02.03.2014 Views

ING BudgetBarometer

ING BudgetBarometer

ING BudgetBarometer

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ING BudgetBarometer

Maart 2010

Stemming stijgt

ING BudgetBarometer

omhoog: 92 punten

Vergeleken met het vorige kwartaal zijn

Nederlanders minder negatief gestemd over de

nabije toekomst. Het pessimisme over de eigen

portemonnee neemt af. De ING BudgetBarometer

is in het eerste kwartaal van 2010 gestegen naar

92 punten. Na forse besparingen vorig jaar geven

Nederlanders aan nu minder hard te sparen. Het

ING Economisch Bureau verwacht dat in de

tweede helft van het jaar de consumptie weer zal

stijgen.

Stemming stijgt

De stand van de ING BudgetBarometer is in het eerste

kwartaal uitgekomen op 92, tegen 89 in het vorige

kwartaal. De stemming onder Nederlandse huishoudens

over hun portemonnee is dus verbeterd ten opzichte

van drie maanden terug. Wel wijst een stand van onder

de 100 punten erop dat het aantal consumenten dat

negatief is over hoe ze kunnen rondkomen groter is dan

de groep die positief is. Overigens zegt een overgrote

meerderheid van acht op de tien (78%) huishoudens

precies uit te komen of geld over te houden.

Aanpassen door minder te consumeren

Het oordeel van de Nederlandse huishoudens is vooral

negatief over de huidige situatie. Eén op de zes komt nu

moelijker rond dan drie maanden geleden, één op de

twintig makkelijker. Prijsstijgingen en inkomensdalingen

worden als belangrijkste boosdoeners gezien.

Inderdaad valt af te leiden uit cijfers van het Centraal

Bureau voor de Statistiek (CBS) dat sinds begin 2008 de

koopkracht van het gemiddelde besteedbare inkomen

een dalende trend heeft ingezet. Nagenoeg alle

huishoudens die zeggen moeilijker rond te komen,

hebben hun uitgavenpatroon aangepast. De meest

genoemde aanpassing is bezuinigen op de dagelijkse

uitgaven (43%), daarna komt het uitstellen van grote

uitgaven (34%). Die laatste optie komt vaker voor dan

een jaar geleden (18%). Voor de gehele groep

huishoudens die moeilijker rondkomt, geldt dat zij

vooral de ‘tering naar de nering’ zetten door hun

uitgaven te verminderen. Minder sparen vinden zij

kennelijk niet wenselijk of is niet altijd mogelijk.

Leerzame recessie

De meerderheid (55%) van alle Nederlandse

huishoudens zegt als gevolg van de recessie bewuster

met geld om te gaan. Van de groep huishoudens die het

echt moeilijk heeft, gaat het zelfs om zeven op de tien

(71%). Het deel van de huishoudens dat zegt een zeer

goed inzicht te hebben in de maandelijkse uitgaven is

gestegen van 35% een jaar geleden naar 40% nu. De

recessie heeft dus – onder andere – ‘leereffecten’ gehad

op het gebied van de eigen financiën. Eén op de drie

(34%) huishoudens zegt behoefte te hebben aan meer

inzicht in zijn uitgavenpatroon. Onder de niet goed

rondkomende huishoudens gaat het zelfs om meer dan

de helft (57%). Het lukt deze groep niet te bouwen aan

een buffer en ook plannen zij de uitgaven minder ver

vooruit dan vorig jaar. Van de goed rondkomende

huishoudens werkt de meerderheid in meer of mindere

mate aan een buffer. Deze groep plant de uitgaven

inmiddels weer verder vooruit.


Spaarjaar 2009

Door de recessie zijn huishoudens flink meer gaan

sparen. Vanwege de economische onzekerheid hielden

consumenten de hand op de knip en werkten zij liever

aan hun financiële buffer. Over heel 2009 namen de

spaartegoeden toe met 34 miljard euro, blijkt uit cijfers

van het CBS. Dat komt neer op 13% van het

besteedbaar inkomen of zo’n 400 euro per huishouden

per maand. Zulke hoge spaarbedragen zijn ongekend.

Ter vergelijking: in de vijf jaar daarvoor groeiden de

spaartegoeden jaarlijks met gemiddeld zo’n 5% van het

besteedbaar inkomen.

