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners zijn ook goede faciliteiten

nodig ter ondersteuning van het toerisme. De SGP pleit voor aantrekkelijke

toeristische voorzieningen, maar nadrukkelijk met behoud van het eigen karakter

en de zondagsrust. De voorzieningen in het havengebied moeten verbeterd worden.

Concreet:

• Bevorderen van het historische karakter van de havens en de oude

dorpskern.

• Versterken van het eigen imago door toeristische evenementen die

verwijzen naar de lokale cultuur(historie).

• Realiseren van een toeristenmarkt in zomer- en wintermaanden op het

haventerrein.

Recreatieve sport

Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid

van de jeugd, aan de volksgezondheid in z’n algemeenheid en aan sociale

verbanden. Veel vrijwilligers zijn op dit terrein actief, en ook ouders tonen vaak

grote betrokkenheid.

Ook wil de SGP laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor

sport(begeleiding) voor mensen met een beperking. Daar waar mogelijk zal de

gemeente ook hierin haar taak op zich moeten nemen.

24


De SGP onderkent de positieve aspecten van sport en wil deze ondersteunen door

als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Ouderen en

gehandicapten verdienen extra aandacht; niet alleen in het mogelijk maken van

sport en beweging, maar ook in het bevorderen van sociale contacten. Helaas heeft

sport ook negatieve aspecten. De SGP wil geen sportverdwazing en geen

zondagssport.

Concreet:

• Door kennismakingsprogramma’s voor sport, leerlingen stimuleren tot

meer bewegen. Dit kan onder leiding van de buurtsportcoaches.

• Bij deze kennismakingsprogramma’s ook aandacht besteden aan ‘fair

play’: het stimuleren van sportief gedrag en het ontmoedigen van

sportverdwazing.

• Sport mogelijk maken door het behouden of realiseren van goede

faciliteiten en accommodaties.

• Het sportaanbod beter toegankelijk maken voor ouderen en gehandicapten.

Streven naar evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen.

Ontmoedigen en beperken van alcoholgebruik in sportkantines.

• Eerlijke verdeling van de subsidiegelden onder alle sportverenigingen.

• Het instellen van een Sportkoepel welke ondermeer verantwoordelijk is

voor de verdeling van subsidiegelden.

25


8

Leefomgeving

Wij behoren zorgvuldig om te gaan met de natuur. Gods goede schepping moeten

we bouwen en bewaren. Een schoon milieu, waaronder ook het openbaar groen en

het water valt, moet onze aandacht hebben. Hier geldt het rentmeesterschap bij

uitstek. Hoofdlijnen zijn bijvoorbeeld het investeren in duurzame energiebronnen

en het duurzaam inrichten van de (leef)omgeving. Dit kan onder andere door het

realiseren van een duurzaamheidsplan.

Milieubeleid

Het milieubeleid vraagt om een integraal plan. In een dergelijk beleidsplan komen

de kwaliteit van de openbare ruimte, duurzaamheid, geluid, licht en

afvalstoffenbeleid aan de orde. De SGP vindt dat de gemeente zelf ook het goede

voorbeeld dient te geven in zaken als energiebesparing en CO2 -reductie.

Concreet:

• Vervuiling en uitputting van grondstoffen voorkomen door duurzaam

bouwen.

• Klimaatbeleid opstellen (waaronder energiebesparing, vergroting van het

gebruik van duurzame energie en CO2-reductie).

• Actief meewerken aan de aanschaf van zonnecollectoren door particulieren

en bedrijven stimuleren.

Afvalstoffenbeleid

Het afvalstoffenbeleid is belangrijk om verloedering van de openbare ruimte tegen

te gaan. Burgers en bedrijven moeten zich bewust worden van de geweldige

productie van afval. Voor de SGP geldt het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt.

Vanzelfsprekend is er goed toezicht op de naleving van de regels.

Concreet:

• Optimale scheiding van afvalstromen stimuleren.

• Het inzamelen van oud papier door verenigingen en stichtingen stimuleren.

• Het milieurendement verbeteren en zorgen voor aanvaardbare kosten voor

de burger (zo mogelijk vermindering) en een goed serviceniveau.

Verkeer

Het verkeer zal voortdurend aandacht blijven vragen. Het aantal auto’s groeit nog

steeds. Het openbaar vervoer moet op peil blijven of verbeteren. Het fietsverkeer

kan nog beter worden gestroomlijnd. De SGP hecht groot belang aan veilige voeten

fietspaden.

Concreet:

• Urk moet van alle kanten goed bereikbaar zijn.

• Vrachtauto’s uit de oude dorpskern weren.

• Vrachtwagens niet meer parkeren op de haven.