Besparingen

groei van de spaartegoeden per huishouden in euro's

5000

4000

3000

2000

10 0 0

0

95 97 99 01 03 05 07 09

Bron: CBS

Als spaardoel noemen huishoudens de financiële buffer

het vaakst: tweederde (64%) legt om deze reden geld

opzij. Vier op de tien (40%) spaart voor de aanschaf van

een auto en drie op de tien (29%) voor vakantie

(meerdere antwoorden mogelijk). Nederlanders geven

aan dat in het afgelopen jaar het sparen voor de buffer

belangrijker is geworden en de auto of vakantie minder

belangrijk. In vergelijking met vorig jaar zeggen

huishoudens nu minder te sparen. Dat is op zich niet

verwonderlijk. Een evenaring van vorig jaar was

onwaarschijnlijk geweest. Een derde (34%) zegt nu

minder opzij te leggen dan vorig jaar, één op de tien

(10%) spaart meer. Hogere uitgaven zijn de

belangrijkste reden om minder te sparen (20% van alle

huishoudens).

Stand ING BudgetBaro meter

95

Meer vertrouwen in de toekomst

Sinds vorig jaar is de stand van de ING

BudgetBarometer gestegen. Huishoudens zijn per saldo

minder negatief over hun eigen financiële situatie. Een

stijgend vertrouwen is belangrijk voor het verdere

economisch herstel. Extra consumentenuitgaven kunnen

namelijk de groei aanjagen. Daar is – naast geld – ook

vertrouwen in de toekomst voor nodig. Hoewel de

economie al weer twee kwartalen in de lift zit, geldt dit

nog niet voor de consumptie. De afgelopen zes

kwartalen zijn de consumentenbestedingen gedaald met

in totaal 3,4%.

Eco no mie en co ns umptie

tweede kwartaal 2008=100

10 0

98

96

94

92

06 07 08 09

Bron: CBS Consumptie Economie

Vooral over de toekomst is de stemming beter dan bij

de vorige ING BudgetBarometer. Van de huishoudens

verwacht 9% (was 8%) over drie maanden makkelijker

rond te komen. Nog maar 12% (was 17%) denkt dat het

moeilijker wordt. De optimisten en pessimisten houden

elkaar nu bijna in evenwicht. Het ING Economisch

Bureau gaat er vanuit dat het vertrouwensherstel verder

doorzet, onder andere vanwege afnemende

onzekerheid over de arbeidsmarkt. Daardoor zullen

consumenten minder de hand op de knip houden dan

afgelopen jaar. Hoewel de koopkracht zich negatief

ontwikkelt, kunnen de consumentenuitgaven toch

groeien als huishoudens minder hard sparen. Onze

verwachting is dat een deel van de eerder uitgestelde

aankopen, uiteindelijk toch doorgang zal vinden. Het

ING Economisch Bureau verwacht dat de bestedingen

van consumenten vanaf de tweede helft van het jaar

weer zullen toenemen.

90

85

80

2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1

Bron: ING

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, maart 2010 2


Voorbeeldhuishoudens

Prijsstijging blijft laag

In februari waren de prijzen gemiddeld 0,8%

hoger dan een jaar eerder. Achter dit gemiddelde

gaan duidelijke verschillen schuil. Dat blijkt uit

een vergelijking tussen de voorbeeldhuishoudens

die het ING Economisch Bureau volgt. Voor

student Jan Willem stegen de kosten van

levensonderhoud met 2,0%, maar voor

bijstandmoeder Chantal daalden ze met 0,9%.

Kosten van levensonderhoud

% tov jaar eerderlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

4,5

3,0

1,5

0,0

-1,5

07 08 09 10

Bron: ING Economisch Bureau

Jan-Willem (student)

Otto en Miryam (1,5 x modaal)

Wijnand en Janneke (gepensioneerden)

Gijsbrecht en Josephine (miljonairs)

Marieke en Reinout (4 x modaal)

Chantal (bijstandsmoeder)

inflatie

Prijsstijgingen alle kanten op

De prijzen voor consumenten waren volgens het

Centraal Bureau voor de Statistiek in februari 0,8%

hoger dan een jaar eerder. Sommige

voorbeeldhuishoudens zagen hun kosten met meer

dan die 0,8% toenemen, andere bleven daar ruim onder.

De persoonlijke inflatie van Chantal is het laagst. Haar

kosten daalden met 0,9%. De lagere gas- en

elektriciteitstarieven schelen flink in haar budget. Het

meest stegen de kosten van levensonderhoud voor Jan-

Willem (2,0%). Vooral zijn huur ligt hoger dan vorig

jaar. De stijging van het gemiddelde prijspeil is met

0,8% nog altijd historisch laag en dit zal naar

verwachting van het ING Economisch Bureau nog

geruime tijd zo blijven. Dat verzacht in deze

economisch lastige tijden de pijn in de portemonnee.

Drie maanden lang bijna geen prijsstijging

De laatste drie maanden zijn de prijzen gemiddeld

nauwelijks gestegen (+0,1%). Gelijke tred met het

gemiddelde hielden de prijzen van bijvoorbeeld vlees,

rookwaren en bioscoopbezoek, die vrijwel gelijk bleven.

Voedsel steeg meer dan gemiddeld (+1,4%) in prijs.

Voor onder andere brood (0,7%), pasta (2,9%) en

eieren (5,8%) moeten consumenten meer betalen. Ook

verse groenten werden flink duurder (16,6%), maar

frisdrank (-1,3%) en thee (-0,7%) werden juist

goedkoper. Daarnaast sprongen kleding (-14%) en

boeken (-8,3%) er in positieve zin uit. Ook daar stond

natuurlijk een aantal stijgers tegenover. De zorgpremie

ging omhoog (5,9%) evenals de motorrijtuigenbelasting

(5,8%).

Ook onze voorbeeldhuishoudens zagen hun uitgaven

het laatste kwartaal niet of nauwelijks toenemen. Vier

van de zes huishoudens gaven zelfs iets minder uit dan

drie maanden geleden. Ze profiteerden onder andere

van de daling van de kledingprijzen. Maar daar stonden

wel de duurdere motorrijtuigenbelasting en een hogere

zorgpremie tegenover. Hoe de verschillende

prijsveranderingen exact uitpakten voor de

portemonnee van onze voorbeeldhuishoudens, bekijken

we hieronder in detail.

Mee- en tegenvallers fffffffff

prijsverloop (nov 2009=100)ggg

120

110

100

90

80

sep-08 mrt-09 sep-09

Bron: CBS

voedingsmiddelen

boeken

huur

energie

motorrijtuigenbelasting

schoenen

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, maart 2010 3


Voorbeeldhuishoudens

Vooral kostendalingen

voor

Jan-Willem Marieke en Reinout Chantal

Student 4 x modaal Bijstandsmoeder

Februari ‘10 November ‘09 Februari ‘10 November ‘09 Februari ‘10 November ‘09

kosten € 1.164 kosten € 1.163 kosten € 6.050 kosten € 6.069 kosten € 1.372 kosten € 1.380

voeding + € 1 voeding + € 5 voeding + € 3

alcohol en tabak + € 1 alcohol en tabak + € 2 alcohol en tabak + € 1

kleding en schoenen - € 6 kleding en schoenen - € 55 kleding en schoenen - € 13

wonen € 0 wonen € 0 wonen - € 3

vervoer + € 2 vervoer + € 11 vervoer + € 1

overig + € 3 overig + € 19 overig + € 4

totaal € 0 totaal - € 18 totaal - € 8

Kostenstijging

0,0%

Kostendaling

0,3%

Kostendaling

0,6%

Miryam en Otto

Janneke en Wijnand

Josephine en Gijsbrecht

1,5 x modaal AOW Miljonairs

Februari ‘10 November ‘09 Februari ‘10 November ‘09 Februari ‘10 November ‘09

kosten € 3.120 kosten € 3.130 kosten € 1.319 kosten € 1.318 kosten € 21.625 kosten € 21.917

voeding + € 4 voeding + € 3 voeding + € 5

alcohol en tabak + € 1 alcohol en tabak € 0 alcohol en tabak + € 6

kleding en schoenen - € 21 kleding en schoenen - € 10 kleding en schoenen - € 420

wonen - € 5 wonen - € 2 wonen + € 3

vervoer € 0 vervoer + € 2 vervoer + € 72

overig + € 10 overig + € 9 overig + € 41

totaal - € 11 totaal + € 2 totaal - € 292

Kostendaling

0,3%

Kostenstijging

0,1%

Kostendaling

NB. Door afronding op hele euro's zijn afrondingsverschillen mogelijk. Zie de individuele huishoudens hierna voor meer details.

1,3%

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, maart 2010 4


Jan-Willem

Huurstijging hakt er in

Jan-Willem, heeft zijn kosten het afgelopen jaar met 22 euro zien

stijgen. In procenten uitgedrukt heeft hij de hoogste persoonlijke

inflatie: 2,0%. De laatste drie maanden blijven zijn uitgaven constant.

Op jaarbasis ligt de persoonlijke inflatie van Jan Willem boven het gemiddelde.

Dat komt vooral omdat hij een kamer huurt. In juli heeft is zijn huur verhoogd

met een tientje in de maand. Verder is hij ook meer geld kwijt aan zijn

cafébezoek omdat de prijzen daar omhoog gingen. Meeviel het afgelopen jaar

de prijs van zijn vliegticket.