• Goede parkeervoorzieningen aan de rand van het oude dorp en deze

voorzien van camera bewaking.

• De veiligheid rond scholen en zorginstellingen samen met de betrokkenen

aanpakken en verbeteren.

• De voet- en fietspaden langs de dijken en in het Urkerbos moeten van hoge

kwaliteit zijn.

• Goede aansluitingen in het openbaar vervoer realiseren.

26


• Nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen zo snel mogelijk op het

openbaar vervoer en het fietspadennetwerk aansluiten.

• Een goed parkeerbeleid regelen, zodat er in woonwijken en bij bedrijven en

instellingen voldoende parkeermogelijkheden zijn.

• De mogelijkheden voor parkeerplaatsen voor vrachtauto’s en grotere

bedrijfsauto’s inventariseren.

Speelplaatsenplan

Via een speelplaatsenplan kunnen speelterreinen en speeltoestellen op een goede

manier over de gemeente worden verdeeld. Volgens de SGP verdient het

aanbeveling om in een dergelijk plan rekening te houden met voldoende spreiding

binnen de kernen, waardoor het mogelijk is dat kinderen op korte loopafstand

kunnen spelen en bewegen. Voor de opgroeiende jeugd worden plaatsen

aangewezen die bestand zijn tegen vandalisme. Voor ouderen worden

voorzieningen voor ontmoeting en beweging gerealiseerd. Bij de inrichting van de

omgeving wordt vooraf rekening gehouden met het aanleggen van speelplaatsen

voor kinderen.

Concreet:

• Speelvoorzieningen voor kinderen evenwichtig spreiden en burgers hierbij

betrekken, bijvoorbeeld via een speeltuinvereniging.

• Speelplaatsen afstemmen op diverse doelgroepen (leeftijden).

• Bij de inrichting van een speelplaats en de keuze van speeltoestellen

rekening houden met minder valide kinderen.

• De veiligheid van speelplaatsen bevorderen en misbruik door hangjongeren

voorkomen.

• Met wijk- en buurtverenigingen afspraken maken over gezamenlijk beheer

en toezicht.

• Voorzieningen voor ouderen realiseren, ten behoeve van ontmoeting en

beweging.

27


9

Ruimtelijke ordening en

wonen

Het Bijbelse rentmeesterschap geeft richting aan het SGP-beleid voor ruimtelijke

ordening. Daarbij gaat het om verduurzaming (bijvoorbeeld duurzaam bouwen).

Ook gaat het om een verantwoorde indeling van de openbare ruimte, in het besef

dat er grenzen aan de groei zijn. Door de decentralisatie van taken naar lagere

overheden worden de verantwoordelijkheden voor gemeenten steeds groter.

Structuurvisie

De SGP pleit voor een integrale langetermijnvisie in structuurvisies. Hierin moeten

volkshuisvesting, werkgelegenheid, economie, natuur en recreatie afgewogen in

beeld worden gebracht.

Concreet:

Aandacht voor diversiteit en leefbaarheid in de wijken. Zoeken naar een

goede balans tussen “grijs en groen”. Onder groen verstaat de SGP niet

alleen groenstroken maar ook speeltuintjes.

Ontwikkelingsmogelijkheden voor diversiteit van de werkgelegenheid:

productiegericht, kennisgericht en industrieel.

Ontspanningsmogelijkheden voor kinderen en volwassenen.

Aandacht voor sociale consequenties.

Aandacht voor voorzieningen, onderwijs en leefbaarheid.

Inbreilocaties, bijvoorbeeld locatie Vuurbaak, in kaart brengen en bij

verder doorontwikkelen dit altijd doen in samenspraak met omwonenden.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan legt de vormgeving van de ruimte vast, nu en in de nabije

toekomst. Een goede afstemming met de provinciale omgevingsvisie, met direct

betrokkenen en belangenorganisaties kan het proces versnellen. Bij overdracht van

taken aan de omgevingsdienst in het kader van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (WABO), dient de klant centraal te staan. De afstand tussen

bestuur en burger moet daardoor niet worden vergroot.

Concreet:

In bestemmingen flexibel zijn en te durven afwijken om in te kunnen

spelen op de vraag naar woningen of bedrijven.

Bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan zorgen voor

betrokkenheid van onderaf en draagvlak creëren. Goed voorbeeld hiervan

is de inbreng van de SGP geweest bij de ontwikkeling van de Oranjewijk.

Maak vooraf duidelijk waar wat gebouwd kan worden zodat mensen niet

voor verrassingen komen te staan.