Ten opzichte van drie maanden geleden springt Jan Willem er beter uit. De

kosten van levensonderhoud bleven gelijk. Belangrijke meevaller waren zijn

uitgaven aan kleding en schoenen (-6 euro). Voor zijn eten betaalde hij net

(1 euro) iets meer dan drie maanden geleden.

Mee- en tegenvallers voor Jan-Willem

Jan-Willem

Een alleenstaande student die

op kamers woont. Hij rookt en

gaat minimaal een keer per

week stevig uit. Hij fietst en reist

met zijn ov jaarkaart per

openbaar vervoer. Hij heeft een

bijbaantje en krijgt van zijn

ouders iedere maand 200 euro.

Daarnaast leent hij maandelijks

200 euro voor boeken en studie.

In de zomer gaat hij zes weken

low budget naar Azië. Hij heeft

maandelijks ruim 1100 euro te

besteden

euro's ten opzichte van drie maanden eerder

Voeding € 1,11

Alcohol en tabak € 0,60

Kleding en schoenen € -6,10

Wonen € 0,00

Vervoer € 1,68

Overig € 3,01

Totaal meevallers € -6,10

Totaal tegenvallers € 6,40

Totaal € 0,30

Kosten levensonderhoud voor Jan-Willem

% tov jaar eerder

4,5

3,0

1,5

0,0

jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10

Bespaartips voor Jan-Willem

Het WK-voetbal komt eraan, wat voor sommige Nederlanders aanleiding zal zijn

om een nieuwe televisie te kopen. Jan-Willem kan daarvan profiteren omdat hij

zo op internet een mooie tweedehandstelevisies op de kop kan tikken.

Uitgavenposten, t.o.v. drie

maanden eerder

0,0%

+3,0%

+0,4%

-12,1%

+1,0%

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, maart 2010 5


Chantal

Goedkoper uit

Bijstandsmoeder Chantal ziet de kosten van haar levensonderhoud

dalen. Ten opzichte van vorig jaar is zij zelfs 13 euro (0,9%) minder

kwijt. Daarmee heeft zij de meest gunstige persoonlijke inflatie.

Op jaarbasis zijn de woonlasten de belangrijkste meevaller voor Chantal.

Die liggen 19 euro onder het niveau van vorig jaar. Hoewel ze iets meer

huur betaalt (+6 euro) is ze in totaal 25 euro minder aan energie kwijt per

maand. Aan de kassa van de supermarkt rekent Chantal ook iets minder (3

euro) af voor haar eten.

Ten opzichte van drie maanden geleden liepen de kosten voor eten en

drinken juist iets op (+3 euro). Daar staan wel flink lagere kledingprijzen

tegenover (schoenen daalden zelfs 18% in prijs). In totaal is Chantal’s leven

in vergelijking met drie maanden terug 8 euro per maand goedkoper

geworden.

Chantal

Een alleenstaande moeder met

een bijstandsuitkering. Met haar

twee jonge kinderen woont ze in

een sociale huurwoning en gaat

ze één keer per jaar een week

kamperen in Nederland. Ze

doen alles op de fiets, heel af en

toe gaan ze met het openbaar

vervoer. Chantal geeft een

kleine 1400 euro per maand uit.

Mee- en tegenvallers voor Chantal

euro's ten opzichte van drie maanden eerder

Voeding € 2,75

Alcohol en tabak € 0,76

Kleding en schoenen € -13,12

Wonen € -3,11

Vervoer € 0,97

Overig € 3,52

Totaal meevallers € -16,23

Totaal tegenvallers € 7,99

Totaal € 8,24

Kosten levensonderhoud voor Chantal

% tov jaar eerder

3

2

1

0

-1

jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10

Bespaartips voor Chantal

Koninginnedag komt er weer aan. Dat is voor Chantal een mooie

gelegenheid om haar oude spulletjes te gelde te maken. Verder zoekt

Chantal nog een leuk tafeltje voor in de huiskamer. Daarvoor is zij op de

vrijmarkt waarschijnlijk goedkoper uit dan in de winkel.

.

Uitgavenposten, t.o.v. drie

maanden eerder

-0,8%

+3,2%

+1,5%

-10,4%

+1,1%

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, maart 2010 6


Janneke en Wijnand

Verslaan de inflatie

Het gepensioneerde stel Janneke en Wijnand is ten opzichte van vorig

jaar iets goedkoper uit. Vooral de woonlasten vielen mee. Tegenvaller

is de duurdere zorgverzekering.

Ten opzichte van vorig jaar is het AOW-stel Wijnand en Janneke iets

goedkoper uit. Hun kosten daalden met 5 euro. Zij betalen vooral minder

aan wonen – de energierekening daalde meer dan de huur omhoog ging –

en aan eten.. Daarmee ligt hun persoonlijk inflatie onder het landelijk

gemiddelde.

In het laatste kwartaal werd hun leven iets (2 euro per maand of 0,1%)

duurder. Hoewel veel uitgavenpost nauwelijks veranderden, maakten de

lagere kledingprijzen het verschil. Daar stonden de afgelopen drie

maanden wel duurdere voeding (+3 euro) en duurder openbaar vervoer

(+2 euro) tegenover. De zorgpremie die één keer per jaar wordt aangepast

is vanaf januari 4 euro per maand gestegen. Per saldo bleef de schade

beperkt tot een kleine 2 euro extra per maand.

Janneke en Wijnand

Een gepensioneerd stel dat

rondkomt van de AOW (ruim

1300 euro per maand). Ze

wonen in een aanleunwoning. Ze

hebben geen auto en doen

boodschappen met hun

scootmobiel. Ze hebben een kat.

Eens in het kwartaal gaan ze

mee met het seniorenuitje.

Wijnand en Janneke ontvangen

dagelijks de krant.

Mee- en tegenvallers voor Janneke en Wijnand

euro's ten opzichte van drie maanden eerder

Voeding € 2,73

Alcohol en tabak € 0,00

Kleding en schoenen € -9,92

Wonen € -2,09

Vervoer € 2,31

Overig € 8,67

Totaal meevallers € -12,01

Totaal tegenvallers € 13,71

Totaal € 1,70

Kosten levensonderhoud voor Janneke en Wijnand

% tov jaar eerder

4

3

2

1

0

-1

jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10

Bespaartips voor Janneke en Wijnand

Janneke en Wijnand zijn altijd op zoek naar aanbiedingen. Nu vers fruit een stuk

voordeliger is dan een jaar geleden, kan een gezonde snack tussendoor ook

goed uitpakken voor de portemonnee van Janneke en Wijnand

Uitgavenposten, t.o.v. drie

maanden eerder

-0,6%

+2,2%

-

-12,9%

+1,2%

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, maart 2010 7


Miryam en Otto

Schoenen en kleding gunstiger geprijsd

Miryam en Otto kunnen tevreden zijn met hun persoonlijke inflatie.

Die was namelijk -0,4%. Dat betekent dat ze in februari in totaal 13 euro

minder kwijt waren dan een jaar geleden, vooral aan stookkosten.

Over het afgelopen jaar genomen springen Miryam en Otto er per saldo

goed uit. Wel waren ze meer geld kwijt in het buitenland. Daarnaast stegen

hun uitgaven in de horeca met 4 euro en betaalden ze 2 euro meer per

maand aan motorrijtuigenbelasting. Dat alles werd ruimschoots

gecompenseerd door lagere prijzen in de supermarkt en een 36 euro

lagere energierekening.

Ten opzichte van drie maanden geleden was het gezin afgerond 11

euro minder kwijt. Dat was vooral te danken aan goedkopere kleding en

schoenen. Ook de lagere energiekosten helpen mee.

Miryam en Otto

Anderhalfverdieners. Hun gezin

geeft ongeveer 3000 euro per

maand uit. De twee dochters

sporten, volgen muziekles en

hebben een gsm. Kleding kopen

ze samen met hun ouders. Het

gezin heeft een koophuis en een

hond. Op vakantie gaan ze in

hun tweede-hands auto naar de

camping in Zuid-Frankrijk. Otto

en Miryam leggen iedere

maand geld opzij voor later, als

hun dochters gaan studeren.

Mee- en tegenvallers voor Miryam en Otto

euro's ten opzichte van drie maanden eerder

Voeding € 4,08

Alcohol en tabak € 0,60

Kleding en schoenen € -20,87

Wonen € -5,22

Vervoer € 0,42

Overig € 10,45

Totaal meevallers € -26,09

Totaal tegenvallers € 15,56

Totaal € 10,53

Kosten levensonderhoud voor Miryam en Otto

% tov jaar eerder

2

1

0

-1

jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10

Bespaartips voor Miryam en Otto

Miryam en Otto hebben geprofiteerd van de voortdurende prijsdaling van

tweedehands auto's, die in meer dan tien jaar niet zo goedkoop zijn geweest.

Daardoor hoeven zij nu minder af te schrijven op hun (tweedehands) auto. Toch

kunnen zij besparen door – als het weer het straks toelaat – weer wat vaker de

fiets te pakken.