28


Urk de parel van Flevoland

Urk heeft een rijke geschiedenis. Deze geschiedenis komt tot uiting in de

aanwezigheid van oude gebouwen met diverse bouwstijlen. Beeldbepalende

bouwwerken en monumenten geven karakter aan onze oude dorpskern. De SGP

vindt het belangrijk dat geschiedenis aandacht krijgt (educatie) en wil de

cultuurhistorische waarden bewaren voor de toekomst.

Concreet:

Inventariseren van de mogelijkheden om monumentwaarden van het

interieur te beschermen (in relatie tot subsidiemogelijkheden en blijvende

bruikbaarheid).

Beschrijven en ontwikkelen van integraal erfgoed (beeldbepalende

gebouwen, monumenten, bodemschatten en cultuurlandschappen).

De hoogte van de financiële middelen in overeenstemming brengen met het

ambitieniveau.

Woningbouw en leefmilieu

Een aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich door variatie in woon- en leefmilieus.

Er moeten verschillende woningen staan: sociaal, middelduur en duur. De SGP

vindt evenwicht in het woningaanbod belangrijk; dit is te bereiken door

vraaggericht in plaats van aanbodgericht te bouwen. Mede door verschillende

bouwstijlen krijgt een woonwijk karakter. Het is mogelijk om via

bestemmingsplannen en grondexploitaties hierin sturend op te treden.

Concreet:

Voldoende starterswoningen garanderen, de mogelijkheden voor subsidie

of maatschappelijk gebonden eigendom, Koopgarant of SVN-producten

onderzoeken (dit zijn leningen die de gemeente verstrekt voor

woningverbetering).

Zorgen voor voldoende aanbod van betaalbare woningen voor gezinnen.

Voorzien in levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen.

Samen met Patrimonium de doorstroming op de woningmarkt stimuleren.

De mogelijkheid van mantelzorg (in woningen/bijgebouwen) opnemen in

bestemmingsplannen.

Bij de ontwikkeling van in- of uitbreidingslocaties nagaan hoe

duurzaamheid bereikt kan worden.

Urker aannemers meer inzetten bij gemeentelijke projecten.

29


10

Financiën

Het huis op orde

Voor de uitvoering van het beleid zijn financiële middelen nodig. Middelen die

worden verkregen door uitkeringen van het Rijk of via belastingheffing door de

gemeente zelf. Gemeentelijke financiën betreffen dus gemeenschapsgeld. De SGP

staat voor verantwoord besteden.

Ook in financiële zin behoort een gemeente er voor te zorgen het huis op orde te

hebben. Dat betekent inzicht hebben in wat nodig is voor een solide begroting.

De kortingen op het gemeentefonds of budgettaire kortingen gerelateerd aan

decentralisaties vragen om een expliciete keuze om ofwel beleid aan de nieuwe

financiële mogelijkheden aanpassen ofwel extra begrotingsruimte vinden.

De doorwerking van de landelijke bezuinigingen van de vele miljarden zijn ook op

Urk goed voelbaar, “de rek is eruit” !

Positief is dat Urk blijft groeien en dat wij naar verwachting D.V. 2016 de grens

van 20.000 inwoners passeren.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Concreet:

• Beheerplannen die inzicht geven in onderhoudskosten om alle

kapitaalgoederen op het vastgestelde kwaliteitsniveau te houden.

• Kritische evaluatie van lopende uitgaven (takendiscussie).

• De reservepositie is voldoende om mogelijke risico’s op te vangen.

Transparantie

De SGP streeft naar maximale transparantie, ook op financieel gebied. Transparant

zijn betekent inzicht geven in de financiële mogelijkheden. Maar ook duidelijk zijn

in de verantwoording van de bestede financiële middelen. De risicoparagraaf is een

essentieel onderdeel van deze verantwoording.

Financieel beleid

De SGP streeft een heldere, inzichtelijke en degelijke begroting na. Dat wil zeggen

dat de SGP ook richting burgers, bedrijven en verenigingen een duidelijk en helder

financieel beleid voert. Dit beleid heeft er de afgelopen jaren mede toegeleid dat

wij als gemeente van Urk niet meer onder preventief financieel toezicht staan.

Dit wil de SGP de komende jaren continueren.

Concreet:

• Een structureel sluitende begroting.

• De hoogte van de OZB afhankelijk maken van de weging tussen

voorzieningenniveau en de draagkracht van de burger.

• Bij belastingverhoging terughoudendheid betrachten.

• Tarieven van rioolrecht, afvalstoffenheffing etc. zijn kostendekkend.

• De hoogte van de begraafrechten dienen zodanig te zijn dat het voor

iedereen mogelijk is zich te laten begraven.

• Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor burgers die van een

laag inkomen moeten rondkomen.

30

More magazines by this user
Similar magazines