Uitgavenposten, t.o.v. drie

maanden eerder

-0,6%

+0,1%

+0,9%

-12,9%

+1,2%

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, maart 2010 8


Marieke en Reinout

Hogere reiskosten

Marieke en Reinout, het jonge werkende stel, waren in februari bijna

24 euro duurder uit dan in een jaar geleden. Hun persoonlijke inflatie

was met 1,3% bovengemiddeld.

Ten opzichte van vorig jaar waren Marieke en Reinout meer geld kwijt

aan hun vakanties. Ze betaalden meer voor hun georganiseerde reis (+25

euro) en waren ook ter plekke iets meer kwijt (+ 6euro). Daarnaast

betaalden ze in totaal 14 euro meer aan diverse belastingen en

verzekeringen. Ook hun restaurantbezoek valt per maand 5 euro duurder

uit. Hun belangrijkste meevaller zijn de woonlasten. Deze kostenpost viel 40

euro lager uit dan een jaar terug door de lagere energienota.

In vergelijking met drie maanden geleden was voor hen in februari het

leven wel goedkoper dan afgelopen november. Ze waren per saldo 18 euro

minder kwijt. Dat ze hun kosten zagen dalen, hadden ze vooral te danken

aan de gunstige ontwikkeling van de kledingprijzen.

Mee- en tegenvallers voor Marieke en Reinout

Marieke en Reinout

Een jong werkend stel dat

samen ruim vier keer modaal

verdient. Ze hebben ongeveer

6000 euro te besteden per

maand. Ze hebben een

leaseauto en een eigen auto en

wonen in een koopappartement.

Vaak eten ze buiten de deur. Ze

gaan vier keer per jaar op

vakantie. Beiden beoefenen een

sport in clubverband. Hun

boodschappen halen ze bij

speciaalzaken en ze besteden

veel geld aan uiterlijke

verzorging en kleding.

euro's ten opzichte van drie maanden eerder

Voeding € 4,93

Alcohol en tabak € 2,27

Kleding en schoenen € -54,79

Wonen € -0,47

Vervoer € 10,90

Overig € 18,90

Totaal meevallers € -55,26

Totaal tegenvallers € 37,00

Totaal € 18,26

Kosten levensonderhoud voor Marieke en Reinout

% tov jaar eerder

3

2

1

0

jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10

Bespaartips voor Marieke en Reinout

Als vakantiebestemming is Groot Brittannië aantrekkelijker geworden. De

afgelopen twaalf maanden kregen consumenten uit de eurozone een kwart

meer Engelse ponden voor hun euro's dan in de vijf jaar daarvoor. ‘Go west’

is dus de tip voor Marieke en Reinout. Hun telefoonkosten zijn ook gestegen.

Zij kunnen de rekening drukken door hun vrienden in het buitenland via

internet (bijvoorbeeld met Skype) te bellen.

Uitgavenposten, t.o.v. drie

maanden eerder

0,0%

+1,7%

+1,5%

-14,3%

+1,0%

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, maart 2010 9


Josephine en Gijsbrecht

Last van belasting en afschrijvingen

Josephine en Gijsbrecht, waren in november 268 euro per maand meer

kwijt dan een jaar eerder. Daarmee is voor de miljonairs de

persoonlijke inflatie 1,3%, ruim boven het gemiddelde.

Vergeleken met vorig jaar gaven Josephine en Gijsbrecht vooral extra uit

aan vervoer. Ze zijn elke maand meer kwijt aan brandstof (+30 euro) en

moesten stevig extra afschrijven op hun (nieuw aangeschafte) auto’s omdat

de tweedehands prijzen zijn gekelderd. Daarnaast geven ze in totaal 33

euro meer uit in de horeca en ligt de huur van hun appartement 86 euro

hoger dan vorig jaar.

Ten opzichte van november zijn hun uitgaven met 292 euro gedaald. Ze

profiteerden vooral van lagere kledingprijzen, maar ook van goedkopere

boeken. Autorijden werd de afgelopen drie maanden duurder. De

afschrijvingen liepen op met ruim vijf tientjes en de verhoging van de

motorrijtuigenbelasting kostte hen nog eens 9 euro extra per maand.

Josephine en Gijsbrecht

Miljonairs die wonen in hun

grote boerderij. Daarnaast

huren ze een luxe appartement

in de stad. Een keer per maand

vliegen ze naar hun vakantiehuis

in Zuid-Frankrijk. In Nederland

hebben ze de beschikking over

drie auto’s en maken ze gebruik

van een tuinman en een hulp in

de huishouding. Per maand

geeft dit stel ruim 20.000 euro

uit

Mee- en tegenvallers voor Josephine en Gijsbrecht

euro's ten opzichte van drie maanden eerder

Voeding € 5,13

Alcohol en tabak € 6,05

Kleding en schoenen € -419,55

Wonen € 2,96

Vervoer € 72,10

Overig € 41,21

Totaal meevallers € -419,55

Totaal tegenvallers € 127,43

Totaal € 292,12

Kosten levensonderhoud voor Josephine en Gijsbrecht

% tov jaar eerder

3

2

1

0

jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10

Bespaartips voor Josephine en Gijsbrecht

Ook Josephine en Gijsbrecht betalen niet graag teveel. Hun telefoonkosten zijn

flink gestegen. Dat komt vooral door de hogere mobiele tarieven. Hun provider

rekent tegenwoordig namelijk per minuut af in plaats van per seconde. Daarmee

worden vooral de hele korte gesprekken duurder, bijvoorbeeld om even te

laten weten dat je bent aangekomen. Dat zijn vaak ook de gesprekken die

makkelijk zijn te vervangen door een sms'je.

Uitgavenposten, t.o.v. drie

maanden eerder

+0,1%

+2,6%

+1,5%

-14,2%

+0,8%

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, maart 2010 10


ING BudgetBarometer

December 2009

Toelichting

Wat is de

BudgetBarometer?

De ING BudgetBarometer is een graadmeter voor

hoe het met het huishoudboekje van de

gemiddelde Nederlander is gesteld. Met de

BudgetBarometer wil de ING consumenten beter

inzicht geven in hun eigen financiële huishouden.

Het ING Economisch Bureau geeft tegelijk met de

barometerscore ook ieder kwartaal inzicht in de

ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud

van een aantal verschillende

voorbeeldhuishoudens.

De feitelijke barometerscore is gebaseerd op periodiek

marktonderzoek onder een representatieve groep

Nederlandse huishoudens en meet hun oordeel over

hoe zij kunnen rondkomen. De ING BudgetBarometer

heeft als minimale waarde 0 en kan maximaal uitkomen

op 200. De neutrale stand is 100. Het aantal optimisten

en pessimisten over de eigen portemonnee houdt

elkaar bij die stand in evenwicht.

Gevolgen voor de eigen portemonnee

Elk kwartaal gaat het Economisch Bureau na hoeveel het

leven duurder of goedkoper is geworden voor Otto en

Miryam en alle andere voorbeeldhuishoudens. Actuele

ontwikkelingen, zoals het duurder worden van de

aanvullende zorgverzekering, hebben consequenties

voor de huishoudboekjes van de gezinnen, zeker voor

het gepensioneerde stel. Als de beltarieven dalen dan

profiteren gezinnen met bellende tieners zoals bij Otto

en Miryam hiervan extra veel. Met de BudgetBarometer

krijgen consumenten inzicht in de ontwikkeling van

kosten voor levensonderhoud die voor hun relevant zijn

en kunnen zij ook kansen die zich voordoen aangrijpen

om hun kosten te verlagen. Zo kunnen consumenten

zien hoe bepaalde actuele ontwikkelingen in de

economie uitpakken voor hun portemonnee.

Inzicht in ontwikkeling huishoudboekje

Achter de gemiddelde prijsstijging kunnen grote

verschillen schuilgaan. Daarom volgt het ING

Economisch Bureau ook de ontwikkeling van de kosten

voor levensonderhoud van een aantal

voorbeeldhuishoudens in verschillende situaties. Zo

volgen we de kosten van het levensonderhoud van

Jan-Willem, een student met een uitgebreid sociaal

leven. Maar ook Otto en Miryam, die anderhalf keer

modaal verdienen en voor hun dochters een fijn leven

met sport, muziek en een goede financiële toekomst

wensen. In totaal volgt het Economisch Bureau zes

voorbeeldhuishoudens, variërend van een jong,

hardwerkend stel in de stad tot een gepensioneerd

echtpaar dat graag korte uitjes maakt. En van een

bijstandsmoeder die de eindjes aan elkaar knoopt tot

een miljonairsstel met een luxueuze levensstijl.

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, maart 2010 11


Voorbeeldhuishoudens

Toelichting

Iedereen is anders. Er zijn maar weinig mensen

met een uitgavenpatroon dat precies gelijk is

aan het gemiddelde. Dergelijke verschillen in

‘boodschappenmandje’ betekenen dat de kosten

van levensonderhoud zich voor iedereen anders

ontwikkelen.

Vrijwel niemand zal zich dus precies herkennen in de

inflatiecijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek

(CBS) berekent op basis van het gemiddelde huishouden.

Het ING Economisch Bureau volgt daarom een

aantal voorbeeldhuishoudens met een uitgavenpatroon

dat afwijkt van het gemiddelde. Elk kwartaal bekijken

we hoeveel het leven duurder of goedkoper is geworden

voor de onderstaande voorbeeldhuishoudens.

Jan-Willem

Een alleenstaande student die op kamers woont. Hij

rookt en gaat minimaal een keer per week stevig uit.

Hij fietst en reist met zijn ov jaarkaart per openbaar

vervoer. Hij heeft een bijbaantje en krijgt van zijn

ouders iedere maand 200 euro. Daarnaast leent hij

maandelijks 200 euro voor boeken en studie. In de

zomer gaat hij zes weken low budget naar Azië. Hij

heeft maandelijks ruim 1100 euro te besteden.

Janneke en Wijnand

Een gepensioneerd stel dat rondkomt van de AOW

(ruim 1300 euro per maand). Ze wonen in een

aanleunwoning. Ze hebben geen auto en doen

boodschappen met hun scootmobiel. Ze hebben een kat.

Eens in het kwartaal gaan ze mee met het seniorenuitje.

Wijnand en Janneke ontvangen dagelijks de krant.

Miryam en Otto

Anderhalfverdieners. Hun gezin geeft ongeveer 3000

euro per maand uit. De twee dochters sporten, volgen

muziekles en hebben een gsm. Kleding kopen ze samen

met hun ouders. Het gezin heeft een koophuis en een

hond. Op vakantie gaan ze in hun tweedehands auto

naar de camping in Zuid-Frankrijk. Otto en Miryam

leggen iedere maand geld opzij voor later, als hun

dochters gaan studeren.

Marieke en Reinout

Een jong werkend stel dat samen ruim vier keer modaal

verdient. Ze hebben ongeveer 6000 euro te besteden

per maand. Ze hebben een leaseauto en een eigen auto

en wonen in een koopappartement. Vaak eten ze buiten

de deur. Ze gaan vier keer per jaar op vakantie. Beiden

beoefenen een sport in clubverband. Hun

boodschappen halen ze bij speciaalzaken en ze

besteden veel geld aan uiterlijke verzorging en kleding.

Chantal

Een alleenstaande moeder met een bijstandsuitkering.

Met haar twee jonge kinderen woont ze in een sociale

huurwoning en gaat ze één keer per jaar een week

kamperen in Nederland. Ze doen alles op de fiets, heel

af en toe gaan ze met het ov. Chantal geeft een kleine

1400 euro per maand uit.

Josephine en Gijsbrecht

Miljonairs die wonen in hun grote boerderij. Daarnaast

huren ze een luxe appartement in de stad. Een keer per

maand vliegen ze naar hun vakantiehuis in Zuid-Frankrijk.

In Nederland hebben ze de beschikking over drie

auto’s en maken ze gebruik van een tuinman en een

hulp in de huishouding. Per maand geeft dit stel ruim

20.000 euro uit.

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, maart 2010 12


Verantwoording en disclaimer ING BudgetBarometer

De ING BudgetBarometer meet het oordeel van Nederlandse huishoudens over hoe zij kunnen rondkomen.

De feitelijke barometerscore is gebaseerd op een aantal vragen uit marktonderzoek door TNS NIPO onder

een representatieve groep Nederlandse huishoudens en geeft aan hoe zij vinden dat het huishoudboekje sluit.

De ING BudgetBarometer heeft als minimale waarde 0 en kan maximaal uitkomen op 200. De neutrale stand is

100. Het aantal optimisten en pessimisten over de eigen portemonnee houdt elkaar bij die stand in evenwicht.

In meting-5 (in februari afgenomen onder 1090 Nederlandse huishoudens) is de

BudgetBarometerscore uitgekomen op 92.

Om inzichtelijk te maken dat de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud voor verschillende groepen

afwijkt van het gemiddelde vertaalt het ING Economisch Bureau de consumentenprijsindex van het Centraal

Bureau voor de Statistiek naar een aantal fictieve huishoudens. Deze voorbeeldhuishoudens hebben een

ander ‘boodschappenmandje’ dan het gemiddelde huishouden waardoor zij ook op een andere gemiddelde

prijsontwikkeling uitkomen.

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op de door ING vergaarde informatie en door

ING betrouwbaar geachte bronnen. Deze gegevens zijn op zorgvuldige wijze in onze analyses verwerkt.

Noch de ING, noch medewerkers van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de in deze

publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden

ontleend. ING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de publicaties of voor informatie

die op of via de sites wordt verstrekt. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn

van toepassing op deze publicatie. Niets in deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of

gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke vermelding van de ING als bron van deze informatie. De afnemer van

deze informatie is verplicht aanwijzingen van de ING betreffende het gebruik van de informatie op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing.

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, maart 2010 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!